Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 10.07.2018 р. N 17.4-12/27

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
_____ І. Вернер
10 липня 2018 р.

Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" (Наказ N 11-мтп, 162)

1. Загальні положення

1. Роз'яснення містять інформацію стосовно показників форми державного статистичного спостереження N 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" (Наказ N 11-мтп, 162) (далі - форма N 11-мтп (річна)).

2. Форма N 11-мтп уміщує показники використання електроенергії та теплоенергії на виробничо-експлуатаційні та господарсько-побутові потреби підприємств, показники щодо джерел постачання електроенергії, теплоенергії та енергогенеруючих потужностей котельних та інших енергетичних установок.

3. Показники форми ґрунтуються на даних первинних документів, які ведуться респондентом.

4. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми містять прочерк.

5. Дані по всіх розділах за всіма рядками наводяться з одним десятковим знаком відповідно до одиниць вимірювання.

2. Показники розділу 1 "Джерела постачання енергії та їх потужність"

1. Розділ 1 "Джерела постачання енергії та їх потужність" містить показники щодо джерел постачання електроенергії, теплоенергії та енергогенеруючих потужностей котельних та інших енергетичних установок.

2. Установлена електрична та теплова потужності джерел постачання енергії відображається станом на кінець звітного року. Показники щодо установленої потужності енергогенеруючих станцій (установок) відображаються у кіловатах та гігакалоріях за годину.

3. Рядок 100 уміщує сумарні дані щодо установленої потужності та обсягів відпуску електро- та теплоенергії у звітному році за усіма видами джерел постачання, наведених у рядках 111 - 185 розділу 1, а саме: тепловими електростанціями (ТЕС); тепловими електростанціями з комбінованим циклом виробництва, теплоелектроцентралями (ТЕЦ); атомними електростанціями (АЕС); вітровими електростанціями (ВЕС); сонячними електростанціями (СЕС); гідроелектростанціями (ГЕС); гідроакумулюючими електростанціями (ГАЕС); теплогенеруючими станціями або установками, котельнями; утилізаційними установками; теплонасосними установками; електрокотлами; іншими енергогенеруючими установками, не зазначеними вище.

Дані щодо установленої потужності та обсягів відпуску електро- та теплоенергії когенераційними установками записуються до рядків 113, 114.

4. Рядок 150 відображає дані про установлену потужність та обсяги відпуску електроенергії гідроакумулюючою електростанцією в насосному режимі роботи, які включають електроенергію, витрачену на перекачку води гідроакумулюючими і перекачувальними установками, що працюють у режимі синхронного компенсатора.

5. У рядку 160 вміщується інформація щодо установленої потужності та обсягів відпущеної теплоенергії котельнями та блочними котельними установками (які є генераторами тепла для систем опалення та гарячого водопостачання об'єктів виробничого та господарського призначення), окремими котлами, не об'єднаними в котельню: водогрійними, паровими, газовими котлами-утилізаторами, за винятком електрокотлів, які враховуються окремо у рядку 180.

6. У рядках 170 - 175, а також 185 вміщуються дані:

про потужність та обсяги відпущеної енергії, яка отримана від котлів-утилізаторів; фізичного тепла продуктів виробництва, у тому числі від відібраного тепла на проміжних етапах технологічного процесу; фізичного тепла відхідних гарячих газів промислових печей і котельних агрегатів, тепла відвальних шлаків тощо; тепла пари, відпрацьованої в теплових установках, - у пресах, у парових приводах насосів і компенсаторів тощо (рядок 170);

про потужність та обсяги відпущеної енергії теплонасосних установок, що працюють на базі використання таких енергоресурсів, як тепла, яке відходить від систем охолодження виробничих агрегатів (рядок 175);

про потужність та обсяги відпущеної енергії підігрівачів води (рядок 180);

про потужність та обсяги відпущеної енергії інших установок (зокрема пересувних), не зазначених вище (рядок 185).

Теплова потужність та обсяги відпущеної теплової енергії підігрівачів води враховуються у рядку 180.

Дані щодо теплової енергії, одержаної у теплоутилізаційних установках при спалюванні горючих вторинних енергоресурсів: горючих газів, попутно одержаних у процесі виробництва (доменний газ, коксовий газ, крекінг-газ та ін.), паливних відходів вуглезбагачення, деревообробки, горючих сланців та інших, входять до складу даних щодо теплової енергії, відпущеної котельними, відображені у рядку 160.

7. У рядку 190 окремо із рядків 111 - 114, 160 та 185 виділені джерела постачання енергії, які працюють на твердому й рідкому біопаливі та на біогазі, з наступною їх розшифровкою за рядками 191 - 193.

8. Графа 1 відображає дані про установлену електричну потужність електростанції та установок.

Установлена електрична потужність електростанції та установок відповідає сумі номінальних (заводських або перемаркованих) значень потужностей усіх прийнятих в експлуатацію первинних механічних двигунів, з'єднаних з електричними генераторами і призначених для виробництва електроенергії. Показник включає також потужність первинних теплових двигунів з генераторами власних потреб електростанції.

Якщо номінальна потужність електричного генератора менша номінальної потужності первинного двигуна, то показник відповідає установленій потужності агрегату, визначеній за номінальною потужністю генератора.

Інформація стосовно встановленої потужності теплофікаційних турбоагрегатів відображає найбільшу потужність, яка розвивається на клемах генератора під час роботи турбоагрегату з номінальним тепловим навантаженням і номінальними значеннями основних параметрів.

Інформація стосовно встановленої потужності теплофікаційних турбоагрегатів, що мають подвійне позначення потужності (через дріб), враховує потужність, зазначену в чисельнику.

Інформація стосовно встановленої потужності електростанції не включає потужність парових турбін та інших первинних теплових двигунів, які обслуговують повітродувні агрегати та інші вторинні механічні двигуни.

Інформація стосовно встановленої потужності гідроелектростанції включає дані за сумою значень номінальної електричної потужності всіх установлених на гідроелектростанції гідравлічних турбін, уключаючи потужність гідравлічних турбін, які працюють для рибоходів, судноплавних шлюзів та інших потреб гідроелектростанції.

Інформація стосовно встановленої потужності враховує дані про потужність устаткування, яке тимчасово не працює і знаходиться в ремонті, реконструкції, консервації, резерві або працює у режимі синхронного компенсатора, а також потужність прийнятого в експлуатацію енергетичного устаткування по електростанціях, будівництво яких не закінчене. Показник не включає встановлену потужність за новими електростанціями, які знаходяться в роботі або перебувають у пусковому періоді, але не прийняті в експлуатацію; за новими агрегатами, не прийнятими за відповідними документами в експлуатацію, і за агрегатами, що знаходяться в роботі, але, за документами про демонтаж, виведені з експлуатації.

За електростанціями, що використовуються на умовах договору оренди, показники щодо потужностей вміщують дані учасника договору, в експлуатації якого вони перебувають.

Інформація стосовно встановленої потужності (електричної та теплової) електростанції вміщує дані з урахуванням змін потужності при введенні нового, демонтажу старого або перемаркуванні устаткування, що діє, за наявністю оформленого відповідним чином документа. Інші причини (стан генератора, перебування його в ремонті, резерві, на реконструкції, консервації, невідповідність потужності генератора іншим елементам, крім первинного двигуна) не впливають на значення показника установленої потужності станції.

9. Графа 2 вміщує дані щодо установленої теплової потужності по турбоагрегатах із регульованим відбором пари, протитиском і погіршеним вакуумом, які відпускають тепло споживачам безпосередньо або через водогрійні, редукційні, пароперетворювальні установки; конденсаційних турбоагрегатах, які відпускають тепло з нерегульованих відборів, станом на 31 грудня звітного року. У графі відображається встановлена теплова потужність діючого або потенційно діючого обладнання за винятком підготовленого на списання.

Інформація стосовно встановленої потужності турбоагрегату відповідає сумі номінальних потужностей регульованих відборів, протитиску і теплової потужності конденсатора, що використовується для підігріву мережної або сирої води (яка поповнює втрати у тепломережі або пароводяному циклі електростанції), нерегульованих відборів і приймається за даними технічного паспорта або перемаркування.

Інформація стосовно встановленої теплової потужності нерегульованих відборів конденсаційних турбоагрегатів вміщує дані за номінальною теплопродуктивністю підключених до них теплофікаційних установок або за максимальним (але не більше дозволеного заводом-виробником) значенням відпуску пари споживачам.

10. Графа 3 відображає дані про кількість відпущеної електроенергії як різниці між виробленою електроенергією та витратами електроенергії на власні виробничі потреби електростанції (установки), одержаної від власного виробництва (за винятком купованої електроенергії на власні виробничі потреби).

Загальна кількість відпущеної електроенергії, відображена за відповідними рядками у графі 3 розділу 1, не включає даних щодо витрат енергії на власні виробничі потреби.

11. Графа 4 відображає відпущену теплоенергію із парою різних параметрів, мережною і хімічно очищеною (знесоленою) водою, конденсатом і дистилятом, за винятком теплової енергії, поверненої у цикл з відробленою парою, конденсатом, мережною водою, а також початковою водою, що поповнює неповернення конденсату і втрати мережної води.

Показник уключає відпуск теплоенергії від енергетичних котлів (свіжа пара, пара від редукційно-охолоджувальних установок (РОУ або ШРОУ), з відборів, протитиску або від конденсаторів турбоагрегатів), а також пікових водогрійних котлів, призначених для додаткового підігріву мережної води після мережних підігрівачів турбоагрегатів. Також уключає теплову енергію, відпущену споживачам за рахунок пари, частково або повністю відпрацьованої у турбінах: пари виробничого та теплофікаційного відборів, протитиску, нерегульованих відборів (безпосередньо споживачам або на основні та пікові підігрівачі мережної води; на підігрівачі сирої та хімічно очищеної води для підігріву додаткової води, яка поповнює неповернення конденсату від споживачів, підживлювальної води тепломережі); пари, що надійшла у конденсатор (підігрів мережної води, води для поповнення неповернення конденсату і підживлення тепломережі).

Відпуск теплової енергії відображено різницею між виробленою тепловою енергією та витратами теплової енергії на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок).

Загальна кількість відпущеної теплоенергії, відображена за відповідними рядками у графі 4 розділу 1, не включає даних щодо витрат енергії на власні виробничі потреби.

Дані щодо установленої потужності та обсягу відпуску тепла електричними приладами, у тому числі електричними конвекторами опалення, малопотужними електричними тепловентиляторами та потужними електричними тепловентиляторами, у розділі 1 "Джерела постачання енергії та їх потужність" не відображаються, якщо одержане тепло від приладів використовується для власних потреб підприємства і при цьому не відпускається зовнішнім споживачам.

3. Показники розділу 2 "Використання електроенергії"

1. Показники розділу 2 вміщують дані про загальний обсяг використання електроенергії (активної енергії), що надійшла на підприємство за усіма джерелами надходження як від власного виробництва, так і від інших підприємств і організацій. Дані надаються за звітний рік.

2. У рядку 200 відображається обсяг використаної електроенергії за звітний рік за всіма видами витрат на виробництво продукції та виконання робіт, на власні технологічні потреби енергогенеруючих установок, ураховуючи витрати електричної енергії на допоміжні потреби виробництва і втрати енергії в перетворювачах, у власних електричних мережах, які віднесені на виробництво продукції (роботи), освітлення та опалення, витрати електроенергії ГАЕС при її роботі в генераторному режимі, витрати електроенергії в системах охолодження та інші господарські потреби підприємства. Також до цього рядка враховуються витрати електроенергії підприємств та організацій, які відноситься до невиробничої сфери: державні заклади, школи, сфера послуг тощо.

Рядок 200 не включає обсяги електроенергії, відпущеної на сторону зовнішнім споживачам, у тому числі реалізованої населенню.

3. У рядку 210 представлено обсяг витрат електроенергії на виробництво всіх видів продукції та робіт, включаючи витрати на основні та допоміжні технологічні процеси; потреби виробництва, а також втрати енергії в перетворювачах, у електричних мережах підприємства (цеху). Також у рядку 210 вказується електроенергія, використана в теплонасосних установках та електрокотлах, відпуск тепла яких наведено в розділі 1 у рядках 175, 180 відповідно. Не враховуються у рядку 210 обсяги використаної електроенергії на власні технологічні потреби енергогенеруючих підприємств (установок), дані щодо електроенергії, використаної гідроакумулюючою електростанцією в насосному режимі роботи, обсяг використаної електроенергії на охолодження.

4. У рядку 215 відображені обсяги використаної електроенергії на власні технологічні потреби енергогенеруючих підприємств (установок).

У технологічних витратах відображені дані щодо обсягів електричної енергії на використання допоміжним обладнанням, яке безпосередньо пов'язане з виробництвом енергії, включаючи обладнання переробки палива, охолодження води, обслуговування енергоустановок, на передавання електричними мережами, на транспортування теплової енергії та інше виробниче використання (освітлення, опалення виробничих приміщень та адмінспоруд генеруючих підприємств), а також втрати в трансформаторах, які є невід'ємною частиною електростанції.

5. У рядку 220 відображаються дані щодо електроенергії, використаної гідроакумулюючою електростанцією в насосному режимі роботи, які включають інформацію стосовно електроенергії, витраченої на перекачку води гідроакумулюючими і перекачувальними установками, що працюють у режимі синхронного компенсатора.

6. У рядку 225 відображається обсяг використаної електроенергії на охолодження, тобто обсяг електроенергії, використаний на роботу холодильного обладнання.

7. Втрати електроенергії, які виникли при транспортуванні й розподіленні в електромережах енергосистем, виділені окремо, враховуються в рядку 230 і не зараховуються до рядків 200, 210, 215, 220, 225. Також до цього рядка враховуються втрати в трансформаторах, які не є частиною електростанції.

4. Показники розділу 3 "Використання теплоенергії (пари і гарячої води)"

1. Показники розділу 3 "Використання теплоенергії (пари і гарячої води)" вміщують дані щодо обсягу використаної теплоенергії (пари і гарячої води), одержаної як від власних джерел, так і отриманої від інших підприємств та організацій. Дані надаються за звітний рік.

2. Рядок 300 вміщує дані щодо загального обсягу використаної теплоенергії в цілому, включаючи витрати на виробництво продукції (виконання робіт) та використання тепла на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок). До обсягу використаної енергії за звітний рік віднесені також витрати на допоміжні потреби виробництва і втрати енергії в перетворювачах, у власних теплових мережах, які віднесені на виробництво продукції (роботи), освітлення, опалення та інші господарсько-побутові потреби підприємства. Також до цього рядка відносяться витрати теплоенергії підприємств та організацій, які належать до невиробничої сфери: державні заклади, школи, сфера послуг тощо.

Рядок 300 не включає обсяги теплоенергії, відпущеної на сторону зовнішнім споживачам, а також реалізованої населенню.

3. У рядку 310 наводиться загальний підсумок витрат теплоенергії на виробництво всіх видів продукції та робіт, включаючи витрати на основні та допоміжні технологічні процеси; потреби виробництва, а також втрати енергії в перетворювачах, у теплових мережах підприємства (цеху). Також у рядку 310 відображається теплоенергія, отримана з хімічних процесів й використана на виробництво електроенергії.

4. У рядку 315 відображається обсяг використаної теплоенергії на власні технологічні потреби, які пов'язані з виробництвом теплоенергії.

Цей рядок вміщує дані про обсяги теплової енергії на передавання тепловими мережами, на транспортування теплової енергії та інше виробниче використання (освітлення, опалення виробничих приміщень та адмінспоруд).

5. Втрати теплоенергії, які виникли при транспортуванні й розподіленні в теплових мережах енергосистем, виділені окремим рядком 330.

6. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 11-мтп "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії" від 27.10.2016 N 17.4-12/22 (Роз'яснення N 17.4-12/22) є недійсними з 01.01.2019.

 

Заступник директора департаменту
статистики торгівлі - начальник
відділу комплексних робіт

В. Кругляк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали