Про затвердження зразків форм документів для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 2 березня 2012 року N 197/А-2012

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області
13 березня 2012 р. за N 27/1107

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 4 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049 (Постанова N 1049), з метою залучення громадських організацій до розв'язання пріоритетних проблем Одеської області:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму заяви для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.

1.2. Форму опису програми (проекту, заходу) та кошторис витрат для його реалізації.

1.3. Форму підсумкового звіту про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу).

2. Покласти на управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації функції з організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.

3. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у газеті "Одеські вісті".

 

Виконуючий обов'язки голови
обласної державної адміністрації

Н. А. Чегодар


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
02.03.2012 N 197/А-2012


Форма заяви
для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

_________
(громадська організація, творча спілка (назва)

подає для участі у конкурсі, що проводиться управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації, свій проект:

_________
(назва проекту, програми, заходу)

в номінації: __________

До заяви додаються:

1. 

2. 

Підтверджуємо, що документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, містять достовірну інформацію про громадську організацію, творчу спілку.

Підтверджуємо, що громадська організація, творча спілка:

_________
(назва)

готова і здатна виконати проект _____
                                                              (назва проекту)

у зазначений строк та в заявленому обсязі.

Гарантуємо, що у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету ці кошти будуть використані винятково для потреб, визначених проектом, відповідно до кошторису витрат, затвердженого управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації.

До заяви додається інформація про діяльність організації, творчої спілки, зміст якої наведено у додатку до заяви.

Із умовами конкурсу ознайомлені та згодні.


Керівник організації творчої спілки
(уповноважена особа)

________
Підпис

М. П.

_
Ініціали, прізвище


Дата


 

Додаток до заяви


Інформація про діяльність організації, творчої спілки

Загальний обсяг інформації про діяльність організації, творчої спілки не повинен перевищувати двох аркушів.

1.1. Назва організації, творчої спілки та організаційно-правова форма.

1.2. Дата створення організації, творчої спілки.

1.3. Мета та основні напрямки діяльності організації, творчої спілки відповідно до статуту.

1.4. Досвід діяльності організації, творчої спілки з тематики проекту та результати такої діяльності (до трьох абзаців).

1.5. Досвід реалізації проектів (програм, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування:


N

Назва проекту (програми, заходу)

Сума фінансової підтримки, грн.

Джерела фінансування

Період виконання

Короткий опис (3 - 4 речення) програми/ проекту/заходу

 

 

 

 

 

 


1.6. Матеріально-технічна база.

Наявність власного (орендованого - із зазначенням джерел оплати оренди офісу на період реалізації проекту, офісної техніки (із зазначенням виду та кількості) інших ресурсів організації, творчої спілки.

1.7. Кадрове забезпечення


Прізвище, ім'я, по батькові

Посада та основні обов'язки в організації

Кваліфікація

Досвід роботи (3 - 4 речення)

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
02.03.2012 N 197/А-2012


Форма опису програми (проекту, заходу) та кошторис витрат для його реалізації

Дата реєстрації:

Заповнюється управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації

Реєстраційний номер:

Заповнюється управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Одеської обласної державної адміністраціїНазва проекту

 

Назва громадської організації, творчої спілки, що подає проектну пропозицію

 

 

Мета та пріоритетне завдання, на реалізацію яких спрямовується програма (проект, захід)

 

Цільова аудиторія програми (проекту, заходу)

 

Місцезнаходження __________

 

Поштова / фактична адреса організації, творчої спілки

 

Телефон, факс, електронна пошта організації, творчої спілки веб-сайт

 

П. І. Б. керівника організації, творчої спілки

 

Тел.:

 

Моб. тел.:

 

Факс:

 

E-mail:

 

Загальний бюджет програми(проекту, заходу) (у гривнях)

 

Очікуване фінансування від організатора конкурсу (в гривнях)

 

Залучене фінансування/власний внесок

 

Термін реалізації програми (проекту, заходу)

 

Адміністративно-територіальний рівень реалізації програми(проекту, заходу)

 


1. Актуальність проекту (програми, заходу) та що передбачається зробити під час реалізації програми (проекту, заходу)

2. Опис програми (проекту, заходу)

Загальний обсяг розділу не повинен перевищувати 5 аркушів друкованого тексту.

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано програму (проект, захід).

2.2.1 Загальна цільова аудиторія, її кількісні характеристики.

2.2.2. Кількість представників цільової аудиторії, яких буде охоплено програмою (проектом, заходом).

2.4. Види діяльності та методи виконання програми(проекту, заходу).

2.5. План виконання програми(проекту, заходу):


Етап реалізації

Опис заходів та діяльності

Строк виконання

Результати реалізації етапу

Відповідальна особа

 

 

 

 

 


2.6. Очікувані результати та результативні показники виконання програми (проекту, заходу):


Очікуваний результат

Результативний показник

Спосіб визначення результативного показника та джерела інформації

 

 

 


2.7. Шляхи інформування громадськості про хід виконання програми (проекту, заходу) із зазначенням способів та конкретних джерел оприлюднення інформації.

2.9. Перспективи продовження програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та можливі джерела фінансування.

2.10. Перелік організацій, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) та розподіл обов'язків між ними


N з/п

Назва організації-партнера

Контактна особа (прізвище, ім'я, по батькові, посада, тел.)

Форма участі та обов'язки у межах програми (проекту, заходу)

Примітки

 

 

 

 

 


2.11. Персонал, залучений до реалізації програми (проекту, заходу)


Прізвище, ім'я, по батькові

Обов'язки у межах програми (проекту, заходу)

 

 


3. Кошторис програми (проекту, заходу)

(До двох аркушів друкованого тексту)

У цьому розділі подається детальний розрахунок витрат та джерела фінансування


Назва статті витрат на реалізацію програми (проекту, заходу)*

Розрахунок витрат

Сума коштів, очікувана від організатору конкурсу (грн.)

Сума залучених коштів з інших джерел фінансування (грн.)

Власний внесок організації (грн.)

Загальна сума (грн.)

Канцелярські витрати Поліграфічні витрати Оренда обладнання Оренда приміщення для заходу
Транспортне обслуговування заходів

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

Всього витрат

 

 

 

 

 * Перелік не є вичерпним та може включати інші статті витрат, необхідні для виконання програми (проекту, заходу), за винятком тих, що визначені в оголошенні про конкурс як ті, що не можуть бути підтримані.
** До бюджету, в разі необхідності, можливо додати "Пояснення до бюджету", які не перевищують 1 аркуша друкованого тексту.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
02.03.2012 N 197/А-2012


Форма підсумкового звіту про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

_________
(назва громадської організації, творчої спілки)

_________
(назва програми (проекту, заходу))

за ___
період виконання програми (проекту, заходу)

Програма (проект, захід) реалізовувалася відповідно до наказу (назва організатора конкурсу) від ________ N _____ "____"

Перелік та опис завдань, фактично виконаних у рамках проекту (програми, заходу) та їх співвідношення із запланованими завданнями:

Фактично досягнуті результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу) та їх співвідношення із запланованими результативними показниками):

Кількість представників цільової аудиторії програми (проекту, заходу), фактично охоплених в процесі виконання програми (реалізації проекту, заходу) та її співвідношення із запланованою кількістю охоплених представників цільової аудиторії:

Оцінка рівня заінтересованості цільової аудиторії щодо програми (проекту, заходу) та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті виконання програми (реалізації проекту, заходу):

Перелік інститутів громадянського суспільства, які виступили партнерами під час реалізації програми (найменування, адреса, телефон, факс):

У разі невиконання програми (не реалізації проекту, заходу) у повному обсязі або частково, зазначаються причини цього:

Фактори, що перешкоджали виконанню програми (реалізації проекту, заходу) та пропозиції щодо впливу на такі фактори:

Як організація, творча спілка планує використовувати результати програми (проекту, заходу)?

Чи планує організація, творча спілка продовження виконання програми (реалізації проекту, заходу)? Яким чином?

Звіт про використання бюджетних асигнувань на виконання програми:

Передбачено виділити бюджетних асигнувань на виконання програми за КПКВК (коди програмної класифікації видатків)КЕКВ (коди економічної класифікації видатків): ____ (_____) гривень.

Виділено бюджетних асигнувань ____ (_____) гривень (розподіл відкритих асигнувань від "__" _____ 20__ р. N ____).


N з/п

Статті витрат та детальні розрахунки (згідно із затвердженим кошторисом)

Сума витрат, грн. (згідно з кошторисом)

Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), грн.

Фактичні видатки, грн.

Зареєстровані та несплачені фінансові зобов'язання, грн.

Підтверджуючі документи*

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 


Звіт про використання коштів з позабюджетних джерел на виконання програми:

Передбачено залучити коштів з позабюджетних джерел на виконання програми (проекту, заходу) ____ (_____) гривень.

Використано коштів з позабюджетних джерел на виконання програми (проекту, заходу) ____ (_____) гривень.


1 Із зазначенням використаного способу визначення (вимірювання) фактично досягнутих результативних показників
2  Із зазначенням способу визначення кількості таких представників цільової аудиторії
3 Із зазначенням використаного способу визначення (вимірювання) рівня заінтересованості цільової аудиторії та рівня задоволеності потреб цільової аудиторії


N з/п

Статті витрат та детальні розрахунки

Сума витрат, грн. (згідно із зведеним кошторисом)

Найменування юридичної особи, прізвище, ім'я по батькові фізичної особи, кошти якої були залучені на виконання програм
и

Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), грн.

Фактичні видатки, грн.

Підтверджуючі документи

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 


Первинні бухгалтерські документи знаходяться в бухгалтерії громадської організації, творчої спілки "___" (м. ________, вул. _____, буд. ___ офіс ___).

Звіт про використання власного внеску організації, творчої спілки у вигляді нематеріальних ресурсів:


N з/п

Назва/опис нематеріального ресурсу та спосіб його використання для виконання програми (реалізації проекту, заходу)

Середня ринкова вартість нематеріального ресурсу з розрахунку на звітний період та спосіб її обчислення (грн.)

Вартість фактично використаного для виконання програми (реалізації проекту, заходу) ресурсу за звітний період (грн.)

Підтверджуючі документи

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 


Після перевірки підсумкового звіту на рахунок громадської організації, творчої спілки "____", відкритий в органах казначейства належить перерахувати бюджетні асигнування в сумі ____ (_____) гривень, що відповідає сумі зареєстрованих та несплачених фінансових зобов'язань.

До підсумкового звіту мають бути додані:

1. Копії підтверджуючих документів щодо використання коштів для виконання програми (реалізації проекту, заходу).

Підтверджуючими документами щодо здійснення касових видатків є платіжні доручення, платіжні відомості, видаткові касові ордери тощо.

Підтверджуючими документами щодо здійснення фактичних видатків є договори, акти приймання-передачі наданих послуг, накладні, авансові звіти.

Підтверджуючими документами щодо обсягу зареєстрованих фінансових зобов'язань є реєстри зобов'язань та реєстри фінансових зобов'язань з відміткою органу Казначейства "Зареєстровано та взято на облік".

2. Копії усіх документів, матеріалів, публікацій, у тому числі роздаткових матеріалів заходів, розроблених у рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу).

3. Зразки поліграфічної, інформаційної, акцидентної продукції, розробленої у рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу).

4. Копії публікацій та примірники інформаційних матеріалів, у тому числі відеозаписи телепрограм та аудіозаписи радіопрограм.

5. Копії документів, на підставі яких визначено фактично досягнуті результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу); кількість представників цільової аудиторії програми (проекту, заходу), фактично охоплених в процесі виконання програми (реалізації проекту, заходу); рівень заінтересованості цільової аудиторії щодо програми (проекту, заходу) та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті виконання програми (реалізації проекту, заходу).


Підсумковий звіт здав:
(Прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
_______ (_______) "___" 2012 р.
                                                                                   М. П.

Підсумковий звіт прийнято:
(Прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
_______ (_______) "___" 2012 р.
                                                                                   М. П.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали