Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.05.2019

м. Київ

N 249

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2019 р. за N 842/33813

Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 15 травня 2018 року N 2418-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" (Закон N 2418-VIII) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року N 1449, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за N 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року N 1638 (Рішення N 1638)), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський

Міністр фінансів України

О. Маркарова

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній

 

Протокол засідання Комісії
від 14 травня 2019 р. N 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
14 травня 2019 року N 249

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 липня 2019 р. за N 842/33813

Зміни
до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

1. Пункт 1 розділу I після слів "фондовому ринку" доповнити словами "(ринку цінних паперів)".

2. У розділі II:

абзац тринадцятий доповнити словами ", або номінальний утримувач, на підставі договору з яким торговець діє в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача";

доповнити розділ після абзацу дев'ятнадцятого новими абзацами двадцятим та двадцять першим такого змісту:

"програмний модуль - спеціалізований програмний продукт, у тому числі розміщений в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою клієнта торговця, який виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування клієнтів торговця і відповідає нормативно-правовому акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який визначає вимоги до програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку, а також включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку, за допомогою якого вчиняються правочини щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів у випадках, передбачених Правилами, у порядку, встановленому внутрішніми документами такого торговця;

прямий електронний доступ до біржових торгів - сукупність процедур, за якими торговець, що є членом фондової біржі, дає можливість клієнтам використовувати свій віддалений доступ учасника торгів до електронної торгівельної системи цієї фондової біржі, що дозволяє клієнтам за допомогою спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (прямий ринковий доступ) або без використання таких спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (спонсорований доступ), подавати, змінювати або видаляти заявки, наслідком виконання яких є укладання біржових контрактів відповідно до правил фондової біржі, отримувати інформацію, яку розкриває фондова біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах на цій біржі".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять дев'ятим;

абзац двадцять четвертий після слова "розміщення)" доповнити словами "або номер первинного розміщення відповідно до оголошення Міністерства фінансів України про проведення аукціону (для державних облігацій України)";

доповнити розділ після абзацу двадцять п'ятого новим абзацом двадцять шостим такого змісту:

"торговець - юридична особа, що утворюється та функціонує у формі господарського товариства і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцятим;

абзац двадцять сьомий після слів "фондовому ринку" доповнити словами "(ринку цінних паперів)";

абзац тридцятий доповнити словами "Термін "номінальний утримувач" вживається у цих Правилах у значенні, наведеному в Законі України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI).".

3. У розділі III:

у пункті 1:

абзац перший доповнити словами "чи шляхом обміну зустрічними SWIFT-повідомленнями на умовах та у випадках, передбачених цими Правилами";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Торговець, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, має право у випадках, передбачених Правилами, укладати договори, вносити зміни до них або розривати договори з клієнтами із застосуванням програмного модуля. Предметом таких правочинів можуть бути:

будь-які об'єкти інвестування, якщо сторонами договору з однієї сторони є торговець, а з іншої сторони:

міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі уповноважених нею органів державної влади, Національний банк України, професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії;

юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

власні кошти становлять не менше ніж 2 мільйони євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

якщо сторонами правочину є торговець та інші інвестори:

державні цінні папери;

облігації місцевих позик;

цінні папери інститутів спільного інвестування, акції та облігації, допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

акції та облігації, за якими дотримуються вимоги щодо дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 37 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та забезпечується емітентом таких цінних паперів розкриття інформації на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40 - 411 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".";

у пункті 3:

абзац восьмий після слів "фондовому ринку" доповнити словами "(ринку цінних паперів)";

абзац дев'ятий після слів "фондового ринку" та "фондовому ринку" доповнити словами "(ринку цінних паперів)".

4. Розділ IV доповнити новими пунктами такого змісту:

"3. Торговець, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, може укладати дилерські договори щодо купівлі/продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів у порядку, передбаченому абзацами четвертим - тринадцятим пункту 1 розділу III цих Правил, у разі якщо особа, з якою укладається такий договір, вже є клієнтом торговця та між ними встановлено ділові відносини щодо відкриття рахунку у цінних паперах та/або банківського(их) рахунку(ів) (якщо торговець є банком).

4. Торговці, які є користувачами міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), можуть укладати між собою дилерські договори щодо купівлі/продажу цінних паперів шляхом обміну SWIFT-повідомленнями на підставі попередніх домовленостей, оформлених відповідним договором. У такому разі зустрічні SWIFT-повідомлення та відповідний договір сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені розділом III цих Правил та пунктом 2 цього розділу.".

5. У розділі V:

у пункті 1 слова "за дорученням і за рахунок клієнта" замінити словами "за дорученням клієнта та за його рахунок чи за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача";

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Такий договір також може укладатися торговцем, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, в порядку, передбаченому абзацами четвертим - тринадцятим пункту 1 розділу III цих Правил, у разі, якщо особа, з якою укладається такий договір, вже є клієнтом торговця та між ними встановлені ділові відносини щодо відкриття рахунку у цінних паперах та/або банківського(их) рахунку(ів) (якщо торговець є банком).".

6. У розділі VI:

у пункті 2:

абзац другий доповнити словами "та/або (максимальною) дохідністю (для боргових цінних паперів), а у разі замовлення купити облігації внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення аукціонного продажу - за дохідністю, що розраховуватиметься Міністерством фінансів України як середньозважена величина на підставі рівнів дохідності облігацій та кількості їх придбання за поданими до цього міністерства заявками, які містять таку інформацію та задовольняються ним";

абзац третій доповнити словами "та/або (мінімальною) дохідністю (для боргових цінних паперів)";

абзаци четвертий, п'ятий доповнити словами ", та/або за дохідністю, яка не менше обумовленої клієнтом (для боргових цінних паперів)";

абзаци шостий, сьомий після слів "коли ціна" доповнити словами "та/або дохідність (для боргових цінних паперів)";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Під терміном "дохідність", що використовується у цьому пункті, пункті 3 цього розділу, пункті 3 розділу VII, пункті 2 розділу VIII, пункті 12 розділу XVI цих Правил розуміється відносна величина, що характеризує дохід за облігацією.

У разі якщо облігації є дисконтними або відсотковими, за якими між датою надання разового замовлення (укладання договору комісії/субкомісії, договору доручення) та датою погашення облігації (згідно з умовами випуску облігації) немає жодних проміжних виплат (купонного платежу, часткової амортизації номінальної вартості тощо), дохідність обчислюється за такою формулою:

  

,

де P - ціна облігації;

D - дохідність;

CFi - виплата за облігацією на момент i в майбутньому;

tT - t0 - кількість днів між поточною датою та датою останньої виплати;

T - кількість виплат за облігацією в майбутньому,

в інших випадках за відсотковими облігаціями дохідність обчислюється як корінь такого рівняння:

  

,

де P - ціна облігації;

D - дохідність, %;

CFi - виплата за облігацією на момент i в майбутньому;

ti - t0 - кількість днів між поточною датою та датою i-ої виплати;

T - кількість виплат за облігацією в майбутньому.

Під час розміщення облігацій внутрішніх державних позик шляхом аукціонного продажу дохідність облігацій обчислюється відповідно до основних умов випуску та порядку розміщення таких облігацій.";

у пункті 3:

підпункт "є":

після слова "договору" доповнити словами "та/або дохідність (для боргових цінних паперів),";

доповнити словами ". У разі надання разового замовлення на купівлю облігацій внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення Міністерством фінансів України аукціонного продажу дохідність у разовому замовленні може не зазначатися";

доповнити пункт новим абзацом наступного змісту:

"У разі подання клієнтом торговцю разового замовлення на виконання певної операції з державними облігаціями України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів у реквізитах ідентифікації цінного папера не є обов'язковим.".

пункт 4 після абзацу четвертого доповнити абзацами п'ятим - чотирнадцятим наступного змісту:

"Разове замовлення на купівлю/продаж може надаватись клієнтом торговцю, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, із застосуванням програмного модуля. Предметом таких разових замовлень можуть бути:

будь-які об'єкти інвестування, якщо клієнтами є:

міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі уповноважених нею органів державної влади, Національний банк України, професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії;

юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:

підсумок балансу становить не менше ніж 20 мільйонів євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше ніж 40 мільйонів євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

власні кошти становлять не менше ніж 2 мільйони євро за курсом Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

якщо клієнтами є інші інвестори:

державні цінні папери;

облігації місцевих позик;

цінні папери інститутів спільного інвестування, акції та облігації, допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

акції та облігації, за якими дотримуються вимоги щодо дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 37 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та забезпечується емітентом таких цінних паперів розкриття інформації на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40 - 411 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим.

7. У розділі VII:

у пункті 1:

після слів "торговцем (комісіонером)" доповнити словами "клієнту (комітенту)";

слова "в інтересах клієнта (комітента)" замінити словами "та в інтересах клієнта чи за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача";

у пункті 2:

після слів "торговцем (субкомісіонером)" доповнити словами "іншому торговцю, який за договором субкомісії виступає клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера,";

слова "який за договором субкомісії виступає клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера." замінити словами "а у разі, якщо клієнтом такого торговця є номінальний утримувач, - за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача";

у пункті 3:

підпункт "в":

після слова "договору" доповнити словами "та/або дохідність (для боргових цінних паперів)";

доповнити реченням ". У разі укладання договору комісії/субкомісії на купівлю облігацій внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення Міністерством фінансів України аукціонного продажу дохідність у договорі може не зазначатися";

доповнити пункт новим абзацом наступного змісту:

"У разі укладання договору комісії/субкомісії на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облігації України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів в реквізитах ідентифікації цінного папера не є обов'язковим.";

пункт 4 після слів "на фондовому ринку" доповнити словами "(ринку цінних паперів)";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"5. Торговець, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, може укладати договір комісії на надання послуг з купівлі/продажу в порядку, передбаченому абзацами четвертим - тринадцятим пункту 1 розділу III цих Правил, у разі якщо особа, з якою укладається такий договір, вже є клієнтом торговця та між ними встановлені ділові відносини щодо відкриття рахунку у цінних паперах та/або банківського(их) рахунку(ів) (якщо торговець є банком).".

8. У розділі VIII:

у пункт 1 слова "та за рахунок клієнта (довірителя)" замінити словами "клієнта (довірителя) та за його рахунок, а у разі, якщо клієнтом торговця є номінальний утримувач, - за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача";

у пункті 2:

підпункт "в" після слова "договору" доповнити словами "та/або дохідність (для боргових цінних паперів)";

доповнити пункт новим абзацом наступного змісту:

"У разі укладання договору доручення на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облігації України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів у реквізитах ідентифікації цінного папера не є обов'язковим.".

9. У розділі XII:

у пункті 1:

слова "в інтересах клієнта та за його рахунок" замінити словами "в інтересах клієнта та за його рахунок чи в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача";

після слів "укладеного з" та "наданого" слово "ним" замінити словом "клієнтом";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"3. Торговці, які є користувачами міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), можуть укладати між собою договори на виконання шляхом обміну SWIFT-повідомленнями на підставі попередніх домовленостей, оформлених відповідним договором. У такому разі зустрічні SWIFT-повідомлення та відповідний договір сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені розділом III цих Правил та пунктом 2 цього розділу.".

10. У розділі XIII:

у пункті 1:

слова "або в інтересах клієнта та за його рахунок" замінити словами "або в інтересах та за рахунок клієнта, або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача";

після слова "укладених" доповнити словами "з клієнтом";

після слова "замовлень" доповнити словом "клієнта";

в абзаці другому пункту 2:

слова "в інтересах клієнта та за його рахунок" замінити словами "в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача";

після слова "укладеного з" та "наданого" слово "ним" замінити словом "клієнтом";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"6. Торговці, які є користувачами міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), можуть укладати між собою договори РЕПО шляхом обміну SWIFT-повідомленнями на підставі попередніх домовленостей, оформлених відповідним договором. У такому разі зустрічні SWIFT-повідомлення та відповідний договір сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені розділом III цих Правил, пунктами 2, 3 цього розділу.".

11. У розділі XIV:

у пункті 1 слова "або в інтересах клієнта та за його рахунок" замінити словами "або в інтересах та за рахунок клієнта, або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача";

в абзаці другому пункту 2:

слова "в інтересах клієнта та за його рахунок" замінити словами "в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача";

після слова "укладеного з" та "наданого" слово "ним" замінити словом "клієнтом".

12. У розділі XV:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Торговець зобов'язаний здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта), у порядку, встановленому законодавством України.

Ідентифікація особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована або верифікована торговцем відповідно до вимог законодавства України. У разі, якщо така особа вже є клієнтом торговця (який одночасно є банком та/або депозитарною установою) та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання депозитарних послуг та/або банківських послуг, документи, які мають подаватися відповідно до Положення під час укладання договорів і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні в торговця і його внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між його відповідними структурними підрозділами.";

після пункту 12 доповнити розділ новим пунктом 13 такого змісту:

"13. Торговець зобов'язаний надавати фондовим біржам, членом яких він є, інформацію про клієнтів, яким цей торговець надає прямий електронний доступ до біржових торгів та які дали згоду на доступ до інформації про себе в обсязі, визначеному Комісією, під час укладання на такій фондовій біржі біржових контрактів за цінними паперами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону).".

У зв'язку з цим пункти 13 - 26 вважати пунктами 14 - 27;

абзац другий пункту 15 доповнити словами ", за умови, наявності ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, дію якої не було зупинено";

у пункті 16 після слів "фондовому ринку" доповнити словами "(ринку цінних паперів)";

у пункті 27:

в абзаці сьомому слово та цифри "розділу XV" замінити словом та цифрами "розділу XVI";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"У разі якщо торговець надає клієнтам прямий електронний доступ до біржових торгів, програмно-технічний комплекс торговця повинен забезпечувати автоматичну фіксацію дій таких клієнтів та не допускати подання клієнтами, які не дали згоду на доступ до інформації про себе в обсязі, визначеному Комісією, заявок щодо укладання на такій фондовій біржі біржових контрактів за цінними паперами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону).";

доповнити розділ новим пунктом наступного змісту:

"28. Торговець, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, під час виконання операцій з купівлі/продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів із застосуванням програмного модуля зобов'язаний дотримуватись вимог, встановлених цим розділом.

Такий торговець перед проведенням зазначених операцій із застосуванням програмного модуля зобов'язаний надавати клієнту засобами, визначеними відповідним договором, інформацію, передбачену цим розділом, в тому числі інформацію щодо біржового курсу цінних паперів чи інших фінансових інструментів або їх ринкової вартості, та встановити період часу, протягом якого клієнт має погодитись на проведення такої операції чи відмовитись від її проведення. Підтвердження такої операції або відмовлення від її проведення надається клієнтом торговцю із застосуванням програмного модуля.".

13. У розділі XVI:

пункт 11 після слів "фондовому ринку" доповнити словами "(ринку цінних паперів)";

абзац сьомий підпункту "б" пункту 12 після слів "договору" доповнити словами "та/або дохідність (для боргових цінних паперів)".

 

Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали