АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 5 липня 2012 року N 252/8

Про затвердження змін до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII, Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити зміни до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів, затвердженого рішенням АПУ від 31.05.2007 р. N 178/5, що додаються.

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Аудиторської палати України
05.07.2012 N 252/8


Зміни
до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів

1. Пункт 1.1 викласти у такій редакції:

"1.1. Метою постійного удосконалення професійних знань аудиторів є безперервне поглиблення, підтримання на належному рівні, розширення і оновлення професійних знань для забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг".

2. Пункт 1.2 викласти у такій редакції:

"1.2. Аудитори України з метою виконання умов продовження терміну чинності сертифіката щороку удосконалюють свої професійні знання за сорокагодинними програмами, затвердженими АПУ".

3. Після пункту 1.2 доповнити новим пунктом 1.3 такого змісту:

"1.3. Удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється уповноваженими АПУ суб'єктами господарювання: центрами, інститутами, навчальними закладами (далі по тексту - Центри) на підставі угоди, укладеної з АПУ".

У зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.4 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.5.

4. Пункт 1.4 викласти у такій редакції:

"1.4. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється на платній основі. Розмір плати встановлюють Центри, які уповноважені АПУ на здійснення удосконалення професійних знань аудиторів. АПУ може надавати Центрам рекомендації щодо встановлення розміру оплати за здійснення удосконалення професійних знань аудиторів".

5. Пункт 1.5 викласти у такій редакції:

"1.5. Інформація про удосконалення професійних знань аудиторів вноситься Секретаріатом АПУ до бази даних аудиторів на підставі відповідного рішення АПУ".

6. Пункт 2.1 замінити двома новими пунктами такого змісту:

"2.1. Удосконалення професійних знань практикуючих аудиторів за програмами, затвердженими АПУ, здійснюють:

2.1.1. Центри, засновані АПУ спільно з однією з професійних організацій аудиторів України.

2.1.2. Національний центр обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту, уповноважений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.93 р. здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів.

2.2. Із зазначеними вище Центрами АПУ укладає (за згодою Центрів) відповідну угоду на три роки".

У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.4 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.5.

7. Пункт 2.3 викласти у такій редакції:

"2.3. Центри, наведені у пункті 2.1 цього Положення, зобов'язані дотримуватись рішень АПУ, проводити удосконалення знань аудиторів за програмами, затвердженими АПУ, здійснювати розробку ілюстративних та методичних матеріалів, організовувати проведення контрольного тестування, інформувати АПУ не пізніше як за 10 днів про дату, місце та час його проведення".

8. Пункт 2.4 викласти у такій редакції:

"2.4. Центри несуть перед АПУ відповідальність за якість організації та забезпечення удосконалення професійних знань аудиторів. Групи для здійснення постійного удосконалення професійних знань аудиторів формуються у кількості не менше як 20 аудиторів. В окремих випадках кількість аудиторів у групах визначається за рішенням Комісії АПУ з сертифікації та освіти аудиторів (далі - Комісія)".

9. Пункт 2.5 викласти у такій редакції:

"2.5. Комісія координує роботу Центрів і, в разі потреби, ініціює перед АПУ питання про подальшу з ними співпрацю".

10. У пункті 3.1 по тексту у всіх відмінках слова "профільна Комісія АПУ" замінити словами "Комісія".

11. Пункти 3.2 та 3.3 замінити одним пунктом 3.2 такого змісту:

"3.2. Програми містять питання з аудиту, бухгалтерського обліку і фінансової звітності, системи оподаткування, правового забезпечення підприємницької діяльності, аналізу фінансової звітності, математичних методів та фінансового менеджменту в бізнесі, в тому числі:

3.2.1. Методики та організації професійної аудиторської діяльності.

3.2.2. Застосування норм професійної етики та положень стандартів аудиту в аудиторській практиці.

3.2.3. Дотримання вимог чинного законодавства у сфері бізнесу.

3.2.4. Впровадження результатів наукових досліджень у галузі аудиту та суміжних фахових галузях.

3.2.5. Ведення обліку та складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також трансформація фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ.

3.2.6. Правові аспекти господарської практики та ризики бізнесу.

3.2.7. Організація та методологія бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО.

3.2.8. Фінансовий менеджмент та фінансовий аналіз.

3.2.9. Інформаційні технології в управлінні.

3.2.10. Корпоративні відносини та корпоративна організація.

3.2.11. Внутрішній контроль та аудит у системах управління".

У зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.7 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.6.

12. Пункти 3.3 та 3.4 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.5 - 3.6 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.4.

13. Після назви розділу IV доповнити новим пунктом 4.1 такого змісту:

"4.1. Центри подають не пізніше 10 грудня поточного року до Комісії план проведення удосконалення знань на наступний рік із зазначенням регіону, орієнтованих тем та дат проведення удосконалення професійних знань аудиторів. При плануванні Центри зобов'язані дотримуватися вимог цього Положення".

У зв'язку з цим пункти 4.1 - 4.10 вважати відповідно пунктами 4.2 - 4.11.

14. Пункт 4.2 викласти у такій редакції:

"4.2. Аудитори, починаючи з року, наступного за роком отримання сертифіката, здійснюють постійне щорічне удосконалення професійних знань, за результатом якого повинні пройти контрольне тестування".

15. Пункт 4.3 викласти у такій редакції:

"4.3. Для проходження удосконалення професійних знань аудитори подають до Центру такі документи:

4.3.1. Заяву за встановленою формою.

4.3.2. Копію сертифіката аудитора.

4.3.3. Документ про оплату".

16. Пункт 4.5 викласти у такій редакції:

"4.5. За підсумками удосконалення професійних знань аудитори в обов'язковому порядку проходять контрольне тестування (у формі тестів або у формі ділової гри). Розмір оплати за контрольне тестування визначається АПУ".

17. Пункт 4.6 викласти у такій редакції:

"4.6. Для здійснення контрольного тестування Центри розроблюють тести з тематики Програми кількістю не менш ніж 40 питань із 4 відповідями, з яких тільки одна - правильна. Тести з відповідями передаються до Комісії на погодження не пізніше ніж за 30 днів до проведення контрольного тестування. В разі потреби, Комісія приймає рішення про використання під час контрольного тестування допоміжних матеріалів і засобів (методичних посібників, книг, підручників та іншої спеціальної літератури)".

18. Після пункту 4.6 доповнити новим пунктом 4.7 такого змісту:

"4.7. Аудитори, які не пройшли (пропустили) не більш як за два роки удосконалення професійних знань, звертаються із заявою та поясненнями до Комісії, яка розглядає заяву по суті та приймає відповідне рішення про проходження такого удосконалення в інший період протягом терміну чинності сертифіката аудитора".

У зв'язку з цим пункти 4.7 - 4.11 вважати відповідно пунктами 4.8 - 4.12.

19. Пункти 4.8 - 4.12. виключити.

20. Після пункту 4.7 доповнити розділом V такого змісту:

"V. Проведення контрольного тестування

5.1. Для проведення контрольного тестування формується Комісія з тестування у такому складі:

5.1.1. Уповноважений Головою АПУ представник АПУ.

5.1.2. Представник Центру.

5.1.3. Один із викладачів або модератор ділової гри.

5.2. Комісія з тестування здійснює координацію всіх процедур для організації та проведення контрольного тестування й узагальнення його результатів.

5.3. Перед початком тестування члени комісії з тестування видають аудитору на підставі документа, що посвідчує особу, один примірник тестів. Аудитор, у якого відсутній документ, який посвідчує особу, до проходження контрольного тестування не допускається.

5.4. Роботам аудиторів присвоюються кодові номери, які зазначаються у відомості. Комісія веде відомість, в якій зазначається прізвище, ім'я, по батькові та кодовий номер аудитора. Така інформація є конфіденційною до підтвердження оцінок, поставлених аудиторам, і повинна зберігатися з дотриманням правил конфіденційності. Обов'язок забезпечення дотримання конфіденційності покладається на уповноваженого Головою АПУ представника АПУ.

5.5. Після завершення контрольного тестування аудитор зобов'язаний здати тести на перевірку. У разі відмови аудитор повинен написати заяву з обґрунтованими поясненнями, в іншому випадку члени комісії з тестування складають відповідний акт про відмову.

5.6. До перевірки тестів залучаються члени комісії з тестування та члени АПУ, які виявили бажання взяти участь у перевірці тестів.

5.7. Контрольне тестування знань за результатами удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється за 100-бальною шкалою. Для оцінки рівня знань як достатнього аудитору за результатами контрольного тестування слід набрати не менше ніж 70 балів правильних відповідей із 40 поставлених питань. Для оцінки рівня знань як достатнього для зарахування удосконалення знань учаснику гри потрібно набрати не менше ніж 70 балів. Оформлення результатів ділової гри здійснюється відповідно до вимог цього Положення.

5.8. Аудитори, які не набрали відповідної кількості балів, мають право до кінця року ще раз пройти контрольне тестування на платній основі.

5.9. Комісія з тестування складає відомість проведення контрольного тестування, в якій зазначається інформація про аудиторів, які успішно пройшли контрольне тестування, у двох примірниках. Відомість підписують усі члени Комісії з тестування та скріплюється печаткою Центру.

5.10. Відомість проведення контрольного тестування повинна містити: найменування Центру, місце проведення тестування, назву Програми, за якою здійснювалося удосконалення професійних знань аудиторів, прізвище, ім'я, по батькові аудитора, номер сертифіката, дату тестування та його результати.

5.11. Відомість проведення контрольного тестування Центри подають (надсилають) у 3-денний термін до Комісії".

У зв'язку з цим розділ V вважати відповідно розділом VI, а пункти 5.1 - 5.2 вважати відповідно пунктами 6.1 - 6.2; розділ VI вважати відповідно розділом VII, а пункти 6.1 - 6.4 вважати відповідно пунктами 7.1 - 7.4; розділ VII вважати відповідно розділом VIII, а пункти 7.1 - 7.2 вважати відповідно пунктами 8.1 - 8.2.

21. Пункт 6.1 викласти у такій редакції:

"6.1. У загальний обсяг удосконалення професійних знань аудиторів у межах 40 годин АПУ можуть бути зараховані за оцінкою та рішенням Комісії:

6.1.1. Публікації у вигляді монографій, підручників чи навчальних посібників з бухгалтерського обліку, контролю, внутрішнього та зовнішнього або державного фінансового аудиту, економічного аналізу, господарського права (зараховується автору, співавторам у рік видання або на наступний рік).

6.1.2. Публікації обсягом не менше як 0,5 авторського аркуша на рік в офіційному виданні АПУ або фахових виданнях, зареєстрованих у ВАК України (розрахунок обсягу публікацій автором надається самостійно та зараховується автору в рік здійснення публікації), з бухгалтерського обліку, контролю, внутрішнього та зовнішнього або державного фінансового аудиту, економічного аналізу, господарського права, з питань аудиторської діяльності та інші публікації економічного напряму.

6.1.3. Отримання аудитором вченого ступеня кандидата або доктора економічних чи юридичних наук.

6.1.4. Виконання функцій і обов'язків члена Аудиторської палати України.

6.1.5. Викладання у наведених у пункті 2.1 цього Положення Центрах обсягом не менше як 20 годин на рік.

6.1.6. Складання аудитором іспиту по одній із програм на отримання сертифіката Асоціації сертифікованих присяжних бухгалтерів Великобританії (АССА) або Американського Інституту сертифікованих присяжних бухгалтерів (АІСРА), або Інституту фінансових бухгалтерів (IFA) в рік його отримання, що підтверджується відповідним дипломом".

22. У пункті 6.2 по тексту у всіх відмінках слова "профільна Комісія АПУ" замінити словами "Комісія".

23. Пункт 7.1 викласти у такій редакції:

"7.1. Свідоцтво про постійне удосконалення професійних знань аудиторів є офіційним документом і видається на підставі рішення АПУ відповідно до поданих Центром документів".

24. У пункті 7.3 слова "головою профільної Комісії АПУ" замінити словами "Головою Комісії".

25. У пункті 8.1 слова "профільна Комісія АПУ" замінити словами "Комісія".

 

Голова Комісії Аудиторської
палати України з
сертифікації та освіти аудиторів

О. В. Бойко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали