МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2018

м. Київ

N 326

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 травня 2018 р. за N 579/32031

Про звірення предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією

Відповідно до статей 19, 26 Закону України "Про музеї та музейну справу", пункту 36 Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року N 1147 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 1007), підпункту 43 пункту 4 (Постанова N 495), пункту 8 Положення про Міністерство культури України (Постанова N 495), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495, та з метою контролю за станом ведення обліку предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією (далі - Порядок), що додається.

2. Музеям державної та комунальної форм власності, історико-культурним заповідникам (далі - музеї), в яких зберігаються музейні предмети, що належать до державної частини Музейного фонду України:

до 01 вересня 2020 року провести звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією відповідного музею (далі - звірення) згідно із затвердженим цим наказом Порядком;

до передання матеріалів звірення Міністерству культури України призупинити вилучення предметів і матеріалів з науково-допоміжного фонду.

3. Музеям, що належать до сфери управління Міністерства культури України, подати до Міністерства культури України матеріали звірення до 01 жовтня 2020 року.

4. Структурним підрозділам з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити централізований збір та подання до 01 грудня 2020 року Міністерству культури України матеріалів звірення від музеїв, розташованих в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, за винятком тих, що належать до сфери управління Міністерства культури України.

5. Відділу з питань музейної справи (Чорногор В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Є. М. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
16 квітня 2018 року N 326

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 травня 2018 р. за N 579/32031

ПОРЯДОК
проведення звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією

1. Цей Порядок визначає механізм звірення предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією (далі - звірення) з метою встановлення відповідності фактичної наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду, ідентифікуючих ознак та стану їх збереженості даним книг надходжень науково-допоміжного фонду, виявлення у науково-допоміжному фонді культурних цінностей, які підлягають переведенню до основного фонду музею у встановленому законодавством порядку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про музеї та музейну справу", "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", Положенні про Музейний фонд України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року N 1147 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 1007), Інструкції з організації обліку музейних предметів, затвердженій наказом Міністерства культури України від 21 липня 2016 року N 580 (Наказ N 580), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1129/29259.

3. Звірення проводиться в музеях державної і комунальної форм власності всіх видів та організаційно-правових форм, передбачених статтями 6, 7 Закону України "Про музеї та музейну справу", історико-культурних заповідниках (далі - музеї), в яких зберігається державна частина Музейного фонду України.

4. Для проведення звірення в музеї створюється комісія у складі не менше трьох осіб з числа працівників, що відповідають за облік та зберігання фонду музею. Головний зберігач є членом комісії за посадою. У разі відсутності у штатному розписі музею посади головного зберігача до складу комісії включається посадова особа, яка виконує його функції.

5. Звірення здійснюється згідно з наказом і графіком звірення, затвердженими керівником музею. У графіку залежно від обсягу та структури науково-допоміжного фонду музею визначаються черговість і строки проведення звірення з урахуванням установлених Мінкультури строків подання матеріалів звірення.

6. За підсумками звірення складаються акти звірення окремих груп зберігання предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду, на підставі яких складається підсумковий акт звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, у якому зазначається кількість предметів і матеріалів:

зареєстрованих у книгах надходжень науково-допоміжного фонду;

незареєстрованих;

зареєстрованих двічі;

зареєстрованих у книзі надходжень науково-допоміжного фонду та не виявлених під час звірення;

культурних цінностей, які обліковуються в науково-допоміжному фонді.

Залежно від стану фондово-облікової документації музею та результатів звірення в підсумковому акті звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією додатково можуть бути зазначені інші дані, не передбачені абзацами другим - шостим цього пункту.

Підсумковий акт звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією підписується усіма членами комісії і затверджується керівником музею.

У разі виявлення в науково-допоміжному фонді культурних цінностей складається відомість про виявлені культурні цінності, які обліковуються в науково-допоміжному фонді незалежно від стану їх збереженості, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

7. Підсумки звірення затверджуються фондово-закупівельною комісією музею.

8. Матеріали звірення (підсумковий акт звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією, протокол фондово-закупівельної комісії музею, відомість про виявлені культурні цінності, які обліковуються в науково-допоміжному фонді незалежно від стану їх збереженості) надсилаються:

Мінкультури - музеями, що належать до сфери його управління;

відповідному структурному підрозділу з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій - музеями, розташованими в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, за винятком музеїв, що належать до сфери управління Мінкультури.

9. Структурні підрозділи з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій здійснюють централізований збір матеріалів звірення від музеїв, зазначених в абзаці третьому пункту 8 цього Порядку, та подають їх Мінкультури.

10. Звірення вважається завершеним після подання матеріалів звірення Мінкультури.

 

Начальник відділу з питань
музейної справи

В. В. Чорногор

 

Додаток 1
до Порядку проведення звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією
(пункт 6)

ЗАТВЕРДЖУЮ
__
                                    (керівник музею)
__
                                           (підпис)
"___" 2018 року

Підсумковий акт
звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією

_
(найменування музею)

"___" 20__ р.

Цей акт складений про те, що згідно з наказом генерального директора / директора _
                                                                           (найменування музею, заповідника)

від "___" 20__ р. N _ комісія у складі:

__
__
__
(прізвища, ініціали, посади членів комісії)

здійснила звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією.

За результатами звірення встановлено таке:

облік предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду здійснюється у

________ книгах надходжень науково-допоміжного фонду;
                           (кількість (шт.) словами і цифрами)

станом на __ кількість предметів і матеріалів
                                                                      (число, місяць, рік)

науково-допоміжного фонду:

зареєстрованих у книгах надходжень науково-допоміжного фонду

_;
(кількість предметів і матеріалів (шт.) словами і цифрами)

незареєстрованих _________;
                                 (кількість предметів і матеріалів (шт.) словами і цифрами)

зареєстрованих двічі _______;
                                  (кількість предметів і матеріалів (шт.) словами і цифрами)

зареєстрованих у книгах надходжень науково-допоміжного фонду та не виявлених під час звірення _;
                                                             (кількість предметів і матеріалів (шт.) словами і цифрами)

культурних цінностей, які обліковуються в науково-допоміжному фонді __
                                                                  (кількість культурних цінностей (шт.) словами і цифрами)

Підписи членів комісії:

___________
(посада)


(підпис)

________
(П. І. Б.)

___________
(посада)


(підпис)

________
(П. І. Б.)

___________
(посада)


(підпис)

________
(П. І. Б.)

 

Додаток 2
до Порядку проведення звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією
(пункт 6)

Відомість про виявлені культурні цінності, які обліковуються в науково-допоміжному фонді незалежно від стану їх збереженості

N з/п

Обліковий номер

Назва, автор, стислий опис предмета або матеріалу

Кількість одиниць зберігання (шт.)

Стан збереженості

Примітки

1

2

3

4

5

6

Примітки:

1. У графі 3 зазначаються:

назва предмета або матеріалу, яка починається з предметного слова (наприклад, "рама дерев'яна");

автор або виробник предмета або матеріалу (за наявності);

стислий опис предмета або матеріалу з інформацією про дату і місце його створення (за наявності) або виявлення, матеріал та техніку виготовлення, розміри, інші характерні особливості, достатні для ідентифікації, а також опис візуальних характеристик предмета чи матеріалу (наявність клейм, марок, підписів на ньому тощо).

2. У графі 4 зазначається кількість одиниць зберігання, зареєстрованих під одним обліковим номером.

3. У графі 5 зазначається стан збереженості предмета або матеріалу на дату реєстрації у відповідних книгах надходжень науково-допоміжного фонду, експериментального фонду, фонду сировинних матеріалів (добрий (без пошкоджень), задовільний, незадовільний).

4. У графі 6 зазначається (за потреби) додаткова інформація, зокрема дані про рух предмета, зміну його атрибуції та реквізити документів, що є підставою для зміни атрибуції, тощо.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали