Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства

РЕГЛАМЕНТ
Комісії (ЄС) N 1063/2010  про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства

18 листопада 2010 року

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

Прийнявши до уваги положення Договору про функціонування Європейського Співтовариства, Регламент Ради (ЄЕС) N 2913/92 від 12 жовтня 1992 року про створення Митного кодексу Співтовариства(1), та, в частині, його Статтю 247,


(1) Офіційний вісник L 302, 19.10.92, стр. 1.

а також враховуючи наступні обставини:

На основі Регламенту Ради (ЄЕС) N 732/2008 від 22 липня 2008 року про застосування схеми генеральних тарифних преференцій в період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2011 року, що вносить зміни в Регламенти (ЄС) N 552/97, (ЄС) N 1933/2006 та Регламенти Комісії (ЄС) N 1100/2006 та (ЄС) N 964/2007(2), Європейське Співтовариство в рамках своєї схеми генеральних тарифних преференцій (далі - "ГСП" (Генеральна система преференцій), або "Схема") надає торгівельні преференції на користь країн, що розвиваються. Відповідно до Статті 5(2) вищезазначеного Регламенту, правила визначення країни походження товару в частині набуття ними статусу виробленого на території країни, що розвивається, а також відповідні процедури та методи адміністративної співпраці при застосуванні таких правил формулюються та здійснюються згідно з Регламентом Комісії (ЄЕС) N 2454/93(3).


(2) Офіційний вісник L 211, 06.08.2008, стр. 1.

(3) Офіційний вісник L 253, 11.10.93, стр. 1.

1. Після дебатів, що розгорнулися навколо Зеленої книги Європейської Комісії від 18 грудня 2008 року про майбутнє системи правил визначення походження товарів, в рамках преференційних торгівельних режимів(4), 16 березня 2005 року Комісія видала Комюніке з назвою "Правила визначення походження товарів в рамках преференційних торгівельних режимів. Орієнтири на майбутнє"(5) (далі - "Комюніке"). В цьому Комюніке формулюється новий підхід до правил визначення країни походження товарів в рамках всіх преференційних торгівельних режимів за участі Європейського Співтовариства та, особливо, таким механізмам, зорієнтованим на розвиток, як ГСП.


(4) СОМ (2003) 787.

(5) СОМ (2005) 100.

2. В контексті Програмі розвитку, прийнятій на конференції в Дохе, держави-учасники визнали потребу в удосконаленні інтеграції країн, що розвиваються, в світову економіку, в тому числі шляхом розширення можливостей для виходу їх виробників на ринки розвинутих країн.

За такої мети необхідно спростити правила преференційного походження товарів та по можливості зробити їх більш гнучкими з тим, щоб продукти, виготовлені в країнах - бенефіціаріях, могли отримувати реальну вигоду від наданих їм пільг.

3. Для того, щоб преференції дійсно приносили користь тим, хто їх потребує, а також з метою захисту власних ресурсів Європейського Співтовариства, внесення змін в правила преференційного походження має супроводжуватись опрацюванням процедур контролю за їх застосуванням.

4. Оцінка Комісією значення даного Регламенту свідчить про те, що правила походження товарів ГСП достатньо тяжкі для розуміння та носять занадто обмежений характер. Більш того, з'ясовується, що по відношення до ряду продуктів преференції на практиці використовуються достатньо вузько, особливо по відношенню до продуктів, що представляють найбільший інтерес для слаборозвинутих країн, і єдиною причиною такого положення справ є саме правила, що стосуються походження товарів.

5. Оцінка наслідків також показала, що спрощення правил та більш тісної прив'язки їх до завдань розвитку можна досягти шляхом введення єдиного критерію для визначення походження всіх товарів, які не повністю отримані в країні-бенефіціарі: походження таких товарів має встановлюватися виходячи з їх доданої вартості, яка створюється саме у відповідній країні-бенефіціарі, а також враховуючи те, чи задовольняють вони критерії достатньої переробки. В той же час з'ясувалось, що яким-небудь одним методом забезпечити спрощення та прив'язку правил походження товарів із завданнями розвитку не вдасться. Більш того, відповідно думок зацікавлених сторін, для цілого ряду секторів критерій, заснований на розрахунку доданої вартості, або не підходить, або має використовуватися разом з іншими критеріями, - наприклад, застосовуючи до сфер сільського господарства, переробки сільськогосподарської продукції, продукції риболовства, хімічної продукції, металів, текстилю, одягу та взуття. Тому в таких галузях мають застосовуватися інші, прості критерії, легко зрозумілі виробникам та такі, що без особливих зусиль контролюються адміністрацією, - при чому вони можуть використовуватись як замість критерію, заснованого на розрахунку доданої вартості, так і разом з ним. До таких інших критеріїв відносяться максимально допустимий вміст матеріалів іноземного походження; зміна тарифної позиції або субпозиції; певні операції з обробки/переробки кінцевого товару; а також використання у виробництві матеріалів повністю отриманих на території країни, що розвивається. Тим не менш, завдання спростити правила означає, що їх кількість необхідно звести до мінімуму. Тому бажано, щоб правила походження товарів встановлювались не для кожного продукту, а для певної сфери в цілому.

6. Правила походження мають не лише відображати особливості певних розділів ТН ЗЕД, але і робити режим тарифних преференції доступним для тих країн-бенефіціарів, яким він призначений. Крім того, ці правила по можливості мають враховувати відмінності у промисловому потенціалі країн-бенефіціарів. В цілях сприяння промисловому розвитку слаборозвинутих країн, необхідно передбачити, щоб у випадках, коли правила походження товарів засновані на принципі максимально допустимого вмісту іноземного матеріалу, ця максимально допустима величина була як можна більш високою, але в той же час гарантувала, що операції, які виконуються в даній країні, є оригінальними та економічно обґрунтованими. якщо максимально допустимий вміст іноземних матеріалів досягає 70 %, або щодо даної слаборозвинутої країни діє інше співставне по м'якості правило для визначення походження товарів, то це має сприяти збільшенню експорту товарів з відповідної країни.

7. Для того, щоб процес обробки або переробки виробів, що відбувається в країні-бенефіціарі, носив оригінальний та економічно обґрунтований характер, був дійсно економічно вигідним для даної країни, має зміст створити перелік "недостатніх" операцій обробки або переробки, на основі яких ніяк не можна вважати товар походженням з відповідної країни. Такий перелік може практично співпадати з вже існуючим, однак, в нього необхідно внести деякі корективи. Так, для уникнення порушень в торгівлі та проблем на ринку цукру, а також для виконання положень, вже затверджених в якості правил походження товарів в рамках інших режимів преференційної торгівлі, слід ввести нове правило, яке дозволить запобігти підмішування до цукру яких-небудь інших матеріалів.

8. Деяку міру гнучкості слід забезпечити для сфер, для яких критерій доданої вартості непридатний, як, наприклад, зараз, коли підприємствам таких сфер дозволяється використовувати обмежену частку матеріалів, що не задовольняють правилам. Проте, розмір цієї частки необхідно уточнити стосовно продукції, що створюється з використанням матеріалів, що повністю добуваються або виготовляються в цій країні. Крім того, для забезпечення ще більшої гнучкості при виборі вихідних матеріалів, допустиму частку таких матеріалів необхідно підвищити, за виключенням деяких чуттєвих товарів, до рівня 10 % - 15 % від ціни франко-завод готового товару. До вищезазначених чуттєвих товарів відносяться продукти, перераховані в Главах 2 та 4 - 24 Гармонізованої системи, крім підданої переробці продукції рибальства, зазначеної в Главі 16, для якої більш оправдано встановлювати допустимі ліміти у ваговому вираженні, а також продукти, перераховані в Главах 50 - 63 Гармонізованої системи, допустимі відхилення у виробництві та складі яких мають бути виражені у вагових або вартісних величинах, в залежності від конкретного випадку та виду товару.

9. Принцип кумуляції відповідно до походження товарів є важливим інструментом, що сприяє кооперації країн, які мають однакові правила походження товарів, в процесі виробництва продукції, в якій може застосовуватися режим преференційних тарифів. Умови для регіональної кумуляції походження, що склалися на теперішній час, форми кумуляції, що використовуються сьогодні трьома регіональними угрупуваннями країн, виявилися дуже жорсткими та заплутаними. Їх необхідно спростити та зробити більш гнучкими за рахунок видалення існуючого вартісного компонента. Більш того, можливості для кумуляції походження товарів, які існують в країнах однієї регіональної групи сьогодні, необхідно зберегти, не дивлячись на диференціацію в правилах походження товарів між слаборозвинутими країнами та іншими країнами-бенефіціарами, яка передбачається даним Регламентом для певних випадків. Принцип кумуляції має бути допустимий тільки за умови, що, відправляючи матеріали в іншу країну групи з метою регіональної кумуляції, кожна країна застосовує ті правила походження товарів, які діють в рамках її торгівельних відносин з Європейським Співтовариством. Однак, для уникнення порушень в торгівлі між країнами з різноманітними рівнями тарифних преференцій, необхідно передбачити механізми, що виключають розповсюдження принципу регіональної кумуляції на деякі чуттєві товари.

10. В своєму Комюніке Комісія зазначила, що вона готова розглянути будь-який запит на створення нового об'єднаного або розширеного угрупування країн, в основі якого лежить взаємна економічна компліментарність, якщо при її створенні будуть враховані відмінності в преференційних схемах, що застосовуються по відношенню до конкретних країн-учасниць, рівно як і неминучі ризики уникнення деяких тарифів, а також якщо країнами-заявниками створені необхідні структури та процеси адміністративної співпраці для управління та контролю в такій сфері, як встановлення походження товарів. За такої мети слід створити основи для кумуляції походження в тих країнах, що входять в групи регіональної кумуляції I та III, деякі задовольняють умовам, які сформульовані вище. Нова група регіональної кумуляції (яка буде називатися групою IV) має бути створена за заявкою зі сторони міждержавного економічного об'єднання країн Південної Америки - Mercosur. В її склад ввійдуть Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай. Застосування принципу регіональної кумуляції по відношенню до вищезазначених країн буде залежати від виконання ними необхідних вимог.

11. Країнам-бенефіціарам необхідно надати можливості для взаємовигідної кумуляції з країнами, які є учасницями угод про вільну торгівлю (FTA), укладених в ЄС. Ця кумуляція нового типу - так звана розширена кумуляція - має бути односпрямованою, тобто допускати використання певних матеріалів тільки в країнах-бенефіціарах, і право на неї має надаватися тільки після ретельної експертизи запиту від відповідної країни-бенефіціара. В силу своєї чуттєвості, товари, перераховані в Главах 1 - 24 Гармонізованої системи, підлягають виключенню із кумуляції даного типу.

12. З 2001 року країнам-бенефіціарам дозволено застосовувати принцип кумуляції походження на товари, що підпадають під категорії, які перераховані в Главах 25 - 97 Гармонізованої системи, та походять з Норвегії або Швейцарії. Кумуляцію в рамках цього принципу слід продовжити та застосовувати по відношенню до Туреччини, але за умови, що в Норвегії, Швейцарії та Туреччині буде застосовуватися така сама концепція "походження товарів", що і в Європейському Співтоваристві, та вони введуть аналогічний режим для товарів, що імпортуються в ці країни, які вироблені з використанням матеріалів, походженням з Європейського Співтовариства. Для цього вони мають укласти угоду, що закріплює їх обов'язки надавати Державам-учасницям та один одному необхідну підтримку в сфері адміністративної співпраці (угода має бути укладена в формі обміну офіційними листами або іншого закріплення домовленостей між сторонами).

13. Однак, принцип регіональної кумуляції не має розповсюджуватися на певні матеріали, якщо тарифні преференції, передбачені в Європейському Співтоваристві, не аналогічні преференціям для всіх країн, які приймають участь в кумуляції, та по відношенню до відповідних матеріалів в результаті кумуляції можна було б застосовувати більш вигідний тарифний режим, ніж той, який застосовувався б до них у випадку їх прямого експорту в Європейське Співтовариство. Якщо не намагатися вирішувати такі проблемі шляхом виключення відповідних матеріалів, це призведе до уникнення певних тарифів або порушень в торгівлі - наприклад, експорту товарів в Європейське Співтовариство тільки з країн, по відношенню до яких застосовуються найбільш сприятливі тарифні преференції.

14. Перелік матеріалів, що виключаються з сфери застосування принципу регіональної кумуляції, необхідно затвердити окремим додатком. При цьому в цей додаток можна вносити зміни не тільки кожного разу, коли виникає чергова подібна ситуація, але і для випадків, коли такі ситуації можуть виникати як наслідок застосування принципу кумуляції між країнами I та III групи регіональної кумуляції.

Можливість застосування принципу кумуляції у відносинах між країнами I та III групи регіональної кумуляції, а також розширеної кумуляції є предметом певних умов, виконання яких, вирішуючи питання про застосування принципу кумуляції, Комісія буде перевіряти за допомогою відповідних процедур комітету та певних критеріїв. Керуючись тими самими процедурами та критеріями, Комісія, виявивши, що країни, яким була надана можливість користуватися принципом кумуляції, згодом припинили виконувати необхідні вимоги, або що це призвело до непередбачуваних результатів, наприклад, порушень в торгівлі, уникнення деяких тарифів і т. п., повинна мати право у будь-який час відкликати дозвіл на застосування відповідного принципу кумуляції.

15. Існуючі правила походження зараз містять досить складні положення, що стосуються риболовецьких суден, що ведуть вилов риби за межами територіальних вод. Складність цих положень суперечить цим цілям, та в результаті їх важко застосовувати, а застосування практично неможливо контролювати. Таким чином, дані положення також слід спростити.

Крім того, існуючі правила вимагають від країн доказів того, що продукт прямо транспортується в Європейське Співтовариство, отримати які достатньо непросто. Через цю вимогу постачальники деяких товарів, що супроводжуються належним сертифікатом походження, на практиці не можуть користуватися вигодами, пов'язаними з преференціями. Отже, необхідно ввести нове, більш просте та гнучке правило, зміст якого повинен полягати в демонстрації того, що товари, пред'явлені на митниці та заявлені як ті, що ввозяться для вільного обігу в Європейському Співтоваристві, - є тими самими товарами, які залишили країну-бенефіціара експорту, та не понесли на шляху жодних змін або перетворень.

16. В теперішній час сертифікацію походження товарів здійснюють компетентні органи країн-бенефіціарів, та у випадку, якщо заявлене джерело походження виявиться неправдивим, імпортери, як правило, не зобов'язані платити які-небудь мита, оскільки вони діяли добросовісно, а помилка вважається допущеною з вини вищезазначених компетентних органів. В результаті наноситься збиток внутрішнім ресурсам Європейського Співтовариства, та в кінці кінців саме його платники податку несуть тягар по ліквідації цього збитку. Так як експортери краще всіх знають про походження своєї продукції, вони зобов'язані напряму забезпечувати своїх замовників заявою про походження товару.

17. Для полегшення контролю товарів в постекспортному періоді необхідно передбачити реєстрацію експортерів в компетентних органах країн-бенефіціарів. В цих цілях кожною країною-бенефіціаром має бути створена електрона система звітності зареєстрованих експортерів, дані якої відповідні державні органи такої країни-бенефіціара зобов'язані повідомляти в Комісію. На основі отриманої таким шляхом інформації Комісія буде формувати центральну базу даних зареєстрованих експортерів для використання операторами та адміністраціями Європейського Співтовариства. Дякуючи такій базі даних, оператори зможуть перевіряти, чи є їх постачальник зареєстрованим експортером у відповідній країні-бенефіціарі, перед тим, як декларувати товари для ввозу у вільний обіг. А компанії Європейського Співтовариства, що здійснюють експорт товарів з метою двостороннього застосування принципу кумуляції походження, повинні будуть реєструватися в компетентних органах Держав-учасниць.

18. Через опублікування чисельності та неконфеденційних даних про реєстрацію експортерів, інші учасники угоди отримують можливість звертатись до таких даних з метою забезпечення прозорості угоди та підвищення інформованості всіх зацікавлених сторін. Однак, приймаючи до уваги наслідки розголошення такої інформації, його слід допускати лише у випадках, коли від експортера була заздалегідь отримана добровільна письмова згода на розголошення своїх даних.

19. Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 1995 року про захист інтересів фізичних осіб при обробці їх особистих даних та про вільний рух таких даних(1) регламентує обробку особистих даних громадян в Державах-учасниках. Принципи, викладені в Директиві 95/46/ЄС, можна при необхідності уточнити та доповнити в рамках даного Регламенту.


(1) Офіційний вісник L 281, 23.11.95, стр. 31.

20. Регламент (ЕС) N 45/2001 Європейського Парламенту та Співтовариства від 18 грудня 2000 року про захист інтересів фізичних осіб при обробці їхніх особистих даних інститутами та органами Співтовариства, та про вільний рух таких даних(2) регламентує дії Комісії, пов'язані з обробкою особистих даних. Принципи, викладені в Регламенті (ЄС) N 45/2001, можна при необхідності уточнити та доповнити в рамках даного Регламенту.


(2) Офіційний вісник L 8, 12.01.2001, стр. 1.

21. Відповідно до Статі 28 Директиви 95/46/ЕС, національні наглядові органи мають контролювати обробку особистих даних в Державах-учасницях з питань законності цих процедур, в той час як згідно Регламенту (ЄС) N 45/2001, Орган нагляду в сфері захисту інформації в Європейському Співтоваристві має контролювати дії інститутів та органів ЄС, пов'язані з обробкою особистих даних громадян. Орган нагляду в сфері захисту інформації в Європейському Співтоваристві та національні наглядові органи, із врахуванням меж своїх відповідних повноважень, повинні активно співпрацювати один з одним, забезпечуючи скоординований контроль процедур, що здійснюються з метою виконання даного Регламенту.

Створюючи системи реєстрації експортерів, слід враховувати можливості країн-бенефіціарів з організації та ведення таких систем, а також можливості Комісії з формування необхідної централізованої базі даних. З цією метою Комісія повинна розробити вимоги для користувачів системи та її технічні специфікації. Після розробки централізованої бази даних можна буде достатньо точно оцінити наслідки створення системи реєстрації з точки зору доступності та захисту даних про експортерів. За результатами оцінки у відповідні положення будуть внесені необхідні корективи. У зв'язку з цим впровадження системи слід відстрочити до 1 січня 2017 року, що дозволить більш ретельно підготувати вимоги до користувачів та технічні специфікації, а також внести відповідні корективи, які можуть виявитися необхідними за введення таких вимог та специфікацій. Однак, країнам, які не зможуть вкластися у вищезазначений строк, має бути наданий додатковий трирічний період.

У строк до 2017 року та протягом додаткового періоду, передбаченого для країн-бенефіціарів, які до 2017 року ще не будуть готові до впровадження нової системи, слід встановити перехідні правила, що визначають процедури та методи адміністративної співпраці. Ці правила мають бути засновані на принципах, що застосовувались раніше. Зокрема, такі перехідні правила мають зобов'язувати компетентні органи відповідної країни до видачі сертифіката походження товарів. Крім того, існуючі правила необхідно удосконалити, узгодивши їх у структурному відношенні з правилами, які будуть застосовуватися після запуску системи реєстрації експортерів. В результаті всі ці правила мають стати більш ясними: їх необхідно чітко розділити за наступними категоріям: загальні принципи, експортні процедури, які необхідно виконувати в країнах-бенефіціарах, процедури ввезення товарів для вільного обігу в Європейському Співтоваристві, а також методи адміністративної співпраці. Одночасно слід обновити форму сертифіката походження - Форму А. Зокрема, необхідно вставити в неї примітки в редакції 2007 року, оскільки в цій версії враховані останні зміни у складі ЄС та, відповідно, міститься повний список країн, які на сьогодні використовують Форму А в цілях, пов'язаних з ГСП.

22. Доступ до преференційного режиму має надаватися країнам-бенефіціарам за умови створення та підтримки ними в силі адміністративних структур, що дозволяють здійснювати ефективне управління режимом преференцій, а також за умови, що вони приймуть на себе зобов'язання за проханням Комісії надавати їй всю необхідну підтримку в області контролю за належним управлінням преференційною схемою. Зокрема, необхідно створити систему адміністративної співпраці між компетентними органами всередині Європейського Співтовариства та всередині країн-бенефіціарів, на основі якого можна було б розробити механізми для визначення походження товарів. В той же час необхідно чітко прописати відповідальність експортерів за декларування походження товарів, а також роль адміністративних органів в управлені системою. Слід визначити, які відомості повинні міститися в сертифікаті походження, зазначити обставини, за яких митні органи Європейського Співтовариства мають право відмовити заявнику в прийомі такого сертифіката або відправити його на перевірку.

23. Визначення та список операцій, що відповідають критерію "достатньої обробки або переробки", які містяться в існуючому регламенті, є єдині для ГСП та преференційних тарифних заходів, що в односторонньому порядку приймаються Європейським Співтовариством по відношенню до ряду країн або територій. Оскільки реформування правил походження товарів в рамках цієї останньої системи буде відбуватися на більш пізньому етапі, поки до неї необхідно застосовувати поточні положення. Однак, заради гармонізації цієї системи до ГСП та іншими режимами односторонніх преференцій в торгівлі, визначення "продуктів, повністю добутих або отриманих в країні", та перелік операцій, що складають "недостатню обробку або переробку", які закріплені в таких інших односторонніх режимах, слід привести у відповідність із визначеннями та переліками, що передбачені правилами походження товарів в рамках ГСП.

24. У зв'язку із вищезазначеним, в Регламент (ЄЕК) N 2454/93 мають бути внесені відповідні зміни та доповнення.

25. Завдяки Правилам (ЄС) Комісії N 1613/2000(1), (ЕС) N 1614/2000(2) и (ЕС) N 1615/2000(3), Співтовариство надало часткову відмову від ГСП правил походження для окремої текстильної продукції, що походить з Лаосу, Камбоджи та Непалу, що збігає 31 грудня 2010. Більш прості та гнучкі для розвитку правила походження, представленні цим Регламентом, забезпечать продовження тих часткових відмов.


(1) Офіційний вісник L85, 25.07.2000, стр. 38.

(2) Офіційний вісник L85, 25.07.2000, стр. 46.

(3) Офіційний вісник L85, 25.07.2000, стр. 54.

26. Заходи, передбачені цим Регламентом, узгоджуються з думками Комітету по Митному кодексу,

ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1
Мета та область застосування

В Регламент (ЄЕС) N 2454/93 цим вносяться наступні зміни та доповнення:


(1) В Главі 2 Частини I (IV) Статті 66 - 97 замінюються наступним текстом:

"Розділ 1
Генеральна система преференцій

Підрозділ 1

Стаття 66

В цьому розділі формулюються правила в частині визначення поняття "походження товару", процедур та методів адміністративної співпраці по даному питанню, в цілях, пов'язаних із застосуванням режиму генеральних тарифних преференцій (далі - "ГСП"), що надається Європейським Співтовариством на основі Регламенту (ЄС) N 732/2008(*) країнам, що розвиваються (далі - "схема").


(*) Офіційний вісник L 211, 06.08.2008, стр. 1

Стаття 67

1. В рамках цього Розділу та Розділу 1A цієї Глави діють наступні визначення термінів:

(a) під "країною-бенефіціаром" розуміється країна або територія, зазначена в переліку Регламенту (ЄС) N 732/2008; при цьому поняття "країна-бенефіціар" також розповсюджується на територіальні води (аж до кордонів таких) відповідної країни або території в значенні, передбаченому Конвенцією Організації Об'єднаних Націй по морському праву (прийнята в Монтего-Бэй 10 грудня 1982 року);

(b) під "виробництвом" розуміються будь-які процеси обробки або переробки сировини, продукції або матеріалів, включаючи збірку;

(c) під "матеріалами" розуміються будь-які інгредієнти, види сировини, компоненти та комплектуючі, що використовуються при виробництві продукту;

(d) під "продуктом" розуміється довільний продукт, навіть якщо він не є кінцевим продуктом та призначається для використання в подальших виробничих операціях;

(e) під "товарами" розуміються продукти та матеріали;

(f) під "двосторонньою кумуляцією" розуміється система, за якою продукти, що походять відповідно до цього Регламенту з Європейського Співтовариства, можуть вважатися матеріалами, які мають походження в країні-бенефіціарі, якщо вони піддаються подальшій переробці або стають частиною продукції, виробленої в даній країні-бенефіціарі;

(g) під "кумуляцією з Норвегією, Швейцарією або Туреччиною" розуміється система, за якої продукти, що походять з Норвегії, Швейцарії або Туреччини, можуть вважатися матеріалами, що мають походження в країні-бенефіціарі, якщо вони піддаються подальшій переробці або стають частиною продукції, виробленої в даній країні-бенефіціарі, та імпортуються в Європейське Співтовариство;

(h) під "регіональною кумуляцією" розуміється система, за якої продукти, що походять відповідно до цього Регламенту з країни, яка входить у склад регіональної групи, можуть вважатися матеріалами, які мають походження в іншій країні тієї ж регіональної групи (або в країні іншої регіональної групи, коли мова може йти про кумуляцію між групами), якщо вони піддаються подальшій переробці або стають частиною продукції, виробленої у відповідній країні;

(i) під "розширеною кумуляцією" розуміється система, діюча за умови задоволення Комісією відповідного запиту від країни-бенефіціара, за якої певні матеріали, що походять з країни, яка уклала з Європейським Співтовариством угоду про вільну торгівлю згідно з Статтею XXIV чинної версії Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (GATT), можуть вважатися матеріалами, що мають походження у відповідній країні-бенефіціарі, якщо вони піддаються подальшій переробці або стають частиною продукції, виробленої у даній країні;

(j) під "взаємозамінними матеріалами" розуміють матеріали, аналогічні один одному по типу, комерційним якостям, технічним та фізичним характеристикам, які не можна відрізнити один від одного з того моменту, як вони стали частиною кінцевої продукції;

(k) під "регіональною групою" розуміється група країн, до яких застосовується принцип регіональної кумуляції;

(l) під "митною вартістю" розуміється вартість товару, яка визначається відповідно до Договору 1994 року про реалізацію положення Статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (Договір ВМО з оцінки митної вартості);

(m) під "вартістю матеріалів" з Переліку, який приводиться в Додатку 13а, розуміється митна вартість іноземних матеріалів, які використовуються при виробництві кінцевого продукту, в момент їх імпорту або, якщо вона не відома та не може бути встановлена, перша ціна продажу даних матеріалів в межах країни-бенефіціара. За необхідності встановлення вартості іноземних матеріалів застосовується дане положення із врахуванням вищезазначених зауважень;

(n) під "ціною франко-завод" розуміється ціна, сплачена виробнику, на підприємстві якого виконується остання обробка або переробка даного продукту; в цю ціну включається вартість всіх матеріалів, використаних при його виробництві, а також всі інші виробничі витрати за виключенням будь-яких внутрішніх податків, які відшкодовуються або можуть бути відшкодовані при експорті даного продукту;

У випадках, коли фактично сплачена ціна не відображає всіх витрат на виробництво продукту, реально понесених в країні-бенефіціарі, під ціною франко-завод розуміється сума всіх витрат за вирахуванням будь-яких внутрішніх податків, які відшкодовуються або можуть бути відшкодовані при експорті даного продукту;

(o) під "максимально допустимим вмістом іноземних матеріалів" розуміється максимально допустимий вміст в продукті іноземних матеріалів, при якому в процесі подальшої обробки/переробки продукту буде наданий статус продукту, що походить з країни-бенефіціара. Такий допустимий вміст може бути виражений у відсотках від ціни франко-завод продукту або у відсотках від маси нетто іноземних матеріалів, що використовуються в його виробництві, які підпадають під певні групи, позиції або підпозиції;

(p) під "масою нетто" розуміється вага товарів без будь-якого роду пакувальних матеріалів та тари;

(q) під "групами", "позиціями" та "підпозиціями" розуміються групи, позиції та підпозиції (коди на рівні чотирьох та шести знаків), що використовуються в товарній номенклатурі Гармонізованої системи, із врахуванням змін, внесених на основі Рекомендації Ради по митній співпраці від 26 червня 2004 року;

(r) термін "класифікований" вказує на віднесення продукту або матеріалу до певної позиції або підпозиції Гармонізованої системи;

(s) під "партією товару" розуміються товари, які:

- одночасно відправляються одним експортером одному вантажоотримувачу; або

- оформлюються одним транспортним документом, що свідчить про їх відправку експортером вантажоотримувачу (або, за відсутності такого документу, одним інвойсом);

(t) під "експортером" розуміється особа, яка експортує товари в Європейське Співтовариство або країну-бенефіціар, яка здатна довести походження товарів, незалежно від того, чи є вона виробником, а також від того, чи самостійно вона виконує експортні формальності;

(u) під "зареєстрованим експортером" розуміється експортер, зареєстрований у відповідних компетентних органах країни-бенефіціара в цілях, пов'язаних з наданням інформації про походження товарів, експорт яких може здійснюватися в рамках режиму ГСП;

(v) під "заявою про походження" розуміється заява експортера, яка свідчить про те, що відповідний товар задовольняє правила походження товарів в рамках системи преференцій. На основі цієї заяви особа, яка декларує товари для ввезення з метою вільного обігу на території Європейського Співтовариства, має право претендувати на режим тарифних преференцій. Така заява також надає право господарському суб'єкту, що діє в країні-бенефіціарі та імпортує матеріали для подальшої їх переробки за принципом кумуляції, довести країну походження таких товарів.

2. В контексті пункту (n) параграфу 1, у випадках, коли останні операції по обробці або переробці продукту делегуються виробнику за договором субпідряду, поняття "виробник", яке згадується в першому абзаці пункту (n) параграфу 1, може відноситься до підприємства, яке найняло відповідного субпідрядника.

Підрозділ 2
Визначення поняття товарів, що походять з країни-бенефіціара

Стаття 72

Нижчезазначені товари вважаються походженням з країни-бенефіціара:

1) товари, повністю отримані в даній країні у значенні, передбаченому Статтею 75;

2) товари, отримані в даній країні та мають в своєму складі матеріали, які не були повністю отримані в ній, за умови, що такі матеріали піддавалися достатній обробці або переробці в значенні, передбаченому Статтею 76.

Стаття 73

a) У відповідній країні-бенефіціарі повинні виконуватися умови для надання продукту статусу "походженням з даної країни", що викладені в цьому підрозділі.

b) У випадку повернення в країну-бенефіціара товарів з підтвердженим походженням, раніш експортованих з неї в іншу країну, такі товари не будуть вважатися походженням з цієї країни-бенефіціара, якщо компетентним органам не будуть пред'явлені переконливі докази того, що:

(a) на момент повернення товари вважалися точно такими самими, якими вони були на момент експорту; та

(b) вони не піддавалися ніяким операціям, крім тих, які вимагались для збереження їх в належному стані в період перебування в іншій країні або в процесі експорту (транспортування).

Стаття 74

1. Товари, що ввозяться та випускаються у вільний обіг в Європейському Співтоваристві, мають бути такими самими як і на момент експорту з країни-бенефіціара, в якій вони вважаються повністю виробленими або достатньо обробленими. До моменту випуску у вільний обіг в Європейському Співтоваристві дані товари не повинні піддаватися яким-небудь змінам, трансформаціям, а також тим або іншим операціям, крім операцій, які вимагаються для збереження їх у належному стані. Зберігання продуктів або партій товару, а також розділення партій є допустимими операціями, якщо відповідальність за їх виконання несе експортер або подальший власник товарів, та такі товари залишаються під митним контролем в країні (або країнах) транзиту.

2. Умови параграфу 1 вважаються виконаними, якщо у митних органів не виникає підстав вважати протилежне; інакше представники митних органів мають право вимагати від декларанта додаткових доказів, які він може надати будь-якими способами, зокрема, це можуть бути офіційні транспортні документи, наприклад, коносамент, а також фактичні або конкретні дані, засновані, наприклад, на маркуванні або нумерації упаковок, або інші докази, що відносяться відповідно до товарів.

3. Положення параграфів 1 та 2 діють із відповідними змінами у випадках, коли застосовується кумулятивний принцип походження, як передбачено в Статтях 84, 85 або 86.

Стаття 75

1. Товари нижчезазначених категорій вважаються повністю виробленими в країні-бенефіціарі:

a) корисні копалини, добуті на її території або в її територіальних водах, на її континентальному шельфі та в морських надрах;

b) рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території;

c) живі тварини, народжені та вирощені на її території;

d) продукція живих тварин, вирощених на її території;

e) продукція, отримана з забитих тварин, народжених та вирощених на її території;

f) продукція, отримана шляхом полювання або риболовства, що велося на її території;

g) продукти аквакультури: риба, ракообразні та молюски, народжені та вирощені на її території;

h) продукція морського риболовства та інша продукція, отримана з моря на суднах країни-бенефіціара, але за межами її територіальних вод;

i) продукція, вироблена на борту її плавучих рибозаводів виключно з продукції, зазначеної у підпараграфі (h);

j) вторинна сировина, зібрана в країні-бенефіціарі виключно з метою відновлення первинного матеріалу;

k) відходи та брухт, які отримуються в результаті виробничих операцій, що ведуться на її території;

l) продукція, що видобувається з морського дна та його надр за межами територіальних вод країни, за умови, що вона має виняткові права на таке добування;

m) товари, які вироблено у країні виключно з продукції, яку зазначено у підпараграфах (a) - (l).

2. Терміни "судна" та "плавучі рибозаводи" в параграфах 1(h) та (i) відносяться тільки до суден та плавучих рибозаводів, які задовольнять наступні критерії:

(a) вони зареєстровані в крїані-бенефіціарі або Державі-учасниці;

(b) вони ходять під прапором країни-бенефіціара або Держави-учасниці;

(c) вони відповідають одній з наступних умов:

(i) вони як мінімум наполовину належать громадянам країни-бенефіціара або Держави-учасниці, або

(ii) вони належать компаніям, 

- офіс(и) правління та основне місце діяльності яких знаходяться в країні-бенефіціарі або Державах-учасницях; або

- які як мінімум наполовину належать країні-бенефіціару, Державам-учасницям, державним організаціям або громадянам країн-бенефіціарів або Держав-учасниць.

3. Кожна з умов, передбачених в параграфі 2, може виконуватися в Державах-учасницях або різних країнах-бенефіціарах, якщо всі такі країни-бенефіціари беруть участь в регіональній кумуляції походження відповідно до положень Статті 86(1) та (5). В подібних випадках продукція вважається походженням з країни-бенефіціара, під прапором якої ходить судно або плавучий рибозавод, як зазначено вище в пункті (b) параграфу 2.

Положення попереднього абзацу застосовуються тільки у випадку дотримання положень, що містяться в Статті 86(2)(b) та (c).

Стаття 76

1. Без обмеження для застосування Статей 78 та 79 товари, не повністю отримані в країні-бенефіціарі в значенні, передбаченому Статтею 75, вважаються походженням з цієї країни при дотриманні відповідних умов, сформульованих в Додатку 13a.

2. Якщо продукт, що отримав статус достатньо обробленого/переробленого в країні-бенефіціарі відповідно до параграфу 1, в подальшому піддався переробці в тій же країні та буде використаний в якості матеріалу для виробництва іншого продукту, використання сировини іноземного походження, що входить в склад вихідного продукту враховуватися не буде.

Стаття 77

1. Перевірка виконання вимог, сформульованих в Статті 76(1), проводиться по відношенню до кожного найменування товару, що експортується.

Однак у випадках, коли в основі відповідного правила лежить такий критерій, як максимально допустимий вміст матеріалів іноземного походження, в цілях обліку відмінностей в рівнях витрат та валютних курсів, вартість матеріалів іноземного походження можна визначати як середню величину в порядку, описаному в параграфі 2.

2. У випадках, згаданих у другій частині параграфу 1, середня ціна франко-завод продукту та середня вартість матеріалів іноземного походження, використаних в його виробництві, є, відповідно, середнім арифметичним суми всіх цін франко-завод, за якими ці продукти продавалися протягом попереднього фінансового року, та середнім арифметичним суми вартостей всіх матеріалів іноземного походження використаних в його виробництві за останній фінансовий рік в країні експорту. Однак, якщо дані за весь фінансовий рік відсутні, в розрахунок береться більш короткий період, але не менш трьох місяців.

3. Експортери, що обрали визначення середніх показників для розрахунку ціни франко-завод, зобов'язані послідовно застосовувати такий метод підрахунків протягом всього року, наступного за базовим фінансовим роком, або, протягом року, наступного за більш коротким обраним періодом, прийнятим за базу розрахунку. Застосування такого методу може бути припинено експортером у випадку, якщо він встановить, що протягом відповідного фінансового року або більш короткого репрезентативного строку, який складає не менш трьох місяців, коливання витрат або валютних курсів, на яких засновано застосування даного методу, припинились.

4. Середні показники, зазначені вище в параграфі 2, приймаються, відповідно, за ціну франко-завод та вартість матеріалів іноземного походження, які можуть використовуватися для перевірки виконання критерію "максимально допустимий вміст матеріалів іноземного походження".

Стаття 78

1. Без обмеження для застосування параграфу 3, нижчезазначені операції не відповідають критерію достатньої обробки/переробки незалежно від виконання умов, викладених в Статті 76:

(a) операції із забезпечення схоронності товарів під час їх зберігання та транспортування;

(b) ділення та сортування партій, формування відправок;

(c) операції чищення, миття, видалення пилу, окислу, масел, фарби та інших шарів та покриття;

(d) прасування або пресування тканин та текстильних виробів;

(e) прості операції фарбування та полірування;

(f) шелушіння або повне перемелювання рису, полірування та глазурування рису та круп;

(g) операції з надання цукру кольору та аромату, формування кускового цукру; повне або часткове подрібнення кристалічного цукру;

(h) очищення від шкірки, видалення кісточок, шелушіння фруктів, горіхів та овочів;

(i) операції точіння, прості операції подрібнення або нарізання;

(j) просіювання або відбір, сортування, класифікація по якості, упорядкування, калібрування (включаючи комплектування) продуктів;

(k) прості операції розливу та фасування продуктів в бутилі, консервні банки, балони, пакети, ящики, коробки, фіксація продукції на лотках, картоні, а також інші прості операції з пакування продуктів;

(l) прикріплення або нанесення на продукт або його упаковку маркування, етикеток, логотипів та інших подібних відмітних знаків;

(m) просте змішування однотипних або різнотипних продуктів; додавання цукру до любих матеріалів;

(n) просте додавання води, розведення водою, дегідратація або денатурація продуктів;

(o) проста збірка компонентів виробу з метою отримання повного виробу, а також розібрання продукту на компоненти;

(p) комбінація двох або декількох операцій, перерахованих вище в пунктах (a) - (o);

(q) забій худоби.

2. В цілях, передбачених параграфом 1, операції вважаються простими, якщо для їхнього виконання не потрібне застосування особливих навичок, створення або установки спеціальних станків, механізмів та інструментів.

3. Для вирішення питання про те, чи є обробка та переробка, яким піддається продукт, "недостатніми" в значенні, передбаченому параграфом 1, враховуються всі операції, які виконуються в країні-бенефіціарі з даним продуктом.

Стаття 79

1. В порядку відхилення від положень Статті 76 та з урахуванням параграфів 2 та 3 цієї Статті, матеріали іноземного походження, які, відповідно до вимог Переліку, що міститься в Додатку 13а, не підлягають використанню у виробництві певного продукту, можуть використовуватися в його виробництві за умови, що їх маса нетто або загальна вартість у складі даного продукту не перевищують, відповідно:

(a) 15 % від маси продукту, якщо він підпадає під коди, перераховані в Главах 2 та 4 - 24 Гармонізованої системи, за виключенням перероблених продуктів рибальства, зазначених в Главі 16;

(b) 15 % від ціни франко-завод готового товару, якщо він підпадає під будь-які інші коди, за виключенням продуктів, що підпадають під товарні групи, перераховані в Главах 50 - 63 Гармонізованої системи, на які розповсюджуються допустимі відхилення, зазначені в Примітках 6 и 7 Частини I Додатку 13a.

2. Відхилення, описане вище в параграфі 1, не є підставою для перевищення яких-небудь відсоткових значень, в яких виражається максимально допустимий вміст матеріалів іноземного походження, зазначених в переліку Додатку 13a.

3. Параграфи 1 та 2 не відносяться до продуктів, повністю отриманих в країні-бенефіціарі в значенні, передбаченому Статтею 75. Однак, без обмеження для застосування Статтею 78 та 80(2), допустимі відхилення, що згадуються в даних параграфах, застосовуються до сукупності усіх іноземних матеріалів, використаних у виробництві продукту, згідно Додатку 13a (по відношенню до даного продукту), та мають бути повністю отриманими у відповідній країні-бенефіціарі.

Стаття 80

1. Питання щодо застосування додатків, які містяться в цьому розділі, вирішується по відношенню до конкретного виду товару, який є базовою одиницею в класифікації товарів в рамках Гармонізованої системи.

2. Якщо партія товарів складається з ідентичних продуктів, віднесених в рамках Гармонізованої системи до однієї й тієї ж позиції, то в цілях застосування положень цього розділу враховується кожна одиниця товару у складі даної партії.

3. У випадках, коли, у відповідності із Загальним правилом інтерпретації 5 Гармонізованої системи, в цілях класифікації товару в рамках даної системи упаковка вважається невід'ємною частиною такого, вона має прийматися до уваги й при встановленні походження товару.

Стаття 81

Аксесуари, запасні частити та інструменти, що поставляються разом з одиницями устаткування, станків, приладів або транспортних засобів, які зазвичай є невід'ємною частиною відповідного устаткування та враховуються в його ціні, вважаються складовими одного цілого з цим устаткуванням, станком, приладом або транспортним засобом.

Стаття 82

Комплекти в значенні, яке визначається в Загальному правилі інтерпретації 3 Гармонізованої системи, вважаються походженням з країни-бенефіціара, якщо всі їхні складові є товарами походженням з країни-бенефіціара.

У випадках, коли у склад комплекту входять товари як отримані в країні-бенефіціарі, так й іноземного походження, комплект в цілому, тим не менш, може вважатися походженням з країни-бенефіціара, якщо вартість товарів іноземного походження, що входять в нього, не перевищує 15 % від ціни франко-завод комплекту.

Стаття 83

Питання про те, чи є товар походженням з країни-бенефіціара, вирішується без врахування наступних факторів, які можуть відігравати ту чи іншу роль у його виробництві:

(a) енергія та паливо;

(b) установки та устаткування;

(c) прилади та інструменти;

(d) всі інші предмети та матеріали, які не входять та не призначені для включення в кінцевий склад продукту.

Підрозділ 3
Принцип кумуляції

Стаття 84

Принцип двосторонньої кумуляції дозволяє розцінювати продукти, що походять з Європейського Союзу, як матеріали, що походять з країни-бенефіціара, коли вони стають частиною товару, виробленого в такій країні, за умови, що відповідна обробка або переробка таких товарів перевищує обсяг операцій, описаних у Статті 78(1).

Стаття 85

a) Оскільки Туреччина надає режим тарифних преференцій для товарів, що є походженням з країн - бенефіціарів і використовує по відношенню до них поняття походження в значенні, наданому в цьому розділі, то принцип кумулятивного походження товарів з Туреччини дозволяє розцінювати товари, що походять з Туреччини як матеріали, що походять з країни-бенефіціара, коли вони стають частиною товару, виробленого в такій країні, за умови, що відповідна обробка або переробка таких товарів перевищує обсяг операцій, описаних у Статті 78(1).

b) Положення параграфа 1 застосовуються за умови, що Туреччина надає аналогічний режим для товарів, що походять з країни-бенефіціара, коли до складу таких товарів входять матеріали, що походять з Європейського Союзу.

c) Положення параграфа 1 не відносяться до товарів, що підпадають під коди, перелічені в Главах 1 - 24 Гармонізованої системи.

d) Комісія має намір публікувати в Офіційному журналі Європейського Співтовариства (серії C) дати, з яких будуть вважатись виконаними умови, викладені в параграфах 1 та 2."

"Розділ 1A
Процедури та методи адміністративної співпраці, які залишаться чинними до застосування системи реєстрації експортерів

Підрозділ 1
Основні положення

Стаття 97k

1. Кожна країна-бенефіціар повинна дотримуватись або забезпечувати дотримання наступних правил:

a) правил походження експортованих продуктів, зазначених у Розділі 1;

b) правил оформлення та видачі сертифікатів походження за формою "A";

c) положення з використання декларацій на інвойсах, зразок яких надається в Додатку 6;

d) положення про методи адміністративної співпраці відповідно до Статті 97s;

2. Компетентні органи країни-бенефіціара зобов'язані співпрацювати з Комісією або державами-учасницями. Це співробітництво включає:

a) надання всієї необхідної підтримки по запитам з боку Комісії з метою моніторингу Комісією належного виконання схеми у відповідній країні, включаючи організацію виїзних перевірок для представників Комісії або митних органів Держав-учасниць;

b) без обмеження для застосування Статей 97s та 97t, перевірку статусу походження товарів та дотримання інших умов, закріплених у цьому розділі, у тому числі відносно виїзних перевірок, організованих по запитах з боку Комісії або митних органів Країн-учасниць у рамках розслідувань, що стосуються походження товарів.

3. Якщо в країні-бенефіціарі призначені компетентні органи, відповідальні за видачу сертифікатів походження форми "A", здійснюється перевірка документальних доказів походження та видаються сертифікати походження за формою "A" для експорту товарів у Європейський Союз, то така країна - бенефіціар вважається згодної з умовами, закріпленими в параграфі 1.

4. У випадках, коли країна або територія одержує або заново одержує статус країни - бенефіціара відносно продуктів, зазначених у Регламенті (ЄС) N 732/2008, генеральна система преференцій буде поширюватися на товари, що походять з цієї країни або з території, якщо вони були експортовані з країни-бенефіціара або з території - бенефіциара не раніше дати, зазначеної в Статті 97s.

5. Сертифікат походження товарів форми "A" дійсний протягом 10 місяців після дати його видачі в країні експорту й протягом зазначеного строку підлягає поданню в митні органи країни, що імпортує.

Підрозділ 2
Процедури, що підлягають виконанню при експорті товарів з країни-бенефіціара

Стаття 97l

1. Сертифікати походження форми "А видаються на підставі письмової заяви від експортера або його вповноваженого представника з додаванням всіх інших, які відносяться до справи, та допоміжних документів, що доводять можливість видачі сертифікатів походження за формою "A" на ці продукти.

2. Сертифікат надається експортерові під час експорту товарів або коли експорт гарантований. Однак, у виняткових випадках сертифікати походження форми "A" надаються після вивозу продукції, якщо:

(a) сертифікат не був виданий на момент вивозу через допущені помилки, внаслідок яких-небудь ненавмисних подій або особливих обставин; або

(b) компетентним органам були надані переконливі докази того, що сертифікат походження за формою "A" був виданий, але не був прийнятий на момент ввозу товарів з яких-небудь технічних причин.

3. Компетентні органи вправі видати сертифікат згодом, якщо вони попередньо переконаються, що інформація, надана експортером у своїй заяві, відповідає даним його експортної справи, та що сертифікат походження за формою "A", який відповідає вимогам цього розділу, не був виданий експортерові при вивозі продуктів. У випадку видачі сертифіката згодом у графі 4 сертифікати походження за формою "A" робиться позначка "Issued retrospectively" або "Delivre a posteriori".

4. У випадку крадіжки, втрати або знищення сертифіката походження форми "A", експортер може звернутися в компетентні органи, які видали його, з проханням надати дублікат сертифіката на підставі документів на вивіз товару, наявних у експортера. У випадку видачі дубліката в графі 4 сертифіката походження за формою "A" робиться позначка "Duplicate" або "Duplicata", а також вказуються дата видачі й номер первинного сертифіката. Термін дії дубліката рахується з моменту видачі первинного сертифіката.

5. З метою перевірки товару на відповідність правилам походження, компетентні органи мають право вимагати від експортера надання будь-яких додаткових документів і проводити будь-які додаткові перевірки на свій розсуд.

6. Графа 2 сертифіката походження форми "A" заповнюється за бажанням. У графі 12 необхідно вказати "Європейський Союз" або назву однієї з Держав-учасниць. Дата видачі сертифіката походження форми "A" вказується в графі 11. Підпис у цій графі, яка призначена для заповнення компетентним органом, що видав сертифікат, також як і підпис уповноваженого представника експортера в графі 12, повинна бути зроблена від руки.

Стаття 97m

1. Декларація на інвойсі оформлюється будь-яким експортером стосовно до будь-якої партії товару, яка складається з однієї або більше упаковок з продуктами місцевого походження, загальна вартість яких не перевищує 6000 євро, за умови, що до цієї процедури застосовано механізм адміністративної співпраці, описаний у Статті 97k(2).

2. Експортер, який включає декларацію на інвойсі, повинен бути готовий до того, щоб у будь-який час, на вимогу митних або інших компетентних органів країни експорту, надати всі необхідні документи, що підтверджують статус походження товару.

3. Декларація на інвойсі робиться експортером на англійській або французькій мові шляхом друкованого набору в рахунку-фактурі, транспортній накладній або іншому комерційному документі або шляхом проставляння на такому документі штампа з декларацією, текст якої надається в Додатку 18. Якщо декларація робиться від руки, варто користуватися стійким чорнилом і писати друкованими літерами. Під декларацією на інвойсі ставиться оригінал підпису експортера від руки.

4. Умови використання декларації на інвойсі:

(a) одна декларація на інвойсі оформляється для кожної партії;

(b) якщо товари в складі партії вже пройшли перевірку в країні, що експортує, на відповідність визначенню "продукти місцевого походження", експортер може послатися на таку перевірку в декларації на інвойсі.

5. Коли застосовується принцип кумуляції походження відповідно до Статей 84, 85 або 86, компетентні органи країни - бенефіціара, у яку надійшла заява на видачу сертифіката походження форми "A" для продуктів, вироблених з використанням матеріалів, що походять з країни, з якою можливе застосування принципу кумуляції, повинні спиратися у своєму рішенні на наступні документи:

- у випадку двосторонньої кумуляції - на доказ походження, наданий постачальником експортеру та оформлений відповідно до положень підрозділу 5,

- у випадку кумуляції з Туреччиною, - на доказ походження, наданий постачальником експортеру й оформлений відповідно до правил походження ГСП, які діють у Туреччині,

У випадках, перерахованих у першому, другому, третьому та четвертому абзацах першої частини параграфа 5, у графі 4 сертифіката походження за формою "A", залежно від конкретного випадку, робиться позначка "EU cumulation" (кумуляція в межах ЄС), "Turkey cumulation" ("кумуляція з Туреччиною"), "extended cumulation with country x" ("розширена кумуляція з країною х") або "Cumul UE" (франц. "кумуляція в межах ЄС") або "Cumul Turquie" (франц. "кумуляція з Туреччиною"), "cumul etendu avec le pays x" (франц. "розширена кумуляція із країною х"), відповідно.

Підрозділ 3
Процедури, що підлягають виконанню при ввезенні товарів для вільного обігу в Європейському Союзі

Стаття 97n

1. Сертифікати походження форми "A" або декларації на інвойсі надаються в митні органи Країн-учасниць відповідно до порядку подачі митних декларацій.

2. Докази походження товарів, пред'явлені митним органам країни, що імпортує, по закінченню терміну дії, зазначеного в Статті 97k(5), можуть бути прийняті з метою застосування тарифних преференцій, якщо причиною несвоєчасного надання таких документів стали які-небудь надзвичайні обставини. У всіх інших випадках запізнього надання вищевказаних документів митні органи країни імпорту вправі прийняти відповідні докази походження товарів, якщо самі товари були пред'явлені митниці до завершення вищезазначеної дати.

Стаття 97o

1. Якщо імпорт товарів у незібраному вигляді в значенні, передбаченому Загальним правилом інтерпретації Гармонізованої системи пунктом 2(a), на прохання імпортера та на умовах, поставлених митними органами Країни-учасниці, а також за умови, що ці товари підпадають під Розділи XVI - XVII або категорії 7308 або 9406 Гармонізованої системи, здійснюється частинами, то в момент ввезення першої частини поставки митним органам може бути пред'явлено єдине свідоцтво про походження таких товарів на всю поставку.

2. На прохання імпортера та з урахуванням вимог, пред'явлених митними органами Країни-учасника, що імпортує, єдиний доказ походження товарів може бути надано митним органам при ввезенні першої партії, якщо товари:

(a) імпортуються в рамках частих і постійних потоків товарів, що мають істотну комерційну вартість;

(b) є предметом одного договору купівлі-продажу, сторони якого засновані в країні експорту або в Державах-учасниках;

(c) мають той самий класифікаційний (восьмизначний) код в Об'єднаній товарній номенклатурі;

(d) постачаються винятково тим самим експортером, призначені для того самого імпортера й проходять процедури митного очищення в тому самому офісі митної служби тієї ж Держави-учасниці.

Вищеописана процедура застосовується протягом строку, встановленого компетентними митними органами.

Стаття 97p

1. Коли товари місцевого походження надходять у ведення митної служби конкретної Держави-учасниці, первинний доказ походження таких товарів може бути замінений одним або декількома сертифікатами походження форми "A" з метою відправлення всіх або частини таких товарів у будь-який інший пункт призначення в рамках Європейського Союзу або в Туреччину.

2. Сертифікати, що заміняють сертифікати походження форми "A" видаються митною службою, під контроль якої надходять відповідні товари. Замінний сертифікат видається на письмовий запит особи, що здійснює реекспорт продукції.

3. У верхній правій графі замінного сертифіката вказується найменування країни транзиту, де він був виданий. У графі 4 робиться позначка "Replacement certificate" або "Certificat de remplacement", а також вказуються дата видачі й номер первинного сертифіката. Найменування особи, що здійснює реекспорт продукції, вказується в графі 1. Найменування кінцевого вантажоодержувача можна вказати в графі 2. Всі відомості про продукти, що реекспортуються, які містяться в первинному сертифікаті, переносяться в графи 3 - 9, а посилання на рахунок-фактуру особи, що здійснює реекспорт продукції, надається в графі 10.

4. Представники митних органів, що видали замінний сертифікат підписують його в графі 11. Обов'язки цих органів обмежуються видачею сертифіката. У графі 12 вказуються відомості про країну походження й країну призначення товарів відповідно до первинного сертифіката. У даній графі ставиться підпис особи, що здійснює реекспорт продукції. Особа, що здійснює реекспорт продукції, розписавшись у даній графі, діючи сумлінно не несе відповідальності за точність відомостей, що містились в первинному сертифікаті.

5. Представники митних органів, які попросили виконати дії, описані в параграфі 1, повинні вказати в первинному сертифікаті вагу, кількість і склад товару, а також зазначити номери відповідного замінного сертифіката або сертифікатів. Первинний сертифікат повинен зберігатися в цих митних органах не менше трьох років. До сертифіката, що заміняє, може додаватися ксерокопія первинного сертифіката.

6. Якщо продукт придбав статус продукту місцевого походження в результаті регіональної кумуляції, замінний сертифікат походження може складатися при відправленні продуктів у Туреччину тільки в тому випадку, якщо ця країна застосовує такі ж правила регіональної кумуляції, що і Європейський Союз.

Стаття 97q

1. На товар, що відправляється в малих обсягах від одних приватних осіб іншим приватним особам або являє собою частину особистого багажу мандрівників, статус "товарів місцевого походження" і система тарифних преференцій, що згадується в Статті 66, поширюються без пред'явлення сертифіката походження форми "А" або декларації на інвойсі, за умови, що:

(a)

i) ввіз таких продуктів здійснюється не в рамках торговельної угоди;

ii) вони заявляються на митниці як ті, задовольняють критерії для застосування схеми; 

(b) вірогідність заяви, зазначеного в пункті (a)(ii), не викликає сумнівів.

2. Імпорт товарів не розцінюється як ввіз таких у рамках торговельної угоди, якщо виконуються всі нижченаведені умови:

(a) їхній ввіз не є систематичним;

(b) ввозяться тільки продукти, призначені для особистого споживання їхніми одержувачами, мандрівниками або членами їхніх родин;

(c) про відсутність комерційного призначення даних продуктів можна судити за їхнім виглядом й кількістю.

3. Загальна вартість товару, зазначеного в параграфі 2, не повинна перевищувати 500 євро, якщо це товар у малих обсягах, і 1200 євро, якщо цей товар входить до складу особистого багажу мандрівника.

Стаття 97r

1. Виявлення незначних розбіжностей між відомостями, зазначеними в сертифікаті походження форми "A" або в декларації на інвойсі, і відомостями, зазначеними в документах, які пред'являються митним органам з метою виконання митних формальностей, пов'язаних з імпортом товару, саме по собі не тягне визнання сертифіката походження за формою "A" або декларації на інвойсі недійсними. Якщо митні органи в належному порядку встановлять, що ці документи в цілому вірогідно відображають основні характеристики товарів, то вони можуть прийняти сертифікат.

2. Наявність у сертифікаті походження форми "A", сертифікаті форми EUR.1 або декларації на інвойсі, очевидних технічних помилок не є підставою для відмови в прийнятті цього документа, якщо такі помилки не тягнуть виникнення сумнівів щодо вірогідності відомостей, що містяться в даному документі.

Підрозділ 4
Методи адміністративної співпраці

Стаття 97s

1. Країни-бенефіціари зобов'язані повідомити в Комісію найменування й адреси органів, що перебувають на їхніх територіях, які вповноважені видавати сертифікати походження форми "A", надавши зразки відбитків печатки, що використовується такими органами, а також найменування й адреси державних органів, відповідальних за контроль відносно сертифікатів походження за форми "A" або декларацій на інвойсі.

Комісія буде передавати цю інформацію в митні органи Держав-учасниць. Якщо така інформація передається у зв'язку із внесенням змін у раніше передані відомості, Комісія повинна вказувати дату введення в чинність відповідних нових печаток відповідно до інструкцій, отриманих від компетентних органів країни-бенефіціара. Подібна інформація призначається виключно для службового користування; однак, у випадках ввезення товарів для вільного обігу, що відповідають митні органи мають право показувати зразки відбитків відповідних печаток імпортерам або їхнім уповноваженим представникам.

Країни-бенефіціари, органи яких вже надали інформацію, передбачену в першій частині даного параграфа, зобов'язані надавати її повторно тільки у випадках, коли в ній відбулися які-небудь зміни.

2. В цілях, пов'язаних зі Статтею 97k(4), Комісія має намір публікувати в Офіційному журналі Європейського Співтовариства (серії C) дати, з яких країни або території, прийняті або заново прийняті в число країн-бенефіціарів по продуктах, зазначеним у Регламенті ЄС N 732/2008, виконали зобов'язання, закріплені в параграфі 1.

3. На прохання країн-бенефіціарів Комісія надасть зразки відбитків печаток митних органів Держав-учасниць для засвідчення сертифіката форми EUR. 1.

Стаття 97t

1. Подальші перевірки сертифікатів походження форми "A" або декларацій на інвойсі, виконуються періодично, або у випадках, коли в митних органів Держав-учасниць виникають обґрунтовані сумніви в їхній дійсності, статусі походження відповідних продуктів або дотриманні інших вимог, передбачених цим розділом.

2. У випадках, коли митні органи Держав-учасниць вимагають проведення додаткової перевірки, вони повинні повертати сертифікат походження форми "A", рахунок-фактуру, якщо останній був їм наданий, декларацію на інвойсі, або копії таких документів у компетентні органи країни-бенефіціара, що експортує, по мірі можливості вказуючи підстави для свого запиту. До запиту на перевірку додаються будь-які добуті митними органами документи й матеріали, з яких слідує, що вірогідність відомостей, зазначених у сертифікаті або інших документах, перебуває під сумнівом.

Якщо митні органи Держав-учасниць вирішать призупинити дію тарифних преференцій до одержання результатів перевірки, вони можуть запропонувати імпортерові забрати відповідні продукти з урахуванням обмежень, пов'язаних з необхідними заходами судового захисту (можливого арешту продуктів та ін.).

3. Для проведення подальшої перевірки за запитом митних органів Держав-учасниць та направлення їм результатів такої перевірки призначається строк не більше шести місяців або, у випадках, коли запити направляються в Туреччину з метою перевірки замінних сертифікатів про походження, оформлених на території цієї країни на основі сертифікатів походження за формою "A" або декларацій на інвойсі, оформлених в країні-бенефіціарі, - не більше восьми місяців від дня відправлення запиту. З результатів перевірки повинно чітко випливати, чи відноситься відповідний доказ походження товарів до фактично експортованих продуктів, і чи можна вважати їх продуктами, що походять з країни-бенефіціара.

4. У випадках, коли сертифікати походження форми "A" видаються на підставі двосторонньої кумуляції, до відповіді на запит перевірки додаються копії свідоцтв про перевезення товарів за формою EUR.1 або, при необхідності, відповідних декларацій, включених у рахунки-фактури.

5. Якщо відповідь на запит про проведення відповідної перевірки не надходить у митні органи в строк, зазначений вище в параграфі 3, або отримана відповідь не містить достатньої інформації, для встановлення дійсності розглянутих документів або реального походження товарів, то в компетентні органи країни-бенефіціара направляється повторне повідомлення про необхідність перевірки. Якщо після відправлення другого повідомлення, органи, що запросили перевірку, не одержать інформації про її результати протягом чотирьох місяців від дня відправлення другого запиту, або отримана відповідь не буде містити достатньої інформації, для встановлення дійсності розглянутих документів або реального походження товарів, органи, що запросили перевірку, за винятком випадків, коли відсутність задовільного результату викликана надзвичайними обставинами, мають право відмовити відповідному експортерові в тарифних преференціях.

6. Якщо в результаті перевірки або на основі якої-небудь іншої отриманої інформації буде встановлене порушення правил походження, країна-бенефіціар, що експортує товари, повинна буде - за власною ініціативою або на вимогу митних органів Держав-учасниць - провести належні розслідування або організувати їхнє проведення в терміновому порядку з метою виявлення й припинення подібних порушень. Комісія або митні органи Держав-учасниць можуть брати участь у проведенні таких розслідувань.

7. На випадок подальших перевірок сертифікатів походження форми "A" експортери зобов'язані зберігати всі необхідні документи, що підтверджують статус походження відповідних товарів, а компетентні органи країни-бенефіціара, що експортує, зобов'язані зберігати копії таких сертифікатів, так само як і будь-яких супутніх експортних документів. Такі документи підлягають зберіганню протягом трьох років після закінчення року видачі сертифіката походження форми "A".

Підрозділ 5
Процедури, що застосовуються у зв'язку із двосторонньою кумуляцією

Стаття 97v

1. Як доказ статусу походження товарів з Європейського Союзу слугує наступне:

(a) пред'явлення сертифіката форми EUR.1, зразок якого надається в Додатку 21, або

(b) пред'явлення декларації на інвойсі, текст якої надається в Додатку 18. Декларація на інвойсі, може бути складена будь-яким експортером стосовно партій товару, що походить з Європейського Союзу, загальна вартість яких не перевищує 6000 євро, або уповноваженим експортером, зареєстрованим у Європейському Союзі.

2. Експортер або його вповноважений представник зазначає в графі 2 сертифіката форми EUR.1 наступні дані: "GSP beneficiary countries" та"EU" або "Pays beneficiaires du SPG" та "UE" ("країни-бенефіціари ГСП" та "ЄС" по-англійському або по-французькому, відповідно).

3. Положення цього Розділу, що стосуються видачі, використання й подальшої перевірки сертифікатів походження форми "A", з відповідними змінами застосовуються до сертифікатів форми EUR.1 та, крім положень, що стосуються їхньої видачі, до декларацій на інвойсі.

4. Митні органи Держав-учасниць можуть дозволити будь-якому експортерові (далі - "уповноважений експортер"), що часто поставляє товари, походженням з Європейського Союзу, у рамках системи двосторонньої кумуляції, надавати декларацію на інвойсі незалежно від вартості відповідних товарів, якщо такий експортер надасть митним органам переконливі гарантії, необхідні для підтвердження:

(a) статусу походження товарів й

(b) дотримання інших вимог, що діють в даній Державі-учасниці.

5. Митні органи можуть надавати експортерові статус уповноваженого експортера за умови дотримання таким експортером встановлених ними вимог. Митні органи присвоюють уповноваженому експортерові номер митного дозволу, який він повинен буде зазначати в декларації на інвойсі.

6. Митні органи зобов'язані контролювати використання уповноваженим експортером такого дозволу й мають право в будь-який час відкликати його.

Дозвіл відкликається митними органами в кожному з наступних випадків:

(a) уповноважений експортер більше не надає гарантій, зазначених у параграфі 4;

(b) уповноважений експортер не виконує умов, зазначених у параграфі 5;

(c) уповноважений експортер використовує дозвіл іншим неналежним чином.

7. Уповноважений експортер не зобов'язаний підписувати декларацію на інвойсі, якщо він надасть митним органам лист, у якому буде зазначено, що уповноважений експортер приймає на себе всю відповідальність за будь-яку оформлену ним декларацію на інвойсі. Маючи такий лист, митні органи будуть вважати, що декларація підписана.

Стаття 2

Країни-бенефіціари повинні направити в Комісію інформацію, передбачену в Статті 68(3) Регламенту (ЄС) N 2454/93, з урахуванням змін, внесених цим Регламентом, та інформацію, передбачену Статтею 69 вищевказаного Регламенту, не пізніше, ніж за три місяці до початку застосування на їхніх територіях системи зареєстрованих експортерів.

1 липня 2016 року й не пізніше 1 липня 2019 року Комісія перевірить готовність країн-бенефіціарів до застосування системи зареєстрованих експортерів і за результатами перевірки запропонує їм внести необхідні корективи.

Стаття 3

1. Дійсний Регламент набуває чинності на сьомий день після опублікування його тексту в "Офіційному журналі Європейського Союзу".

2. Застосування дійсного Регламенту почнеться з 1 січня 2011 року.

3. З урахуванням пункту (1) параграфа 4 цієї Статті, стосовно Статей 68 - 71, 90 - 97i і 97j(2), а також пункти (8) і (9) Статті 1 почнуть діяти з 1 січня 2017 року.

4. Країни-бенефіціари, які не готові впровадити на своїх територіях системи зареєстрованих експортерів до дати, зазначеної в параграфі 3, та ті, що направили письмовий запит у Комісію до 1 липня 2016 року, або яким Комісія, у відповідності із другим абзацом Статті 2, запропонує зробити які-небудь корективи, вправі продовжувати застосування положень, які містяться в Розділі 1A Глави 2(IV) та Додатках 17 і 18 Регламенту (ЄС) N 2454/93 із врахуванням змін, внесених дійсним Регламентом, до 1 січня 2020 року.

5. Пункт (2) Статті 1 діє до дати, зазначеної в параграфі 3, або, стосовно країн-бенефіціарів, що згадані в параграфі 4, до дати, зазначеної в параграфі 4.

Всі положення цього Регламенту мають обов'язкову чинність і пряме відношення до всіх Держав-учасниць.

Текст Регламенту підписаний у Брюсселі 18 листопада 2010 року.

За дорученням Комісії: Голова Хосе Мануэль БАРРОЗО

 

Додаток I 

Додаток 13a
(посилання у статті 76(1)

Вступні зауваження до Переліку операцій по обробці або переробці, які надають статус походження

Примітка 1 - Загальна інформація

1.1. Даний Додаток визначає правила для всієї продукції, але факт включення продукції до Переліку не означає, що дана продукція охоплена схемою розповсюдження тарифних преференцій (ГСП, Генеральна система преференцій). Список продукції охопленої ГСП, сфера преференцій ГСП та виключення застосування для деяких країн-бенефіціарів, визначені в Регламенті (ЕС) N 723/2008 (на період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2011 року).

1.2. Даним Додатком встановлено умови у відповідності зі статтею 76, згідно яких продукція визнається походженням з країни-бенефіціара, що розглядається. Існує 4 різні види правил, які змінюються залежно від продукції:

(а) від початку та до кінця обробки або переробки максимальний вміст матеріалів іноземного походження не повинен бути перевищеним;

(б) від початку та до кінця обробки або переробки, 4-значна позиція або 6-значна підпозиція виготовленої продукції, згідно з Гармонізованою Системою, відмінна від 4-значної позиції або 6-значної підпозиції матеріалів, які використані, згідно з Гармонізованою Системою;

(в) виконання спеціальних операцій з обробки та переробки;

(г) виконання обробки або переробки з деяких повністю одержаних матеріалів

Примітка 2 - Структура Переліку

2.1. Стовпчик 1 и 2 описує одержану продукцію. У стовпчику 1 наведено присвоєний номер групи, номер 4-значної позиції або 6-значної підпозиції, згідно з Гармонізованою Системою. У стовпчику 2 наведено опис товару, який використовується у цій системі для даної товарної позиції або групи. В стовпчику 3 для кожної позиції у стовпчиках 1 та 2, згідно з Примітками 2.4, встановлено правило ("певні операції"). Ці певні операції стосуються тільки матеріалів іноземного походження. Якщо в деяких випадках запису в стовпчику 1 передує напис "ех" ("за виключенням"), це означає, що правила стовпчика 3 поширюються тільки на частину товарної позиції, яку описано в стовпчику 2.

2.2. Якщо в стовпчику 1 наведено декілька позицій або підпозицій Гармонізованої Системи або надано номер групи та в стовпчику 2 наведено загальний опис продукції, то правила суміжного стовпчика 3 відносяться до всієї продукції, яка за Гармонізованою Системою класифікується у позиції цієї групи або тільки у позиції чи підпозиції згруповані разом у стовпчику 1.

2.3. Якщо у застосованому переліку наведено різні правила, застосовані до різної продукції в межах однієї товарної позиції, то у кожному підпункті міститься опис тієї частини товарної позиції, для якої наведено правило стовпчика 3, розташоване поруч з ним.

2.4. Якщо в стовпчику 3 знаходиться два альтернативних правила, розділені сполучником "або", експортер має право обирати одно з них.

2.5. В більшості випадків, правила зазначені в стовпчику 3 повинні застосовуватися до всіх країн бенефіціарів (також ті бенефіціари "Спеціальні умови для найменш розвинених країн" (LDCs НРК) (ГСП) також загальновизнаний відомий як "Все, крім зброї" або EBA, і ті вигоди від генеральної схеми ГСП або особливий стимул сталого розвитку та належного управління, також відомий як "GSP +" "ГСП+". Однак до деякої продукції, походженням з НРК слід застосовувати менш суворі правила. У цих випадках стовпчик 3 розбивається на 2 колонки, (a) та (b), у колонці (a) відображено правило, яке застосовується для НРК та у колонці (b) відображено правило, яке застосовується до всіх інших країн бенефіціарів.

Країни, які користуються спеціальними умовами для найменш розвинених країн, перелічені у Регламенті (ЄС) N 732/2008.

Примітка 3 - Приклади того, як застосовувати правила

3.1. Положення статті 76(2), має відношення до продукції, яка одержала статус походження й використовується у виробництві іншої продукції, застосовується незалежно від того, чи було набуто цей статус на підприємстві, де ці продукти використовувалися, або на іншому заводі в країни-бенефіціарі або в ЄС.

3.2. У відповідності зі статтею 78, виконувані обробка або переробка повинні виходити за рамки переліку операцій, згаданих у цій статті. Якщо цього не відбудеться, товари не повинні претендувати на надання переваг режиму пільгового тарифу, навіть якщо умови, зазначені в списку нижче будуть виконані.

Відповідно до положення, зазначеного у першому абзаці, правила у списку представляють мінімальну кількість потрібної обробки або переробки, і виконання додаткової обробки або переробки також надає статус походження, і навпаки, виконання меншої кількості обробки або переробки не може надавати статус походження. Таким чином, якщо правило передбачає застосування матеріалів іноземного походження, які можуть бути використані на певному рівні виробництва, використання такого матеріалу на ранньому етапі виробництва допускається, та використання таких матеріалів на більш пізньому етапі не дозволяється.

3.3. Без шкоди для Приміток 3.2, де правило містить вираз "Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій", матеріали будь-яких позицій (навіть матеріалів з тим же описом і позицією, що й продукція) можуть бути використані, за умови, яких-небудь конкретних обмежень, які можуть також міститися в правилах.

Проте, вираз "Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, у тому числі інших матеріалів товарної позиції..." або "Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, у тому числі інші матеріали тієї ж позиції, що й продукція" означає, що матеріали будь-яких позицій можуть бути використані, за винятком того ж самого опису, як і продукція, зазначена в стовпчику 2 переліку.

3.4. Коли правила у переліку вказують, що продукція може бути виготовлена з більш ніж одного матеріалу, це означає, що можуть бути використані один або кілька матеріалів. Це не вимагає використання всіх матеріалів.

3.5. Коли правила у переліку вказують, що продукція може бути виготовлена з конкретного матеріалу, то правило не перешкоджає використанню також інших матеріалів, які в силу притаманної їм властивості, не в змозі задовольнити цій умові.

Примітка 4 - Загальні положення, що стосуються деяких видів сільськогосподарської продукції

4.1. Сільськогосподарські товари, що класифікуються у групах 6, 7, 8, 9, 10, 12 і позиції 2401, які вирощені або зібрані на території країни-бенефіціара, слідує трактувати як походження з території цієї країни, навіть якщо вони вирощені з насіння, цибулин, кореневища, живців, прищеп, пагонів, бруньок або інших живих частини рослин, імпортованих з іншої країни.

4.2. У випадках, коли у відношенні вмісту цукру іноземного походження в конкретній продукції є обмеження, то для розрахунку такого обмеження враховується вага цукру позиції 1701 (сахароза) і 1702 (фруктози, глюкози, лактози, мальтози, ізоглюкози або інвертного цукру), що використовуються у виробництві готової (кінцевої) продукції та використовуються у виробництві товарів іноземного походження, включених у готову(кінцеву) продукцію.

Примітка 5 - Термінологія, що використовується у відношенні деяких видів текстильної продукції

5.1. Термін "натуральні волокна" використовується в Переліку для позначення інших волокон, ніж штучні та синтетичні волокна. Він обмежується тими стадіями, які відбуваються до стадії прядіння, в тому числі відходи, і, якщо не вказано інше, включає в себе волокна, які були піддані кардо- чи гребнечесанню, але не піддані прядінню.

5.2. Термін "натуральні волокна" включає в себе кінське волосся класифіковане за товарною позицією 0503, шовк за позиціями 5002 і 5003, а також вовняні волокна, тонкий або грубий волос тварин за товарними позиціями з 5101 по 5105, бавовняні волокна за товарними позиціями з 5201 по 5203, й інших волокон рослинного походження за позиціями з 5301 по 5305.

5.3. Терміни "текстильна волокниста маса", "хімічні матеріали" та "матеріали для виробництва паперу" використовуються в переліку для опису матеріалів, які не класифіковані в главах 50 - 63, які можуть бути використані для виробництва штучних, синтетичних або паперових волокон або пряжі.

5.4. Термін "штучні штапельні волокна" використовується в Переліку для позначення джгутів з синтетичних або штучних волокон, штапельного волокна або відходів, із позиції з 5501 по 5507.

Примітка 6 - Припустимі відхилення застосовані до продукції зробленої з суміші текстильних матеріалів

6.1. У випадках, коли для даної продукції з Переліку робиться посилання на це Зауваження, умови, що викладені в стовпчику 3, не можуть бути застосовані до будь-яких основних текстильних матеріалів, використовуваних при виготовленні цієї продукції і які, разом узяті, становлять 10 % або менше від загальної ваги усіх використаних основних текстильних матеріалів. (Див. також Зауваження 6.3 і 6.4).

6.2. Однак, припустимі відхилення, зазначені у Зауваженні 6,1 можна застосовувати тільки до продукції зі змішаним складом, яку було зроблено з двох або більше основних текстильних матеріалів.

Основними текстильними матеріалами є наступні:

- шовк,

- вовна,

- грубий волос тварин,

- тонкий волос тварин,

- кінський волос,

- бавовна,

- матеріали для виробництва паперу, папір,

- льон,

- волокно конопляне,

- джут та інші текстильні луб'яні волокна,

- сизаль та інші текстильні волокна рослин роду Agave (агава),

- волокна кокосу, абаки, рами та інші рослинні текстильні волокна,

- синтетичні хімічні нитки,

- штучні хімічні нитки,

- струмопровідні (електропровідні) нитки,

- синтетичні штучні волокна з поліпропілену,

- синтетичні штучні волокна з поліестру,

- синтетичні штучні волокна з поліаміду,

- синтетичні штучні волокна з поліакрілонітрилу,

- синтетичні штучні волокна з полиимиду,

- синтетичні штучні волокна з політетрафторетилену,

- синтетичні штучні волокна з поліфеніленсульфіду,

- синтетичні штучні волокна з полівінілхлориду,

- інші синтетичні штучні волокна,

- штучні волокна з віскози,

- інші штучні волокна,

- пряжа виготовлена з поліуретану, сегментована гнучкими сегментами з поліефіру, позументна або не позументна,

- пряжа виготовлена з поліуретану, сегментована гнучкими сегментами з поліестру, позументна або не позументна,

- вироби товарної позиції 5605 (металізована пряжа), що включає стрічку, основа якої складається з алюмінієвої фольги або пластикової плівки або без покриття алюмінієвим порошком, завширшки не більше 5 мм, яка закріплена за допомогою прозорого або кольорового клею між двома шарами пластикової плівки,

- інші вироби товарної позиції 5605,

- скловолокно,

- волокна з металу.

Приклад:

Пряжа, класифікована за товарною позицією 5205, яку вироблено з бавовняних волокон товарної позиції 5203 та синтетичних волокон товарної позиції 5506, є змішаною пряжею. Таким чином, синтетичні волокна іноземного походження, які не задовольняють правилам походження, можуть бути використані у її виробництві за умови, що їх загальна вага не перевищує 10 % від ваги пряжі.

Приклад:

Вовняна тканина товарної позиції 5112, вироблена з вовняної пряжі товарної позиції 5107 та пряжі з синтетичних волокон товарної позиції 5509, є змішаною тканиною. Таким чином, пряжа з синтетичних волокон, яка не задовольняє правилам походження, або пряжа з вовни, яка не задовольняє правилам походження, або поєднання цих двох компонентів, можуть бути використані за умови, що їх загальна вага не перевищує 10 % від ваги тканини.

Приклад:

Тафтингові текстильні тканини (тканини з прошивним ворсом) товарної позиції 5802, вироблені з бавовняної пряжі товарної позиції 5205 та бавовняних тканин товарної позиції 5210, є тільки змішаним продуктом у випадку, якщо бавовняна тканина сама являє собою змішану тканину вироблену з пряжі, яка класифікується за двома різними товарними позиціями, або якщо використана бавовняна пряжа сама по собі являє суміш.

Приклад:

Якщо розглянуті тафтингові текстильні тканини були зроблені з бавовняної пряжі товарної позиції 5205 та синтетичних тканин товарної позиції 5407, то, очевидно, що пряжі, використані для виробництва, складаються з двох окремих основних текстильних матеріалів, та тафтингова текстильна тканина є, відповідно, змішаною продукцією.

6.3. У випадку з продукцією, що включає "пряжу виготовлену з поліуретану, сегментовану гнучкими сегментами з поліефіру, позументну або не позументну", припустиме відхилення відносно цієї пряжі становить 20 %.

6.4. У випадку з продукцією, що включає "стрічку, основа якої складається з алюмінієвої фольги або пластикової плівки або без покриття алюмінієвим порошком, завширшки не більше 5 мм, яка закріплена за допомогою прозорого або кольорового клею між двома шарами пластикової плівки", припустиме відхилення відносно цієї стрічки становить 30 %.

Примітка 7 - Інші припустимі відхилення, застосовні до деякої текстильної продукції

7.1. Коли в Переліку робиться посилання на це Зауваження, текстильні матеріали, що не задовольняють правилу, викладеному в переліку в стовпчику 3 для відповідної змішаної (штучної) продукції, можуть бути використані за умови, що вони класифікуються в іншій позиції ніж дана продукція та їх вартість не перевищує 8 % від відпускної (франко-завод) ціни продукції.

7.2. Без шкоди обмеження для Зауваження 7.3, матеріали, які не класифікуються в межах Груп 50 - 63 можуть бути вільно використані у виробництві текстильних виробів, незалежно від того містять вони текстиль чи ні.

Приклад:

Якщо правило в Переліку передбачає, що для конкретної текстильної продукції (наприклад, штани), повинна бути використана пряжа, це не заважає використовувати вироби з металу, такі як ґудзики, оскільки ґудзики не класифікуються в межах Груп 50 - 63. З тієї ж причини, це не заважає використовувати застібки "блискавки", хоча застібки "блискавки", зазвичай, містять текстиль.

7.3. Коли застосовується відсоткове правило, вартість матеріалів, які не класифікуються в межах Груп 50 - 63, повинні бути прийняті до уваги при розрахунку вартості матеріалів іноземного походження, які входять до складу продукції.

Примітка 8 - Визначення специфічних процесів і простих операцій, які здійснюються у відношенні до деякої продукції Групи 27

8.1. Для товарних позицій 2707 і 2713, "специфічними процесами" є наступні:

(а) вакуумна дистиляція;

(б) процес вторинної дистиляції з ретельним процесом фракціонування (');

(в) крекінг;

(г) риформінг;

(д) екстракція за допомогою селективних розчинників;

(е) процес, що включає всі наступні операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим деревного вугіллям чи бокситом;

(ж) полімеризація;

(з) алкалізація;

(і) ізомеризація.

8.2. Для товарних позицій 2710, 2711 і 2712, "специфічними процесами" є наступні:

(а) вакуумна дистиляція;

(б) процес вторинної дистиляції з ретельним процесом фракціонування (');

(в) крекінг;

(г) риформінг;

(д) екстракція селективними розчинниками;

(е) процес, що включає всі наступні операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим деревним вугіллям чи бокситом;

(ж) полімеризація;

(з) алкілування;

(і) ізомеризація;

(к) щодо важких мастил, які підпадають тільки під товарну позицію "ex" 2710, знесірчення із застосуванням водню, що призводить до відновлення принаймні 85 % сірки, яка міститься в продуктах, що обробляються (ASTM D 1266-59 T метод);

(л) відносно продукції, що підпадає тільки під товарну позицію 2710, видалення парафіну шляхом використання процесу іншого, ніж фільтрації;

(м) щодо важких мастил, які підпадають тільки під товарну позицію "ex" 2710, обробка воднем під тиском понад 20 бар і температурі понад 250° C, з використанням каталізатора, який призначений не для ефекту десульфурації (видалення сірки), коли водень є активним елементом у хімічній реакції. Подальша обробка воднем мастил товарної позиції 2710 (наприклад, гідроочищення або знебарвлення), з метою, особливо, для поліпшення кольору або стабільності не може, однак, вважатися специфічним процесам;

(н) у відношенні мазуту, який підпадає тільки під товарну позицію "ex" 2710, атмосферна дистиляція, за умови, що менш ніж 30 % цих продуктів за обсягом, включаючи втрати, очищується при 300° C по ASTM D 86 методу;

(о) у відношенні важких дистилятів, крім газойлів і мазуту, які підпадають тільки під товарну позицію "ex" 2710, обробка за допомогою високочастотного електричного кистьового розряду.

(п) у відношенні сирої нафти (крім вазеліну, озокериту, воску буровугільного (лігнітнітного) або воску торф'яного, парафіну, які містять за вагою менше 0,75 % нафти мастил), які підпадають тільки під товарну позицію "ex" 2712, знежирення шляхом дробової кристалізації. знежирювання методом фракційної кристалізації

8.3. Для цілей товарних позицій "ex" 2707 і 2713, прості операції, такі, як очищення, декантирування, знесолення, сепарація, фільтрація, забарвлення, маркування, отримання вмісту сірки в результаті змішування продукції з різним вмістом сірки, або будь-яке поєднання цих операцій чи інші операції, не надають статусу походження.


(') Див додаткову примітку 4 (б) до групи 27 Комбінованої номенклатури.

Перелік продуктів та операцій по обробці/переробці, які надають продукції статус походження

Позиція ГС 

Опис товару 

Обробка або переробка, що застосовується до матеріалів, що не походять з території країни, яка надає статус походження 

Група 1 

Живі тварини 

Всі тварини групи 1, повністю отримані 

Група 2 

М'ясо і харчові м'ясні субпродукти 

Виробництво, при якому все м'ясо та харчові м'ясні субпродукти в продуктах цієї глави повністю отримані 

ex Група 3 

Риба і ракоподібні, молюски та інші водні безхребетні, за винятком: 

Вся риба і ракоподібні, молюски та інші водні безхребетні повністю отримані 

О304 

Філе рибне та інше м'ясо риби (подрібнене або неподрібнене), свіжі, охолоджені заморожених 

Виробництво, при якому використовуються всі матеріали Групи 3 повністю отримані 

О305 

Риба сушена, солона або в розсолі; риба копчена; піддана або не піддіна тепловій обробці до або під час копчення; рибне борошно тонкого і грубого помелу і гранули з риби, придатні для споживання людьми 

Виробництво, при якому використовуються всі матеріали Групи 3 повністю отримані 

ex 0306 

Ракоподібні, у панцирі або без панцира, сушені, солоні або в розсолі; ракоподібні, у панцирі, зварені на пару або у киплячій воді, охолоджені або не охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно тонкого і грубого помелу і гранули з ракоподібних, придатні для споживання людьми 

Виробництво, при якому використовуються всі матеріали Групи 3 повністю отримані 

ex 0307 

Молюски, у панцирі або без панциря, сушені, солоні або в розсолі; водні безхребетні крім ракоподібних та молюсків, сушені, солоні або в розсолі; борошно тонкого ігрубого помелу, крупи та гранули водяних безхребетних, крім ракоподібних, придатні для споживання людьми 

Виробництво, при якому використовуються всі матеріали Групи 3 повністю отримані 

Група 4 

Молочна продукція; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного походження, в іншому місці не пойменовані або не включені; 

Виробництво при якому:
- всі використані матеріали Групи 4 повністю отримані; і
- вага використаного цукру (?) не перевищує 40 % від ваги кінцевої продукції 

ex Група 5 

Продукти тваринного походження, в іншому місці не пойменовані або не включені, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції 

ex 0511 91 

Не придатні для вживання в їжу яйця риб, ікра та молока 

Вся ікра, яйця та молоки повінстю отримані 

Група 6 

Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння і інші подібні; зрізані квіти і декоративна зелень 

Виробництво, при якому використовуються всі матеріали Групи 6 повністю отримані 

Група 7 

Їстівні овочі, деякі коренеплоди і бульбоплоди 

Виробництво, при якому використовуються всі матеріали Групи 7 повністю отримані 

Група 8 

Їстівні фрукти і горіхи; шкурка цитрусових або динь 

Виробництво при якому:
- всі фрукти, горіхи і шкурки цитрусових або динь, які використовуються Групою 8 повністю отримані, і
- вага використаного цукру (?) не перевищує 40 % від ваги кінцевої продукції 

Група 9 

Кава, чай, мате та прянощі 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій 

Група 10 

Злаки 

Виробництво, при якому всі матеріали, що використовуються в Групі 10 повністю отримані 

ex Групи 11 

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмаль; інулін, пшенична клейковина, за винятком: 

Виробництво, при якому всі використані матеріали, Груп 10 і 11, позицій 0701 і 2303, а також підпозиції 0710 10 повністю отримані 

ex 1106 

Борошно тонкого і грубого помелу та порошок з сушених і очищених бобових овочів позиції 0713 

Висушування і помел бобових овочів позиції 0708 

Група 12 

Олійне насіння і плоди; інше зерно, насіння і плоди; промислові або лікарські рослини; солома і фураж 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту 

Група 13 

Природній лак; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції при якому вага використаного цукру (?) не перевищує 40 % від ваги кінцевої продукції 

Група 14 

Рослинні матеріали для плетіння; рослинні продукти не пойменовані або не включені в іншому місці 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій 

ex Групи 15 

Тваринні або рослинні жири і масла та продукти їх розщеплення; готові харчові жири; тваринного або рослинного походження воски; за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-яких підпозицій, крім підпозиції подукту 

1501 - 1504 

Жири з свиней, птиці, великої рогатої худоби, овець або кіз, риби та інші 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту 

1505, 1506 і 1520 

Жиропіт і одержувані з нього жирові речовини (включаючи ланолін). Інші жири та олії тваринного походження та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але не хімічно модифіковані. Гліцерин, сирий; гліцерин води та гліцерин лугу. 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій 

1509 і 1510 

Оливкова олія та її фракції 

Виробництво, при якому всі використовувані в ньому рослинні матеріали повинні повністю отримані 

1516 і 1517 

Тваринні або рослинні жири і масла та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, інтеретеріфіціровані, реетеріфіціровані або елаїдинізовані, рафіновані або нерафіновані, але не піддані подальшій обробці.
Маргарин; придатні в їжу суміші або готові продукти з тваринних або рослинних жирів або оліїй або фракцій різних жирів або олій з цієї Групи, крім харчових жирів або масел та їх фракцій позиції 1516 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції товару, при якому вага всіх використовуваних матеріалів Групи 4 не перевищує 40 % від ваги кінцевого продукту 

Група 16 

Готові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних 

Виробництво:
- з матеріалів будь-яких позицій, крім м'яса і харчових субпродуктів м'яса Групи 2 і матеріалів Групи 16, які отримані з м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів Групи 2, і
- у якому всі використовувані матеріали Групи 3 і матеріали Групи 16 отримані з риби і ракоподібних, молюсків та інших водних безхребетних Групи 3 повністю отримані 

Група 17 

Цукор і кондитерські вироби з цукру, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту 

ex 1702 

Інші види цукру, включаючи хімічно чисті лактозу і глюкозе, у твердому стані; цукрові сиропи, штучний мед, змішаний або не змішаний з натуральним медом; карамелі 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту в якому маса використовуваних матеріалів під позиціями 1101 - 1108, 1701 та 1703 не перевищує 30 % від маси кінцевої продукції 

ex 1702 

Хімічно чисті мальтоза та фруктоза 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, включаючи інші матеріали позиції 1702 

1704 

Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), не містять какао 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту, і в якому:
- індивідуальний вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 40 % від ваги кінцевого продукту, і
- загальна (сумарна) вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 60 % від ваги кінцевого продукту 

Група 18 

Какао та продукти з нього 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції товару, і в якому:
- індивідуальний вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 40 % від ваги кінцевого продукту, і
- загальна (сумарна) вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 60 % від ваги кінцевого продукту 

Група 19 

Виготовлення із зерна хлібних злаків, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту, і в якому:
- вага використовуваних матеріалів Групи 2, 3 і 16, не перевищує 20 % від ваги кінцевої продукції, і
- вага використовуваних матеріалів позицій 1006 і 1101 - 1108, не перевищує 20 % від ваги кінцевої продукції, і
- індивідуальний вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 40 % від ваги кінцевого продукту, і
- загальна (сумарна) вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 60 % від ваги кінцевого продукту 

ex Група 20 

Продукти переробки овочів, фруктів, горіхів або інших частин рослин, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту, при якому вага використаного цукру (?) не перевищує 40 % від ваги кінцевої продукції 

2002 і 2003 

Помідори, гриби і трюфелі приготовлені або консервовані без додавання оцту оцтової кислоти 

Виробництво, при якому всі матеріали, що використовуються Групами 7 і 8 повністю отримані 

ex Група 21 

Різні харчові продукти; за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту, в які:
- індивідуальний вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 40 % від ваги кінцевого продукту, і
- загальна (сумарна) вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 60 % від ваги кінцевого продукту 

2103 

Соуси і продукти для приготування соусів; змішані приправи і продукти для приготування приправ; гірчичний порошок і гірчична мука і готова гірчиця
- Соуси і продукти для приготування соусів; змішані приправи і продукти для приготування приправ
- гірчичний порошок і гірчична мука і готова гірчиця 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту. Проте, можливе використання гірчичного порошку або гірчичної муки або готової гірчиці
Виробництво з матеріалів будь-яких позицій 

Група 22 

Алкогольні і безалкогольні напої та оцет 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту і позицій 2207 та 2208, в якому:
- усі використані матеріали підпозицій 0806 10, 2009 61 і 2009 69 повинні бути повністю отримані, і
- індивідуальний вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 40 % від ваги кінцевого продукту, і
- загальна (сумарна) вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 60 % від ваги кінцевого продукту 

ex Групи 23 

Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту 

ex 2303 

Залишки від виробництва крохмалю 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту, в якому вага використовуваних матеріалів Групи 10 не перевищує 20 % від ваги кінцевої продукції 

2309 

Продукти, що використовуються для годівлі тварин 

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, крім позиції продукту, в які:
- всі використані матеріали Груп 2 і 3 повинні бути повністю отримані, і
- вага використовуваних матеріалів Груп 10 і 11 і позицій 2302 і 2303, не перевищує 20 % від ваги кінцевої продукції, і
- індивідуальний вага цукру (?) і матеріали з Групи 4 не перевищувала 40 % від ваги кінцевого продукту, і
- загальна (сумарна) вага цукру і матеріали з Групи 4 не перевищувала 60 % від ваги кінцевого продукту 

ex Група 24 

Тютюн і промислові замінники тютюну; за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, при якому вага використовуваних матеріалів Групи 24, не перевищує 30 % від загальної ваги використовуваних матеріалів Групи 24 

2401 

Тютюнова сировина; тютюнові відходи 

Вся тютюнова сировина та тютюнові відходи Групи 24 повинні бути повністю отримані 

2402 

Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети з тютюну або з заміннику тютюну 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції продукту та позиції 2403, при якому вага використовуваних матеріалів з позиції 2401 не перевищує 50 % від загальної ваги використовуваних матеріалів позиції 2401 

ex Група 25 

Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно і цемент; за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту,
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex 2519 

Подрібнений природний карбонат магнію (магнезит), в герметично закритих контейнерах, і оксид магнію, з домішками або без домішок, крім плавленої магнезії або перепаленої (агломерованої) магнезії 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, може бути використаний природний карбонат магнію (магнезит) 

Група 26 

Руди, шлак і зола 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту 
 

ex Група 27 

Паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини, мінеральні воски, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту,
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex 2707 

Масла, в яких вага ароматичних складових частин перевищує вагу неароматичних складових, аналогічні мінеральні масла, одержані дистиляцією високотемпературного кам'яновугільного дьогтю, понад 65 % обсягу дистилюється при температурі до 250°С (включаючи суміші нафтових спиртів та бензолу), що використовуються для виробництва енергії або нагріву 

Операції по рафінуванню та/або один чи більше специфічних процесів (?)
або
Інші операції, в яких усі використані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Однак, матеріали тієї ж позиції, що і продукт, можуть використовуватися за умови, що їх загальна вартість не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

2710 

Нафта і нафтопродукти, отримані з бітумінозних матеріалів, крім сирих; продукти, в іншому місці не пойменовані або не включені, що містять 70 % ваги або більше нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних матеріалів, причому ці нафтопродукти є основними складовими підготовки; відпрацьовані мастила 

Операції по рафінуванню та/або один чи більше специфічних процесів (?)
або
Інші операції, в яких усі використані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Однак матеріали тієї ж позиції, що і продукт, можуть використовуватися за умови, коли їх загальна вартість не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

2711 

Гази нафтові та інші газоподібні вуглеводні 

Операції по рафінуванню та/або один чи більше специфічних процесів (?)
або
Інші операції, в яких усі використані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Однак матеріали тієї ж позиції, що і продукт, можуть використовуватися за умови, коли їх загальна вартість не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

2712 

Вазелін нафтовий; парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, гач парафіновий, озокерит, віск буровугільний, віск торф'яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, отримані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені 

Операції по рафінуванню та/або один чи більше специфічних процесів (?)
або
Інші операції, в яких усі використані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Однак матеріали тієї ж позиції, що і продукт, можуть використовуватися за умови, коли їх загальна вартість не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

2713 

Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід 

Операції по рафінуванню та/або один чи більше специфічних процесів (?)
або
Інші операції, в яких усі використані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Однак матеріали тієї ж позиції, що і продукт, можуть використовуватися за умови, коли їх загальна вартість не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 28 

Продукти неорганічної хімії; органічних або неорганічних сполук дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів; за винятком: 

(a) Найменш розвинені країни (Далі "НРС") 

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом коду можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту,
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 2811 

Сірки триоксид 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виготовлення з двоокису сірки
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 2840 

Перборат натрію 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з динатрію тетрабората пентагідратного
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

2843 

Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні та неорганічні сполуки дорогоцінних металів, з відомою або невідомою хімічною речовиною; амальгами дорогоцінних металів 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, включаючи інші матеріали позиції 2843 

ex 2852 

- Сполуки ртуті у внутрішніх ефірах та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції. Проте, вартість усіх використаних матеріалів позиції 2909 не повинна перевищувати 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

- Сполуки ртуті в нуклеїнових кислотах та їх солях, з відомою або невідомою хімічною речовиною; інші гетероциклічні сполуки 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції. Проте, вартість усіх використаних матеріалів позицій 2852, 2932, 2933 і 2934 не повинна перевищувати 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 29 

Органічна хімія, за винятком: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, матеріали тієї ж позиції, що і сам продукт можливо використання, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 2905 

Алкоголят металів у спиртах цієї позиції та з етанолу, за винятком: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, включаючи інші матеріали з позиції 2905. Однак, використання алкоголятов металів цієї позиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

2905 43
2905 44
2905 45 

Маніт; Д-глюціт (сорбітол); гліцерин 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої підпозиції, крім підпозиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом підпозиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

2915 

Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції. Проте, вартість усіх використаних матеріалів позицій 2915 і 2916 не повинна перевищувати 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 2932 

- Внутрішні ефіри та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції. Проте, вартість усіх використаних матеріалів позиції 2909 не повинна перевищувати 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

- Циклічних ацеталей і внутрішніх напівацеталі та їх галогеновані,сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції.
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

2933 

Гетероциклічні сполуки, що містять тільки гетероатом (и) азоту 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції. Проте, вартість усіх використаних матеріалів позицій 2932 і 2933 не повинна перевищувати 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

2934 

Нуклеїнові кислоти та їх солі, з відомою та невідомою хімічною речовиною; інші гетероциклічні сполуки 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції. Проте, вартість усіх використаних матеріалів позицій 2932, 2933 і 2934 не повинна перевищувати 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

Група 30 

Фармацевтична продукція 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій 

Група 31 

Добрива 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом позиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

Група 32 

Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні; барвники, пігменти та інші фарбувальні речовини, фарби і лаки; шпаклівки та інших мастики; чорнило 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом позиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 33 

Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні або туалетні засоби; за винятком: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом позиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 3301 

Ефірні олії (що містять або не містять терпени), включаючи конкрети і абсолюти; резиноїди; екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних олій у жирах, в жирних оліях, у восках або як, отримані шляхом анфлеражу або мацерації; терпенові побічні продукти детерпенаціі ефірних олій; водні дистиляти та водні розчини ефірних олій 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом позиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 34 

Мило, поверхнево-активні органічні речовини, миючі засоби, мастильні матеріали, штучні воски, готові воски, для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, модельні пасти, "зуболікарський віск "і суміші на основі гіпсу, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом позиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex 3404 

Штучні воски та готові воски:
- На основі парафіну, нафтових віск, восків, отриманих з бітумінозних мінералів, м'який віск або очищений віск 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції 

Група 35 

Білкові речовини; модифіковані крохмалі, клеї; ферменти 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

Група 36 

Вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; сплави пірофорні, деякі горючі речовини 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом позиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

Група 37 

Фотографічні або кінематографічні товари 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом позиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 38 

Різні хімічні продукти; за винятком: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом позиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 3803 

Масло талове рафіноване 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Переробка з сирої талової олії
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 3805 

Спирти сульфітного скипидару, очищені 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Очищення шляхом дистиляції або рафінування сирих спиртів сульфітного скипидару
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 3806 

Каніфоль 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво із смоляних кислот
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 3807 

Дьоготь деревний (дьоготь з деревної смоли) 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Перегонки деревної смоли
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

3809 10 

Оздоблювальні матеріали, барвники для прискорення фарбування або фіксації барвників та інші продукти і препарати (наприклад, перев'язувальні матеріали і протрави), які використовуються в текстильній, паперовій, шкіряній та такого типу промисловостях, в іншому місці не пойменовані або не зазначені: На основі крохмалистих речовин 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

3823 

Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після переробки; промислові жирні спирти 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, включаючи інші матеріали позиції 3823
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

3824 60 

Сорбіт, крім підпозиції 2905 44 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь якої підпозиції, крім підпозиції відповідного продукту та матеріалів з підпозиції 2905 44. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом підпозиції можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 39 

Пластмаси та вироби з них; за винятком: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту.
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 3907 

- Сополимер, виготовлений з полікарбонату і акрилонітрил бутадієн-стиролу (ABS) 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів однієї з продуктом коду можливо, коли їх загальна вартість не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту(5)
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

- Поліестер 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту.
або
Виробництво з полікарбонату тетрабромо-(бісфенолу A)
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 3920 

Іономірні лист або фільм (плити або плівки з іоносодержащіх полімерів) 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з термопластичної частки солі, що представляє собою сополімер етилену та метакрилової кислоти, частково нейтралізованої іонами металу, в основному цинку, і натрію
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 3921 

Плівка із пластику, металізовані 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з поліефірних плівок високої прозорості і товщиною менше 23 мікрон(6)
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 40 

Гума та вироби з неї; за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту.
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

4012 

Шини пневматичні з каучуку відновлені, що були у вжитку; шини масивні або пневматичні, протектори і стрічки бандажні з каучуку: 

  

- Шини пневматичні відновлені; шини масивні або пневматичні з каучуку 

Відновлення протектора шин, що були у вжитку 

- Інше 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позицій 4011 і 4012
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 41 

Необроблені шкури (крім натурального хутра) та шкіра, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту 

з 4101
по 4103 

Необроблені шкури великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, зольні, мариновані або консервовані іншим способом, але не дублені, не пергаментовані і не піддані будь-якої додаткової обробки), в тому числі неострижені і спилок; необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, зольні, мариновані або консервовані іншим способом, але не дублені, не пергаментовані або піддані подальшій обробці), в тому числі з шерстю і спилок, крім тих, які виключені приміткою 1 (c) до Групи 41; інші сиром'ятні шкури (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, зольні, мариновані або консервовані іншим способом, але не дублені, не пергаментовані або піддані подальшій обробці), у тому числі неострижені і спилок, крім зазначених у примітці 1 (b) або 1 (c) до Групи 41 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції 

з 4104
по 4106 

Шкіри й шкіри дублені, краст, в тому числі з шерстю і волосяним покровом або спилок, але не піддані будь-якої додаткової обробки 

Повторне дублення вже дублених або попередньо дублених шкір і шкір з підпозицій 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 і 4106 91
або
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. 

4107,
4112,
4113 

Шкіра, додатково оброблена після дублення або краста 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, використання матеріалів з підпозицій 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 і 4106 92 можливо тільки у випадку, якщо виробничим процесом передбачаються операції повторного дублення вже дублених шкір або краста в сухому стані 

Група 42 

Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби; товари для подорожі, сумки і подібні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 43 

Натуральне хутро та штучне хутро, вироби з нього, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

4301 

Сировина пушно-хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки, придатні для виготовлення хутряних виробів), крім необроблених шкур товарної коду 4101, 4102 або 4103 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції 

ex 4302 

Дублені чи вичинені хутряні шкурки, зібрані: 

  

- Хутряні шкурки цілі, що не мають або мають голову, хвіст або лапи 

Відбілювання або фарбування, додатково до стрижки та складанні незібраних дублених або вироблених хутряних шкурок 

- інші 

Виробництво з незібраних, дублених або вичинених хутрових шкурок 

4303 

Предмети одягу, аксесуари та інші вироби з натурального хутра 

Виробництво з незібраних дублені або вичинені хутрові шкурки товарної позиції 4302 

ex Група 44 

Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex 4407 

Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, завтовшки більше 6 мм, стругані, шліфовані або мають торцеві з'єднання 

Стругання, шліфування, з'єднання в шип 

ex 4408 

Листи для облицювання (включаючи листи, отримані розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери з товщиною не більше 6 мм, для подібної шаруватої деревини, та інші лісоматеріали, розпиляні уздовж, розділені на шари або лущені, товщиною не більше 6 мм, стругані, шліфовані або мають торцеві з'єднання 

Поділ на верстви, стругання, шліфування, з'єднання в шип 

ex 4410 -
ex 4413 

Плити древесностружечі, древесноволокністі, включаючи плити з орієнтованою стружкою, вафельні плити з деревини та інші профільовані вироби з пресованої деревини 

Профілювання або формування 

ex 4415 

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини 

Виробництво з плит з обрізкою до потрібного розміру 

ex 4418 

- Вироби столярні та теслярські з деревини 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Однак, можливе використання ніздрюватих дерев'яних панелей, покрівельних дощок і гонтів 

- Плити древесностружечні і древесноволокністі 

Профілювання або формування 

ex 4421 

Дерев'яні частини сірників; шпальні пробки або колодки для взуття 

Виробництво з деревини будь-якого коду, крім пиломатеріалів позиції 4409 

Група 45 

Пробка та вироби з пробки 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

Група 46 

Вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові та плетені вироби 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

Група 47 

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон (макулатура та відходи) 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

Група 48 

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

Група 49 

Друковані книги, газети, фотографії та інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи, машинописні тексти та плани 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex Групи 50 

Шовк; за винятком: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

ex 5003 

Відходи шовкові (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи коконової ниті та розпущенні відходи), піддані кардо-або гребенечесанню 

Кардо-або гребенечесання відходів шовкових 

5004 -
ex 5006 

Пряжа шовкова або плетена з відходів шовку 

Прядіння з натуральних волокон або екструзія хімічних ниток, що супроводжується прядінням або крученням(7) 

5007 

Тканини з натурального шовку або відходів шовку: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Прядіння натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної нитки або кручення, в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням
або
Фарбування пряжі, що супроводжується ткацтвом
або
Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація, каландрування, обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) 

ex Група 51 

Вовна, тонкий та грубий волос тварин, пряжа та тканина із кінського волосся; за винятком: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

5106 - 5110 

Пряжа вовняна, з тонкого або грубого волосу тварин або кінського волосу 

Прядіння з натурального волокна або екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням(7) 

5111 - 5113 

Тканини з вовни, тонкого або грубого волосу тварин або кінського волосу: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної нитки або кручення, в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням
або
Фарбування пряжі, що супроводжується ткацтвом
або
Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація. каландрування,обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) 

ex Група 52 

Бавовна; за винятком: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

5204 - 5207 

Пряжа та нитка бавовняні 

Прядіння з натуральних волокон або екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням(7) 

5208 - 5212 

Тканини бавовняні: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної нитки або кручення, в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням
або
Фарбування пряжі, що супроводжується ткацтвом
або
Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація. каландрування,обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) 

ex Група 53 

Інші рослинні текстильні волокна; паперова пряжа та тканини з неї; за винятком: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

5306 - 5308 

Пряжа з інших рослинних текстильних волокон; паперова пряжа 

Прядіння з натурального волокна або екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням(7) 

5309 - 5311 

Тканини з інших рослинних текстильних волокон; 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної нитки або кручення, в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням
або
Фарбування пряжі, що супроводжується ткацтвом
або
Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація. каландрування,обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) 

5401 - 5406 

Пряжа, моноволокно та штучні волокна 

Екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням або прядіння натуральних волокон(7) 

5407 і 5408 

Тканини з штучних комплексних волокон: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної нитки або кручення, в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям
або
Кручення або текстуріровання, що супроводжується ткацтвом, за умови, що вартість незкрученної/нетекструрірованної нитки не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту
або
Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація. каландрування, обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) 

5501 - 5507 

Штучні штапельні волокна 

Екструзія штучних волокон 

5508 - 5511 

Пряжа та нитки для шиття, із штучних штапельних волокон 

Прядіння з натурального волокна або екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням(7) 

5512 - 5516 

Тканини зі штучних штапельних волокон 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної пряжі або кручення, в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям
або
Фарбування пряжі, що супроводжується ткацтвом
або
Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація. каландрування,обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) 

ex Група 56 

Вата, повсть та неткані матеріали, спеціальна пряжа, мотузки, канати та троси й вироби з них; за винятком: 

Екструзія штучних волокон, що супроводжується прядінням або прядіння натуральних волокон
або
Флокірування, що супроводжується фарбуванням або друком(7) 

5602 

Повсть та фетр, просочені або не просочені, з покриттям або без покриття, дубльовані або не дубльовані 

  

- Ткана повсть 

Екструзія штучних волокон, що супроводжується формуванням тканини,
Проте:
- поліпропіленові нитки позиції 5402,
- поліпропіленові волокна позиції 5503 або 5506, або
- поліпропіленові обчеси ниток позиції 5501
з товщиною одиничного волокна або одиничної нитки, у всіх випадках менше 9 децитекс,
можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту
або тільки формування тканини у випадках з повсть, зробленим з натуральних волокон(7) 

- Інше 

Екструзія штучних волокон, що супроводжується формуванням тканини,
або
тільки формування тканини у випадках з повсть, зробленим з натуральних волокон(7) 

5603 

Неткані матеріали. просочені або не просочені, з покриттям або дубльовані 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Екструзія штучних волокон або використання натуральних волокон, що супроводжуються нетканими технологіями, включаючи голкопробивання 

5604 

Гумові нитки та корд, покритті текстилем текстильна пряжа, стрічкові та аналогічні вироби позиції 5404 або 5405, просочені, з покриті або з оболонкою гуми або пластмаси: 

  

- Гумові нитки та корд, покриті текстилем 

Виробництво з гумових ниток та корду, непокритих текстилем 

- Інше 

Екструзія штучних волокон, що супроводжується плетінням або плетінням з натуральних волокон(7) 

5605 

Нитка металізована, позументна або непозументна, що є текстильною ниткою або стрічковою ниткою, або аналогічною ниткою позиції 5404 або 5405, комбінована з металом у формі нитки, стрічки або порошку або покрита металом 

Екструзія штучних волокон, що супроводжується плетінням або плетінням з натуральних чи/або штучних штапельних волокон(7) 

5606 

Нитка позумента,та стрічкова або аналогічна нитка позиції 5404 або 5405, позументна (крім позиції 5605 та позументної нитки з кінсього волосу); пряжа синельна (включаючи синель з пуху); фасонна петляста пряж 

Екструзія штучних волокон, що супроводжується плетінням або плетінням з натуральних та/або штучних штапельних волокон
або
Прядіння, що супроводжується флокіруванням
або
Флокірування, що супроводжується фарбуванням 

Група 57 

Килими та інші текстильні покриття для підлоги 

Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної пряжі або кручення, в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом
або
Виробництво з кокосової, джутової пряжі або сизальової пряжі
або
Флокірування, що супроводжується фарбування або друком
або
Тафтінг, що супроводжується фарбування або друком
Екструзія штучних волокон, що супроводжується нетканими технологіями, включаючи голко пробивання(7)
Проте:
- поліпропіленові нитки позиції 5402,
- поліпропіленові волокна позиції 5503 або 5506,
або
- поліпропіленові обчеси ниток позиції 5501
з товщиною одиничного волокна або одиничної нитки, у всіх випадках менше 9 децитекс, можуть бути використані за умови, що їх загальна вартість не перевищує 40 % ціни франко-завод продукту Джутова тканина може використовуватися як основна 

ex Група 58 

Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом; мереживо; гобелени, оздоблювальні матеріали; вишивка; за винятком: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної пряжі, в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям
або
Флокірування, що супроводжується фарбування або друком
або
Фарбування пряжі, що супроводжується ткацтвом
або
Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення,відбілювання, мерсеризація, термостабілізація. каландрування,обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) 

5805 

Ткані вручну гобелени типу гобеленів бельгійських, обюсонських, бове та аналогічних гобеленів, вишиті голкою (наприклад, способами "мілкий стібок" або "хрестиком"), оздоблені або не оздоблені 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

5810 

Вишивка в шматку, в стрічках або у вигляді окремих орнаментів 

Виготовлення, де вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

5901 

Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які використовуються для виготовлення політурок та аналогічних цілей; калька; заґрунтоване полотно для живопису; бортівки та аналогічні жорсткі текстильні матеріали для каркасів капелюхів 

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або флокіруванням або покриттям
абоФлокірування, що супроводжується фарбуванням або друком 

5902 

Тканини кордові для шин з високоміцних нейлонових та інших поліамідних, поліефірних та віскозних ниток 

  

- З містом у вазі не більше 90 % текстильних матеріалів 

Ткацтво 

- інше 

Екструзія штучних волокон, що супроводжується ткацтвом 

5903 

Тканини текстильні просочені, з покриттям та дубльовані пластмасами. Крім вказаних у позиції 5902 

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням та покриттям
або
Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація. каландрування, обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту 

5904 

Лінолеум, викроєний або не викроєний по формі; покриття для підлоги на текстильній основі, викроєні або не викроєні по формі 

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням та покриттям(7) 

5905 

Шпалери з текстильних матеріалів 

  

- Просочені, з покриттям або дубльовані гумою, пластмасами або інших матеріалів 

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням та покриттям 

-Інше 

Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної пряжі в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям
або
Фарбування пряжі, що супроводжується ткацтвом
або
Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація. каландрування,обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) 

5906 

Текстильні матеріали прогумовані, крім матеріалів позиції 5902 

  

- Тканини трикотажні машинного або ручного в'язання 

Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної пряжі в кожному випадку, що супроводжується в'язанням
або
В'язання, що супроводжується фарбуванням або покриттям
або
Фарбування пряжі з натуральних волокон, що супроводжується в'язанням(7) 

- Інші тканини з синтетичних комплексних ниток, що містять понад 90 % ваги текстильних матеріалів 

Екструзія штучних волокон, що супроводжується ткацтвом 

- Інші 

Ткацтво, що супроводжується фарбування або нанесенням покриття
або
Фарбування пряжі з натуральних волокон, що супроводжується ткацтвом 

5907 

Текстильні матеріали, покриті чи просочені іншим способом; розмальовані полотна для художніх студій, театральних декорацій або аналогічні 

Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або флокіруванням або покриттям
або
Флокірування, що супроводжується фарбуванням або друком
або
Друкування, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація. каландрування,обробка проти збігання, перманентне апретування, канин из я, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної не підданої друкуванню тканини не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту 

5908 

Фітілі текстильні, ткані, плетені або трикотажні для ламп, гасничок, запальничок, свічок та аналогічних виробів; ковпачки для ламп розжарювання; трубчасте трикотажне полотно для газових горілок, з просочкою або без неї: 

  

- Ковпачки для ламп розжарювання, просочені 

Виготовлення з трубчатого трикотажного полотна для газових горілок 

- Інше 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

5909-5911 

Текстильні вироби придатні для промислового використання: 

  

- Шліфувальні диски або круги, окрім повсті позиції 5911 

Ткацтво 

- Тканини, які зазвичай використовуються для виготовлення паперу або інших технічних цілей, покриті фетром або ні; просочені або не просочені, покриті та не покриті оболонкою; з трубчатою або багатошаровою основою та/або підкладкою з тканини позиції 5911 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної пряжі в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям
Можуть бути використані тільки такі волокна:
- - кокосова пряжя
- - пряжі з політетрафтороетилену(8)
- - пряжа, багато ниткова, поліамідна, просочена або покрита фенольною смолою
- -пряжа з синтетичних текстильних волокон з ара мотичних поліамідів, отриманих поліконденсацією m-фенілендіаміну та ізофталевої кислоти,
- - мономолекулярна плівка з політетрафтороетилену(8),
- - пряжа з синтетичних ниток з полі (p-фенілену терефлатаміду),
- - пряжа із скловолокна, покрита фенольною смолою та прошита акриловою пряжею(8),
- - сополіефірні моноволокна з поліестру та гуми з терефталатової кислоти та 1,4-циклогексанеметанолону та ізофталевої кислоти 

- Інше 

Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної пряжі в кожному випадку, що супроводжується ткацтвом(7)
або
Ткацтво, що супроводжується фарбуванням або покриттям 

Група 60 

Трикотажні полотна машинного або ручного в'язання 

Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної пряжі в кожному випадку, що супроводжується в'язанням
або
В'язання, що супроводжується фарбуванням або покриттям
або
Флокірування, що супроводжується фарбуванням або друком або
Фарбування пряжі з натуральних волокон, що супроводжується в'язанням
або
Кручення або текстурування, що супроводжується в'язанням за умови, що вартість не крученої /не текстурованої пряжі не перевищує 47,5 % ціни франко-завод продукту 

Група 61 

Одяг та речі одягу трикотажні машинного та ручного в'язання:
- Отримані шляхом зшивання разом або зборки деталей будь-яким шляхом, двох або більше частин трикотажної тканини, вив'язаних машиною або ручною в'язкою, обрізані або викроєні по формі 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
В'язання або складання (включаючи розкрій)(7) (9)

- Інші 

Прядіння з натурального та/або штучного штапельного волокна або екструзія хімічної пряжі в кожному випадку, що супроводжується в'язанням (в'язані по формі виробу).
або
Фарбування пряжі з натуральних волокон, що супроводжується в'язанням (в'язані по формі виробу)(7)

ex Група 62 

Одяг та речі одягу текстильні (крім трикотажних машинного або ручного в'язання), за винятком: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Ткацтво, що супроводжується складанням (включаючи розкрій)
або
Складання з попереднім друком, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація, каландрування, обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної тканини, не підданої друкуванню, не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) (9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 та
ex 6211 

Одяг та речі одягу жіночі, для дівчат та немовлят, вишиті 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Ткацтво, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій)
або
Виробництво з невишитої тканини, за умови, що вартість невишитої тканини не перевищує 40 % від ціни франко - завод продукту(9)

ex 6210 та
ex 6216 

Вогнестійке обладнання з тканини, покритої фольгою з алюмінієвого поліестру 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Ткацтво, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій)
або
Нанесення покриття, за умови, що вартість використаної тканини без покриття не перевищує 40 % від ціни франко-завод продукту, що супроводжується надаванням формі продукту (включаючи розкрій)(9)

6213 та 6214 

Хусточки носові, шалі, шарфи, кашне, мантильї, вуалі та аналогічні вироби: 

  

- Вишиті 

Ткацтво, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій)
або
Виробництво з невишитої тканини, за умови, що вартість невишитої тканини не перевищує 40 % від ціни франко - завод продукту(9)
або
Складання з попереднім друком, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація, каландрування, обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної тканини, не підданої друкуванню, не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) (9)

--Інші 

Ткацтво, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій)
або
Складання з попереднім друком, що супроводжується принаймні двома підготовчими та кінцевими операціями (такими як промивка, очищення, відбілювання, мерсеризація, термостабілізація, каландрування, обробка проти збігання, перманентне апретування, декатування, просочення, мілкий ремонт та формування вузлів), за умови, де вартість використаної тканини, не підданої друкуванню, не перевищує 47,5 % від ціни франко-завод продукту(7) (9)

6217 

Речі одягу інші; деталі одягу або речі одягу, крім тих, що включені в позиції 6212: 

  

- Вишиті 

Ткацтво, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій)
або
Виробництво з невишитої тканини, за умови, що вартість невишитої тканини не перевищує 40 % від ціни франко - завод продукту(9)

- Вогнестійке обладнання з тканини, покритої фольгою з алюмінієвого поліестру 

Ткацтво, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій)
або
Нанесення покриття, за умови, що вартість використаної тканини без покриття не перевищує 40 % від ціни франко-завод продукту, що супроводжується надаванням формі продукту (включаючи розкрій)(9)

- Прокладки для комірців та манжет, вирізані по формі 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт, в якому вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 40 % від ціни франко-завод продукту 

- Інші 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Ткацтво, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій) 

ex Група 63 

Інші готові текстильні вироби; комплекти; ношений одяг та текстильні вироби; ганчір'я; за винятком: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

6301 - 6304 

Ковдри, дорожні пледи, постільна білизна і т. д.; штори і т. д.; інші предмети інтер'єру: 

  

-з фетру, нетканих матеріалів 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Екструзія штучних волокон або використання натуральних волокон у кожному випадку, що супроводжується нетканими процесами включаючи голко пробивання та зборку (включаючи розкрій(7) 

- Інші 

  

-- Вишиті 

Ткацтво, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій)
або
Виробництво з невишитої тканини, за умови, що вартість невишитої тканини не перевищує 40 % від ціни франко - завод продукту(9) (10) 

-- Інші 

Ткацтво, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій) 

6305 

Мішки та пакети пакувальні 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Екструзія штучних волокон або використання натуральних волокон у кожному випадку, що супроводжується машинним в'язанням (включаючи розкрій)(7) 

6306 

Брезенти, навіси, тенти; намети; вітрила для човнів, дощки для віндсерфінгу або сухопутних транспортних засобів; спорядження для кемпінгу: 

  

- З нетканих матеріалів 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Екструзія штучних волокон або використання натуральних волокон у кожному випадку, що супроводжується нетканими процесами включаючи голко пробивання 

- Інші 

Ткацтво, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій)(7) (9)
або
Покриття за умови, якщо вартість використаної непокритої тканини, не перевищує 40 % від ціни франко-завод продукту, що супроводжується зборкою (включаючи розкрій) 

6307 

Інші готові вироби, включаючи викройки одягу 

Виробництво, в якому вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 40 % від ціни франко-завод продукту 

6308 

Комплекти, що складаються з кусків тканини та пряжі, з аксесуарами та без них, для виготовлення килимів, гобеленів, вишитих скатертин або серветок, або аналогічних текстильних виробів, упакованих для продажу в роздріб 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Кожний предмет у комплекті повинен задовольняти правилу, яке вимагає до нього, якби він не входив у комплект. Проте, до комплекту можуть включатися вироби, які не походять з території країни, якщо їх загальна вартість не перевищує 15 % від ціни франко-завод комплекту. 

ex Група 64 

Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини; за винятком: 

Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, окрім деталей верху взуття, прикріплених до устілок або інших компонентів підошви позиції 6406 

6406 

Частини взуття (включаючи верх прикріплений або не прикріплений до підошв); вкладні устілки, підп'яточники та аналогічні вироби; гетри, гамаші аналогічні вироби, та їх частини 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

Група 65 

Головні убори та їх частини 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

Група 66 

Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, хлисти батоги для верхової їзди та їх частини: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт
або
Виробництво, в якому вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

Група 67 

Оброблені пір'я та пух та вироби з них; штучні квіти; вироби з людського волосся 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

ex Група 68 

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або подібних матеріалів, за винятком 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт
або
Виробництво, в якому вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex 6803 

Вироби зі сланцю або агломерованого сланцю 

Виготовлення з обробленого сланцю 

ex 6812 

Вироби з азбесту; вироби із сумішей на основі азбесту або із сумішей на основі азбесту та карбонату магнію 

Виробництві з матеріалів любих позиції 

ex 6814 

Вироби із слюди. включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовій, картонній або іншій основі 

Виробництво з обробленої слюди (включаючи агломеровану або регенеровану слюду) 

Група 69 

Керамічні вироби 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт
або
Виробництво, в якому вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 70 

Скло та вироби зі скла, за винятком: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт
або
Виробництво, в якому вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

7006 

Скло, позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлень. 

  

- Скляні пластини підкладки, покриті тонкою діелектричною плівкою напівпровідникового класу згідно стандартів SEMII(11) 

Виробництво з непокритих скляних пластин підкладки позиції 7006 

- Інші 

Виробництво з матеріалів позиції 7001 

7010 

Бутлі, пляшки,флакони глечики, горщики, банки, ампули та інші скляні місткості для зберігання, транспортування або упаковки товарів; банки консервні скляні; запобіжні пробки із скла, пробки, кришки та інші аналогічні вироби зі скла 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт
або Різка скла, за умови, що загальна вартість нерозрізананого скла не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

7013 

Посуд столовий та кухонний, скляний, приналежності туалетні та канцелярські, скляні вироби для домашнього оздоблення або аналогічних цілей (крім виробів, класифікованих в позиціях 7010 або 7018) 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт
або
Різка скла, за умови, що загальна вартість нерозрізананого скла не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту
або
Ручне декорування (окрім методом шовкографії) скляних виробів видутих вручну, за умови, що загальна вартість всіх використаних скляних виробів, видутих вручну не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex 7019 

Вироби (крім пряжі) зі скловолокон 

Виготовлення з:
- нефарбованих стрічок, пучків скловолокна, ниток із скловолокна або рубаної склопряжі, або
- скловати 

ex Група 71 

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби із них; біжутерія; монети, за винятком: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт
або
Виробництво, в якому вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

7106,
7108 та 7110 

Дорогоцінні метали: 

  

- Необроблені 

Виробництво з матеріалів любих позицій, крім позицій 7106, 7108 та 7110
або
Електролітичне, термічне або хімічне збагачення дорогоцінних металів, що відносяться к позиціям 7106, 7108 або 7110
або
Легування та /або сплавляння дорогоцінних металів позицій 7106, 7108 або 7110, один з одним або з основними металами 

- Напівоброблені або у вигляді порошку 

Виробництво з необроблених дорогоцінних металів 

ex 7107,
ex 7109 та
ex 7111 

Метали, плаковані дорогоцінними металами, напівоброблені 

Виробництво з металів, плакованих дорогоцінними металами, необроблених 

7115 

Інші вироби з дорогоцінних металів та металів, плакованих дорогоцінними металами 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

7117 

Біжутерія 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт
або
Виробництво із частин недорогоцінних металів, не плакованих та не покритих дорогоцінними металами, за умови що вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50 % ціни франко-завод продукту 

ex Група 72 

Залізо та сталь, за винятком: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

7207 

Напівфабрикати із заліза та нелегованої сталі 

Виробництво з матеріалів позицій 7201, 7207, 7203, 7204, 7205 або 7206 

7208-7216 

Прокат плоский, прутки, кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталі 

Виробництво зі зливок або інших первинних форм або напівфабрикатів позиції 7206 або 7207 

7217 

Дріт із заліза або нелегованої сталі 

Виробництво з напівфабрикатів позиції 7207 

7218 91 та
7218 99 

Напівфабрикати 

Виробництво з матеріалів позицій 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 або субпозиції 7218 10 

7219 - 7222 

Плоский прокат, прутки, кутки, фасонні та спеціальні профілі з нержавіючої сталі 

Виробництво зі зливок або інших первинних форм або напівфабрикатів позиції 7218 

7223 

Дріт із нержавіючої сталі 

Виробництво з напівфабрикатів позиції 7218 

7224 90 

Напівфабрикати 

Виробництво з матеріалів позицій 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 або субпозиції 7224 10 

7225 - 7228 

Плоский прокат, гарячекатані прутки, у вільно змотаних бухтах; кутки, фасонні та спеціальні профілі, з інших легованих сталей; прутки та стержні порожнисті із легованої або нелегованої сталі 

Виробництво зі зливок або інших первинних форм або напівфабрикатів позиції 7206, 7207, 7218 або 7224 

7229 

Дріт із інших легованих сталей 

Виробництво з напівфабрикатів позиції 7224 

ex Група 73 

Вироби з чорних металів; за винятком: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

ex 7301 

Вироби з чорних металів; за винятком: 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт 

7302 

Вироби із чорних металів, що використовуються для залізничних та трамвайних колій: рейки, котррейки та зубчасті рейки, перевідні рейки, хрестовини глухого перетину, перевідні штанги та інші поперечні з'єднання, шпали, стикові накладки та підкладки,клинки, опорні плити, гачкові рейкові болти,подушки та розтяжки,станини, поперечки та інші деталі, призначені для з'єднання та скріплення рейок 

Виробництво з матеріалів позиції 7206 

7304,
7305 та 7306 

Труби, трубки та профілі порожнисті, з чорних металів (крім чавуну) або сталі 

Виробництво з матеріалів позицій 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 або 7224 

ex 7307 

Фітинги для труб або трубок із нержавіючої сталі 

Обточування, свердління, розвертання, нарізка різьби, зняття задирок та піскоструминна обробка кованих заготовок, за умови, що загальна вартість кованих заготовок не перевищує 35 % ціни франко-завод продукту 

7308 

Металоконструкції із чорних металів (крім збірних будівельних конструкцій позиції 9406) та їх частини (наприклад: мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, ґратчасті щогли, перекриття для даху, будівельні ферми, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, жалюзі, балюстради, опори та колони); листи, прутки, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби, призначені для використання в металоконструкціях із чорних металів 

Виробництво з матеріалів любих позицій. крім тієї ж позиції, що і продукт. Однак, не можуть використовуватися зварні кути, фасонні та спеціальні профілі позиції 7301 

ex 7315 

Ланцюг протиковзання 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів товарної позиції 7315 не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 74 

Мідь і вироби з неї; за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. 

7403 

Мідь рафінована та сплави мідні необроблені 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції 

Група 75 

Нікель і вироби з нього 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. 

ex Група 76 

Алюміній і вироби з нього, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. 

7601 

Необроблений алюміній 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. 

7607 

Фольга алюмінієва (без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси або аналогічних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більше 0,2 мм 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту та позицій 7606 

Група 77 

Зарезервовано для можливого використання в майбутньому в у Гармонізованій системі 

  

ex Група 78 

Свинець і вироби з нього, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. 

7801 

Необроблений свинець: 

  

- Очищений (рафінований) свинець 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції 

- Інші 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. 

Група 79 

Цинк і вироби з нього 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. 

Група 80 

Олово і вироби з нього 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. 

Група 81 

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. 

ex Група 82 

Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту.
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

8206 

Інструменти з двох або більше товарних позицій 8202 - 8205, у наборах, призначених для роздрібної торгівлі 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позицій 8202 - 8205. Проте, інструменти позицій 8202 - 8205 можуть включатися в набори, за умови, що їх загальна вартість не перевищує 15 % від ціни франко-завод продукту 

8211 

Ножі з ріжучими лезами, зубчасті або ні (включаючи ножі для обрізування дерев), крім ножів товарної позиції 8208, та леза для них 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Також можуть використовуватися леза і рукоятки для ножів, зроблені з недорогоцінних металів 

8214 

Вироби ріжучі інші (наприклад, машинки для стрижки волосся, спеціальні ножі для м'ясників або спеціальні кухонні ножі та січки, ножі для паперу); манікюрні або педикюрні набори та інструменти (включаючи пилки для нігтів) 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Проте можуть використовуватися рукоятки, зроблені з недорогоцінних металів 

8215 

Ложки, вилки, ополоники, шумівки, лопаточки для тортів, ножі для риби, масла, щипці для цукру та аналогічні кухонні або столові прилади 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Проте, можуть використовуватися рукоятки, зроблені з недорогоцінних металів 

ex Група 83 

Інші вироби з недорогоцінних металів; за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex 8302 

Інша кріпильна арматура, фурнітура та аналогічні вироби відповідних для будівель і автоматичного закривання дверей 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Також можуть використовуватися інші матеріали товарної позиції 8302, за умови, що їх загальна вартість не перевищує 20 % від ціни франко-завод продукту 

ex 8306 

Статуетки та інші прикраси з недорогоцінних металів 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Також можуть використовуватися інші матеріали товарної позиції 8306, за умови, що їх загальна вартість не перевищує 30 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 84 

Ядерні реактори, котли, апарати і механічні техніки та їх частини; за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту.
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

8401 

Ядерні реактори; тепловиділяючі елементи (твели), неопромінені, для ядерних реакторів; машини і пристрої для розділення ізотопів 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

8407 

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з обертовим або зворотно-поступальним рухом поршня 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8408 

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з запалюванням від стиснення (дизелі або напівдизелі) 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8427 

Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

8482 

Підшипники кулькові або роликові 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 85 

Електричні машини і устаткування та їх частини; звукозаписна і звуковідтворююча апаратура, апаратура для запису і відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту.
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

8501, 8502 

Двигуни та генератори електричні; електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту та позиції 8503
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8513 

Ліхтарі портативні електричні, що працюють від власного джерела енергії (наприклад, на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крім освітлювального обладнання товарної позиції 8512 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8519 

Звукозаписна та апаратура для відтворення звуку 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту та позиції 8522
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8521 

Апаратура відеозапису або відтворення відеозаписів, поєднана чи не поєднана з відеотюнером 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту та позиції 8522
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8523 

Диски, стрічки, твердотільні, неруйнівні носії для зберігання інформації, "смарт-карти" та інші засоби для запису звуку або аналогічного запису інших явищ, з записами та без, включаючи матриці та шаблони для виробництва диском, крім виробів групи 37 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8525 

Передавальна апаратура для радіомовлення або телебачення, що включає або не включає в себе приймальну, звукозаписуючу або звуковідтворюючу апарату; телевізійні камери, цифрові камери і інші записувальні відеокамери 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту та позиції 8529
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8526 

Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та радіоапаратура дистанційного керування 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту та позиції 8529
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8527 

Апаратура приймальна для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі зі звукозаписною, звуковідтворювальною апаратурою або годинником 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту та позиції 8529
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8528 

Відеомонітори і відеопроектори, не поєднані з апаратурою приймальні для телевізійного зв'язку; апаратура приймальна для телевізійного зв'язку, поєднана чи не поєднана з радіомовним приймачем або апаратурою, що записує або відтворює звук або зображення 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту та позиції 8529
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8535-8537 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних ланцюгів або в електричних ланцюгах, з'єднувачі для оптичних волокон, оптоволоконних джгутів або кабелів; пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та підстави для електричної апаратури інші, призначені для керування або розподілу електричного струму 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту та позиції 8538
абоВиробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8540 11 та
8540 12 

Трубки телевізійні електронно-променеві, включаючи електронно-променеві трубки для відеомоніторів 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8542 31 -
8542 33 та
8542 39 

Схеми інтегральні монолітні 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту
або
Операція дифузії, в процесі якої створюються інтегральні схеми на напівпровідниковому субстраті шляхом селективного введення відповідних легуючих сумішей, в зібраному і незібраному вигляді та / або з тестуванням в незалежній організації 

8544 

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники зі з'єднувальними пристроями чи без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, знаходяться вони або ні в зборі з електропровідниками або з'єднувальними пристроями 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8545 

Електроди вугільні, вугільні щітки, вугілля для ламп або батарейок і вироби з графіту або інших видів вуглецю з металом або без металу, інші, що застосовуються в електротехніці 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

8546 

Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8547 

Арматура ізолююча для електричних машин, пристроїв або обладнання, виготовлена повністю з ізоляційних матеріалів, не рахуючи деяких металевих компонентів (наприклад, муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих при формуванні виключно з метою складання, крім золяторів товарної позиції 8546; трубки для електропроводки і сполучні деталі для них, з недорогоцінних металів, облицьовані ізоляційним атеріалом 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8548 

Відходи та брухт первинних елементів, первинних батарей і електричних акумуляторів; відпрацьовані первинні елементи, які відпрацювали первинні батареї та відпрацьовані електричні акумулятори; електричні частини апаратури та обладнання, не перелічені в інших категоріях даної групи та не включені до неї 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

Група 86 

Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізничної та трамвайної мережі та їх частини; механічне (включаючи електромеханічне) обладнання сигналізації для шляхів 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 87 

Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та приладдя; за винятком: 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

8711 

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди обладнані з допоміжним двигуном, з коляскою або без коляски; коляски 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 88 

Літаки, космічні апарати та їх частини, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex 8804 

Ротошути 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, включаючи інші матеріали позиції 8804
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

Група 89 

Судна, човни та плавучі конструкції 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 90 

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, вимірювальні, контрольні, прецизійні, медичні або хірургічні; їх частини та приладдя, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

9002 

Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-якого матеріалу, в оправлені, для інструментів або апаратури, крім таких елементів з оптично необробленого скла 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

9033 

Частини та приладдя (не перелічені в інших категоріях даної групи та не включені до неї) до машин, приладів, інструментів або апаратури групи 90 

  

(b) Інших країн-бенефіціарів
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

Група 91 

Годинники всіх видів та їх частини 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

Група 92 

Інструменти музичні, їх частини та приладдя 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

Група 93 

Зброя та боєприпаси; їх частини та приладдя 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % від ціни франко-завод продукту 

Група 94 

Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні приналежності меблів; освітлювальні прилади, в іншому місці не пойменовані або не включені; світлові вимассакі, світлові таблички з ім'ям або назвою, або адресою та аналогічні вироби; збірні будівельні конструкції 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex Група 95 

Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

ex 9506 

Ключки для гри в гольф та їх частини 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Також можуть використовуватися грубо оброблені блоки для виготовлення клюшечних головок 

ex Група 96 

Різні промислові товари, за винятком: 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту
або
Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

9601 та 9602 

Оброблені і придатні для різьблення кістка слонова, кістка, панцир черепахи, ріг, роги оленячі, корали, перламутр, інші матеріали тваринного походження та вироби з цих матеріалів (включаючи вироби, отримані шляхом формування).
Опрацьовані матеріали рослинного або мінерального походження для різьблення та вироби з них; вироби формовані або різьблені з воску, стеарину, каучуку або модельних паст та інші формовані або різьблені вироби, не перелічені в інших категоріях та не включені до них; оброблений незастиглий желатин (крім желатину позиції 3503) та вироби з незастившего желатину 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції 

9603 

Мітли, щітки (включаючи щітки, що є частинами механізмів, приладів або транспортних засобів), щітки ручні механічні без двигунів для прибирання підлоги, швабри та вінички з пір'я для змахування пилу; вузли і пучки, підготовлені для виготовлення мітел або щіткових виробів; подушечки і валики малярські для фарби; гумові швабри (крім гумових валиків для видалення вологи) 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

9605 

Набори дорожні для особистої гігієни, шиття або чищення взуття або чищення одягу 

Кожен предмет у наборі повинен задовольняти правилу, яке відносилося б до нього до включення в набір. Проте, включення в набір предметів немісцевого походження можливо за умови, що їх загальна вартість не перевищує 15 % від ціни франко-завод набору 

9606 

Гудзики, кнопки, застібки-защіпки, форми для гудзиків та інші частини цих виробів; заготовки для гудзиків 

Виробництво:
- З матеріалів будь-якого коду, крім позиції відповідного продукту, і
- При якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

9608 

Ручки кулькові; ручки і маркери з наконечником з фетру та інших пористих матеріалів; авторучки чорнильні, стилографи і ручки інші; пір'я копіювальні; олівці механічні; тримачі ручок, тримачі олівців та аналогічні тримачі; частини (включаючи ковпачки та затискачі) виробів, перерахованих вище, крім виробів товарної позиції 9609 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту. Проте, можливе використання стрижнів і головок тієї ж позиції, що і продукт. 

9612 

Стрічки для друкарських машинок або аналогічні стрічки, просочені фарбою або оброблені іншим способом, призначені для отримання відбитків, на бобінах, касетах або без них; подушки штемпельні, просочені або не просочені фарбою, у футлярі чи без футляра 

Виробництво:
- З матеріалів будь-якого коду, крім позиції відповідного продукту, і
- При якому вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 70 % від ціни франко-завод продукту 

9613 20 

Запальнички кишенькові газові, які підлягають повторній заправці 

Виробництво, при якому вартість усіх використаних матеріалів товарної позиції 9613 не перевищує 30 % від ціни франко-завод продукту 

9614 

Трубки курильні (включаючи чашоподібні частини), мундштуки для сигар чи сигарет, та їх частини 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції 

Група 97 

Вироби мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, крім позиції відповідного продукту 


(1) Див. Вступні зауваження 4.2.

(2) Для спеціальних умов щодо "певних процесів", див. Вступний коментар 8.1 і 8.3.

(3) Для спеціальних умов щодо "певних процесів", див. Вступні зауваження 8.2.

(4) "група" розглядається, як окрема зіголовок відділений від решти тексту крапкою з комою.

(5) Стосовно до продуктів, що складається з матеріалів, які віднесені одночасно і до позицій 3901 - 3906, і до позицій 3907 - 3911, це обмеження діє тільки для групи матеріалів, які в масовому відношенні є переважаючими в складі продукту.

(6) Під "плівками високої прозорості" слід розуміти: плівки, мутність яких (т. з. "Хейз-фактор"), виміряна за стандартом ASTM-D 1003-16 приладом Gardner Hazemeter, становить менше 2 %.

(7) Про особливих умовах, що відносяться до продуктів, виготовленим із суміші текстильних матеріалів, див. вступне примітка 6.

(8) Використання даного матеріалу обмежується виробництвом тканих полотен для використання в папероробної промисловості.

(9) Див. вступне примітка 7.

(10) Стосовно до виробів машинного чи ручного в'язання, нееластичним і непрорезіненним, одержуваних за допомогою зшивання або іншого з'єднання шматків трикотажу машинного або ручного в'язання (скроєних або відразу пов'язаних за певною формою), див. вступне примітка 7.

(11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (фірма "Інститут напівпровідникового устаткування і матеріалів").

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали