Рекомендації щодо заповнення платниками ПДВ податкової звітності

 

 Державна податкова адміністрація України у зв'язку з впровадженням співставлення даних розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку на додану вартість та встановленням розбіжностей, які, зокрема, пов'язані з коригуванням поставок неплатникам ПДВ, першим звітним періодом для новостворених платників ПДВ, поставками товарів (послуг), придбання (надання) яких контролюється приладами обліку тощо, надає окремі рекомендації щодо заповнення платниками ПДВ податкової звітності з податку на додану вартість.

Порядок врегулювання розбіжностей, які виникли в результаті виписки податкової накладної платником ПДВ, зареєстрованим не з першого числа місяця

Абзацом другим підпункту 7.8.1 пункту 7.8 статті 7 Закону України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість", із змінами (далі - Закон N 168/97-ВР), визначено, що для особи, зареєстрованої як платник ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

Зважаючи на викладене, такі платники до декларації з податку на додану вартість за звітний період - місяць включають результати обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту за два різних календарних місяці.

При цьому задекларовані таким чином податкові зобов'язання за звітний період не відповідають сумам, що включені контрагентами до складу податкового кредиту. Тобто виникають розбіжності між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом контрагентів.

З метою уникнення таких розбіжностей платники податку, перший податковий період яких більше календарного місяця, податкові зобов'язання з податку на додану вартість повинні декларувати так.

Податкові накладні, складені в періоді від дня реєстрації платником податку на додану вартість до останнього дня місяця, у якому відбулася така реєстрація, - відображаються у р. 8.4 податкової декларації з податку на додану вартість та додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість.

Податкові накладні, складені в періоді від першого числа місяця, наступного за місяцем реєстрації як платника податку на додану вартість, та до останнього дня такого календарного місяця, - відображаються в р. 1 податкової декларації з податку на додану вартість та розшифровуються у додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість у розрізі контрагентів.

Отримані податкові накладні за весь звітний період розшифровуються у розрізі контрагентів та періодів виписки податкових накладних у додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та відображаються у відповідних рядках розділу другого податкової декларації з податку на додану вартість.

Особливості декларування поставок товарів (послуг), придбання (надання) яких контролюється приладами обліку (за виключенням випадків попередньої оплати)

Згідно з вимогами п. 7.6 ст. 7 Закону N 168/97-ВР для товарів (послуг), придбання яких контролюється приладами обліку, факт отримання (надання) таких товарів (послуг) засвідчується даними обліку.

При цьому у разі якщо такі поставки мають безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках з покупцем, покупцю може виписуватись зведена податкова накладна.

У разі якщо згідно з нормативно-правовими актами підписання актів приймання-передачі товарів (послуг), придбання яких контролюється приладами обліку, відбувається у місяці, наступному за звітним, податкова накладна з такої поставки (за відсутності попередньої оплати) складається датою оформлення акта приймання-передачі. При цьому дата відвантаження (виконання, поставки (оплати)) товарів (послуг) повинна відповідати даті звітного місяця, у якому відбулася поставка. Така податкова накладна підлягає включенню до складу податкових зобов'язань та відображенню у податковій декларацій з податку на додану вартість звітного місяця (у якому відбулася поставка).

При цьому оскільки дата виписки такої податкової накладної не відповідає звітному (податковому) періоду (у якому фактично відбулася поставка), податкові зобов'язання за нею платником повинні декларуватися у р. 8.4 податкової декларації з податку на додану вартість та додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість звітного місяця (у якому відбулася поставка). У кол. 8 додатка 1 вказується "поставка за звітний місяць".

У випадку, коли податкова накладна виписується за операціями з поставки, фактично здійсненими у попередніх звітних періодах, податкові зобов'язання за нею декларуються у р. 8.1 податкової декларації з податку на додану вартість та додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість з відповідним нарахуванням штрафу згідно з п. 17.2 ст. 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". У кол. 8 додатка 1 вказується "поставка ______ місяця". Такий самий порядок застосовується до податкових накладних за операціями з поставки, виписаних після закінчення терміну подання податкової звітності за звітний період, у якому фактично відбулася така поставка.

Відображення таких податкових накладних в Уточнюючих розрахунках податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок проводиться аналогічним чином з додаванням додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість.

Порядок визначення умовного продажу товарних залишків або основних фондів на день анулювання свідоцтва платника ПДВ та відображення цієї операції в декларації з ПДВ, додатку 5

Абзацом сімнадцятим пункту 9.8 статті 9 Закону N 168/97-ВР встановлено, що платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання. Ця операція включається до податкових зобов'язань, відображається в рядку 1 декларації з ПДВ та розшифровується в розділі I рядка "Інші" додатка 5 до декларації. Крім того, такі податкові зобов'язання в частині умовного продажу основних фондів довідково вказуються у рядку "поставка основних фондів" додатка 5.

Порядок відображення у додатку 5 до податкової декларації з ПДВ операції згідно з податковою накладною, що виписана на суму перевищення звичайної ціни над договірною

У разі якщо звичайна ціна на товари (послуги) перевищує договірну ціну на такі товари (послуги) більше ніж на 20 %, база оподаткування операції з поставки таких товарів (послуг) визначається за звичайними цінами. У цьому випадку продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму виходячи з фактичної ціни поставки, другу - на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Податкова накладна, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.

При заповненні додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" в Розділі I "Податкові зобов'язання" здійснюється розшифровка р. 1 декларації з податку на додану вартість "Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів", який у своєму складі містить у тому числі й суму ПДВ за податковими накладними, які виписані на суму перевищення звичайних цін над фактичними.

З метою мінімізації розбіжностей між податковою декларацією з ПДВ та Розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, податкові накладні, які виписані на суму перевищення звичайних цін над фактичними, відображаються в рядку "Інші" Розділу I "Податкові зобов'язання" додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів".

Відображення у податковій звітності з податку на додану вартість коригування сум податкових зобов'язань відповідно до п. 4.5 ст. 4 Закону про ПДВ у разі коригування поставок неплатнику ПДВ

Відповідно до вимог пп. 4.5.3 п. 4.5 ст. 4 Закону N 168/97-ВР зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника при зміні компенсації вартості товарів (послуг), наданих особам, які не були платниками цього податку на момент такої поставки, дозволяється лише: при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості; при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів.

При цьому оскільки у разі поставки товарів (послуг) покупцю, який не зареєстрований як платник податку на додану вартість, рядки виписаної податкової накладної "Індивідуальний податковий номер покупця" та "Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)" заповнюються позначками "X", то й відповідні реквізити розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до такої податкової накладної заповнюються аналогічним чином.

Відповідно, суми податкових зобов'язань згідно з податковими накладними, виписаними за операціями з неплатником податку, включаються до р. 1 податкової декларації з податку на додану вартість та розшифровуються в р. "Інші" додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість.

Виписані розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної включаються до складу р. 8.3 податкової декларації з податку на додану вартість та розшифровуються у додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість. При цьому кол. 2 та кол. 3 додатка 1 заповнюються відповідно до реквізитів розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до такої податкової накладної, тобто проставляються позначки "Х", а в кол. 8 додатка 1 вказується "коригування поставки неплатнику ПДВ".

Особливий випадок подання податкової декларації з податку на додану вартість неплатником податку на додану вартість (з прокресленими полями індивідуального податкового номера та номера свідоцтва платника ПДВ)

Неплатник податку на додану вартість може подати податкову декларацію з податку на додану вартість у разі нарахування та сплати податку на додану вартість, утриманого при отриманні на митній території України від нерезидента послуги.

Оскільки особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку на додану вартість до бюджету при наданні послуг нерезидентом (який не має постійного представництва), є особа, що отримує такі послуги, якщо місце надання таких послуг знаходиться на митній території України. При цьому нарахування такого податку проводиться шляхом подання податкової декларації з ПДВ.

Зважаючи на викладене, Державна податкова адміністрація України зобов'язує довести зазначені роз'яснення до відома підпорядкованих підрозділів, забезпечити їх врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи і винесенні рішень в процесі апеляційних узгоджень та організувати роз'яснювальну роботу з платниками податків.

Одночасно наголошуємо, що при проведенні документальних невиїзних (камеральних) перевірок, пов'язаних з відпрацюванням встановлених автоматизованою системою співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів розбіжностей, працівники підрозділу оподаткування юридичних, фізичних осіб органа ДПС, на обліку якого знаходиться платник ПДВ (постачальник), у якого за даними Системи (декларації) рахуються заниження податкових зобов'язань, та органа ДПС, на обліку якого знаходиться платник ПДВ (отримувач), у якого за даними Системи (декларації) рахується завищення податкового кредиту, згідно з пунктом 3 статті 11, пунктом 3 статті 111 Закону N 509 у відповідних випадках звертаються в письмовій формі до таких платників ПДВ з метою одержання пояснень та їх документальних підтверджень (обов'язковими для отримання є реєстри отриманих та виданих податкових накладних та копії податкових накладних) щодо здійснення господарських операцій з поставки (придбання, отримання) товарів, послуг та повноти декларування податкових зобов'язань чи правомірності формування податкового кредиту платником ПДВ (отримувачем).

При цьому відмова платника в наданні документів або пояснень відповідно до пункту 3 статті 111 зазначеного Закону є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки такого платника.

З огляду на викладене, з метою уніфікації звернення до платника податку підрозділами, що здійснюють адміністрування ПДВ, надсилаємо примірну форму листа до платника податку (додаток).

Додаток

Примірна форма листа до платника податку

(примірний зміст листа містить основні положення, але не виключні)

Керівнику __________________________________________________________________________

(посада

керівника, назва суб'єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________

(направляється з повідомленням про вручення)

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Про надання документальних підтверджень та пояснень

Шановний(а)

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

за результатами співставлення з іншими документами, пов'язаними з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), інформації поданих податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за ____________ 200_ ,

(період)

____________________________________________________________________________________ (підприємства, товариства, і т. п.)

що Ви очолюєте, встановлено вірогідне

- заниження податкових зобов'язань по операціях з наступними контрагентами:

1. Назва покупця, код ЄДРПОУ, сума розбіжності;

2. ...

- завищення податкового кредиту з наступними контрагентами:

1. Назва постачальника, код ЄДРПОУ, сума розбіжності;

2....

У зв'язку із зазначеним та керуючись пунктами 3, 4 статті 11 та пунктами 3, 5 статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" запрошуємо Вас ___ ____________ 200_ р. з 09.00 до 18.00 або не пізніше 10-денного терміну від дати отримання цього запиту до __________

(назва органу державної податкової служби)

за адресою: __________________, вул., буд. ____, кабінет N ____ надати пояснення щодо здійснення господарських операцій (назва платника) з поставки товарів, послуг, повноти декларування податкових зобов'язань/правомірності формування податкового кредиту платником ПДВ з вищезазначеними контрагентами та документальне підтвердження:

1. Реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

2. Податкові накладні;

*3. Фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів за вчиненим правочином - платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо;

*4. Фінансово-господарські документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином - товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг);

*5. Документи, що підтверджують наявність власних або орендованих виробничих потужностей, складських приміщень;

*6. Господарські договори, укладені платником ПДВ з контрагентом, у взаємовідносинах з яким виявлено розбіжності. Звертаємо увагу, що ненадання вищезазначених пояснень та документального підтвердження відповідно до пункту 5 статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки.

Керівник (заступник керівника)

Органу ДПС

______________

(підпис)

________________________

(П. І. П.)

____________

* Документи, зазначені у пунктах, позначених "*", можуть запрошуватись додатково за необхідності.

Лист від 03.07.2009 р. N 13995/7/16-1617

Державна податкова адміністрація України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали