Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку формування та ведення особових справ поліцейських

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2019

м. Київ

N 215

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2019 р. за N 380/33351

Про затвердження Змін до Порядку формування та ведення особових справ поліцейських

Відповідно до частини другої статті 25 Дисциплінарного статуту Національної поліції України (Закон N 2337-VIII), з метою визначення порядку та строків унесення до особової справи поліцейського відомостей про застосовані до нього дисциплінарні стягнення та заохочення, а також удосконалення алгоритму формування та ведення особової справи поліцейського

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування та ведення особових справ поліцейських, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2016 року N 377 (Порядок N 377), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за N 828/28958, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної поліції України
генерал поліції першого рангу

С. М. Князєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26 березня 2019 року N 215

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2019 р. за N 380/33351

ЗМІНИ
до Порядку формування та ведення особових справ поліцейських (Порядок N 377)

1. У пункті 1 розділу I слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти".

2. У розділі II:

1) у пункті 1:

в абзаці другому підпункту 2 слова "первинної професійної підготовки та" виключити;

абзац восьмий підпункту 3 викласти в такій редакції:

"документи, що підтверджують проходження первинної професійної підготовки;";

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) у четвертій частині (архівні матеріали) - витяги з наказів, копії рішень поліцейських комісій, висновки дисциплінарних комісій, матеріали службових розслідувань (за потреби), копії наказів про застосування дисциплінарних стягнень з особистим підписом поліцейського про ознайомлення з цим наказом (оригінал акта про відмову особи від ознайомлення з наказом), документи про підтвердження окремих періодів проходження служби, копія розрахунку вислуги років для призначення пенсії, довідки про стан здоров'я, поранення, копії атестата і дипломів про освіту з додатками до них, свідоцтв про народження, укладення (розірвання) шлюбу, документів, що підтверджують статус ветерана війни, учасника бойових дій, учасника ліквідації аварії на ЧАЕС тощо, інші матеріали, визначені законом та іншими нормативно-правовими актами, що мають значення для характеристики особи та проходження нею служби, інформація про отримання особистих документів при звільненні зі служби в поліції;";

2) у пункті 2 слова "у спеціальній графі особової справи" замінити словами "у кінці особової справи унизу обкладинки".

3. У розділі III:

1) пункт 5 після слів "матеріалів особової справи" доповнити словами "(анкетних даних)";

2) доповнити розділ після пункту 5 новими пунктами 6, 7 такого змісту:

"6. Інформація про всі заохочення та дисциплінарні стягнення поліцейського вноситься до послужного списку в семиденний строк з дня її надходження до підрозділу кадрового забезпечення органу поліції згідно з цим Порядком.

7. У разі якщо керівник обмежився попередженням поліцейського про необхідність дотримання службової дисципліни або раніше застосованим до поліцейського дисциплінарним стягненням, інформація про це зазначається в пункті 15 послужного списку.".

У зв'язку з цим пункти 6 - 28 вважати відповідно пунктами 8 - 30;

3) у пункті 9 слово "обов'язків" замінити словом "інструкцій";

4) пункт 17 після слів "в інвентарній книзі" доповнити словами ", перевірка наявності трудової книжки, військово-облікового документа";

5) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. З оригіналів особових справ керівників територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, виготовляються їх копії.

Оригінали особових справ керівників територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, зберігаються в підрозділі кадрового забезпечення центрального органу управління Національної поліції України, а копії - у керівників підрозділів кадрового забезпечення цих органів (закладів, установ) у спеціально виділених металевих шафах.";

6) у пункті 19 слова "органів, установ поліції" замінити словами "органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України,";

7) пункт 20 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особові справи поліцейських надсилаються виключно до органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України.";

8) у пункті 23 цифри "20" замінити цифрами "30";

9) у пункті 24 цифри "10" замінити цифрами "20";

10) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. У зв'язку з відрядженням (прикомандируванням) поліцейського до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади (закладів, установ) або органів місцевого самоврядування із залишенням на службі в поліції на їх адресу відповідно до запиту можуть бути надіслані завірені в установленому порядку підписом керівника кадрового підрозділу органу поліції фотокартка (розміром 9 х 12 см, зображення анфас, в однострої, що відповідає наявному спеціальному званню поліції), копії послужного списку, біографічної довідки, тексту Присяги поліцейського, контракту (за наявності), довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), та витяг з наказу органу поліції про відрядження (прикомандирування) поліцейського.".

4. У розділі IV:

1) у пункті 2 слова "на деякий час" замінити словами "на строк не більше 30 календарних днів";

2) у пункті 4 слова "військовий квиток" замінити словами "військово-обліковий документ".

5. Додатки 2, 4 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

 

Начальник Управління взаємодії
з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх справ України

О. О. Соколовський

 

Додаток 2
до Порядку формування та ведення особових справ поліцейських
(підпункт 1 пункту 1 розділу II)

Національна поліція України

ПОСЛУЖНИЙ СПИСОК

Спеціальний жетон N ________

____
(прізвище,

____
ім'я, по батькові)

_
(змінене прізвище, ім'я, по батькові)

_
(підстава внесення змін)

Військове або спеціальне звання, класний чин

Дата і номер наказу, ким виданий

Військове або спеціальне звання, класний чин

Дата і номер наказу, ким виданий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про зняття з військового обліку:

_
(дата зняття і яким районним військовим комісаріатом, дата надання відстрочки від призову, до якого часу і яким

__
районним військовим комісаріатом, номер військово-облікового документа, дата видачі)

1. Число, місяць, рік народження

 

 

 

2. Місце народження

 

 

 

 

3. Громадянство

 

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

 

5. Освіта

 

5.1. Коли і який заклад освіти закінчив(ла)

 

 

 

 

5.2. Галузь знань

 

 

 

5.3. Спеціальність

 

 

 

5.4. Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

 

 

5.5. Серія та номер документа про освіту

 

5.6. Коли і який заклад освіти закінчив(ла)

 

 

 

 

5.7. Галузь знань

 

 

 

5.8. Спеціальність

 

 

 

5.9. Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

 

 

5.10. Серія та номер документа про освіту

 

6. Науковий ступінь, вчене звання

 

 

7. Рідна мова, володіння іншими мовами і в якій мірі

 

 

 

 

 

 

8. Наукова робота, винаходи

 

 

 

 

9. Наявність статусу, який надає право на пільги і компенсації (ветеран війни, учасник бойових дій, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС тощо), серія та номер документа, ким виданий

 

 

 

10. Самостійна трудова діяльність, крім служби в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ України, органах поліції тощо

Дата

Місце роботи (найменування підприємства, установи тощо, їх місцезнаходження)

Характер занять, посада

з якого часу (число, місяць, рік)

до якого часу (число, місяць, рік)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Проходження служби в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ України, органах поліції

З якого часу (число, місяць, рік)

До якого часу (число, місяць, рік)

Посада

Військова частина, установа, заклад, орган поліції

Ким виданий наказ, N і дата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Періоди служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років на пільгових умовах

Служба, яка дає право на зарахування вислуги років для призначення пенсії в пільговому обчисленні

Підстава
(посилання на конкретний нормативно-правовий акт, який дає право на пільгове обчислення вислуги років)

З якого часу (число, місяць, рік)

До якого часу (число, місяць, рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Поранення, травми і контузії, отримані під час виконання службових обов'язків (характер поранення, коли і де отримано)

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

14. Нагороди і заохочення

(зазначаються нагороди і заохочення (ордени, медалі, нагрудні знаки, цінні подарунки, грамоти, подяки тощо, присудження державних премій, присвоєння почесних звань України))

Чим нагороджений(а), заохочений(а)

За що нагороджений(а), заохочений(а)

Підстава (N і дата документа про нагородження або заохочення)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Дисциплінарні стягнення

Ким виданий наказ, N і дата

Вид стягнення, за що накладено

Відмітка про зняття стягнення, ким виданий наказ, N і дата

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Виїзди за кордон у відрядження

Куди, з якою метою

З якого часу (число, місяць, рік)

До якого часу (число, місяць, рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. До яких виборних органів обирався(лась) або обраний(а) і коли

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

18. Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька, місце їх реєстрації та фактичного проживання

 

 

 

 

 

19. Сімейний стан

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї (дружини (чоловіка), дітей)

Ступінь родинних зв'язків

Число, місць, рік і місце народження

Підстава
 (свідоцтво про одруження, народження, серія, N і дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Місце реєстрації поліцейського (членів його сім'ї)

__
__

21. Місце фактичного проживання поліцейського (членів його сім'ї)

__
__

Послужний список складений ____ 20__ року

__________
(посада, спеціальне звання особи,

 

 

__________
яка склала послужний список)


(підпис)


(прізвище та ініціали)

__________
(керівник підрозділу кадрового

 

 

_________
забезпечення)


(підпис)


(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

З відомостями, внесеними
до послужного списку,
ознайомлений

______
  (підпис поліцейського)

20__ року
   (число, місяць)

______
  (підпис поліцейського)

20__ року
   (число, місяць)

______
  (підпис поліцейського)

20__ року
   (число, місяць)

Примітки:

1. На першій сторінці послужного списку зазначається інформація про спеціальні (військові) звання, отримані під час служби в поліції, військової служби, служби в органах внутрішніх справ України, органах прокуратури і суді, інших видах публічної служби. У дужках вказується підстава отримання спеціального звання поліції (за сукупністю, у порядку переатестування, повторно прийнятому на службу, достроково, на один ступінь вище тощо).

2. У пункті 10 послужного списку зазначаються усі посади, які зараховуються до трудового стажу, відповідно до записів у трудовій книжці, а також періоди перебування на них.

3. У пункті 11 послужного списку зазначаються усі посади у період проходження служби, на яких присвоюються спеціальні (військові) звання, а також періоди перебування на них.

4. У графі "Ким виданий наказ, N і дата" пункту 15 послужного списку зазначаються дата і номер наказу, орган (підрозділ) поліції, який його видав, дата оголошення поліцейському дисциплінарного стягнення (дата акта відмови особи від ознайомлення з наказом).

5. У графі "Вид стягнення, за що накладено" пункту 15 послужного списку зазначаються вид застосованого дисциплінарного стягнення та юридична кваліфікація дисциплінарного проступку з посиланням на положення закону.

 

Додаток 4
до Порядку формування та ведення особових справ поліцейських
(підпункт 3 пункту 1 розділу II)

АНКЕТА

1. Прізвище, ім'я, по батькові _
__
(у разі зміни прізвища, імені, по батькові - всі прізвища, імена, по батькові до зміни)

2. Дата народження _____ 3. Місце народження _________
__
(село, місто, район, область, республіка)

4. Громадянство ___________

5. Членство у політичних партіях та громадських організаціях _________
__
(з якого і по який час)

6. До яких виборних органів обраний(а) чи обирався(лась)
__
__
__

7. Освіта ______
(коли і який заклад освіти закінчив(ла), набута спеціальність)
__

8. Науковий ступінь, вчене звання ________

9. Наукові праці, винаходи ___

10. Рідна мова, володіння іншими мовами і в якій мірі ____
__

11. Інформація про притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності (за наявності)

__
(коли, ким, за що, вид покарання)

__

12. Належність до військового обов'язку ___
                                                                                  (призовник, військовозобов'язаний,

__
N військово-облікового документа, не військовозобов'язаний)

13. Члени сім'ї, близькі особи (особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних).

Ступінь родинних зв'язків

Прізвище, ім'я, по батькові

Число, місяць, рік та місце народження

Місце роботи, посада

Місце реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Робота, що виконувалась від початку трудової діяльності, включаючи навчання у закладах вищої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, військову службу (найменування підприємств, установ, організацій зазначати такими, якими вони були на час роботи (навчання) в них; у відомостях про проходження військової служби зазначати посаду та номер військової частини (установи)).

Дата
 (місяць, рік)

Найменування підприємства, установи, організації та займана посада

Місцезнаходження підприємства, установи, організації (місто, область, республіка)

приймання

звільнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Державні нагороди ______
(коли, якою нагородою заохочений(а))
__
__
__

16. Паспорт ___
              (серія, номер, ким і коли виданий)
__

17. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

____
____

18. Місце реєстрації

____
(найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиці,
____
номер будинку, корпусу, квартири)
____

19. Місце фактичного проживання

____
(найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиці,
____
номер будинку, корпусу, квартири)

20. Контактний номер телефону

____
(номер телефону)
____
____

____ 20__ року                                                 Особистий підпис _______
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали