Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2019

м. Київ

N 176

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2019 р. за N 545/33516

Про затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), з метою вдосконалення Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера (Порядок N 1013)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 жовтня 2014 року N 1013 (Порядок N 1013), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за N 1529/26306, що додаються.

2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
 фіскальної служби України

О. Власов

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 квітня 2019 року N 176

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 травня 2019 р. за N 545/33516

Зміни
до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера (Порядок N 1013)

1. У пункті 2 розділу I:

абзац другий викласти в такій редакції:

"декларація інвойс або декларація про походження (далі - декларація) - декларація про преференційне походження товару з України, оформлена підприємством-експортером на інвойсі, повідомленні про доставку чи будь-якому іншому комерційному документі незалежно від вартості товарів, який описує відповідний товар з достатньою для його ідентифікації деталізацією, форму та текст якої наведено у додатках до угод, за винятком транспортних документів, складених перевізниками;";

абзац третій після слів "юридична особа," доповнити словами "фізична особа - підприємець, що".

2. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Порядок надання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

1. З метою отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву на отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, підписану керівником підприємства-експортера.

2. До заяви додаються:

1) належним чином завірена копія зовнішньоекономічного договору (контракту), за яким буде експортовано товар(и) преференційного походження з України (за наявності);

2) декларація(ї) постачальника (виробника), заповнена(і) за формою(ами), наведеною(ими) в додатках 3 (Порядок N 950), 4 до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 (Порядок N 950), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 року N 950, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 року за N 1563/31431.

3. Для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер має відповідати таким критеріям:

здійснення зовнішньоекономічних експортних операцій з товарами преференційного походження;

відсутність до дня звернення до митниці із заявою порушень правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, за результатом верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або декларацій;

відповідність товару, який експортується, правилам визначення преференційного походження товарів, установленим угодами.

4. Статус уповноваженого (схваленого) експортера надається митницею підприємству-експортеру у строк, що не перевищує 90 календарних днів з дня отримання нею заяви.

5. У разі надання митницею підприємству-експортеру статусу уповноваженого (схваленого) експортера інформація про таке підприємство вноситься до програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи "Реєстр уповноважених експортерів" (далі - Реєстр).

6. Підприємству-експортеру присвоюється номер авторизації уповноваженого (схваленого) експортера (далі - номер авторизації), який формується за допомогою Реєстру:

N UA XXX/YYYY/MMMM,

де UA - код Альфа-2;

XXX - перші три цифри коду митниці, якою надано статус уповноваженого (схваленого) експортера;

YYYY - цифри поточного року;

MMMM - порядковий номер уповноваженого (схваленого) експортера в Україні.

7. Дозвіл митниці на використання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підтверджується інформаційним аркушем, який оформлюється митницею у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

8. Один примірник інформаційного аркуша зберігається у справах митниці, інший - видається або надсилається поштою уповноваженому (схваленому) експортеру у строк, встановлений пунктом 4 цього розділу.

9. Інформаційний аркуш видається митницею на товар(и) в межах товарної(их) позиції(й) Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (Тарифи N 584-VII) (далі - УКТ ЗЕД), що експортується(ються) уповноваженим (схваленим) експортером, без зміни номера авторизації.

10. Доповнення інформаційного аркуша новою(ими) товарною(ими) позицією(ями) УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) здійснюється митницею за заявою уповноваженого (схваленого) експортера відповідно до вимог цього Порядку.

11. У разі невідповідності підприємства-експортера критеріям, переліченим у пункті 3 цього розділу, митниця письмово повідомляє підприємство-експортера про відмову в межах строку, встановленого пунктом 4 цього розділу.

12. Відмова у наданні статусу уповноваженого (схваленого) експортера не перешкоджає повторному зверненню підприємства-експортера до митниці відповідно до цього Порядку за умови усунення причин, що призвели до відмови.

13. Строк дії статусу уповноваженого (схваленого) експортера не обмежений у часі, за винятком випадків, визначених пунктом 1 розділу III цього Порядку.

14. Подані підприємством-експортером разом із заявою документи залишаються у справах митниці.".

3. У розділі IV :

1) у пункті 2 слова "в межах товарної позиції" замінити словами "преференційного походження в межах товарної(их) позиції(й)";

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язується виконувати вимоги, зазначені в угоді(ах), щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін угод(и) та були використані під час виробництва продуктів.";

3) у пункті 6 цифри "10" замінити цифрами "14";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язаний у порядку, встановленому статтями 345 - 355 Митного кодексу України ( N 4495-VI), забезпечити органу доходів і зборів проведення документальних перевірок, пов'язаних з виробництвом товару(ів), на який(і) оформлено декларацію(ї) при експорті з України.";

4. У розділі V :

1) у пункті 2 слово та цифри "5 розділу IV" замінити словом та цифрами "10 розділу II";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Митниця здійснює нагляд за використанням наданого статусу шляхом затребування у підприємства-експортера документів, наведених у пунктах 4, 5 розділу IV цього Порядку.";

3) доповнити новим пунктом такого змісту:

"4. За запитом митного органу країни ввезення товару митниця проводить верифікацію (перевірку достовірності) декларації(й) у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року N 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України" (Постанова N 1029).".

5. У додатках до Порядку:

1) додатки 1, 2 викласти у новій редакції, що додаються;

2) додатки 3, 4 виключити.

 

Директор Департаменту
митної політики

О. Москаленко

 

Додаток 1
до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера
(пункт 1 розділу II)

Заява на отримання статусу уповноваженого
(схваленого) експортера

Номер заяви

1а. Експортер

2. Найменування митниці

П. І. Б. керівника митниці

1б. Адреса місцезнаходження експортера

1в. Облікова картка експортера у митниці

Телефон/факс

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

1г. Статус уповноваженого (схваленого) експортера

  Маю номер авторизації

  Не маю номера авторизації

UA

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

3. Заявляю про намір застосовувати спрощену систему декларування преференційного походження товару(ів) та отримати номер авторизації уповноваженого (схваленого) експортера

4. Угода(и) про вільну торгівлю, в рамках якої (яких) застосовуватиметься статус уповноваженого (схваленого) експортера:

Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ  

Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії ()  

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони  

Інше _____  

5. Товар(и), який (які) експортуватиметься(уться) зі складанням декларації

Код товарної позиції товару(ів) згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII)

Опис згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII)

Назва(и) товару(ів), який (які) використовується(ються) в комерційних документах (далі - назва товару(ів))

6. Сертифікат з перевезення (походження) за формами "EUR.1", "A" на товар(и) отримував

  ТАК

  НІ

7. Експортер є виробником товару(ів)

  ТАК

  НІ

Назва товару(ів) __

Назва товару(ів) _______

Найменування виробника товару(ів) __________

8. Адреса виробництва товару(ів)

Назва товару(ів)

Адреса місцезнаходження
________

9. Виробництво товару(ів) знаходиться у зоні діяльності іншої митниці

  ТАК

  НІ

Найменування митниці(ь) _______

10. Інформація про виконання правил визначення преференційного походження товару(ів), встановлених угодою(ами), які застосовано виробником товару(ів)

 

11. Застосовується кумуляція

  ТАК

  НІ

Кумуляція застосовується з ____ (назва країни/країн)
до товару(ів) _________

12. Особа, яка від імені експортера підписуватиме декларацію

П. І. Б.

 

Посада

Підпис

13. Заявляю, що декларація може бути не підписана

  ТАК

  НІ

Зобов'язуюсь бути відповідальним за будь-яку декларацію, яка ідентифікує мене як експортера, так само, якби вона була підписана мною особисто

14. Зобов'язуюсь:

виконувати вимоги, зазначені в угоді(ах), щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін угод(и) та були використані під час виробництва товару(ів);

оформлювати декларацію лише на товар(и), який(і) відповідає(ють) правилам визначення преференційного походження товарів, встановленим угодами;

забезпечувати згідно з чинним законодавством законне використання наданого мені статусу уповноваженого (схваленого) експортера

15. Перелік документів, які підтверджують преференційне походження товару(ів), що додаються
________
Інші документи _______

16. Достовірність задекларованих відомостей та документів

Заявляю, що задекларовані відомості та документи, що додаються до заяви, є достовірними й дійсними.

За надання недостовірної інформації для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера несу відповідальність згідно із законом.

_______
(посада, ініціали,
прізвище керівника
підприємства-
експортера)

____
(підпис)

_______
(місце, дата)

 

Додаток 2
до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера
(пункт 7 розділу II)

Інформаційний аркуш, що підтверджує статус уповноваженого (схваленого) експортера

від "___" _ 20__ року

N

1а. Експортер

2. Митниця

1б. Адреса місцезнаходження експортера

1в. Адреса(и) виробництва товару(ів)

 

1г. Облікова картка експортера у митниці

3. Номер авторизації

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

4. Дата і номер заяв(и) експортера

5. Країна, група країн, до яких здійснюватиметься експорт

6. Товар(и), який(і) користуються спрощеною системою декларування преференційного походження

Код товарної позиції товару(ів) згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII)

7. Вимога підписати декларацію

  ТАК

  НІ

8. Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язаний:

надати документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів), на який(і) отримано дозвіл, та первинну документацію, пов'язану з таким виробництвом, з метою підтвердження преференційного походження експортованих товарів з України;

зберігати протягом не менше трьох років з дня її оформлення копію декларації, а також документи, що підтверджують преференційне походження експортованих товарів з України;
виконувати вимоги, зазначені в угоді(ах), щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін угод(и) та були використані під час виробництва продуктів

(посада керівника (заступника
керівника) митниці)

(підпис)

(ініціали, прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали