Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2019

м. Київ

N 163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2019 р. за N 410/33381

Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119) (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби (Порядок N 642) та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби (Порядок N 642), затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за N 166/31618 та N 167/31619 відповідно, що додаються.

2. Бирки для ідентифікації великої рогатої худоби, бланки реєстраційних карток господарств, реєстраційних карток великої рогатої худоби, паспортів великої рогатої худоби, відомостей переміщення тварин, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
28 березня 2019 року N 163

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2019 р. за N 410/33381

ЗМІНИ
до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби (Порядок N 642) та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби (Порядок N 642)

1. У Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року N 642 (Порядок N 642), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за N 166/31618:

1) у розділі I:

пункт 6 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"реєстрацію в Реєстрі тварин інформації щодо племінних та продуктивних якостей тварини, видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів (за наявності таких даних);".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

2) у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці першому слова "та фізичні" та "або початком проведення ідентифікації та реєстрації тварин" виключити;

абзац другий після слів "реєстраційну картку господарства (додаток 1)" доповнити словами ", засвідчену підписом спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини та її печаткою";

у пункті 2:

після слів "за винятком перевізників, зобов'язані" додати слова "зареєструватися та";

слова "з моменту надходження" замінити словами "перед надходженням";

абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Інформація про власника, що містить персональні дані і вноситься до Реєстру тварин з реєстраційних документів, є такою, що надана для обробки за його згодою.";

3) у розділі III:

підпункт 4 пункту 6 викласти в такій редакції:

"4) замковий механізм виготовлено із твердого пластику, стійкого до коливань температур зовнішнього середовища, ультрафіолетового випромінювання, мікроорганізмів, а також зносостійкого та біологічно інертного. Колір замкового механізму може відрізнятися від основного кольору бирки. Конструкція замкового механізму та матеріал його виготовлення мають унеможливлювати роз'єднання частин бирки після їх скріплення, що виключає її повторне використання;";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Кожна тварина, народжена в господарстві, має бути ідентифікована двома бирками протягом семи днів з дати її народження. У разі переміщення тварини, вибуття з господарства до семиденного віку тварина має бути ідентифікована відповідно до пункту 3 цього розділу.";

4) абзац перший пункту 6 розділу IV після слів "що утримується та розводиться у господарстві," доповнити словами "і залишків бирок";

5) у розділі V:

у пункті 1:

в абзаці першому слова ", за винятком даних про стан здоров'я" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Для засвідчення реєстраційної картки великої рогатої худоби власник/утримувач звертається до державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство, де утримується тварина. Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини у триденний строк після звернення власника/утримувача засвідчує реєстраційну картку великої рогатої худоби своїм підписом та печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини. У разі наявності у власника/утримувача тварин та у відповідної державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої знаходиться господарство, доступу до Реєстру тварин усі дані про тварину вносяться до Реєстру тварин.";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Оформлений паспорт тварини працівник Адміністратора Реєстру тварин передає власнику/утримувачу або уповноваженій ним особі.";

6) у розділі VI:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. У разі звернення власника/утримувача спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини вносить до паспорта тварини дані про проведення ветеринарних досліджень, вакцинацій, обробок, благополуччя господарства і засвідчує їх та дані про переміщення підписом і печаткою. Паперову відомість переміщення тварин спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини засвідчує підписом та печаткою, а у разі заповнення електронної відомості переміщення тварин у Реєстрі тварин підтверджує її достовірність в Реєстрі тварин.";

у пункті 5:

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 2, 3;

підпункт 2 після слів "паспорта тварини" доповнити словами ", засвідчивши в ньому дані про прибуття у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини";

підпункт 3 після слів "відомості переміщення тварин" доповнити словами ", засвідчити їх підписом та печаткою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини";

пункт 8 після слів "про тварину до Реєстру тварин" доповнити словами "(у разі якщо господарство фізичної особи не зареєстроване у Реєстрі тварин, - попередньо здійснює дії з реєстрації такого господарства)";

у пункті 11:

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 2, 3;

підпункт 2 після слів "паспорта тварини" доповнити словами ", засвідчивши в ньому дані про прибуття у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини";

підпункт 3 після слів "власника/утримувача" доповнити словами ", засвідчити їх підписом та печаткою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини";

7) у пункті 1 розділу VII:

після слів "від дати забою тварини надіслати" доповнити словами "засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини";

слово "внести" замінити словом "внесення";

слово "інформацію" замінити словом "інформації";

8) додатки 1, 2, 5, 9 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

2. У Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби (Порядок N 642), затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року N 642 (Порядок N 642), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за N 167/31619:

1) у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці першому:

у першому реченні слова "та надіслати її до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для внесення до неї інформації про стан здоров'я тварини" виключити;

друге речення виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"У паспорті проставляється підпис працівника Адміністратора Реєстру тварин, який скріплюється печаткою.";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Працівник Адміністратора Реєстру тварин здійснює видачу паспорта особисто власнику/утримувачу тварини або уповноваженій ним особі.";

друге речення абзацу першого пункту 11 викласти в такій редакції: "Записи про переміщення вносить працівник Адміністратора Реєстру тварин, засвідчуючи їх підписом і печаткою.";

2) у розділі III:

абзац дев'ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Записи лицьового боку паспорта засвідчує підписом і печаткою працівник Адміністратора Реєстру тварин.";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Внесені до паспорта записи про останні перед вибуттям тварини ветеринарні дослідження та обробки спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство, засвідчує своїм підписом та печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Інформацію про останні перед вибуттям тварини ветеринарні дослідження та обробки заносять до паспорта перед вибуттям тварини з господарства із зазначенням дати проведення досліджень, назви дослідження, його результатів (реакція тварини на вакцинацію, дослідження, обробку), дати й номера експертного висновку, посади спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Порядком, забороняється.";

3) додаток 1 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

 

Заступник директора
Департаменту аграрної політики
та сільського господарства

О. Альшанова

 

Додаток 1
до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 28.03.2019 N 163)
(пункт 1 розділу II)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА

1. Дані про суб'єкта господарювання

Код згідно з ЄДРПОУ
  

Дата державної реєстрації суб'єкта господарювання
(для юридичних осіб)  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*  
(для фізичних осіб - підприємців)

Найменування ___________
                                                                         (для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові)
_

Скорочене найменування _
                                                                                                                            (для юридичних осіб)

Код КОПФГ  

Наявність статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві                      так

Дата присвоєння статусу  

Місцезнаходження / місце проживання

Код КОАТУУ                                                                       Поштовий індекс  

Область _____,

район _______,

населений пункт __________,

вул. ___________, буд. , кв. _,

тел./факс _____, e-mail _____

Індивідуальний податковий номер _______

Керівник (для юридичних осіб)

Прізвище _____

Ім'я __________

По батькові ___

2. Дані про господарство

Реєстраційний номер господарства _______

Найменування господарства /
структурного підрозділу ____
                                                                                                                             (за наявності)

Вид тварин ___

Вид діяльності
_
_

Місцезнаходження

Код КОАТУУ                                                                       Поштовий індекс  

Область _____,

район _______,

населений пункт __________,

вул. __________, буд. ______,

тел./факс ________, e-mail __

Відповідальна особа

Прізвище _____

Ім'я __________

По батькові ___

Дата заповнення  

Власник

_
(прізвище, ініціали)

__________
(підпис)

 

3. Дані про державну установу (заклад) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство

Код згідно з ЄДРПОУ державної установи
(закладу) ветеринарної медицини
  

__
(посада спеціаліста, найменування державної установи (закладу) ветеринарної медицини)

__
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря ветеринарної медицини)

                                                                                                                                                            М. П.

Дата заповнення  


(підпис)

 

Службові відмітки Реєстру тварин _______


* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Додаток 2
до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 28.03.2019 N 163)
(пункт 1 розділу II)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

1. Дані про господарство

 

Зареєструвати господарство           так
(для фізичної особи)

Реєстраційний N господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ

  

  

_
                                      (найменування - для юридичних осіб, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Прізвище _____

Ім'я __________

По батькові ___

Місцезнаходження / місце проживання

Код КОАТУУ  

Поштовий індекс

Область _____,

район ______, населений пункт _________,

вул. __________, буд. __, кв.

 

Замовлення N  
(для фізичної особи)

2. Дані про тварину

 

Ідентифікаційний номер
  

Індивідуальний номер
  

Кличка ______

Дата народження  

Код породи        Назва породи ________

Стать (відмітити одне із значень) так

  корова телиця

Кількість народжених    

  бугай, бугаєць

Вага при народженні (кг)  
Мати ембріотрансплантата:

Ембріотрансплантат так

Ідентифікаційний номер  

Порядковий номер отелення  
Перебіг отелення (відмітити одне із значень) так

Індивідуальний номер  
Спосіб запліднення (відмітити одне із значень) так

  без допомоги

  значна допомога

  незначна допомога

  розтин

  штучне осіменіння

  природне парування

3. Дані про походження

Мати

 

Ідентифікаційний номер
  

Індивідуальний номер
  

Кличка ______

Код породи           Назва породи _______

Батько

Ідентифікаційний номер
  

Індивідуальний номер
  

Кличка ______

Код породи         Назва породи ________

4. Дані про тварину, яку було імпортовано

Країна походження ________
                                                                                                                         (назва країни)

Код країни  

Номер тварини в країні походження  

Бирки отримано та прикріплено, дані про тварину засвідчую:

__       Дата заповнення
(прізвище, підпис власника або відповідальної особи)

Працівник Адміністратора Реєстру тварин  
                                                                                                     (код)


(підпис)

__
(П. І. Б.)

 

5. Дані про державну установу (заклад) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство**

Код згідно з ЄДРПОУ державної установи
(закладу) ветеринарної медицини
  

___________
(посада спеціаліста, найменування державної установи (закладу) ветеринарної медицини)

___________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря ветеринарної медицини)

                                                                                                                                            М. П.

Дата заповнення  

_______
(підпис)

 

Службові відмітки Реєстру тварин _______


* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Розділ заповнює спеціаліст державної установи ветеринарної медицини (лікар ветеринарної медицини).

 

Додаток 5
до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 28.03.2019 N 163)
(пункт 3 розділу III)

ЗРАЗОК
бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худоби

Передня пластина

Задня пластина

 

 

Параметри бирки

Товщина ліній

Висота знаків

порожниста частина

вхідна частина

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Код країни

1 mm

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm

Шість перших цифр ідентифікаційного номера

1 mm

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm

Чотири останні цифри ідентифікаційного номера

3 mm

20 mm

28 mm

12 mm

20 mm

 

Додаток 9
до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 28.03.2019 N 163)
(пункт 2 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН        (1)

Вид тварин: _____

1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ

  

  

_
                                    (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ                          Поштовий індекс  

Місцезнаходження / адреса господарства __
                                                                                                             (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

2. Дані про тварин                         Дата вибуття                     Причина вибуття  

N з/п

Ідентифікаційний номер

 

Кіль-
кість тварин у групі**

N з/п

Ідентифікаційний номер

 

Кіль-
кість тварин у групі**

1

  

 

  

...

  

 

  

2

  

 

  

...

  

 

  

...

  

 

  

...

  

 

  

3. Дані про перевізника


              (найменування - для юридичних осіб;
      прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)


(вид, марка та реєстраційний номер транспортного
                                         засобу)

Купівля без переміщення до власного
господарства                                  
         так

Дата прибуття Причина прибуття  

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин  

__________
             (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я,
                                    по батькові - для фізичних осіб)

Дата вибуття Причина вибуття  

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ

  

  

_
                                    (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ                         Поштовий індекс

Місцезнаходження / адреса господарства _
                                                                                                          (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
_

Власник / утримувач господарства, з якого вибули тварини

(підпис та печатка спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини)

Дата заповнення  

_______
(П. І. Б. власника)

                                 __
                                            (підпис власника)

Працівник
Адміністратора
Реєстру тварин
 
 
  (код)

 
 
 

(підпис) 

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН       (2)

Вид тварин: __

1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ

  

  

_
                                      (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ                          Поштовий індекс  

Місцезнаходження / адреса господарства __
                                                                                                           (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
_

2. Дані про тварин                          Дата вибуття                        Причина вибуття  

N з/п

Ідентифікаційний номер

При-
буття не відбу-
лося

Кількість тварин у групі**

N з/п

Ідентифікаційний номер

При-
буття не відбу-
лося

Кількість тварин у групі**

1

  

 

  

...

  

 

  

2

  

 

  

...

  

 

  

...

  

 

  

...

  

 

  

3. Дані про перевізника

_
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я,
                      по батькові - для фізичних осіб)

_
(вид, марка та реєстраційний номер транспортного
                                              засобу)

Купівля без переміщення на власні
потужності                                              
      так

Дата прибуття Причина прибуття  

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин  

_________
            (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я,
                                  по батькові - для фізичних осіб)

Дата вибуття Причина вибуття  

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код згідно з ЄДРПОУ

  

  

_
                                    (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ                              Поштовий індекс  

Місцезнаходження / адреса господарства _
                                                                                                            (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
_

Дата прибуття  
Власник / утримувач господарства, з якого вибули тварини

Причина прибуття  
Власник / утримувач господарства, до якого прибули тварини

  


* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Кількість тварин у групі зазначається для тварин з груповим ідентифікаційним номером.

 

Додаток 1
до Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 28.03.2019 N 163)
(пункт 2 розділу I)

  

Сторінка 1

ВЕТЕРИНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБРОБКИ
(заповнюється перед вибуттям тварини з господарства)

N з/п

Дата

Назва дослідження, вакцинації чи обробки

Результат
(дата і N експертного висновку)

Посада, підпис спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини, печатка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторінка 2

ВЕТЕРИНАРНА КАРТКА ДО ПАСПОРТА

ВЕТЕРИНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБРОБКИ
(заповнюється перед вибуттям тварини з господарства)

N з/п

Дата

Назва дослідження, вакцинації чи обробки

Результат
(дата і N експертного висновку)

Посада, підпис спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини, печатка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕМІЩЕННЯ

N з/п

Дата вибуття /
прибуття

Реєстраційний N господарства вибуття / прибуття, дані про власника та господарство

Код вибуття /
прибуття

Благополуччя господарства щодо інфекційних та інвазійних хвороб
((+) так; (-) ні, вказати хвороби)

Підпис власника тварини

Підпис і печатка спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причини прибуття:

10 - купівля; 11 - одержано в обмін; 12 - дарування, спадщина; 13 - оренда (пансіон); 14 - випас; 15 - на м'ясокомбінат, бойню, забійний пункт; 16 - на ветсанзавод; 17 - імпорт; 18 - інші

Причини вибуття:

20 - продаж; 21 - племпродаж; 22 - передано в обмін; 23 - дарування, спадщина; 24 - передано в оренду (пансіон); 25 - на випас; 26 - забій; 27 - загибель (падіж); 28 - утилізація; 29 - експорт; 30 - інші
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали