НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.01.2012 р. N 12-111/25-199

Департамент бухгалтерського обліку

Департаментам і самостійним управлінням центрального апарату, територіальним управлінням Національного банку України, Центральній розрахунковій палаті, банкам України, Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

Роз'яснення про порядок складання фінансової звітності банків України за 2011 рік

У зв'язку з набуттям чинності з 1 січня 2012 року Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 N 373 (Постанова N 373), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за N 1288/20026 (далі - Інструкція N 373), повідомляємо таке.

Банкам надається право вибору у складанні річної та консолідованої фінансової звітності за 2011 рік: або за Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 N 480 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 18.01.2008 за N 32/14723 (зі змінами) (далі - Інструкція N 480), або за Інструкцією N 373 (Постанова N 373).

Банки, що прийняли рішення складати річну та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік за Інструкцією N 480, можуть використовувати роз'яснення Національного банку України, направлені листом від 29.12.2010 N 12-111/1705-23965.

Інструкція N 373 (Постанова N 373) враховує зміни та доповнення до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) щодо подання фінансової звітності та розкриття інформації, що були внесені протягом періоду з 1 січня 2008 року до 31 грудня 2011 року.

Зразки форм фінансової звітності та порядок їх заповнення, що наведені в додатках Інструкції N 373 (Постанова N 373), використовуються для складання консолідованої та неконсолідованої фінансової звітності. Банкам не потрібно включати до неконсолідованої фінансової звітності статті, що відносяться до консолідованої звітності, зокрема статті, за якими суми власного капіталу, прибутку (збитку), іншого сукупного доходу розподіляються на ті, що належать власникам банку та неконтрольованій частці.

Якщо протягом звітного періоду банк змінював облікову політику та/або здійснював ретроспективний перерахунок чи перекласифікацію статей у фінансовій звітності, які суттєво впливають на суми, наведені у Звіті про фінансовий стан за попередній період, то банк має подавати додаткові дані у Звіті про фінансовий стан на початок попереднього звітного періоду з розкриттям відповідних змін у примітках до Звіту. У такому разі Звіт про фінансовий стан відображає дані на кінець звітного періоду (31.12.2011), кінець попереднього звітного періоду (31.12.2010) і початок попереднього звітного періоду (01.01.2010). Банк має розкрити інформацію про суми, причину і характер перекласифікації статей фінансової звітності та здійснити перерахування відповідних порівняльних сум.

I. Окремі зміни щодо подання річної та консолідованої фінансової звітності, передбачені Інструкцією N 373 (Постанова N 373)

1. Відповідно до внесених змін до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" назви Звіту Баланс, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал було змінено відповідно на: Звіт про фінансовий стан (Постанова N 373), Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373), Звіт про зміни у власному капіталі (Постанова N 373).

Банки можуть подавати Звіт про фінансові результати (Постанова N 373) в одному звіті - Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід або у двох: Звіт про прибутки і збитки та Звіт про сукупний дохід (у такому разі перший обов'язково передує другому).

Звіт про сукупний дохід (Постанова N 373) та частина Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373) - "Інший сукупний дохід" включають окремий блок інформації про всі зміни у власному капіталі, які не пов'язані з операціями з акціонерами (власниками) банку (наприклад, переоцінка фінансових активів у портфелі банку на продаж, переоцінка основних засобів та нематеріальних активів, переоцінка за операціями з хеджування грошових потоків).

2. Відповідно до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" банки мають розкривати інформацію про поточні та непоточні активи і зобов'язання (примітка 30 Інструкції (Постанова N 373)).

Банки класифікують актив як поточний, якщо:

• актив придбаний з метою торгівлі;

• передбачається, що актив буде проданий протягом 12 місяців після закінчення звітного періоду;

• актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, за виключенням випадків, коли є обмеження щодо їх обміну або використання протягом як мінімум 12 місяців після закінчення звітного періоду.

Усі інші активи класифікуються як непоточні.

Банки класифікують зобов'язання як поточне, якщо:

• зобов'язання, утримуються для торгівлі;

• зобов'язання підлягає погашенню протягом 12 місяців після закінчення звітного періоду;

або

• банки не мають безумовного права відстрочити погашення принаймні протягом 12 місяців після звітного періоду.

Усі інші зобов'язання класифікуються як непоточні.

Відстрочені податкові активи (зобов'язання) класифікуються як непоточні.

3. Відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття" банки повинні розкривати справедливу вартість для кожного класу фінансових активів і зобов'язань у такий спосіб, що дає змогу порівнювати її із балансовою (примітка 44 Інструкції (Постанова N 373)).

Банки мають розкривати інформацію про справедливу вартість фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, за трьома рівнями ієрархії, а саме:

рівень I - справедлива вартість визначається на підставі котирувань на активному ринку;

рівень II - справедлива вартість визначається на підставі показників, підтверджених прямо або опосередковано ринковими даними подібних фінансових інструментів, окрім тих, що віднесені до рівня I;

рівень III - справедлива вартість визначається на підставі показників, які не підтверджені ринковими даними.

Якщо для оцінки справедливої вартості використовуються спостережні вхідні дані, які вимагають суттєвих коригувань на основі неспостережних вхідних даних, то така оцінка належить до рівня III. Оцінка ступеня суттєвості вхідних даних, що впливає на визначення справедливої вартості, вимагає від банку застосування професійного судження для прийняття зваженого рішення з урахуванням чинників, які є характерними для конкретного активу і зобов'язання.

Банки мають розкрити інформацію для кожного класу фінансових інструментів у разі будь-яких суттєвих переміщень між рівнем I та рівнем II ієрархії справедливої вартості та вказати причини таких переміщень. Інформацію про переміщення до кожного рівня слід розкривати окремо від інформації про переміщення з кожного рівня. Суттєвість визначається стосовно прибутку або збитку, а також сукупних активів чи сукупних зобов'язань.

Для оцінок справедливої вартості на рівні III ієрархії справедливої вартості банки мають розкривати інформацію про: узгодження залишків на початок періоду із залишками на кінець періоду окремо, що відносяться до прибутку або збитку та іншого сукупного доходу; переміщення у рівень III або з нього та їх причини; вплив змін одного або декількох елементів вхідних даних на визначення справедливої вартості у разі використання обґрунтовано можливих альтернативних припущень.

4. Виключено вимоги щодо розкриття інформації про балансову вартість фінансових активів, умови погашення яких було переглянуто; опису застави, утримуваної як забезпечення, оцінки справедливої вартості такої застави як забезпечення фінансових активів, які визнані простроченими, або корисність яких зменшилася.

5. Банки розкривають інформацію про характер, балансову вартість, придбаних протягом звітного періоду фінансових та нефінансових активів в результаті звернення стягнення на предмет застави, виключно для тих активів, що утримуються на звітну дату, та про політику щодо їх реалізації або використання.

6. Передбачено розкриття інформації про переведення фінансових активів з одного портфеля банку в інший із зазначенням причин такого переведення та інформації про передавання фінансових активів без припинення їх визнання, а також визначення оцінки характеру участі банку в переданих фінансових активах, визнання яких припинено.

7. Банки мають розкривати інформацію про суму податку на прибуток, пов'язану з кожним компонентом іншого сукупного прибутку, включаючи коригування внаслідок перекласифікації у примітці 29 до Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373) або Звіту про сукупний дохід (Постанова N 373).

II. Вимоги щодо подання проміжної (квартальної) фінансової звітності

Банки зобов'язані забезпечити виконання вимог Інструкції N 373 (Постанова N 373), починаючи з I кварталу 2012 року.

Банки зобов'язані подавати до Національного банку України проміжну (квартальну) фінансову звітність у складі двох форм: Звіт по фінансовий стан (Баланс) (Постанова N 373) та єдиному Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) (Постанова N 373) та окремих приміток ("Дивіденди", "Потенційні зобов'язання банку", "Окремі показники діяльності банку"), що додаються.

Звертаємо Вашу увагу, що Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373) за квартал містить дві додаткові колонки даних (дані за три місяці (звітний квартал) і порівнювальні дані за три місяці попереднього року).

Банки мають право подавати до Національного банку України проміжну неконсолідовану фінансову звітність на паперових носіях в обсягах, визначених для річної неконсолідованої фінансової звітності.

III. Здійснення коригуючих проводок

У зв'язку з втратою чинності з 01.01.2012 року Положення про формування коригуючих проводок (постанова Правління Національного банку України від 09.10.2001 року N 427, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.10.2001 за N 909/6100) для здійснення коригуючих проводок банки використовують вимоги глав 5 - 7 розділу III Інструкції N 373 (Постанова N 373).

Звертаємо увагу на те, що змінено назви файлів А4, 81, а саме: виключено слова "за результатами зовнішнього аудиту", що надає можливість банкам здійснювати коригуючі проводки за результатами звітного року до дати подання файлу А4 (11 квітня).

Відповідно до вимог пункту 5.8 розділу III Інструкції N 373 (Постанова N 373) банк не здійснює коригуючі проводки в кореспонденції з рахунками з обліку готівкових коштів, рахунками клієнтів, за винятком операцій під час завершення фінансового року.

Ураховуючи вищевикладене, банки можуть здійснювати коригуючі проводки в кореспонденції з рахунками з обліку готівкових коштів, рахунками клієнтів у період з 4 до 10 січня 2012 року за операціями з використанням банкоматів і платіжних карток, які відбулися в останні календарні дні року після закінчення операційного дня (часу) або у вихідний день.

В інший період банки не мають права здійснювати коригуючі проводки в кореспонденції із зазначеними рахунками.

Банки мають право складати, оприлюднювати та подавати до Національного банку України річну та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік відповідно до усіх вимог МСФЗ, що набрали чинності.

Водночас зазначаємо, що сума резервів під знецінення фінансових активів має бути не меншою ніж сума, визначена відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 (зі змінами), Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами від 02.02.2007 N 31 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5.03.2007 за N 189/13456 (зі змінами), Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості від 13.12.2002 N 505 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2003 за N 1/7322 (зі змінами).

Звертаємо увагу на те, що на офіційному сайті Міністерства фінансів України розміщені МСФЗ, перекладені українською мовою, станом на 01.01.2012 року.

 

Заступник Голови

В. І. Ричаківська

 

Додаток
до листа

Примітка. Дивіденди

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

1

Залишок за станом на початок періоду

 

 

 

 

2

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду

 

 

 

 

3

Дивіденди, виплачені протягом періоду

 

 

 

 

4

Залишок за станом на кінець періоду

 

 

 

 

5

Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду

 

 

 

 

Примітка. Потенційні зобов'язання банку

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

До 1 року

 

 

2

Від 1 до 5 років

 

 

3

Понад 5 років

 

 

4

Усього

 

 

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

4

5

1

Зобов'язання з кредитування, що надані

 

 

2

Невикористані кредитні лінії

 

 

3

Експортні акредитиви

 

 

4

Імпортні акредитиви

 

 

5

Гарантії видані

 

 

6

Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням

 

 

7

Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву

 

 

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Гривня

 

 

2

Долар США

 

 

3

Євро

 

 

4

Інші

 

 

5

Усього

 

 

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання

активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання

1

2

3

4

5

6

1

Торгові цінні папери

 

 

 

 

2

Цінні папери в портфелі банку на продаж

 

 

 

 

3

Цінні папери в портфелі банку до погашення

 

 

 

 

4

Інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

5

Основні засоби

 

 

 

 

6

Усього

 

 

 

 

Примітка. Окремі показники діяльності банку за ___ квартал 20__ року

Рядок

Найменування рядка

На звітну дату

Нормативні показники

1

2

3

4

1

Регулятивний капітал банку (тис. грн.)

 

 

2

Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)

 

 

3

Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)

 

 

4

Поточна ліквідність (%)

 

 

5

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)

 

 

6

Великі кредитні ризики (%)

 

 

7

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)

 

 

8

Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)

 

 

9

Рентабельність активів (%)

 

х

10

Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)

 

х

10.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)

 

х

11

Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)

 

х

11.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)

 

х

12

Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)

 

х

12.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)

 

х

13

Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)

 

х

13.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)

 

х

14

Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)

 

х

14.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)

 

х

15

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

 

х

16

Сума сплачених дивідендів за _____ рік на одну:

 

х

16.1

Просту акцію

 

х

16.2

Привілейовану акцію

 

х

17

Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку

 

х

Пояснення до заповнення:

Значення рядків "Усього" у наведених примітках має відповідати сумі попередніх рядків.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали