НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 22 травня 2012 року N 700

Щодо діяльності Консультаційно-експертної ради Комісії у 2011 році

Відповідно до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2012 рік, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 лютого 2012 р. N 331, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Звіт про діяльність Консультаційно-експертної ради Комісії у 2011 році взяти до відома (додаток N 1).

2. Начальнику відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Жулій Ю. О.) опублікувати Звіт про діяльність Консультаційно-експертної ради Комісії у 2011 році відповідно до чинного законодавства.

3. Управлінню інформаційних технологій (Заїка А. Л.) забезпечити оприлюднення Звіту про діяльність Консультаційно-експертної ради Комісії у 2011 році на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв


 

Протокол засідання Комісії
від 22 травня 2012 р. N 24


 

Додаток N 1


ЗВІТ
про діяльність Консультаційно-експертної ради Комісії у 2011 році

Розділ 1. Організація діяльності Консультаційно-експертної ради

1.1 Рішення Комісії

Консультаційно-експертна рада Комісії (далі - КЕР) здійснювала свою роботу згідно з рішенням Комісії від 10.09.2002 р. N 248, від 29.10.2002 р. N 340, від 01.12.2004 р. N 502, від 18.04.2006 р. N 292, якими були затверджені Положення про КЕР та склад КЕР.

Головою КЕР призначено члена Комісії Бурмака М. О., секретарем КЕР - Харламова П. П.

1.2 Порядок роботи КЕР

Порядок роботи КЕР, її органів та посадових осіб визначається Положенням про Консультаційно-експертну раду Комісії, із внесеними змінами, затвердженогорішенням Комісії від 10.09.2002 р. N 248. Склад КЕР затверджено рішенням Комісії від 29.10.2002 р. N 340. Зміни у складі Ради затверджувались рішеннями Комісії від 29.09.2004 р. N 422, від 13.10.2004 р. N 449, від 01.12.2004 р. N 502, від 18.04.2006 р. N 292, 13.11.2007 р. N 2140, від 02.06.2010 р. N 724.

Порядок скликання і проведення засідань КЕР, роботи її секцій та інші організаційні засади діяльності встановлює Регламент КЕР, затверджений рішенням Ради від 18.12.2002 р.

1.3 Структура КЕР

У складі КЕР працюють такі секції:

- правового забезпечення розвитку фондового ринку;

- розвитку інфраструктури фондового ринку;

- розвитку корпоративного управління;

- інституціональних інвесторів.

Радою регулярно утворюються також робочі та експертні групи з опрацювання документів за окремими напрямами.

Розділ 2. Діяльність Консультаційно-експертної ради Комісії

2.1 Кількість проведених засідань

У 2011 році було проведено сім засідань КЕР.

2.2 Перелік документів, опрацьованих на засіданнях КЕР

У 2011 році члени КЕР опрацювали ряд проектів законодавчих актів:

- Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до емітентів цінних паперів";

- Про схвалення проекту рішення Комісії "Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання";

- Про схвалення проекту рішення Комісії "Про затвердження Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства";

- Про схвалення проекту рішення Комісії "Про затвердження Порядку формування та використання спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями";

- Порядок запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі (Порядок N 716);

- Щодо проблем законодавчого врегулювання виходу цінних паперів українських емітентів за межі України;

- Щодо проблем законодавчого врегулювання розміщення та обігу цінних паперів українських емітентів за межами України;

- Щодо проекту ЗУ "Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні";

- Щодо Положення про здійснення діяльності торговця цінними паперами при укладанні договорів з використанням грошових коштів та/або цінних паперів, наданих торговцем у позику клієнту;

- Щодо Положення про здійснення діяльності торговця цінними паперами при маржинальній торгівлі;

- Щодо пропозицій, стосовно внесення системних змін до діючого Положення про функціонування фондових бірж (питання вдосконалення механізмів лістингу, попередження цінової нестабільності, протидії маніпулюванню, перспективні питання консолідації системи бірж України тощо);

- Щодо проекту Закону України "Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні";

- Щодо пропозицій, стосовно внесення системних змін до діючого Положення про функціонування фондових бірж (питання вдосконалення механізмів лістингу, попередження цінової нестабільності, протидії маніпулюванню, перспективні питання консолідації системи бірж України тощо).

- Щодо засад організації роботи КЕР у 2012 році.

2.3 Викладення обговорень на засіданнях КЕР

Робота КЕР у 2011 році велась за двома основними напрямами. Це, зокрема, розгляд поточних проблем фондового ринку й експертування проектів відповідних нормативно-правових документів, а також опрацювання концептуальних стратегічних напрямків розвитку. При цьому, найбільш актуальними темами на сьогодні залишається вдосконалення корпоративного законодавства та законодавства про інфраструктуру ринку цінних паперів.

На першому засіданні 2011 року, було розглянуто законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до емітентів цінних паперів". Основною причиною розробки є необхідність визначення на рівні закону поняття фіктивності цінних паперів та її ознак.

Мета документа - боротьба з обігом на ринку технічних фінансових інструментів та їх використанням у цілях маніпулювання, що несе значні ризики для професійних учасників фондового ринку, інвесторів й регулятора.

Проектом Закону передбачалось внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про цінні папери та фондовий ринок".

Згідно з ним цінні папери та похідні (деривативи) є фіктивними, якщо вони відповідають щонайменше шести з 24 ознак фіктивності, які визначаються у документі, та обіг яких зупинено за рішенням Комісії.

Зокрема, до цих ознак належать такі: обсяг додаткового випуску акцій становить більше 15 млн. грн.; умови розміщення цінних паперів передбачають їх оплату не грошовими коштами; випуск акцій здійснюється внаслідок реорганізації, в результаті якої створюється акціонерне товариство; засновником товариства є особа (особи), яка (які) є засновником іншого АТ (для товариств, що створюються); наявність фізичних осіб в числі учасників товариства (емітента) та/або наявність в числі учасників товариства (емітента) нерезидентів, зареєстрованих у країнах, що віднесені до переліку офшорних зон та інші.

У ході обговорення законопроекту члени КЕР зазначили на необхідності більш чіткого формулювання визначення та ознак фіктивності цінних паперів. При цьому потрібно визначити момент, починаючи з якого цінні папери стають фіктивними. Також доцільно окреслити ознаки фіктивності емітента й механізми захисту інвесторів, які вклали кошти у фіктивні цінні папери.

Одним з альтернативних варіантів розв'язання даного питання, на думку членів Ради, може бути внесення норм щодо фіктивності цінних паперів до статті 36 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", яка присвячена недобросовісній емісії цінних паперів.

За результатами обговорення було вирішено, що дане питання потребує додаткового аналізу та опрацювання й члени КЕР мають надати свої пропозиції щодо концептуальних підходів до вирішення цієї проблеми.

Рада також розглянула проекти рішень Комісії "Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання", "Про затвердження Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства", "Про затвердження Порядку формування та використання спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями", прийняті регулятором у першому читанні.

Експерти зазначили, що ці документи мають узгоджуватися із Законом "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств), нещодавно прийнятим Верховною Радою. При цьому КЕР в цілому з певними зауваженнями підтримала другий та третій документи та створила робочу групу з доопрацювання першого проекту рішення.

Останнім часом проблема маніпулювання на фондовому ринку набула особливої актуальності й турбує багатьох учасників ринку. При цьому FATF вимагає від України запровадити на рівні закону кримінальну відповідальність за маніпулювання з цінними паперами.

В багатьох країнах світу законодавство визначає критерії маніпулювання та відповідальність за такі дії. Згідно із Законом "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами - це неправомірний вплив посадової особи учасника фондового ринку на ринкову вартість цінних паперів на організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого неправомірного впливу.

Закон також визначає, розмір фінансових санкцій, які має застосовувати Комісія до юридичних осіб за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами.

Вже більше року Комісія працює над розробкою проекту Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі.

Документ визначає дії, які належать до маніпулювання, а саме такі: надання емітентом фондовій біржі, на якій здійснюється обіг його цінних паперів, недостовірної інформації щодо своєї діяльності емітента та його цінних паперів; поширення учасником біржових торгів недостовірної інформації щодо діяльності емітента та його цінних паперів; подання заявок на купівлю та/або продаж певного виду цінних паперів в останні 60 хвилин торговельної сесії за цінами, що більш ніж на 20 % відрізняються від останньої поточної ціни цінних паперів, з метою неправомірного впливу на ціну закриття торговельної сесії (неправомірне фіксування ціни закриття торговельної сесії); укладання біржових угод з купівлі-продажу цінних паперів між учасниками біржових торгів з подальшою відмовою від їх виконання тощо.

Згідно із документом фондова біржа самостійно встановлює кількісні показники обмежень щодо укладення біржових угод між учасниками торгів. Правила фондової біржі можуть містити додаткові обмеження, спрямовані на запобігання маніпулюванню. При цьому передбачається, що остаточне рішення щодо санкцій за маніпулювання прийматиме Комісія на підставі інформації фондової біржі.

У ході обговорення даного питання члени КЕР зазначили, що регулятору доцільно в рамках чинного законодавства реалізовувати свої функції щодо накладання санкцій на осіб, які здійснюють маніпулювання на фондовому ринку (до цього часу таких прецедентів ще не було). Такі дії можуть бути ефективним попереджувальним заходом до інших учасників ринку. При цьому, на думку експертів, доцільно підвищити роль СРО у боротьбі з маніпулюванням.

Крім того, були висловлені пропозиції визначення "маніпулювання цінами" змінити на визначення "маніпулювання ринком", яке є більш ширшим, а також чіткіше окреслити критерії маніпулювання. В цілому, за результатами обговорення Рада схвалила проект зазначеного документа.

Як було повідомлено на засіданні, у жовтні Комісія провела робочу нараду за участю керівників вітчизняних фондових бірж з метою вироблення узгодженої позиції щодо розвитку біржової системи України. Значна увага на ній була приділена питанням нормативного забезпечення діяльності бірж, насамперед, Положенню про функціонування фондових бірж та необхідності внесення до нього системних змін.

За результатами наради було розроблено план-графік заходів щодо вдосконалення механізмів біржової торгівлі. Він, зокрема, передбачає підготовку пропозицій щодо: напрямків вдосконалення нормативно-правового забезпечення біржової діяльності, а також розробки концепції розвитку біржової системи України; запровадження єдиного біржового інформаційного порталу із забезпеченням оперативного обміну біржовою інформацією про діяльність фондових бірж для зручного користування інвесторів та інших зацікавлених осіб; встановлення вимог до ПТК ЕТС фондових бірж з метою забезпечення захисту учасників біржових торгів та інвесторів, унеможливлення системних збоїв ЕТС під час проведення біржових торгів; забезпечення доступу Комісії до всієї інформації про стан біржових торгів в моніторинговому режимі реального часу для виявлення ознак маніпулювання та протиправного використання інсайдерської інформації, моніторингу випадків цінової нестабільності; вдосконалення ліцензійних вимог щодо фондових бірж; запровадження механізмів моніторингу з боку фондових бірж за рівнем корпоративного управління в публічних акціонерних товариствах, акції яких знаходяться в лістингу організаторів торгівлі.

Крім того, планується проаналізувати питання щодо розробки та підписання Меморандуму про взаємодію у сфері попередження та протидії маніпулюванню і протиправному використанню інсайдерської інформації між Комісія та фондовими біржами України, у рамках якого передбачити етичні стандарти поведінки та етичну відповідальність сторін за формування прозорого та справедливого біржового фондового ринку в Україні.

На засіданні КЕР було зазначено, що до чинного Положення про функціонування фондових бірж, прийнятого Комісією наприкінці 2006 р., вже кілька разів вносилися зміни. Вони, насамперед, обумовлювалися фінансовою кризою, а також прийняттям нового Закону "Про акціонерні товариства". Нещодавно Комісія розробила чергові зміни до документа, які фактично можуть стати його новою редакцією.

Існують певні проблеми і з законодавчим регулюванням біржової діяльності. Зокрема, у Законі "Про цінні папери та фондовий ринок" міститься невелика кількість норм щодо фондових бірж. Враховуючи це, члени КЕР вважають за доцільне проаналізувати можливість розробки та прийняття окремого закону, який би був безпосередньо присвячений організованому ринку цінних паперів на зразок проекту Закону "Про систему депозитарного обліку цінних паперів", що зараз знаходиться на розгляді у парламенті.

До проблемних питань біржової діяльності експерти також віднесли підвищення вимог до фондових бірж, консолідацію біржової системи, вдосконалення механізмів діяльності біржових брокерів тощо.

В результаті обговорення було вирішено, що члени КЕР подадуть до Комісії свої пропозиції щодо системних змін до нормативно-правової та законодавчої бази, яка регулює біржовий ринок.

На засіданні Ради було розглянуто шляхи вдосконалення валютного законодавства України. З урахуванням процесу інтеграції країни у світову економіку все більш актуальною є вимога підвищення прозорості національного валютного законодавства, удосконалення законодавчого забезпечення реалізації єдиної державної валютної політики, розробка заходів щодо лібералізації валютного ринку відповідно до міжнародних зобов'язань України, а також забезпечення стабільності національної валюти України та валютного ринку.

До сих пір основним нормативним актом у сфері валютного регулювання є Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", виданий ще у 1993 р. На розгляді у парламенті знаходиться проект Закону "Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні", внесений групою народних депутатів в кінці 2007 р.

Метою цього документа є розширення можливостей резидентів щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності та збільшення експорту, а також створення сприятливих умов для інвестування капіталу в українську економіку, розвиток міжнародних зв'язків, покращення відносин з іноземними партнерами.

Законопроект визначає загальні принципи валютного регулювання, встановлює порядок та умови проведення валютних операцій в Україні, порядок здійснення резидентами валютних операцій за межами України, повноваження і функції державних органів у сфері регулювання валютних операцій, права та обов'язки резидентів і нерезидентів, які здійснюють в Україні валютні операції.

Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі також розробило проект Закону "Про валютне регулювання і валютний контроль". Його головна мета - це забезпечення реалізації єдиної державної валютної політики, а також стабільності національної валюти та внутрішнього валютного ринку як факторів прогресивного розвитку національної економіки і міжнародного економічного співробітництва, розширення експортного потенціалу та можливості резидентів щодо розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом правового регулювання законопроекту є валютний ринок України, суб'єкти валютного ринку, операції з валютними цінностями, питання організації та забезпечення валютного регулювання і валютного контролю.

Аналізуючи зазначені правові акти, члени КЕР зазначили, що міністерський документ є виваженим, однак, на відміну від депутатського варіанту він є менш деталізованим. Законопроект, який знаходиться на розгляді у парламенті, більше відповідає вимогам часу й його прийняття стане важливим кроком на шляху лібералізації валютного ринку. Проте, в обох документах є недоліки, над якими треба працювати.

На думку експертів, доцільно відпрацювати основні принципи валютного регулювання з врахуванням потреб ринку цінних паперів. При цьому у законодавстві доцільно передбачити ряд норм, які сприятимуть розвитку фондового ринку. Зокрема, передбачити, що для здійснення валютних операцій на біржі не потрібно отримання ліцензії. З свого боку, регулятор фондового ринку має визначити чіткий перелік таких бірж. Також доречно дозволити резидентам України придбавати єврооблігації, номіновані у гривні, та інше.

Слід зазначити, що питання вдосконалення валютного законодавства вже опрацьовується рядом професійних асоціацій. Враховуючи це, КЕР вирішила узагальнити їхні пропозиції та подати їх на розгляд Комісії.

2.4 Робота секцій та робочих експертних груп

У 2011 році було проведено чотири засідання секцій КЕР та працювали сім експертних робочих груп.

1. Над доопрацюванням проекту рішення "Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання" та надання пропозицій на розгляд Комісії працювала експертна робоча група (керівник, член Комісії, голова КЕР - Бурмака М. О.).

2. Над доопрацюванням питань щодо проблем законодавчого врегулювання виходу цінних паперів українських емітентів за межі України та надання пропозицій на розгляд Комісії було проведено засідання Секції правового забезпечення розвитку фондового ринку КЕР.

3. Над доопрацюванням питань щодо проблем законодавчого врегулювання розміщення та обігу цінних паперів українських емітентів за межами України та надання пропозицій на розгляд Комісії працювала експертна робоча група (керівник - член КЕР Журжій А. В.).

4. Над доопрацюванням питань щодо проекту ЗУ "Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні" та надання пропозицій на розгляд Комісії було проведено засідання Секції інституціональних інвесторів КЕР та працювала експертна робоча група (керівник - член КЕР Блащук Ю. О.).

5. Над доопрацюванням питань щодо Положення про здійснення діяльності торговця цінними паперами при укладанні договорів з використанням грошових коштів та/або цінних паперів, наданих торговцем у позику клієнту та надання пропозицій на розгляд Комісії було проведено засідання Секції розвитку інфраструктури фондового ринку КЕР та працювала експертна робоча група (керівник - член КЕР Москвін С. О.).

6. Над доопрацюванням питань щодо проекту ЗУ "Про похідні цінні папери (деривативи)" (реєстр. номер 8576) та надання пропозицій на розгляд Комісії працювала експертна робоча група (керівник Москвін С. О.).

7. Над доопрацюванням питань щодо Положення про здійснення діяльності торговця цінними паперами при маржинальній торгівлі та надання пропозицій на розгляд Комісії було проведено засідання Секції правового забезпечення розвитку фондового ринку та Секції розвитку корпоративного управління КЕР, а також працювала експертна робоча група (керівник - член КЕР Москвін С. О.).

8. Над доопрацюванням питань щодо проекту ЗУ "Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні" та надання пропозицій на розгляд Комісії працювала експертна робоча група (керівник - член КЕР Блащук Ю. О.).

9. Над доопрацюванням питань щодо пропозицій, стосовно внесення системних змін до діючого Положення про функціонування фондових бірж (питання вдосконалення механізмів лістингу, попередження цінової нестабільності, протидії маніпулюванню, перспективні питання консолідації системи бірж України тощо) та надання пропозицій на розгляд Комісії було проведено засідання Секції розвитку корпоративного управління КЕР та працювала експертна робоча група (керівник - член Комісії, голова КЕР Бурмака М. О., учасник РГ, начальник департаменту Комісії - Тарасенко О. О.).

2.5 Пропозиції КЕР, які були запропоновані на розгляд Комісії

2.5.1 Коментарі щодо проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до емітентів цінних паперів" (надалі - проект Закону).

2.5.2 Концептуальні положення до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до емітентів цінних паперів".

2.5.3 Коментарі щодо проекту Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі (надалі - Порядок).

2.5.4 Коло питань щодо розміщення ЦП українських емітентів за кордоном.

2.5.5 Зауваження та пропозиції до Положення про здійснення діяльності торговця цінними паперами при маржинальній торгівлі (Порівняльна табл. до акта з маржинальної торгівлі).

2.5.6 Зауваження та пропозиції до Положення про функціонування фондових бірж.

2.5.7 Зауваження та пропозиції до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного).

2.5.8 Аналіз регуляторного впливу за умови прийняття Закону України "Про валютне регулювання і валютний контроль".

2.6 Висновки

Робота КЕР у 2011 році була зосереджена на забезпеченні виконання покладених на Комісію повноважень Законом України "Про акціонерні товариства"; розробці пропозицій щодо подолання негативних наслідків глобальної фінансової кризи та заходів із стабілізації ситуації на фондовому ринку України. Члени КЕР продовжували також працювати над покращенням законодавчих умов для залучення інвестицій в економіку України через фондовий ринок.

 

Секретар КЕР

П. Харламов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали