Додаткова копія: Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 4-мтп "Звіт про використання та запаси палива"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 27.10.2016 р. N 17.4-12/23

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби статистики України
_____ І. М. Жук
27 жовтня 2016 року

Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 4-мтп "Звіт про використання та запаси палива"

I. Загальні положення

1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форм державного статистичного спостереження N 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" (далі - форма N 4-мтп (річна)), N 4-мтп (місячна) "Звіт про використання та запаси палива" (далі - форма N 4-мтп (місячна)).

2. Форма N 4-мтп (річна) уміщує інформацію за підсумками звітного року; форма N 4-мтп (місячна) - за звітний місяць.

3. Значення показників форм відображені в одиницях вимірювання, зазначених у графі А, з одним десятковим знаком після коми.

Значення показника у графі 15 розділу 2 у формі N 4-мтп (річна) відображено в одиницях вимірювання (ккал) в цілих числах.

4. Показники форм ґрунтуються на даних первинної документації (відомості, накладні, акти, картки, книги обліку, реєстри, подорожні листи, товарно-транспортні накладні, ордери, інвентаризаційні описи, матеріальні звіти) та даних бухгалтерського обліку. Якщо немає відомостей, то ставиться прочерк.

II. Загальні відомості щодо показників форми державного статистичного спостереження N 4-мтп (річна)

1. Для віднесення найменувань видів палива до певного виду палива, записаного у графі А за відповідним рядком, може використовуватися Номенклатура продукції промисловості (НПП), затверджена наказом Держстату України від 17.12.2012 N 520 (Наказ N 520) (зі змінами), та Статистична класифікація продукції (СКП - 2011). Для зазначення найменувань палива, включених до рядка 800, передбачені вільні рядки в кінці форми.

Рядок 800 "Інші види палива" відображає обсяги не зазначених окремо видів палива у графі А розділу 1.

2. Графа 1 розділу 1 уміщує сумарні обсяги палива, витраченого за всіма напрямами витрат: в процесі перетворення, на неенергетичні потреби (як сировина або матеріал), безпосередньо з метою кінцевого використання незалежно від джерел їх надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина), а також обсяги їхніх втрат при транспортуванні, розподілі та зберіганні.

Зазначена графа не містить даних про обсяги реалізації (відпуску) населенню палива та роздрібного продажу через мережу автозаправочних станцій (АЗС) бензину моторного, газойлів (палива дизельного) та пропану й бутану скраплених.

Дані графи 1 розділу 1 можуть дорівнювати сумі граф 1, 14 розділу 2, граф 1, 2 розділу 3 та графи 1 розділу 4.

3. Графи 2 - 3 розділу 1 уміщують показники щодо обсягів запасів усіх видів палива у споживачів та постачальників на кінець звітного періоду, які можуть знаходитись на складах підприємств, цехів, підсобних виробництв, на будівельних майданчиках, складах, інших приміщеннях, які перебувають на балансі підприємства; обсяги запасів, які належать даному підприємству, але з будь-яких причин зберігаються на інших підприємствах, а також запасів на суднах, які знаходяться біля причалів, у портах і гаванях (що обслуговують внутрішні лінії); на локомотивах у депо.

Щодо обсягів запасів уміщують інформацію про обсяги запасів як для власних потреб підприємств-постачальників, так і для подальшого продажу.

Обсяги запасів не відображають запаси бензинів, газойлів (палива дизельного) та пропану й бутану скраплених, які належать АЗС, а також запасів вугілля вуглезбагачувальних фабрик, з урахуванням давальницької сировини.

Ці графи уміщують обсяги запасів рідких нафтопродуктів (бензину моторного, палива дизельного тощо), які неможливо злити - так звані "мертві" залишки.

Графа 3 розділу 1 уміщує обсяги закачаного газу до підземних сховищ (ПСГ) для споживачів України без урахування транзиту.

До цих граф не належать обсяги нафтопродуктів, які знаходяться в процесі нафтоперероблення й відносяться до незавершеного виробництва, а також не вміщують обсяги запасів, що відкладені до держрезерву та мобзапасу.

4. Графи 1 - 13 розділу 2 містять показники про обсяги витрат у звітному році палива на перетворення в інші види паливних продуктів або енергію відповідними структурними підрозділами підприємств. Ці показники уміщують також обсяги технологічних втрат палива в процесі їх перетворення: вугілля і торфу при виробництві брикетів, вугілля при виробництві коксу та коксового газу, нафти при знесоленні та зневоднюванні та інші технологічні втрати і відходи палива, пов'язані з його перетворенням.

Графа 1 = сумі граф 2 - 13 розділу 2.

5. Графа 14 розділу 2 відображає обсяги палива на здійснення всіх технологічних процесів із видобутку й виробництва продукції паливної промисловості, виробництва електроенергії та відпуску теплоенергії енергетичних підприємств із урахуванням витрат на внутрішній заводський транспорт.

6. Графа 15 розділу 2 відображає кількість теплоти, що отримана при повному згорянні масової (для твердих і рідких речовин) або об'ємної (для газоподібних) речовини впродовж звітного року за даними лабораторії з вимірювань теплоти згоряння (якщо підприємство її має) або за даними згідно із сертифікацією продукції і наводиться у Кілокалоріях (ккал), як зазначено у формі.

7. Графа 1 розділу 3 відображає обсяг палива, що використовується:

як сировина на виробництво хімічної, нафтохімічної та іншої непаливної продукції з урахуванням технологічних втрат при переробці;

як матеріал для непаливних потреб уміщує дані про обсяги енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, які використовуються як компонент та в якості мастильних матеріалів.

До цієї графи враховані технологічні втрати при переробці палива в непаливну продукцію.

8. Графа 2 розділу 3 відображає обсяги палива за всіма напрямами використання в цілях кінцевого використання, за винятком витрат, врахованих у графах 1 - 13 розділу 2 на власне споживання енергетичним сектором та у графі 1 розділу 3 - для неенергетичних цілей (як сировина, матеріал).

Ця графа уміщує також витрати палива на опалення, гаряче водопостачання виробничих та адміністративних споруд (включаючи витрати в невиробничих об'єктах, які розташовані в цих спорудах).

Графа 2 розділу 3 і сумі граф 3 та 4 розділу 3.

9. Графа 3 розділу 3 уміщує обсяги витрат палива на забезпечення руху всіх видів транспорту, крім внутрішньозаводського, усіх підприємств незалежно від того, до якого виду економічної діяльності вони належать.

Зазначена графа уміщує витрати палива на транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів магістральними трубопроводами підприємств трубопровідного транспорту в межах країни.

10. Графа 4 розділу 3 відображає обсяги витрат палива на перевезення авіаційним та морським транспортом міжнародного сполучення.

До цієї графи не враховані обсяги використання палива на міжнародні перевезення автомобільним та трубопровідним транспортом.

11. Графа 5 розділу 3 вміщує дані щодо обсягів відпуску палива населенню, за винятком обсягів роздрібного продажу через мережу автозаправочних станцій (АЗС) бензину моторного, газойлів (палива дизельного), пропану і бутану скраплених, так як ці дані відображаються у звіті "Про продаж світлих нафтопродуктів" за формою N 1-торг (нафтопродукти).

12. Графа 1 розділу 4 уміщує обсяги втрат палива при транспортуванні, розподілі та зберіганні.

13. Графа 2 розділу 4 відображає обсяги безповоротних втрат палива, відсутності обліку: незбираний попутний нафтовий газ, спалений у факелах; невикористані відходи лісозаготівель, деревообробки, відпрацьовані масла мастильні, луги сульфатні, відходи хімічного виробництва та інші горючі відходи технологічних процесів виробництва, для яких відсутня на підприємстві розроблена технологія їх використання; невикористані відпрацьована пара, конденсат, гаряча вода, тепло відходящих газів, агрегатів, які не мають теплоутилізаційних установок, а також втрати палива у випадку крадіжок тощо.

III. Загальні відомості щодо форми державного статистичного спостереження N 4-мтп (місячна)

1. Графа 1 "Обсяг використаного палива за звітний місяць" уміщує сумарні обсяги вугілля, нафти (включаючи газовий конденсат), природного газу та окремих нафтопродуктів, витрачених за всіма напрямами споживання: в процесі перетворення, на неенергетичні потреби (як сировина або матеріал), безпосередньо з метою кінцевого споживання з урахуванням технологічних втрат, втрат при транспортуванні, розподілі та зберіганні, а також обсягів реалізації (відпуску) населенню, незалежно від джерел їхнього надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина).

Зазначена графа не містить даних про обсяги роздрібного продажу через мережу автозаправочних станцій (АЗС) бензину моторного, газойлів (палива дизельного). Ці дані відображені в звіті "Про продаж світлих нафтопродуктів" за формою N 1-торг (нафтопродукти).

2. Графа 2 "Обсяг запасів палива на кінець звітного місяця" уміщує сумарні обсяги запасів вугілля, нафти (включаючи газовий конденсат), природного газу та окремих нафтопродуктів як у споживачів, так і у постачальників.

Вищезгадані обсяги запасів уміщують інформацію про запаси як для власних потреб підприємств - постачальників, так і для подальшого продажу, крім АЗС. Запаси, які належать АЗС, відображені в звіті "Про продаж світлих нафтопродуктів" за формою N 1-торг (нафтопродукти).

Рядок "Газ природний" відображає обсяги закачаного природного газу до підземних сховищ (ПСГ) для споживачів України без урахування транзиту.

Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 4-мтп "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" від 05.12.2013 N 18.1-12/36 (Роз'яснення N 18.1-12/36) є недійсними.

 

Директор департаменту
статистики торгівлі Держстату

А. О. Фризоренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали