Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2018

м. Київ

N 350

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2018 р. за N 400/31852

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

Відповідно до частини другої статті 45 Бюджетного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), та у зв'язку із запровадженням централізованої моделі виконання дохідної частини державного бюджету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2013 року N 43 (Порядок N 43), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2013 року за N 291/22823, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2018 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної
казначейської служби України 

Т. Я. Слюз 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07 березня 2018 року N 350

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2018 р. за N 400/31852

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету (Порядок N 43)

1. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальними органами (далі - органи Казначейства) відповідно до законодавства.";

2) у пункті 2.2:

абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"відкривають, закривають та обслуговують рахунки у системах:

електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (Постанова N 569) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1177 (Постанова N 1177));

електронного адміністрування реалізації пального відповідно до Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 113 (Постанова N 113);".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

абзац сьомий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"формують розрахункові документи і здійснюють перерахування сум:

податку на додану вартість до бюджету та на поточні рахунки платників податку на додану вартість з рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на підставі реєстрів Державної фіскальної служби України;

акцизного податку з реалізації пального до бюджету з рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування реалізації пального;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"формують розрахункові документи і проводять бюджетне відшкодування податку на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України та нормативно-правових актів щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість;";

3) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Рахунки у системах електронного адміністрування податку на додану вартість та електронного адміністрування реалізації пального відкриваються на балансі Казначейства на підставі реєстрів Державної фіскальної служби України.";

4) в абзаці першому пункту 2.5 слова ", відкриті в органах Казначейства," виключити;

5) у пункті 2.9 слова "та місцевих бюджетів" замінити словом "бюджету".

2. Розділи III, IV викласти у такій редакції:

"III. Операції за доходами загального фонду державного бюджету

3.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.

3.2. Для щоденного акумулювання доходів загального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки відповідно до законодавства, а саме:

рахунки в розрізі областей, м. Києва та Казначейства;

рахунки для подальшого акумулювання доходів загального фонду державного бюджету.

Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для акумулювання доходів загального фонду державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення виконання закону про Державний бюджет України.

IV. Операції за доходами спеціального фонду державного бюджету

4.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.

4.2. Для щоденного акумулювання доходів спеціального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки відповідно до законодавства, а саме:

рахунки в розрізі областей, м. Києва та Казначейства за кожним видом доходів;

рахунки для подальшого акумулювання доходів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів доходів.".

3. У розділі VI:

1) у пункті 6.1 слова "джерелом формування" замінити словом "доходами", слова "України та Головних управліннях Казначейства" виключити;

2) у пункті 6.3 слова "України та Головних управліннях Казначейства" виключити.

4. У першому реченні пункту 7.2 розділу VII слова "іноземної валюти" замінити словами "в іноземній валюті".

5. У розділі VIII:

1) у пункті 8.1:

в абзаці першому слова ", відкритих у Головних управліннях Казначейства," виключити;

у першому реченні абзацу третього слова "взаємодії Казначейства" замінити словами "взаємодії органів Казначейства";

2) в абзаці другому пункту 8.2 слова "день місяця" замінити словами "день звітного місяця".

6. У тексті Порядку слова "Казначейство України" у всіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідних відмінках.

7. Додатки 1, 3 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток 1
до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

______
(код за ЄДРПОУ та найменування органу Казначейства)

Виписка з рахунку

__
(дата)

Клієнт:

______
(код за ЄДРПОУ та найменування органу Казначейства)

Рахунок:

______
(номер рахунку та код класифікації доходів бюджету)

Вхідний залишок:

__________
(остання дата руху коштів)

__________
(попередня дата руху коштів)

_________
(сума)

Код операції

Код банку платника

Вид документа

Номер розрахункового документа

Номер рахунку платника

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

_
(найменування банку платника)
_
(код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія (за наявності) та номер паспорта1) та найменування (прізвище, ініціали) платника)
_
(призначення платежу)

Усього оборотів: __________ ___________
                                              (дебет)                (кредит)


Вихідний залишок на кінець:


(дата)

_
(сума)

Виконавець:


(підпис)

______
(ініціали та прізвище)1 Зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Додаток 3
до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

_______
       (найменування органу Казначейства)

________
                         (код за ЄДРПОУ)

Звіт
про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями

           за _________ 20__ року
(число, місяць)

Група символів

Символ

Код класифікації доходів бюджету

Надійшло (грн, коп.)

за день

наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

8

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

9

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Начальник

____
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

____
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Роз'яснення щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями

Колонка 1:

1 група символів - ознака доходів загального фонду державного бюджету;

2 група символів - ознака доходів спеціального фонду державного бюджету, в тому числі власних надходжень бюджетних установ;

3 група символів - ознака надходжень (контингент), що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним та місцевими бюджетами, надходжень, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу;

4 група символів - ознака надходжень до загального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

5 група символів - ознака надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

6 група символів - розшифровка надходжень до загального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами;

7 група символів - розшифровка надходжень за відповідними нормативно-правовими актами;

8 група символів - розшифровка надходжень до спеціального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами;

9 група символів - власні надходження бюджетних установ у натуральній формі;

10 група символів - власні надходження бюджетних установ в іноземній валюті.

Колонка 2:

1 - 10 групи символів - символи звітності.

Колонка 3:

1 - 3, 6 - 10 групи символів - коди класифікації доходів бюджету згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію";

4, 5 групи символів - коди надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Колонка 4:

1 - 10 групи символів - суми кредитових оборотів за день на аналітичних рахунках з урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження за день за кожною 1 - 10 групою символів.

Колонка 5:

1 - 10 групи символів - суми кредитових оборотів наростаючим підсумком з початку року на аналітичних рахунках з урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження наростаючим підсумком з початку року за кожною 1 - 10 групою символів.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали