Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2020 року N 17

Про затвердження Змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 44, 49, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 (Положення N 351) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

К. Рожкова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
11 лютого 2020 року N 17

Зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (Положення N 351)

1. У розділі II:

1) абзац десятий пункту 22 після цифр "22" доповнити словами та цифрами "та в пункті 23";

2) у пункті 29:

абзац другий доповнити словами "(крім боржника за цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади України / інших країн, органами місцевого самоврядування України / інших країн, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою)";

пункт після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Установлені банком значення коефіцієнтів PD для боржників за цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади України / інших країн, органами місцевого самоврядування України / інших країн, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не можуть бути меншими, ніж нижчі (кращі) граничні значення діапазонів PD для відповідних класів таких боржників, передбачених цим Положенням.".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим;

3) у пункті 37 слова "згідно з вимогами цього Положення" замінити словами "у порядку, визначеному цим Положенням, залежно від виду боржника".

2. Пункт 40 розділу III після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 61 такого змісту:

"61) кошти банків у розрахунках;".

3. Підпункт 1 пункту 69 розділу V викласти в такій редакції:

"1) сукупний чистий дохід: регулярні доходи, отримувані на території України та з джерел за межами України у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, що сплачуються відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору, доходів від надання в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаний до розташованих в Україні портів, з відрахуванням податків та обов'язкових платежів; пенсії; соціальна допомога; проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші пасивні (інвестиційні) доходи з відрахуванням податків; дохід від діяльності фізичної особи як суб'єкта господарювання або від здійснення незалежної професійної діяльності з відрахуванням податків і щомісячних сукупних витрат, пов'язаних із веденням господарської діяльності;".

4. У пункті 85 розділу VI:

1) у підпункті 1 слова "фінансовий стан упродовж останніх шести місяців поспіль високий: діяльність прибуткова, з наростаючим підсумком" замінити словами та цифрами "фінансовий стан високий: діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику, прибуткова";

2) у підпункті 2 слова "фінансовий стан упродовж останніх шести місяців поспіль добрий: беззбиткова діяльність, економічних нормативів, установлених" замінити словами та цифрами "фінансовий стан добрий: діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику, прибуткова; економічні нормативи, встановлені";

3) у підпункті 3 слова "фінансовий стан упродовж останніх шести місяців поспіль задовільний: діяльність" замінити словами та цифрами "фінансовий стан задовільний: діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику,";

4) у підпункті 4 слова "фінансовий стан упродовж останніх шести місяців поспіль незадовільний: діяльність переважно" замінити словами та цифрами "фінансовий стан незадовільний: діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику,";

5) у підпункті 5 слова "фінансовий стан упродовж останніх шести місяців поспіль критичний: діяльність збиткова, з наростаючим підсумком" замінити словами та цифрами "фінансовий стан критичний: діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику, збиткова".

5. У підпункті 1 пункту 107 розділу X:

1) у другому реченні абзацу п'ятого слова та цифри "що доводиться Національним банком до відома банків згідно з пунктом 3 постанови Правління Національного банку України від 06 серпня 2014 року N 466 "Про призупинення здійснення фінансових операцій")" замінити словами та цифрами "затвердженого Указом Президента України від 07 лютого 2019 року N 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" (Перелік N 32/2019))";

2) абзац сьомий після слова "місяців)" доповнити словами "; майно, на яке поширюються законодавчо визначені особливості його правового регулювання, зумовлені специфічною природою такого майна,".

6. Пункт 133 розділу XII після слів "рахунках в інших банках," доповнити словами "коштами банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)".

7. В абзаці четвертому підпункту 4 пункту 162 розділу XVII слова та цифру "у виносці 4" замінити словами та цифрами "в абзаці другому підпункту 3 пункту 5".

8. У додатках до Положення:

1) абзац перший підпункту 3 пункту 3 додатка 2 після слів "іншими банками" доповнити словами "або отримана банком із Кредитного реєстру ";

2) у колонці 3 таблиці 4 додатка 9:

у рядку 3 цифри "0,49" замінити цифрами "0,059";

у рядку 4 цифри "0,50" замінити цифрами "0,06".

 

Директор Департаменту методології
регулювання діяльності банків

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. Рожкова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали