Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та примірної форми договору про відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 року N 31

Про затвердження Змін до Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та примірної форми договору про відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до вимог статей 16, 42, 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", правління Фонду соціального страхування України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (Порядок N 33) та примірної форми договору про відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (Порядок N 33), затверджених постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.05.2017 N 33 (із змінами), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Нестерова С. В.

 

Голова правління

В. Саєнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування України
12 грудня 2018 року N 31

Зміни
до Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (Порядок N 33) та примірної форми договору про відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (Порядок N 33)

1. У Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженому постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.05.2017 N 33 (Порядок N 33) (із змінами) (далі - Порядок):

1) у всьому тексті Порядку слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі;

2) у всьому тексті Порядку слова "робочі органи Фонду" в усіх відмінках і числах замінити словами "Органи Фонду" у відповідних відмінках і числах;

3) пункт 1 доповнити новим другим абзацом такого змісту:

"Інформаційний перелік санаторно-курортних закладів у розрізі регіонів, місцерозташування та профілів санаторно-курортного лікування, за якими надаються санаторно-курортні послуги потерпілим, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду соціального страхування України.";

4) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам в межах граничних розмірів витрат здійснюється виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування України (далі - виконавча дирекція Фонду), управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділеннями управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, які мають статус відокремлених підрозділів (якщо положеннями відокремлених підрозділів та/або довіреністю їм надано право на укладання договорів) (далі - Органи Фонду), за рахунок та в межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування України (далі - Фонд), кошторисів відповідних Органів Фонду та в межах фінансових можливостей Фонду на ці цілі, шляхом відшкодування вартості санаторно-курортного лікування шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам, з якими укладено відповідні договори.";

5) у пункті 6:

у абзаці сьомому слово "граничних" виключити;

підпункти 1 - 4 вважати відповідно підпунктами 6.1 - 6.4;

підпункти 1.1 - 1.3 нового підпункту 6.1 вважати відповідно підпунктами 6.1.1 - 6.1.3;

абзаци третій та четвертий нового підпункту 6.4 викласти в такій редакції:

"Вартість витрат санаторно-курортного закладу на забезпечення потерпілих діагностичними та лікувальними послугами має складати не менше тридцяти відсотків від вартості одного ліжко-дня санаторно-курортного лікування потерпілого.

Вартість витрат санаторно-курортного закладу на забезпечення потерпілих дієтичним лікувальним харчуванням має складати не менше тридцяти відсотків від вартості одного ліжко-дня санаторно-курортного лікування потерпілого.";

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Органи Фонду за наявності документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, здійснюють реєстрацію заяв та ведуть облік потерпілих, яким МСЕК визначив потребу у санаторно-курортному лікуванні, відповідно до профілю захворювання, у порядку черговості подання заяв.

Датою взяття на облік потерпілих вважається дата подання заяви. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих, які перебувають на обліку, у поточному році здійснюється в межах запланованої у попередньому році кількості осіб, що надали відповідні заяви на поточний рік, та в межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду, кошторисів відповідних Органів Фонду і фінансових можливостей Фонду на ці цілі.";

7) у пункті 12:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"12. Санаторно-курортний заклад протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання від Органу Фонду письмового погодження, передбаченого пунктом 11 цього Порядку, надає Органу Фонду підтвердження про акредитацію Міністерством охорони здоров'я України та про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем лікування, а також гарантійний лист про згоду на санаторно-курортне лікування потерпілого, готовність укласти тристоронній договір і зазначає узгоджену дату заїзду.

Разом з гарантійним листом санаторно-курортний заклад надає Органу Фонду перелік послуг з санаторно-курортного лікування (за формою, наведеною у додатку до цього Порядку), що містить відомості щодо діагностичних та лікувальних послуг, умов проживання, лікувального харчування, інших послуг (наявність басейну, трансферу, безперешкодного доступу та пандусів, природних лікувальних ресурсів тощо), які включено у вартість путівки на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, та вартість одного ліжко-дня відповідно до зазначених умов.";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"В договорах сторони можуть передбачати здійснення часткової передоплати, в межах граничних розмірів витрат для відповідної категорії потерпілих та супроводжуючих осіб (за наявності), за санаторно-курортні послуги, у розмірі до 50 (п'ятдесят) відсотків від вартості договору.";

8) у пункті 16:

доповнити новим другим абзацом такого змісту:

"Під час підписання договору та отримання путівки потерпілого інформують щодо обов'язкового додержання у санаторно-курортному закладі правил поведінки та режиму лікування, а також про право санаторно-курортного закладу відмовити потерпілому в продовженні санаторно-курортного лікування при порушенні ним санаторно-курортного режиму та режиму лікування, визначених закладом. ";

У зв'язку з цим абзаци другий-п'ятий пункту 16 вважати відповідно абзацами третім-шостим;

новий абзац третій пункту 16 викласти у такій редакції:

"Після підписання трьох примірників договору потерпілим, йому (або уповноваженій особі) не пізніш як за 15 днів до початку санаторно-курортного лікування видається путівка і один примірник договору, другий примірник договору Орган Фонду надсилає санаторно-курортному закладу, третій примірник залишається для Органу Фонду.";

9) підпункт 2 пункту 18 викласти у такій редакції:

"2) направляє до Органу Фонду, належним чином оформлені документи:

- перелік наданих послуг з санаторно-курортного лікування, підписаний потерпілим;

- акт приймання-передачі наданих послуг з санаторно-курортного лікування потерпілого (та, за наявності, послуг із проживання і харчування для супроводжуючої особи) (у трьох примірниках, підписаних потерпілим);

- рахунок (один примірник).";

10) абзац перший пункту 19 викласти у такій редакції:

"19. Після опрацювання Органом Фонду наданих санаторно-курортним закладом документів, зазначених у пункті 18 цього Порядку, та підписання акта приймання-передачі наданих послуг з санаторно-курортного лікування, Орган Фонду відшкодовує санаторно-курортному закладу вартість фактично наданих санаторно-курортних послуг (ліжко-днів) для відповідної категорії потерпілого та супроводжуючої особи (за наявності).";

11) четвертий абзац пункту 20 викласти в такій редакції:

"Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів, обсяг та вартість наданих послуг з санаторно-курортного лікування несе санаторно-курортний заклад.";

12) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. У разі невикористання потерпілим права на санаторно-курортне лікування або у разі відмови від санаторно-курортного лікування, вартість санаторно-курортного лікування йому не компенсується.";

13) доповнити Порядок новим пунктом 23 такого змісту:

"23. Контроль за виконанням зазначеного Порядку здійснюють виконавча дирекція Фонду та Органи Фонду.";

14) доповнити Порядок новим додатком "Перелік послуг з санаторно-курортного лікування" (додається).

2. У примірній формі договору про відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженій постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.05.2017 N 33 (Порядок N 33) (із змінами) (далі - Договір):

1) у всьому тексті Договору слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі;

2) у всьому тексті Договору слова "Робочий орган Фонду" в усіх відмінках і числах замінити словами "Орган Фонду" у відповідних відмінках і числах;

3) у всьому тексті Договору слово "акту" замінити словом "акта";

4) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Замовник забезпечується санаторно-курортним лікуванням згідно з постановою правління Фонду соціального страхування України від 24 травня 2017 року N 33 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" (із змінами) (далі - Порядок) на підставі цього Договору, виписаної Виконавцем та виданої Органом Фонду путівки.";

5) у пункті 1.4 слова "відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від ____ N _____)" виключити;

6) у розділі 2 "Місце надання та якість послуг":

в абзаці першому пункту 2.2 слова "та реабілітації" виключити;

абзац третій пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"Перелік послуг з санаторно-курортного лікування (далі - Перелік), які надаються за цим Договором за формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору, є невід'ємною його частиною.";

розділ доповнити новими пунктами 2.3 - 2.6 такого змісту:

"2.3. Замовник забезпечується не менше ніж 4-разовим збалансованим дієтичним лікувальним харчуванням з дотриманням добової норми фізіологічних потреб організму в харчових речовинах та енергії, за технологічними картами страв, затвердженими Виконавцем.

На період дії цього Договору витрати за додаткове харчування, потребу в якому визначено Замовнику рішенням МСЕК, Органом Фонду Замовнику не відшкодовуються.

2.4. Замовник розміщується у двомісному номері, із комплектним і справним електротехнічним та сантехнічним обладнанням, який обладнаний: умивальником, туалетом, ванною або душовою кабіною, ліжком, приліжковою тумбою, столом, шафою для одягу з вішаками, стільцями, графином зі склянками, телевізором, холодильником, кондиціонером або вентилятором, теплопостачанням/опаленням (відповідно до діючих норм теплового температурного режиму), а також цілодобовим водопостачанням (гарячою водою - цілодобово чи за графіком). Замовник з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку, за бажанням, може розміщуватись в трьох та чотирьохмісних номерах із аналогічними умовами.

Корпуси повинні бути обладнані ліфтами та пандусами для безперешкодного доступу до приміщень.

2.5. Замовник, у разі необхідності, забезпечується спеціальним медичним доглядом та побутовим обслуговуванням, потребу в яких Замовнику визначено рішенням МСЕК. На час дії цього Договору постійним стороннім доглядом Замовник не забезпечується.

2.6. Замовник забезпечується місцем (кімнатою) для перебування у день прибуття та день від'їзду.";

7) у розділі 7 "Порядок відшкодування вартості послуг":

пункт 7.3 викласти в такій редакції:

"7.3. Орган Фонду проводить відшкодування за фактично використані ліжко-дні для Замовника та супроводжуючої особи (за наявності), в межах суми, зазначеної в розділі 4 Договору.

Оплата проводиться за наявності належним чином оформлених документів: переліку наданих послуг з санаторно-курортного лікування (за формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору), акта приймання-передачі наданих послуг з санаторно-курортного лікування (далі - акт приймання-передачі послуг), що готується за примірною формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору, та рахунку, протягом 10 (десять) робочих днів з дати підписання Органом Фонду акта приймання-передачі послуг.

Така оплата вважається належним виконанням зобов'язань за Договором і не тягне за собою обов'язку сплачувати Органом Фонду ціну Договору в повному обсязі.";

в пункті 7.5:

цифри "30" замінити цифрами та словами "50 (п'ятдесят)";

після слів "визначених у Договорі" доповнити словами "на підставі рахунку.";

абзаци перший та другий пункту 7.6 викласти в такій редакції:

"7.6. Виконавець готує перелік наданих послуг з санаторно-курортного лікування та акт приймання-передачі послуг за формами, наведеними в додатках 2 та 3 до цього Договору.

Виконавець підписує перелік наданих послуг з санаторно-курортного лікування та акт приймання-передачі послуг і надає його для підпису Замовнику. Після підписання Замовником зазначених документів, йому видається зворотний талон до путівки. Оформлені належним чином з боку Виконавця та Замовника перелік наданих послуг з санаторно-курортного лікування та акт приймання-передачі послуг надсилаються Виконавцем до Органу Фонду протягом 5 робочих днів з дня закінчення санаторно-курортного лікування Замовника.";

пункт 7.7 викласти в такій редакції:

"До переліку послуг з санаторно-курортного лікування та акта приймання-передачі послуг Виконавець надає Органу Фонду рахунок.";

8) у розділі 8 "Права та обов'язки сторін":

підпункти 8.2.3 та 8.2.4 пункту 8.2 викласти в такій редакції:

"8.2.3. Повернути перелік наданих послуг з санаторно-курортного лікування, акт приймання-передачі послуг та рахунок Виконавцю без здійснення оплати, якщо їх оформлено неналежним чином (відсутність печатки, підписів, зазначення невірних даних тощо).

8.2.4. Здійснювати контроль щодо обсягів наданих послуг з санаторно-курортного лікування Замовника, їх якості та вартості.";

у підпункті 8.5.2 пункту 8.5 слова та цифри "п. 2.2" замінити словами та цифрами "пунктами 2.2 - 2.6";

підпункти 8.5.6 - 8.5.8 пункту 8.5 викласти в такій редакції:

"8.5.6. Забезпечити Замовника послугами з санаторно-курортного лікування згідно з Переліком в межах вартості послуг.

8.5.7. Повідомляти Робочий орган Фонду про запізнення та/або дострокове вибуття Замовника, в тому числі з причин порушення санаторно-курортного режиму та/або режиму лікування.

8.5.8. Після закінчення терміну санаторно-курортного лікування видати Замовнику заповнений зворотний талон до путівки та направити на адресу Органу Фонду належним чином оформлені документи:

- перелік наданих послуг з санаторно-курортного лікування, підписаний потерпілим;

- акт приймання-передачі послуг (у трьох примірниках, підписаних потерпілим);

- рахунок (один примірник).";

абзац перший підпункту 8.6.2 пункту 8.6 викласти в такій редакції:

"8.6.2. У межах вартості послуг згідно з Переліком визначати за призначенням лікуючого лікаря кількість і обсяг діагностичних та лікувальних санаторно-курортних послуг. За наявності протипоказань самостійно змінювати кількість та обсяг санаторно-курортних послуг, наведений у Переліку до цього Договору. Такі зміни не є порушенням умов Договору.";

підпункт 8.6.3 пункту 8.6 викласти в такій редакції:

"8.6.3. Відмовити Замовнику в продовженні санаторно-курортного лікування при порушенні ним санаторно-курортного режиму та/або систематичному порушенні режиму лікування, про що складається та невідкладно надається Органу Фонду відповідний акт (примірна форма акта про порушення санаторно-курортного режиму та режиму лікування наведена в додатку 4 до Договору).";

9) у розділі 13 "Інші умови":

у пункті 13.3 слова "відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від ____ N _____)" виключити;

доповнити розділ новими пунктами 13.7 та 13.8 такого змісту:

"13.7. Зміни та (або) доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідної додаткової угоди до цього договору (крім випадку зміни реквізитів) згідно з чинним законодавством України.

13.8. При зміні реквізитів Сторін, Сторона, банківські реквізити якої змінюються, повідомляє про це іншу Сторону листом із зазначенням нових реквізитів. Такий лист є невід'ємною частиною цього Договору та реквізити, які містяться в ньому, використовуються іншою Стороною для розрахунків.";

10) пункт 14.1 викласти в такій редакції:

"14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1 - Перелік послуг з санаторно-курортного лікування.

Додаток 2 - Перелік наданих послуг з санаторно-курортного лікування.

Додаток 3 - Примірна форма акта приймання-передачі послуг.

Додаток 4 - Примірна форма акта про порушення санаторно-курортного режиму та режиму лікування (складається за необхідності).";

11) доповнити Договір новими додатком 1 "Перелік послуг з санаторно-курортного лікування" та додатком 2 "Перелік наданих послуг з санаторно-курортного лікування".

У зв'язку з цим додатки 1 та 2 до Договору вважати відповідно додатками 3 та 4.

Назву нового додатка 4 "Примірна форма акта про порушення санаторно-курортного режиму" викласти у редакції "Примірна форма акта про порушення санаторно-курортного режиму та режиму лікування".

 

Начальник управління
медичних та соціальних послуг

О. Пухка

 

Додаток
до Порядку

Перелік послуг з санаторно-курортного лікування

Потерпілого(ї) ________ (прізвище, ім'я, по батькові)_____
Дата народження ________. Група інвалідності _________.
Санаторно-курортний заклад __ (назва, фактична адреса, телефон) ___
Санаторно-курортне лікування за профілем _
з "___" ________ 20__ по "___" _______ 20__, курс санаторно-курортного лікування ___________ днів
                                                                                                                                                                                    (зазначити кількість днів)

N
з/п

Назва послуги

Кількість послуг на курс санаторно-
курортного лікування

Вартість однієї послуги, грн
(без ПДВ)

Вартість послуги на курс санаторно-
курортного лікування, грн
(без ПДВ)

I

Лікування

Х

Х

 

1.

Діагностичні дослідження:

 

 

 

1.1.

Лабораторні:

 

 

 

 

- обов'язкові: (перелік)

 

 

 

 

- додаткові: (перелік)

 

 

 

1.2.

Інструментальні:

 

 

 

 

- обов'язкові: (перелік)

 

 

 

 

- додаткові: (перелік)

 

 

 

2.

Консультації спеціалістів: (перелік спеціалістів)

 

 

 

3.

Апаратна фізіотерапія

 

 

 

4.

Бальнеотерапія

 

 

 

5.

Гідрокінезотерапія

 

 

 

6.

Пелоїдотерапія

 

 

 

7.

Теплолікування

 

 

 

8.

Мінеральні води:

 

 

 

8.1.

для внутрішнього використання

 

 

 

8.2

для зовнішнього використання

 

 

 

9.

Лікувальний масаж (види)

 

 

 

10.

ЛФК

 

 

 

11.

Механотерапія

 

 

 

12.

Психотерапія

 

 

 

13.

Інше (необхідно зазначити)

 

 

 

II

Харчування*
(замовне, шведський стіл, загальне), дієта N

зазначити кратність харчування в день

зазначити вартість харчування за 1 день

 

III

Проживання**
категорія номеру (стандарт/покращений)

зазначити кількість днів проживання

зазначити вартість проживання за 1 день

 

IV

Всього без ПДВ (I + II + III)

Х

Х

 

 

ПДВ

Х

Х

 

V

Всього з ПДВ

Х

Х

 

VI

Вартість одного ліжко-дня, без ПДВ (IV / 24 дні)

Х

Х

 

VII

Вартість одного ліжко-дня, з ПДВ
(V / 24 дні)

Х

Х

 


* зазначити вид харчування

** зазначити категорію номеру, в якому планується розміщення Застрахованої особи

Додаткові відомості щодо послуг, які включено у вартість санаторно-курортного лікування (відповідно пункту 12 Порядку): __________

Керівник
санаторно-курортного закладу

 

 
__________
(підпис)

 
П. І. Б.

 

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

 

__________
(підпис)

П. І. Б.

 

Начальник управління
медичних та соціальних послуг

О. Пухка

 

Додаток 1
до Договору N ____ від ____

Перелік послуг з санаторно-курортного лікування

Потерпілого(ї) _________ (прізвище, ім'я, по батькові)____
Дата народження ________. Група інвалідності _________.
Санаторно-курортний заклад __ (назва, фактична адреса, телефон) ___
Санаторно-курортне лікування за профілем _
з "___" ________ 20__ по "___" ________ 20__, курс санаторно-курортного лікування __________ днів
                                                                                                                                                                                    (зазначити кількість днів)

N
з/п

Назва послуги

Кількість послуг на курс санаторно-
курортного лікування

Вартість однієї послуги, грн
(без ПДВ)

Вартість послуги на курс санаторно-
курортного лікування, грн
(без ПДВ)

I

Лікування

Х

Х

 

1.

Діагностичні дослідження:

 

 

 

1.1.

Лабораторні:

 

 

 

 

- обов'язкові: (перелік)

 

 

 

 

- додаткові: (перелік)

 

 

 

1.2.

Інструментальні:

 

 

 

 

- обов'язкові: (перелік)

 

 

 

 

- додаткові: (перелік)

 

 

 

2.

Консультації спеціалістів: (перелік спеціалістів)

 

 

 

3.

Апаратна фізіотерапія

 

 

 

4.

Бальнеотерапія

 

 

 

5.

Гідрокінезотерапія

 

 

 

6.

Пелоїдотерапія

 

 

 

7.

Теплолікування

 

 

 

8.

Мінеральні води:

 

 

 

8.1.

для внутрішнього використання

 

 

 

8.2

для зовнішнього використання

 

 

 

9.

Лікувальний масаж (види)

 

 

 

10.

ЛФК

 

 

 

11.

Механотерапія

 

 

 

12.

Психотерапія

 

 

 

13.

Інше (необхідно зазначити)

 

 

 

II

Харчування*
(замовне, шведський стіл, загальне), дієта N

зазначити кратність харчування в день

зазначити вартість харчування за 1 день

 

III

Проживання**
категорія номеру (стандарт/покращений)

зазначити кількість днів проживання, категорію номеру

зазначити вартість проживання за 1 день

 

IV

Всього без ПДВ (I + II + III)

Х

Х

 

 

ПДВ

Х

Х

 

V

Всього з ПДВ

Х

Х

 

VI

Вартість одного ліжко-дня, без ПДВ (IV / 24 дні)

Х

Х

 

VII

Вартість одного ліжко-дня, з ПДВ
(V / 24 дні)

Х

Х

 

* зазначити вид харчування

** зазначити категорію номеру, в якому планується розміщення Застрахованої особи

Додаткові відомості щодо послуг, які включено у вартість санаторно-курортного лікування (відповідно пункту 12 Порядку): _________

Керівник
санаторно-курортного закладу

 
_____ П. І. Б.

 
Замовник
_ П. І. Б.

Головний бухгалтер

_____ П. І. Б.

 

 

Начальник управління
медичних та соціальних послуг

О. Пухка

 

Додаток 2
до Договору N ___ від _____

Перелік наданих послуг з санаторно-курортного лікування

Потерпілого(ї) _________(прізвище, ім'я, по батькові)___
Дата народження ________. Група інвалідності _________.
Санаторно-курортний заклад __(назва, фактична адреса, телефон) ___
Санаторно-курортне лікування за профілем
Тривалість санаторно-курортного лікування ____ днів, з "___" ________ 20__ по "___" ________ 20__
Проживання:
категорія номеру (стандарт/покращений) (зазначити категорію номеру)

N
з/п

Назва послуги

Призначено послуг*
(кількість)

Отримано послуг*
(кількість)

Примітки
(обґрунтування змін сан.-курортного лікування)

I

Лікування

Х

Х

 

1.

Діагностичні дослідження:

 

 

 

1.1.

Лабораторні:

 

 

 

 

- обов'язкові: (перелік)

кількість

кількість

 

 

- додаткові: (перелік)

кількість

кількість

 

1.2.

Інструментальні:

 

 

 

 

- обов'язкові: (перелік)

кількість

кількість

 

 

- додаткові: (перелік)

кількість

кількість

 

2.

Консультації спеціалістів:
(перелік спеціалістів)

кількість консультацій

кількість консультацій

 

3.

Апаратна фізіотерапія

кількість процедур

кількість процедур

 

4.

Бальнеотерапія

кількість процедур

кількість процедур

 

5.

Гідрокінезотерапія

кількість процедур

кількість процедур

 

6.

Пелоїдотерапія

кількість процедур

кількість процедур

 

7.

Теплолікування

кількість процедур

кількість процедур

 

8.

Мінеральні води:

 

 

 

8.1.

для внутрішнього використання

кратність прийому, к-сть днів

кратність прийому, к-сть днів

 

8.2

для зовнішнього використання

кількість процедур

кількість процедур

 

9.

Лікувальний масаж (види)

кількість процедур

кількість процедур

 

10.

ЛФК

кількість занять

кількість занять

 

11.

Механотерапія

кількість занять

кількість занять

 

12.

Психотерапія

кількість сеансів

кількість сеансів

 

13.

Інше (необхідно зазначити)

кількість процедур

кількість процедур

 

II

Харчування**
(замовне, шведський стіл, загальне), дієта N ____

зазначити N дієти, кратність харчування в день

зазначити N дієти, кратність харчування в день

 

* кількість та обсяг мають складати не менше 30 % від вартості санаторно-курортного лікування потерпілого;

** зазначити вид харчування.

Додаткові відомості щодо послуг, які надано під час санаторно-курортного лікування (відповідно пункту 12 Порядку): _______

Лікуючий лікар

___ П. І. Б.

 

Керівник
санаторно-курортного закладу

 
___ П. І. Б.

 
Замовник ___ П. І. Б.

 

М. П.

 

Дата заповнення   
                                                    (число, місяць, рік)

 

Начальник управління
медичних та соціальних послуг

О. Пухка
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали