МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 вересня 2010 року N 512

Щодо організації роботи Міністерства з питань виконання та приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

З метою забезпечення належної організації діяльності структурних підрозділів Міністерства та їх взаємодії у процесі приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у відповідності до вимог національних стандартів України та інших нормативно-правових документів за бюджетними програмами у сфері науково-технічної діяльності, фінансування яких передбачено Міністерству промислової політики України у Державному бюджеті України, наказую:

1. Затвердити Порядок приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за затвердженими тематичними планами та укладеними договорами, що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністра від 31.05.2002 р. N 251.

3. Вважати такими, що втратили чинність, форми актів здачі-приймання науково-технічної продукції, затверджені наказами Міністра від 04.11.2009 р. N 766 та від 16.02.2010 р. N 76.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сиротюка С. В.

 

Міністр 

Д. В. Колєсніков 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпромполітики
28.09.2010 N 512 

Порядок
приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за затвердженими тематичними планами та укладеними договорами

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей порядок розроблено з метою впорядкування процедури приймання науково-дослідних (далі - НДР) та дослідно-конструкторських робіт (далі - ДКР), що виконуються за договорами з Мінпромполітики, укладеними згідно із затвердженими Міністром промислової політики України тематичними планами за бюджетними програмами чи їх напрямками у сфері науково-технічної діяльності.

Перелік структурних підрозділів Міністерства (замовників), відповідальних за приймання НДР та ДКР, проміжних та заключного етапів їх виконання, визначається наказом по Міністерству відповідно до затвердженого тематичного плану на відповідний рік.

1.2. Повноваження та відповідальність структурних підрозділів (замовників) Міністерства за прийняття НДР та ДКР за затвердженими тематичними планами та укладеними договорами визначається наступним чином:

1) відповідальний замовник - структурний підрозділ, до компетенції якого відповідно до положення про структурний підрозділ відноситься галузевий напрям наукової розробки: надає висновок щодо відповідності проведених досліджень і результатів роботи вимогам технічного завдання (далі - ТЗ); оцінює науково-технічний рівень роботи та дає оцінку НДР або ДКР в цілому; приймає окремі етапи робіт і бере участь в установленому порядку у приймальних випробуваннях продукції або експериментальних зразків виробу; бере участь у визначенні можливих об'єктів інтелектуальної власності та заходів щодо їх захисту тощо;

2) структурний підрозділ Міністерства, що відповідно до положення про структурний підрозділ відповідає за формування науково-технічної політики промисловості: надає висновок про дотримання змісту і порядку виконання проміжних та заключного етапів робіт на відповідність національним стандартам України, що регулюють правила виконання та оформлення НДР та ДКР і стосуються сфери промисловості; координує, проводить моніторинг і контролює дотримання відповідальним замовником порядку приймання в Міністерстві НДР та ДКР за галузевими напрямами, разом із замовником та виконавцем відповідає за дотримання законодавства з питань захисту інтелектуальної власності;

3) структурний підрозділ Міністерства, що відповідно до положення про структурний підрозділ відповідає за фінансово-економічне забезпечення наукових робіт: надає висновок щодо відповідності прийнятих відповідальним замовником НДР та ДКР умовам фінансових зобов'язань, договірної ціни та кошторисної вартості робіт; дотримання бюджетного та фінансового законодавства у процесі виконання та приймання цих робіт; можливість оплати виконаних робіт за зобов'язаннями Міністерства в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідні цілі й бюджетний період.

1.3. Керівник структурного підрозділу, який є відповідальним замовником, за необхідністю призначає комісію для аналізу повноти виконання НДР та ДКР на етапах. Члени комісії розглядають звітні матеріали по виконанню етапу НДР та ДКР, дотримуючись вимог відповідних законодавчих та нормативно-правових документів.

1.4. Посадові особи, які уповноважені на підписання:

- договору про створення та передачу науково-технічної продукції;

- протоколу погодження договірної ціни;

- технічного завдання;

- календарного плану робіт;

- акта здавання-приймання науково-технічної продукції (додаток 1);

- висновку про результати виконання етапів робіт (додаток 2);

- розпорядження про приймальну комісію (додаток 3);

- акта приймальної комісії по завершених роботах;

- фінансових документів на оплату робіт;

- інших документів, що стосуються приймання НДР або ДКР,

несуть відповідальність за порушення встановленого у Міністерстві порядку приймання робіт у науково-технічній сфері.

II. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ В МІНІСТЕРСТВІ НА ПРОМІЖНИХ ТА ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ

2.1. Головний виконавець (виконавець) НДР або ДКР повідомляє Міністерство про готовність до здачі проміжного етапу робіт, направляючи у встановленому порядку супровідний лист, звітну документацію, проміжний звіт до першого заступника або заступника Міністра, до компетенції якого відноситься галузевий напрям наукової розробки.

Головний виконавець (виконавець) НДР та ДКР повідомляє Міністерство про готовність до здачі заключного етапу робіт, направляючи у встановленому порядку повідомлення, звітну документацію, заключний (підсумковий) звіт до першого заступника Міністра.

2.2. На підставі повідомлення або супровідного листа головного виконавця (виконавця) НДР та ДКР перший заступник (заступник) Міністра доручає відповідальному замовнику забезпечити приймання НДР та ДКР у відповідності з даним порядком.

2.3. Приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на проміжних етапах їх виконання

2.3.1. Відповідальний замовник (структурний підрозділ) при прийманні проміжного етапу роботи аналізує подану виконавцем звітну документацію, проміжний звіт, готує та підписує Висновок про результати виконання НДР або ДКР (далі - Висновок) за формою, затвердженою цим Порядком (додаток 2), в якому відображає стан готовності частини НДР або ДКР за наступними критеріями:

1) визначає відповідність проведених досліджень і результатів виконання етапу роботи вимогам ТЗ;

2) оцінює досягнутий науково-технічний рівень результатів виконання етапу роботи, технічні характеристики розробки, дає оцінку стану готовності НДР або ДКР на відповідному етапі та перспективи одержання результатів роботи;

3) бере участь у приймальних випробуваннях науково-технічної продукції або експериментальних зразків виробу в установленому порядку;

4) разом з виконавцем визначає можливі об'єкти інтелектуальної власності та заходи щодо їх захисту.

Висновок щодо стану виконання етапу роботи підписується структурним підрозділом Міністерства, який є відповідальним замовником, до компетенції якого відноситься галузевий напрям наукової розробки (додаток 2).

2.3.2. У разі виявлення у поданих виконавцем документах невідповідності встановленим стандартам та іншим вимогам до виконання роботи, неповноти комплектності документації або інших недоробок, у Висновку зазначаються основні вимоги до виконавця по доопрацюванню звітної документації та проміжного звіту, а також терміни усунення недоліків.

2.3.3. У разі підписання позитивного Висновку структурний підрозділ - відповідальний замовник передає усі документи по НДР або ДКР до структурного підрозділу Міністерства, що відповідає за формування науково-технічної політики промисловості, для розгляду та надання висновку про відповідність змісту і порядку виконання проміжного етапу роботи національним стандартам України та іншим нормативним документам, що регулюють правила виконання та оформлення НДР та ДКР і стосуються сфери промисловості, дотримання законодавства з питань захисту інтелектуальної власності та надає пропозиції щодо актуальності проведеної роботи за прийнятими етапами виконання та доцільність подальшого продовження НДР або ДКР на наступних етапах та періодах виконання.

Висновок щодо відповідності оформлення НДР або ДКР нормативно-правовим документам та щодо доцільності подальшого їх проведення підписується структурним підрозділом, що відповідає за формування науково-технічної політики у промисловості (додаток 2).

2.3.4. У разі виявлення замовником недоцільності подальшого проведення НДР або ДКР через неминучість одержання негативного результату або якщо НДР або ДКР втратила актуальність, виконавець НДР або ДКР подає обґрунтований висновок замовнику. Питання про припинення НДР або ДКР розглядається відповідною секцією науково-технічної ради (або Координаційною радою по програмі). Припинення НДР або ДКР у цих випадках здійснюється за рішенням (додаткова угода та наказ) за поданням відповідального замовника, узгодженим на засіданні секції науково-технічної ради (або Координаційної ради по програмі).

2.3.5. На підставі наданого Висновку щодо виконання робіт (відповідно до п. 2.3.3 цього Порядку) у триденний термін структурним підрозділом, що відповідає за формування науково-технічної політики промисловості, акт здачі-приймання передається із документацією за відповідною темою НДР або ДКР до структурного підрозділу Міністерства, що відповідає у Міністерстві за фінансово-економічну діяльність.

2.3.6. Фінансово-економічний структурний підрозділ Міністерства: надає оцінку щодо відповідності прийнятого етапу НДР та ДКР умовам фінансових зобов'язань, договірної ціни та кошторисної вартості робіт; перевіряє, чи дотримано бюджетне та фінансове законодавство у процесі виконання та приймання відповідної НДР та ДКР; оцінює можливість оплати виконаних робіт за зобов'язаннями Міністерства в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідні цілі й бюджетний період; готує відповідні фінансові документи та оплачує їх в установленому порядку.

2.3.7. За умови додержання виконавцем усіх зазначених вимог, звітні документи разом із актом здавання-приймання науково-технічної продукції у триденний термін передаються до відповідального замовника, який подає завізований в установленому порядку акт здавання-приймання науково-технічної продукції за формою, що додається (додаток 1), на затвердження першому заступнику (заступнику) Міністра відповідно до галузевого напряму наукової розробки, після чого затверджений акт здавання-приймання відповідальним замовником передається для оплати до фінансово-економічного структурного підрозділу Міністерства.

2.4. Приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на заключному етапі

2.4.1. Приймання НДР або ДКР на заключному етапі здійснює приймальна комісія за програмою приймання. Пропозиції до складу приймальної комісії, узгоджені із замовником, та проект програми готує головний виконавець (виконавець) НДР або ДКР та подає замовнику. Персональний склад приймальної комісії по НДР або ДКР призначається на підставі розпорядження, яке готує відповідальний замовник за формою, що додається (додаток 3), і погоджує перший заступник (заступник) Міністра відповідно до розподілу обов'язків керівництва.

Головою приймальної комісії НДР або ДКР призначається керівник або заступник керівника, або відповідальна особа, визначена керівником структурного підрозділу, який є відповідальним замовником.

Метою приймання НДР або ДКР є всебічна перевірка результатів виконання робіт. Приймальна комісія оцінює наукову роботу за наступними критеріями:

1) визначає відповідність проведених досліджень і результатів усіх етапів роботи вимогам ТЗ;

2) оцінює досягнутий науково-технічний рівень роботи, технічні характеристики розробки, дає оцінку стану готовності НДР або ДКР в цілому;

3) бере участь в установленому порядку у приймальних випробуваннях науково-технічної продукції або експериментальних зразків виробу;

4) разом з виконавцем визначає можливі об'єкти інтелектуальної власності та заходи щодо їх захисту;

5) надає висновок щодо змісту і порядку виконання всіх етапів роботи на відповідність національним стандартам України та іншим нормативним документам, що регулюють правила виконання та оформлення НДР та ДКР і стосуються сфери промисловості:

6) визначає відповідність створеної продукції економічним вимогам ТЗ;

7) готує пропозиції стосовно інвентаризації та бухгалтерського обліку науково-технічної продукції та інших матеріальних цінностей.

2.4.2. Разом із заключними звітами виконаних НДР або ДКР (за наявності наукової частини) виконавцем подається не менше двох відгуків установ або рецензентів, відомих у цій галузі (крім випадків, коли кінцевим споживачем НДР є Мінпромполітики).

2.4.3. У разі виявлення у поданих виконавцем документах невідповідності встановленим стандартам та іншим вимогам до виконання роботи, неповноти комплектності документації або інших недоробок, у акті приймання робіт встановленої форми зазначаються основні вимоги до виконавця по доопрацюванню звітної документації та заключного звіту, а також терміни усунення недоліків.

При наявності окремих зауважень членів приймальної комісії до результатів роботи, вони подають їх у письмовій формі як додаток до акта приймання роботи.

2.4.4. За результатами позитивного висновку приймальної комісії складається акт встановленої ДСТУ 3973-2000 (для НДР) або ДСТУ 3974-2000 (для ДКР) форми і затверджується першим заступником (заступником) Міністра відповідно до розподілу обов'язків керівного складу Міністерства. Після цього акт приймання роботи передається із документацією за відповідною темою НДР або ДКР до структурного підрозділу Міністерства, що відповідає за фінансово-економічне забезпечення наукових робіт.

2.4.5. Фінансово-економічний структурний підрозділ Міністерства: оцінює відповідність заключного етапу НДР та ДКР умовам фінансових зобов'язань, договірної ціни та кошторисної вартості робіт; дотриманню бюджетного та фінансового законодавства у процесі виконання та приймання відповідної НДР або ДКР; оцінює можливість оплати виконаних робіт за зобов'язаннями Міністерства в межах виділених бюджетних асигнувань на відповідні цілі й бюджетний період.

2.5. За результатами проведеного аналізу, фінансово-економічний структурний підрозділ Міністерства готує фінансові документи до оплати, зокрема підписує разом з відповідальним замовником та виконавцем НДР та ДКР акт здавання-приймання науково-технічної продукції та подає у триденний термін на підпис до першого заступника Міністра.

2.6. Документація про виконання НДР або ДКР за всіма етапами готується у 2 примірниках (окрім фінансово-договірної) і зберігається у відповідального замовника та виконавця в установленому порядку. У фінансово-економічному структурному підрозділі зберігаються копії зазначених документів. Фінансово-договірна документація зберігається у фінансово-економічному структурному підрозділі та виконавця, а її копії - у відповідального замовника.

2.7. Документація про виконання НДР та ДКР зберігається 3 роки, після чого передається до архіву Міністерства в установленому порядку.

 

Директор Департаменту
науково-технічного забезпечення та
енергоефективності промисловості
 

І. М. Іванова 

 

Додаток 1
до Порядку приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за затвердженими тематичними планами та укладеними договорами 

ФОРМА-А-2

Затверджую
Перший заступник (заступник) Міністра промислової політики України
___ __________
                (Підпис)                       (Ініціали, прізвище)
"___" 201__ р.
М. П. 

Найменування Виконавця ________
______
ЄДРПОУ __________
Адреса
Розрахунковий рахунок __________
в _____
МФО _ 

Найменування Замовника
Мінпромполітики
ЄДРПОУ 00013942
Адреса: вул. Сурікова, 3, м. Київ, 03035
Реєстраційний рахунок __________
в Держказначействі України
МФО _
КПКВК _____ КЕКВ  

АКТ N ______
від _ 201__ р.
здавання-приймання науково-технічної продукції

за договором N _______ від ___20__ р.
(або за додатковою угодою від ___ _ 201__ р. N ___
до договору N _____ від _201__ р.) 

НДР (або ДКР)
                                                                                                   (найменування НДР або ДКР)

Етап N _ ______
                                                                                                                     (найменування етапу робіт)
__

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця _____
__
                                                                                         (посада, прізвище, ініціали)
з одного боку, і представник Замовника ___,
з другого боку, склали цей акт про те, що науково-технічна продукція
__
   (відповідає, не відповідає вимогам договору і технічного завдання чи іншого документа, його назва, дата затвердження)
__
__
і належним чином оформлена.

Короткий опис науково-технічної продукції:
__
                                                                   (опис розробки, місце знаходження виготовлених зразків)
__
__

Висновок про результати виконання НДР або ДКР від "___" 20__ р. позитивний.

Договірна ціна робіт за етапом N _________
складає ________ грн. __________ без ПДВ.
                                 (цифрами)                                                                                     (прописом)

Фактичні витрати за етапом N ___________
складають _____ грн. ___________ без ПДВ.
                                     (цифрами)                                                                                   (прописом)

Загальна сума авансу, перерахована за виконання етапу N ________, склала _________ грн. без ПДВ.

Належить до перерахування за виконаний етап _____ грн.
                                                                                                                                                           (цифрами)
______ без ПДВ.
                                                                                                (прописом) 

Роботу здав:
Від Виконавця

Керівник підприємства, установи або організації 

Роботу прийняв:
Від Замовника

Керівник галузевого структурного підрозділу за напрямом розробки (відповідальний замовник) 

______
(підпис) 

________
(ініціали, прізвище) 

______
(підпис) 

________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

  

  

Погоджено:
Керівник структурного підрозділу, що відповідає за фінансово-економічну діяльність 

______
(підпис) 

________
(ініціали, прізвище) 

 

Додаток 2
до Порядку приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за затвердженими тематичними планами та укладеними договорами 

ФОРМА-В-З

Висновок
про результати виконання НДР або ДКР

за етапом N _____
за договором від ____..20___ р. N _________
та додаткової угоди N ___ від ___ _ 20 р. 

Аналіз проведено щодо науково-технічного рівня НДР (або ДКР) та на відповідність проведених досліджень і результатів роботи вимогам ТЗ за темою згідно з наказом Мінпромполітики України від ___ _ 2010 р.

1. Назва роботи: НДР (або ДКР)
"".

2. Повнота виконання роботи: Робота за етапом N
""
                                                                                                     (назва етапу)
виконана повністю (або виконана не повністю, а саме:
).
                                                                                    (вказати, що не виконано) 

3. Відповідність її результатів технічній документації: результати виконання етапу N ____ відповідають (або не відповідають, вказати, в чому саме не відповідають) вимогам календарного плану до договору N ___ від ___..201__ р. або додаткової угоди до нього та затвердженого технічного завдання до договору.

4. Робота визначена (не визначена) об'єктом інтелектуальної власності
__
та необхідні наступні заходи щодо її захисту:

5. Інша інформація (коли завершується робота в цілому, скільки залишилось виконати етапів тощо).

Висновок:

___
(вважаю роботу виконану на належному науково-технічному рівні або роботу виконано з певними зауваженнями, вказати подальші дії, що необхідно виконати) 

_________
(посада особи, яка зробила висновок, назва структурного підрозділу) 

__
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 

"___" 201_ р. 

  

  

Погоджено:

Керівник структурного галузевого підрозділу Міністерства за напрямом розробки (відповідальний замовник) 

___
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище)

  

Оцінка структурного підрозділу Міністерства, що відповідає за формування науково-технічної політики промисловості:
___
(оформлення НДР або ДКР відповідає (не відповідає) вимогам нормативно-правових документів, робота виконана на належному науково-технічному рівні або робота виконана з певними зауваженнями, вказати подальші дії, що необхідно виконати) 

_________
(посада особи, яка зробила оцінку, назва структурного підрозділу) 

__
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 

Погоджено:

Керівник структурного підрозділу Міністерства, що відповідає за формування науково-технічної політики промисловості 

__
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 

  

"___" 201_ р. 

  

  

 

Додаток 3
до Порядку приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за затвердженими тематичними планами та укладеними договорами 

ФОРМА-Р-4

 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


(назва структурного підрозділу, що видав розпорядження) 

N ________ 

від _______ 20_ р. 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

__
                                                                                    (назва підприємства - виконавця НДР або ДКР)
в межах бюджетної програми
КПКВК ___________ (або державного замовлення на науково-технічну
продукцію) за напрямом "____
___" виконало за
договором з Мінпромполітики України від ___________ 20__ р. N _________ та додатковою угодою до нього від __________ 20__ р. N ___, від ________ 20__ р. N 2 НДР або ДКР
"_"
                                                                                              (назва НДР або ДКР)
і повідомило Міністерство про готовність до приймання заключного етапу робіт "___"__________ 20__ р. 

Для забезпечення приймання вказаної роботи

ВИРІШУЮ:

1. Створити комісію у складі:

Прізвище, ім'я, по батькові 

- Голова комісії (представник замовника), 

посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання

(представник галузевого структурного підрозділу за напрямком розробки (відповідальний замовник)); 

Члени комісії: 

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання 

(представник структурного підрозділу замовника, що відповідає за науково-технічну політику); 

Прізвище, ім'я, по батькові 

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання 

(представник структурного підрозділу замовника, що відповідає за фінансово-економічну діяльність); 

Прізвище, ім'я, по батькові 

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання 

(представник підприємства - потенційного споживача науково-технічної продукції); 

Прізвище, ім'я, по батькові 

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання 

(представник підприємства - потенційного виробника науково-технічної продукції); 

Прізвище, ім'я, по батькові 

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання 

(представник виконавця - керівник роботи (НДР або ДКР)); 

Прізвище, ім'я, по батькові 

- посада, місце роботи, вчений ступень, вчене звання, почесне звання 

*) (представники інших Міністерств, відомств, відомі вчені, фахівці в даній галузі тощо). 


*) Якщо кінцевим споживачем НДР є Мінпромполітики, то включається при потребі.

2. Керівнику підприємства "___" забезпечити належні умови для роботи комісії.

3. Комісії прийняти роботу в установленому порядку згідно програми приймання, яка додається. Завершити роботу приймальної комісії до "___" 20__ р.

4. Акт приймальної комісії затвердити у встановленому порядку.

Керівник структурного підрозділу, що
підготував проект розпорядження 

 
_____ (ініціали, прізвище)  

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник (або заступник) Міністра 

 
____ (ініціали, прізвище) 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали