НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.03.2012

м. Київ

N 372


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 травня 2012 р. за N 744/21057

Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (щодо продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 8, абзацу другого частини восьмої статті 30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 року N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за N 706/8027 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 жовтня 2006 року N 1178) (із змінами), що додаються.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

Протокол засідання Комісії
від 6 березня 2012 р. N 10


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
06.03.2012 N 372

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 травня 2012 р. за N 744/21057


Зміни до Положенняпро порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу

У главі 1 розділу III:

у пункті 14:

абзац четвертий після слова "право" доповнити словами "до початку розміщення облігацій";

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Емітент має право протягом строку обігу облігацій внести до проспекту емісії облігацій зміни щодо продовження строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій. Відповідні зміни до проспекту емісії облігацій можуть бути внесені також у разі, якщо емітент є власником частини облігацій відповідного випуску (серії) та якщо усі власники решти облігацій надали згоду на продовження строків їх обігу та погашення.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

абзац восьмий доповнити словами ", крім випадку, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту";

у пункті 15:

перше речення абзацу першого доповнити словами та цифрами "(крім випадку, передбаченого абзацом п'ятим пункту 14 цієї глави)";

після абзацу другого доповнити пункт новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

"У разі внесення до проспекту емісії облігацій змін відповідно до абзацу п'ятого пункту 14 цієї глави емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для реєстрації таких змін не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку обігу облігацій, передбаченого проспектом їх емісії.

Інформація про зміни до проспекту емісії облігацій щодо продовження строків обігу та погашення облігацій, внесені відповідно до абзацу п'ятого пункту 14 цієї глави, має бути опублікована емітентом в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 15 днів з дня реєстрації цих змін.".

У зв'язку з цим абзаци третій - тринадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим;

після абзацу десятого доповнити пункт новими абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту:

"д) у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій - копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента (при бездокументарній формі існування облігацій) або копію виписки з особового рахунку емітента (при документарній формі існування облігацій), що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску (серії), та/або копію реєстру власників відповідного випуску (серії) облігацій та письмові заяви власників відповідного випуску (серії) облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій.

У разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку.

У разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, також подаються документи, зазначені в пункті 3 глави 2 цього розділу.".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"19. У разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій з метою продовження зазначених строків такий емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про зупинення обігу облігацій (додаток 15). До заяви додається копія рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку.

Протягом 5 робочих днів з дати отримання зазначених документів уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає розпорядження про зупинення обігу облігацій.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій направляє його емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації цього емітента; протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій забезпечує опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих видань.

Починаючи з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забороняється здійснення правочинів щодо переходу права власності на облігації, обіг яких зупинено.

Протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій емітент має забезпечити виконання умов, передбачених абзацом п'ятим пункту 14 цієї глави, і подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку усі необхідні документи для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій щодо продовження строків обігу та погашення облігацій відповідно до пункту 15 цієї глави.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій або відмовляє у реєстрації змін до проспекту емісії облігацій протягом 5 робочих днів з дати подання відповідних документів.

У разі неотримання від емітента документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій, у разі реєстрації або відмови у реєстрації змін до проспекту емісії облігацій щодо продовження строків обігу та погашення облігацій уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає розпорядження про відновлення обігу облігацій.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про відновлення обігу облігацій направляє його емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації цього емітента; протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про відновлення обігу облігацій забезпечує опублікування інформації про відновлення обігу облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих видань.

З дати опублікування інформації про відновлення обігу облігацій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку дозволяється здійснення правочинів щодо переходу права власності на облігації, обіг яких було зупинено.

Невиконання емітентом вимог цього пункту є підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії облігацій щодо продовження строків обігу та погашення облігацій.".

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали