Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України та типової форми Договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги з реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 року N 30

Про затвердження Змін до Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України та типової форми Договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги з реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи

Відповідно до статей 10 та 29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" правління Фонду соціального страхування України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (Порядок N 39) та типової форми Договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги з реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи (Порядок N 39), затверджених постановою правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року N 39 (зі змінами), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконуючого обов'язки директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Нестерова С. В.

 

Голова правління

В. Саєнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування України
12 грудня 2018 року N 30

Зміни
до Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (Порядок N 39) та типової форми Договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги з реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи (Порядок N 39), затверджених постановою правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року N 39 (зі змінами)

1. У Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженому постановою правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року N 39 (Порядок N 39) (зі змінами) (далі - Порядок):

1) в абзаці першому пункту 2:

після слова "вимогам" доповнити словами " (далі - Комісія)";

після слова "органом" слова " (далі - Комісія)" виключити;

2) в абзаці другому пункту 6 слова "санаторно-курортного" замінити словами "санаторно-курортного/лікувального";

3) пункт 7 після слова "Фонду" доповнити словами "на бюджетний рік";

4) у пункті 8:

в абзаці першому після слова "розрахунок" слово "граничних" виключити;

в абзаці четвертому підпункту 8.1 після слова "від" слово "граничного" виключити;

в абзаці четвертому підпункту 8.2 після слова "від" слово "граничного" виключити;

5) в абзаці першому пункту 14 після слів "застрахованій особі та" слова "готовність укласти Договір із узгодженою датою заїзду" замінити словами "перелік послуг із реабілітаційного лікування для подальшого укладення Договору";

6) абзац шостий пункту 18 викласти в новій редакції:

"Один примірник Договору, підписаний керівником або уповноваженою ним особою та скріплений печаткою (за наявності), санаторно-курортний заклад відправляє до органу Фонду. У разі перерахування часткової передоплати за послуги із реабілітаційного лікування застрахованої особи у розмірі до 50 відсотків від ціни договору санаторно-курортний заклад разом із примірником Договору відправляє до органу Фонду належно оформлений рахунок.";

7) у пункті 19:

абзац перший після слова "оформлені" доповнити словом "документи";

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"- програму реабілітаційного лікування, підписану застрахованою особою;"

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

8) у пункті 21:

абзац перший викласти в новій редакції:

"У разі, коли вартість одного ліжко-дня є меншою за граничні розміри витрат, різниця коштів застрахованій особі не компенсується.";

абзац п'ятий викласти в новій редакції:

"Відповідальність за достовірність інформації щодо кількості та вартості наданих послуг із реабілітаційного лікування несе санаторно-курортний заклад.".

2. У типовій формі Договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги з реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи, затвердженій постановою правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року N 39 (Порядок N 39) (зі змінами) (далі - Договір):

1) пункт 1.1 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Надання послуг із реабілітаційного лікування здійснюється відповідно до вимог Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року N 39 (зі змінами).";

2) пункт 1.2 за формою 2 викласти в новій редакції:

"1.2. Дитина Замовника ___________ забезпечується послугою із реабілітаційного лікування на підставі цього Договору за профілем медичної реабілітації ____ (далі - дитина у супроводі Замовника).

Замовник супроводжує дитину під час її реабілітаційного лікування (далі - супроводжуюча особа) та забезпечується послугами з проживання і харчування (без лікування).";

3) абзац третій пункту 2.2 викласти в новій редакції:

"Перелік послуг із реабілітаційного лікування, які надаються за цим Договором (далі - Перелік), складається Виконавцем за формою, наведеною в додатку 1 до Договору, та є невід'ємною його частиною.";

4) пункт 4.1 викласти в новій редакції:

"4.1. Ціна цього Договору складається із загальної вартості послуг та становить:

грн., в тому числі ПДВ грн.

грн., без ПДВ.";

5) у пункті 5.5:

абзаци перший та другий викласти в новій редакції:

"5.5. Виконавцем готуються програма реабілітаційного лікування (далі - Програма) за формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору, та акт приймання-передачі послуг, за формою наведеною в додатку 3 до цього Договору.

Виконавець підписує Програму та акт приймання-передачі послуг і надає його для підписання Замовнику. Підписаний Виконавцем та Замовником акт приймання-передачі послуг разом з Програмою надсилається Виконавцем до Органу Фонду протягом 5 робочих днів із дня закінчення реабілітаційного лікування Замовника.";

абзац четвертий викласти в новій редакції:

"У разі дострокового вибуття Замовника із санаторно-курортного закладу у зв'язку з порушенням санаторно-курортного/лікувального режиму або немотивованої відмови Замовника від підписання акту приймання-передачі послуг, відшкодування вартості послуг проводиться на підставі акту про порушення санаторно-курортного/лікувального режиму та акту приймання-передачі послуг, складеного між Виконавцем та Органом Фонду.";

6) у пункті 5.6 слова "без урахування суми попередньої оплати (якщо така здійснювалась)" виключити;

7) пункт 5.8 після слова "повертає" доповнити словами "Органу Фонду";

8) у розділі 6 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

у пункті 6.2:

підпункт 6.2.1 викласти в новій редакції:

"6.2.1. Повернути акт приймання-передачі послуг та рахунок Виконавцю без здійснення оплати, якщо вони оформлені неналежним чином (відсутність печатки, підписів, зазначення невірних даних тощо), не відповідають умовам цього Договору, зокрема Програмі.";

доповнити новим підпунктом 6.2.2 такого змісту:

"6.2.2. Здійснювати контроль щодо обсягів надання послуг із реабілітаційного лікування Замовнику, їх якості та вартості.";

у пункті 6.5:

підпункт 6.5.3 після слова "закладі" доповнити словами "та вартістю послуг із реабілітаційного лікування";

підпункт 6.5.5 викласти в новій редакції:

"6.5.5. Забезпечити Замовника послугами із реабілітаційного лікування за Переліком в межах вартості послуг на курс лікування.";

у підпункті 6.5.6 слова "санаторно-курортного" замінити словами "санаторно-курортного/лікувального";

у пункті 6.6:

підпункт 6.6.2 викласти в новій редакції:

"6.6.2. У межах вартості послуг на курс лікування визначати за призначенням лікуючого лікаря кількість і обсяг діагностичних та лікувальних послуг. За наявності протипоказань змінювати відповідні послуги, наведені у Переліку, в межах вартості послуг на курс лікування.";

підпункт 6.6.3 викласти в новій редакції:

"6.6.3. Відмовити Замовнику в продовженні реабілітаційного лікування при порушенні ним санаторно-курортного/лікувального режиму, про що складається та невідкладно надається Органу Фонду акт про порушення такого режиму.";

9) у пункті 10.2 слова "застрахованої особи" замінити словом "Замовника";

10) пункт 11.2 після слова "законодавства" доповнити словом "України";

11) пункт 11.4 викласти в новій редакції:

"11.4. Зміни та (або) доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладанням додаткової угоди.";

12) розділ 11 ІНШІ УМОВИ доповнити новим пунктом 11.6 такого змісту:

"11.6. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін.";

13) пункт 12.1 викласти в новій редакції:

"12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1 "Перелік послуг із реабілітаційного лікування".

Додаток 2 "Програма реабілітаційного лікування".

Додаток 3 "Акт приймання-передачі наданих послуг із реабілітаційного лікування".";

14) доповнити Договір новими додатком 1 "Перелік послуг із реабілітаційного лікування" та додатком 2 "Програма реабілітаційного лікування" (додаються).

У зв'язку з цим додатки 1 та 2 до Договору вважати відповідно додатками 3 та 4 до Договору;

15) новий додаток 3 до Договору "Акт приймання-передачі наданих послуг із реабілітаційного лікування" викласти в новій редакції (додається);

16) новий додаток 4 "Акт про порушення санаторно-курортного режиму" виключити.

 

Начальник управління
медичних та соціальних послуг

О. Пухка

 

Додаток 1
до Договору
N _______ від _______

Перелік послуг із реабілітаційного лікування

Застрахована особа* ______,
                                (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження ________, група інвалідності (для осіб з інвалідністю) _

Санаторно-курортний заклад _
                                                                                                                            (назва закладу)
__

Проходження реабілітаційного лікування за профілем медичної реабілітації

__
(назва профілю медичної реабілітації)

з ____ по __, курс лікування _______ днів (зазначити кількість днів)

N
з/п

Назва послуги

Кількість послуг на курс лікування

Вартість однієї послуги, грн. (без ПДВ)

Вартість послуги на курс лікування, грн. (без ПДВ)

I

Лікування

Х

Х

 

1.

Діагностичні дослідження:

 

 

 

1.1.

Лабораторні:

 

 

 

1.2.

Інструментальні:

 

 

 

2.

Консультації спеціалістів:
(перелік спеціалістів)

 

 

 

3.

Медикаментозна терапія
(фармакологічна група)

 

 

 

3.1.

Медичні маніпуляції (ін'єкції, крапельниці тощо)

 

 

 

4.

Вироби медичного призначення

 

 

 

5.

Апаратна фізіотерапія

 

 

 

6.

Бальнеотерапія

 

 

 

7.

Гідрокінезотерапія

 

 

 

8.

Пелоїдотерапія

 

 

 

9.

Теплолікування

 

 

 

10.

Мінеральні води:

 

 

 

10.1.

для внутрішнього використання

 

 

 

10.2

для зовнішнього використання

 

 

 

11.

Лікувальний масаж (види)

 

 

 

12.

ЛФК

 

 

 

13.

Механотерапія

 

 

 

14.

Психотерапія

 

 

 

15.

Інше (необхідно зазначити)

 

 

 

II

Харчування**
(замовне, шведський стіл, загальне), дієта N

зазначити кратність харчування в день

зазначити вартість харчування за 1 день

 

III

Проживання***
категорія номеру (стандарт/покращений)

зазначити кількість днів проживання

зазначити вартість проживання за 1 день

 

IV

Всього без ПДВ (I + II + III)

Х

Х

 

 

ПДВ

Х

Х

 

V

Всього з ПДВ

Х

Х

 

VI

Вартість одного ліжко-дня, без ПДВ (IV/24)

Х

Х

 

VII

Вартість одного ліжко-дня, з ПДВ (V/24)

Х

Х

 


* у разі лікування дитини Застрахованої особи зазначити П. І. Б. та вік дитини, П. І. Б. Застрахованої особи

** зазначити вид харчування

*** зазначити категорію номеру, в якому планується розміщення Застрахованої особи

Керівник
санаторно-курортного закладу


(підпис)

П. І. Б.

 

М. П.

 

Головний бухгалтер


(підпис)

П. І. Б.

 

Начальник управління
медичних та соціальних послуг

О. Пухка

 

Додаток 2
до Договору
N _______ від _______

Програма реабілітаційного лікування

Застрахованої особи* ______
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження ________

Санаторно-курортний заклад _
                                                                                                                          (назва закладу)

Проходження реабілітаційного лікування за профілем _____
                                                                                                                                          (назва профілю медичної реабілітації)

Діагноз: основне захворювання ___________
__

ускладнення основного захворювання _____
__

супутні захворювання _______

Тривалість лікування _____ днів, з ______ по ______

Проживання:

категорія номеру (стандарт/покращений) __
                                                                             (зазначити категорію номеру)

N
з/п

Назва послуги

Призначено**

Отримано**

Примітки
(обґрунтування змін призначеного лікування)

I

Харчування: (замовне, шведський стіл, загальне)***

зазначити N дієти, кратність харчування в день

зазначити N дієти, кратність харчування в день

 

II

Лікування

 

 

 

1.

Діагностичні дослідження:

 

 

 

1.1.

Лабораторні (назва)

кількість

кількість

 

1.2.

Інструментальні (назва)

кількість

кількість

 

2.

Консультації спеціалістів:
(перелік спеціалістів)

кількість консультацій

кількість консультацій

 

3.

Медикаментозна терапія
(назва препаратів)

доза, кількість (табл., мл тощо), курс лікування

доза, кількість (табл., мл тощо), курс лікування

 

3.1.

Медичні маніпуляції
(ін'єкції, крапельниці тощо)

кількість

кількість

 

4.

Вироби медичного призначення (назва)

кількість

кількість

 

5.

Апаратна фізіотерапія
(назва процедури)

кількість процедур

кількість процедур

 

6.

Бальнеотерапія
(назва процедури)

кількість процедур

кількість процедур

 

7.

Гідрокінезотерапія

кількість процедур

кількість процедур

 

8.

Пелоїдотерапія

кількість процедур

кількість процедур

 

9.

Теплолікування
(назва процедури)

кількість процедур

кількість процедур

 

10.

Мінеральні води:

 

 

 

10.1.

для внутрішнього використання

кратність прийому, к-сть днів

кратність прийому, к-сть днів

 

10.2

для зовнішнього використання

кількість процедур

кількість процедур

 

11.

Лікувальний масаж (види)

кількість процедур

кількість процедур

 

12.

ЛФК

кількість занять

кількість занять

 

13.

Механотерапія

кількість занять

кількість занять

 

14.

Психотерапія

кількість сеансів

кількість сеансів

 

15.

Інше (необхідно зазначити)

кількість процедур

кількість процедур

 


* у разі лікування дитини Програма реабілітаційного лікування складається на дитину Застрахованої особи
(зазначити П. І. Б. та вік дитини, П. І. Б. Застрахованої особи)

** кількість та обсяг має складати не менше 30 % від вартості послуг на одну особу

*** зазначити вид харчування

Оцінка ефективності реабілітаційного лікування

Застрахована особа пройшов(-а) повний (неповний) курс реабілітаційного лікування за профілем медичної реабілітації __________
                                                                                                                                                  (назва профілю медичної реабілітації)

__
(у разі проходження неповного курсу реабілітаційного лікування зазначити причину дострокового вибуття)

Внаслідок чого:

клініко-лабораторні, функціональні показники стабілізовані в повному обсязі
(не в повному обсязі) _______
__
__

гемодинамічні показники стабілізовані в повному обсязі (не в повному обсязі) _______
__
__

клініко-функціональний стан покращився (не покращився)
__
__

Результат реабілітаційного лікування:

одужання _____
__

поліпшення (перехід з тяжкої в більш легку форму захворювання) ______
__

без змін ______

Листок непрацездатності N ___________ з _________ по __________

стати до роботи _________

продовжує хворіти _______

Відмітки про порушення режиму: (зазначається дата та види порушення режиму)

__
__

Рекомендації:

__
__
__
__
__

Лікуючий лікар

________
(підпис)

________
(П. І. Б.)

Завідувач
реабілітаційного відділення

________
(підпис)

________
(П. І. Б.)

Керівник
санаторно-курортного закладу

 

Застрахована особа

___________ (___)
      (підпис)                          (П. І. Б.)

 

_________ (____)
     (підпис)                      (П. І. Б.)

М. П.

 

 

Дата заповнення  
                                             (число, місяць, рік)

 

Начальник управління
медичних та соціальних послуг

О. Пухка

 

Додаток 3
до Договору
N _______ від _______.

Акт N ______
приймання-передачі наданих послуг із реабілітаційного лікування

від "___" 20__ р.

_______, в особі
(назва санаторно-курортного закладу)

_____, який діє на підставі _______ (далі - Виконавець), з однієї сторони,
            (прізвище, ім'я, по батькові)

застрахована особа _, ___, (далі - Замовник),
                                                (прізвище, ім'я, по батькові)   (група інвалідності (для осіб з інвалідністю))

з іншої сторони, та __, в особі
  (назва Органу Фонду)

________, що діє на підставі _______ (далі - Орган Фонду),
               (прізвище, ім'я, по батькові)

які є Сторонами Договору від ______ N _____ (далі - Договір), склали цей Акт приймання-передачі наданих послуг із реабілітаційного лікування (далі - Акт) про таке:

1. Послуги з реабілітаційного лікування надані за Договором у період з _____.20__ р. по _______.20 __ р.

2. Всього фактично використаних ліжко-днів у санаторно-курортному закладі _____ (прописом)

за формою 1

3. Вартість одного ліжко-дня Замовника, згідно з Договором, грн, в тому числі ПДВ ___ грн.

Загальна вартість реабілітаційного лікування за фактично використані ліжко-дні Замовника _________ грн (сума прописом), в тому числі ПДВ _____ грн.

за формою 2

3. Вартість одного ліжко-дня дитини у супроводі Замовника, згідно з Договором, __________ грн, без ПДВ.

Загальна вартість реабілітаційного лікування за фактично використані ліжко-дні дитини у супроводі Замовника, ___________ грн (сума прописом), без ПДВ.

3.1. Вартість одного ліжко-дня супроводжуючої особи (Замовника), згідно з Договором, грн, в тому числі ПДВ _________ грн.

Загальна вартість перебування супроводжуючої особи (Замовника) в санаторно-курортному закладі _________ грн (сума прописом), в тому числі ПДВ _________ грн.

за формою 3

3. Вартість одного ліжко-дня Замовника (який брав безпосередню участь в АТО), згідно з Договором, грн, в тому числі ПДВ _ грн.

Загальна вартість реабілітаційного лікування за фактично використані ліжко-дні Замовника (який брав безпосередню участь в АТО), ______ грн (сума прописом), в тому числі ПДВ _____ грн.

3.1. Вартість одного ліжко-дня супроводжуючої особи (дружини/чоловіка Замовника), згідно з Договором, __________ грн, в тому числі ПДВ ________ грн.

Загальна вартість перебування супроводжуючої особи (дружини/чоловіка Замовника) в санаторно-курортному закладі ____ грн (сума прописом), в тому числі ПДВ ___________ грн.

3.2. Вартість одного ліжко-дня супроводжуючої особи (неповнолітньої дитини Замовника), згідно з Договором, ___________ грн, без ПДВ.

Загальна вартість перебування супроводжуючої особи (дитини Замовника) в санаторно-курортному закладі ___________ грн (сума прописом), без ПДВ.

за формою 4

3. Вартість одного ліжко-дня Замовника, згідно з Договором, ___________ грн, без ПДВ.

Загальна вартість реабілітаційного лікування за фактично використані ліжко-дні Замовника _________ грн (сума прописом), без ПДВ.

4. Всього вартість наданих послуг по даному Акту становить:

____ грн (сума прописом), в т. ч. ПДВ __________ грн.

____ грн (сума прописом), без ПДВ.

4.1. Попередня оплата, перерахована Органом Фонду, згідно з умовами Договору, становить грн (сума прописом), в т. ч. ПДВ __ грн.

____ грн (сума прописом), без ПДВ.

4.2. Залишок вартості наданих послуг з реабілітаційного лікування, який підлягає відшкодуванню Органом Фонду, становить

____ грн (сума прописом), в т. ч. ПДВ ________ грн.

____ грн (сума прописом), без ПДВ.

4.3. Підлягає поверненню Виконавцем Органу Фонду попередня оплата в сумі

__ грн (сума прописом), в т. ч. ПДВ ___________ грн.

____ грн (сума прописом), без ПДВ.

(Пункт 4.3 включається в Акт та заповнюється в разі перевищення суми попередньої оплати, перерахованої Органом Фонду, над вартістю фактично наданих послуг Замовнику, яка відшкодовується Органом Фонду).

5. Всі послуги, надані Виконавцем і прийняті Замовником та Органом Фонду за цим Актом, відповідають умовам Договору, в т. ч. Програмі реабілітаційного лікування.

6. Сторони зауважень та скарг один до одного щодо виконання умов Договору не мають.

Даний Акт складений у трьох оригінальних примірниках (по одному для кожної Сторони).

Виконавець:

Замовник:

Орган Фонду:

_________
(посада)

 

_________
(посада)

_________
(підпис)

_________
(підпис)

_________
(підпис)

_________
(П. І. Б.)

_________
(П. І. Б.)

_________
(П. І. Б.)

 

Начальник управління
медичних та соціальних послуг

О. Пухка
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали