Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо переліку документів, необхідних для проведення незалежної оцінки майна

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 листопада 2010 року N 1707

Щодо переліку документів, необхідних для проведення незалежної оцінки майна

На виконання пункту 10 наказу Фонду державного майна України від 06.09.2010 N 1295, з метою вдосконалення роботи щодо залучення суб'єктів оціночної діяльності до виконання робіт з незалежної оцінки майна згідно з Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженим наказом Фонду державного майна України (ФДМУ) від 25.11.2003 N 2100 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1194/8515 (із змінами), наказую:

1. Департаменту інвестиційних проектів та майна за кордоном, Департаменту реформування власності, Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності, Департаменту продажу об'єктів нерухомості одночасно з підготовкою службової записки до Департаменту оціночної діяльності про необхідність відбору суб'єкта оціночної діяльності забезпечувати підготовку запиту керівникам підприємств, майно яких оцінюється, про надання документів залежно від виду об'єкта оцінки згідно з додатком 1 до цього наказу, із визначенням терміну надання керівниками відповідних документів у строки, що не перевищують двох тижнів. У запиті може міститися також орієнтовний перелік додаткової документації для проведення незалежної оцінки відповідно до додатка 3 до цього наказу. Про надання відповідного запиту керівнику та встановлені строки підготовки документів інформувати Департамент оціночної діяльності у службовій записці про відбір суб'єкта оціночної діяльності.

2. Департаменту продажу об'єктів нерухомості, Департаменту реформування власності, Департаменту інвестиційних проектів та майна за кордоном відповідно до їх повноважень забезпечити підготовку документів залежно від виду об'єкта оцінки згідно з додатком 2 до цього наказу в строки, встановлені Методикою оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891. Якщо строки підготовки документів не встановлені зазначеною Методикою, забезпечити проведення роботи щодо підготовки необхідних документів протягом тижня. Відповідним чином оформлені (затверджені, погоджені, підписані) документи або інформацію про стан їх підготовки надавати до Департаменту оціночної діяльності у дводенний строк,

3. Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності та іншим департаментам, що готують службову записку про необхідність відбору суб'єкта оціночної діяльності за зверненням Департаменту оціночної діяльності проводити роботу з керівниками підприємств, майно яких оцінюється, щодо надання останніми документів, відповідно до додатка 3 до цього наказу.

4. За зверненням відповідних департаментів Департамент оціночної діяльності здійснює заходи щодо опублікування інформації про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності і забезпечує процедуру проведення конкурсу та укладення договору з переможцем конкурсу про виконання робіт з незалежної оцінки майна. Якщо Фонд державного майна України не виступає замовником робіт з оцінки, Департамент оціночної діяльності інформує відповідний департамент про результати проведеного конкурсу, зокрема стосовно переможця, строку і вартості виконання робіт, з метою забезпечення укладення договору замовником цих робіт.

5. Департаменту оціночної діяльності під час укладання договору на проведення незалежної оцінки з суб'єктом оціночної діяльності передбачати в договорі:

вимоги щодо надання суб'єктом оціночної діяльності Фонду та підприємству, майно якого підлягає незалежній оцінці, інформації про перелік документів, необхідних для проведення оцінки;

встановлення терміну проведення оцінки з урахуванням не менше двотижневого строку підготовки документів керівником підприємства, майно якого оцінюється;

інформування Фонду про строки, факт та повноту отриманої від підприємства інформації;

можливість оцінювача у процесі проведення оцінки майна підприємства та рецензування звертатися до Фонду та підприємства з метою уточнення переліку необхідної йому інформації.

Перелік додаткової документації суб'єкт оціночної діяльності складає самостійно, враховуючи особливості об'єкта оцінки (склад майна, галузеву приналежність тощо). Орієнтовний перелік додаткової документації міститься в додатку 3 до цього наказу.

6. Відповідні департаменти за зверненням Департаменту оціночної діяльності вживають заходів щодо своєчасного надання підприємством необхідної документації та інформації суб'єкту оціночної діяльності, для виконання останнім робіт з незалежної оцінки майна. Про результати проведеної роботи інформують Департамент оціночної діяльності у дводенний строк.

7. В разі порушення строку виконання робіт з оцінки Департамент оціночної діяльності:

а) повідомляє відповідний департамент Фонду для вжиття заходів відповідно до наказу ФДМУ від 06.09.2010 N 1295 - якщо керівники підприємств не надали або несвоєчасно надали документацію для проведення оцінки;

б) з метою недопущення в подальшому зриву строків виконання робіт інформує комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою про факт невиконання договорів на проведення оцінки майна в частині порушення строку виконання робіт з оцінки:

якщо суб'єкт оціночної діяльності не надав або несвоєчасно надав перелік додаткової інформації керівнику підприємства;

у разі несвоєчасного усунення зауважень Фонду, які були виявлені під час рецензування, що призвело до неможливості затвердження висновку про вартість майна у строки, передбачені Методикою;

якщо за результатами рецензування звіт з незалежної оцінки майна класифікується за ознакою, наведеною в абзацах четвертому або п'ятому пункту 67 Національного стандарту N 1, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду 

Є. Григоренко 


 

Додаток 1
до наказу ФДМУ
19.11.2010 N 1707 


Перелік N 1

Розділ I. Перелік документів (копій документів), необхідних для визначення статутного капіталу публічного акціонерного товариства під час приватизації (корпоратизації)

(відповідно до п. 38 Методики)

1. Документи бюро технічної інвентаризації (БТІ) для основних засобів, що можуть бути віднесені до нерухомого майна (крім земельних ділянок) та незавершеного будівництва (далі - об'єкти нерухомості).

2. У разі відсутності документів, зазначених у п. 1, - проектно-кошторисна документація щодо будівництва об'єкта нерухомості у разі, якщо під час ідентифікації об'єкта оцінки не виявлено розбіжностей між фактичними фізичними характеристиками об'єкта оцінки та характеристиками, зазначеними в цій документації.

3. У разі відсутності будь-яких документів із зазначених у пп. 1, 2 - документи натурних обмірів об'єкта нерухомості та документи, що засвідчують фізичний (технічний) стан нерухомого майна, здійснених спеціалізованими організаціями, які відповідно до вимог законодавства мають право проводити зазначені роботи.

4. У разі відсутності будь-яких документів із зазначених у пп. 1 - 3 - документ, що засвідчує здійснення натурних обмірів або обстеження фізичного (технічного) стану, що виконані власником майна (балансоутримувачем) або особою, що уповноважена управляти цим майном, скріплений печаткою та підписом керівника суб'єкта господарювання.

5. Документи, що підтверджують фізичний стан об'єктів нерухомості.

6. Паспорти або інші документи з відомостями про технічні характеристики основних засобів, що належать до рухомого майна (машин, обладнання, транспортних засобів тощо) (далі - рухоме майно).

7. Відомості про наявність дорогоцінних металів та каміння, що містяться у складі рухомого майна.

8. Акти технічного стану рухомого майна.

9. Інші документи, що містять відомості про технічні характеристики, склад, необхідні витрати на відновлювальний ремонт або ліквідацію рухомого майна тощо.

У разі визначення статутного капіталу публічного акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації на базі державного майна, переданого в оренду, та майна орендаря, додатково надається:

10. Баланс підприємства, що додається для орендних підприємств до договору оренди.

11. Договір оренди державного майна (з додатками).

12. Довідка про відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансової оренди індивідуально визначеного майна.

13. Акти про завершені види поліпшення основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, довідка про розмір витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

Розділ II. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки цілісних майнових комплексів

(відповідно до пп. 32, 38, 75 Методики, Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 лютого 2004 р. N 376 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 р. за N 337/8936)

1. Документи бюро технічної інвентаризації (БТІ) для основних засобів, що можуть бути віднесені до нерухомого майна (крім земельних ділянок) та незавершеного будівництва (далі - об'єкти нерухомості).  

2. У разі відсутності документів, зазначених у п. 1, - проектно-кошторисна документація щодо будівництва об'єкта нерухомості в разі, якщо під час ідентифікації об'єкта оцінки не виявлено розбіжностей між фактичними фізичними характеристиками об'єкта оцінки та характеристиками, зазначеними в цій документації.

3. У разі відсутності будь-яких документів із зазначених у пп. 1, 2 - документи натурних обмірів об'єкта нерухомості та документи, що засвідчують фізичний (технічний) стан нерухомого майна, здійснених спеціалізованими організаціями, які відповідно до вимог законодавства мають право проводити зазначені роботи.

4. У разі відсутності будь-яких документів із зазначених у пп. 1 - 3 - документ, що засвідчує здійснення натурних обмірів або обстеження фізичного (технічного) стану, що виконані власником майна (балансоутримувачем) або особою, що уповноважена управляти цим майном, скріплений печаткою та підписом керівника суб'єкта господарювання.

5. Документи, що підтверджують фізичний стан об'єктів нерухомості.

6. Паспорти або інші документи з відомостями про технічні характеристики основних засобів, що належать до рухомого майна (машин, обладнання, транспортних засобів тощо) (далі - рухоме майно).

7. Відомості про наявність дорогоцінних металів та каміння, що містяться у складі рухомого майна.

8. Акти технічного стану рухомого майна.

9. Інші документи, що містять відомості про технічні характеристики, склад, необхідні витрати на відновлювальний ремонт або ліквідацію рухомого майна тощо.

У разі оцінки цілісного майнового комплексу, що передавався в оренду, додатково надається:

10. Договір оренди з додатками до нього, зокрема балансом, складеним на дату оцінки цілісного майнового комплексу, що передавався в оренду.

11. Довідка про рух коштів амортизації орендованих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на дату оцінки, а також довідки про кошти від реалізації орендованих необоротних активів, кошти державного цільового фінансування та державних цільових надходжень за підписами керівника підприємства та головного бухгалтера - для оцінки цілісного майнового комплексу, що передавався в оренду.

12. Довідка про заборгованість орендаря за оренду цілісного майнового комплексу, у тому числі з викупом оборотних активів, надана орендодавцем.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

Розділ III. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки часток (паїв, акцій) господарських товариств, розмір державної частки в яких становить менш як 25 %

(відповідно до п. 10 Методики)

1. Матеріали останньої повної інвентаризації.

2. Довідка про рух активів та виконання зобов'язань господарського товариства від дати останньої повної інвентаризації до дати оцінки за підписами керівника підприємства та головного бухгалтера.

3. Баланс підприємства та звіт про фінансові результати на останню звітну дату.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідною формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

Розділ IV. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки об'єктів нерухомості, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди

(відповідно до вимог п. 2.2 Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди під час приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 27.02.2004 N 377)

1. Договір оренди.

2. Письмова згода орендодавця на здійснення орендарем поліпшень орендованого нерухомого майна за власні кошти.

3. Погоджена орендодавцем проектно-кошторисна документація на проведення поліпшень; підписані замовником і підрядником акти виконаних будівельних робіт; копії документів, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого нерухомого майна, зокрема придбані матеріали, конструкції тощо.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

Розділ V. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки рухомого майна

1. Надані підприємством паспорти або інші документи з відомостями про технічні характеристики основних засобів, що належать до рухомого майна (у разі наявності).

2. Відомості про наявність дорогоцінних металів та каміння, що містяться у складі рухомого майна (у разі наявності).

3. Акти технічного стану рухомого майна.

4. Інші документи, що містять відомості про технічні характеристики, склад, необхідні витрати на відновлювальний ремонт або ліквідацію рухомого майна тощо.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

Розділ VI. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки об'єктів права інтелектуальної власності

(відповідно до п. 25 Національного стандарту N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 N 1185)

1. Копія патенту (деклараційного патенту) - для винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, порід тварин.

2. Копія авторського свідоцтва СРСР на винахід (у разі якщо не закінчився двадцятирічний строк дії авторського свідоцтва починаючи з дати подання заявки на винахід).

3. Копія свідоцтва - для торговельних марок (знаків для товарів і послуг), компонування (топографії) інтегральних мікросхем.

4. Копія договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

5. Копія договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

6. Копія ліцензійного договору.

7. Копія договору комерційної концесії.

8. Копія договору про трансфер технологій.

9. Копії інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

10. Витяги з відповідних державних реєстрів.

11. Інші документи, пов'язані з ідентифікацією майнових прав інтелектуальної власності.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

 

Додаток 2
до наказу ФДМУ
19.11.2010 N 1707 


Перелік N 2

Розділ I. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки необоротних активів для визначення статутного капіталу публічного акціонерного товариства під час приватизації (корпоратизації)

(відповідно до пп. 6, 38 Методики)

1. Затверджені заступником Голови Фонду (у разі корпоратизації - керівником органу, уповноваженого управляти державним майном) перелік N 1 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці та зведений акт N 1 інвентаризації майна, складені за результатами попередньої інвентаризації (підпункт 4 пункту 6 Методики).

2. Матеріали попередньої інвентаризації (зведений акт N 1 та перелік N 1) та повної інвентаризації необоротних активів (зведений акт N 2 та перелік N 2), затверджені органом приватизації (у разі корпоратизації - керівником органу, уповноваженого управляти державним майном), згідно з додатками 4 та 6 до Методики (підпункти 4 та 7 пункту 6 Методики).

3. Затверджені заступником Голови Фонду (у разі корпоратизації - керівником органу, уповноваженого управляти державним майном) та схвалені протокольним рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) перелік N 2 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, та зведений акт N 2 інвентаризації майна, складені за результатами повної інвентаризації (підпункт 7 пункту 6 Методики).

4. Довідка про наявність на обліку підприємства дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на дату оцінки.

5. Довідка про довгострокові фінансові інвестиції (з розшифруванням за видами) на дату оцінки.

6. Інвентаризаційні описи основних засобів, інших необоротних активів, запасів та інших активів на дату оцінки.

7. Довідка про розрахунок суми дооцінки запасів на дату оцінки.

8. Відомості згідно з додатками 11 - 15 до Методики оцінки на дату оцінки, якщо визначається розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства (пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств, підприємств рибного господарства.

9. Передавальний баланс підприємства.

У разі визначення статутного капіталу публічного акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації на базі державного майна, переданого в оренду, та майна орендаря, додатково надається:

10. Довідка про рух коштів амортизації орендованих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на дату оцінки, а також коштів від реалізації орендованих необоротних активів для орендних підприємств.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

Розділ II. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки цілісних майнових комплексів

(відповідно до п. 8 Методики)

1. Затверджений заступником Голови Фонду зведений акт інвентаризації з додатками до нього: інвентаризаційними описами, звіряльними відомостями, актами інвентаризації та іншими матеріалами інвентаризації.

2. Передавальний баланс підприємства та звіт про фінансові результати на дату оцінки.

3. Висновок аудиторської перевірки фінансової звітності в разі прийняття відповідного рішення державним органом приватизації.

4. Перелік майна, вартість якого вилучається з вартості цілісного майнового комплексу, затверджений державним органом приватизації.

5. Довідка про наявність на обліку підприємства дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на дату оцінки.

6. Довідка про довгострокові фінансові інвестиції (з розшифруванням за видами) на дату оцінки.

7. Інвентаризаційні описи основних засобів, інших необоротних активів, запасів та інших активів на дату оцінки.

8. Довідка про розрахунок суми дооцінки запасів на дату оцінки.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

Розділ III. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки часток (паїв, акцій) господарських товариств, розмір державної частки в яких становить не менш як 25 %

(відповідно до п. 10 Методики)

1. Затверджений заступником Голови Фонду зведений акт інвентаризації з додатками до нього: інвентаризаційними описами, звіряльними відомостями, актами інвентаризації та іншими матеріалами інвентаризації.

2. Висновок аудиторської перевірки фінансової звітності.

3. Баланс підприємства та звіт про фінансові результати на дату оцінки.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

Розділ IV. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки об'єктів нерухомості

(відповідно до вимог п. 8 Методики)

1. Зведений акт інвентаризації основних фондів (засобів) з додатками до нього (інвентаризаційними описами, актами інвентаризації).

2. Відомості (переліки) про об'єкти основних фондів (засобів) за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

Розділ V. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки об'єктів нерухомості, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди

(відповідно до вимог п. 2.2 Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди під час приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 27.02.2004 N 377)

1. Аудиторський висновок щодо підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок коштів орендаря.

2. Довідка про суму витрат орендаря у зв'язку із здійсненням поліпшень, яка віднесена орендарем на збільшення вартості його необоротних активів у розмірі, що перевищує встановлену законодавством з питань оподаткування частку витрат для включення їх до валових витрат.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

Розділ VI. Перелік документів (копій документів), необхідних для оцінки вартості не завершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації

(відповідно до вимог п. 8, 38, 97, 98 Методики, пп. 51, 53 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440, п. 8 Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1442, п. 4.8 та додатків 1 і 2 до Методичних вказівок по визначенню вартості не завершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації, затверджених спільним наказом ФДМУ та Держкомбуду N 1175/189 від 14.09.95, із змінами та доповненнями)

1. Акт обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта незавершеного будівництва (додаток 8 до Методики).

2. Проектно-кошторисна документація на об'єкти незавершеного будівництва (у разі наявності). При необхідності документація надається балансоутримувачем для ознайомлення суб'єкту оціночної діяльності на підставі листа органу приватизації).

3. Бухгалтерська документація щодо фактичних витрат на будівництво об'єкта незавершеного будівництва (включаючи інформацію про фактичні витрати на придбання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування), у разі наявності.

4. Інвентаризаційний опис придбаних для об'єкта незавершеного будівництва матеріалів, виробів, конструкцій, що завезені на майданчик і не використаних для будівництва (додаток 9 до Методики).

5. Інвентаризаційний опис придбаного для об'єкта незавершеного будівництва устаткування, не переданого до монтажу, або устаткування, що монтажу не потребує (додаток 10 до Методики).

6. Відомості розрахунку балансової вартості незавершеного будівництва та устаткування (матеріалів, виробів, конструкцій) для монтажу (додаток 13 до Методики).

7. Технічна документація на устаткування, пристрої і обладнання, що приватизуються разом із незавершеним будівництвом (у разі наявності).

8. Документація на земельну ділянку, на якій розміщені об'єкти незавершеного будівництва.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

 

Додаток 3
до наказу ФДМУ
19.11.2010 N 1707 


Орієнтовний перелік додаткової документації для проведення незалежної оцінки цілісних майнових комплексів, часток (паїв, акцій) господарських товариств, пакетів акцій державних акціонерних та холдингових компаній тощо

I. Основна інформація про підприємство

1. Історична довідка про підприємство.

2. Особливі ознаки товариства (монопольне становище на ринку, стратегічне значення для економіки та безпеки держави тощо);

3. Дані про фінансові інвестиції, спільну діяльність, відносини оренди (надати всі договори - копії);

4. Інформація про антимонопольне регулювання діяльності підприємства.

5. Довідка про залучені державні позики, стан їх погашення на дату оцінки.

II. Юридична інформація

6. Статут підприємства (копія, завірена печаткою підприємства та підписана уповноваженою особою).

7. Установчий договір.

8. Свідоцтво про реєстрацію (копія, завірена печаткою підприємства та підписана уповноваженою особою).

9. Державний акт на право постійного землекористування, договір оренди або копія договору купівлі-продажу (при наявності), копія довідки по розрахунку плати за землю. Технічний звіт про межі земельної ділянки (копії, завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою).

10. Види ліцензій на виробничу та іншу діяльність, сертифікати відповідності на продукцію, патенти, ISO, що має підприємство на дату оцінки, і які мало в минулому (копії, завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою).

11. Перелік пільг по платежах до бюджету та їх рівень.

III. Бухгалтерська інформація

12. Висновки і акти аудиторських перевірок за останні 3 повні роки та на дату оцінки (копії, завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою).

13. Бухгалтерська звітність підприємства (за останні 3 повні роки та на дату оцінки), у тому числі баланси; звіти про фінансові результати (копії, завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою).

14. Розшифровка рядків 020, 040, 045, 050, 060, 065, 070, 150, 220, 250 форми N 1 (за 3 останні повні роки та на дату оцінки).

15. Розшифровка рядків 060, 070, 080, 090, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 200, 205 форми N 2 (за 3 останні повні роки та на дату оцінки).

16. Довідки про отримані щорічні доходи від довгострокових фінансових інвестицій з моменту їх отримання.

17. Вся інформація по придбаних облігаціях (інвестиційних сертифікатах) - емітент, період дії, купонний дохід, тощо, тобто всі умови по їх випуску та обігу.

18. Довідка про довгострокову дебіторську заборгованість із зазначенням виду, сум, строків виникнення та погашення, розміру відсотків.

19. План маркетингових заходів на перспективу.

IV. Інформація щодо майна підприємства

20. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Інформація для оцінки об'єктів права інтелектуальної власності

N пп. 

Інвентарний N 

Назва об'єкта права інтелектуальної власності 

Дата придбання (реєстрації, перереєстрації) 

Фактичні витрати на реєстрацію 

Балансова залишкова вартість на дату оцінки 

Реквізити охоронного документа 

  

Об'єкт 1 

  

  

  

  

  

Об'єкт 2 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  


21. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Інформація для оцінки нематеріальних активів (майнові права - право на здійснення діяльності, наявність економічних, податкових, господарських привілеїв тощо)

N
пп.
 

Інвентарний номер 

Найменування 

Дата отримання дозвільного документа 

Вартість отримання дозвільного документа, грн. 

Реквізити дозвільного документа 

Строк дії дозвільного документа 

  

  

  

  

  

  

  


22. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Інформація для оцінки незавершеного будівництва

Інвентарний номер 

Найменування 

Рік та квартал освоєння витрат (витрат на придбання) 

Витрати по видах та їх вартість 

Коефіцієнт індексації 

Вартість станом на 01.01.97 

Види витрат (будівельно-
монтажні та інші роботи, обладнання тощо) 

Вартість, у грошових одиницях на момент здійснення затрат 

Всього 

У тому числі 

За рахунок державних коштів 

За рахунок коштів орендаря 

  

  

  

  

  

  

  

  

  * - відповідно до Рекомендацій щодо визначення окремих вартісних показників у зв'язку з введенням національної грошової одиниці для відображення їх у статистичної звітності капітального будівництва (лист Мінстату та Фонду державного майна України від 17.01.97 N 07/1-06/2).

Інформація для оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва необхідна в обсязі відповідного інвентаризаційного опису витрат на проведення будівельно-монтажних робіт, здійснених у різний час, і устаткування до монтажу, придбаного для будівництва об'єкта і не використаного на дату оцінки.

Крім того, для оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва необхідні технічні характеристики, акт обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта незавершеного будівництва, а також така інформація за видами витрат на будівництво.

23. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Інформація для оцінки об'єктів нерухомості

N
пп.
 

Інвентарний номер 

Найменування 

Дата введення в експлуатацію 

Призначення 

Фізичні та технічні характеристики 

Технічний стан 

Доцільність подальшого використання 

Проектно-
кошторисна документація будівельно-
монтажних робіт
 

Первісна вартість на дату придбання (введення в експлуатацію 

Первісна вартість на дату оцінки 

Залишкова вартість на дату 


Дата введення в експлуатацію (придбання) - місяць і рік придбання або введення об'єкта в експлуатацію.

Призначення - класифікація об'єктів за ознакою їх спеціалізації: до спеціалізованих об'єктів належать ті, які можуть бути використані виключно для забезпечення основної діяльності підприємства і не можуть бути перепрофільовані або продані без нанесення шкоди основній діяльності підприємства; до неспеціалізованим об'єктів відносяться всі інші.

Технічні характеристики - група капітальності, загальна площа, площа плями забудови, будівельний об'єм, поверховість, наявність/відсутність підвалу, конструктивна схема (каркас, безкаркасне, крок колон, висота поверху), характеристика конструктивних елементів (фундаменти, каркас, стіни, перегородки, перекриття, покриття, покрівля, підлоги, отвори, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, інженерне обладнання, спеціальні пристрої), зафіксовані в документах бюро технічної інвентаризації, копії яких додаються.

Поточний технічний стан - характеристика поточного технічного стану конструктивних елементів об'єктів нерухомості, із зазначенням їх основних дефектів, додаються копії актів обстеження технічного стану об'єктів (за наявності). Для об'єктів, що підлягають ліквідації (строк корисного використання яких закінчився), - акти списання (за наявності) із зазначенням кількісних характеристик матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, які можна отримати від ліквідації.

Доцільність використання в поточній діяльності - класифікація об'єктів за ознакою їх необхідності (або надлишковості) для звичайної діяльності підприємства з точки зору економічної доцільності та фізичної можливості їх використання в поточній діяльності підприємства (вказати надлишкові активи).

Для неспеціалізованих об'єктів, класифікованих як надлишкові для поточної діяльності підприємства, - докладна характеристика їх споживчих якостей (місце розташування в межах населеного пункту, найближче оточення, транспортна доступність, віддаленість від громадськості, центрів, залізничних, автомагістралей і т. д., характеристика прилеглої земельної ділянки, тощо). У разі наявності фактів оренди об'єктів нерухомості, підприємства протягом поточного року - копії договорів оренди; за відсутності фактів оренди об'єктів нерухомості необхідно надати відповідну довідку.

Первісна вартість на момент введення, придбання - вартість постановки на баланс у грошових одиницях того періоду.

24. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Інформація для оцінки машин, обладнання, інструментів, інвентарю, інших основних засобів

N
пп.
 

Інвен-
тарний номер
 

Най-
мену-
вання
 

Завод-
вироб-
ник (країна, підпри-
ємство) - щодо техноло-
гічного облад-
нання
 

Дата виготов-
лення (випуску)
 

Дата введе-
ння в експлу-
атацію
 

Призна-
чення
 

Фізичні та технічні характе-
ристики
 

Марка (тип, модель), заводсь-
кий N
 

Технічний стан 

Компле-
ктність (вказати конк-
ретно щодо неком-
плек-
тності)
 

Строк еконо-
мічного життя, років (годин)
 

Строк еконо-
мічного життя, що залишився, років (годин)
 

Кіль-
кість прове-
дених поточних та капі-
тально-
віднов-
люваних ремонтів
 

Дата прове-
дення остан-
нього капі-
тально-
від-
новлю-
валь-
ного ре-
монту
 

Вартість остан-
нього капі-
тально-
від-
новлю-
валь-
ного ремонту, грн.
 

Коефі-
цієнт заван-
таження (від 0 до 1)
 

Доціль-
ність подаль-
шого викорис-
тання
 

Кіль-
кісні характе-
ристики дорого-
цінних, кольо-
рових та чорних металів, що міс-
тяться в об'єкті
 

Пер-
вісна вартість на дату прид-
бання (введе-
ння в експлу-
атацію
 

Пер-
вісна вартість на дату оцінки
 

Залиш-
кова вар-
тість на дату
 

Вар-
тість робіт з розби-
рання
 


Найменування - повне найменування об'єкта оцінки.

Завод-виробник (країна, підприємство) - вказується завод-виробник (країна, підприємство) - щодо технологічного обладнання.

Дата виготовлення (випуску) - місяць, рік виготовлення (випуску).

Дата введення в експлуатацію - місяць, рік введення об'єкта в експлуатацію (придбання).

Призначення - вказується, чи є об'єкт спеціалізованим майном, тобто використовуваним винятково з метою забезпечення основної діяльності підприємства, не може бути перепрофільованим і проданим окремо без заподіяння шкоди (зупинки) основної діяльності підприємства.

Фізичні та технічні характеристики - фізичні характеристики (вага, розміри) та основні (2 - 4) технічні характеристики об'єкта, які виділяють об'єкт оцінки серед аналогічних (наприклад, токарно-гвинторізний верстат - максимальні розміри деталі, межі кількості оборотів шпинделя, межі кроків різьблення).

Марка (тип, модель), заводський N - вказується марка (тип, модель), заводський N.

Технічний стан - узагальнена характеристика (нове, дуже гарне, гарне, нормальне, задовільний, поганий, неліквідне чи брухт), а також факт проведення або необхідності проведення ремонту (заповнюється для об'єктів, які експлуатуються), зафіксовані в актах технічного стану оцінюваних об'єктів, копії яких додаються.

Комплектність - вказати чи відповідає фактичний об'єкт базовій комплектності, які є відхилення від базової комплектності, вказати конкретно щодо некомплектності.

Строк економічного життя, років (годин) - вказується строк економічного життя.

Строк економічного життя, що залишився, років (годин) - залишок ресурсу (ресурсів) у вигляді календарних років експлуатації, годинах нальоту, кілометрів пробігу, кількості посадок тощо.

Кількість проведених поточних та капітально-відновлюваних ремонтів - вказується кількість відповідних ремонтів.

Дата та вартість проведення останнього капітально-відновлювального ремонту - вказується дата та вартість проведення останнього капітально-відновлювального ремонту.

Коефіцієнт завантаження - вказується коефіцієнт завантаження, при цьому повне завантаження приймається за 1.

Доцільність подальшого використання - вказується, чи доцільно об'єкт використовувати на підприємстві, чи потрібен ремонт або модернізація.

Кількісні характеристики дорогоцінних, кольорових і чорних металів - вказується маса і процентний вміст дорогоцінних, а також вага кольорових і чорних металів в об'єкті оцінки (заповнюється для об'єктів, визнаних непридатними для подальшого використання на підприємстві у зв'язку з тим, що термін їх корисного використання вичерпано).

Первісна вартість на дату придбання (введення в експлуатацію) - балансова вартість об'єкта на дату придбання (введення в експлуатацію) в грошових одиницях на момент здійснення витрат.

Вартість робіт з розбирання об'єкта - вартість робіт з розбирання об'єкта при його утилізації (заповнюється для об'єктів, що визнані непридатними для подальшого використання на підприємстві у зв'язку з тим, що термін їх корисного використання вичерпано).

25. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Інформація для оцінки колісних транспортних засобів

(заповнюється щодо кожного колісного транспортного засобу)

Затверджую
Директор "_________"
"___" 20__ р. 


АКТ
технічного стану, комплектності автотранспортного засобу

Метричні дані для дорожнього транспортного засобу (ДТЗ) 

Показник 

Значення показника 

Інвентарний номер 

  

Тип кузова 

  

Марка, модель, модифікація 

  

Ідентифікаційний номер (VIN) 

  

Номер двигуна 

  

Номер рами 

  

Номер шасі 

  

Реєстраційний (державний) номер 

  

Об'єм двигуна, см3 

  

Рік випуску (відповідно свідоцтва про реєстрацію) 

  

Свідоцтво про реєстрацію 

  

Дата видачі свідоцтва про реєстрацію 

  

Строк експлуатації, років, місяців 

  

Дата оцінки 

  

Колір ДТЗ 

  

Показання одометра, км 

  

Результати огляду 

Технічний стан (ДТЗ на ходу/не на ходу; відповідність його технічного стану строку експлуатації та пробігу тощо) 

  

Комплектність (базова; базова з додатковим обладнанням; розукомплектований) 

  

Додатково встановлене обладнання (сума витрат, грн. (з ПДВ)) 

  

Відсутні опції (відповідно до базової комплектації) 

  

Фактичні дані про умови догляду, зберігання, використання тощо 

Відсутність корозійних пошкоджень складових частин кузова легкових автомобілів 

Для строку експлуатації не менше 5 років ДТЗ виробництва країн СНД та колишньої Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВД) і 7 років - для інших ДТЗ 

  

Відсутність слідів аварійних пошкоджень і перефарбування кузова легкових автомобілів 

  

  

Виконаний кап. ремонт двигуна (не менш ніж за рік до дати оцінки) 

  

  

Виконаний кап. ремонт кузова с повним пофарбуванням (не більш ніж за три роки до дати оцінки) 

  

  

Виконана заміна кузова на новий (не більш ніж за п'ять років до дати оцінки) 

  

  

Наявність агрегатів та вузлів, що потребують ремонту (сліди підтікання олив та пального; підвищена димність і шумність двигуна, порушення функціональних можливостей тощо) 

  

  

ДТЗ пофарбовано в колір, який не користується попитом 

  

  

Наявність корозійних пошкоджень, пошкоджень обшивки та порушення лакофарбового покриття 

ЕЛЕМЕНТИ КУЗОВА (пошкодження корозією) 

  

  

ПОФАРБУВАННЯ КУЗОВА (дефекти лакофарбового покриття) 

  

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ (корозія, потьмяніння, відшарування) 

  

СКЛО (потертості, пошкодження) 

  

Сума витрат, які необхідно здійснити для відновлення пошкодженого, розукомплектованого ДТЗ, грн. (з ПДВ) 

  


Голова комісії 

__ 

Члени комісії 

__ 

26. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Інформація для оцінки довгострокових фінансових інвестицій

N
пп.
 

Назва довгострокової фінансової інвестиції 

Дата введення в експлуатацію 

Розмір частки,
%
 

Балансова вартість на дату введення в експлуатацію, грн. 

Балансова вартість на дату оцінки, грн. 

Отриманий дохід від володіння фінансовими інтересами (окремо за кожний із трьох останніх років та на дату оцінки) 

Примітки 


Щодо кожної фінансової інвестиції надати такі документи.

1. Статут товариства, до статутного капіталу якого була здійснена інвестиція, та його установчий договір або договір про спільну діяльність.

2. Баланси та звіти про фінансові результати товариства, до статутного капіталу якого була здійснена інвестиція, за три останні роки.

3. Якщо розмір частки становить більше 25 % від статутного капіталу товариства, до якого була здійснена інвестиція, надати інформацію згідно з пп. 33, 34, 35, 36, 38 цього додатка.

4. Якщо розмір частки становить більше 50 % від статутного капіталу товариства, до якого була здійснена інвестиція, надати інформацію згідно з пп. 9, 23, 33, 34, 35, 36, 38 цього додатка, а також документи, вказані у пп. 1 - 5 розділу II додатка 1 до цього наказу.

5. Якщо фінансова інвестиція не відноситься до корпоративних прав (боргові цінні папери тощо), надати документи щодо емісії цінних паперів (строки, номінальна вартість, дохід від цінних паперів).

27. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Інформація для оцінки запасів

N
пп.
 

Назва запасу 

Одиниця виміру 

Дата введення в експлуатацію 

Ціна за одиницю, грн. 

Кількість 

Балансова вартість на дату оцінки, грн. 

Фізичний знос,
%
 

При необхідності - додаткова ідентифікація об'єкта (марка, модель, серія, габарити) 

Доцільність подальшого використання 

Інформація про вміст матеріалів в запасах, що непридатні до використання 


Інформація про господарську діяльність

28. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Чисельність персоналу

Категорія персоналу 

Третій попередній рік 

Другий попередній рік 

Перший попередній рік 

На останню звітну дату 

Промислово-виробничий персонал (усього) 

  

  

  

  

У тому числі:
робітники 

  

  

  

  

керівники 

  

  

  

  

фахівці 

  

  

  

  

службовці 

  

  

  

  

Непромисловий персонал 

  

  

  

  


29. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

Категорія персоналу 

Третій попередній рік 

Другий попередній рік 

Перший попередній рік 

На останню звітну дату 

грн. 

% в структурі персоналу 

грн. 

% в структурі персоналу 

грн. 

% в структурі персоналу 

грн. 

% в структурі персоналу 

Керівники 

  

  

  

  

  

  

  

  

Фахівці 

  

  

  

  

  

  

  

  

Службовці 

  

  

  

  

  

  

  

  

Робітники 

  

  

  

  

  

  

  

  


30. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Постачання продукції підприємства в територіальному розрізі

Продукція (послуги) 

Регіони збуту 

Третій попередній рік 

Другий попередній рік 

Перший попередній рік 

На останню звітну дату 

Вартість, грн.

Питома вага у вартості всієї продукції, % 

Вартість, грн. 

Питома вага у вартості всієї продукції, % 

Вартість, грн. 

Питома вага у вартості всієї продукції, % 

Вартість 

Питома вага у вартості всієї продукції, % 

  

Україна (усього)
У т. ч. області: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Країни СНД
(усього)
У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Далеке
зарубіжжя (усього)
У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  


31. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Використання виробничих потужностей по роках:

Продукція (послуги) 

Одиниця виміру 

Плановий показник 

Третій попередній рік 

Другий попередній рік 

Перший попередній рік 

На останню звітну дату 

% 

Фактичне значення 

% 

Фактичне значення 

% 

Фактичне значення 

% 

Фактичне значення 

Продукція (послуга) 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Продукція (послуга) 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Продукція (послуга) 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


32. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Рентабельність окремих груп продукції (послуг) підприємства по роках:

N 

Вид продукції (послуги) 

Рентабельність третього попереднього року (%) 

Рентабельність другого попереднього року (%) 

Рентабельність першого попереднього року (%) 

Рентабельність на останню звітну дату (%) 

Всього, в тому числі: 

  

  

  

  

Продукція (послуга) 1 

  

  

  

  

Продукція (послуга) 2 

  

  

  

  

Продукція (послуга) 3 

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  


33. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Собівартість продукції (послуг) по роках:

N 

Найменування продукції (послуги) 

Одиниця виміру (тис. грн.) 

Третій попередній рік 

Другий попередній рік 

Перший попередній рік 

На останню звітну дату 

Всього, в т. числі: 

  

  

  

  

  

Продукція (послуга) 1 

  

  

  

  

  

Продукція (послуга) 2 

  

  

  

  

  

Продукція (послуга) 3 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  


34. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Ціни підприємства на основні види продукції (послуг) по роках

N
пп.
 

Найменування продукції 

Одиниця виміру (грн.) 

Третій попередній рік 

Другий попередній рік 

Перший попередній рік 

На останню звітну дату 

Продукція (послуга) 1 

  

  

  

  

  

Продукція (послуга) 2 

  

  

  

  

  

Продукція (послуга) 3 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  


35. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції (послуг) підприємства

N 

Найменування продукції (послуги) 

Третій попередній рік 

Другий попередній рік 

Перший попередній рік 

На останню звітну дату 

Кількість, тис. од. 

Вартість, тис. грн. 

Питома вага, % 

Кількість,
тис. од.
 

Вартість, тис. грн. 

Питома вага, % 

Кількість,
тис. од.
 

Вартість,
тис. грн.
 

Питома вага, % 

Кількість, тис. од. 

Вартість, тис. грн. 

Питома вага, % 

Товарна продукція 

1 

Продукція (послуга) 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Продукція (послуга) 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Продукція (послуга) 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реалізована продукція 

1 

Продукція (послуга) 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Продукція (послуга) 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Продукція (послуга) 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


36. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Прогноз по обсягах виробництва основних видів продукції (послуг) підприємства по роках і, по можливості, динаміка цін в цей період по даних товарних групах (дані навести на п'ять наступних років після дати оцінки)

Найменування продукції (видів послуг) 

Перший прогнозний рік 

Другий прогнозний рік 

Третій прогнозний рік 

Четвертий прогнозний рік 

П'ятий прогнозний рік 

  

Кількість, тис. од. 

Ціна реалізації, без ПДВ, тис. грн. 

Собівар-
тість одиниці продукції (послуги), тис. грн.
 

Кількість, тис. од. 

Ціна реалізації, без ПДВ, тис. грн. 

Собівар-
тість одиниці продукції (послуги), тис. грн.
 

Кількість, тис. од. 

Ціна реалізації, без ПДВ, тис. грн. 

Собівар-
тість одиниці продукції (послуги), тис. грн.
 

Кількість, тис. од. 

Ціна реалізації, без ПДВ, тис. грн. 

Собівар-
тість одиниці продукції (послуги), тис. грн.
 

Кількість, тис. од. 

Ціна реалізації, без ПДВ, тис. грн. 

Собівар-
тість одиниці продукції (послуги), тис. грн.
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Продукція послуга) 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Продукція (послуга) 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Продукція (послуга) 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Продукція (послуга) 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВСЬОГО: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


37. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Витрати на рекламу по роках (за 3 останні повні роки та на дату оцінки)

Вид реклами 

Місце розміщення 

Витрати, грн. 

 

 

 

 

 

 


38. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Розрахунок амортизаційних відрахувань по податковому обліку станом на останню звітну дату

Група 

Залишкова вартість, тис. грн. 

Норма амортизаційних відрахувань в %, річна 

Придбані до 01.01.2004 р. 

  

  

Придбані після 01.01.2004 р. 

  

  

II 

Придбані до 01.01.2004 р. 

  

  

Придбані після 01.01.2004 р. 

  

  

III 

Придбані до 01.01.2004 р. 

  

  

Придбані після 01.01.2004 р. 

  

  

IV 

Придбані після 01.01.2004 р. 

  

  


39. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Структура дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за терміном її виникнення*

N 

Найменування показника 

  

Третій попередній рік 

Другий попередній рік 

Перший попередній рік 

На останню звітну дату 

тис. грн. 

% 

тис. грн. 

% 

тис. грн. 

% 

тис. грн. 

% 

1. 

до 90 днів 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

до 1 року 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

1 - 2 роки 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

2 - 3 роки 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 

понад 3 роки 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: дебіторська заборгованість: 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено 

  

  

  

  

  

  

  

  * По заборгованості, що прострочена, навести окрему таблицю за дебітором, призначенням платежу та терміну заборгованості.

Щодо простроченої заборгованості надається інформація про перспективи стягнення (додаються відповідні документи)

40. Довідка за формою (може складатися також в довільній формі):

Структура кредиторської заборгованості за терміном її виникнення*

N 

Найменування показника 

  

Третій попередній рік 

Другий попередній рік 

Перший попередній рік 

На останню звітну дату 

тис. грн. 

% 

тис. грн. 

% 

тис. грн. 

% 

тис. грн. 

% 

1. 

до 90 днів 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

до 1 року 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

1 - 2 роки 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

2 - 3 роки 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 

понад 3 роки 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

прострочено 

  

  

  

  

  

  

  

  * По заборгованості, що прострочена, навести окрему таблицю за видом кредиторської заборгованості та терміну заборгованості.

Щодо простроченої заборгованості надається інформація про перспективи погашення (додаються відповідні документи).

V. Інформація про перспективи розвитку підприємства (на найближчі 5 років)

1. Бізнес-план.

2. Фінансовий план на наступний рік.

3. Перспективи підприємства з вказівкою:

• цін і обсягів надання послуг на перспективу;

• даних про потенційну можливість збільшення обсягів надання послуг у порівнянні з наявними показниками;

• потреби в інвестиціях для реалізації намічених перспектив в якісних (натуральних) і кількісних (вартісних) показниках та напрямів інвестування (придбання, ремонти будівель і споруд, устаткування тощо);

• факторів, що можуть негативно вплинути на розвиток підприємства.

VI. Аналіз галузі, споживачів та конкурентів

1. Інформація щодо ємності ринку галузі, інвестиційної привабливості, характеру галузевої конкуренції та державного регулювання галузі.

2. Основні форми та канали реалізації продукції підприємства, форми пошуку нових споживачів.

3. Перелік конкурентів та обсяги їх виробництва.

4. Ціни на аналогічні продукцію (послуги) конкурентів.

5. Рекламна політика конкурентів, переваги та недоліки.

Додатково надаються документи, вказані у пп. 1 - 9 розділу II додатка 1 до цього наказу.

Документи мають бути оформлені належним чином, якщо інше не встановлено відповідної формою, підписані керівником підприємства та головним бухгалтером або (та) відповідальними особами згідно з службовими обов'язками та скріплені печатками.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали