АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 21 травня 2012 року N 250/8

Про затвердження змін до Положення про сертифікацію аудиторів

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII, Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити зміни до Положення про сертифікацію аудиторів, затвердженого рішенням АПУ від 31.05.2007 р. N 178/6 (далі - Положення про сертифікацію аудиторів), що додаються.

2. Внести зміни у додаток N 2 до Положення про сертифікацію аудиторів, а саме: після слів "не маю непогашеної або не знятої у встановленому порядку судимості" доповнити реченням "Даю згоду на обробку моїх персональних даних".

3. Внести зміни у додаток N 4 до Положення про сертифікацію аудиторів, а саме: після слів "не маю непогашеної або не знятої у встановленому порядку судимості" доповнити реченням "Даю згоду на обробку моїх персональних даних".

4. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Аудиторської палати України
21.05.2012 N 250/8


Зміни до Положення про сертифікацію аудиторів

1. Друге речення пункту 1.4 викласти у такій редакції:

"1.4. Контрольне тестування передбачає тестування за підсумками щорічного удосконалення професійних знань практикуючими аудиторами за програмами, затвердженими АПУ, в центрах, визначених АПУ; або зарахування інших видів удосконалення професійних знань за рішенням Комісії АПУ з сертифікації та освіти аудиторів (далі - Комісія) згідно з розділом V Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України; або перевірку рівня знань за умовами порядку проведення кваліфікаційного іспиту".

2. У пункті 1.5 слова "Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів".

3. Пункт 1.7 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.12 уважати відповідно пунктами 1.7 - 1.11.

4. Після пункту 1.11 доповнити новими пунктами 1.12, 1.13 та 1.14 такого змісту:

"1.12. Учасники кваліфікаційного іспиту поділяються на такі групи.

1.12.1. Група фахівців для підготовки завдань, тестів і правильних відповідей на них для кваліфікаційного іспиту із сертифікації аудиторів (далі - група укладачів).

1.12.2. Група експертів для визначення якості завдань, тестів і правильних відповідей на них для кваліфікаційного іспиту із сертифікації аудиторів (далі - група експертів).

1.12.3. Група для здійснення контролю за проведенням кваліфікаційного іспиту із сертифікації аудиторів, адміністрування, кодування, розкодування та підготовку результатів на розгляд і затвердження Комісією (далі - організаційна група).

1.12.4. Група фахівців для перевірки тестів та екзаменаційних завдань кваліфікаційного іспиту із сертифікації аудиторів (далі - група з перевірки).

1.13. Одна і та сама особа не може бути одночасно у складі двох і більше груп.

1.14. База даних аудиторів - це сукупність відомостей про аудиторів, які формуються АПУ".

У зв'язку з цим пункт 1.13 уважати відповідно пунктом 1.15.

5. Пункт 2.3 викласти у такій редакції:

"2.3. Для отримання допуску до сертифікації кандидат подає до АПУ такі документи.

2.3.1. Заяву за встановленою формою (додаток N 2).

2.3.2. Копію диплома, засвідчену нотаріально або за місцем роботи.

2.3.3. Копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи.

2.3.4. Документ про плату за проведення сертифікації.

2.3.5. Копію першої сторінки паспорта.

2.3.6. Згоду на обробку персональних даних".

6. У пункті 3.1 слова "Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісія";

7. Пункт 3.2 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.3 - 3.5 уважати відповідно пунктами 3.2 - 3.4.

8. Пункт 3.2 викласти у такій редакції:

"3.2. У разі відсутності зауважень щодо поданих документів Комісія приймає рішення про надання дозволу кандидату на участь у кваліфікаційному іспиті. Секретаріат АПУ повідомляє кандидата не пізніше ніж за 10 днів до початку іспиту про рішення Комісії, місце, дату та час проведення кваліфікаційного іспиту особисто або на адресу, зазначену кандидатом у заяві".

9. У пункті 3.4 слова "Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісії".

10. У пункті 4.1 друге речення виключити.

11. Пункт 4.2 викласти у такій редакції:

"4.2. Завдання, які використовуються для проведення іспитів, повинні включати:

4.2.1. Тести у вигляді питань, що дають змогу вибрати правильну відповідь із чотирьох тверджень.

4.2.2. Ситуаційні завдання з практики аудиту".

12. У пункті 4.3 слова "Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісія";

13. Пункт 4.4 викласти у такій редакції:

"4.4. Підготовку екзаменаційних тестів і завдань, а також правильні відповіді на ці тести та завдання здійснює група укладачів з дотриманням суворої конфіденційності. Укладачі екзаменаційних завдань передають АПУ права власності на тексти завдань. Екзаменаційні тести, завдання та правильні відповіді на них передаються укладачами за актом приймання-передачі Голові Комісії".

14. Пункт 4.5 виключити. У зв'язку з цим пункти 4.6 - 4.8 уважати відповідно пунктами 4.5 - 4.7.

15. У пункті 4.5:

слова "Комісію з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісію".

четверте речення виключити.

16. У пункті 4.6 слова "АПУ" замінити словами "Комісія".

17. Пункт 4.7 викласти у такій редакції:

"4.7. Завдання кваліфікаційного іспиту затверджує Комісія на підставі оцінки того, наскільки запропоноване завдання дає змогу визначити рівень знань і навиків, необхідний для здійснення аудиторської практики. Після затвердження АПУ результатів кваліфікаційного іспиту екзаменаційні завдання, тести в 10-денний термін передаються в Секретаріат АПУ для публікації та зберігання".

18. Пункт 5.2 викласти у такій редакції:

"5.2. До конфіденційної інформації щодо кваліфікаційного іспиту належать:

5.2.1. Склад учасників кваліфікаційного іспиту.

5.2.2. Зміст запитань, включених у завдання кваліфікаційного іспиту, та відповіді на них протягом усього строку до передачі екзаменаційних робіт на перевірку.

5.2.3. Порядок і зміст проведеного кодування екзаменаційних робіт до їх повної перевірки та внесення результатів іспиту до протоколу перевірки.

5.2.4. Персональні результати проведеного іспиту (повідомляються персонально кожному кандидату)".

19. У пункті 5.3 слова "Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісія".

20. У пункті 6.3 після слів "готує Секретаріат АПУ після підтвердження" слова "Комісією з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісією".

21. У пункті 6.5 після слів "за переліком запитань, затверджених" слова "АПУ" замінити словами "Комісією".

22. Пункт 6.7 після слів "що визначає АПУ" доповнити словами "за поданням Комісії".

23. У пункті 6.8 слова "Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісія".

24. У пункті 6.9 слова "Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісія".

25. У пункті 6.10 після слів "і бланк допуску, виданий їм" слова "АПУ" замінити словами "Секретаріатом АПУ".

26. У другому реченні пункту 6.11 після слів "відповіді на перевірку кандидат повинен написати заяву" слова "з вказанням причини цього" замінити словами "з поясненнями причини відмови, в іншому випадку організаційна група складає акт про відмову".

27. У четвертому реченні пункту 6.12 після слів "дотримання конфіденційності покладається на" слова "Секретаріат АПУ" замінити словами "організаційну групу".

28. У пункті 6.14 слова "Комісію з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісію".

29. У першому реченні пункту 6.15 слова "Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісії".

30. У пункті 6.16 слова "Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісія".

31. Пункт 6.17 викласти у такій редакції:

"6.17. Підсумки складання другого етапу кваліфікаційного іспиту оформлюють протоколом, який Комісія подає для затвердження на засідання АПУ".

32. У пункті 6.18 слова "Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісії".

33. Пункт 6.20 викласти у такій редакції:

"6.20. Кандидати, екзаменаційні роботи другого етапу яких оцінені:

6.20.1. У 60 і більше балів, є такими, що склали кваліфікаційний іспит і здобули право на отримання сертифіката аудитора після затвердження протоколу на засіданні АПУ.

6.20.2. У 59 і менше балів, є такими, що не склали кваліфікаційний іспит".

34. Пункт 6.22 викласти у такій редакції:

"6.22. Після кожного кваліфікаційного іспиту Комісія проводить засідання з метою внесення відповідних коригувань у методичне забезпечення, організацію підготовки і проведення наступного кваліфікаційного іспиту. Комісія може отримувати пропозиції для покращення процесу організації та проведення кваліфікаційного іспиту від учасників кваліфікаційного іспиту".

35. Пункт 6.23 виключити.

36. Пункт 7.1 викласти у такій редакції:

"7.1. Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право подати апеляцію до Комісії у разі, якщо вони надали обґрунтовані докази можливого підвищення оцінки за окремі відповіді. Кандидат, який апелює, повинен надати апеляцію до Комісії у письмовій формі впродовж десяти днів після затвердження та повідомлення результатів іспиту".

37. У першому реченні пункту 7.3 слова "Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісії".

38. Пункт 7.4 викласти у такій редакції:

"7.4. Голова Комісії встановлює спеціальний день для розгляду апеляції апеляційною комісією у двадцятиденний термін після закінчення строку подання апеляцій. На розгляд апеляції Секретаріат АПУ запрошує кандидата, який апелює".

39. Пункт 7.5 викласти у такій редакції:

"7.5. За наслідками розгляду апеляції апеляційна комісія має право прийняти одне з таких рішень:

7.5.1. Залишити результати кваліфікаційного іспиту без змін.

7.5.2. Вважати кандидата таким, що склав кваліфікаційний іспит".

40. У пункті 7.6 слова "Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісії".

41. У пункті 7.7 слова "Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісія".

42. Назву розділу 8 викласти в такій редакції:

"8. Порядок видачі сертифікатів та внесення інформації до бази даних аудиторів".

43. У пункті 8.1 слова "Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісії".

44. Після пункту 8.2 доповнити новим пунктом 8.3 такого змісту:

"8.3. Інформація про аудиторів, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, адреса реєстрації, контактна інформація (номери телефонів, адреса електронної пошти та ін.), дата та номер видачі, продовження терміну чинності сертифіката, інформація про щорічне удосконалення знань і застосування стягнень до аудитора вносяться Секретаріатом АПУ до бази даних аудиторів".

У зв'язку з цим пункти 8.3 - 8.4 уважати відповідно пунктами 8.4 - 8.5.

45. Після пункту 8.5 доповнити новим пунктом 8.6 такого змісту:

"8.6. У разі зміни даних, а саме: прізвища, ім'я, по батькові, адреси реєстрації, контактної інформації (номерів телефонів, адреси електронної пошти та ін.) аудитор зобов'язаний в місячний термін подати до АПУ заяву про внесення змін до бази даних аудиторів та документи, що підтверджують відповідні зміни. На підставі цієї заяви Секретаріат АПУ вносить відповідні зміни до бази даних аудиторів".

46. Пункт 9.2 викласти у такій редакції:

"9.2. Сертифікат містить такі реквізити:  

9.2.1. Номер сертифіката.

9.2.2. Прізвище, ім'я та по батькові аудитора.

9.2.3. Дата, номер рішення АПУ про видачу сертифіката із зазначенням терміну його чинності.

9.2.4. Дата, номер рішення АПУ про продовження терміну чинності сертифіката".

47. Пункт 10.1 замінити двома новими пунктами такого змісту:

"10.1. Право на продовження терміну чинності сертифіката мають аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується за умови, якщо вони:

10.1.1. Займались аудиторською діяльністю як фізичні особи - підприємці або у складі аудиторської фірми на посаді аудитора (в тому числі на похідній від професії посаді) не менш як три роки.

10.1.2. Займаючись аудиторською діяльністю як фізичні особи - підприємці, своєчасно подавали звіти про виконані ними роботи (за формою N 1-аудит) та підтверджували свою аудиторську діяльність.

10.1.3. Щороку успішно проходили контрольні тестування за підсумками удосконалення професійних знань за програмами, затвердженими АПУ, або щороку удосконалювали професійні знання згідно з розділом V Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України.

10.1.4. До них не застосовувалися стягнення з боку АПУ у вигляді зупинення чинності сертифіката.

10.2. Аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується та документи яких відповідають вимогам пункту 10.1 цього Положення, не раніше від трьох і не пізніше від одного місяця до закінчення цього терміну повинні подати до Секретаріату АПУ такі документи:

10.2.1. Заяву про подовження терміну чинності сертифіката аудитора встановленого зразка (додаток N 4).

10.2.2. Копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи (для аудиторів, які працюють за основним місцем роботи); або копію наказу про прийняття на роботу та довідку з підприємства про підтвердження трудових відносин, нарахування заробітної плати та кількість відпрацьованих годин (для аудиторів, що працюють за сумісництвом); або копію свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (для аудиторів, які здійснюють аудиторську діяльність як фізичні особи - підприємці).

10.2.3. Сертифікат, термін чинності якого закінчується.

10.2.4. Копії свідоцтв про щорічне удосконалення професійних знань.

10.2.5. Документ про внесення плати за продовження терміну чинності сертифіката.

10.2.6. Копію першої сторінки паспорта".

У зв'язку з цим пункт 10.2 уважати відповідно пунктом 10.3.

48. Пункт 10.3 замінити двома новими підпунктами такого змісту:

"10.3. Аудиторам - викладачам вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, які мають вчені звання або наукові ступені за фахом бухгалтерський облік і аудит, та аудиторам - викладачам центрів удосконалення знань аудиторів, визначених АПУ, аудиторам, які перебувають у трудових відносинах з АПУ, аудиторам, які займають посади в органах державної влади та їх апараті, пов'язані із здійсненням фінансової, економічної або господарсько-правової діяльності, та аудиторам, які здійснюють державний фінансовий аудит, як різновид державного фінансового контролю, за умови перебування на вищезазначених посадах не менш як 3 роки та при підтвердженні вимог, зазначених у пунктах 10.1.3, 10.1.4 та 10.2 цього Положення, термін чинності сертифіката продовжується на наступні п'ять років при поданні документів, перелік яких наведений в п. 10.1. та 10.2.

10.4. Членам АПУ термін чинності сертифіката продовжується на наступні п'ять років за результатами контрольного тестування шляхом співбесіди в Комісії при поданні заяви, копії трудової книжки та сертифіката аудитора".

У зв'язку з цим пункти 10.3 - 10.8 уважати відповідно пунктами 10.5 - 1.10.

49. Пункт 10.5 викласти у такій редакції:

"10.5. Аудитору, який не підтвердив хоча б однієї з вимог, вказаних у пункті 10.1 та 10.2, для продовження терміну чинності сертифіката Комісія призначає контрольне тестування згідно з розділом 6 цього Положення шляхом складання кваліфікаційного іспиту".

50. У пункті 10.6 слова "Комісії з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісії".

51. У пункті 10.7 слова "Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ" замінити словами "Комісія".

52. Пункт 10.10 виключити.

53. Пункти 11.2, 11.3 та 11.4 виключити. У зв'язку з цим пункти 11.5 - 11.8 уважати відповідно пунктами 11.2 - 11.5.

54. Пункт 11.4 викласти у такій редакції:

"11.4. Анулювання сертифіката здійснюється на підставі рішення АПУ.

11.4.1. З ініціативи аудитора (особистого повернення сертифіката, інших випадків).

11.4.2. З інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Положенням".

 

Голова Комісії Аудиторської
палати України з сертифікації
та освіти аудиторів

О. В. Бойко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали