МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2012

м. Київ

N 91


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2012 р. за N 801/21114

Про затвердження Змін до Порядку оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року N 231, та постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 327 "Про створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 09 січня 2006 року N 1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 січня 2006 року за N 66/11940, що додаються.

2. Вимоги глави 5 цього Порядку поширюються на дипломатичні представництва та консульські установи України, в яких введено в експлуатацію Державну інформаційну систему реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

3. Директору Департаменту консульської служби, послам, генеральним консулам та консулам - керівникам консульств України організувати вивчення цього наказу співробітниками Департаменту консульської служби, консульськими посадовими особами дипломатичних представництв та консульських установ та забезпечити його неухильне виконання.

4. Департаменту консульської служби подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства довести цей наказ до відома заступників Міністра закордонних справ України, керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України, представництв Міністерства закордонних справ України на території України та закордонних дипломатичних установ України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра, до посадових обов'язків якого віднесені контроль і координація діяльності Департаменту консульської служби.

 

Т. в. о. Міністра

Р. М. Демченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Міністра
внутрішніх справ України

С. П. Черних

Голова Державної
міграційної служби

М. М. Ковальчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних справ України
26.03.2012 N 91

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 травня 2012 р. за N 801/21114


Зміни до Порядку оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України паспорта громадянина України для виїзду за кордон

1. У главі 1:

у пункті 1.2 слова "постійного проживання чи довготермінового перебування (довгострокове відрядження, навчання, стажування, робота за контрактом, лікування)" замінити словами "постійного або тимчасового проживання";

у пункті 1.3 абзаци четвертий - восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати відповідно абзацом четвертим.

2. У главі 2:

у підпункті "в" пункту 2.3 слова "перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні" замінити словами "тимчасово проживають";

у пункті 2.7:

у підпункті "б" слова "Державного Департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України" замінити словами "Державної міграційної служби України (далі - ДМС України)";

підпункт "г" викласти у такій редакції:

"г) документ (відмітка в паспорті), що підтверджує постійне проживання за кордоном або право на тимчасове проживання чи факт такого проживання на території держави не менше шести місяців на момент подачі заяви-анкети на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон";

підпункт "д" доповнити словами та цифрами "та 10 х 15 сантиметрів";

пункт 2.26 викласти у такій редакції:

"2.26. У разі оформлення паспорта особам, які тимчасово проживають за кордоном, про факт оформлення нового паспорта надсилається письмове повідомлення до підрозділу ДМС України за місцем постійного проживання заявника у 10-денний строк з моменту його оформлення.";

пункт 2.29 викласти у такій редакції:

"2.29. Відомості про дітей вносяться до паспортів батьків на підставі заяви-анкети на внесення відомостей про дитину до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, форма якої наведена у додатку 5 до цього Порядку, що подається тим з батьків, в чий паспорт вносяться такі відомості. На сторінках паспорта "Особливі відмітки" вносяться такі відомості щодо дитини: прізвище, ім'я, стать та дата народження дитини (українською мовою та латинськими літерами). Крім цього, друкується рамка для фотокартки.".

3. Пункт 3.6 глави 3 викласти у такій редакції:

"3.6. Паспорти, вилучені консульськими установами, знищуються щокварталу згідно з актом про знищення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, форма якого наведена у додатку 6 до цього Порядку, з дотриманням вимог пункту 3.4 цього Порядку. Про факт знищення паспорта консульська установа проставляє відповідну відмітку в базі даних засобами Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС), у разі введення такої в експлуатацію в консульській установі, та інформує про це територіальний орган або підрозділ, що видав паспорт.".

4. Доповнити Порядок новою главою такого змісту:

"5. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

5.1. Консульські установи України здійснюють централізоване оформлення та видачу паспорта засобами ДІС відповідно до додатка 21 до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року N 231 (далі - Правила).

5.2. З метою забезпечення централізованого оформлення і виготовлення паспорта засобами ДІС між МЗС України та ДМС України здійснюється обмін інформацією, яка містить графічні та текстові дані, і передається захищеними каналами зв'язку та/або з використанням оптичних носіїв інформації.

МЗС України та ДМС України забезпечують конфіденційність отриманої інформації та її використання виключно із службовою метою для оформлення та виготовлення паспорта. Така інформація не підлягає розповсюдженню та передачі третій стороні.

Суб'єктами інформаційного обміну є:

від МЗС України - Департамент консульської служби (далі - ДКС);

від ДМС України:

Головний обчислювальний центр ДІС (далі - ГОЦ ДІС);

державне підприємство "Державний центр персоналізації документів" ДМС України (далі - ДЦПД).

5.3. Складовою частиною ДІС є спеціалізований відомчий вузол регіонального рівня, який встановлено в ДКС (далі - Вузол).

5.4. Анкета отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі - Анкета), форма якої наведена у додатку 7 до цього Порядку, заповнюється безпосередньо уповноваженою консульською посадовою особою.

Персональні відомості, внесені до Анкети з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних", зберігаються в базі даних ДІС МЗС та передаються для перевірки та зберігання до центральної бази даних ГОЦ ДІС.

Суб'єкти інформаційного обміну забезпечують своєчасність та надання в повному обсязі достовірної інформації та повідомляють про обставини, які мають значення для виконання цього Порядку.

5.5. ГОЦ ДІС відповідно до цього Порядку:

отримує від ДКС та накопичує інформацію про фізичних осіб та видані їм документи;

перевіряє по базі даних ГОЦ отримані від ДКС персональні дані фізичних осіб - громадян України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, та відомості про їх документи;

формує та надає особі унікальний реєстраційний номер запису в ДІС;

передає до ДКС результати перевірки персональних даних;

опрацьовує запити від ДКС щодо перевірки та підтвердження особи заявника, його належності до громадянства України та виданих йому документів.

5.6. Консульська посадова особа вживає заходів щодо з'ясування наявності у заявника підстав чи відсутності обставин, що обмежують право виїзду за кордон відповідно до пункту 2.13 глави 2 цього Порядку.

5.7. За результатами перевірки персональних даних особи в ГОЦ та перевірок, передбачених у пункті 5.6 глави 5 цього Порядку, консульською посадовою особою приймається рішення щодо надання дозволу або тимчасової відмови у виготовленні паспорта.

Рішення про тимчасову відмову у видачі паспорта доводиться до відома заявника в письмовій формі протягом 10 робочих днів після його прийняття.

Відомості про надання дозволу або тимчасову відмову у виготовленні паспорта вносяться до бази даних ДІС МЗС та передаються до ГОЦ ДІС для подальшого виготовлення паспорта у ДЦПД.

5.8. ДЦПД здійснює отримання по захищених каналах зв'язку та/або з використанням оптичних носіїв персональних даних для виготовлення паспорта, перевіряє структуру і формати персональних даних, виконує персоналізацію бланків, контролює якість виготовлення та формує протоколи контролю якості.

5.9. Оформлені паспорти громадянина України для виїзду за кордон пересилаються до консульських установ командирською або дипломатичною поштою для їх подальшої видачі заявникам в порядку, визначеному пунктом 2.23 глави 2 цього Порядку.

5.10. За письмовою заявою громадянина, на ім'я якого оформляється паспорт, або його законного представника такий паспорт може бути доставлений до консульської установи України міжнародним експрес-відправленням.

Зазначена заява подається до відповідної консульської установи України згідно з абзацом двадцять третім пункту 10 цих Правил.

Доставка здійснюється за рахунок заявника або його законного представника.

5.11. Про надходження паспорта до консульської установи, його видачу, вилучення, знищення, втрату тощо у базі даних ДІС проставляється відповідна відмітка.".

5. Додаток 1 викласти у новій редакції, що додається.

6. Доповнити Порядок новими додатками 5 - 7, що додаються.

 

Директор Департаменту
консульської служби

А. В. Олефіров


 

Додаток 1
до Порядку оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України паспорта громадянина України для виїзду за кордон


  

  

 

Додаток 5
до Порядку оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України паспорта громадянина України для виїзду за кордон


  

 

Додаток 6
до Порядку оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України паспорта громадянина України для виїзду за кордон


   ЗАТВЕРДЖУЮ
  ____
П. І. Б. керівника установи
          (дата, печатка)


АКТ
про знищення паспортів громадянина України для виїзду за кордон в

                                                                   ______
                                                                                                                                       (найменування установи)

Комісія у складі: ________

провела перевірку вилучених в період з ________ по ________ паспортів громадянина України для виїзду за кордон, які підлягають знищенню з дотриманням вимог пунктів 3.4 та 3.6 цього Порядку.

Усього підлягає знищенню паспортів - _____


N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові пред'явника

Серія, номер паспорта

Орган видачі паспорта

Причина знищення паспорта

Примітки

1

2

3

4

5

6


Знищено шляхом спалення/подрібнення на спеціальному пристрої - __ паспортів.

Члени комісії:

______
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

 

______
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

 

______
(підпис)

_______
(П. І. Б.)


 

Додаток 7
до Порядку оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України паспорта громадянина України для виїзду за кордон


__________
(назва дипломатичного представництва або консульської установи)

АНКЕТА
отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

  

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали