Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо погодження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 листопада 2019 року N 97

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С. щодо проекту Концепції побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, керуючись статтею 126 (Закон N 1402-VIII), частиною восьмою статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) та Положенням про Раду суддів України, затвердженим X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України вирішила:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С. щодо Концепції побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи взяти до відома.

2. Погодити Концепцію побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що додається.

 

Голова Ради суддів України

Б. С. Моніч

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
22 листопада 2019 року N 97

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ
ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Широке впровадження інформаційних технологій в роботу судів, органів та установ системи правосуддя, а також автоматизація їх діяльності - ключовий аспект Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки (далі - Стратегія), схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року N 276 (Указ N 276/2015).

На виконання вимог Стратегії (Указ N 276/2015) внесено низку суттєвих змін до законодавства щодо організації діяльності судів, органів та установ системи правосуддя та порядку забезпечення їх функціонування. Серед визначальних змін, які стосуються автоматизації здійснення правосуддя, став прийнятий 3 жовтня 2017 року Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (Закон N 2147-VIII), який набрав чинності 15 грудня 2017 року.

Відповідно до вимог цього Закону (Закон N 2147-VIII) в судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Національній школі суддів України, Державній судовій адміністрації України, Службі судової охорони, їх органах та підрозділах має бути забезпечено функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ЄСІТС). На перехідний етап до впровадження ЄСІТС рішенням Ради суддів України від 02.03.2018 N 17 (Рішення N 17) внесено зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, якими вже передбачено запровадження ряду інструментів електронного правосуддя.

Побудова ЄСІТС передбачає автоматизацію ділових процесів, включаючи процеси документообігу, розгляду судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові та інформаційно-телекомунікаційні потреби органів судової влади.

Засобами ЄСІТС здійснюється створення, зберігання та використання електронних судових справ, забезпечення регламентованого доступу до судових справ судам та учасникам судового процесу, збір та аналіз даних щодо розгляду судових справ, облік та розрахунок фінансових витрат тощо.

Запропонована даною концепцією модель побудови ЄСІТС надасть можливість здійснювати дистанційну комунікацію між судом і учасниками судового процесу шляхом обміну процесуальними документами в електронній формі та використання відеоконференцзв'язку.

Більш інтенсивне використання електронного правосуддя надасть користувачам можливість звертатися до суду, оплачувати послуги, брати участь у судових провадженнях та отримувати всю відповідну документацію електронними засобами.

ЄСІТС має стати інструментом підвищення ефективності діяльності, який забезпечуватиме на належному рівні функціонування судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, Державної судової адміністрації України, Служби судової охорони, їх органів та підрозділів (далі - державні органи та установи системи правосуддя) в режимі реального часу і робитиме звернення до них максимально простим і доступним для громадян, юридичних осіб, інших установ та організацій.

Реалізація концепції побудови ЄСІТС сприятиме відкритості та забезпеченню взаємодії органів судової влади між собою і з суміжними інститутами, доступності правосуддя для громадян, оптимізації витрат бюджетних коштів.

Результатом оптимізації діяльності судів, державних органів та установ системи правосуддя має стати зменшення навантаження на кожного співробітника з одночасним підвищенням ефективності роботи.

Концепція побудови ЄСІТС визначає:

- основні принципи створення ЄСІТС;

- стратегію формування, функціонування та розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності судів, державних органів та установ системи правосуддя;

- методи та засоби забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів підготовки, прийняття та контролю виконання управлінських рішень шляхом автоматизованого збору, накопичення, обробки, аналізу інформації.

У концепції побудови ЄСІТС визначені структура, організація та принципи побудови ЄСІТС з використанням сучасних програмно-технічних засобів.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЄСІТС

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), процесуального законодавства України ЄСІТС має забезпечити:

- ведення електронного діловодства, в тому числі рух електронних документів у межах відповідних органів та установ та між ними, реєстрацію вхідних і вихідних документів та етапів їх руху;

- централізоване зберігання процесуальних та інших документів та інформації в єдиній базі даних;

- захищене зберігання, автоматизовану аналітичну і статистичну обробку інформації;

- збереження справ та інших документів в електронному архіві;

- обмін документами та інформацією (надсилання та отримання документів та інформації, спільна робота з документами) в електронній формі між судами, іншими органами системи правосуддя, учасниками судового процесу, а також проведення відеоконференції в режимі реального часу;

- автоматизацію роботи судів, державних органів та установ системи правосуддя, в тому числі, автоматизоване формування в режимі реального часу основних аналітичних показників діяльності судів; автоматизацію процесів ведення бухгалтерського, статистичного, кадрового обліку, формування у розрізі судів та консолідації фінансової, статистичної та управлінської звітності; автоматизацію процесів планування та виконання бюджетів судів та інших органів у системі судової влади;

- формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі;

- віддалений доступ користувачів ЄСІТС до будь-якої інформації, що в ній зберігається, в електронній формі відповідно до диференційованих прав доступу;

- визначення судді (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи у порядку, визначеному процесуальним законом;

- визначення присяжних для судового розгляду з числа осіб, які внесені до списку присяжних;

- відбір кандидатури арбітражного керуючого у справах про банкрутство;

- розподіл справ у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій раді правосуддя, їх органах;

- аудіо- та відеофіксацію судових засідань, засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, її органів, їх транслювання в мережі Інтернет у порядку, визначеному законом;

- ведення Єдиного державного реєстру судових рішень;

- ведення Єдиного державного реєстру виконавчих документів;

- функціонування офіційного веб-порталу судової влади України, веб-сайтів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- функціонування єдиного контакт-центру для управління запитами, іншими зверненнями;

- можливість автоматизованої взаємодії ЄСІТС з іншими автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами органів та установ системи правосуддя, органів правопорядку, Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому органів та установ;

- можливість учасникам справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції;

- інші функції, передбачені Положенням про ЄСІТС.

III. АНАЛІЗ СТАНУ І ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На даний час основним засобом інформаційного забезпечення в судовій системі України є Автоматизована система діловодства суду - сукупність розрізнених локальних баз даних судів, органів та установ системи правосуддя. Існуюча система підтримує тільки обмін даними діловодства методом обміну пакетами даних між різнорідними системами управління баз даних, встановленими в судах, органах та установах системи правосуддя.

Такий неефективний принцип побудови автоматизованої системи не забезпечує достатньої продуктивності інформаційної взаємодії між локальними та центральною системою, актуальності та достовірності інформації в центральній системі.

У судах немає єдиного програмного забезпечення, яке здійснює автоматизацію ведення діловодства. Крім найпоширеніших комп'ютерних програм "Д-3" (для загальних судів) та "Діловодство спеціалізованого суду" (для адміністративних та господарських судів), адміністрування якого здійснюється державним підприємством "Інформаційні судові системи", окремі суди використовують інші програмні продукти.

Зокрема, в Київському апеляційному суді використовується Автоматизована система електронного документообігу "Апеляція", розроблена Київським апеляційним судом; у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду та Касаційному цивільному суді Верховного Суду - Автоматизована система діловодства Вищого спеціалізованого суду України, розроблена Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, у Верховному Суді використовується Єдина автоматизована система діловодства Верховного Суду, розроблена Верховним Судом. Використання судами різних програмних продуктів, слабо інтегрованих між собою, не забезпечує цілісності інформації про діяльність судів, органів та установ системи правосуддя, ускладнює її узагальнення, оброблення та використання.

Функціонування програмних продуктів автоматизації діловодства суду ("Д-3", "Діловодство спеціалізованого суду") здійснюється з використанням застарілого програмного забезпечення системи управління базами даних Firebird 2.5. У результаті відчувається недостатньо висока продуктивність системи при виконанні певних завдань, що обумовлено також недосконалістю архітектури бази даних.

Для забезпечення фіксування судового засідання технічними засобами в судах використовуються локальні програмно-апаратні комплекси різних типів, які мають різні формати запису результатів фіксування, що ускладнює взаємодію з іншим програмним забезпеченням. Файли результатів фіксування зберігаються на оптичних дисках у кожному окремому суді, віддалений доступ до них відсутній.

Існуюче програмне забезпечення та програмно-апаратні комплекси, що використовується в судах, не можуть забезпечити виконання ряду функціональних завдань, зокрема:

- наявні ресурси сховищ даних через їх обмеженість та моральну застарілість не дозволяють забезпечити надійне зберігання та продуктивну обробку процесуальних та інших документів у судах, обмін даними між судами та центральною системою, збереження судових справ та інших документів в централізованому електронному архіві;

- існуючий функціонал Автоматизованої системи документообігу суду не дає можливості спільної роботи з документами;

- розроблена підсистема "Електронний суд" потребує доопрацювання, інтеграції з іншими підсистемами ЄСІТС, у тому числі з урахуванням необхідності реєстрації офіційних електронних адрес, розмежування прав доступу на перегляд судових документів;

- наявна підсистема відеоконференцзв'язку обмежена кількістю спеціально обладнаних для цього приміщень (робочих місць) та не забезпечує мобільності проведення відеоконференцій;.

- програмне забезпечення відеотрансляції судових засідань та організації відеоконференцзв'язку не використовує консолідований центр обробки, збереження та відтворення мультимедійної інформації;

- організація реєстрації користувачів та розподілу прав доступу до підсистеми не дозволяє її ефективного використання;

- віддалений доступ користувачів ЄСІТС до будь-якої інформації, що зберігається в електронній формі відповідно до диференційованих прав доступу, неможливий без запровадження централізованих політик керування обліковими записами користувачів, який на даний час в системі відсутній (здійснюється на прикладному рівні для кожної окремої підсистеми);

- існуючий Єдиний державний реєстр судових рішень не підтримує можливості диференційованих прав доступу його користувачів, можливості інтеграції з іншими модулями та підсистемами, зокрема для забезпечення взаємодії з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також не забезпечує належного рівня та якості знеособлення інформації;

- взаємодія систем автоматизації судів, органів та установ системи правосуддя із іншими автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами органів правопорядку, Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому органів та установ здійснюється шляхом використання великої кількості окремих модулів замість використання консолідованого інформаційного вузла;

- існуючі системи автоматизації судів, органів та установ системи правосуддя не відповідають вимогам технічного захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем, де обробляється інформація з обмеженим доступом, зокрема, персональні дані, таємниця слідства, медична таємниця, таємниця усиновлення, службова інформація тощо, та є вразливими до інформаційних загроз.

IV. СТРУКТУРА ЄСІТС

Основним принципом побудови ЄСІТС є гібридна розподілена хмарна технологія, що передбачає розмежування інформаційних середовищ ЄСІТС на відкрите, підключене до мережі Інтернет, та захищене, де обробляється інформація з обмеженим доступом. Такі середовища є фізично розділеними, але побудовані за єдиними стандартами та технологіями, що забезпечують перенесення даних та додатків, належний рівень інформаційної безпеки, ефективне управління обчислювальними ресурсами.

Для забезпечення відповідного рівня інформаційної безпеки у складі ЄСІТС має бути передбачено створення захищеного інформаційного середовища та обмін інформацією з обмеженим доступом між судами та іншими органами і установами системи правосуддя виключно через захищене середовище та захищену телекомунікаційну мережу.

Компоненти ЄСІТС мають функціонувати у складі захищеного та відкритого середовищ. У захищеному середовищі, фізично відокремленому від мережі Інтернет та інших незахищених мереж, циркулює інформація з обмеженим доступом (персональні дані, слідча таємниця, медична таємниця, сімейна таємниця, банківська таємниця, службова інформація тощо). Відкрите середовище ЄСІТС містить лише публічно доступні дані, в тому числі знеособлену інформацію. Доступ віддалених користувачів, в тому числі учасників судового процесу, здійснюється у відкрите середовище ЄСІТС. Подання та отримання даних, в тому числі документів судових справ в електронному вигляді, повідомлень про надходження/зміну документів тощо, здійснюється через захищений шлюз інформаційної взаємодії, який забезпечує фізичне розмежування захищеного та відкритого середовищ ЄСІТС та унеможливлює будь-які зовнішні втручання до компонентів ЄСІТС, що функціонують в захищеному середовищі ЄСІТС.

ЄСІТС є централізованою системою з гібридною розподіленою архітектурою.

Особливістю цієї архітектури є розмежування відкритого та захищеного середовищ, а також наявність територіально розподілених підсистем, які взаємодіють з центральною системою через інформаційну шину обміну даними та забезпечують автономне функціонування автоматизованих систем у територіально віддалених судах та органах системи правосуддя при аварійних збоях в каналах зв'язку. Гібридна архітектура побудови ЄСІТС також дозволяє:

- здійснювати поступове впровадження компонентів ЄСІТС в судах та органах системи правосуддя, по мірі виконання організаційних та технічних заходів з підключення до ЄСІТС;

- забезпечити на перехідний період впровадження ЄСІТС можливість використання в судах наявних автоматизованих систем від різних виробників;

- забезпечити автономне виконання в судах та органах системи правосуддя автоматизованих функцій, які відповідно до діючих регламентів мають здійснюватись негайно після проведення реєстраційних дій, зокрема функцій автоматизованого розподілу справ, незалежно від доступності центральних інформаційних ресурсів ЄСІТС;

- суттєво зменшити обчислювальні навантаження на центральну систему, зокрема в періоди пікових обчислювальних навантажень (бухгалтерські розрахунки, підготовка звітності);

- суттєво зменшити навантаження на захищені канали зв'язку та обчислювальні ресурси центральної системи в процесі відеофіксації судових засідань.

До складу цільової архітектури ЄСІТС входять:

1. Центральна система обробки та зберігання даних (далі - Центральна система ЄСІТС).

2. Захищена телекомунікаційна мережа.

3. Інформаційно-телекомунікаційні системи автоматизації діяльності судів, державних органів та установ системи правосуддя.

4. Комплексна система захисту інформації.

1. Центральна система ЄСІТС

Центральна система ЄСІТС функціонує в захищеному і відкритому середовищах та розміщується в декількох центрах обробки даних (щонайменше два), що містять власне апаратне забезпечення, системне програмне забезпечення з інструментами віртуалізації, системи керування базами даних, програмно-апаратний комплекс захисту інформації, телекомунікаційне обладнання для підключення до ресурсів захищеної телекомунікаційної мережі. Основний та резервний центри оброблення даних (ЦОД), в яких розміщуються ресурси центральної системи ЄСІТС, об'єднані високошвидкісною комунікаційною магістраллю, що забезпечуватиме розподілену обробку інформації, онлайн резервування всіх даних та обчислювальних ресурсів та швидке відновлення при виході з ладу обладнання одного з ЦОД.

До складу Центральної системи ЄСІТС входить центральне інформаційне сховище (центральна база даних), де здійснюється зберігання даних, які обробляються в центральній системі ЄСІТС, та забезпечується розмежування доступу користувачів до судових справ, окремих документів та інформаційних об'єктів (відео- та аудіоінформація, мультимедійні дані тощо).

До Центральної системи ЄСІТС входять:

у складі захищеного середовища ЄСІТС:

- Електронний кабінет внутрішнього користувача ЄСІТС;

- Єдиний державний реєстр судових рішень (захищена підсистема, де зберігається інформація в повному обсязі, включаючи інформацію з обмеженим доступом);

- Єдиний державний реєстр виконавчих документів (захищена підсистема, де зберігається інформація в повному обсязі, включаючи інформацію з обмеженим доступом);

- підсистема "Суддівське досьє" (захищена підсистема, де зберігається інформація в повному обсязі, включаючи інформацію з обмеженим доступом);

- підсистема "Електронний архів";

- підсистема аналітики, статистики, планування, звітності;

- підсистема "Судова практика";

- підсистема автоматизованого розподілу справ;

- підсистема обміну електронними документами (єдина інформаційна шина);

- підсистема управління доступом та інформаційною безпекою;

- підсистема електронного документообігу;

- підсистема управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю;

- підсистема захищеного відеоконференцзв'язку;

- контакт-центр органів судової влади та служба технічної підтримки користувачів ЄСІТС;

- підсистема "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами".

У складі відкритого середовища ЄСІТС:

- Електронний кабінет зовнішнього користувача ЄСІТС;

- Єдиний державний реєстр судових рішень (відкрита підсистема із знеособленими даними);

- Єдиний державний реєстр виконавчих документів (доступ авторизованих користувачів до виконавчих документів через електронний кабінет зовнішнього користувача ЄСІТС);

- підсистема "Суддівське досьє" (відкрита підсистема);

- підсистема "Електронний суд" (обмін документами судових справ з учасниками через електронний кабінет зовнішнього користувача);

- підсистема "Судова практика";

- веб портал судової влади України;

- підсистема "Відкриті набори даних";

- підсистема "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами".

Обмін даними між відповідними компонентами відкритого та захищеного середовища Центральної системи ЄСІТС здійснюється через шлюз розмежування обміну даними, який на апаратно-програмному рівні здійснює безпечний обмін повідомленнями, пакетами даних та електронними документами.

1.1. Електронний кабінет

Електронний кабінет - електронний сервіс, що забезпечує централізований доступ авторизованих користувачів до сервісів ЄСІТС відповідно до визначних прав та повноважень. Електронний кабінет функціонує в захищеному та відкритому середовищах.

У захищеному середовищі через електронний кабінет здійснюється регламентований доступ авторизованих внутрішніх користувачів до підсистем захищеного середовища ЄСІТС.

У відкритому середовищі для авторизованих зовнішніх користувачів ЄСІТС при реєстрації присвоюється офіційна електронна адреса для забезпечення обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу.

Авторизовані зовнішні користувачі ЄСІТС отримують доступ до відкритих даних та сервісів (підсистем) центральної системи та доступ до сервісів, які здійснюють безпечний обмін інформацією між захищеним та відкритим середовищем, у тому числі для подання та отримання електронних документів (заяв, позовів, скарг, судових рішень, виконавчих документів) відповідно до диференційованих прав доступу таких користувачів.

Серед основних доступних зовнішньому користувачу сервісів Електронного кабінету у відкритому середовищі ЄСІТС - Електронний суд, сервіси пошуку ЄДРСР, моніторинг стадій розгляду судових справ, моніторинг судових засідань по справі (місце, дата і час), моніторинг нових рішень в ЄДРСР за пошуковими шаблонами.

Користувачі Електронних кабінетів можуть надавати (відкликати) користувачам інших Електронних кабінетів права на різного рівня доступ до інформації та на вчинення дій від свого імені.

1.2. Єдиний державний реєстр судових рішень

Єдиний державний реєстр судових рішень (далі - ЄДРСР) - підсистема ЄСІТС, що забезпечує збирання, облік (реєстрацію), накопичення, зберігання, захист, пошук та перегляд електронних судових рішень та окремих думок суддів.

ЄДРСР функціонує в захищеному та відкритому середовищах Центральної системи ЄСІТС.

У захищеному середовищі ЄСІТС підсистема забезпечує:

- автоматичне отримання електронних судових рішень та окремих думок суддів із джерел надходження (систем автоматизації діяльності судів, центрального інформаційного сховища);

- реєстрацію електронних судових рішень та окремих думок суддів в ЄДРСР з автоматичною фіксацією дати та часу їх надходження;

- оброблення електронних судових рішень та окремих думок суддів та формування знеособлених копій цих документів;

- передавання знеособлених копій електронних судових рішень та окремих думок суддів у відкрите середовище ЄСІТС;

- захищене зберігання електронних судових рішень та окремих думок суддів в ЄДРСР;

- надання повного доступу авторизованим користувачам захищеного середовища ЄСІТС до інформаційно-пошукової системи ЄДРСР з використанням електронного кабінету внутрішнього користувача ЄСІТС.

У відкритому середовищі ЄСІТС підсистема забезпечує:

- публікацію знеособлених копій судових рішень та окремих думок суддів на веб-порталі судової влади України;

- пошук знеособлених копій судових рішень та окремих думок суддів за визначеними критеріями;

- надання регламентованого доступу до електронних судових рішень, що зберігаються в ЄДРСР, у повному вигляді шляхом завантаження за запитом зовнішнього авторизованого користувача електронного кабінету ЄСІТС;

- інформаційну взаємодію між ЄДРСР та іншими державними електронними інформаційними ресурсами шляхом надсилання електронних судових рішень, які безпосередньо стосуються здійснення відповідним державним органом (установою) визначених законом повноважень, у порядку, визначеному спільним актом володільця інформації Реєстру та відповідного державного органу (установи).

Інтерфейс інформаційно-пошукової системи ЄДРСР у захищеному та відкритому середовищах ЄСІТС має забезпечувати зручний пошук судових рішень за реквізитами та іншими можливими критеріями, контекстний пошук за словами; доступність сервісів сортування судових рішень за можливими критеріями; можливість здійснення індивідуальних налаштувань та закладок для користувачів; інших зручних сервісів пошуку судових рішень.

1.3. Єдиний державний реєстр виконавчих документів

Єдиний державний реєстр виконавчих документів (далі - ЄДРВД) - електронна база даних, що забезпечує внесення, облік, накопичення, зберігання, захист та перегляд електронних виконавчих документів.

ЄДРВД функціонує в захищеному та відкритому середовищах ЄСІТС.

У захищеному середовищі ЄСІТС підсистема ЄДРВД забезпечує:

- внесення до реєстру електронних виконавчих документів та регламентований доступ відповідно до ролей та повноважень користувачів захищеного середовища ЄСІТС;

- реєстрацію надходження до ЄДРВД електронних виконавчих документів з автоматичною фіксацією дати та часу їх надходження;

- облік виконавчих документів;

- захищене зберігання електронних документів;

- ведення єдиних довідників, обов'язкових для використання всіма користувачами;

- надання повного доступу авторизованим користувачам захищеного середовища ЄСІТС до інформаційно-пошукової системи ЄДРВД та через електронний кабінет внутрішнього користувача ЄСІТС;

- автоматизований контроль за виконанням рішень, визначених в електронних виконавчих документах, з формуванням повідомлень відповідальним особам щодо термінів та результатів виконання;

- інформаційну взаємодію між ЄДРВД та іншими державними електронними інформаційними ресурсами шляхом надсилання електронних виконавчих документів, які безпосередньо стосуються здійснення відповідним державним органом (установою) визначених законом повноважень, у порядку, визначеному спільним актом володільця інформації ЄДРВД та відповідного державного органу (установи).

У відкритому середовищі ЄСІТС підсистема ЄДРВД забезпечує:

- надання доступу до електронних виконавчих документів, що зберігаються в ЄДРВД, шляхом завантаження, за запитом зовнішнього авторизованого користувача електронного кабінету ЄСІТС;

- подання електронних документів через електронний кабінет авторизованими користувачами ЄСІТС;

- надсилання повідомлень про надходження або зміну стану виконавчих документів до електронного кабінету користувача.

1.4. Підсистема "Суддівське досьє"

Підсистема "Суддівське досьє" призначена для внесення даних в електронному вигляді, автоматизованої актуалізації, збору та консолідації даних, з підсистем та модулів ЄСІТС, збереження в захищеному середовищі та публікації у відкритому (знеособленому) вигляді на веб-порталі судової влади України суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді відповідно до Порядку формування і ведення суддівського досьє та Порядку формування і ведення досьє кандидата на посаду судді.

Підсистема функціонує в захищеному та відкритому середовищах Центральної системи ЄСІТС.

У захищеному середовищі ЄСІТС підсистема має забезпечувати:

- розмежування прав доступу користувачів до здійснення функцій ведення та перегляду суддівських досьє, безпосередній доступ для редагування та повний доступ для перегляду у межах повноважень у порядку, що встановлюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;

- автоматизоване формування, ведення та перегляд документів.

У відкритому середовищі ЄСІТС підсистема має забезпечувати:

- загальний доступ до перегляду матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) як публічної інформації через веб-портал судової влади України

- внесення даних кандидатами через електронний кабінет зовнішнього користувача

1.5. Підсистема "Електронний архів"

Модуль функціонує в захищеному середовищі ЄСІТС та має забезпечувати збереження електронних судових справ, електронних документів, електронних копій документів в електронному архіві.

До електронного архіву передаються усі відомості щодо розглянутих судових справ та інші документи, які обробляються в Центральній системі ЄСІТС та зберігаються в центральному інформаційному сховищі.

Електронний архів - відокремлена частина центрального інформаційного сховища, що не підлягає редагуванню та містить інформацію про судові справи або документи, які передані до архіву.

Модуль також має забезпечити переведення в цифрову форму судових архівів, раніше сформованих лише у паперовій формі.

Функції електронного архіву:

- організація зберігання електронних версій документів і облікової інформації відповідно до термінів їх зберігання, визначених Державною судовою адміністрацією України;

- введення класифікаторів і рубрикаторів, їх використання для пошуку документів;

- встановлення і підтримка логічних зв'язків між електронними документами;

- організація пошуку документів за атрибутами реєстраційних карток, за змістом;

- забезпечення доступу до електронних документів відповідно до прав доступу, визначених у профілях користувачів ЄСІТС;

- витребування архівних справ;

- формування звітів, а також відстеження фактів роботи користувачів з електронними документами.

1.6. Підсистема аналітики, статистики, планування, звітності

Підсистема аналітики, статистики, планування, звітності функціонує у захищеному середовищі ЄСІТС та здійснює:

- автоматичне формування офіційних статистичних звітів, а також оперативної статистичної та іншої звітності на підставі наявних даних у центральному інформаційному сховищі за будь-який період часу для отримання інформації про показники, що відображують функціонування судів, органів та установ системи правосуддя з метою здійснення аналізу щодо підвищення продуктивності та ефективності діяльності відповідного органу;

- перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю статистичних та оперативних звітів;

- зведення (групування за окремими ознаками) статистичних та оперативних звітів, іншої статистичної інформації, формування узагальнюючих та аналітичних показників в автоматичному режимі;

- формування аналітичних, статистичних та інших звітів за довільними критеріями у будь-яких розрізах даних, що зберігаються в центральному інформаційному сховищі;

- формування аналітичних звітів, прогнозних та планових розрахунків з використанням історичних даних, які накопичуються в центральному інформаційному сховищі;

- розмежування доступу до аналітичної та статистичної інформації для окремих працівників судів та установ системи правосуддя;

- автоматизоване оприлюднення офіційних аналітичних та статистичних даних на веб-порталі судової влади України.

Для планування та формування аналітичних, статистичних та оперативних даних судами, органами та установами системи правосуддя використовується обсяг інформації, що міститься в центральному інформаційному сховищі.

Авторизованим користувачам ЄСІТС забезпечується регламентований доступ з електронних кабінетів до сервісів підсистеми "Судова статистика" відповідно до визначених прав та повноважень.

1.7. Підсистема "Судова практика"

Підсистема "Судова практика" функціонує в захищеному та відкритому середовищі ЄСІТС та забезпечує:

- реалізацію принципу правової визначеності (забезпечення єдності судової практики);

- надання можливості особі, що звертається до суду, спрогнозувати результат, якого слід очікувати від суду за наслідками розгляду її звернення (зменшення безпідставних звернень до суду, що в свою чергу зменшить надмірне навантаження на суди);

- формування власної правової позиції;

- автоматизований пошук роз'яснень Верховного Суду, судових прецедентів;

- аналіз правових позицій Європейського суду з прав людини;

- визначення типових підходів та законодавчої бази при розгляді подібних справ;

- визначення рубрик та категорій групування документів, ручний та автоматичний розподіл документів за рубриками, категоріями;

- автоматизоване структурування заяв та позовів відповідно до наявної судової практики тощо.

Доступ до підсистеми у захищеному середовищі ЄСІТС, в тому числі для інформаційного наповнення підсистеми, здійснюється через Електронний кабінет внутрішнього користувача ЄСІТС, засобами якого користувачі отримують регламентований доступ до підсистем ЄСІТС та даних, що зберігаються і обробляються в ЄСІТС відповідно до визначених повноважень.

Користувачі відкритого середовища отримають доступ до функцій підсистеми, які не пов'язані з обробкою інформації з обмеженим доступом, через Електронний кабінет зовнішнього користувача, зокрема з визначення власних рубрик та категорій групування документів.

1.8. Підсистема автоматизованого розподілу справ

Розподіл судових справ здійснюється модулем автоматизованого розподілу системи автоматизації діяльності суду виключно в автоматизований (автоматичний) спосіб (без участі посадових осіб) під час реєстрації в суді передбачених законом процесуальних документів, на підставі інформації, внесеної до модулю системи електронного документообігу, та інформації стосовно кадрового обліку, що передається з модулю управління фінансово-господарською діяльністю суду у складі системи автоматизації діяльності суду.

Підсистема автоматизованого розподілу справ у складі центральної системи містить поточні налаштування алгоритмів автоматизованого розподілу відповідно до Положення про ЄСІТС та інших нормативних документів. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється модулем автоматизованого розподілу в системі автоматизації діяльності суду відповідно до зазначених алгоритмів та налаштувань, що отримуються з центральної системи, з одночасним передаванням всіх логів (реєстрації процесуальних документів, автоматичного розподілу, кадрових змін тощо) у відповідні підсистеми Центральної системи ЄСІТС.

1.9. Підсистема обміну електронними документами

Підсистема обміну електронними документами (єдина інформаційна шина) призначена для забезпечення гарантованого регламентованого обміну електронними документами, технологічними повідомленнями тощо між підсистемами захищеного середовища Центральної системи ЄСІТС та захищених середовищ систем автоматизації діяльності судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, Державної судової адміністрації України, Служби судової охорони, їх органів та підрозділів.

Підсистема виконує такі функції:

- обмін електронними документами між підсистемами, збереження документів в центральному інформаційному сховищі, скерування документів до підсистеми "Електронний архів";

- перевірка прав на отримання документа відповідно до поточних налаштувань користувачів - отримувачів документів;

- квитування (підтвердження) отримання документів з перевіркою цілісності;

- логування (журналювання) всіх процедур та операцій з обміну документами;

- автоматичне відновлення процесів приймання-передавання при виникненні технологічних збоїв;

- інші функції з автоматизованого обміну електронними документами.

1.10. Підсистема управління доступом та інформаційною безпекою

Підсистема управління доступом та інформаційною безпекою здійснює:

- надання доступу до інформаційних ресурсів користувачам захищеного середовища ЄСІТС відповідно до визначених повноважень та посадових обов'язків;

- створення та управління особовими обліковими записами користувачів з прив'язкою кваліфікованих електронних підписів (КЕП, ЕЦП) користувачів;

- створення, налаштування, контроль ролей доступу до інформаційних ресурсів та підсистем захищеного середовища ЄСІТС;

- визначення та реалізація політик інформаційної безпеки;

- криптографічний захист інформації;

- налаштування та контроль функціонування шлюзу обміну даними між захищеним та відкритим середовищами ЄСІТС;

- налаштування профілів безпеки та контроль функціонування захищеного вузла інтернет-доступу у відкритому середовищі ЄСІТС;

- адміністрування, налаштування, моніторинг мережевих ресурсів та обладнання;

- антивірусний захист;

- ідентифікацію та аналіз інцидентів з порушення інформаційної безпеки в ЄСІТС;

- інші функції з управління інформаційною безпекою в захищеному та відкритому середовищах ЄСІТС.

1.11. Підсистема електронного документообігу

Підсистема електронного документообігу (далі - СЕД) забезпечує централізоване управління, моніторинг, управлінський контроль процесів автоматизованого діловодства в судах, органах та установах системи правосуддя.

Зважаючи на те, що поточний стан каналів зв'язку та перспективи їх розвитку в майбутні 3 - 5 років не дозволить забезпечити гарантовану якість зв'язку між Центральною системою ЄСІТС та віддаленими судами, органами та установами системи правосуддя, перехід на повністю централізовану модель інформаційної взаємодії між користувачами та інформаційними ресурсами ЄСІТС, зокрема, з єдиною центральною СЕД, наразі не є доцільним.

Концепцією передбачається побудова СЕД за гібридною розподіленою архітектурою, що забезпечує дублювання та резервування найбільш критичних компонентів Центральної системи ЄСІТС у складі систем автоматизації діяльності судів. Зазначена архітектура дозволяє об'єднати переваги централізованого та децентралізованого принципів побудови інформаційних систем та суттєво зменшити ризики та вади, притаманні централізованим системам, зокрема, пов'язані з доступністю, надійністю та продуктивністю інформаційних ресурсів.

Гібридна архітектура побудови СЕД передбачає виконання функцій реєстрації, підготовки та первинної обробки документів у судах, органах та установах системи правосуддя з одночасною реплікацією всіх даних, дублюванням інформаційних потоків у Центральній системі ЄСІТС та подальшим зберіганням у центральному інформаційному сховищі. Таким чином, користувачі в судах, незалежно від якості та стану каналів зв'язку з Центральною системою ЄСІТС, будуть мати можливість доступу до автоматизованих функцій та інформаційних ресурсів СЕД на рівні суду, органу та установи системи правосуддя. Водночас користувачі Центральної системи ЄСІТС отримують можливість регламентованого доступу до судових справ, реєстраційних карток та інших документів, що зберігаються в СЕД.

СЕД також забезпечує:

- обмін інформаційними ресурсами між судами, органами та установами системи правосуддя та учасниками судового процесу;

- автоматизоване подання на реєстрацію в системи автоматизації діяльності судів, державних органів та установ системи правосуддя вхідної та вихідної кореспонденції, скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законодавством процесуальних документів, що надходять з електронних кабінетів зовнішніх користувачів ЄСІТС, зовнішніх інформаційних систем, зокрема з СЕВ ОВВ, та подаються до суду, органу та установі системи правосуддя і можуть бути предметом розгляду, в порядку їх надходження та фіксування етапів руху інформаційних ресурсів.

1.12. Підсистема управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю

Підсистема управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю судової влади забезпечує формування зведеної звітності з питань кадрового обліку, бухгалтерської та фінансової звітності, бюджетування, договорної роботи в судах, державних органах та установах системи правосуддя.

Підсистема отримує та обробляє дані з модулів управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю у складі систем автоматизації діяльності судів, державних органів та установ системи правосуддя шляхом потокової реплікації первинних даних та їх консолідації.

1.13. Підсистема захищеного відеоконференцзв'язку

Підсистема забезпечує:

- ведення загальносистемних каталогів, адресних реєстрів користувачів систем відеоконференцзв'язку (далі - ВКЗ);

- надання централізованих ресурсів для проведення відеоконференцій в захищеному середовищі ЄСІТС;

- підключення до централізованих ресурсів ВКЗ модулів фіксування засідань технічними засобами у судах, засідань у державних органах та установах системи правосуддя;

- централізоване адміністрування та управління відеоконференціями.

1.14. Контакт-центр судової влади України

Контакт-центр судової влади України забезпечує професійну обробку двосторонніх каналів спілкування з користувачами для консультаційної підтримки, дистанційної технічної підтримки, а також проведення засобами контакт-центру відео-чатів, надсилання передбачених законом електронних повідомлень користувачам, як це передбачено вимогами законодавства.

Контакт-центр забезпечує:

- встановлення надійних та якісних двосторонніх каналів спілкування з користувачами засобами телефонного/мобільного зв'язку, систем миттєвого обміну повідомленнями тощо;

- консультаційну підтримку (надання інформації про діяльність судів, органів та установ системи правосуддя, користування функціями електронного судочинства тощо);

- дистанційну технічну підтримку (підтримку функціонування електронних служб та застосувань, забезпечення службової взаємодії користувачів).

Контакт-центр має дозволяти користувачу здійснювати вибір каналів спілкування самостійно, зазначаючи в налаштуваннях зареєстрованого Електронного кабінету зручні для нього контактні дані - ідентифікатори засобів зв'язку (зокрема мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику в автоматичному режимі.

1.15. Підсистема "Електронний суд"

Підсистема "Електронний суд" функціонує у відкритому середовищі ЄСІТС та забезпечує захищений обмін документами судових справ з учасниками судового процесу через Електронний кабінет зовнішнього користувача.

Користувачі підсистеми - учасники судового процесу за допомогою підсистеми повинні мати змогу надсилати електронні документи іншим учасникам судового процесу, подавати позовні заяви та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також отримувати судові рішення та інші електронні документи.

Користувачі підсистеми також можуть подавати до суду, органу та установи системи правосуддя електронні запити, скарги, пропозиції та інші непроцесуальні звернення, що стосуються діяльності таких органів, а також отримувати відповіді на них.

Документи подаються до суду, органу та установи системи правосуддя після їх підписання кваліфікованим електронним підписом користувача. Після успішної відправки користувачі підсистеми можуть відслідковувати рух та стан розгляду документа в суді, органі та установі системи правосуддя. Відомості про доставку документа, його реєстрацію в суді та інші відомості надсилаються до Електронного кабінету автора в автоматичному режимі.

Користувачі підсистеми можуть сплатити судовий збір та інші платежі у режимі он-лайн засобами Електронного суду після оформлення відповідного документа.

До Електронного кабінету користувача - учасника судового процесу надсилаються:

- тексти виготовлених судом процесуальних документів по справі: судові рішення, судові повістки та виклики тощо;

- інформація про отримані та зареєстровані вхідні документи по справі разом з такими електронними документами;

- інформація про отримані документи по справі від інших учасників разом з такими електронними документами;

- електронні документи, що спричинили зміну стану розгляду справи, протоколи автоматизованого розподілу справ тощо.

В Електронному кабінеті користувача має також відображатись календар подій по судових провадженнях, в яких такий користувач приймає участь, та інформація щодо поданих нею не процесуальних звернень.

1.16. Веб-портал судової влади України

Веб-портал судової влади України використовується для оприлюднення офіційної публічної інформації про діяльність судів, державних органів та установ системи правосуддя, а також надання безоплатного доступу до оприлюднених інформаційних ресурсів.

Основними завданнями веб-порталу судової влади України є надання можливості громадянам та учасникам судового процесу отримувати інформацію про діяльність органів судової влади, довідкову інформацію та іншу публічну інформацію, відомості з відкритих реєстрів судової влади та інших реєстрів, пов'язаних зі здійсненням правосуддя в Україні, онлайн трансляції судових засідань, можливість сплати судового збору, штрафу.

Функціонування веб-порталу судової влади України забезпечує:

- надання особам інформації про стан розгляду судових справ відповідно до вимог чинного законодавства;

- невідкладне публікування протоколів автоматизованого розподілу;

- оприлюднення передбаченої законодавством інформації по судових справах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою, та про визнання торговельної марки (знаку для товарів і послуг) добре відомою;

- оприлюднення рішень Ради суддів України, постанов Пленуму Верховного Суду, повідомлень про кількість вакантних посад суддів у суді, інформації Вищої кваліфікаційної комісії суддів про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, зразків дисциплінарної скарги щодо судді для подання до Вищої ради правосуддя та інших зразків процесуальних документів;

- оприлюднення оголошень про виклик відповідача, третьої особи, свідка, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, номер судового провадження, місце, дата і час наступного судового засідання, на яке така особа викликається.

- оприлюднення відомостей про справи про банкрутство, які підлягають офіційному оприлюдненню, або посилання на них;

- оприлюднення офіційних статистичних та оперативних звітів щодо роботи судів, органів та установ системи правосуддя;

- оприлюднення у випадках, встановлених законом, іншої інформації на веб-порталі, веб-сайтах Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.17. Модуль "Відкриті набори даних"

Модуль має забезпечити оприлюднення в автоматичному режимі відкритих наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних за допомогою механізму отримання інформації із інших підсистем ЄСІТС та формування, на основі отриманої інформації, архіву зі структурованими даними відповідно до визначених діючим законодавством вимог.

До відкритих наборів даних, які мають оприлюднюватися, відносяться, в тому числі:

- Реквізити для сплати судового збору.

- ЄДРСР.

- Судова статистика.

- Перелік судів із зазначенням коду ЄДРПОУ, юридичних адрес та адрес електронної пошти для листування.

- Реєстр судових справ з результатами автоматизованого розподілу справ між суддями.

- Реєстр судових засідань (номер справи, суддя, сторони, результат засідання, дата і причина перенесення).

1.18. Підсистема "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами"

Підсистема функціонує у відкритому та захищеному середовищах та здійснює автоматизовану інформаційну взаємодію з іншими автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами державних органів, юридичних осіб, з якими здійснюється обмін інформацією.

Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами здійснюється координатором шини обміну даних, що виконує функцію логічного шлюзу між джерелами даних ЄСІТС та інформаційними системами державних органів України. Інтеграція ЄСІТС до загальнодержавного інформаційного простору має забезпечити ефективну взаємодію судової влади з іншими органами державної влади.

У захищеному середовищі ЄСІТС здійснюється взаємодія з іншими захищеними автоматизованими системами органів державної влади з застосуванням шлюзу обміну даними, підключеного до Національної системи конфіденційного зв'язку, відомчих та інших захищених телекомунікаційних мереж з підтвердженою відповідністю.

У відкритому середовищі ЄСІТС здійснюється обмін відкритою інформацією з іншими автоматизованими системами через шину обміну даними, до складу якої має входити адаптер системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі - СЕВ ДЕІР), що забезпечує:

- доступ до електронних сервісів загальнодержавних інформаційних систем, підключених до СЕВ ДЕІР;

- отримання, обробку та доставку електронних повідомлень та документів у рамках інформаційної взаємодії державних органів і організацій із забезпеченням фіксації часу передачі, цілісності та автентичності електронних повідомлень, зазначення їх авторства та можливості надання відомостей, що дозволяють простежити історію руху електронних повідомлень, виконанні функцій в електронній формі;

- можливість використання централізованих баз даних, довідників, словників і класифікаторів інформаційними системами, підключеними до СЕВ ДЕІР.

Надсилання електронних документів судів, державних органів та установ системи правосуддя до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ має здійснюється в автоматичному режимі відповідно до затверджених в установленому порядку регламентів.

Інформаційна взаємодія з іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному спільним актом ДСА України та відповідного державного органу (установи).

2. Захищена телекомунікаційна мережа

Захищена телекомунікаційна мережа здійснює обмін даними між Центральною системою ЄСІТС та інформаційно-телекомунікаційними системами (далі - ІТС) судів, державних органів та установ системи правосуддя.

Захищена телекомунікаційна мережа складається з відкритого та захищеного сегментів, що об'єднують територіально розподілені компоненти ЄСІТС, які функціонують у відкритому та захищеному середовищах ЄСІТС. Відкритий сегмент ІТС підключений до мережі Інтернет та фізично відмежований від захищеного сегменту. Захищений сегмент ІТС обладнується засобами криптографічного захисту інформації (КЗІ) з підтвердженою відповідністю. Канали зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі резервуються шляхом дублювання кожного каналу з використанням різних середовищ передачі даних (оптичні та радіоканали, 4G, супутникові канали тощо) для забезпечення максимальної надійності інформаційної взаємодії між центральною системою ЄСІТС та віддаленими модулями та підсистемами в судах, державних органах та установах системи правосуддя.

3. Інформаційно-телекомунікаційні системи автоматизації діяльності судів, державних органів та установ системи правосуддя

Інформаційно-телекомунікаційні системи автоматизації діяльності судів, державних органів та установ системи правосуддя є територіально розподіленими складовими ЄСІТС, які мають забезпечити їх функціонування як за умов наявності комунікацій з Центральною системою ЄСІТС, так і в автономному режимі, при тимчасовій недоступності каналів зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі.

До складу підсистем захищеного середовища входять:

- Модуль управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю.

- Модуль автоматизованого розподілу справ.

- Модуль системи електронного документообігу (СЕД).

- Модуль фіксування засідань технічними засобами.

До складу підсистем відкритого середовища входять:

- Модуль відеотрансляції засідань.

- Підсистема доступу до мережі Інтернет.

3.1. Модуль управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю

Модуль забезпечує автоматизацію процесів кадрового, фінансового та бухгалтерського обліку, формування кадрової, фінансової та бухгалтерської звітності, передачу необхідних даних до модулю автоматизованого розподілу.

У частині управління персоналом модуль забезпечує:

- внесення даних щодо спеціалізації суддів, складу постійних колегій суддів;

- внесення даних щодо класифікаторів адміністративних посад суддів;

- ведення штатного розпису, особових справ, карток, журналів із кадрових питань;

- формування наказів, розпоряджень з кадрових питань;

- ведення книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, книги обліку видачі довідок про стаж, місце роботи, у тому числі облік та аналіз кадрового складу, формування звітів;

- автоматичне здійснення табельного обліку робочого часу та ведення календарів суддів;

- автоматизований обрахунок та формування звітності про середньооблікову чисельність персоналу за категоріями;

- формування звітності на будь-яку дату про фактичну чисельність персоналу за категоріями;

- документальне супроводження дисциплінарної відповідальності працівників та держслужбовців, оцінювання, навчання та атестації;

- оформлення службових відряджень;

- проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та конкурсів на зайняття вакантних посад суддів;

- ведення справ військового обліку тощо.

У частині управління фінансовим і бухгалтерським обліком модуль забезпечує:

- формування проектів кошторисів та розрахунків до них;

- формування зведених кошторисів та розрахунків до них;

- облік виконання кошторисів та планів асигнувань;

- управлінський облік результативних показників паспортів бюджетних програм;

- формування звітності про виконання кошторисів та показників паспортів бюджетних програм;

- автоматизовану взаємодію з казначейськими програмами щодо фінансового планування, виконання бюджету, контролю надходження платежів до бюджету, за які відповідальні органи судової влади;

- ведення аналітичного обліку руху коштів на депозитних рахунках відповідно до процесуального законодавства;

- формування та виконання фінансових планів; формування звітів про виконання фінансових планів;

- ведення усіх напрямків бухгалтерського обліку;

- формування бухгалтерських проведень за первинними документами з різними планами рахунків;

- здійснення оперативного аналізу балансу, об'єктів аналітичного обліку;

- здійснення внутрішньої та зовнішньої бухгалтерської звітності;

- облік грошових коштів; управління запасами та інші функції бухгалтерського та фінансового обліку.

3.2 Модуль автоматизованого розподілу справ

Модуль автоматизованого розподілу справ у складі системи автоматизації діяльності суду здійснює розподіл судових справ (визначення присяжних), виключно в автоматизований (автоматичний) спосіб (без участі посадових осіб) під час реєстрації в суді передбачених законом процесуальних документів, на підставі інформації, внесеної до модулю системи електронного документообігу, та інформації стосовно кадрового обліку, що передається з модулю управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю, з одночасним передаванням протоколів розподілу та всіх логів (реєстрації процесуальних документів, автоматичного розподілу, кадрових змін тощо) у відповідні підсистеми Центральної системи ЄСІТС.

Автоматизований розподіл судових справ, визначення присяжних для судового розгляду здійснюється відповідно до алгоритмів та налаштувань, які отримуються з підсистеми автоматизованого розподілу справ, та негайно оновлюються автоматично при внесенні змін до цих алгоритмів та налаштувань в Центральній системі ЄСІТС.

Модуль забезпечує відбір кандидатури арбітражного керуючого у справах про банкрутство, розподіл справ у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій раді правосуддя, їх органах.

3.3. Модуль системи електронного документообігу

Модуль забезпечує:

- автоматизоване ведення електронного документообігу з одночасною передачею та оновленням стану документів у Центральній системі ЄСІТС;

- автоматизовану реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, внутрішніх документів, у тому числі судових справ, матеріалів судового провадження, скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законодавством процесуальних документів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження та фіксування етапів руху інформаційних ресурсів;

- формування оригіналів електронних документів, у тому числі судових рішень, виконавчих документів, інших документів у формі електронного документа, створення доказів у формі електронних копій паперового документа, інших документів, що подаються у паперовій формі, розмітку створених документів;

- сканування паперових документів.

3.4. Модуль фіксування засідань технічними засобами

Модуль функціонує у захищеному середовищі ЄСІТС та має забезпечувати:

Для судів:

- аудіо- та відеофіксацію судових засідань;

- проведення судових засідань в режимі відеоконференцій, їх трансляцій;

- технічний запис (аудіо-, відеофіксація) судових засідань з централізованим зберіганням відповідних аудіо- та відеозаписів;

- створення протоколів судових засідань відповідно до вимог законодавства.

Для державних органів та установ системи правосуддя:

- аудіо- та відеофіксацію засідань;

- проведення засідань в режимі відеоконференцій, їх трансляцій;

- технічний запис (аудіо-, відеофіксація) засідань з централізованим зберіганням відповідних аудіо- та відеозаписів;

- створення протоколів засідань відповідно до вимог законодавства.

3.5. Модуль відеотрансляції засідань

Модуль відеотрансляції засідань функціонує у відкритому середовищі ЄСІТС та забезпечує потокову трансляцію судових засідань в мережі Інтернет.

3.6. Підсистема доступу до мережі Інтернет

Підсистема доступу до мережі Інтернет забезпечує підключення користувачів відкритого середовища ЄСІТС, державних органів та установ системи правосуддя до мережі Інтернет через захищений вузол Інтернет доступу, який входить до складу захищеної телекомунікаційної мережі.

4. Комплексна система захисту інформації

Комплексна система захисту інформації - підсистема, що реалізує в захищеному та відкритому середовищах ЄСІТС функціонал комплексу організаційних, програмних і технічних заходів для забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності інформаційних ресурсів на всіх стадіях їх зберігання, оброблення та передачі.

Забезпечення захисту інформаційних ресурсів ЄСІТС здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів ЄСІТС здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення і технічних засобів, комплексів, організаційних заходів.

Комплексна система захисту інформації та сполучні із нею модулі організаційного, інженерного та програмно-технічного забезпечення у комплексній взаємодії створюють ієрархічну фрагментарну структуру заходів протидії від несанкціонованого доступу до оброблюваної інформації в системі, забезпечуючи заданий рівень захисту інформаційних активів судів, органів та установ системи правосуддя.

У рамках побудови комплексної системи захисту інформації реалізуються:

- двохфакторна автентифікація користувачів, в тому числі за допомогою ЕЦП користувача;

- моніторинг та кореляції подій інформаційної безпеки - збір даних для комплексного аналізу щодо подій інформаційної безпеки, які виникають в системі, організації моніторингу подій в журналах реєстрації подій та здійснення безперервного аудиту стану інформаційної безпеки в ЄСІТС;

- розмежування середовищ обробки та зберігання відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом;

- розмежування доступу до об'єктів захисту ЄСІТС для керування інформаційними потоками від користувачів (процесів) до об'єктів захисту;

- контроль цілісності засобів захисту - забезпечення функцій резервування інформації та дублювання ресурсів ЄСІТС, проведення відновлення функціонування його компонентів та контролю цілісності структурних компонентів (модулів);

- криптографічний захист інформації ЄСІТС для забезпечення захисту інформації, яка передається в рамках ЄСІТС між користувачами та центрами оброблення даних, а також іншими компонентами ЄСІТС, для забезпечення захищеного обміну електронними документами між віддаленими користувачами та підсистемами ЄСІТС.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄСІТС

Впровадження ЄСІТС має забезпечити:

- реалізацію інструментів електронного правосуддя згідно з вимогами чинного законодавства;

- уніфікацію та оптимізацію процесів діяльності судів, органів та установ системи правосуддя;

- ефективну інформаційну взаємодію судів, органів та установ системи правосуддя з іншими державними органами та установами;

- створення єдиної системи електронного документообігу та контролю виконання доручень, яка забезпечить автоматизований рух документів та контроль за проходженням і виконанням документів у повному обсязі, що суттєво вплине на скорочення термінів підготовки та прийняття рішень;

- створення єдиної системи управління документами, що забезпечить можливість колективної роботи з документами в судах та органах системи правосуддя, регламентований та контрольований доступ користувачів до електронних документів, автоматизований гарантований обмін документами в режимі онлайн між судами, органами правосуддя та учасниками судового процесу, що є зовнішніми користувачами ЄСІТС;

- прискорення процедур розгляду судових справ, реєстрації та публікації судових рішень за рахунок автоматизації всіх складових судового документообігу;

- створення інформаційно-аналітичних систем та засобів планування, контролю, підтримки прийняття управлінських рішень у державних органах та установах системи правосуддя;

- економію бюджетних коштів, які витрачаються на виготовлення та надсилання сторонам судового процесу процесуальних документів у паперовому вигляді;

- зменшення навантаження на працівників апарату суду, пов'язане з виготовленням та надсиланням сторонам судового процесу процесуальних документів у паперовому вигляді;

- зменшення навантаження на працівників канцелярії суду у зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів суду, які подають до суду процесуальні документи у паперовому вигляді. Покращення доступності до правосуддя, зокрема за рахунок зменшення черг у приймальні часи в приміщенні суду;

- вивільнення додаткового часу для суддів та працівників апарату суду на більш якісну підготовку до судового засідання;

- зменшення ризиків, пов'язаних з людським фактором: неможливість втручання до алгоритмів автоматизованого розподілу, формування статистичної та звітної інформації, підвищення рівня незалежності судів;

- підвищення зручності та доступності судової системи України, у тому числі шляхом впровадження контакт-центру;

- зростання довіри до органів правосуддя, поліпшення думки населення про суди.

VI. РИЗИКИ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ЄСІТС

Основними ризиками впровадження ЄСІТС вбачаються:

- недотримання терміну впровадження у разі необхідності доопрацювання системи при виявленні суттєвих помилок в процесі інтеграції модулів та (або) тестування, зважаючи на складність системи та стислі терміни впровадження;

- неповна або часткова реалізація окремих функцій внаслідок неврахування окремих процесів або їх частин у технічній документації на створення ЄСІТС внаслідок масштабності системи;

- несвоєчасне або не в повному обсязі виділення фінансових ресурсів для придбання необхідного обладнання, розробки та впровадження програмного забезпечення;

- не використання на перших етапах інструментів ЄСІТС з причини низької довіри користувачів, що є наслідком відсутності практичних навичок роботи в ЄСІТС та зміни загальної організаційної парадигми;

- неефективність роботи в ЄСІТС в окремих судах внаслідок невідповідної технічної бази (морально застаріла комп'ютерна техніка, відсутність оргтехніки, нерезервовані канали зв'язку та канали недостатньої швидкості).

Для уникнення зазначених ризиків передбачається впровадження сучасних засобів та технологій планування проекту, контроль термінів розробки та впровадження на всіх етапах проекту, розробка та ведення проектної документації, в тому числі з планування, тестування та приймання робіт, реалізація пілотних проектів та широке використання макетування для забезпечення можливості оцінки результатів користувачами на етапах розробки.

VII. ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ЄСІТС

Для побудови ЄСІТС передбачаються наступні етапи, кожен із яких характеризується певними завданнями в рамках загального впровадження системи.

Етап 1 (IV квартал 2019 року - I квартал 2020 року):

1. Проектування ЄСІТС.

1.1. Розробка техніко-економічного обґрунтування побудови ЄСІТС. Визначення системної архітектури, вибір технологій проектування та розробки, побудови апаратно-програмних компонент ЄСІТС. Визначення переліку та придбання необхідного обладнання, апаратних засобів та програмного забезпечення для функціонування ЄСІТС.

1.2. Внесення змін до технічного завдання на побудову ЄСІТС (загальнотехнічне рішення).

1.3. Розробка часткових технічних завдань на побудову підсистем та модулів ЄСІТС.

Етап 2 (I - II квартали 2020 року):

2.1. Побудова загальносистемних компонент

- центральне інформаційне сховище;

- система управління та обміну документами;

- підсистема управління доступом та інформаційною безпекою.

2.2. Розробка макетів основних підсистем та модулів:

2.2.1. Єдиний державний реєстр судових рішень

2.2.2. Єдиний державний реєстр виконавчих документів

2.2.3. Електронний кабінет (веб-сервіс у відкритому та захищеному середовищах)

2.2.4. Електронний суд

2.2.5. Веб-портал судової влади

2.2.6. Контакт-центр органів судової влади

Етап 3 (III квартал 2020 року - IV квартал 2021 року):

1. Розробка пілотних проектів та макетів основних підсистем Центральної системи ЄСІТС.

2. Розробка пілотних проектів та макетів основних модулів систем автоматизації діяльності державних органів та установ системи правосуддя.

3. Запуск пілотних проектів ЄСІТС в дослідну експлуатацію у визначених судах та державних органах системи правосуддя.

Етап 4 (2021 - 2023 роки):

1. Впровадження систем автоматизації діяльності судів, державних органів та установ системи правосуддя.

2. Розробка та впровадження підсистеми "Електронний архів".

3. Впровадження підсистеми "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами".

4. Створення комплексної системи захисту інформації та отримання атестату відповідності.

5. Забезпечення комплексного функціонування ЄСІТС та впровадження регламентів технічної підтримки та супроводження в рамках контакт-центру ЄСІТС (служба сервіс-деск) та комплексної підсистеми оперативного моніторингу, контролю доступності та керування конфігураціями.

Наступні етапи життєвого циклу ЄСІТС (після 2023 року)

Концепція ЄСІТС передбачає можливість подальшої технологічної еволюції та нарощування її функціонального набору у відповідності із досягненнями науково-технічного прогресу, змінами законодавства та актуальними вимогами суспільства.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали