Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2018 року N 70

Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 13 (Закон N 5178-VI), 17 (Закон N 5178-VI), 20 Закону України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI), з метою забезпечення провадження Національним банком України депозитарної діяльності, клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України, та врегулювання відносин щодо взаємодії між Національним банком України як депозитарієм цінних паперів і його клієнтами Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року N 140 (Положення N 140), що додаються.

2. Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А. В.) після офіційного опублікування довести до відома клієнтів депозитарію Національного банку України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
25 червня 2018 року N 70

Зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України (Положення N 140)

1. У розділі I:

1) підпункт 6 пункту 2 глави 1 після слів "та зовнішніх державних позик України," доповнити словами "державних деривативів,";

2) у главі 2:

підпункт 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

"2) облігацій зовнішніх державних позик України (далі - ОЗДП) та державних деривативів;";

абзац перший пункту 4 після літер "ОЗДП," доповнити словами "державні деривативи,";

3) у главі 3:

після пункту 16 доповнити главу новим пунктом 161 такого змісту:

"161. Депозитарій Національного банку з метою обслуговування розміщення ОМП укладає договори про обмін інформацією з фондовими біржами.";

у першому реченні пункту 18 слова "визначені Законом," замінити словами "визначені Законом (Закон N 5178-VI) та/або цим Положенням,";

4) у главі 5:

пункт 44 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Депозитарій Національного банку здійснює взаємодію та обмін інформацією з фондовими біржами під час обслуговування розміщення ОМП на фондовій біржі з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати" за допомогою електронних документів та/або документів у паперовому вигляді в порядку, визначеному договором про обмін інформацією. Обмін електронними документами відбувається шляхом взаємодії між системою автоматизації депозитарію Національного банку та відповідним програмно-технічним забезпеченням фондової біржі або з використанням інших систем обміну електронними документами відповідно до регламенту взаємодії між депозитарієм Національного банку та фондовою біржею, який є невід'ємною частиною договору про обмін інформацією.".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим;

підпункт 1 пункту 52 викласти в такій редакції:

"1) розпоряджень клієнтів депозитарію Національного банку, клірингових відомостей, сформованих КУ/РЦ на підставі правочинів щодо ЦП, укладених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, або відомостей, сформованих фондовою біржею за результатами розміщення ОМП на фондовій біржі;";

у пункті 53:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) за правочинами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею, які виконуються з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати", депозитарій Національного банку приймає розпорядження від клієнтів з 9.00 до 21.00 за винятком випадків, установлених підпунктами 21 та 22 пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення;";

після підпункту 2 доповнити пункт двома новими підпунктами 21 та 22 такого змісту:

"21) за правочинами щодо ЦП, які виконуються з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати", у разі здійснення операцій з рахунком депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії з 9.00 до 13.00;

22) за правочинами щодо ЦП, які виконуються з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати", за результатами розміщення ОМП на фондовій біржі, депозитарій Національного банку приймає відомості від фондової біржі з 10.00 до 16.00;";

5) у главі 6:

назву глави викласти в такій редакції:

"Глава 6. Порядок взаємодії депозитарію Національного банку з Розрахунковим центром, кліринговими установами, Центральним депозитарієм та фондовими біржами";

після пункту 72 доповнити главу новим пунктом 721 такого змісту:

"721. Депозитарій Національного банку взаємодіє з фондовими біржами з метою обслуговування розміщення ОМП на фондовій біржі з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати". Для забезпечення такої взаємодії депозитарій Національного банку укладає з фондовою біржею, на якій проводиться розміщення ОМП, договір про обмін інформацією. Порядок обміну інформацією та документами в процесі розміщення ОМП визначається регламентом взаємодії між депозитарієм Національного банку та фондовою біржею.

Регламент взаємодії між депозитарієм Національного банку та фондовою біржею має містити положення про умови, порядок, форми та строки обміну інформацією, розпорядженнями та іншими документами, а також правила взаємодії з метою здійснення розрахунків за вчиненими на фондовій біржі правочинами з розміщення ОМП.

Депозитарій Національного банку обслуговує депозитарні операції на рахунках клієнтів за правочинами з розміщення ОМП, укладеними на фондовій біржі, на підставі документів від фондової біржі.".

2. У главі 12 розділу II:

1) пункт 104 після слова та літер "розміщення ОМП" доповнити словами "на фондовій біржі або";

2) пункт 107 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) "поставка цінних паперів без оплати" у результаті розміщення на фондовій біржі.";

3) після пункту 109 доповнити главу новим пунктом 1091 такого змісту:

"1091. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування розрахунків за договорами щодо ОМП під час здійснення розміщення ОМП на фондовій біржі за принципом "поставка цінних паперів без оплати" у такому порядку:

1) емітент/андерайтер подає депозитарію Національного банку розпорядження на блокування ОМП на рахунку емітента для продажу на фондовій біржі;

2) депозитарій Національного банку виконує операцію блокування ОМП на рахунку емітента для продажу на фондовій біржі та надає фондовій біржі інформацію про заблоковані ОМП;

3) фондова біржа за результатами укладених правочинів з розміщення ОМП подає депозитарію Національного банку відомість;

4) депозитарій Національного банку на підставі відомості від фондової біржі формує та надає депозитарним установам, що обслуговують перших власників, розпорядження на переказ ОМП на рахунки депозитарних установ для їх подальшого зарахування на рахунки перших власників;

5) депозитарні установи, що обслуговують перших власників, підтверджують депозитарію Національного банку зарахування ОМП на рахунки перших власників;

6) депозитарій Національного банку здійснює переказ ОМП з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для їх зарахування на рахунки в цінних паперах перших власників, з установленням відповідних обмежень щодо обігу ЦП, заблокованих за емісійними обмеженнями.

Операції переказу ОМП з рахунку в цінних паперах емітента під час їх розміщення на фондовій біржі є безумовними операціями з управління таким рахунком у цінних паперах та не вимагають надання емітентом окремих розпоряджень депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку виконує операцію розблокування ОМП, що були заблоковані на рахунку емітента для продажу на фондовій біржі та не розміщені, на підставі відповідного розпорядження емітента.";

4) пункт 111 викласти в такій редакції:

"111. Депозитарій Національного банку за результатами депонування глобального сертифіката випуску ОМП відображає у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку заміну емітентом тимчасового глобального сертифіката на глобальний сертифікат та надає депозитарним установам, які обслуговують перших власників за відповідним випуском ОМП, розпорядження на розблокування ОМП на рахунках депонентів - перших власників на балансовий рахунок для обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями.".

3. У главі 22 розділу III:

1) у пункті 180 слово та літери "емісії ОМП" замінити словами та літерами "розміщення ОМП на фондовій біржі або";

2) пункт 182 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) "поставка цінних паперів без оплати" у результаті розміщення на фондовій біржі.";

3) абзац перший пункту 184 після слів та літер "за результатами розміщення ОМП" доповнити словами "поза фондовою біржею";

4) після пункту 184 доповнити главу новим пунктом 1841 такого змісту:

"1841. Депозитарна установа під час здійснення операцій за результатами розміщення ОМП на фондовій біржі з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати" після отримання від депозитарію Національного банку розпоряджень на переказ ОМП на рахунки депозитарної установи в розрізі власників виконує звірку інформації в розпорядженнях з даними системи депозитарного обліку депозитарної установи та виконує такі дії:

1) підтверджує депозитарію Національного банку проведення операції із зарахування ОМП на рахунки перших власників, якщо звірка інформації виконана успішно; або

2) надсилає депозитарію Національного банку засобами електронної пошти Національного банку інформаційне повідомлення про неможливість зарахування ОМП на рахунки перших власників із зазначенням причини, якщо в результаті звірки виявлені розбіжності між даними в розпорядженнях депозитарію Національного банку та даними із системи депозитарного обліку депозитарної установи.

Депозитарій Національного банку в разі отримання від депозитарної установи інформаційного повідомлення про неможливість виконання операції із зарахування ОМП на рахунки перших власників здійснює заходи з метою з'ясування причин та усунення перешкод для завершення операцій у порядку, визначеному регламентом взаємодії між депозитарієм Національного банку та фондовою біржею та законодавством з питань депозитарної діяльності.

Грошові розрахунки здійснюються без участі депозитарію Національного банку в порядку, установленому умовами правочинів.";

5) пункт 186 викласти в такій редакції:

"186. Депозитарій Національного банку після депонування емітентом глобального сертифіката випуску ОМП надає депозитарним установам, які обслуговують перших власників за відповідним випуском ОМП, розпорядження на розблокування ОМП на рахунках депонентів - перших власників.

Депозитарні установи підтверджують виконання операцій з розблокування ОМП на рахунках депонентів - перших власників.".

4. У главі 33 розділу IV:

1) назву глави після літер "ОЗДП" доповнити словами "та державних деривативів";

2) пункти 255 - 276 після літер "ОЗДП" доповнити словами "та державні деривативи" у відповідних відмінках.

5. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

після рядка 149 доповнити таблицю новим рядком 150 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

150

 

 

для продажу на фондовій біржі (розміщення ОМП)

7

000

62700#**

".

У зв'язку з цим рядки 150 - 153 уважати відповідно рядками 151 - 154;

доповнити додаток новою приміткою такого змісту:

"
** # Останній символ рахунку дорівнює коду біржі.";

2) у додатку 2:

у рядку 11 слова "Первинне розміщення" замінити словом "Розміщення";

рядки 15 та 19 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

15

220000
420100
420200
420300
420400

224000
424100
424200
424300
424400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені)

";

"

1

2

3

4

19

224000
424100
424200
424300
424400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, за глобальним сертифікатом)

";

після рядка 22 доповнити таблицю сімнадцятьма новими рядками 23 - 39 такого змісту:

"

1

2

3

4

23

31. Розміщення ОМП на фондовій біржі:

24

121000

621000

балансові рахунки емітентів (у разі оформлення тимчасового глобального сертифіката)

25

621000

62700#**

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що були заблоковані для продажу на фондовій біржі)

26

62700#**

121000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що були оплачені та розміщені за тимчасовим глобальним сертифікатом)

27

121000

220000
420100
420200
420300
420400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були розміщені за тимчасовим глобальним сертифікатом)

28

220000
420100
420200
420300
420400

224000
424100
424200
424300
424400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені)

29

заміна тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП на
глобальний сертифікат випуску ОМП:

30

122000

121000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів
(на кількість ОМП, що були оплачені)

31

розблокування ОМП на рахунки власників:

32

224000
424100
424200
424300
424400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, за глобальним сертифікатом)

33

переведення емітенту ОМП у разі визнання випуску таким, що не відбувся:

34

224000
424100
424200
424300
424400

121000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ОМП, що були оплачені)

35

121000

621000

балансові рахунки емітентів (оформлені тимчасовим глобальним сертифікатом)

36

розблокування ОМП, що були заблоковані на рахунку емітента для продажу на фондовій біржі та не розміщені:

37

62700#**

621000

балансові рахунки емітентів (оформлені тимчасовим глобальним сертифікатом)

38

анулювання ОМП:

39

621000

121000

балансові рахунки емітентів

".

У зв'язку з цим рядки 23 - 255 уважати відповідно рядками 40 - 272;

після літер "ОЗДП" доповнити додаток словами "та державні деривативи" у відповідних відмінках;

доповнити додаток новою приміткою такого змісту:

"
** # Останній символ рахунку дорівнює коду біржі.".

 

Начальник Управління
депозитарної діяльності
Національного банку України

А. В. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали