Додаткова копія: Про затвердження Зміни N 6 до національного класифікатора ДК 002:2004

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 листопада 2018 року N 1749

Про затвердження Зміни N 6 до національного класифікатора ДК 002:2004

Відповідно до частини п'ятої статті 259 Господарського кодексу України наказую:

1. Затвердити Зміну N 6 до національного класифікатора ДК 002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97 "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів", що додається.

2. Департаменту технічного регулювання оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бровченка Ю. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

Зміна N 6
ДК 002:2004Класифікація організаційно-правових форм господарювання
(КОПФГ)

3 ОБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЗМІНИТИ

Директива

Є / Має бути

Підрозділ

Назва

1

2

3

4

З

Є

3.1.1

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО - форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства [22, ст. 1].

Має бути

 

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО - форма підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону [22, ст. 1]

З

Є

3.2.1.3

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (ТОВАРИСТВО) - акціонерне товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цієї компанії [3, ст. 22].

Має бути

 

ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (КОМПАНІЯ) - акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі [3, ст. 74].

З

Є

3.5.6

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ - господарюючий суб'єкт, який володіє контрольними пакетами акцій дочірнього підприємства (підприємств). Між холдинговою компанією та її дочірніми підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування [3, ст. 126].

Має бути

3.2.3

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ - публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності). [3, ст. 126].

З

Є

3.9.5

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО (СПІЛКА) - самоврядна організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі та взаємодопомоги об'єднуються для спільної господарської діяльності з метою колективного організованого забезпечення своїх економічних і соціальних інтересів. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майні.
Споживчі товариства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в спілки, інші форми об'єднання, передбачені законом, єдину спілку споживчих товариств України та мають право вільного виходу з них [3, ст. 111].

Має бути

3.3.7

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО - самоврядна організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі та взаємодопомоги об'єднуються для спільної господарської діяльності з метою колективного організованого забезпечення своїх економічних і соціальних інтересів. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майні [3, ст. 111].

З

Є

3.8.8

ТВОРЧА СПІЛКА - добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напрямку в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство, діє на підставі статуту.
3.8.8.1 Професійний творчий працівник - фізична особа, творча діяльність якої становить її основне зайняття, що завершується створенням і оприлюдненням творів або їх інтерпретацією в галузі культури та мистецтва і є головним джерелом її доходів, незалежно від того, має вона чи не має будь-які юридично оформлені трудові відносини.
3.8.8.2 Творча діяльність - індивідуальна чи колективна творчість професійних творчих працівників, результатом якої є твір чи його інтерпретація, що мають культурно-мистецьку цінність [15, ст. 1].

Має бути

3.7.5

ТВОРЧА СПІЛКА - добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.
Творча діяльність - індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність.
Професійний творчий працівник - особа, яка провадить творчу діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтва [15, ст. 1].

ВНЕСТИ

Директива

Підрозділ

Назва

1

2

3

В

3.1.7

СПІЛЬНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО - підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами - суб'єктами співробітництва [3, ст. 63].

В

3.2.2

ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ - холдингова компанія, утворена у формі акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків акцій якого належить державі [29, ст. 1].

В

3.5.6

СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
Споживчі товариства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в місцеві спілки, Центральну спілку споживчих товариств України, і мають право вільного виходу з них [25 ст. 8].

В

3.7.4

ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Страхові фонди є органами, які здійснюють керівництво та управління за визначеними законом видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, провадять акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечують фінансування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та здійснюють інші функції згідно з затвердженими статутами.
Страхові фонди є некомерційними самоврядними організаціями.
Цільові страхові фонди, якщо інше не передбачено законами України, не можуть займатися іншою діяльністю, крім тієї, для якої їх створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю.
Страхові фонди діють на підставі статутів, що затверджуються у порядку, визначеному законами України за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Кошти цільових страхових фондів не включаються до складу Державного бюджету України [34, ст. 14].

В

3.7.6

САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ - неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулівним організаціям [30, ст. 1].

В

3.7.7

АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ДОБРОВІЛЬНІ ОБ'ЄДНАННЯ - добровільні неприбуткові об'єднання, створені органами місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку [32, ст. 1].
Членами асоціацій можуть бути сільські, селищні, міські, районні у містах, районні та обласні ради [32, ст. 4].
Асоціації створюються із всеукраїнським та місцевим статусом і підлягають обов'язковій державній реєстрації [32, ст. 3, 10].
Найменування асоціації складається з двох обов'язкових частин - загальної та індивідуальної. Загальна частина найменування містить слово "асоціація" чи слово, яким позначається добровільне об'єднання асоціацій, та має відтворювати статус асоціації. Індивідуальна частина найменування має відрізнятися від найменувань уже зареєстрованих в установленому порядку асоціацій. Індивідуальна частина найменування всеукраїнської асоціації має містити назву територіального рівня органів місцевого самоврядування, які об'єднує ця асоціація [32, ст. 5].
Асоціації можуть на добровільних засадах засновувати спілки (конгреси, союзи тощо) шляхом укладення між собою угод про співробітництво та взаємодопомогу [32, ст. 6].

В

3.7.8

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання.
Торгово-промислова палата може займатися підприємницькою діяльністю лише в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання її статутних завдань. Одержаний нею прибуток не розподіляється між членами торгово-промислової палати, а спрямовується на виконання її статутних завдань.
Торгово-промислова палата не відповідає за зобов'язаннями своїх членів та створених нею підприємств та інших організацій, так само як члени торгово-промислової палати, підприємства та інші організації не відповідають за зобов'язаннями торгово-промислової палати.
Назва "торгово-промислова палата" та утворені на її основі словосполучення можуть використовуватися лише стосовно організацій, створених відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні". Інші організації не мають права використовувати у своїх назвах словосполучення "торгово-промислова палата", "торгова палата" або "промислова палата" і не підлягають державній реєстрації під назвами, що містять ці словосполучення [31, ст. 1].

В

3.7.9

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Аудиторська палата України є юридичною особою, яка здійснює професійне самоврядування аудиторської діяльності та не має на меті отримання прибутку, та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань аудиторського самоврядування [33, ст. 47].

В

3.8.5

СПІЛКА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН**) - об'єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво та взаємодопомогу. Засновниками спілок об'єднань громадян є об'єднання громадян [11, ст. 10, 11].

У підрозділі 3.1 розділу 3 підпункти 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.13, 3.14, 3.15 вважати підпунктами 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15 відповідно, у підрозділі 3.2 підпункти 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 вважати підпунктами 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 відповідно, у підрозділі 3.8 підпункти 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, вважати підпунктами 3.8.6, 3.8.7, 3.8.8, відповідно, у підрозділі 3.9 підпункти 3.9.6, 3.9.7 вважати підпунктами 3.9.5, 3.9.6 відповідно.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ВНЕСТИ

Директива

Код

Назва

1

2

3

В

151

Спільне комунальне підприємство

В

236

Державна холдингова компанія

В

720

Фонди соціального страхування

В

750

Саморегулівна організація

В

760

Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання

В

770

Торгово-промислова палата

В

780

Аудиторська палата України

В

821

Спілка об'єднань громадян**)

ЗМІНИТИ

Директива

Є / Має бути

Пункт

Назва

1

2

3

4

З

Є

550

Холдингова компанія

Має бути

237

З

Є

930

Споживче товариство

Має бути

331

Споживче товариство

З

Є

935

Спілка споживчих товариств

Має бути

560

 

Додаток А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

ЗМІНИТИ

Директива

Є / Має бути

Пункт

Назва

1

2

3

4

З

Є

11

Закон України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI)

Має бути

Закон України "Про об'єднання громадян"

ВНЕСТИ

"28. Закон України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI).

"29. Закон України "Про холдингові компанії в Україні".

"30. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

"31. Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні".

"32. Закон України "Про асоціації органів місцевого самоврядування".

"33. Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII).

"34. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали