Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2018

м. Київ

N 409

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2018 р. за N 846/32298

Про затвердження Змін до Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до частини першої статті 20 глави III Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пункту 79 частини першої статті 14 розділу IV Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", підпункту 82 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411 (Постанова N 411), та з метою поліпшення кадрового потенціалу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, забезпечення належного рівня психологічної готовності особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України до виконання завдань за призначенням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 02 листопада 2016 року N 683 (Порядок N 683), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за N 1533/29663, що додаються.

2. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал-лейтенант

Л. О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Первинної профспілкової
організації Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

В. В. Казнадій

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

О. О. Шубін

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

П. Ковтонюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
25 червня 2018 року N 409

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 липня 2018 р. за N 846/32298

ЗМІНИ
до Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (Порядок N 683)

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"астенізація - стан підвищеної стомлюваності з частою зміною настрою, дратівливістю, розладами сну;".

У зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами третім - сімнадцятим;

після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

"дезадаптація - психічний стан, який виникає у результаті невідповідності соціопсихологічного або психофізіологічного статусу людини вимогам нової соціальної ситуації;

деформація особистості - зміна якостей і властивостей особистості (стереотипів сприйняття, ціннісних орієнтацій, характеру, способів спілкування, поведінки) під впливом виконання професійної діяльності;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятнадцятим;

після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:

"психологічне інформування (інструктаж) - форма проведення професійно-психологічної підготовки особового складу Держспецзв'язку перед виконанням службово-бойового завдання, що передбачає формування безпосереднім, прямим керівником (начальником), психологом Медичного центру Держспецзв'язку (далі - Медичний центр) або психологом підрозділу Держспецзв'язку (за його наявності) у військовослужбовця образу майбутніх дій і можливих надзвичайних ситуацій; створення необхідної психологічної установки, готовності, емоційного настрою на ефективне виконання службово-бойових завдань; зняття надлишкової психологічної напруги;".

У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцятим;

2) пункт 3 доповнити новими підпунктами 9, 10 такого змісту:

"9) психологічне інформування (інструктаж) військовослужбовців, які плануються до участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (далі - заходи із забезпечення національної безпеки і оборони);

10) проведення психологічної корекції військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони.";

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Психологічне забезпечення здійснюється:

1) психологами Медичного центру;

2) психологами підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності);

3) психологами інших підрозділів органів державної влади (за згодою) під час поглибленого вивчення кандидата для проходження військової служби за контрактом (навчання).

Департамент кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку (далі - підрозділ кадрової роботи) здійснює методичні, координаційні та контрольні функції з психологічного забезпечення службової діяльності у Держспецзв'язку на виконання завдань, визначених у пункті 3 цього розділу.";

4) пункт 6 доповнити новими підпунктами 10, 11 такого змісту:

"10) проводить психологічне інформування (інструктаж) військовослужбовців, які плануються до участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони;

11) проводить психологічну корекцію військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони.";

5) пункт 8 доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:

"6) журналі обліку проведення психологічної корекції військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, форма якого наведена в додатку 6 до цього Порядку.".

2. У розділі II:

1) у пункті 3 слова "підрозділу кадрової роботи" замінити словами "Медичного центру";

2) у пункті 5 цифру "6" замінити цифрою "7".

3. У розділі III:

1) у підпункті 5 пункту 2 цифру "7" замінити цифрою "8";

2) у пункті 3 цифру "8" замінити цифрою "9";

3) у пункті 5 цифру "9" замінити цифрами "10";

4) у пункті 10 слова "підрозділу кадрової роботи" замінити словами "Медичного центру".

4. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 2 слова "підрозділу кадрової роботи" замінити словами "Медичного центру";

2) у пункті 3:

в абзаці першому цифри "10" замінити цифрами "11";

в абзаці другому цифри "11" замінити цифрами "12";

3) у пункті 4 цифру "9" замінити цифрами "10";

4) у пункті 8 цифри "12" замінити цифрами "13", слова "підрозділу кадрової роботи" замінити словами "Медичного центру".

5. У розділі V:

1) в абзаці другому пункту 3 цифру "9" замінити цифрами "10";

2) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:

"4. Анкетування або тестування особового складу Держспецзв'язку (у тому числі керівників підрозділів Держспецзв'язку) проводиться психологами Медичного центру або психологами підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності).";

3) у пункті 7 слова "підрозділу кадрової роботи" замінити словами "Медичного центру";

4) у пункті 10:

в абзаці першому слова "підрозділу кадрової роботи" замінити словами "Медичного центру";

в абзаці восьмому цифри "11" замінити цифрами "12";

5) у пункті 13 цифри "13" замінити цифрами "14".

6. У розділі VI:

1) у пункті 9:

в абзаці першому цифри "14" замінити цифрами "15";

в абзаці другому цифру "9" замінити цифрами "10";

2) у пункті 12 цифри "15" замінити цифрами "16".

7. Доповнити Порядок після розділу VI новими розділами VII - IX такого змісту:

"VII. Психологічне інформування (інструктаж) військовослужбовців, які плануються до участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони

1. Психологічне інформування (інструктаж) спрямоване на оптимізацію психологічних умов життєдіяльності особового складу Держспецзв'язку та здійснюється з метою підвищення ефективності функціонування психіки військовослужбовців і перебігу різних соціально-психологічних явищ військового колективу під час виконання службово-бойових завдань.

2. Психологічне інформування (інструктаж) здійснюється:

1) стосовно військовослужбовців територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку (з дислокацією у місті Києві), Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій Держспецзв'язку, які плануються до участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, - безпосередніми та прямими керівниками (начальниками), психологами Медичного центру або психологами підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності);

2) стосовно військовослужбовців підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку та територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку (які не дислокуються у місті Києві), які плануються до участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, - безпосередніми та прямими керівниками (начальниками), психологами Медичного центру, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку або психологами територіальних підрозділів.

3. Психологічне інформування (інструктаж) військовослужбовців, які плануються до участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, є обов'язковим і здійснюється на етапі підготовки військовослужбовців до направлення у райони здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

4. Завданнями психологічного інформування (інструктажу) є:

1) формування у військовослужбовця образу майбутніх дій і можливих надзвичайних ситуацій;

2) формування необхідної психологічної установки, готовності, емоційного настрою на ефективне виконання службово-бойових завдань;

3) зняття надлишкової психологічної напруги.

5. Обов'язками безпосередніх та прямих керівників (начальників), психологів Медичного центру або психологів підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності) при проведенні психологічного інформування (інструктажу) є:

1) аналіз інформації про соціалізацію особистості, її біографічні дані, особливості родинних стосунків, соціально-побутові умови;

2) вивчення особливостей актуальної проблеми у разі її виникнення.

6. Протягом періоду виконання військовослужбовцями службово-бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах безпосередні та прямі керівники (начальники) організовують з членами їхніх сімей комплекс заходів з психологічної підтримки, військово-соціальної та культурно-просвітницької роботи.

VIII. Психологічна корекція військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони

1. Психологічна корекція військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, є комплексом заходів психологічного характеру, спрямованих на збереження, відновлення та корекцію психофізіологічних та психічних функцій, оптимального рівня боєздатності військовослужбовців, які зазнали впливу психотравмуючих чинників та постраждали внаслідок цього, а також створення сприятливих умов для подальшого успішного виконання ними службових обов'язків.

2. Стосовно військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, психологічна корекція організовується та проводиться психологами Медичного центру або психологами підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності).

3. Методики, що використовуються під час проведення психологічної корекції військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, наведено в додатку 17 до цього Порядку.

4. Кожному військовослужбовцю має бути забезпечено інформування про умови та форми виконання заходів психологічної корекції, шанобливе і гуманне ставлення посадових осіб Держспецзв'язку, психологів Медичного центру та підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності).

Військовослужбовець може відмовитися від проведення психологічної корекції та від будь-якого спланованого елемента заходів індивідуальної програми корекції, що не відповідає його індивідуальним запитам, а також клопотати про перегляд чи оскаржувати рішення відповідальних посадових осіб у сфері психологічної корекції.

Військовослужбовцю має бути гарантовано збереження конфіденційності інформації особистого характеру, можливість захисту його прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку, а також інші права, передбачені законодавством.

5. Метою психологічної корекції військовослужбовців є:

1) збереження й відновлення їх психічного здоров'я;

2) відновлення психологічної спроможності й готовності виконувати службові обов'язки.

6. Основними принципами психологічної корекції військовослужбовців є:

1) своєчасний початок, що забезпечує досягнення мети психологічної корекції військовослужбовців;

2) комплексність;

3) безперервне, поетапне та послідовне застосування заходів психологічної корекції військовослужбовців у певній визначеній послідовності залежно від характеру психічного розладу та реальних можливостей;

4) партнерство, що передбачає залучення самих військовослужбовців до активної участі у відновлювальному процесі;

5) індивідуалізація програми психологічної корекції військовослужбовців, тобто застосування методик залежно від походження та особливостей відхилень (порушень), а також статі, віку, індивідуальних якостей особистості військовослужбовців, їх загального фізичного стану тощо;

6) єдність методів впливу;

7) колективність здійснення психологічної корекції військовослужбовців, що морально легше переноситься військовослужбовцями та підвищує її ефективність.

7. Успішність психологічної корекції військовослужбовців визначається в кожному окремому випадку створенням реального поетапного плану заходів з урахуванням відповідних напрямів корекції.

Завдання психологічної корекції військовослужбовців, її форми та методи можуть змінюватися залежно від конкретних випадків.

8. З військовослужбовцями, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, психологічна корекція проводиться у формах психодіагностичного обстеження, дибрифінгу (для групи постраждалих осіб) та шляхом проведення лекційних і тренінгових занять.

9. Основними завданнями психологічної корекції військовослужбовців є:

1) діагностика та нормалізація психічного стану військовослужбовців;

2) відновлення у військовослужбовців порушених (втрачених) психічних функцій до рівня, який дасть їм змогу ефективно виконувати службові обов'язки;

3) надання допомоги у встановленні (відновленні) конструктивних відносин між військовослужбовцями у підрозділі Держспецзв'язку.

10. Спеціалізованими завданнями психологічної корекції військовослужбовців є:

1) діагностика наявності, виду та рівня психічного розладу у військовослужбовців;

2) відновлення психологічної сумісності військовослужбовців у складі підрозділів Держспецзв'язку;

3) проведення психологічного консультування військовослужбовців тощо.

11. Необхідність застосування певних методик психологічної корекції військовослужбовців визначає психолог залежно від особливостей особистості військовослужбовця, змісту передуючих психотравматичних ситуацій, їх впливу та наслідків. При цьому передбачаються як індивідуальна, так і групова форми роботи.

12. Після виведення з району проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони для відновлення бойової готовності (боєздатності) підрозділу Держспецзв'язку розпочинається етап психофізіологічної діагностики військовослужбовців. На цьому етапі військовослужбовці проходять психодіагностичне обстеження.

13. Основними завданнями психологічної корекції військовослужбовців, що вирішуються на цьому етапі, є:

1) оцінювання рівня бойової готовності (боєздатності) колективів підрозділу Держспецзв'язку;

2) виявлення військовослужбовців, які мають хворобливий характер психічних реакцій (стресові розлади у формі бойових психічних травм), та направлення їх до закладів охорони здоров'я;

3) діагностика індивідуальних психофізіологічних станів військовослужбовців із виявленням гострих реакцій на стрес;

4) виявлення військовослужбовців з ознаками фізичної і розумової перевтоми, вираженої астенізації, психічної дезадаптації тощо;

5) оцінка наявних адаптаційних резервів військовослужбовців для визначення їх подальшої придатності до виконання поставлених завдань.

14. Первинними показниками наявності у військовослужбовця бойових психічних травм та необхідності направлення його до закладу охорони здоров'я є:

1) неможливість виконання військовослужбовцем службових обов'язків;

2) необ'єктивна оцінка військовослужбовцем рівня небезпеки;

3) неадекватні поведінкові реакції;

4) деморалізуючий вплив військовослужбовця на особовий склад підрозділу Держспецзв'язку;

5) створення військовослужбовцем загрози для оточення.

Направлення військовослужбовців, у яких виявлено ознаки бойових психічних травм, до закладів охорони здоров'я здійснюється медичними працівниками Держспецзв'язку відповідно до Інструкції про порядок медичного забезпечення в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 01 квітня 2014 року N 156 (Наказ N 156), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2014 року за N 416/25193 (із змінами).

15. Діагностика явищ фізичної і розумової перевтоми, вираженої астенізації, психічної дезадаптації у військовослужбовців проводиться шляхом:

1) аналізу скарг військовослужбовців;

2) спостереження за станом військовослужбовців у процесі їх службової діяльності;

3) експертного опитування;

4) встановлення рівня боєздатності та об'єктивних характеристик перевтоми й астенізації.

16. Після завершення етапу психофізіологічної діагностики військовослужбовців розпочинається відновлювальний етап.

На цьому етапі з метою відновлення військово-професійної працездатності військовослужбовців та запобігання розвитку в них психічних розладів військовослужбовцям, у яких за результатами діагностики встановлено наявність фізичної і розумової перевтоми, вираженої астенізації, психічної дезадаптації, за можливості надаються щорічні основні відпустки (у разі їх невикористання) відповідно до чинного законодавства.

Рішення про необхідність надання таких відпусток приймаються керівниками підрозділів Держспецзв'язку самостійно за рапортами безпосередніх керівників або на підставі рекомендацій психологів Медичного центру та підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності).

17. Основні завдання психологічної корекції військовослужбовців, які вирішуються на цьому етапі:

1) аналіз впливу чинників бойового стресу на морально-психологічний стан окремих військовослужбовців та військових колективів для прогнозування можливості розвитку віддалених наслідків впливу бойового стресу;

2) проведення заходів психологічної корекції з військовослужбовцями, у яких виявлено гострі реакції на стрес;

3) профілактика психологічної деформації особистості військовослужбовців;

4) надання допомоги військовослужбовцям в отриманні нових навичок поведінки, нових стилів міжособистісних та внутрішньоколективних відносин;

5) проведення індивідуального психологічного консультування військовослужбовців;

6) оцінка ефективності проведених заходів психологічної корекції.

18. Перелік та зміст заходів психологічної корекції визначаються з урахуванням віку, психологічних особливостей особистості військовослужбовця (індивідуальних ресурсних можливостей), особистих психологічних труднощів, соціального оточення, мотивації та активності військовослужбовця.

Під час проведення психокорекційних заходів передбачаються як індивідуальна, так і групова форми роботи.

19. Основним рекомендованим методом для здійснення психологічної корекції є психологічний дебрифінг (організоване обговорення екстремальної ситуації, спільно пережитої військовослужбовцями) у складі відповідного підрозділу.

20. Індивідуальне психологічне консультування військовослужбовців проводиться в частині:

1) проблем особистого характеру;

2) професійних проблем;

3) проблем зловживання алкоголем і наркотиками;

4) асоціальної поведінки;

5) проблем при гострих психологічних кризах тощо.

21. Ефективність психологічної корекції військовослужбовців підрозділу Держспецзв'язку (окремого військовослужбовця) визначається шляхом оцінки їх здатності виконувати службові обов'язки. При цьому щодо військовослужбовців підрозділу Держспецзв'язку (окремого військовослужбовця):

1) визначається оцінка стану психофізіологічної спроможності й готовності виконувати службові обов'язки;

2) надаються рекомендації щодо підтримання стану психофізіологічної спроможності й готовності виконувати службові обов'язки на досягнутому рівні;

3) визначається програма заходів (надаються рекомендації) щодо запобігання можливому розвитку психічних розладів.

Під час оцінки ефективності психологічної корекції військовослужбовця враховуються його вік, психологічні особливості особистості, соціальне оточення, мотивація та активність.

22. Результати проведення психологічної корекції військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, реєструються у журналі обліку проведення психологічної корекції військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони.

23. Забезпечення виконання заходів психологічної корекції військовослужбовців покладається на психологів Медичного центру та підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності).

IX. Звітність щодо здійснення психологічного забезпечення службової діяльності

1. Щороку до 20 грудня керівники підрозділів Держспецзв'язку, у складі яких проходять службу (працюють) психологи, подають до підрозділу кадрової роботи підсумковий письмовий звіт про здійснення психологічного забезпечення службової діяльності у підрозділі Держспецзв'язку за поточний рік, який складається з обов'язковим зазначенням інформації про:

1) організацію професійно-психологічного відбору кандидатів на проходження служби та навчання;

2) психологічне супроводження професійної діяльності;

3) забезпечення належної підготовки особового складу підрозділу Держспецзв'язку для виконання завдань за призначенням;

4) організацію роботи щодо допуску до несення служби у складі добового наряду військовослужбовців, які на час несення служби озброюються зброєю;

5) надання допомоги керівникам усіх рівнів щодо створення ефективної системи забезпечення психологічної стійкості особового складу підрозділу Держспецзв'язку;

6) вивчення соціально-психологічного клімату в колективах підрозділів Держспецзв'язку та надання консультативної допомоги керівникам усіх рівнів у формуванні необхідного рівня сприятливості соціально-психологічного клімату;

7) роботу щодо психологічного інформування (інструктажу) військовослужбовців, які плануються до участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони;

8) роботу щодо психологічної корекції військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони.".

У зв'язку з цим розділ VII вважати розділом X.

8. У пункті 2 розділу X цифри "16" замінити цифрами "18".

9. У тексті Порядку слова "навчальний заклад" у всіх відмінках і числах замінити словами "заклад освіти" у відповідних відмінках і числах.

10. У додатках до Порядку:

у додатку 2 слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти";

після додатка 5 доповнити новим додатком 6, що додається.

У зв'язку з цим додатки 6 - 16 вважати відповідно додатками 7 - 17;

у додатку 7 слова "навчальний заклад" замінити словами "заклад освіти";

у додатках 8, 13 слова "управління (відділу) підрозділу кадрової роботи" замінити словами "підрозділу психологічного забезпечення Медичного центру";

після додатка 16 доповнити новим додатком 17, що додається.

У зв'язку з цим додаток 17 вважати додатком 18;

у додатку 18 цифри "VII" замінити цифрою "X".

 

Директор Департаменту кадрової
роботи та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник

Ю. В. Печенюк

 

Додаток 6
до Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 8 розділу I)

Інв. N _______

__________
(гриф)

Строк зберігання

Пункт

Наказ N


ЖУРНАЛ
обліку проведення психологічної корекції військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, з якою проводиться психологічна корекція

Підрозділ

Дата проведення психологічної корекції

Висновки проведення психологічної корекції

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато:______ 20__ р.
Закінчено:_______ 20__ р.
На _______ аркушах.
Том N _____

 

Додаток 17
до Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 3 розділу VIII)

Методики,
що використовуються під час проведення психологічної корекції військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Рекомендовані методики

1. Шкала оцінки рівня реактивної (ситуативної) та особистісної тривожності Спілберга та Ханіна.
2. Методика шкалованої самооцінки психофізіологічного стану (О. М. Кокун).
3. Шкала депресії Бека.
4. Опитувальник травматичного стресу І. О. Котєньова.
5. Коротка шкала тривоги, депресії та ПТСР.
6. Методика "Диференціальна діагностика депресивних станів".
7. Особистісна шкала прояву тривоги Дж. Тейлор (у модифікації В. Г. Норакідзе).
8. Оцінка схильності до суїцидальних реакцій.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали