Щодо махінацій продажу квартири

 

 Ніхто не може бути обмежений у праві власності, а також у володінні та користуванні житловими приміщеннями інакше ніж на підставах і в порядку, визначених законом; виселений із житлового приміщення, яке він займає на законних підставах, або обмежений у праві користування житловими приміщеннями інакше ніж за рішенням суду на підставах і в порядку, визначених законом.

Громадяни України забезпечуються житлом шляхом:

• створення умов для одержання кредитів на будівництво чи придбання житла громадянами, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов;

• створення умов для надання цільових житлових позик;

• надання державою та органами місцевого самоврядування (у межах встановленої норми) соціального житла громадянам на основі договору найму на певний строк;

• надання житла громадянам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов у випадках, визначених законом, на основі договору найму.

Фізичні особи, що перебувають у трудових та інших стосунках з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності можуть забезпечуватись житлом за рахунок цих підприємств, установ та організацій.

Затверджені Кабінетом Міністрів України програми забезпечення житлом громадян, які виконуються із застосуванням механізмів кредитування на пільгових умовах та залученням коштів державного бюджету, не охоплюють усі категорії громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Так, на даний час відповідно до законодавства здійснюються заходи щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян, зокрема молоді, індивідуальних сільських забудовників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, суддів, державних службовців, інвалідів по слуху та зору, депортованих кримських татар та осіб інших національностей, що повернулися для проживання в Україну, вчених Національної академії наук.

Крім того, відповідно до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту, органами місцевого самоврядування надається безоплатно соціальне житло.

Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України:

а) для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону;

б) середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього затверджується постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 N 682.

Відповідно до ст. 13, 14 вказаного Закону, взяття громадян на соціальний квартирний облік здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі їх письмової заяви.

До заяви про взяття на соціальний квартирний облік додаються документи, які підтверджують обґрунтованість визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим та таким, що потребує надання соціального житла. Вичерпний перелік таких документів встановлюється органом місцевого самоврядування, який здійснює взяття на соціальний квартирний облік.

Рішення про взяття на соціальний квартирний облік або про відмову у взятті на такий облік приймається органом місцевого самоврядування, що здійснює взяття на облік, за результатами розгляду заяви та інших представлених документів не пізніше тридцяти робочих днів від дня подання зазначених документів у даний орган.

Орган місцевого самоврядування, що прийняв рішення про взяття на соціальний квартирний облік громадянина, для якого соціальне житло є єдиним місцем проживання, одночасно, за письмовою заявою зазначеного громадянина, приймає рішення про надання йому жилого приміщення у соціальному гуртожитку протягом усього терміну його перебування на соціальному квартирному обліку.

Громадяни без визначеного місця проживання звертаються для отримання соціального житла до органу місцевого самоврядування за місцем свого перебування.

У день звернення до органу місцевого самоврядування громадяни без визначеного місця проживання отримують направлення на безоплатне тимчасове (до шести місяців) проживання в тимчасовому притулку для дорослих. Відсутність у громадянина без визначеного місця проживання документів, що засвідчують особу, не може бути підставою для відмови йому органом місцевого самоврядування в наданні місця у тимчасовому притулку для дорослих.

Щодо механізмів сприяння держави у набутті громадянами житла повідомляємо, що Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 22.10.2008 N 1406-р схвалив Концепцію Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009 - 2016 роки (далі - Концепція).

Відповідно до Концепції метою Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009 - 2016 роки (далі - Програма) є поліпшення стану забезпечення громадян житлом шляхом оптимізації існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, що полягає у забезпеченні державної підтримки будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян шляхом використання існуючих механізмів такої підтримки відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України програм і одночасному впровадженні нових фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла для громадян, що потребують поліпшення житлових умов, не мають або втратили у зв'язку з підвищенням своїх доходів право на забезпечення соціальним житлом і не можуть користуватися зазначеною підтримкою.

Новими фінансово-інвестиційними механізмами будівництва (придбання) доступного житла є:

• заощадження коштів для будівництва (придбання) житла шляхом накопичення громадянином протягом певного періоду на депозитних (вкладних) рахунках коштів для першого внеску на будівництво (придбання) житла. У свою чергу кредитор надає позичальникові іпотечний кредит за стандартами Державної іпотечної установи за доступною відсотковою ставкою. З метою стимулювання запровадження такого механізму держава виплачує позичальникам премії у розмірі 20 відсотків суми першого внеску та індексує щороку заощадження з урахуванням рівня інфляції за минулий рік. Застосування зазначеного механізму забезпечує запровадження нижчих за ринкові відсоткових ставок за кредитами та депозитами, що є його безперечною перевагою;

• сплата перших внесків на будівництво (придбання) житла у розмірі 30 відсотків його вартості за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів для отримання іпотечних житлових кредитів за стандартами Державної іпотечної установи за доступною відсотковою ставкою;

• спільна участь громадян та держави у фінансуванні будівництва (придбання) житла.

Програму передбачається виконувати в 3 етапи:

2009 - 2010 роки - проводиться робота з удосконалення існуючих та розроблення нових законодавчих та нормативно-правових актів з питань запровадження нових фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла для громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

2011 - 2013 роки - здійснюються заходи щодо запровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла, реконструкції будинків перших масових серій із заміною застарілого житлового фонду та модернізації об'єктів комунальної (соціальної) інфраструктури, а також реалізація в усіх регіонах пілотних проектів будівництва доступного житла. Водночас формується матеріально-технічна база житлового будівництва шляхом впровадження в дію сучасних архітектурно-конструктивних і технічних рішень.

2014 - 2016 роки - запроваджуються нові фінансово-інвестиційні механізми державної допомоги зазначеним громадянам, що дасть можливість нарощувати обсяг будівництва доступного житла.

Проект Програми було схвалено рішенням науково-технічної ради Мінрегіонбуду України від 28.04.2009 N 44 та передано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Крім того, Верховною Радою України зареєстровано проект Закону України "Про забезпечення громадян доступним житлом", яким передбачено право на доступне житло громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, середньомісячний сукупний дохід яких в розрахунку на одну особу (члена сім'ї) не дає права на отримання соціального житла та дохід яких не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні за даними центрального органу виконавчої влади у галузі статистики.

Відповідно до ст. 5 вказаного законопроекту, державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла надається громадянам шляхом:

• сплати за рахунок бюджетних коштів частини вартості будівництва (придбання) доступного житла;

• надання пільгового іпотечного житлового кредиту (фінансовий кредит, що надається громадянинові для будівництва (придбання) доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або Національний банк України, з урахуванням вимог уповноваженого банку до позичальника);

• виплати премій громадянам - членам житлово-будівельних кооперативів, які здійснили накопичення житлових заощаджень на перший внесок для будівництва доступного житла.

Щодо реєстрації громадян повідомляємо, що відповідно до ст. 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Відповідно місцем проживання фізичної особи є місце, де вона постійно або переважно проживає як власник житлового будинку (приміщення), за договором його наймання, піднаймання, оренди або на інших підставах, передбачених законодавством України.

Реєстрація місця проживання та місця перебування особи здійснюється відповідним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації в АРК, областях, містах, районах, районах у містах, а також у містах Києві та Севастополі.

Рішення уповноваженого органу про відмову в реєстрації за місцем проживання, а також дії посадової особи уповноваженого органу, що призводять до порушення порядку розгляду матеріалів із питань реєстрації (зняття з реєстраційного обліку) фізичної особи, яка на законних підставах перебуває в Україні, можуть бути оскаржені в установленому порядку до уповноваженого органу вищого рівня, Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб або у судовому порядку.

Листвід 30 січня 2010 р. N 12/20-11-90

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали