МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.04.2012

м. Київ

N 301


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 702/21015

Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 07 липня 2010 року N 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 лютого 2011 року N 76 (Наказ N 76), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 року за N 417/19155, що додаються.

2. Департаменту громадської безпеки МВС України (Поготов С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Ратушняка В. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал внутрішньої
служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
09.04.2012 N 301

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 702/21015


ЗМІНИ
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 лютого 2011 року N 76 (Наказ N 76), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 року за N 417/19155

1. У додатку 3 до Порядку слова та цифри "послуг, пов'язаних з охороною власності та громадян, затвердженого наказом МВС від 27.10.2010 N 508, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___..20__ за N ___/___" замінити словами та цифрами "послуг з охорони власності та громадян, затвердженого наказом МВС України від 25 лютого 2011 року N 76, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 року за N 417/19155".

2. Додаток 5 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Департаменту
громадської безпеки Міністерства
внутрішніх справ України
полковник міліції

С. М. Поготов


 

Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян


  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024
тел. 256-03-33, факс 256-1633

________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку
суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов)


АКТ
перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов

від "___" 20__ року

N ___


_
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця),
_
місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
_
(реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця*)
_
_

Перевірено дотримання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян_
                             (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))


* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

I. Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи (найменування органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання)
_
                                                                                         (посади, прізвища, імена та по батькові)
_
_
_

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
_
                                                                                       (посади, прізвища, імена та по батькові)
_
_
_

II. Загальна інформація щодо здійснюваної перевірки суб'єкта господарювання


Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

   
Наказ від ____ N ________

Посвідчення на
проведення перевірки від __ N ________
  

   
    планова

    позапланова


Початок перевірки

Завершення перевірки

   

   

   

   

   

   

   

   

число

місяць

рік

година

число

місяць

рік

година


III. Дані щодо останніх проведених перевірок суб'єкта господарювання


Планова

Позапланова

   не було взагалі

   не було взагалі

   була у період

з  

до  

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умоввід  N  

   була у період

з  

до  

Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умоввід  N  


IV. Перелік питань для здійснення перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян


N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

1

Наявність оригіналу (копій у відокремлених підрозділах) ліцензії

 

 

 

 

Стаття 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон), підпункт 4.5.5 пункту 4.5 глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян, затверджених наказом МВС України від 01 грудня 2009 року N 505, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 року за N 1248/17264 (далі - Ліцензійні умови)

2

Відповідність найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця даним, зазначеним у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

 

Абзац другий статті 16 Закону

3

Наявність документів, що підтверджують відсутність серед засновників та свого персоналу охорони осіб, які мають не зняту чи не погашену в установленому порядку судимість за вчинення умисних злочинів або які за вироком суду позбавлені права займатися цим видом діяльності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

4

Наявність у персоналу охорони під час виконання заходів охорони:
дозволів установленого зразка на право носіння та застосування спеціальних засобів;
знаків належності до конкретного суб'єкта охоронної діяльності, що установлюються вказаним суб'єктом, про запровадження яких у місячний строк письмово інформується орган ліцензування;
посвідчення, що підписується та скріплюється печаткою суб'єкта охоронної діяльності, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, що належить до персоналу охорони, рівень її кваліфікації та дані про документ, на підставі якого воно отримане, дата видачі та термін дії посвідчення

 

 

 

 

Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

5

Недопущення вчинення персоналом охорони правопорушень щодо об'єктів охорони

 

 

 

 

Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

6

Дотримання вимог до суб'єкта охоронної діяльності, який надає послуги згідно з отриманою ліцензією, надавати послуги лише за письмово укладеними цивільно-правовими договорами. Вести письмовий облік договорів; здійснювати виконання договорів з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою. При укладенні договорів конкретно вказувати в них об'єкт охорони та, якщо це майно громадян або юридичних осіб, зазначати розмір майнової відповідальності суб'єкта охоронної діяльності, який визначається відповідно до вимог частини другої статті 96 та пункту 3 частини першої статті 980 Цивільного кодексу України

 

 

 

 

Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

7

Розміщення на видному місці на центральному посту з охорони стаціонарного об'єкта місцезнаходження та номера ліцензії суб'єкта охоронної діяльності

 

 

 

 

Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

8

Забезпечення негайного сповіщення органу внутрішніх справ за місцезнаходженням об'єкта охорони про вчинення протиправних посягань на об'єкт, що охороняється, виявлення крадіжок, інших правопорушень. Ужиття заходів щодо недопущення сторонніх осіб на місце події до прибуття представників органу внутрішніх справ

 

 

 

 

Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

9

Дотримання вимог придбання, реєстрації та використання спецзасобів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1993 року N 706 "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії"

 

 

 

 

Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

10

Дотримання установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу до суб'єкта охоронної діяльності відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110, та забезпечення зберігання наданих документів

 

 

 

 

Підпункт 2.2.5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

11

Своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни даних у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

 

Підпункт 2.2.6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

12

Наявність у штаті суб'єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу особи (осіб), до посадових обов'язків якої (яких) входить організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов'язків, відповідність його (їх) кваліфікаційним вимогам Ліцензійних умов

 

 

 

 

Пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов

13

Відповідність охоронників, охоронців кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336 "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників"

 

 

 

 

Пункт 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

14

Дотримання фізичними особами - підприємцями вимог, установлених для персоналу охорони суб'єкта охоронної діяльності

 

 

 

 

Пункт 3.3 глави 3 Ліцензійних умов

15

Здійснення охоронної діяльності персоналом охорони, який відповідає вимогам, у тому числі кваліфікаційним, установленим Ліцензійними умовами

 

 

 

 

Пункт 3.4 глави 3 Ліцензійних умов

16

Дотримання вимог законодавства України про необхідну оборону, крайню необхідність під час припинення протиправних дій щодо об'єктів охорони, затримання правопорушника

 

 

 

 

Пункт 4.1 глави 4 Ліцензійних умов

17

Використання технічних засобів охоронного призначення відповідно до їх характеристик і цільового призначення для виявлення осіб, які проникли (намагалися проникнути) на об'єкти охорони, пересуваються об'єктами охорони або залишають їх. Здійснення заходів охорони за допомогою службових собак відповідно до статті 9 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

 

 

 

 

Пункт 4.2 глави 4 Ліцензійних умов

18

Забезпечення особистої безпеки фізичної особи за умов і обставин, що не містять ознак протиправних дій щодо цієї фізичної особи (при негативному впливі дій або наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій, нападу тварин, тяжких особистих, сімейних та інших обставин, хворобливого стану тощо), але можуть створити безпосередню загрозу її життю та здоров'ю

 

 

 

 

Пункт 4.3 глави 4 Ліцензійних умов

19

Наявність договорів на охорону окремих особливо важливих об'єктів, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку, що може здійснюватися тільки юридичними особами державної форми власності

 

 

 

 

Пункт 4.4 глави 4 Ліцензійних умов

20

Наявність у персоналу охорони під час виконання ними заходів охорони майна, яке згідно із законодавством може використовуватися лише військовими формуваннями, підрозділами відомчої воєнізованої охорони та правоохоронними органами держави

 

 

 

 

Підпункт 4.5.1 пункту 4.5 глави 4 Ліцензійних умов

21

Наявність документів, які підтверджують повноваження замовника охоронних послуг щодо володіння, користування або розпорядження переданим під охорону майном, законність перевезення належного йому вантажу, представлення законних інтересів фізичної особи, на користь якої запропоновано укласти угоду

 

 

 

 

Підпункт 4.5.2 пункту 4.5 глави 4 Ліцензійних умов

22

Дотримання вимог щодо заборони протидії представникам правоохоронних органів під час виконання покладених на них завдань із забезпечення правопорядку та громадської безпеки, а також іншим посадовим особам і громадянам, які виконують службові обов'язки в межах
своїх повноважень, визначених законодавством

 

 

 

 

Підпункт 4.5.3 пункту 4.5 глави 4 Ліцензійних умов

23

Дотримання вимог щодо нерозголошення відомостей про вжиття конкретних заходів для організації та здійснення заходів охорони майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, конфіденційної інформації про господарську діяльність, оголошеної такою в установленому порядку, а також відомостей про приватне життя особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки, що стали відомими у зв'язку з виконанням охоронних функцій

 

 

 

 

Підпункт 4.5.4 пункту 4.5 глави 4 Ліцензійних умов

24

Дотримання вимог щодо заборони участі у виконанні судових рішень, ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності

 

 

 

 

Підпункт 4.5.6 пункту 4.5 глави 4 Ліцензійних умов

25

Причетність персоналу охорони до дій, спрямованих на силове протистояння між персоналом охорони інших підприємств

 

 

 

 

Підпункт 4.5.7 пункту 4.5 глави 4 Ліцензійних умов

26

Причетність персоналу охорони до неправомірних дій, що посягають на права і свободи громадян, ставлять під загрозу їхнє життя, здоров'я, честь, гідність та майно

 

 

 

 

Підпункт 4.6.1 пункту 4.6 глави 4 Ліцензійних умов

27

Використання форменого одягу та знаків розрізнення працівників правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та видавання себе за представників правоохоронних органів

 

 

 

 

Підпункт 4.6.2 пункту 4.6 глави 4 Ліцензійних умов

28

Використання не сертифікованих в установленому порядку технічних засобів спеціального охоронного призначення, засобів радіозв'язку без наявності дозволів на їх використання на наданих радіочастотах, а також інших технічних засобів, що завдають шкоди життю та здоров'ю громадян, довкіллю

 

 

 

 

Підпункт 4.6.3 пункту 4.6 глави 4 Ліцензійних умов

29

Наявність документів, що підтверджують залучення до охоронної діяльності громадян, які: досягли повноліття, за станом здоров'я і фізичного розвитку відповідно до висновку закладу охорони здоров'я можуть виконувати обов'язки з охорони майна або громадян, не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії, не визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, не мають непогашеної чи незнятої судимості за умисні злочини, зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку, не ухиляються від призову на строкову військову службу, військового обліку та спеціальних зборів

 

 

 

 

Пункт 4.7 глави 4 Ліцензійних умов


Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:


"Так"

так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє

"Ні"

ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє

"НВ"

не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється

"НП"

не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті


V. Порушення вимог законодавства, які виявлено під час перевірки суб'єкта господарювання


N
з/п

НПА1, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НПА2

 

 

 

 

 

 

 

 1 Нормативно-правовий акт.

2 Позначення НПА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов, згідно з додатком.

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку суб'єкта господарювання


N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення заходу

 

 

 

 

Частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - ЗУ N 877)

2

Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію посвідчення на проведення перевірки надано

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на проведення позапланової перевірки ці питання зазначено

 

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877


Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання.

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов, що мають місце з боку суб'єкта господарювання


N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання.

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці суб'єкта господарювання

Посадові особи органу, що здійснює перевірку суб'єкта господарювання:


_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:


_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)

 

М. П.

 


Цей Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов складено у двох примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов отримав


_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)


(дата)


Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов підписувати відмовився


_____
(посада)


(прізвище, ім'я та по батькові)

 


(дата)


Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов надіслано листом від "___" 20__ року N


 

Додаток
до Акта перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов


Перелік
нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов

N
з/п

Позначення

Найменування нормативних та нормативно-правових актів

Вид нормативних та нормативно-правових актів, назва органу, який видав акт

Дата і номер прийняття

А

1

2

3

4

1

Закони України

1.1

ЗУ N 1775-III

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України

01.06.2000 N 1775-III

1.2

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05.04.2007 N 877-V

1.3

КЗпП

Кодекс законів про працю України

Кодекс України

10.12.71

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

ПКМУ N 1698

Про затвердження переліку органів ліцензування

Постанова Кабінету Міністрів України

14.11.2000 N 1698

2.2

ПКМУ N 706

Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії

Постанова Кабінету Міністрів України

07.09.93 N 706

3

Нормативно-правові акти

3.1

Наказ N 505

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.12.2009 за N 1248/17264

01.12.2009 N 505

3.2

Наказ N 58

Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України, зареєстрований в Міністерстві юстиції 17.08.93 за N 110

29.07.93 N 58

3.3

Наказ N 336

Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України

29.12.2004 N 336

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали