МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 листопада 2011 року N 1327

Щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік

З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та наукових установ, які належать до сфери управління Міністерства, наказую:

1. Вищим навчальним закладам та науковим установам:

1.1. Підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік, у частині виконання тематичних планів науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок коштів державного бюджету, отримання грантів на дослідження і розробки, які виконувались науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами.

1.2. Подати на державну реєстрацію до Українського інституту науково-технічної і економічної інформації Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України заключні звіти про виконання робіт, які зареєстровано згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 N 977.

1.3. Подати департаменту наукової діяльності та ліцензування узагальнену інформацію щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності згідно з переліком, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ відрядити до Міністерства проректорів з наукової роботи для звітування щодо проведеної в 2011 році наукової та науково-технічної діяльності відповідно до графіку звітування вищих навчальних закладів та наукових установ щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік.

3. Секціям за фаховими напрямами Наукової ради МОНмолодьспорту, склад яких затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.05.2011 N 443, до 30 березня 2012 року розглянути анотовані звіти по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах, що виконувались за рахунок коштів державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020, 2201040 та надати департаменту наукової діяльності та ліцензування висновки щодо їх наукового, науково-технічного рівня і важливості результатів.

4. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) забезпечити:

приймання річних звітів у відповідності зі встановленим порядком;

до 20 квітня 2012 року аналіз звітних матеріалів, узагальнення результатів розгляду анотованих звітів по закінчених науково-дослідних роботах та підготовку узагальненої інформації про наукову та науково-технічну діяльність вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра

Є. М. Суліма

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
18.11.2011 N 1327

Перелік
узагальненої інформації щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності

1. Річний звіт за формою державної статистичної звітності N 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна) згідно з Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 10.08.2010 N 323 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій".

2. Інформація про виконання показників паспортів бюджетних програм за 2011 рік.

3. Презентація щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік та рекламні матеріали на CD-RW диску до 100 МВ у програмі Power Point.

4. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність вищого навчального закладу або наукової установи за 2011 рік (за формою згідно з додатком 1).

5. Показники наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи за 2009 - 2011 роки (за формою згідно з додатком 2).

6. Інформацію щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок (за формою згідно з додатком 3).

7. Описи найбільш ефективних розробок (2 - 3 од.) (за формою згідно з додатком 4).

8. Анотовані звіти за кожною закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою, що виконувалась згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ, за кодами програмної класифікації видатків 2201020, 2201040 (за формою згідно з додатком 5).

9. Графік звітування вищих навчальних закладів та наукових установ щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік (згідно з додатком 6).

Звітна Інформація подається українською мовою в одному примірнику в паперовому та електронному вигляді (файл типу "Текст у форматі RTF" на CD-RW диску у редакторі Word шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал - 1 у форматі А 4, поля зверху та знизу - 2 см, зліва - 2,5 см, справа - 1,5 см). Показники наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи за 2009 - 2011 роки подаються у форматі Excel-2003.

 

Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
18.11.2011 N 1327

Форма

Інформація
про наукову та науково-технічну діяльність вищого навчального закладу або наукової установи за 2011 рік

I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 рядків);

б) основні пріоритетні наукові напрями вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки);

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму:

Категорії робіт

2009

2010

2011

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

Фундаментальні

 

 

 

 

 

 

Прикладні

 

 

 

 

 

 

Госпдоговірні

 

 

 

 

 

 

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1 - 2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, за якою одержані результати).

II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня дослідження і характеристику його наукової та практичної значимості);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату та його значимість).

III. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов'язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 N 942 (Постанова N 942); назву розробки, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня розробки і характеристику її наукової та практичної значимості).

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату, його значимість та практичну цінність).

IV. Розробки, які впроваджено у 2011 році (відповідно до таблиці):

N
з/п

Назва та автори розробки

Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

Результати, які отримано ВНЗ / науковою установою від впровадження

 

 

 

 

 

 

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок.

VI. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2011 році у зарубіжних виданнях, за формою:

N
з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша - остання сторінки роботи

Статті

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Статті, підготовлені до друку

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

VII. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях відсотків

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009

 

 

 

2010

 

 

 

2011

 

 

 

VIII. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій тощо) (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об'єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

XII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

XIII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Навести дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:

N
п/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ / науковою установою

Вартість, дол. США або євро

1

2

3

4

 

 

 

 

XV. Заключна частина

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

Проректор з наукової роботи

 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
18.11.2011 N 1327

Форма

Інформація
щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок / технологій

N
з/п

Назва вищого навчального закладу /
наукової установи

Назва прикладної науково-технічної розробки / технології (наявність охоронного документу)

Відповідність прикладної науково-технічної розробки / технології пріоритетному напряму (інноваційної діяльності, науки і техніки)

Замовник прикладної науково-технічної розробки / технології (назва суб'єкта господарювання, адреса)

Початок і кінець розроблення

Вартість розробки (загальна сума, тис. грн.)

Джерела фінансування (тис. грн.)

Передача та/або впровадження прикладної науково-технічної розробки / технології

Бюджетні кошти

Власні кошти

Інші джерела

Наявність укладеного договору про передачу прикладної науково-технічної розробки / ліцензійного договору

Результат впровадження

Джерело фінансування (власні, залучені, бюджетні кошти)

Назва юридичної особи, якій передається право на використання прикладної науково-технічної розробки / технології

Сума договору

Проректор з наукової роботи

 

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
18.11.2011 N 1327

Форма

Опис найбільш ефективної розробки

(не більше однієї сторінки)

Назва розробки

Автори

Основні характеристики, суть розробки

Патенто-, конкурентоспроможні результати

Порівняння із світовими аналогами

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки

Стан готовності розробок

Результати впровадження

Адреса:

Телефон: , Факс: , E-mail:

Проректор з наукової роботи

 

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
18.11.2011 N 1327

Форма

Секція (згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.05.2011 N 443)

Анотований звіт
по закінченій науково-дослідній роботі за роки

1. Тема НДР:

2. Номер державної реєстрації теми:

3. Номер облікової картки заключного звіту:

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:

5. Характер НДР:

- фундаментальне дослідження;

- прикладне дослідження,

- прикладна розробка (вибрати необхідне)

6. Назва бюджетної програми:

"Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах" (КПКВ 2201020);

"Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установах" (КПКВ 2201040) (вибрати необхідне).

7. Строки виконання: початок - ________, закінчення - _________.

8. Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період _________тис. грн.

9. Керівник НДР: ______ (П. І. Б)

10. Короткий зміст викладу наукового проекту, який подавався на конкурсний відбір: предмет та об'єкт дослідження, мета та основне завдання, задачі чи проблеми, на вирішення яких було спрямовано проект, заплановані очікувані наукові результати (відповідно до етапів проекту) (25 - 30 рядків тексту)

________

11. Опис процесу наукового дослідження: (описати хід виконання науково-дослідної роботи, якщо відбувалися відхилення від запланованого процесу наукового дослідження, коригування завдань, проблем та результатів, викладених у науковому проекті - описати це у звіті; вказати використані методи наукових досліджень, методики, обладнання (не менше 50 - 60 рядків тексту); найважливіші результати етапів (відповідно до технічного завдання відобразити у таблиці:

Номер етапу

Назва етапу відповідно до технічного завдання.
Очікувані результати етапу

Отримані результати етапу

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

12. Отримані найважливіші наукові і (або) науково-технічні результати (50 рядків тексту).

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів.

13. Отримана науково-методична (кількість захищених дисертацій; опублікованих монографій, а також підручників та навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорт України; статей у фахових виданнях, з них публікацій у журналах, що входять до науково-метричних баз даних; матеріалів конференцій та тез доповідей) і (або) науково-технічна продукція (кількість патентів, рішень про видачу патентів, поданих заявок на отримання патентів).

14. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (45 - 50 рядків тексту)

_

15. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість, ступінь впровадження).

16. Використання результатів та продукції у навчальному процесі (нові спеціальності, спеціалізації, курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які (буде) створено (розроблено) на основі результатів цього наукового дослідження)

_

17. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР

___

18. Кількість штатних співробітників ___, кількість сумісників ___, молодих учених з оплатою ___, кількість студентів з оплатою ___, які брали участь у виконанні НДР _________

19. Обгрунтування доцільності подальшого проведення наукових досліджень і розробок із даної тематики, орієнтовна тематика досліджень

________

20. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від ________ протокол N ________ про закінчення роботи

Керівник роботи
___________ П. І. Б.
                підпис

Проректор із наукової роботи
П. І. Б.
                  підпис

 

М. П.

Проректор з наукової роботи

 

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
18.11.2011 N 1327

Графік звітування та презентації вищих навчальних закладів та наукових установ щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік

N
з/п

Назва вищого навчального закладу, наукової установи

Дата

1

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

01.02.2012

2

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

 

3

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

4

Київський національний лінгвістичний університет

 

5

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

6

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

7

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

 

8

Маріупольський державний університет

 

1

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

02.02.2012

2

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

3

Рівненський державний гуманітарний університет

 

4

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

 

5

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

6

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

 

7

Криворізький державний педагогічний університет

 

8

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

1

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

03.02.2012

2

Бердянський державний педагогічний університет

 

3

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

 

4

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

 

5

Слов'янський державний педагогічний університет

 

6

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

7

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

 

8

Українська державна інженерно-педагогічна академія

 

1

Київський національний торговельно-економічний університет

06.02.2012

2

Тернопільський національний економічний університет

 

3

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 

4

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

 

5

Харківський національний економічний університет

 

6

Одеський державний економічний університет

 

7

Донецький державний університет управління

 

8

Українська академія бізнесу та підприємництва

 

9

Чернігівський державний інститут економіки та управління

 

1

Донбаська державна машинобудівна академія

07.02.2012

2

Одеська державна академія холоду

 

3

Державна льотна академія України

 

4

Національний університет водного господарства та природокористування

 

5

Черкаський державний технологічний університет

 

6

Мукачівський державний університет

 

7

Одеський державний екологічний університет

 

8

Українська академія друкарства

 

1

Київський національний університет будівництва та архітектури

08.02.2012

2

Харківський національний університет будівництва і архітектури

 

3

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

 

4

Національна академія природоохоронного і курортного будівництва

 

5

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

 

6

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

7

Харківська національна академія міського господарства

 

8

Одеський державний екологічний університет

 

1

Національний транспортний університет

09.02.2012

2

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

3

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

4

Одеська національна морська академія

 

5

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

 

6

Національний авіаційний університет

 

7

Одеський національний морський університет

 

8

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

9

Херсонський державний морський інститут

 

1

Чернігівський державний технологічний університет

10.02.2012

2

Національний лісотехнічний університет України

 

3

Житомирський державний технологічний університет

 

4

Український державний хіміко-технологічний університет

 

5

Київський національний університет технологій та дизайну

 

6

Національний університет харчових технологій

 

7

Одеська національна академія харчових технологій

 

8

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

1

Приазовський державний технічний університет

13.02.2012

2

Національний гірничий університет

 

3

Донбаський державний технічний університет

 

4

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

5

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

6

Херсонський національний технічний університет

 

7

Національна металургійна академія України

 

8

Криворізький технічний університет

 

1

Севастопольський національний технічний університет

14.02.2012

2

Харківський національний університет радіоелектроніки

 

3

Кіровоградський національний технічний університет

 

4

Дніпродзержинський державний технічний університет

 

5

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського

 

6

Запорізький національний технічний університет

 

7

Луцький національний технічний університет

 

8

Запорізька державна інженерна академія

 

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15.02.2012

2

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

3

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

4

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 

5

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

6

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

 

7

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

8

Донецький національний університет

 

1

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

16.02.2012

2

Національний університет "Острозька академія"

 

3

Хмельницький національний університет

 

4

Ужгородський національний університет

 

5

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

6

Сумський державний університет

 

7

Херсонський державний університет

 

8

Закарпатський державний університет

 

1

Запорізький національний університет

17.02.2012

2

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 

3

Луганський національний університет імені. Т. Г. Шевченка

 

4

Волинський національний університет імені Лесі Українки

 

5

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

6

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

7

Кам'янець-Подільський національний університет

 

8

Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського

 

9

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

20.02.2012

2

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

 

3

Національний університет "Львівська політехніка"

 

4

Одеський національний політехнічний університет

 

5

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

6

Донецький національний технічний університет

 

7

Вінницький національний технічний університет

 

1

Львівська національна академія мистецтв

21.02.2012

2

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

 

3

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

 

4

Закарпатський художній інститут

 

5

Львівський інститут економіки і туризму

 

6

Національний університет "Одеська юридична академія"

 

7

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

 

1

Дніпропетровський державний інститут фізичного виховання і спорту

22.02.2012

2

Львівський державний університет фізичної культури

 

3

Харківська державна академія фізичної культури

 

4

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

 

5

Національний університет фізичного виховання і спорту

 

6

Державний інститут сімейної та молодіжної політики

 

1

Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОНмолодьспорту

23.02.2012

2

Інститут іоносфери МОНмолодьспорту і НАН України

 

3

Інститут термоелектрики НАН України і МОНмолодьспорту

 

4

Інститут фізичної оптики МОНмолодьспорту

 

5

Інститут магнетизму НАН України і МОНмолодьспорту

 

6

Інститут проблем штучного інтелекту МОНмолодьспорту і НАН України

 

7

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОНмолодьспорту і НАН України

 

8

Науковий фізико-технологічний центр МОНмолодьспорту і НАН України

 

9

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Іскра" МОНмолодьспорту

 

10

Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії МОНмолодьспорту

 

11

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОНмолодьспорту

 

 

Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали