Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо АТ НДПІ "Механобрчормет" (код ЄДРПОУ 04689352)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2019 року N 422

Щодо АТ НДПІ "Механобрчормет" (код ЄДРПОУ 04689352)

Відповідно до законів України "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності", "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року N 1052 "Про затвердження Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" (Постанова N 1052) наказую:

1. Взяти до відома річний звіт акціонерного товариства "Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів "Механобрчормет" (далі - Товариство) за 2018 рік.

2. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

3. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо усунення порушень, виявлених Ревізійною комісією Товариства під час проведення безвиїзної документальної вибіркової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

5. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

6. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, що додається.

7. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Заступник Голови Фонду

В. Державін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
26 квітня 2019 року N 422

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства "Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів "Механобрчормет"

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів "Механобрчормет" (далі по тексту - Положення) розроблене з метою встановлення єдиних підходів та принципів оплати праці осіб, що входять до складу Наглядової ради Акціонерного товариства "Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів "Механобрчормет" (далі по тексту-Товариство).

1.2. Положення розроблене з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року N 668 (Постанова N 668) (далі по тексту - Порядок), Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 N 659 (Рішення N 659) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за N 1367/32819, та Статуту Товариства.

2. Склад винагороди

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

2.2. Член Наглядової ради має право на оплату своїх послуг у вигляді річної і додаткової винагород та на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі (далі - Договір), що затверджуються Загальними зборами.

2.3. Оплата послуг та компенсація витрат членам Наглядової ради, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

2.4. Оплата послуг за виконання членами Наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат членам Наглядової ради здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом Наглядової ради та Генеральним директором.

2.5. Дія цього Положення не поширюється на Членів Наглядової ради, які займають посаду державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII). Такий член Наглядової ради не може отримувати будь-які виплати від Товариства, пов'язані з виконанням ним своїх функцій як члена Наглядової ради.

2.6. З метою мотивування членів Наглядової ради для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства, винагорода може включати в себе такі складові:

2.6.1. Фіксована - складова, що є сталою, не має прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежить лише від часу виконання функції та прямо передбачена в Договорі. Фіксованою складовою винагороди є річна винагорода члена Наглядової ради, яка щороку може переглядатися Загальними зборами Товариства.

2.6.2. Змінна - складова, що пов'язана з активною участю члена Наглядової ради в роботі Наглядової ради та її комітетів. Змінною складовою винагороди є додаткова винагорода члена Наглядової ради.

2.7. Розмір річної та додаткової винагород члену Наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у Договорі між членом Наглядової ради та Товариством. Договір може передбачати як повний перелік складових винагороди, так і їх довільний набір або відсутність винагороди.

2.8. На членів Наглядової ради не поширюються:

2.8.1. Положення колективного договору Товариства, що регулюють оплату праці працівників, в тому числі положення про встановлення доплат та надбавок, визначення премій та заохочень, інших методів та способів надання матеріальної винагороди, незалежно від того, які додаткові функції або обов'язки виконує такий член Наглядової ради або які звання, нагороди чи статус йому присвоєні.

2.8.2. Положення колективного договору та інших внутрішніх документів Товариства щодо встановлення додаткових оплачуваних відпусток та матеріальної допомоги, що надається для оздоровлення працівників.

2.9. У випадку, якщо з членом Наглядової ради в день його обрання (призначення) до складу Наглядової ради не було укладено Договір, винагорода такому члену Наглядової ради з дати його обрання (призначення) до дати укладення з ним Договору, не виплачується.

2.10. Сума річної та додаткової винагород члену Наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у Договорі між членом Наглядової ради та Товариством.

3. Річна винагорода

3.1. За кожен календарний рік, протягом якого член Наглядової ради буде виконувати свої функції, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної винагороди.

3.2. Загальні збори приймають рішення про розмір річної винагороди члена Наглядової ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначених у додатку до Порядку (Постанова N 668).

3.3. Рішенням про визначення розміру річної винагороди також вважається затвердження Загальними зборами Договорів з членами Наглядової ради, в яких зазначений розмір такої винагороди або зазначено, що члени Наглядової ради не отримують винагороду за виконання своїх функцій.

3.4. Розмір річної винагороди члена Наглядової ради визначається в Договорі і встановлюється в однаковому розмірі для кожного члена Наглядової ради, крім випадків, коли законодавством встановлені обмеження стосовно можливості члена Наглядової ради отримувати винагороду за виконання ним своїх функцій.

3.5. Загальні збори щороку переглядають розмір річної винагороди членам Наглядової ради.

3.6. Максимальний розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену Наглядової ради, не може перевищувати розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначеного у додатку до Порядку (Постанова N 668), та залежить від чистого річного доходу Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

3.7. Виплата річної винагороди здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акта між членом Наглядової ради та Товариством на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений в Договорі.

3.8. Виплата річної винагороди здійснюється на підставі акта між членом Наглядової ради та Товариством, який складається щомісяця, з подальшим письмовим інформуванням Фонду державного майна України. В акті зазначається сума річної винагороди за місяць. Порядок та строки підписання акта визначаються у Договорі.

3.9. Річна винагорода розподіляється на 12 рівних частин і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії Договору, коли член Наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).

3.10. Річна винагорода виплачується у національній валюті України, з урахуванням положень пункту 3 Порядку (Постанова N 668).

4. Додаткова винагорода

4.1. Членам Наглядової ради встановлюється така додаткова винагорода, яка прямо передбачена Порядком. Інші надбавки та доплати, в тому числі ті, які передбачені чинним колективним договором Товариства, галузевими угодами, а також постановами Кабінету Міністрів України із формулюванням "можуть встановлюватися", членам Наглядової ради не встановлюються та не виплачуються.

4.2. Встановлення додаткової винагороди здійснюється шляхом зазначення відповідної надбавки (доплати) та її розміру в Договорі.

4.3. Надбавки та доплати, не передбачені в Договорі, а також надбавки та доплати, розмір яких не встановлений у Договорі, незалежно від їх наявності в Порядку, членам Наглядової ради не встановлюються та не виплачуються.

4.4. Розмір додаткової винагороди встановлюється у твердій (конкретній) сумі або у відсотковому значені у прив'язці до річної винагороди.

Мінімальні та максимальні межі, в рамках яких встановлюється розмір додаткової винагороди, визначаються у Порядку або у законах України та/або постановах Кабінету Міністрів України, що передбачають обов'язковість встановлення певного виду додаткової винагороди.

4.5. Додаткова винагорода виплачується члену Наглядової ради, який бере участь у роботі комітету Наглядової Товариства, за умови його регулярної участі у роботі комітету Наглядової ради підприємства, товариства. Незалежно від умов Договору, член Наглядової ради втрачає право на надбавку чи доплату, якщо в період дії такого Договору ним було припинено виконання специфічних функцій, що передбачають виплату відповідної надбавки чи доплати.

4.6. За кожен календарний рік, протягом якого член Наглядової ради буде виконувати свої функції, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді додаткової винагороди, якщо Загальні збори прийняли рішення про виплату такої додаткової винагороди.

4.7. Рішенням про виплату додаткової винагороди також вважається затвердження Загальними зборами Договорів з членами Наглядової ради, що передбачають виплату такої винагороди.

4.8. Членам Наглядової ради виплачується така додаткова винагорода:

• за виконання членом Наглядової ради функцій Голови Наглядової ради - 20 відсотків річної винагороди, зазначеної у Договорі;

• за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради Товариства - 10 відсотків річної винагороди, зазначеної у Договорі (незалежно від кількості комітетів).

4.9. Нарахування та виплата додаткової винагороди здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 3.7 - 3.10 цього Положення.

5. Інші компенсації

5.1. Інші компенсації встановлюються членам Наглядової ради у випадку необхідності компенсування їм витрат, пов'язаних із виконанням їх функцій.

5.2. Види компенсацій та їх розміри встановлюються в Договорі. У випадку відсутності в Договорі компенсацій або їх розміру, такому члену Наглядової ради виплачуються лише ті види компенсацій та лише в тому розмірі, які прямо та безумовно передбачені Порядком.

5.3. Компенсації, які передбачені іншими, ніж постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року N 668 (Постанова N 668), нормативними актами, а також компенсації в Порядку, із формулюванням "можуть встановлюватися" (або аналогічними), при відсутності таких компенсацій в Договорі, члену Наглядової ради не встановлюються та не виплачуються.

5.4. Компенсації підлягають витрати членів Наглядових рад, пов'язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

5.5. До витрат, які компенсуються, належать:

• витрати на проїзд;

• витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради;

• витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради);

• інші обґрунтовані витрати члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

5.6. Умови Договору можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у пункті 5.5 цього Положення.

5.7. Витрати членів Наглядових рад компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, та на умовах, визначених у Договорі.

5.8. Витрати членів Наглядових рад компенсуються у національній валюті України. Витрати членів Наглядових рад, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

5.9. Товариство може компенсувати витрати включно з банківськими комісіями, які були сплачені членом Наглядової ради у зв'язку із здійсненням витрат, визначених у пункті 5.5 цього Положення, якщо обов'язок здійснити таку компенсацію встановлений умовами Договору.

6. Заключні положення

6.1. Положення набирає чинності з дня його затвердження і діє безстроково до моменту його скасування або до моменту втрати чинності. Положення втрачає свою чинність з дати ліквідації Наглядової ради як органу Товариства.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення Положення в новій редакції.

6.3. Дане Положення та зміни до нього затверджуються Загальними зборами після його розгляду комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

6.4. Товариство має право протягом одного року з моменту виплати змінної складової винагороди вимагати повернення змінної складової винагороди, що була виплачена на підставі інформації, яка згодом виявилась неправдивою (недостовірною).

6.5. інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в Договорах з членами Наглядової ради.

6.6. Інформація щодо характеристики особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки таких особливостей не передбачено умовами Договорів з членами Наглядової ради.

6.7. Інформація щодо тривалості (строку) Договорів з членами Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови зазначені безпосередньо в Договорах, укладених з членами Наглядової ради.

6.8. Контроль за виконанням цього Положення, здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, здійснює Наглядова рада через комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

6.9. Якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства, такі норми вважаються недійсними і не тягнуть за собою недійсність Положення в цілому. У випадку, якщо норми цього Положення суперечать умовам Договорів з членами Наглядової ради, пріоритет для застосування в частині оплати послуг членів Наглядової ради мають умови цього Положення.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали