Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2019 року N 953

м. Київ

Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), "Про теплопостачання" та "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року N 2585 (Порядок N 2585), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2015 року за N 1367/27812, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
07 червня 2019 року N 953

Зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках (Порядок N 2585)

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цей Порядок визначає процедуру подання, формування, розгляду, схвалення, перегляду та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат при формуванні, розрахунку, встановленні тарифів (цін) на відпуск електричної енергії та/або виробництво теплової енергії (далі - тарифи, ціни) на принципах економічної доцільності та цільового використання коштів ліцензіатом.";

2) у пункті 1.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"базовий період - період дії інвестиційної програми, який передує прогнозному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"прогнозний період - період дії інвестиційної програми, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило, календарний рік).";

3) після пункту 1.5 доповнити новим пунктом 1.6 такого змісту:

"1.6. Розгляду питання про схвалення інвестиційної програми передує її відкрите обговорення на місцях згідно з Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року N 866 (Порядок N 866).".

У зв'язку з цим пункт 1.6 вважати пунктом 1.7;

4) у пункті 1.7:

в абзаці другому знаки та слова ", центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі," виключити;

абзац третій виключити.

2. У розділі II:

1) абзац третій пункту 2.2 доповнити знаками та словом "(цінами)";

2) підпункти 3 - 5 пункту 2.3 замінити чотирма новими підпунктами такого змісту:

"3) перелік заходів (робіт), основного обладнання, матеріалів, послуг, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для виконання у прогнозному періоді, окремо по групах у такому порядку: проектно-вишукувальні роботи; заходи, повне виконання яких передбачено у прогнозному періоді; довгострокові заходи із зазначенням етапів виконання (будівельно-монтажні роботи, закупівля обладнання, пусконалагоджувальні роботи, завершення робіт та ін.) та їх вартості, а також узгоджені між собою зведені графіки їх фінансування та виконання з розбивкою на квартали відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів;

4) пояснювальну записку, що містить, зокрема: мету виконання запланованих заходів (робіт) у прогнозному періоді; обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт за кожним розділом інвестиційної програми; посилання на нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання таких заходів (робіт); інформацію про схвалену, затверджену та погоджену належним чином проектну документацію; інформацію щодо проведення експертизи проектної документації; опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходів (робіт) інвестиційної програми; інформацію щодо заходів (робіт) із зазначенням їх етапів виконання та вартості, що заплановані до виконання у прогнозному періоді (по заходах, що мають перехідний характер, зазначаються етапи виконання по роках із урахуванням фактичного виконання);

5) джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до тарифів (цін) та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;

6) розрахунки економічного ефекту від впровадження кожного заходу (роботи) інвестиційної програми.";

3) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали (у т. ч. в електронному вигляді) до запланованих заходів (робіт) та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайс-листи) виробників або їх офіційних представників в Україні, результати публічної закупівлі, документи про затвердження проектної документації, передбачені вимогами чинного законодавства України, зведені кошториси до відповідних проектів.";

4) пункт 2.7 доповнити знаками та словом "(цін)";

5) абзац перший пункту 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. На титульній сторінці всіх примірників схваленої інвестиційної програми вказуються реквізити документів, якими інвестиційна програма затверджена відповідно до статуту ліцензіата, погоджена центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування в межах чинного законодавства, а також схвалена НКРЕКП. Титульна сторінка із зазначеними відмітками підписується керівником ліцензіата (уповноваженою ним особою).".

3. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3.1 виключити;

2) пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується в установленому законодавством порядку, погоджується центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, іншими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування в межах чинного законодавства.";

3) абзац другий пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження вона до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється ліцензіату.";

4) у пункті 3.5 після слова "тарифів" доповнити знаками та словом "(цін)";

5) абзац перший пункту 3.9 викласти в такій редакції:

"3.9. При виникненні потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням аварійно-відновлювальних робіт, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, але не пізніше ніж за 3 місяці до дати закінчення дії схваленої інвестиційної програми, звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до неї з наданням відповідного обґрунтування.";

6) пункт 3.10 виключити.

4. Абзац другий пункту 4.2 розділу IV викласти в такій редакції:

"Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт та/або акти прийому-передачі згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів або здійснені авансові платежі, якщо це передбачено схваленою інвестиційною програмою.".

5. У пункті 5.1 розділу V:

1) в абзаці першому після слів "в електронній формі" доповнити знаками та словами "(у форматі електронних таблиць MS Excel та скан-копію у форматі PDF)";

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

"При наданні звіту щодо виконання інвестиційної програми ліцензіат до кожного заходу (роботи) зазначає відповідний ідентифікатор закупівлі (за умови проведення торгів в електронній системі закупівель).".

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали