МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2011

м. Київ

N 938

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2012 р. за N 26/20339

Про затвердження Змін до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про міліцію" та з метою вдосконалення системи підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01.12.2010 N 590, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за N 1340/18635, що додаються.

2. Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Дивак М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 25.03.2003 N 287 "Про затвердження Правил прийняття до магістратур вищих навчальних закладів МВС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.04.2003 за N 265/7586 (із змінами).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Ворону Д. М.

5. Наказ надіслати за належністю.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Профспілки атестованих
працівників органів
внутрішніх справ України

А. С. Онищук

Заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України -
керівник апарату

П. М. Куліков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
21.12.2011 N 938

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 січня 2012 р. за N 26/20339

ЗМІНИ
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

1. У тексті цього Порядку слова "сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти" в усіх відмінках замінити словами "сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання" у відповідних відмінках, абревіатуру "МОН" замінити словами "МОНмолодьспорт України".

2. У главі 1:

2.1. У пункті 1.2 слова та цифри "Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 N 961, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.10.2010 за N 999/18294" замінити словами та цифрами "Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 N 1179, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за N 1221/19959".

2.2. Пункт 1.9 після слів "відповідно до" доповнити словами "Закону України "Про міліцію".

2.3. Пункт 1.11 викласти в такій редакції:

"1.11. ВНЗ МВС розробляють правила прийому на навчання на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, цього Порядку і погоджують їх з Департаментом кадрового забезпечення МВС і МОНмолодьспортом України.".

2.4. У пункті 1.13 слово "конкурсу" замінити словами "вступних випробувань".

2.5. Пункт 1.17 після слова "проводиться" доповнити словами "комісією з персонального розподілу випускників".

3. У главі 2:

3.1. У пункті 2.1:

3.1.1. Підпункти 2.1.5, 2.1.6 викласти в такій редакції:

"2.1.5. Особи начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, віком до 35 років.

2.1.6. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 2 років після її здобуття, віком до 35 років і зараховані до резерву кадрів на посади вищого рівня.".

3.1.2. Підпункт 2.1.7 виключити. У зв'язку з цим підпункти 2.1.8. - 2.1.10 вважати відповідно підпунктами 2.1.7 - 2.1.9.

3.1.3. У підпункті 2.1.9 слово "Призовники" замінити словом "Особи".

3.2. В абзаці другому пункту 2.3 слово "вересня" замінити словом "листопада".

4. У главі 3:

4.1. Пункт 3.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Матеріали вивчення кандидатів на навчання обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".".

4.2. Абзац восьмий пункту 3.7 виключити.

4.3. Пункт 3.10 викласти в такій редакції:

"3.10. Матеріали вивчення кандидатів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з числа цивільних осіб після підпису їх керівником органу внутрішніх справ подаються для опрацювання до відповідного підрозділу внутрішньої безпеки.".

5. У главі 4:

5.1. Абзац перший пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.".

5.2. Абзац другий пункту 4.10 викласти в такій редакції:

"особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом у внутрішніх військах, військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, - при вступі на денну форму навчання;".

5.3. Абзац другий пункту 4.15 виключити.

6. У главі 5:

6.1. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал на умовах, визначених МОНмолодьспортом України.".

6.2. Пункт 5.12 викласти в такій редакції:

"5.12. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.".

6.3. У пункті 5.20 слово "шостий" замінити словом "п'ятий".

6.4. У пункті 5.21 слова "у ньому рекомендованих до зарахування осіб" замінити словами "категорій списку".

6.5. Пункт 5.22 викласти в такій редакції:

"5.22. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання приймальна комісія ВНЗ МВС здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу);

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).".

6.6. Пункт 5.24 після слів "в межах" доповнити словами "визначених обсягів державного замовлення,".

6.7. Пункт 5.28 після слів "до МОН" доповнити словами "МВС та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.".

7. Додатки 2 та 3 викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

М. М. Дивак

 

Додаток 2
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ГУМВС, УМВС
____
____
_______ 20__ року

ВИСНОВОК
про направлення на навчання

до ___________
_
                              (найменування навчального закладу, напрям підготовки (спеціальність), спеціалізація)
_
                                        (прізвище, ім'я та по батькові кандидата на навчання в родовому відмінку)

1. Довідка про результати попереднього вивчення кандидата:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

__
(начальник органу,

 

 

__
                             спеціальне звання)

__
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_______ 20__ року

 

 

2. Результати спеціальної перевірки: _____
_
_

__
            (посада,

 

 

__
                             спеціальне звання)

__
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_______ 20__ року

 

 

3. Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах МВС України: ______
_
_
_
_

Результати психофізіологічного обстеження кандидата: _
_
_
_
_

__
(посада,

 

 

__
спеціальне звання)

__
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_______ 20__ року

 

 

4. Рішення постійно діючої комісії з питань профорієнтації:
_
_
_

5. Результати вивчення кандидата на навчання: ________
_
_
_
_

Висновок за результатами вивчення кандидата: ________
_
_
_
_
                        (мотивований висновок про направлення на навчання із зазначенням навчального закладу
                                                    МВС України або про відмову в направленні на навчання)

__
(начальник органу, підрозділу,

 

 

__
     який вивчає кандидата,

 

 

__
                             спеціальне звання)

__
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_______ 20__ року

 

 

__
(начальник кадрового апарату,

 

 

__
                             спеціальне звання)

__
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_______ 20__ року

 

 

__
  (заступник начальника органу
       підпорядкованої служби,

 

 

__
                             спеціальне звання)

__
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_______ 20__ року

 

 

МАТЕРІАЛИ ОПРАЦЬОВАНО

 

 

__
(начальник підрозділу внутрішньої безпеки,

 

 

__
                             спеціальне звання)

__
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_______ 20__ року

 

 

 

Додаток 3
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

РЕКОМЕНДАЦІЯ
на навчання за освітньо-професійною програмою магістра

_
(найменування органу внутрішніх справ, вищого навчального закладу МВС України)

Для вступу до магістратури _
                                                                                            (найменування вищого навчального закладу)

Навчання за _______ формою
                                                                                       (денною, заочною)

Спеціальність _

Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові _______
_,
                                                                                   (дата народження)
який обіймає посаду _______

Освіта _______
                                      (найменування навчального закладу, рік закінчення, N диплома, спеціальність,
                                                                                  освітньо-кваліфікаційний рівень)

Служба в органах внутрішніх справ з _____

Стаж практичної роботи ____

Стаж роботи на посаді _____
і зарахований(а) до кадрового резерву для прийняття на посаду _______
_

Дані щодо наявності дисциплінарних стягнень _________
_

Керівник ГУМВС, УМВС, вищого
навчального закладу, структурного
підрозділу МВС України,
що надає рекомендацію

 

(дата, підпис, печатка)

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали