Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про збільшення статутного капіталу державної установи "Фонд енергоефективності" та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1099

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 листопада 2019 р. N 921

Київ

Про збільшення статутного капіталу державної установи "Фонд енергоефективності" та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1099

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Збільшити статутний капітал державної установи "Фонд енергоефективності" на суму 1119329220 гривень за рахунок коштів, передбачених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

2. Статут державної установи "Фонд енергоефективності", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1099 "Про утворення державної установи "Фонд енергоефективності" (Постанова N 1099) (Офіційний вісник України, 2018 р., N 12, ст. 414, N 70, ст. 2355), викласти в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1099
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 листопада 2019 р. N 921)

СТАТУТ
державної установи "Фонд енергоефективності"

Загальні питання

1. Державна установа "Фонд енергоефективності" (далі - Фонд) утворена відповідно до Закону України "Про Фонд енергоефективності" (Закон N 2095-VIII).

2. Найменування Фонду:

українською мовою: повне - державна установа "Фонд енергоефективності", скорочене - ДУ "Фонд енергоефективності";

англійською мовою: повне - State Institution "Energy efficiency Fund", скорочене - SI "Energy efficiency Fund".

3. Місцезнаходження Фонду: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 24.

Мета, принципи та види діяльності Фонду

4. Метою Фонду є підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану дій з енергоефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire ЄС та виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері енергоефективності.

5. Фонд провадить такі види діяльності:

1) підтримка ініціатив щодо енергоефективності;

2) впровадження інструментів стимулювання здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження;

3) підтримка здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження;

4) діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг з технічного консультування;

5) організація будівництва будівель;

6) спеціалізовані будівельні роботи;

7) будівництво житлових і нежитлових будівель;

8) іншу допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

9) сприяння зменшенню викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди;

10) сприяння досягненню сукупного енергозбереження у кінцевому споживанні з урахуванням національних цілей України щодо енергоефективності;

11) здійснення заходів, спрямованих на досягнення національних цілей України щодо енергоефективності;

12) розроблення маркетингових та комунікаційних кампаній, дослідження відповідних ринків (послуг з будівництва, будівельних матеріалів, послуг з енергетичного аудиту тощо);

13) проведення комунікаційних заходів, пов'язаних з підвищенням рівня поінформованості населення у сфері енергозбереження та енергоефективності;

14) сприяння впровадженню acquis communautaire ЄС та виконанню Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;

15) забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері енергоефективності;

16) інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності Фонду.

6. Види господарської діяльності, що вимагають отримання ліцензії, дозволу чи іншого документа дозвільного характеру, провадяться Фондом після отримання відповідних ліцензії, дозволу чи іншого документа дозвільного характеру.

Правовий статус Фонду

7. Фонд є державною установою - юридичною особою публічного права.

8. Фонд є державною установою, яка не має на меті одержання прибутку.

9. Фонд набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

10. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України.

11. Фонд утворюється та припиняє свою діяльність за рішенням Кабінету Міністрів України.

12. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, штампи, печатки і бланки із своїм найменуванням.

13. Фонд веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до законодавства.

14. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України "Про Фонд енергоефективності" (Закон N 2095-VIII) (далі - Закон), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, а також положеннями міжнародних договорів України, що набрали чинності в установленому порядку, та цим Статутом.

15. Фонд має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та немайнові права, виконувати обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у судах України та інших держав, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.

16. Фонд може відповідно до законодавства входити до складу об'єднань юридичних осіб, виступати учасником (засновником) інших юридичних осіб, якщо це необхідно або доцільно для досягнення мети діяльності Фонду.

17. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна.

18. Фонд не відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких він є, а такі юридичні особи не відповідають за зобов'язаннями Фонду, крім випадків, передбачених законодавством чи договором.

19. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду, крім випадків, передбачених законом.

20. Фонд має право відкривати банківські рахунки в національній та іноземних валютах.

Майно Фонду

21. Майно Фонду становлять основні та оборотні активи, інші активи, вартість яких відображається в бухгалтерському балансі Фонду.

22. Джерелами формування майна та коштів Фонду є:

1) грошові та матеріальні внески засновника;

2) кошти, залучені на безоплатній та безповоротній основі, у тому числі від донорів;

3) кошти, передбачені законом про Державний бюджет України на відповідний рік на виконання програм Фонду;

4) майно, придбане та набуте на інших законних підставах в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

5) інші джерела та доходи, не заборонені законом.

23. Фонд самостійно володіє, користується і розпоряджається належним йому майном і вчиняє щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.

24. Основні засоби, що є державною власністю і надані Фонду в користування чи закріплені за ним на праві господарського відання та оперативного управління, включаються до активів Фонду, але не можуть бути відчужені у будь-який спосіб без згоди Кабінету Міністрів України. Списання та передача державного майна здійснюється відповідно до законодавства.

25. Усе нерухоме майно, передане до статутного капіталу Фонду або набуте Фондом на законних підставах, є його власністю. Державне майно, передане Фонду в користування чи закріплене за ним на праві господарського відання та оперативного управління, не включається до статутного капіталу Фонду та використовується в порядку, передбаченому Законом (Закон N 2095-VIII).

26. Фонд несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю, вчиняючи щодо нього будь-які дії, у тому числі відчуження, передачу в оренду, ліквідацію, що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.

Розмір та порядок формування статутного капіталу Фонду

27. Статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів державного бюджету та з інших джерел, не заборонених законом, у розмірі, необхідному для забезпечення виконання статутних завдань Фонду.

28. Статутний капітал Фонду становить 2719329220 (два мільярди сімсот дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч двісті двадцять) гривень.

29. Внесок до статутного капіталу Фонду може бути зроблений у вигляді грошових коштів, будь-якого майна або майнових прав, що не заборонені законодавством.

30. Статутний капітал Фонду повністю формується не пізніше шести місяців з дня державної реєстрації Фонду, а також може бути збільшений не пізніше шести місяців з дня державної реєстрації відповідних змін до Статуту Фонду, при цьому допускається формування статутного капіталу Фонду частинами.

31. Формування статутного капіталу Фонду з непідтверджених джерел забороняється.

32. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Фонду приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради Фонду в установленому законодавством порядку.

33. Річний бюджет Фонду формується за рахунок коштів державного бюджету та коштів, які Фонд отримує як гранти або залучає в інший спосіб з будь-яких інших джерел, не заборонених законом, з урахуванням обмежень, установлених Законом (Закон N 2095-VIII).

34. Наглядова рада Фонду визначає розподіл бюджету Фонду для фінансування статутної діяльності та затверджує кошторис витрат на утримання Фонду.

35. Фонд не має права випускати боргові цінні папери, залучати кошти на умовах позики, кредиту чи на інших умовах, що передбачають плату за користування коштами та обов'язковість їх повернення.

Органи управління Фонду

36. Органами управління Фонду є:

Наглядова рада;

Дирекція.

Наглядова рада

37. Наглядова рада є найвищим органом управління Фонду.

38. Наглядова рада здійснює захист прав засновника, кредиторів, донорів та кінцевих бенефіціарів Фонду, забезпечує виконання цілей Фонду та здійснює нагляд за управлінням Фондом у межах повноважень, визначених Законом (Закон N 2095-VIII) та цим Статутом.

39. Наглядова рада діє відповідно до Закону (Закон N 2095-VIII), цього Статуту та Положення про Наглядову раду Фонду енергоефективності, яке затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - Положення про Наглядову раду).

40. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

41. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів Наглядової ради.

42. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування.

43. Рішення з питань, зазначених у підпунктах 1 - 9, 14, 15, 17 - 19 пункту 56 цього Статуту, приймаються Наглядовою радою виключно на засіданнях, що проводяться в очній формі.

44. Кожен член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради.

45. Порядок скликання, голосування, прийняття (в тому числі шляхом заочного голосування) і оформлення рішень Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

46. Наглядова рада формується у складі:

1) двох представників Кабінету Міністрів України;

2) двох незалежних членів Наглядової ради;

3) одного представника донорів (якщо це передбачено міжнародними договорами України).

47. Порядок обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради, включаючи вимоги до осіб, які мають намір стати членами Наглядової ради, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 46 цього Статуту, визначається Кабінетом Міністрів України.

Один з членів Наглядової ради обирається головою Наглядової ради простою більшістю голосів усіх призначених членів Наглядової ради відкритим голосуванням у порядку, визначеному Положенням про Наглядову раду.

48. У разі укладення між Кабінетом Міністрів України та донорами договору, що передбачає фінансування донорами діяльності Фонду, порядок обрання, призначення та звільнення члена Наглядової ради, зазначеного у підпункті 3 пункту 46 цього Статуту, може визначатися таким договором.

49. У разі відсутності договору, зазначеного у пункті 48 цього Статуту, або у разі непідписання такого договору протягом одного року з дня набрання чинності Законом (Закон N 2095-VIII), або якщо зазначеним договором не передбачено призначення члена Наглядової ради, а також після припинення дії такого договору зазначений у підпункті 3 пункту 46 цього Статуту член Наглядової ради обирається, призначається та звільняється у порядку, передбаченому для незалежних членів Наглядової ради. На такого члена Наглядової ради поширюються положення та вимоги, що встановлені для незалежних членів Наглядової ради.

50. Члени Наглядової ради, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 46 цього Статуту, обираються на п'ятирічний строк. Повноваження всіх або окремих членів Наглядової ради, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 46 цього Статуту, можуть бути припинені достроково у випадках, визначених порядком обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради. У разі укладення між Кабінетом Міністрів України та донорами договору, що передбачає фінансування донорами діяльності Фонду, строк повноважень та умови дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, зазначеного у підпункті 3 пункту 46 цього Статуту, може визначатися таким договором.

51. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово, але не більше трьох разів підряд.

52. Члени Наглядової ради, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 46 цього Статуту, виконують свої функції на платній основі на підставі цивільно-правового договору, в якому визначається, зокрема, розмір винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат, якщо інше не передбачене законом. Від імені Фонду такі договори підписуються директором Фонду.

53. Розмір винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат членів Наглядової ради, зазначених у підпункті 1 пункту 46 цього Статуту, встановлюється на рівні незалежних членів Наглядової ради, крім випадків, установлених законом.

54. З припиненням повноважень (звільненням) члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного з ним.

55. Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети, секретаріат. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється в Положенні про Наглядову раду та положеннях про відповідний комітет, секретаріат.

56. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження стратегії Фонду та стратегічних цілей діяльності Фонду відповідно до Основних напрямів діяльності Фонду енергоефективності, схвалених Кабінетом Міністрів України;

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту для затвердження Кабінетом Міністрів України;

3) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо зміни розміру статутного капіталу Фонду;

4) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо припинення діяльності Фонду, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Фонду, затвердження ліквідаційного балансу;

5) затвердження річного плану діяльності Фонду, бюджету, кошторису витрат на утримання Фонду та звіту про його виконання;

6) затвердження порядку функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту Фонду і контролю за її ефективністю;

7) прийняття рішення про вчинення правочину, який відповідно до цього Статуту є значним правочином;

8) визначення кількісного складу Дирекції, організаційної структури Фонду та затвердження положень про Дирекцію, структурні підрозділи Фонду;

9) призначення і звільнення директора Фонду, фінансового директора, технічного директора та керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження, призначення та звільнення керівників інших структурних підрозділів Фонду, крім випадків, передбачених цим Статутом;

10) затвердження умов трудових контрактів з директором, фінансовим директором, технічним директором та керівником підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11) затвердження порядку добору керівників та працівників Фонду на конкурсній основі;

12) здійснення контролю за діяльністю Дирекції, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

13) затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту та планів його роботи, здійснення контролю за його діяльністю;

14) затвердження умов конкурсного відбору аудитора для проведення зовнішнього аудиту та його призначення, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру плати за його послуги;

15) розгляд та прийняття рішень щодо аудиторського висновку зовнішнього аудитора;

16) контроль за усуненням недоліків, виявлених органами державної влади, які в межах компетенції здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю Фонду, підрозділом внутрішнього аудиту та аудитором за результатами проведення зовнішнього аудиту;

17) визначення показників ефективності роботи членів Дирекції та керівника підрозділу внутрішнього аудиту та їх оцінювання відповідно до таких показників;

18) затвердження річної фінансової звітності;

19) розгляд і затвердження фінансових та інших звітів, зокрема розгляд і затвердження звітів за результатами моніторингу та аналізу якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду;

20) схвалення за поданням Дирекції порядку прийняття рішення про обрання банків-партнерів, за участю яких здійснюватимуться заходи з енергоефективності, затвердження істотних умов договорів, що укладатимуться з банками-партнерами;

21) схвалення за поданням Дирекції порядку прийняття рішення про обрання осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після їх завершення;

22) схвалення за поданням Дирекції програм Фонду та продуктів і послуг Фонду, що надаються в рамках таких програм;

23) схвалення за поданням Дирекції порядку моніторингу, аналізу якості та верифікації заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду;

24) прийняття рішення про входження до складу об'єднань юридичних осіб, про заснування інших юридичних осіб;

25) затвердження переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Фонду, порядок використання та зберігання таких відомостей;

26) у випадках, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, - прийняття рішень з питань, що належать до повноважень Дирекції;

27) схвалення за поданням Дирекції вимог до висновку енергетичного аудиту та критеріїв оцінки таких висновків;

28) вжиття заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Фонді та сприяння їх урегулюванню;

29) здійснення інших повноважень відповідно до закону та цього Статуту.

57. Наглядова рада має право приймати рішення з інших питань, які можуть бути необхідними для ефективного виконання покладених на неї повноважень.

Дирекція

58. Дирекція є виконавчим органом Фонду, що здійснює поточне управління його діяльністю.

59. Дирекція діє відповідно до Закону (Закон N 2095-VIII), цього Статуту та Положення про Дирекцію, що затверджується Наглядовою радою.

60. До компетенції Дирекції належать всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Фонду, крім питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

61. До складу Дирекції входять директор Фонду та принаймні два члени Дирекції - фінансовий директор і технічний директор.

62. Кількісний склад Дирекції визначає Наглядова рада відповідно до компетенції.

63. Директор Фонду та члени Дирекції підзвітні Наглядовій раді і організовують виконання її рішень. Директор та члени дирекції діють від імені Фонду в межах, установлених законодавством та цим Статутом.

64. Директор Фонду та інші члени Дирекції обираються та призначаються на конкурсних засадах у порядку, визначеному Наглядовою радою згідно із цим Статутом, строком на три роки.

65. Фінансовий директор може призначатися за поданням донорів, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Фінансовий директор має право другого підпису щодо бухгалтерських та банківських документів Фонду, крім випадків, коли Дирекція прийме інше рішення.

66. Права та обов'язки директора Фонду та членів Дирекції визначаються законодавством, цим Статутом та відповідним Положенням про Дирекцію, а також умовами контракту, що укладається з директором Фонду та кожним членом Дирекції. Від імені Фонду контракт з ними підписує голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

67. Рішення Дирекції вважаються правоможними, якщо вони ухвалені одноголосно всіма членами Дирекції та підписані директором.

68. До компетенції Дирекції належить:

1) підготовка для затвердження Наглядовою радою проектів річного плану, бюджету, проектів кошторису на утримання Фонду та програм Фонду;

2) виконання затвердженого річного плану, бюджету, кошторису та програм Фонду;

3) розпорядження майном та коштами Фонду з урахуванням обмежень, установлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми актами Фонду;

4) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Фонду;

5) впровадження визначеної Наглядовою радою організаційної структури Фонду, розроблення пропозицій щодо зміни та удосконалення організаційної структури Фонду;

6) розроблення положень про структурні підрозділи Фонду;

7) забезпечення безпеки інформаційних систем Фонду;

8) інформування Наглядової ради про показники діяльності Фонду, виявлені порушення законодавства, внутрішніх актів Фонду та про фінансовий стан Фонду;

9) підготовка та подання Наглядовій раді періодичних фінансових та технічних звітів у порядку та за формою, що визначаються Наглядовою радою;

10) розгляд звітів за результатами моніторингу, аналізу якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду, та їх верифікації, подання відповідних звітів Наглядовій раді та вжиття заходів для усунення недоліків;

11) підготовка щорічних звітів для моніторингу цілей щодо енергоефективності для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

12) розроблення вимог до проектів, що фінансуються за рахунок Фонду;

13) розроблення програм Фонду та продуктів і послуг, що надаються в рамках таких програм;

14) розроблення порядку моніторингу, аналізу якості та верифікації заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду;

15) затвердження проектів, що фінансуються за рахунок Фонду, відповідно до правил, затверджених Наглядовою радою;

16) підготовка порядку прийняття рішення про обрання осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після завершення їх реалізації, про залучення юридичних та фізичних осіб - підприємців на договірній основі (аутсорсинг), про обрання банків-партнерів, затвердження істотних умов договорів, що укладатимуться з ними;

17) вирішення питань щодо організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності;

18) обрання відповідно до порядку, схваленого Наглядовою радою, банків-партнерів, які братимуть участь у виконанні програм Фонду з відшкодування частини вартості заходів з енергоефективності кінцевим бенефіціарам, та укладення договорів з ними;

19) обрання відповідно до порядку, схваленого Наглядовою радою, осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після їх завершення, та укладення договорів з ними;

20) прийняття рішення про залучення юридичних та фізичних осіб - підприємців на договірній основі (аутсорсинг) та укладення договорів з ними;

21) забезпечення організації проведення засідань Наглядової ради, зокрема, шляхом забезпечення приміщенням, засобами зв'язку, технічними засобами та витратними матеріалами;

22) виконання рішень Наглядової ради, прийнятих відповідно до Закону (Закон N 2095-VIII), цього Статуту та законодавства;

23) вирішення інших питань, визначених цим Статутом та пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Фонду.

69. Директор є керівником Фонду та очолює Дирекцію.

70. Директор Фонду відповідно до законодавства та цього Статуту:

1) організовує роботу Дирекції, скликає засідання та головує на них, забезпечує ведення протоколів, організовує здійснення контролю за виконанням прийнятих Дирекцією рішень;

2) розмежовує повноваження членів Дирекції відповідно до пунктів 75 - 81 цього Статуту;

3) без доручення (довіреності) представляє Фонд, веде переговори від імені Фонду;

4) приймає рішення з питань діяльності Фонду, за винятком питань, що належать до компетенції інших органів та посадових осіб Фонду, відповідно до законодавства та цього Статуту;

5) у межах компетенції видає накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності та в інтересах Фонду;

6) видає довіреності на здійснення представництва та вчинення правочинів від імені Фонду;

7) відкриває та закриває рахунки в банках;

8) розпоряджається відповідно до законодавства майном і коштами Фонду, крім випадків, установлених законодавством та цим Статутом;

9) учиняє правочини від імені Фонду в порядку, визначеному цим Статутом та законодавством;

10) підписує документи від імені Фонду, в тому числі розрахункові та банківські, на праві першого підпису;

11) затверджує штатний розпис Фонду;

12) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду;

13) застосовує до працівників Фонду заходи заохочення, дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності відповідно до законодавства, умов колективного договору Фонду та внутрішніх документів Фонду;

14) укладає (підписує) від імені Фонду колективний договір, зміни та доповнення до нього;

15) вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Фонду, відповідно до цього Статуту та Положення про Дирекцію.

71. У разі відсутності директора Фонду його обов'язки за рішенням Наглядової ради виконує один із членів Дирекції.

72. У разі зміни директора Фонду обов'язковим є проведення підрозділом внутрішнього аудиту позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Фонду.

73. Повноваження директора Фонду або члена Дирекції можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень та відсторонення встановлюються законодавством, Положенням про Дирекцію, а також контрактом, укладеним з директором Фонду або членом Дирекції.

Фінансовий і технічний офіси Фонду

74. Фонд виконує фінансові, технічні та інші функції.

75. Фінансові і технічні функції Фонду виконуються його структурними підрозділами - фінансовим офісом і технічним офісом відповідно.

76. До фінансових функцій Фонду, які виконуються фінансовим офісом, належить:

1) надання часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності, грантів юридичним та фізичним особам безпосередньо або через банки-партнери, зокрема для відшкодування частини кредиту, процентної ставки чи її частини, що використовуються з метою реалізації проектів з енергоефективності;

2) розроблення та виконання програм часткового відшкодування вартості економічно обґрунтованих заходів з енергоефективності;

3) фінансова оцінка проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності заявок на фінансування та проектів фінансовим вимогам Фонду;

4) розроблення фінансових критеріїв відповідності для банків-партнерів, що залучатимуться до виконання програм і реалізації проектів Фонду;

5) регулярний періодичний перегляд програм Фонду;

6) співпраця з банками-партнерами під час розроблення, впровадження та оцінювання якості продуктів Фонду;

7) співпраця з донорами;

8) залучення та управління фінансовими ресурсами Фонду;

9) розроблення фінансових планів і бюджетів, моніторинг та звітність про фінансові результати;

10) виконання інших функцій, що передбачені цим Статутом.

77. До технічних функцій Фонду, які виконуються технічним офісом, належить:

1) впровадження кращих практик та досвіду у сфері енергоефективності, технічне навчання у зазначеній сфері;

2) надання заявникам консультацій щодо можливого поліпшення технічної складової їх заявок на часткове відшкодування;

3) технічна оцінка проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності заявок на часткове відшкодування та проектів технічним вимогам Фонду;

4) розроблення технічних критеріїв відповідності для банків-партнерів та інших посередників, що залучатимуться до реалізації проектів, що фінансуватимуться Фондом;

5) розроблення рекомендацій з відбору будівельних компаній та інших підрядників, що залучатимуться до реалізації проектів, що фінансуватимуться Фондом;

6) розроблення критеріїв відповідності осіб, які можуть залучатися до здійснення верифікації проектів після їх завершення;

7) розроблення переліку заходів з енергоефективності, для здійснення яких Фонд може надавати часткове відшкодування, а також розроблення та виконання програм, спрямованих на досягнення економічно обґрунтованого рівня енергоефективності;

8) постійний моніторинг та аналіз якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду, підготовка відповідних звітів;

9) нагляд за станом реалізації проектів з енергоефективності під час їх виконання;

10) здійснення верифікації проектів після їх завершення та організація незалежної верифікації залученими особами;

11) збір інформації про фактичну економію енергії в результаті здійснення заходів, що фінансуються Фондом;

12) створення та ведення баз даних щодо проектів, реалізованих у рамках програм Фонду, їх ефективності, а також будь-яких інших баз даних, яких потребує Фонд;

13) виконання інших функцій, що передбачені цим Статутом.

78. Керівником фінансового офісу є фінансовий директор.

79. Керівником технічного офісу є технічний директор.

80. У процесі оцінювання проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності заявок та проектів вимогам Фонду фінансовий офіс і технічний офіс діють незалежно один від одного та від будь-яких інших органів або посадових осіб Фонду.

81. Фонд має право в межах та порядку, що визначені Наглядовою радою, залучати юридичних та фізичних осіб - підприємців на договірній основі до виконання окремих функцій (аутсорсинг) з урахуванням вимог, установлених Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

Трудовий колектив Фонду

82. Трудовий колектив Фонду становлять особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Фондом.

83. Повноваження трудового колективу Фонду здійснюються загальними зборами (конференцією) трудового колективу через виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не можуть обиратися члени Дирекції та Наглядової ради, або делегувати такі повноваження профспілковому органові.

84. Відносини між Дирекцією та трудовим колективом регулюються колективним договором.

85. Фонд самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників відповідно до законодавства та цього Статуту.

86. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством.

87. Внутрішніми положеннями Фонду можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їх окремих категорій.

88. Добір керівників структурних підрозділів та працівників Фонду здійснюється шляхом проведення конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Наглядовою радою.

89. Конкурс на зайняття вакантних посад керівників та працівників структурних підрозділів Фонду проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) неупередженості;

3) законності;

4) недискримінації;

5) прозорості;

6) доброчесності;

7) ефективного і справедливого процесу відбору;

8) відсутності конфлікту інтересів;

9) запобігання проявам корупції.

90. Керівники структурних підрозділів Фонду призначаються та звільняються Дирекцією відповідно до законодавства про працю та цього Статуту за погодженням (затвердженням) з Наглядовою радою, а решта працівників Фонду призначаються та звільняються директором Фонду без необхідності такого погодження відповідно до законодавства про працю та цього Статуту.

91. Директорові Фонду, членам Дирекції та керівникові підрозділу внутрішнього аудиту забороняється поєднувати виконання своїх посадових обов'язків з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності).

92. Посадовими особами Фонду є члени Наглядової ради, директор Фонду та члени Дирекції, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.

93. Обрання посадових осіб Фонду та припинення їх повноважень здійснюються відповідно до цього Статуту та законодавства.

94. Вимоги щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб Фонду визначаються Кабінетом Міністрів України.

95. Посадові особи Фонду несуть відповідальність перед Фондом за збитки, завдані Фонду їх діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність несуть декілька осіб, їх відповідальність перед Фондом є солідарною.

Конфлікт інтересів

96. Наглядова рада вживає заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Фонді та сприяє їх урегулюванню.

97. У разі виникнення у голови, члена Наглядової ради, директора Фонду, члена Дирекції конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень такі особи повинні негайно повідомити про це Наглядовій раді та відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо потенційний або реальний конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Фонду, кінцевих бенефіціарів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII). У такому випадку рішення Наглядової ради або Дирекції приймається без урахування голосу відповідної посадової особи.

98. У разі виникнення у керівника підрозділу внутрішнього аудиту конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він повинен негайно повідомити про це Наглядовій раді та відмовитися від участі у прийнятті відповідних рішень. Наглядова рада вживає необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів, шляхом надання доручення про виконання відповідного завдання працівнику підрозділу внутрішнього аудиту.

99. У разі виникнення у працівника Фонду конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень така особа повинна негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові для вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів, шляхом надання доручення про виконання відповідного завдання іншій посадовій особі, працівнику, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

100. Наглядова рада затверджує політику запобігання виникненню конфліктів інтересів у Фонді та їх урегулювання.

Значні правочини

101. Значним правочином відповідно до цього Статуту вважається один або декілька правочинів, що укладаються протягом одного року щодо одного предмета (пов'язаних предметів) з тим самим контрагентом (контрагентами, які є афілійованими особами), або односторонній правочин, а також правочин про внесення змін та/або доповнень до такого правочину щодо предмета, ціни, порядку розрахунків або припинення такого правочину, зокрема додаткова угода/договір, специфікація, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) тощо, що є його предметом, дорівнює або перевищує 5000000 (п'ять мільйонів) гривень.

102. Рішення про вчинення значного правочину (рішення щодо надання згоди або відмови у наданні згоди на вчинення) приймається Наглядовою радою.

103. Якщо правочин є серією правочинів і внаслідок запланованого укладення чергового правочину з цієї серії загальна сума правочину досягне розміру, який відповідно до цього Статуту вважається значним правочином, Наглядова рада приймає рішення про вчинення правочину, в результаті укладення якого досягається такий розмір, та кожного наступного правочину з цієї серії.

104. Вимоги щодо значних правочинів застосовуються також щодо таких категорій правочинів:

1) правочину або кількох взаємозалежних правочинів, пов'язаних із придбанням, відчуженням або можливістю відчуження нерухомого майна, - незалежно від вартості майна;

2) правочину або кількох взаємозалежних правочинів, пов'язаних із відчуженням транспортних засобів Фонду, - незалежно від вартості транспортних засобів;

3) правочину про переведення боргу, за яким Фонд бере на себе борг іншої особи, - незалежно від суми боргу;

4) правочину щодо передачі в оренду або інше користування нерухомого майна Фонду, - незалежно від вартості майна;

5) правочину щодо застави нерухомого майна Фонду, - незалежно від вартості майна;

6) правочину щодо виділення Фондом нерухомого майна за договором про спільну діяльність - незалежно від вартості майна;

7) вексельного правочину (угоди, договору), у тому числі видачі векселів, здійснення за ними індосаменту, авалю та платежів, - незалежно від суми правочину.

Облік та звітність Фонду

105. Фонд зобов'язаний вести облік своїх операцій, готувати та подавати звітність відповідно до вимог законодавства, а також згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

106. Фонд складає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (International Financial Reporting Standards - IFRS).

107. Фонд забезпечує незалежний і прозорий окремий облік фінансових внесків та допомоги від урядів, агентств та установ іноземних держав, а також від міжнародних фінансових організацій, що отримані у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору.

Внутрішній контроль і аудит

108. Фонд утворює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю.

109. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді, підзвітний їй та діє на підставі положення, затвердженого Наглядовою радою.

110. Підрозділ внутрішнього аудиту виконує такі функції:

1) перевіряє фінансово-господарську діяльність Фонду;

2) оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;

3) проводить моніторинг дотримання посадовими особами та працівниками Фонду вимог законодавства і внутрішніх актів Фонду, затверджених Наглядовою радою та Дирекцією;

4) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

5) виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень органами управління, посадовими особами Фонду, виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів;

6) перевіряє достовірність та своєчасність подання інформації органам державної влади, які в межах компетенції здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю Фонду;

7) проводить оцінку видів діяльності Фонду, виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб - підприємців на договірній основі (аутсорсинг);

8) виконує інші функції, пов'язані із здійсненням контролю за діяльністю Фонду.

111. Підрозділ внутрішнього аудиту очолює керівник підрозділу внутрішнього аудиту, який призначається та звільняється Наглядовою радою.

112. Керівникові підрозділу внутрішнього аудиту забороняється займати посади в інших юридичних особах, громадських організаціях чи провадити підприємницьку діяльність.

113. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової ради.

114. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Фонду, право на доступ до системи автоматизації операцій Фонду та на отримання письмових пояснень від посадових осіб і працівників Фонду з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.

Зовнішній аудит

115. Річна фінансова звітність Фонду підлягає обов'язковій перевірці зовнішнім аудитором.

116. Критерії відбору зовнішнього аудитора, затвердження умов конкурсного відбору, його призначення, затвердження умов договору, що укладається із зовнішнім аудитором, встановлення розміру плати за його послуги здійснюється Наглядовою радою.

117. Порядок проведення зовнішнього аудиту у Фонді визначається Наглядовою радою.

118. За результатами проведення зовнішнього аудиту складається аудиторський висновок та подається Наглядовій раді.

119. Наглядова рада здійснює розгляд, прийняття рішення щодо аудиторського висновку зовнішнього аудитора та контроль за усуненням недоліків, виявлених аудитором за результатами проведення зовнішнього аудиту.

120. Посадові особи Фонду зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Фонду.

Оприлюднення інформації про діяльність Фонду

121. Обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду підлягає така інформація:

1) цілі діяльності Фонду та стан їх досягнення;

2) квартальна, річна фінансова звітність Фонду, в тому числі джерела його фінансування;

3) аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності Фонду;

4) Статут Фонду в чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;

5) біографічні довідки (включаючи професійну характеристику) членів Дирекції з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

6) біографічні довідки (включаючи професійну характеристику) голови та членів Наглядової ради з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних", принципи їх добору, дані про їх членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також інформація про те, хто з членів Наглядової ради є незалежним;

7) прізвище, ім'я, по батькові та контактні дані керівників структурних підрозділів Фонду;

8) річні звіти Наглядової ради та Дирекції;

9) структура, принципи формування, розмір винагороди чи заробітної плати посадових осіб Фонду, додаткові блага, які вони отримують (на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням;

10) програми та проекти Фонду;

11) порядок подання заявки до Фонду;

12) порядок одержання часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності кінцевим бенефіціаром;

13) інформація про суб'єктів, які одержали фінансування Фонду (за згодою таких суб'єктів);

14) інша інформація, рішення про оприлюднення якої прийнято Наглядовою радою.

122. Фонд оприлюднює до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком до неї.

Припинення діяльності Фонду

123. Фонд припиняє свою діяльність у результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до законодавства.

124. Рішення про припинення діяльності Фонду приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

125. У разі реорганізації Фонду кошти, майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

126. У разі ліквідації Фонду всі кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, спрямовуються до державного бюджету. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується за рішенням Кабінету Міністрів України.

127. Фонд вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

128. Кабінет Міністрів України або суд призначають комісію з припинення Фонду (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду.

129. Кабінетом Міністрів України або судом може бути покладено на Дирекцію виконання функцій комісії з припинення Фонду (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії).

130. До комісії з припинення Фонду (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Фонду. Голова комісії, її члени або ліквідатор Фонду представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Фонду.

131. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Фонду.

132. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше ніж протягом 30 днів з дня отримання Фондом відповідної вимоги кредитора.

133. У разі прийняття рішення про припинення Фонду шляхом реорганізації призначається комісія з реорганізації.

134. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення таких вимог комісія з реорганізації складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу), що повинен містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Фонду (у разі поділу), стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

135. Передавальний акт або розподільний баланс затверджуються Кабінетом Міністрів України.

136. У разі прийняття рішення про припинення Фонду шляхом ліквідації призначається ліквідаційна комісія (ліквідатор).

137. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо ліквідації Фонду ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Фонду, та письмово повідомити кожному з боржників про припинення Фонду в установлені законодавством строки.

138. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Фонду.

139. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана повідомити Кабінету Міністрів України або суду, про участь Фонду в інших юридичних особах та/або подати відомості про створені ним господарські товариства, дочірні підприємства.

140. Під час проведення заходів щодо ліквідації Фонду до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Фонду.

141. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів до інвентаризації майна Фонду, майна дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує корпоративні права Фонду в інших юридичних особах, встановлює майно, яке перебуває у третіх осіб, та вживає необхідних заходів щодо його повернення.

142. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна Фонду.

143. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників Фонду.

144. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів Фонду, в тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

145. До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

146. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Фонду, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

147. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Кабінетом Міністрів України або судом.

148. Черговість і порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

149. У разі недостатності у Фонду коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна Фонду.

150. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

151. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс для його затвердження Кабінетом Міністрів України або судом та забезпечує подання органам доходів і зборів.

152. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

153. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

154. Анулювання ліцензій, документів дозвільного характеру здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

155. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

156. Працівникам Фонду, які звільняються у зв'язку з його припиненням, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

Внесення змін до Статуту

157. Внесення змін до цього Статуту затверджується Кабінетом Міністрів України.

158. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали