МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 20 грудня 2010 року N 4525

Про Зведений план науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 - 2015 роки

З метою удосконалення організації науково-дослідної роботи (НДР) у сфері фізичної культури та спорту, проведення фундаментальних і прикладних досліджень, забезпечення ефективного впровадження їх результатів у практику фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, підвищення рівня підготовки науково-педагогічних кадрів сфери фізичної культури і спорту, концентрації зусиль провідних фахівців сфери на розробку найактуальніших напрямів НДР наказую:

1. Затвердити Зведений план науково дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 - 2015 роки, що додається (додаток 1).

2. Відповідальність за виконання Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 - 2015 роки, впровадження результатів наукових досліджень у практику покласти на голову Науково-координаційної ради Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (Платонов В. М.), директорів Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту (Дрюков В. О.) та Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту (Шинкарук О. А.).

3. Здійснення контролю за виконанням Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 - 2015 роки доручити відділу маркетингу, освіти та науки департаменту стратегічного планування та комунікацій Міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Глущенка С. В.

 

Заступник Міністра 

А. В. Домашенко 

 

Додаток N 1
до наказу Мінсім'ямолодьспорту
20.12.2010 N 4525 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 - 2015 рр.

I. НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - ІСТОРИЧНІ, ГУМАНІТАРНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРОГРАМНО-НОРМАТИВНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Керівники напряму - Булатова М. М., Мічуда Ю. П., Шкребтій Ю. М.

Шифр наукової теми 

Назва наукової теми 

Очікувані наукові та практичні результати 

Головна організація, керівник теми, основні виконавці з інших організацій 

Строки виконання 

Спеціальність ВАК України 

початок 

закінчення 

1.1 

Історичні, організаційно-методичні та правові засади реалізації олімпійської освіти України 

Вдосконалення реалізації олімпійської освіти в Україні. Методичні рекомендації. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Булатова М. М., д. пед. н., проф. 

2011 

2015 

24.00.01 

1.2 

Сучасний професійний спорт та шляхи його розвитку в Україні 

Теоретико-методологічне обґрунтування формування й розвитку системи професійного спорту в Україні. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Борисова О. В., к. фіз. вих., доц. 

2011 

2015 

24.00.01 

1.3 

Парадигма здорового способу життя в дискурсах фізичного виховання і спорту 

Теоретичне осмислення питань функціонування і взаємодії інститутів здорового способу життя і фізичної культури та масового спорту під певним, зокрема, соціально-гуманітарним кутом зору. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Тимошенко Ю. О., к. і. н., доц.
Корогод Л. П., к. політ. н., доц.,
(ДДІФКС)
Сутула В. О., к. б. н., доц.
(ХДАФК) 

2011 

2015 

24.00.01
24.00.02 

1.4 

Теоретико-методичні засади розвитку спорту інвалідів 

Визначення теоретико-методологічних засад фізкультурно-спортивної роботи з інвалідами з урахуванням соціально-гуманістичної спрямованості. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ЛДУФК
Бріскін Ю. А., д. фіз. вих., проф.
Когут І. О., к. фіз. вих., доц.,
(НУФВСУ) 

2011 

2015 

24.00.01
24.00.02 

1.5 

Методологічні та нормативно-правові засади організації фізкультурної освіти та кадрового забезпечення у сфері фізичної культури і спорту 

Формування теоретико-методологічних засад організації фізкультурної освіти та кадрового забезпечення, спрямованого на створення умов для вирішення багатофункціональних завдань сфери фізичної культури і спорту. Методичні рекомендації. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Шкребтій Ю. М., д. фіз. вих., проф.
Ашанін В. С., к. ф-м. н., проф.,
(ХДАФК)
Мухін В. М., к. мед. н., проф.,
Степанченко Н. І., к. пед. н., доц.,
(ЛДУФК)
Презлята Г. В., к. п. н.
(ПНУ ім. В. Стефаника) 

2011 

2015 

24.00.01
24.00.02
24.00.03 

1.6 

Організаційно-методичні основи реалізації системи знань з олімпійського спорту у фізкультурних вищих навчальних закладах в умовах реформування освіти 

Вдосконалення організаційно-методичних підходів реалізації системи знань з олімпійського спорту у фізкультурних вищих навчальних закладах в умовах болонської інтеграції, удосконалення процесу фахової підготовки. Методичні рекомендації. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Матвєєв С. Ф., к. пед. н., проф. 

2011 

2015 

24.00.01 

1.7 

Теоретико-методологічні та прикладні аспекти застосування інноваційних технологій у спортивному менеджменті 

Теоретичне обґунтування та визначення форм і шляхів застосування інноваційних технологій у спортивному менеджменті в Україні та зарубіжних країнах. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Мічуда Ю. П., д. фіз. вих., проф.
Мудрик В. І., к. пед. н., доц.,
(ХДАФК) 

2011 

2015 

24.00.01
24.00.02 

II. НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

Керівники напряму - Платонов В. М., Болобан В. М., Дрюков В. О., Коробейніков Г. В.

Шифр наукової теми 

Назва наукової теми 

Очікувані наукові та практичні результати 

Головна організація, керівник теми, основні виконавці з інших організацій 

Строки виконання 

Спеціальність ВАК України 

початок 

закінчення 

2.1 

Періодизація річної та багаторічної підготовки спортсменів 

Формування системи знань періодизації спортивного тренування. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Платонов В. М., д. пед. н., проф. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.2 

Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації (на прикладі легкої атлетики) 

Удосконалення підготовки спортсменів високої кваліфікації шляхом дослідження сучасної системи змагань, змагальної діяльності, проблем системи спортивного тренування і факторів, що сприяють підвищенню ефективності тренувальної і змагальної діяльності у умовах професіоналізації. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Козлова О. К., к. фіз. вих., доц. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.3 

Науково-методичні основи удосконалення системи підготовки спортсменів у футболі з урахуванням особливостей змагальної діяльності 

Удосконалення системи підготовки футболістів різної кваліфікації з урахуванням особливостей учбово-тренувального процесу та змагальної діяльності, а також специфічних особливостей розвитку організму та функціонального стану. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Ніколаєнко В. В., к. пед. н., доц.
Перевозник В. І., к. фіз. вих., доц.
(ХДАФК),
Фалес Й. Г., к. пед. вих., доц.,
(ЛДУФК)
Перепелиця П. Є., к. фіз. вих., доц.,
(ДДІЗФВС) 

2011 

2015 

24.00.01 

2.4 

Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту 

Розробка та впровадження концепції індивідуалізації навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ХНПУ  ім. Г. Сковороди 
Козіна Ж. Л., к. пед. н., доц.
Костюкевич В. М., к. пед. н., проф.,
(Він. держ. пед. ун. ім. М. Коцюбинського)
Ковцун В. І., к. фіз. вих., доц.,
(ЛДУФК)
Кондак Н. М., к. пед. н.,
(НУФВСУ) 

2011 

2015 

24.00.01 

2.5 

Удосконалення тренувального процесу в зимових видах спорту 

Розробити науково-методичні основи оптимізації тренувального процесу в різних структурних утвореннях багаторічної спортивної підготовки в зимових видах спорту. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ХДАФК
Мулик В. В., д. фіз. вих., проф.
Трач В. М., к. б. н., проф.,
Крупський В. П., к. фіз. вих., доц.,
(ЛДУФК) 

2011 

2015 

24.00.01 

2.6 

Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів 

Теоретичне та експериментальне обґрунтування удосконалення системи спортивної підготовки та змагальної діяльності на різних етапах багаторічної підготовки. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ДДІФКС
Долбищева Н. Г., к. фіз. вих., доц. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.7 

Удосконалення системи фізичної підготовки спортсменів з урахуванням індивідуальних та технічних профілів їх підготовленості 

Визначення ефективності диференційованої фізичної підготовки в залежності від рівня спортивної кваліфікації та змісту змагальної діяльності. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ЛДУФК
Линець М. М., к. пед. н., проф. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.8 

Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту 

Експериментально обґрунтувати оптимальні параметри тренувальних навантажень та показники різних сторін підготовленості юних і кваліфікованих спортсменів у циклічних (легка атлетика, велоспорт), ігрових (футбол, футзал) дисциплінах, східних единоборствах (кіокушинкай карате, тхеквондо), спортивно технічних та прикладних видах спорту паралімпійському спорті (футбол, легка атлетика, пауерліфтинг). Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ЛНУ ім. Т. Шевченка
Максименко Г. М., д. пед. н., проф.
Градусов В. О., к. пед. н., доц.,
(ХДАФК) 

2011 

2015 

24.00.01 

2.9 

Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих єдиноборців 

Обґрунтувати побудову тренувального процесу кваліфікованих єдиноборців з позиції індивідуального підходу до визначення та застосування ключових характеристик та методик тренування, що сприятиме ефективному перебігу адаптаційних процесів під час багаторічної підготовки єдиноборців та забезпечуватиме, з високою імовірністю, найвищі досягнення у головних змаганнях сезону. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Данько Г. В., к. фіз. вих., доц.
Маляренко А. Т., к. пед. н., доц.,
(ХДАФК)
Савчин М. П., к. пед. н., проф.,
(ЛДУФК)
Латишев С. В., к. фіз. вих., доц.,
(Дон. нац. ун. екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського) 

2011 

2015 

24.00.01 

2.10 

Управління тренувальними навантаженнями в умовах інтенсифікації змагальної діяльності 

Теоретично і експериментально обґрунтувати концепцію щодо напрямку підвищення якості тренувального процесу. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Дяченко А. Ю., д. фіз. вих., проф 

2011 

2015 

24.00.01 

2.11 

Теоретико-методичні основи управління системою підготовки спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках 

Вдосконалити теоретико-методичні основи управління системою підготовки спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках, та експериментально перевірити ефективність. Монографія. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

Житомирський держ. ун. ім. І. Франка
Ахметов Р. Ф., д. фіз. вих., проф. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.12 

Формування системи багаторічного відбору і орієнтації спортсменів 

Наукове обґрунтування системи відбору і орієнтації з урахуванням вікових, індивідуальних, статевих і кваліфікаційних особливостей спортсменів в процесі багаторічної підготовки дозволить визначити потенційні можливості спортсменів і підвищити якість процесу підготовки. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Шинкарук О. А., к. пед. н., доц. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.13 

Моделювання техніко-тактичних дій кваліфікованих спортсменів у плаванні та швидкісно-силових дисциплінах легкої атлетики 

Вдосконалення техніко-тактичної майстерності кваліфікованих спортсменів з урахуванням індивідуальних морфо-функціональних та психофізіологічних особливостей в плаванні та швидкісно-силових дисциплінах легкої атлетики. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ХДАФК
Пилипко О. О., к. пед. н., проф.
Акілов М. В., к. пед. н., доц.
(Мінсім'ямолодь спорт України) 

2011 

2015 

24.00.01 

2.14 

Організаційно-методологічні основи педагогічного та психологічного забезпечення підготовки збірних команд України 

Удосконалення організаційно-методологічних основ педагогічного і психологічного забезпечення підготовки збірних команд України. Наукові публікації. Методичні рекомендації. Дисертаційні роботи. 

ДНДІФКС
Павленко Ю. О., к. пед. н., с. н. с. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.15  

Управління статодинамічною стійкістю тіла спортсмена та системи тіл у видах спорту зі складною координаційною структурою рухів 

Розробка стратегії управління статодинамічної стійкості тіла спортсмена та системи тіл у видах спорту зі складною координаційною структурою рухів на основі вимірювання, аналізу, оцінки й контролю показників спортивної техніки вправ, використання експериментально обґрунтованих дидактичних технологій вдосконалення регуляції поз і положень тіла та їх мультіплікацій. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Болобан В. М., д. пед. н., проф.
Боляк А. А., к. фіз. вих., доц.,
(ХДАФК) 

2011 

2015 

24.00.01 

2.16 

Вдосконалення засобів технічної та тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів з використанням сучасних технологій вимірювання, аналізу та моделювання рухів 

Розробка засобів технічної та тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів з використанням сучасних технологій вимірювання, аналізу та моделювання рухів. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Гамалій В. В., к. пед. н., проф. 

2010 

2014 

24.00.01 

2.17 

Моделювання біомеханічних систем у складно-координаційних видах спорту 

Створення математичних моделей для вивчення процесів взаємодії тіла людини зі спортивним приладдям. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ЛДУФК
Заневський І. П., д. т. н., проф. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.18 

Удосконалення механізмів управління руховою діяльністю спортсменів 

Корекція процесу підготовки спортсменів різної кваліфікації на основі індивідуальних психофізіологічних реакцій організму на специфічні фізичні навантаження. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ХДАФК
Ровний А. С., д. фіз. вих., проф.
Сергієнко Л. П., д. пед. н., проф.,
(Мик. міжрег. ін. розв. люд. ВНЗ міжн. ун. розвитку людини "Україна"),
Горбенко В. П., к. пед. н., доц.,
(ДДІФКС) 

2011 

2015 

24.00.01 

2.19 

Детермінанти психологічного супроводу та педагогічних засобів вдосконалення підготовки спортсменів в різних видах спорту 

Пошук, аналіз та систематизація засобів психолого-педагогічного впливу та детермінант вдосконалення підготовки кваліфікованих спортсменів для подальшого їх практичного впровадження. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Воронова В. І., к. пед. н., проф.
Фотуйма О. Я., к. психол. н., доц.,
(ПНУ ім. В. Стефаника) 

2011 

2015 

24.00.01 

2.20 

Психолого-педагогічні заходи зменшення психотравмуючої дії на організм спортсменів екстремальних умов спортивної діяльності 

Встановити закономірності впливу на психологічну сферу спортсменів екстремальних умов спортивної діяльності і на цій основі обґрунтувати шляхи та засоби зменшення психотравмуючої дії екстремальних чинників. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ХДАФК
Самойлов М. Г., д. б. н., проф. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.21 

Особливості функціональної і психологічної адаптації організму спортсменок високої кваліфікації до великих фізичних навантажень 

Вивчення специфіки функціональної та психологічної адаптації організму спортсменок високої кваліфікації до великих фізичних навантажень з урахуванням біологічних особливостей жіночого організму. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Шахліна Л. Г., д. мед. н., проф. 

2011 

2015 

24.00.01 24.00.03 

2.22 

Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному 

Розробити комплексну систему визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі генотипування та структурно-лінгвістичного підходу до оцінки їх функціональних станів в нормі і під час тренувальних та змагальних навантажень. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Ільїн В. М., д. б. н., проф. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.23 

Превентивні програми нейропсихологічної підтримки спортсменів високої кваліфікації на заключних етапах багаторічної підготовки 

Обґрунтувати та розробити превентивні програми нейропсихолофізіологічної підтримки спортсменів високої кваліфікації на заключних етапах багаторічної підготовки. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Коробейніков Г. В., д. б. н., проф. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.24 

Підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів дозволеними засобами відновлення та стимуляції працездатності 

Пошук нових ергогенних засобів та методів різного походження, формування, впровадження та індивідуалізація системи фармакологічного забезпечення спортивної підготовки збірних команд України. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Гуніна Л. М., к. б. н., с. н. с. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.25 

Моніторинг процесу адаптації кваліфікованих спортсменів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей 

Визначення та обґунтування індивідуальних критеріїв моніторингу процесу спортивної підготовки спортсменів на підставі оцінки термінових і довготривалих адаптаційних реакцій функціональних систем за умов напруженої спортивної діяльності. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Лисенко О. М., к. б. н., с. н. с.
Вовканич Л. С., к. б. н., доц.,
(ЛДУФК) 

2011 

2015 

24.00.01 

2.26 

Удосконалення системи оцінювання функціональних можливостей кваліфікованих спортсменів 

Удосконалення системи оцінювання функціональних можливостей кваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту з переважним проявом витривалості на основі визначення критеріїв ефективності аеробної продуктивності. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ДНДІФКС
Павлік А. І., к. п. н., с. н. с. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.27 

Контроль адаптаційних перебудов серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменів у спортивних єдиноборствах впродовж макроциклу підготовки 

Дослідження адаптаційних перебудов серцево-судинної системи протягом річного циклу підготовки кваліфікованих спортсменів у спортивних єдиноборствах. Методичні рекомендації. Наукові публікації. 

ДНДІФКС
Майданюк О. В., к. фіз. вих., с. н. с. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.28 

Контроль та корекція метаболізму при великих фізичних навантаженнях різної спрямованості у кваліфікованих спортсменів 

Дослідження процесів метаболізму при великих фізичних навантаженнях різної спрямованості та способи їх корекції у кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються з видів спорту з переважним проявом витривалості. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ДНДІФКС
Коваль І. В., к. фіз. вих., с. н. с. 

2011 

2015 

24.00.01 

2.29 

Теоретико-методичні основи підготовки кваліфікованих спортсменів у спорті інвалідів 

Проведення системного наукового аналізу проблеми підготовки спортсменів-інвалідів високої кваліфікації у спорті інвалідів, обґрунтування методичних основ і практичних аспектів супроводу змагальної діяльності спортсменів-інвалідів, здійснення розробки та експериментальної перевірки системи психолого-педагогічного супроводу тренувальної та змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

Укр. центр ФКіС інвалідів "Інваспорт"
Бойко Г. М., к. психол. н., доц. 

2011 

2015 

24.00.01 

III. НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ

Керівники напряму - Дутчак М. В., Кашуба В. О., Круцевич Т. Ю., Москаленко Н. В.

Шифр наукової теми 

Назва наукової теми 

Очікувані наукові та практичні результати 

Головна організація, керівник теми, основні виконавці з інших організацій 

Строки виконання 

Спеціальність ВАК України 

початок 

закінчення 

3.1 

Вдосконалення програмно-нормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах 

Визначення особливостей формування фізичної культури особистості школярів і студентів, рівня сформованості цінностей фізичного і духовного здоров'я, здорового способу життя для внесення корекцій в навчальних програмах з фізичного виховання. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Круцевич Т. Ю., д. фіз. вих., проф.
Терентьєва Н. М., к. б. н., проф.,
(ХДАФК)
Попов М. Д., к. пед. н., доц.,
(КНЛУ) 

2011 

2015 

24.00.02 

3.2 

Теоретико-методичні основи позаурочних форм фізичного виховання дітей та учнівської молоді 

Підвищення ефективності фізичного виховання дітей та учнівської молоді. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ТНПУ ім. В. Гнатюка
Шиян Б. М., д. пед. н., проф.  

2011 

2015 

24.00.02 

3.3 

Сучасні тенденції фізичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів 

Розробка програм професійно-прикладної фізичної підготовки та секційних занять з використанням засобів і методів фізичної культури і спорту для підвищення рівня здоров'я, працездатності, готовності для майбутньої суспільно корисної професійної діяльності студентів педагогічних ВНЗ. Наукові публікації. Методичні рекомендації. Дисертаційні роботи. 

НПУ ім. М. П. Драгоманова
Сущенко Л. П., д. пед. н., проф.  

2011 

2015 

24.00.02 

3.4 

Наукове обґрунтування психолого-педагогічної адаптації студентів до спортивної та навчальної діяльності 

Створення науково обґрунтованої диференційної програми психолого-педагогічної адаптації студентів до спортивної та навчальної діяльності. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ДДІФКС
Савченко В. Г., д. пед. н., проф.  

2011 

2015 

24.00.01
24.00.02 

3.5 

Формування системи професійного самовизначення дітей та молоді в галузі фізичного виховання та спорту 

Розробити теорію і технологію формування системи ціннісно-трудових професійних орієнтацій та індивідуалізації професійного самовизначення дітей та молоді в галузі фізичного виховання та спорту. Наукові публікації. Методичні рекомендації. Дисертаційні роботи. 

ДДІЗФВСУ
Демінський О. Ц., д. пед. н., проф.  

2011 

2015 

24.00.01
24.00.02 

3.6 

Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення 

Теоретичне й експериментальне обґунтування інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ДДІФКС
Москаленко Н. В, д. фіз. вих., проф.  

2011 

2015 

24.00.02 

3.7 

Вдосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні і реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини 

Удосконалення процесу фізичного виховання й реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Кашуба В. О., д. фіз. вих., проф.
Альошина А. І., к. фіз. вих., доц.,
(ВНУ ім. Л. Українки) 

2011 

2015 

24.00.02
24.00.03 

3.8 

Теоретико-методологічні основи побудови системи масового контролю і оцінки рівня розвитку і фізичної підготовленості різних груп населення 

Теоретичне обґунтування побудови системи масового контролю і оцінки рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості контингенту обстежуваного населення. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ХДАФК
Друзь В. А., д. б. н., проф.
Петришин Ю. В., к. пед. н., доц.,
(ЛДУФК) 

2011 

2015 

24.00.02 

3.9 

Удосконалення наукових засад спорту для всіх, фітнесу та рекреації 

Теоретичні та експериментальні дослідження проблем, тенденцій і закономірностей розвитку та функціонування спорту для всіх, фітнесу та рекреації. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Дутчак М. В., д. фіз. вих., проф.
Жданова О. М., к. пед. н., проф.,
(ЛДУФК)
Беляк Ю. І., к. пед. н., доц.,
(ПНУ ім. В. Стефаника) 

2011 

2015 

24.00.02 

3.10 

Теоретико-методичні основи формування здорового способу життя школярів та молоді 

Розробка та наукове обґунтування теоретико-методичних основ формування здорового способу життя школярів та молоді. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Благій О. Л., к. фіз. вих., доц.  

2009 

2013 

24.00.02 

3.11 

Розробка системи оздоровчого харчування для осіб, які займаються фітнесом 

Розробка концепцій та підходів до формування цільної, комплексної системи використання оздоровчого харчування для осіб, які займаються оздоровчим фітнесом з використанням інформаційних комп'ютеризованих технологій. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Циганенко О. І., д. мед. н., проф.  

2011 

2015 

24.00.02 

IV. НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Керівники напряму - Марченко О. К., Соколова Н. І.

Шифр наукової теми 

Назва наукової теми 

Очікувані наукові та практичні результати 

Головна організація, керівник теми, основні виконавці з інших організацій 

Строки виконання 

Спеціальність ВАК України 

початок 

закінчення 

4.1 

Традиційні та нетрадиційні методи фізичної реабілітації при захворюваннях різних систем організму та пошкодженнях опорно-рухового апарату в осіб різного ступеня тренованості 

Розробка та наукове обґрунтування використання традиційних і нетрадиційних методів фізичної реабілітації тренованих і нетренованих осіб з захворюваннями різних систем організму та при пошкодженнях опорно-рухового апарату. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ХДАФК
Пєшкова О. В., к. мед. н., проф.  

2011 

2015 

24.00.03 

4.2 

Фізична реабілітація неповносправних з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату 

Удосконалення процесу фізичної реабілітації неповносправних різних нозологій. Методичні рекомендації. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ЛДУФК
Вовканич А. С., к. б. н., доц. 

2011 

2015 

24.00.03 

4.3 

Реабілітація осіб з обмеженими фізичними спроможностями з урахуванням особливостей їх психофізіологічних і компенсаторно-пристосувальних реакцій на м'язову діяльність 

Розробка програм фізичної реабілітації, спрямованих на підвищення адаптації до м'язової діяльності. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ДДІФКС
Луковська О. Л., к. мед. н., доц.  

2011 

2015 

24.00.03 

4.4 

Вдосконалення організаційних та методичних засад програмування процесу фізичної реабілітації при дисфункціональних порушеннях у різних системах організму людини 

Розробка комплексних корекційно-відновлювальних програм з використанням засобів і методів фізичної реабілітації при дисфункціональних порушеннях, які виникають в різних системах організму людини. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Марченко О. К., к. пед. н., проф.
Григус І. М., д. мед. н., проф.,
(Міжн. екон.-гум. ун. ім. ак. С. Дем'янчука) 

2011 

2015 

24.00.03 

4.5 

Використання немедикаментозних засобів і природних факторів для покращення фізичного розвитку, функціональної і фізичної підготовленості організму людини 

Розробка комплексних реабілітаційних програм та практичних рекомендацій для попередження виникнення та корекції ускладнень захворювань внутрішніх органів, опорно-рухового апарату і нервової системи у різних контингентів обстежуваних осіб, покращення фізичного розвитку, функціональної і фізичної підготовленості організму. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

ПНУ ім. В. Стефаника
Бойчук Т. В., д. мед. н., проф.  

2011 

2015 

24.00.03 

4.6 

Розробка сучасних методів діагностики і лікування тендинозів у спортсменів 

Покращення методів діагностики та результатів лікування тендинозів у спортсменів. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Левенець В. М., д. мед. н., проф.  

2011 

2015 

24.00.01
24.00.03 

4.7 

Науково-методичні засади розробки інноваційних технологій відновлення та фізичної реабілітації спортсменів після травм та захворювань 

Розробка інноваційних технологій відновлення та фізичної реабілітації спортсменів після травм та захворювань дозволить підвищити якість тренувального процесу та виступу на змаганнях. Наукові публікації. Дисертаційні роботи. 

НУФВСУ
Соколова Н. І., д. фіз. вих., проф.  

2011 

2015 

24.00.01
24.00.03 

  

Додаток 2

ІНСТРУКЦІЯ
з організації та проведення досліджень у системі Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту

Інструкція визначає порядок організації виконання Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт України), а також порядок організації НДР інститутів фізичної культури та включає планування, виконання, підведення підсумків НДР, а також форми та терміни подання планових і звітних документів.

Інструкція поширюється на Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту (ДНДІФКС), Львівський держаний університет фізичної культури (ЛДУФК), Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК), Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту (ДДІФКС), Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВС), вищі навчальні заклади та інші організації (заклади), які беруть участь у виконанні науково-дослідних тем Зведеного плану НДР.

1. Організація виконання Зведеного плану НДР

1.1. Зведений план НДР Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту є основним документом планування, що визначає тематику найважливіших наукових напрямів та проблемних питань у галузі фізичної культури і спорту.

1.2. Загальне організаційне керівництво за виконанням Зведеного плану здійснює відділ маркетингу, освіти та науки Мінсім'ямолодьспорту України, координацію роботи здійснює Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, а організаційно-методичне забезпечення - науково-організаційний відділ Науково-координаційної ради у сфері фізичної культури і спорту (НОВ НКР).

1.3. Керівники тем забезпечують розробку технічних завдань на виконання НДР (ТЗ НДР). Технічне завдання на НДР є обов'язковим вихідним документом, що визначає мету, зміст та етапи проведення НДР по темі, а також очікувані результати робіт та спосіб їх впровадження в практику (додається).

Всі зміни та доповнення до ТЗ НДР мають бути погоджені з НКР та відображені у щорічних планах НДР організацій-виконавців.

1.4. ТЗ НДР (багаторічне) розробляється керівником теми разом із основними виконавцями на весь період її виконання та для затвердження і складання багаторічних і річних планів НДР інституту.

Основні виконавці науково-дослідних тем з інших організацій розробляють технічні завдання за напрямом роботи, погоджують з керівником теми та затверджують в установі, де працюють.

Керівник теми формує технічне завдання у відповідності до представлених технічних завдань основних виконавців та подає на розгляд Науково-координаційній раді у сфері фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Зведений план галузі складається з 4 напрямів:

I напрям наукових досліджень - історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту;

II Напрям наукових досліджень - методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів;

III Напрям наукових досліджень - теоретико-методологічні та технологічні основи фізичного виховання та спорту для всіх;

IV Напрям наукових досліджень - теоретико-методологічні та практичні основи фізичної реабілітації і спортивної медицини.

Науково-дослідні теми підлягають обов'язковій реєстрації згідно з вимогами ДСТУ 3008-95.

Керівники напрямів наукових досліджень несуть відповідальність за розроблення, своєчасне та якісне виконання наукових досліджень, забезпечують контроль за ходом виконання тем та їх ефективністю.

1.5. Рішення про припинення НДР через недоцільність її подальшого проведення (неактуальність, отримання негативних результатів та ін.) приймається Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту за ґрунтовними висновками НКР.

1.6. Основні виконавці з інших організацій подають науковий звіт, відповідно до запланованого етапу роботи, в одному примірнику на паперовому носії та в електронному варіанті керівнику теми, який формує проміжний (заключний) звіт.

1.7. При завершенні кожного із самостійних етапів виконання теми, передбачених ТЗ, надається проміжний науковий звіт у двох примірниках на паперовому носії та в електронному варіанті:

• перший примірник подається до УкрІНТЕІ разом з обліковою картою;

• другий примірник подається до Наукової координаційної ради у сфері фізичної культури і спорту - головної організації з координації виконання Зведеного плану.

НОВ НКР організує та проводить рецензування проміжних та заключних наукових звітів з обов'язковим заключним висновком експертів про доцільність впровадження результатів НДР у практику.

1.8. Для проведення державної реєстрації та обліку виконаних робіт на кожну тему складається реєстраційна та облікова карти (РК, ОК), що оформляються відповідно до Порядку державної реєстрації і обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 09.06.98 р. N 173, з подальшою подачею в УкрІНТЕІ.

1.9. По закінченні планового багаторічного періоду розробки теми (чи іншого терміну, зазначеного у ТЗ) Науково-координаційна рада у сфері фізичної культури і спорту Мінсім'ямолодьспорт України розглядає та затверджує результати виконання науково-дослідних робіт.

2. Організація наукових досліджень у НДІ, ВНЗ (вищих навчальних закладах) сфери фізичної культури та спорту та на кафедрах фізичного виховання інших ВНЗ

2.1. До річних планів НДР ІФК (НДІ) з детальним викладенням тематики, передбаченої Зведеним планом, також включають госпдоговірні роботи та окремі ініціативні дослідження, рекомендовані вченою радою ІФК, що не знайшли відображення у Зведеному плані Мінсім'ямолодьспорту України.

2.2. Багаторічні та річні плани НДР ІФК надсилаються у встановлені терміни до НОВ НКР, складаються за єдиною формою (додається) і включають Пояснювальну записку та два самостійні розділи:

- науково-дослідні роботи;

- впровадження результатів НДР.

2.3. Порядок виконання НДР, включених до плану НДР ІФК, встановлюється відповідно до ДСТУ 3008-95 Державного стандарту України "Документація. Звіти у сфері науки і техніки".

2.4. Порядок подання звітної документації по завершенні кожного етапу виконання теми Зведеного плану НДР відповідає порядку, вказаному у п. 1.6 даної Інструкції.

Контроль за якістю та термінами подачі матеріалів покладається на проректора з НДР університетів (інститутів), директорів НДІ.

2.5. Результати закінчених НДР та їх самостійних етапів розглядаються вченою радою НДІ, ВНЗ.

На вчену раду подаються такі документи із закінчених тем (етапів) НДР:

- затверджене технічне завдання НДР;

- проміжні звіти всіх етапів;

- заключний (підсумковий) звіт з теми (тільки на етапі "Узагальнення і оттінка результатів досліджень");

- звіт про патентні дослідження (якщо тема патентована);

- рецензії на звіти НДР;

- результати НДР у вигляді монографій та підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, методик, навчальних програм та ін.;

- документи, що підтверджують практичне використання (впровадження) результатів НДР (відгуки, довідки замовника, результати впровадження).

При позитивних оцінках результатів розгляду НДР вченою радою інституту підсумки наукової роботи затверджуються наказом керівника організації-виконавця.

2.6. Тема вважається виконаною і прийнятою за умови наявності:

- наказу про затвердження підсумків НДР;

- звітів про НДР, затверджених ректором інституту;

- документа про прийняття звітів про НДР УкрІНТЕІ.

2.7. Відповідальність за актуальність, науковий рівень і ефективність досліджень, що проводяться виконавцем, за своєчасне подання, якість звітних документів, а також подання необхідної інформації в УкрІНТЕІ та статистичне управління несуть проректори ВНЗ з НДР та заступники директорів НДІ з НДР. Вони здійснюють загальне організаційне керівництво науковими дослідженнями ІФК, затверджують плани НДР, здійснюють систематичний облік і контроль роботи, а також організують внутрішнє рецензування наукових звітів завершених тем НДР.

Інформація про виконання НДР надсилається до управління статистики за затвердженими формами державної статистичної звітності.

2.8. Виконавці основних тем складають за встановленою формою (додається) індивідуальні плани роботи (за винятком лаборантського складу та інженерно-технічних працівників, які не беруть участі у виконанні НДР), з обов'язковим відображенням мети, методів, етапів виконання самостійного розділу або окремого завдання теми.

2.9. Після завершення звітного року проректори з НДР складають адміністративні звіти про наукову діяльність ІФК (додається) і подають їх на розгляд до НОВ НКР і при позитивній їх оцінці вони затверджуються Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.

2.10. Керівники наукових напрямів щорічно подають на розгляд до НОВ НКР аналітичні звіти про виконані науково-дослідні роботи, доцільність або недоцільність подальшого розроблення науково-дослідних тем тощо.

НКР розглядає узагальнені звіти керівників наукових напрямів та подає до відповідних відділів Мінсім'ямолодьспорт для подальшого узагальнення та у разі необхідності до розгляду на колегії Мінсім'ямолодьспорт України.

  

Терміни подання планових і звітних документів при виконанні Зведеного плану НДР галузі

N з/п 

Назва документа 

Виконавці 

Термін подання 

Адресат 

Технічне завдання з НДР основних виконавців з інших організацій 

Основні виконавці 

До 15 грудня 10 року 

Керівник теми 

Технічне завдання з НДР 

Керівники тем 

До 15 січня 11 р. 

НОВ НКР 

План НДР ІФК на 11 - 15 рр. 

Проректор з НДР, заст. директора з НДР 

До  20 січня 11 р. 

НОВ НКР
Відділ маркетингу, освіти та науки
Мінсім'ямолодьспорт 

Річний план НДР ІФК (НДІ) 

Проректор з НДР, заст. директора з НДР 

До 15 грудня, щорічно (для НДІ)
До  20 січня, щорічно (для ВНЗ) 

НОВ НКР
Відділ маркетингу, освіти та науки
Мінсім'ямолодьспорт 

Проміжний науковий звіт основних виконавців про виконання етапу НДР 

Основні виконавці 

15 листопада - 15 грудня, щорічно 

Керівник теми 

Проміжний науковий звіт про виконання етапу НДР 

Керівники тем 

Грудень - січень 

Проректор з НДР НОВ НКР 

Аналітична довідка про підсумки наукових досліджень у галузі фізичної культури і спорту 

Керівники наукових напрямів 

До 15 березня поточного року 

Науково-координаційна рада
Відділ маркетингу, освіти та науки
Мінсім'ямолодьспорт 

Завершальний науковий звіт про НДР 

Керівник теми, основні виконавці 

Відповідно до ТЗ (по закінченні терміну виконання НДР) 

Проректор з НДР НОВ НКР
Відділ маркетингу, освіти та науки Мінсім'ямолодьспорт
УкрІНТЕІ 

Адміністративний звіт про наукову діяльність ІФК (НДІ) 

Проректор з НДР, заст. директора з НДР 

Січень - лютий 

Проректор з НДР НОВ НКР
Відділ маркетингу, освіти та науки
Мінсім'ямолодьспорт 

Примітка:

Непрофільні педагогічні інститути, університети та інші ВНЗ, які включені до плану, подають тільки ТЗ на НДР (2), проміжний та завершальний наукові звіти (6, 8).

  

Додаток 3

_
_
(назва організації) 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник організації-виконавця
"___" 201_ р. 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на науково-дослідну роботу по темі

_
_
_
_
_
(назва теми)

Підстава для виконання: 

Зведений план НДР у сфері фізичної
культури і спорту на 2011 - 2015 рр. 

Організація-замовник: 

Міністерство України у справах сім'ї,
молоді та спорту 

Термін виконання теми 

  

Початок "___" ____ р. 

(вказати: патентна, не патентна) 

Закінчення "___" ____ р. 

Керівник теми 

Проректор з наукової роботи ІФК
(Заступник директора з НДР НДІ) 


"___" 201_ р. 


"___" 201_ р. 

ЗМІСТ
технічного завдання науково-дослідної роботи (ТЗ НДР)

I. Мета та вихідні дані (вказати: мету роботи, проводиться дана робота вперше чи є продовженням раніше виконуваної роботи; дати короткий аналіз матеріалів, покладених в основу роботи, викласти наукову гіпотезу, визначити об'єкт і методи досліджень).

II. Основні вимоги до виконання НДР (вказати: номенклатуру досліджуваних параметрів, точність їх значень, необхідність проведення експерименту, його умови, експериментальну базу, контингент випробуваних, вимоги до приладів, апаратури, що використовується, необхідність автоматизованої обробки даних, необхідні засоби обчислювальної техніки (машинного часу та ін.).

III. Етапи проведення НДР (у технічному завданні на 5-річчя етапи НДР вказуються по роках):

N з/п 

Найменування і зміст етапу та основні завдання 

Термін (рік, квартал) 

Завершення етапу (проміжний, заключний звіт) 

початок 

закінчення 

Примітки:

1. Найменування і зміст етапів НДР повинні відображати проведення теоретичних і експериментальних досліджень, узагальнення та оцінку їх результатів, відповідати ДСТУ 3008-95 (розділ 4 - вимоги до структурних елементів основної частини наукового звіту).

2. У графі 5 вказується назва розробок (проміжний звіт, методичні рекомендації, результати експериментів тощо) і місце їх надходження.

3. Соціально-економічне обґрунтування (вказати очікувані переваги нових наукових розробок у порівнянні з існуючими аналогами, сфера застосування очікуваних результатів, шляхи їх впровадження).

4. Кошторисна вартість НДР (тис. грн.) - вказується загальна кошторисна вартість матеріалів, спеціального наукового обладнання, заробітна плата виконавців, витрати на відрядження.

5. Додатки. Обов'язковими додатками до ТЗ НДР є:

I. Штатне забезпечення теми із зазначенням посад, спеціальностей та вчених ступенів співробітників.

II. Заплановані до захисту дисертаційні роботи із даної теми із зазначенням орієнтованої назви.

III. Звіт про патентні пошуки (якщо тема патентна).

 

Додаток 4

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту

"___" 201_ р. 

АКТ
прийомки завершеної теми досліджень

(N державної реєстрації і назва теми у Зведеному плані)

_
_
від "___" 201_ р.

Приймальна комісія у складі голови ______
і членів комісії
, яка діє згідно з наказом

Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від "___" 201_ р., N _ склала цей акт про таке:

1. Комісія з ____ по ____ провела прийомку робіт на основі представлених документів
_
_

2. Вартість виконаних робіт за даним актом визначається в сумі __________ тис. грн.

3. Термін виконання вказаної роботи з __________ по 201_ р.

4. Висновки комісії: ________
_
                                           (обсяг робіт, відповідність ТЗ НДР, новизна результатів, сфера застосування)

Голова комісії: _____
                                                (підпис)

Члени комісії: _____
                                              (підписи) 

 

Додаток 5

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник організації-виконавця

"___" 201_ р. 

ПЛАН
науково-дослідних робіт

_
_
                                                                                                     (назва організації)
на
_
                                                                                         (термін планування - п'ятиріччя, рік) 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Плану науково-дослідної роботи на 201_ р.

Пояснювальна записка до Плану науково-дослідної роботи ІФК має носити аналітичний характер та включати:

1. Кількість проблем і тем досліджень, що виконує ІФК відповідно до Зведеного плану НДР, ініціативних пропозицій, госпдоговорів, рішення Вченої ради ІФК.

2. Загальну кількість викладачів та співробітників, у тому числі тих, котрі беруть участь у виконанні завдань Зведеного плану НДР, ініціативного плану тощо (серед них докторів і кандидатів наук, співробітників без ступеня).

3. Коротку характеристику основних очікуваних результатів.

4. Загальні відомості про заплановані до впровадження наукові розробки (кількість, об'єкт впровадження, очікуваний ефект).

5. Відомості про НДР, розроблення яких припинено (назва, підстави для припинення).*

6. Загальну кошторисну вартість робіт, у тому числі за Зведеним планом, ініціативним планом, госпдоговором та ін.

7. Кількість запланованих до захисту дисертацій: докторських і кандидатських, із зазначенням шифрів, за якими планується захист цих робіт.


* Тільки для річних планів НДР.

Розділ I. Науково-дослідна робота

N з/п 

Шифр і назва теми, заплановані етапи та завдання на рік, N держреєстрації 

Керівник теми, виконавці 

Термін виконання 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

Очікувані результати, форми їх подання 

початок 

закінчення 

Найменування наукового напряму

1. Держбюджетні теми даного наукового напряму.

2. Госпдоговірні теми даного наукового напряму.

Примітка:

У річних планах НДР терміни виконання робіт зазначають щоквартально.

У 5-річних планах етапи і терміни їх виконання визначаються відповідно до завдань НДР.

Керівник теми 

___________
      (підпис) 

Розділ II. Впровадження результатів НДР

N з/п 

Шифр теми 

Результат НДР 

Керівник теми 

Об'єкт впровадження 

Рівень впровадження 

Очікуваний ефект 

Примітка:

1. У графі 3 вказати кінцеві заплановані результати НДР у вигляді підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, нормативної і технічної документації, назви нової методики, комплексу, типової програми і т. ін. (назву вказати повністю).

2. У графі 5 вказати міністерства, відомства, організації, заклади і підприємства, на яких планується впровадження результатів НДР.

3. У графі 6 вказати, на якому рівні має затверджуватись документ, що визначає впровадження даного результату НДР. Наприклад, для підручників і навчальних посібників - затвердження Міністерства освіти і науки України; для методичних рекомендацій для тренерів збірних команд України - затвердження Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту України, головним тренером збірної команди і т. ін.

4. У графі 7 вказати, що нового очікується від застосування даної розробки порівняно з раніше існуючими аналогами.

  

Додаток 6

_
(назва організації-виконавця)

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заст. директора НДІ
(зав. кафедрою)
"___" 201_ р. 

ВІДДІЛ (КАФЕДРА)

_
Індивідуальний план роботи виконавця
_
(прізвище, ім'я, по батькові)

Назва теми:
_
_
_

1. Розділ теми виконавця
_
_
_

Керівник
_

2. Початок роботи _________

Закінчення роботи _________

3. Завдання дослідження ____

4. Основні методи дослідження
_
_
_
_

5. Результати роботи _______
_

6. Шляхи впровадження у практику ______
_

7. Доповіді та повідомлення по темі ______
_

8. Календарний план роботи 

Етапи роботи 

Конкретний зміст етапів 

Терміни 

План 

Контроль виконання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконавець 

___
(підпис) 

Керівник теми 

___
(підпис) 

Примітка:

Контроль виконання здійснюється щоквартально заступником директора з НДІ (проректором з НДР) і керівником теми.

  

Додаток 7

_
(найменування організації, інституту)

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник Міністра
України у справах
сім'ї, молоді та спорту 

Ректор ВНЗ 

___
"___" 201_ р. 

___
"___" 201_ р. 

Звіт
про науково-дослідну діяльність ІФК
за 201_ р.

Пояснювальна записка
до звіту про науково-дослідну діяльність за 201_ рік

_
(найменування організації, інституту, відділу, лабораторії)

Пояснювальна записка до звіту про науково-дослідну діяльність має носити аналітичний характер і включати:

1. Загальні відомості про проблеми і теми, виконані ІФК у звітному році відповідно до:

- завдань Зведеного багаторічного (п'яти-, трирічного) плану НДР;

- господарських договорів;

- ініціативного плану НДР.

2. Оцінку виконання плану НДР (виконано, не виконано, причини невиконання).

3. Кількість викладачів і співробітників, які брали участь у виконанні плану НДР, у тому числі по розділах, вказаних у п. 1.

4. Кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій (указати їх назви і дати захисту).

5. Фактичні витрати на НДР, перелік та вартість придбаних приладів та обладнання (по НДІ вказати статті витрат на заробітну плату, придбання приладів та устаткування, інші витрати).

6. Основні наукові досягнення за звітний рік, у тому числі найважливіші наукові розробки, що пропонуються до впровадження чи впроваджені у практику, окремо по розділах, вказаних у п. 1.

7. Інші важливі досягнення у науково-дослідній діяльності (науково-методичне забезпечення збірних команд, надання науково-методичної допомоги та ін.).

8. Недоліки в роботі та пропозиції щодо їх усунення.

Основні показники науково-дослідної діяльності
____ ІФК, відділу, лабораторії за 201_ р.

N з/п 

Найменування показників 

1. Загальна кількість професорсько-викладацького складу ІФК, серед них:

- професорів, докторів наук (з них зайнято у виконанні тем Зведеного плану НДР);

- кандидатів наук, доцентів (з них зайнято у виконанні тем Зведеного плану НДР);

- викладачів і співробітників без ступеня (з них зайнято у виконанні тем Зведеного плану НДР);

2. Кількість аспірантів, які беруть участь у виконанні завдань Зведеного плану НДР.

3. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні завдань Зведеного плану НДР.

4. Загальна кількість тем, які розробляє інститут за Зведеним планом НДР, з них по спеціальностях:

- олімпійський та професійний спорт;

- фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;

- фізична реабілітація.

5. Загальний обсяг фінансування (тис. грн.)

6. Кількість наукових розробок, з них по спеціальностях:

- олімпійський та професійний спорт;

- фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;

- фізична реабілітація.

7. Кількість впроваджених наукових розробок, підтверджених актами впровадження.

8. Кількість дисертацій, захищених співробітниками ІФК (при наявності диплома ВАК) за тематикою Зведеного плану НДР (докторських, кандидатських), з них по спеціальностях:

- 24.00.01 - олімпійський та професійний спорт;

- 24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;

- 24.00.03 - фізична реабілітація.

9. Загальна кількість госпдоговірних тем.

10. Фінансування госпдоговірних тем.

11. Кількість договорів про творче співробітництво (країни, організації, інститути).

12. Загальна кількість виданих робіт, з них:

- монографій;

- навчальних посібників;

- підручників;

- розділів у монографіях розділів у підручниках;

- наукових статей,

- методичних листів;

- матеріалів ДСВ;

- тез та ін.

13. Загальна кількість доповідей, лекцій, зроблених співробітниками, з них:

- на міжнародних симпозіумах, конференціях;

- на українських симпозіумах, конференціях;

- для тренерів

- для ДЮСШ;

- для інших організацій.

14. Загальна кількість співробітників, які беруть участь у НМЗ;

- збірних команд України;

- збірних команд областей;

- ШВСМ;

- інших команд.

15. Кількість команд, закріплених за ІФК, у тому числі:

- збірних команд України (вказати види спорту);

- збірних команд областей;

- ШВСМ;

- інших команд;

16. Загальна кількість організацій, яким надано науково-методичну допомогу, у тому числі:

- промисловим підприємствам;

- ДСТ (відомствам);

- ДСШ та школам-інтернатам спортивного профілю,

- іншим організаціям.

17. Кількість авторських свідоцтв.

18. Кількість деклараційних патентів

19. Кількість раціоналізаторських пропозицій.

20. Кількість галузевих премій.

21. Кількість медалей, виставок.

22. Кількість урядових нагород.

23. Інші дипломи, премії, грамоти.

ВІДОМОСТІ
про впроваджувальну діяльність за 201_ рік

__________
(найменування ІФК)

Шифр теми 

Назва розробки 

Прізвище, ім'я, по батькові розробника 

В якому році розроблено 

Об'єкт впровадження 

N і дата акта впровадження 

  

Розділ 1. 

  

  

  

  

  

Розділ 2. 

  

  

  

  

Розділ 1. Перелік розробок, впроваджених у поточному році.

Розділ 2. Перелік розробок, запропонованих до впровадження.

Типова форма акта впровадження

АКТ
впровадження результатів наукових досліджень у практику

____
(повна назва об'єкта впровадження)

Ми, ті, що підписалися нижче, склали цей акт про те, що результати роботи, виконаної за темою:
_
_
                                                               (назва теми Зведеного плану, шифр, N держреєстрації)
за період виконавець(ці) науково-дослідної
                                                                     (вказати термін)
теми _________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

вніс (внесла) такі рекомендації і пропозиції:

Назва пропозиції, форма впровадження і коротка характеристика 

Наукова новизна та її значення, рекомендації з подальшого використання 

Ефект від впровадження 


Автор(и), розробник(и):____
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

Представник інституту:_____
                                                                                  (проректор з НДР, навчальної роботи)

Керівник установи, де виконувалось впровадження:_____
                                                                   (назва організації, прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Відповідальний за впровадження_________
                                                      (головний, старший тренер, представник федерації з виду спорту) 

 

 

Підпис ___________

Дата ___________

М. П. 

Рекомендації для оформлення актів впровадження

В акті впровадження необхідно вказати: об'єкт, на якому проводилось впровадження; терміни впровадження; новизну результатів НДР та її значення; ефект від впровадження.

Об'єкт впровадження: у заголовку акта наводиться повна назва організації, де було проведено впровадження результатів НДР, наприклад, у практику молодіжної команди України з плавання (жінки - 100 м вільним стилем).

Термін впровадження: вказати дату початку і закінчення впровадження. Впровадження досліджень повинно здійснюватися на відповідному контингенті та відповідати змісту положень, розроблених при дослідженнях.

Новизна результатів впровадження та її значення: вказати наукову новизну, що відрізняє впроваджуваний результат НДР від інших.

Ефект від впровадження: вказати, до яких конкретних змін у загальноприйнятих теоретичних положеннях, підходах, засобах, методах привели положення, що впроваджуються. Вважати некоректним посилання на зайняті місця, перемоги на змаганнях, оскільки вони є результатом комплексу факторів. При впровадженні в навчальний процес конкретно вказати назву дисципліни, факультет, курс, розділ навчальної програми.

Акт підписують: автор(и) впровадження (прізвище, ім'я, по батькові посада), проректор з НДР або НР (залежно від специфіки впроваджуваного матеріалу); від організації (назва), де здійснювалось впровадження, підписують керівник (заступник керівника) організації та представник відділу, кафедри і т. д. (прізвище, ім'я, по батькові, відділ, посада), де безпосередньо проводилось впровадження.

Впровадження на рівні збірної команди підписують начальник управління з виду спорту та головний тренер збірної команди.

Підписи засвідчуються гербовими печатками обох установ.

(На рівні Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту дозволяється канцелярська печатка).

ВІДОМОСТІ ПРО ТЕМИ ТА ЇХ ЕТАПИ, ЩО ВИКОНАВ ІНСТИТУТ У 201_ Р.

Шифр і найменування теми; етапи її виконання 

Стан виконання робіт та її етапи 

Термін виконання 

Кошторисна вартість 

Початок робіт за темою 

Закінчення 

по плану 

фактично 

Розділ 1. Зведений план НДР.

Розділ 2. Ініціативний план.

Примітка:

У графі 2 вказати:

• "Тему (етап) закінчено", вказати N і дату акта прийомки теми (N держ. реєстрації проміжних наукових звітів по закінченні етапу).

• "Тема (етап) переходить на наступний рік відповідно до ТЗ".

• "Тему (етап) не завершено" вказати причини невиконання планових термінів.

ПЕРЕЛІК
тем, що були припинені у 201_ р.

N з/п 

Шифр і назва теми 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника теми 

Термін і початок роботи 

Фактичні витрати на момент припинення теми 

Підстави для припинення розробки теми (N і дата документа) 

Пропозиції щодо використання проміжних результатів  

ПЕРЕЛІК
робіт, опублікованих за результатами НДР у 201_ р.

N з/п 

Шифр теми Зведеного плану 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Назва роботи 

Видавництво 

Де опубліковано 

Вид роботи 

Обсяг, друк. арк. 

Мова 

ПЕРЕЛІК
методичних матеріалів, випущених у 201_ році

N з/п 

Шифр теми 

Авторський колектив 

Назва методичних матеріалів 

Видавництво 

Обсяг, друк. арк. 

Мова 

ВІДОМОСТІ
про винахідницьку та раціоналізаторську діяльність у 201_ р.

N з/п 

Назва винаходу, раціоналізаторської пропозиції 

N авторського свідоцтва або рацпропозиції 

Авторський колектив 

В якому році розроблено 

Очікуваний або отриманий ефект 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали