Додаткова копія: Про затвердження змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2019

м. Київ

N 178

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2019 р. за N 318/33289

Про затвердження змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", підпункту 22 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495 (Постанова N 495), пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року N 622 (Постанова N 622),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, затвердженого наказом Міністерства культури України від 10 вересня 2018 року N 797 (Порядок N 797), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за N 1110/32562, що додаються.

2. Управлінню з питань мовної політики та літератури (Генералюк В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
06 березня 2019 року N 178

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 березня 2019 р. за N 318/33289

ЗМІНИ
до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів (Порядок N 797)

1. У пункті 1 слова "випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" замінити словами "підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі".

2. У пункті 5:

слова "(у тому числі для дітей та юнацтва)" виключити;

після цифр і слова "3000 примірників," доповнити словами "яка перебуває у вільному продажу, інформація про що розміщена у загальнодоступних джерелах, виданої у році проведення відбору або";

після слів "громадсько-політичних видань" доповнити словами ", а також для дітей та юнацтва".

3. У пункті 6:

в абзаці третьому слова "і посібників" замінити словами ", навчальних та навчально-методичних посібників, наукових праць для закладів вищої освіти";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"навчальної та навчально-методичної літератури для використання у закладах освіти;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

в абзаці п'ятому слова "є суспільним надбанням, а авторським правом захищений лише науковий апарат" замінити словами "(оригінальний літературний твір українською мовою, переклад оригінального твору іноземної літератури українською мовою) є суспільним надбанням";

в абзаці шостому слова та цифри "яка була придбана для поповнення бібліотечних фондів впродовж 2013 - 2017 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за бюджетними програмами Мінкультури" замінити словами "яка вже придбавалась Інститутом для поповнення бібліотечних фондів за рахунок коштів державного бюджету";

після абзацу шостого доповнити новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

"брошур та книжкової продукції в м'якій обкладинці;

альбомів, атласів, картографічних та нотних видань.".

4. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Для участі у відборі видавці подають до Інституту пропозицію щодо закупівлі книжкової продукції (далі - пропозиція) у вигляді листа-подання у довільній формі, складеного державною мовою та підписаного уповноваженою особою видавця, до якого додаються:

1) перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) по одному примірнику кожного виду книжкової продукції, що пропонується до закупівлі;

3) завірені в установленому законодавством порядку копії:

документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів) (окремо на кожне найменування видання, запропоноване до закупівлі);

анотованої каталожної картки (окремо на кожне найменування видання, запропоноване до закупівлі), що включає відомості про видання: автора (авторів), назву, рік видання, вихідні дані, міжнародний стандартний номер книги, класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації, анотацію;

свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

статуту видавця - юридичної особи;

документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи видавця.

У разі якщо документ, що підтверджує наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається його переклад українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця.

Установчі документи видавця мають відповідати вимогам Господарського кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Повноту і достовірність відомостей, зазначених у листі-поданні та документах, забезпечує видавець.".

5. Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Після завершення відбору Інститут передає примірники книжкової продукції, подані видавцями на відбір, до публічних бібліотек, у тому числі спеціалізованих для дітей, юнацтва, осіб з інвалідністю.".

6. В абзаці другому пункту 12 цифри "14" замінити цифрами "30".

7. Додатки 1, 2 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

 

Заступник начальника управління -
начальник відділу мовної
політики управління з питань
мовної політики та літератури

В. Генералюк

 

Додаток 1
до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів
(підпункт 1 пункту 7)

Перелік
книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

N з/п

Прізвище та ім'я автора (авторів)*

Назва видання*

Видавець*

Рік видання*

ISBN*

УДК*

Формат, обсяг (стор.), тип обкладинки (тверда / інтегрована)

Тип паперу (офсетний, газетний, книжковий, крейдований), щільність паперу
(г/м
2)

Колірність блока
(4 + 4, 1 + 1, 1 + 1 + кольорові вставки)

Кількість книжкової продукції, що пропонується для закупівлі
(прим.)

Ціна одного примірника з урахуванням доставки
(грн)

Загальна сума (грн)

Вид видання за цільовим призначенням (науково-популярне, довідкове, літературно-художнє, громадсько-політичне, для дітей та юнацтва)**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО:

 

Х

 

Х

Підтверджую, що книжкова продукція, зазначена у цьому Переліку, не придбавалась Інститутом для поповнення бібліотечних фондів за рахунок коштів державного бюджету.

________
(посада)


(підпис)

___
(ініціали та прізвище уповноваженої особи видавця)


* Дані в колонках 2 - 7 зазначаються відповідно до даних анотованої каталожної картки.

** Вид видання за цільовим призначенням зазначається відповідно до технічної сторінки видання (за наявності).

 

Додаток 2
до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів
(пункт 13)

Потреба
у книжковій продукції бібліотек

_______
(найменування адміністративно-територіальної одиниці, національної, державної бібліотеки)

N з/п

Прізвище, ім'я автора (авторів)

Назва видання

Видавець

Рік видання

ISBN

Потреба примірників книжкової продукції, необхідна для бібліотек адміністративно-територіальної одиниці (бібліотеки), прим.

1

2

3

4

5

6

7

________
(посада)


(підпис)

___
(ініціали та прізвище уповноваженої особи видавця)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали