НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

РІШЕННЯ

від 19 квітня 2012 року N 3

Заслухавши інформацію про результати моніторингу практики застосування законодавства з питань захисту суспільної моралі, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила:

1. Інформацію про результати моніторингу практики застосування законодавства з питань захисту суспільної моралі взяти до відома.

2. Звернутися до центральних органів державної виконавчої влади, які здійснюють нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі, щодо надання інформації про практику застосування законодавства у цій сфері.

3. Апарату Національної комісії узагальнити інформацію щодо моніторингу практики застосування законодавства з питань захисту суспільної моралі.

 

Голова Національної експертної
комісії України з питань
захисту суспільної моралі

В. В. Костицький


 

Додаток


Інформація
про результати моніторингу практики застосування законодавства з питань захисту суспільної моралі

Основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені Законом України "Про захист суспільної моралі" (далі - Закон). Дія Закону поширюється на діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування у частині державного регулювання і контролю за обігом продукції сексуального чи еротичного характеру, на діяльність установ та організацій усіх форм власності, юридичних осіб та громадян у сфері обігу відповідної продукції на території України, а також за її межами, якщо суб'єктами правовідносин є громадяни України та юридичні особи, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України.

У сфері захисту суспільної моралі також діють Конституція України, Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про права дитини, Закони "Про інформацію", "Про рекламу", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення та радіомовлення", "Про кінематографію", "Про видавничу справу", "Про гастрольні заходи в Україні", "Про охорону дитинства", "Про театри і театральну справу", Кодекс про адміністративні правопорушення в Україні, Кримінальний кодекс України, Положення про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 N 1550, інші нормативно-правові акти.

Майже всі із зазначених законодавчих актів України вже діяли до прийняття Закону і регулювали певною мірою питання, що входять до сфери дії цього Закону. Указом Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010 була оптимізована система центральних органів виконавчої влади, внаслідок чого змінилась їх компетенція органів державної влади, які здійснюють нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі, а також були прийняті нові редакції положень про ці органи. При цьому внаслідок зазначеної реорганізації склалася ситуація, за якої деякі з повноважень ліквідованого органу державної влади не були передані існуючому органу та ці питання залишилися за межами правового регулювання. До таких питань, зокрема, належить положення ст. 2 Закону, відповідно до якої критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв. Положення про Міністерство культури і туризму України, затверджене Указом Президента України від 02.12.2005 N 1688/2005, містило підпункт 25 пункту 4: "МКТ України відповідно до покладених на нього завдань встановлює критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер". Цей нормативно-правовий акт втратив чинність згідно з Указом Президента України від 06.04.2011 N 388/2011 (Положення N 388/2011), яким була затверджена нова редакція Положення про Мінкульт, у якому відсутнє повноваження Міністерства щодо встановлення таких критеріїв. Тобто очевидною є потреба приведення у відповідність до Закону Положення про Мінкульт та деяких інших державних органів, що діють у цій сфері.

Державний нагляд за додержанням вимог законодавства по захист суспільної моралі відповідно до Закону у межах своїх повноважень здійснюють Міністерство культури України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство юстиції України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура України, Державна митна служба України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі.

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 18.05.2010 N 30393/24/1-04 щодо роботи із виконання Закону зазначені органи надають Національній комісії відповідну інформацію для її узагальнення та інформування Кабінету Міністрів України.

Аналіз практики застосування законодавства центральними органами державної виконавчої влади, які здійснюють нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі (додатки 1 та 2), вказує на наявність певних протиріч у функціях цих органів та прогалин у сферах правового регулювання, що розглядаються.

Серед основних проблем у сфері захисту суспільної моралі в Україні слід зазначити такі: невідповідність механізму правового регулювання інформаційного простору сучасним реаліям та відсутність належної координації діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, які працюють у даній сфері, а також:

- у правовій сфері: потреба у наданні на розгляд Верховної Ради України законопроекту "Про Концепцію захисту суспільної моралі в Україні"; необхідність розробки і прийняття державної Програми формування єдиної комплексної системи забезпечення захисту моральних засад і утвердження здорового способу життя у сфері інформаційної діяльності, освіти і культури; невідповідність Закону актуальному стану суспільних відносин у сфері захисту суспільної моралі; неврегульованість питання щодо суб'єкта розробки критеріїв віднесення продукції до такої, що негативно впливає на суспільну мораль; недотримання авторських прав при розповсюдженні матеріалів через Інтернет та за допомогою засобів мобільного зв'язку; відсутність обов'язковості виконання рішень Національної комісії; відсутність засобів впливу на недотримання суб'єктами господарювання вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

- у друкованій сфері: відсутність правового механізму та належного контролю за змістом друкованої продукції, що ввозиться на територію України, щодо її відповідності Закону; неврегульований механізм ліцензування діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру;

- у сфері кінематографу: неузгодженість критеріїв оцінки кіно-, відеопродукції, що використовуються Національною комісією та Міністерством культури; відсутність правового механізму відкликання прокатного посвідчення;

- у сфері видовищних заходів: невідповідність діючого законодавства актуальному стану розвитку бізнесу у цій сфері та недосконалість механізму здійснення контролю зі сторони правоохоронних і місцевих органів влади за дотриманням діючого законодавства;

- у сфері торгівлі: неврегульований механізм ліцензування діяльності з обігу продукції еротичного та сексуального характеру; розповсюдження продукції порнографічного характеру на території України (зокрема через інтернет-магазини);

- на телебаченні і радіо: відсутність дієвих механізмів контролю як за іноземним, так і за вітчизняним теле-, радіопродуктом (зокрема реаліті-шоу); незначна кількість дитячих та підліткових культурно-просвітницьких та спортивних програм;

- у рекламній сфері: наявність елементів сексизму в рекламі; відсутність правового впливу на рекламу в Інтернеті; недосконалість контролю за розміщенням реклами в продукції, що використовується у навчально-виховному процесі;

- у мережі Інтернет: відсутність законодавства, яке б регулювало діяльність електронних ЗМІ; недосконалість механізмів та значна обмеженість технічних можливостей контролю за українським сегментом Інтернет; розповсюдження порнографії, зокрема дитячої; розповсюдження матеріалів, які культивують насильство, ксенофобію, расову та релігійну нетерпимість;

- сфера мобільного контенту, комп'ютерних ігор та діяльності інтернет-клубів потребує якнайшвидшого законодавчого врегулювання.

Практика застосування законодавства судами

Протягом 2011 року та I кварталу 2012 року судами розглядалися справи про притягнення суб'єктів господарювання до адміністративної відповідальності згідно із ст. 164 КпАП за здійснення господарської діяльності щодо розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру без позитивного висновку Національної комісії. Слід зазначити, що окремі суб'єкти під час розгляду справи судом звернулися до Національної комісії за отриманням відповідного висновку, а деякі не визнавали вини і заперечували необхідність такого висновку. Однак судами по всіх суб'єктах були прийняті рішення про притягнення їх до відповідальності. Таких рішень було прийнято 101.


1 Дані з Єдиного державного реєстру судових рішень України [режим доступу] https://www.reyestr.court.gov.ua.

За ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300 КК України), вчинені щодо дітей, у 2007, 2008, 2010 рр. порушено по одній кримінальній справі, у 2009 р. - не було.

За ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК України), вчинені щодо дітей, у 2007 р. порушено 3 кримінальні справи, у 2008 р. - 12, у 2009 р. - 26, у 2010 р. - 10.

Пропозиції

Звернутися до центральних органів державної виконавчої влади, які здійснюють нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі, щодо надання інформації про практику застосування законодавства у цій сфері.

 

Апарат Національної комісії

 


 

Додаток 1
до Інформації про результати моніторингу практики застосування законодавства з питань захисту суспільної моралі


Інформація
центральних органів виконавчої влади про практику застосування законодавства центральними органами державної виконавчої влади, які здійснюють нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє, що згідно із статтею 15 Закону України "Про захист суспільної моралі" від 20 листопада 2003 року N 1296-IV, у межах своєї компетенції, здійснює нагляд за виконанням чинного законодавства в сфері захисту суспільної моралі.

З метою виховання поваги до батьків, до традиційних сімейних цінностей, почуття патріотизму, любові до рідної землі, рідної мови, поваги до вітчизняної історії, збереження та примноження національної культури, мистецтва, кінематографії, книговидання в закладах освіти здійснюється відповідна виховна робота.

Так, з 27 по 30 червня 2011 року в усіх регіонах України, містах Києві і Севастополі проводилися заходи з нагоди Дня молоді (Тижня української молоді), які були спрямовані на формування сімейних цінностей, пропаганду здорового способу життя. З цією ж метою у бібліотеках навчальних закладів оформлені постійно діючі виставки "Здоров'я кожного - здоров'я нації", стенди, що містять висновки відомих лікарів України з проблем наркоманії, тютюнокуріння, зміст яких постійно оновлюється. Акценти зроблено на забезпечення інформування учнівської та студентської молоді про негативні наслідки поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, немедичного вживання наркотичних засобів, шкоду тютюнопаління та зловживання алкогольних напоїв.

Найважливішим аспектом в системі виховання в сучасних умовах є виховання розвинутої особистості, яка не лише володіє достатнім рівнем знань, але й має стійкі моральні орієнтири. У 2010 році Міністерством освіти і науки надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" Навчальній програмі 19.04.2012 N 1 для загальноосвітніх навчальних закладів "Основи християнської етики" для учнів 1 - 4, 7 - 11 класів, що разом із курсом "Основи християнської етики" для учнів 5 - 6 класів склали цілісний курс, спрямований на впровадження в систему освіти традиційних для України християнських цінностей: істини, благочестя, гідності, обов'язку, совісті, честі.

Важливим досягненням у впровадженні курсів морально-духовного і громадянознавчого спрямування є створення інфраструктури викладання цих предметів. "Етика" вивчається у всіх навчальних закладах України, "Християнська етика" - у кожній п'ятій школі України. Працюють методичні об'єднання вчителів цих предметів. Поряд з навчальними кабінетами з інших навчальних дисциплін існують у багатьох школах кабінети етики, християнської етики, Центри духовного виховання. Здійснюється підготовка кадрів для викладання цього циклу предметів.

З метою формування у дітей та учнівської молоді високоморальних цінностей та орієнтирів, патріотичної і громадянської свідомості, пошанування національних традицій та культур народів України, Європи та світу в 2011/2012 навчальному році продовжується реалізація програми курсу за вибором "Розмаїття релігій і культур світу" (автор Є. В. Більченко) для учнів 1 - 11 класів.

З метою популяризації духовних, моральних надбань, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України запроваджено Всеукраїнський конкурс "Моральний вчинок" (спільний наказ N 1110/207-У від 23.11.2010 (Умови N 1110/207-У)). На конкурс надійшло 2033 роботи, серед яких 26 робіт було визнано найкращими, переможці отримали дипломи (спільний наказ N 431/68-ОД від 11.05.2010 "Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу "Моральний вчинок" (Наказ N 431/68-ОД)). В організації та проведенні конкурсу взяли активну участь вчителі, методисти, викладачі, наукові працівники закладів освіти України.

На виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки", з метою популяризації духовних, моральних надбань, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, підвищення правової культури підростаючого покоління України, у 2011 - 2012 навчальному році планується провести II Всеукраїнський конкурс "Моральний вчинок".

З 12 жовтня 2011 року Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України розпочато Всеукраїнську акцію "Моральний вчинок", яка передбачає на добровільних засадах відповідно до вікової категорії реалізацію суспільно значущих проектів за напрямами: екологічний, соціальний, культурологічний.

Відповідно до Указу Президента України від 01.11.2010 N 990/2010 "Про відзначення 20-ї річниці незалежності України", з метою патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, долучення підростаючого покоління до збереження та розвитку культурної спадщини шляхом вивчення історії рідного краю, історико-літературних пам'яток, народних традицій та звичаїв, виховання у молодого покоління толерантного ставлення до культур народів, які проживають на теренах України, у навчальних закладах проведено уроки патріотизму, тематичні читання, лекції, семінарські заняття, колоквіуми, круглі столи, наукові конференції з відзначення 20-ї річниці незалежності України. Активізована пошукова та дослідницька робота з вивчення історії України. До впорядкування меморіальних дошок, пам'ятних знаків, пов'язаних з історією та культурою українського народу, залучені учні та студенти, члени волонтерських загонів в усіх регіонах України. Організовані вечори пам'яті, інформаційно-просвітницькі заходи у бібліотеках, музеях закладів освіти.

У період з 01 березня по 29 квітня 2011 року проведено Всеукраїнський конкурс науково-пошукових робіт учнівської та студентської молоді, присвячених 20-й річниці незалежності України, серед учнів 9 - 11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів України. За підсумками Конкурсу у вересні 2011 року переможці отримали дипломи (наказ МОНмолодьспорт від 31.08.2011 N 1002 (Наказ N 1002)).

Питання історичного розвитку та державотворення України детально розроблені у нових навчальних посібниках "Україна: нарис історичного державотворення" (автор Стецькевич В. В.), "Історія України" (автор Анісімова В. В.), "Історія України: документи" (автор Король В. Ю.), яким надано відповідний гриф Міністерства.

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що станом на 31.10.2011 підрозділами Міністерства внутрішніх справ виявлено та зареєстровано 782 злочини, передбачені ст. ст. 300, 301 КК України. За вчинення вказаних злочинів притягнуто до відповідальності 439 осіб, 25 з яких узято під варту.

Порушено також 845 кримінальних справ за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 302, 303 КК України. До кримінальної відповідальності притягнуто 548 осіб за вчинення вказаних вище злочинів, 59 осіб перебувають під вартою.

Усього виявлено 10 організованих груп та злочинних організацій, діяльність яких спрямована проти суспільної моралі.

Міністерство охорони здоров'я України інформує, що бере участь у виконанні розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 N 2140-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки" (план відповідних заходів МОЗ України затверджено наказом від 01.04.2011 N 186 (План N 186)).

На виконання запиту Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 09.06.2011 N 1001/5-06 Міністерством охорони здоров'я України розглянуто проект Концепції захисту суспільної моралі в Україні.

Представники МОЗ брали участь у парламентських слуханнях на тему "Стан суспільної моралі в Україні" 09 листопада 2011 року. Відповідні інформаційні матеріали були підготовлені на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 N 44314/1/1-11 та запиту Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності від 26.09.2011 N 04-21/3-614 (172173).

6 квітня у Міністерстві охорони здоров'я України відбулася зустріч директора Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Хобзея М. К. з експертами Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН). Сторони обговорили права меншин на охорону здоров'я та надання медичної допомоги в Україні;

14 - 15 квітня в Києві пройшов Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю, в якому брали участь юристи, медичні і фармацевтичні працівники, організатори охорони здоров'я, науковці, соціальні працівники, представники державних органів та громадських організацій.

Організаторами Конгресу виступили Комітет з питань біоетики при Президії Національної академії наук України, Академія адвокатури України, ВГО "Українська медико-правова асоціація", ВГО "Всеукраїнське лікарське товариство" та Інформаційний центр з біоетики. Захід було проведено за сприяння Міністерства охорони здоров'я України, Державного експертного центру МОЗ України, Центральної комісії з питань етики МОЗ України, Європейської Бізнес Асоціації, Спілки адвокатів України, Спілки захисту прав пацієнтів "Здоров'я нації", БО "Громадські ініціативи в охороні здоров'я". Активну участь у його проведенні взяли керівники та члени Всесвітньої Асоціації Медичного Права та Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики.

Захід зібрав близько 250 представників медичної і юридичної громадськості з усіх регіонів України. У ньому взяли участь гості з Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Бразилії, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, США, Туреччини і Чехії.

В рамках роботи Конгресу пройшли чотири пленарних засідання та паралельні засідання шістьох секцій, а саме: "Реформування охорони здоров'я: правові та біоетичні аспекти", "Пацієнт, медичний працівник, заклад охорони здоров'я: права, обов'язки, відповідальність", "Право та нові технології в медицині і фармації", "Етичні та правові аспекти фармацевтичної діяльності", "Клінічні випробування лікарських засобів: етико-правові аспекти", "Мораль, право і соціальні проблеми". У межах Конгресу також відбулися семінари "Викладання біоетики та медичного права: методичні питання", "Управління охороною здоров'я: правові аспекти впровадження формулярної системи лікарських засобів та системи стандартизації медичної допомоги", круглий стіл "Етико-правові питання надання психіатричної допомоги".

13 квітня Міністерство охорони здоров'я України спільно з Громадською організацією соціальних ініціатив "Просвіта" та Асоціацією правників України провели у Києві міжсекторальну онлайн-конференцію на тему: "Забезпечення права дитини бути здоровою" за участі обласних педіатрів, заступників головних лікарів з лікувальної роботи обласних дитячих лікарень, представників громадських організацій, Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів, представників Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, юридичних кампаній.

З 28 по 30 вересня у Лісабоні (Португалія) проходила Дев'ята Європейська міністерська конференція Ради Європи з питань охорони здоров'я. Цього року співголовуючим на даній конференції було обрано Міністра охорони здоров'я України Аніщенка О. В.

Міністр ознайомив учасників конференції з реалізацією комплексних заходів в рамках національних програм "Здоров'я нації" на 2002 - 2011 роки та "Репродуктивне здоров'я нації" до 2015 року.

Практичним результатом конференції став обмін досвідом та ефективними європейськими практиками щодо запровадження інтегрованих національних стратегій у сфері забезпечення прав дітей на охорону здоров'я.

9 лютого у на базі Житомирського інституту медсестринства відбулася прес-конференція з нагоди відкриття тренінгового центру з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Заходи відбулися за участю представників Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Міністерства охорони здоров'я України, Житомирського інституту медсестринства, Житомирської обласної адміністрації, представників засобів масової інформації та ін.

Тренінговий центр створено за підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні на базі Житомирського інституту медсестринства та оснащено сучасними технічними засобами на виконання п. 18 Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2009 р. N 264, та з метою підготовки фахівців на до та післядипломному етапах з питань ВІЛ-інфекції.

1 квітня в Міністерстві охорони здоров'я України відбулася зустріч Голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань О. Федька з керівником програми GIZ "Профілактика ВІЛ/СНІДу у Східній Європі" М. Каде за участі делегації німецької державної агенції технічного співробітництва (GIZ). Під час зустрічі сторони обговорили стан двостороннього співробітництва в рамках меморандумів стосовно проектів "Німецько-український проект профілактики ВІЛ/СНІД" та "Німецько-української партнерської ініціативи з питань подолання ВІЛ/СНІД" та питання їх реалізації, а також подальші заходи щодо спільного впровадження Національної інформаційної кампанії з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу "Не дай СНІДу шанс!". Метою інформаційної кампанії є сприяння скороченню темпів поширення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні шляхом проведення широкомасштабних інформаційних заходів серед молоді. Інформаційна кампанія сприятиме поглибленню обізнаності населення щодо ризиків інфікування ВІЛ та шляхів захисту від інфікування, підвищенню мотивації населення дотримуватися відповідальної поведінки та зменшенню дискримінації людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом.

У травні в Україні стартувала нова хвиля Національної інформаційної кампанії "Не дай СНІДу шанс!". Пріоритетом цьогорічної інформаційної кампанії є пропаганда здорового та морального способу життя, пропаганда традиційних сімейних цінностей, відповідальної поведінки у сфері сексуальних стосунків.

1 травня Всеукраїнська громадська організація "Зупинимо гепатит", за підтримки Міністерства охорони здоров'я України, розпочала широкомасштабну всеукраїнську інформаційну кампанію "Гепатит C - не вітамін C". Загальна мета інформаційної кампанії - сприяти скороченню темпів поширення епідемії гепатиту С в Україні.

26 травня напередодні Всесвітнього дня без тютюну, який щороку відзначається 31 травня, Коаліцією громадських організацій "За вільну від тютюнового диму Україну" та Центром громадянського представництва "Життя" за підтримки Міністерства охорони здоров'я України було проведено прес-конференцію, на якій відомі лікарі України закликали Президента України та особисто кожного народного депутата підтримати антитютюновий законопроект N 5164 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів".

У прес-конференції взяли участь: Ольга Богомолець, заслужений лікар України, доктор медичних наук, головний лікар Інституту дерматології і косметології; Людмила Воробйова, доктор медичних наук, професор, завідувач н/д відділення онкогінекології Національного інституту раку; Олена Кваша, доктор медичних наук, лікар-кардіолог ННЦ "Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеско" АМН України; Костянтин Красовський, завідувач сектором контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України; Микола Поліщук, президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація боротьби з інсультом"; Тарас Чабан, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри внутрішніх хвороб Київського медичного інституту, голова ВГО "Українська серцева фундація".

25 липня Міністр охорони здоров'я України Аніщенко О. В. зустрівся з представниками Всеукраїнської Мережі Людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ) з питань забезпечення хворих на СНІД ліками.

Міністр проінформував представників Мережі про наявність залишків препаратів для лікування хворих на СНІД у регіонах до жовтня - листопада 2011 року та подякував представникам Всеукраїнської Мережі ЛЖВ за позапланову закупівлю дитячих форм антиретровірусних препаратів на суму понад 1,2 млн. грн. Під час зустрічі була досягнута домовленість щодо включення представників Всеукраїнської Мережі ЛЖВ до складу робочої групи з перегляду номенклатури (найменування препаратів, що закуповуються у рамках державної програми) та розробки технічного завдання.

27 липня відбулося виїзне засідання Миколаївської обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу у м. Очаків. Члени ради, запрошені та гості ознайомились з роботою інфекційного відділення, дерматовенерологічного та протитуберкульозного кабінетів Очаківської центральної районної лікарні, відвідали центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Джерело" та санаторно-оздоровчий комплекс "Жемчужина" (с. Чорноморка).

Під час засідання були розглянуті питання про забезпечення доступу учнівської та студентської молоді до організованого оздоровлення як одного з методів пропаганди здорового способу життя та профілактики поширення соціально-небезпечних захворювань.

28 липня заступник голови Полтавської облдержадміністрації Коваль О. М., начальник Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Лисак В. П., головний інфекціоніст ГУОЗ ОДА Войтенко Л. Л. провели зустріч з виконуючим директором благодійної асоціації "Світло надії" Демченком М. Г. та активістами руху проти гепатиту з нагоди Всесвітнього дня боротьби з вірусним гепатитом.

Лисак В. П. повідомив присутніх про те, як у Полтавській області реалізується обласна програма "Антигепатит" на період до 2011 року. З метою забезпечення надання медичної допомоги хворим з вірусним ураженням печінки на базі Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні створено обласний гепатологічний центр, а в місті Кременчузі - міський гепатологічний центр.

18 серпня у Черкасах заступником голови Черкаської обласної ради Касяном В. П., начальником Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації Брожиком В. М. та депутатом обласної ради, головою постійно діючої комісії з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства Губенко І. Я. було відкрито амбулаторний центр медико-психологічної реабілітації наркозалежних.

Створення амбулаторного центру медико-психологічної реабілітації - один із перших кроків на шляху створення стаціонарного реабілітаційного центру на базі Черкаського обласного наркологічного диспансеру.

Брожик В. М. зазначив, що прийняття обласної програми, спрямованої на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки та відкриття амбулаторного центру медико-психологічної реабілітації наркозалежних стане значним кроком у боротьбі з наркозалежністю на Черкащині.

26 серпня у Чернігові відкрито другу "Клініку дружню до молоді". П'ять років на базі Чернігівської міської дитячої поліклініки N 2 діє "Клініка, дружня до молоді", яка має все необхідне для надання всебічної допомоги підліткам - жителям обласного центру. Новостворена Клініка розташована на базі консультативної поліклініки КЛПЗ "Обласна дитяча лікарня" та опікується проблемами підлітків з усіх районів Чернігівщини. У новоствореній "Клініці, дружній до молоді" консультують психолог, гінеколог, дерматовенеролог, соціальний працівник, є можливість отримати консультації юриста. В закладі є наглядна агітація профілактичного спрямування, відеофільми щодо попередження девіантної поведінки. Працює телефон "гарячої лінії" із залученням спеціалістів різного профілю.

Цільова аудиторія закладу - підлітки віком 14 - 18-ти років, а також молодь до 24-х років, що пов'язано із психологічними особливостями цієї категорії молодих людей: відсутністю у них навичок самостійного звернення за допомогою, матеріальною та моральною залежністю від батьків, певною недовірою до дорослих та відсутністю належного ставлення до свого здоров'я.

31 серпня в м. Суми "Клініка, дружня до молоді" на базі КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" розпочала обстеження молоді на ВІЛ. До клініки звертаються молоді люди для безкоштовного, анонімного обстеження на ВІЛ. Якщо результат обстеження виявляється позитивним (у крові виявлені антитіла до ВІЛ), людина з результатами цих аналізів направляється до обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. У Центрі проводяться специфічні дослідження імунітету. На підставі результатів цих обстежень лікар Центру приймає рішення про призначення антиретровірусної терапії.

В 2011 році проводиться кампанія, присвячена вірності та захисту сімейних цінностей - "Збережи сім'ю. Збережи життя". Заплановано розміщення по містах України близько 1000 білбордів із закликом "Збережи сім'ю. Збережи життя". Пріоритетом кампанії виступає пропаганда здорового та морального способу життя, традиційних сімейних цінностей, відповідальної поведінки у сфері сексуальних стосунків.

8 листопада відбулося перше засідання оновленого складу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДУ.

Участь у засіданні взяли члени Нацради та представники громадських міжнародних організацій. Ключовими питаннями в процесі обговорення стали реалізація програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду, стан забезпеченості антиретровірусними препаратами, а також удосконалення наглядової функції Нацради за виконанням реципієнтами вимог Глобального фонду.

24 листопада Міністерство охорони здоров'я України ініціює проведення у м. Києві вже третього благодійного гала-концерту "Не дай СНІДу шанс!". Партнерами акції виступають Держслужба України соцзахворювань, Держмолодьспорт України, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), спілка громадських організацій "Рух за здоров'я", МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні", ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД". Концерт буде проходити в рамках Національного соціального проекту до ЄВРО-2012 "Давай разом!" за підтримки Державної служби молоді та спорту України. Акцію організовано насамперед для молоді, яка, за статистикою, має найбільший ризик інфікування ВІЛ.

У 1998 році метод замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) був включений до Стандартів наркологічної допомоги для лікування осіб, залежних від опіатів. Практичне впровадження програм ЗПТ розпочалось відповідно до пункту 26 Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ - інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки. Перші пілотні проекти ЗПТ в Україні розпочались у 2004 році на базі наркологічних закладів в м. Херсон та м. Києві за підтримки представництва Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні для 76 пацієнтів з використанням препарату "Еднок". З жовтня 2005 р. пілотні проекти були розпочаті ще в 5-ти регіонах України (м. Донецьк, м. Дніпропетровськ, м. Одеса, м. Миколаїв, м. Сімферополь). Загальна кількість учасників ЗПТ становила 200 осіб. Широке впровадження програм ЗПТ препаратами "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) та "Метадон" (метадону гідрохлорид) в сублінгвальній формі розпочалось в 2006 році. Програми були відкриті в найбільш уражених ВІЛ/СНІДом областях України: в 15 областях з використанням тільки бупренорфіну та в 8 областях - з використанням і бупренорфіну, і метадону. В програми замісної підтримувальної терапії було залучено 350 пацієнтів. Починаючи з 2004 року по сьогоднішній день ЗПТ впроваджується за рахунок грантів Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках програми "Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні".

28 січня 2010 р. офіційно було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Європейським Союзом в особі Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності (EMCDDA), згідно з яким наша країна взяла на себе зобов'язання створити систему моніторингу та раннього попередження щодо наркотиків у відповідності до загальноєвропейських вимог. Згаданий Меморандум є складовою політики Партнерства України та ЄС у широкому контексті.

З 2008 року напрацьовуються Зрізи наркотичної ситуації в Україні, які надсилаються до EMCDDA та проходять фахову експертизу. Згадані Зрізи розміщуються на офіційному сайті EMCDDA (www.emcdda.europa.eu) поряд з усіма Зрізами країн - членів ЄС. Зріз наркотичної ситуації в Україні (2011 р.) надісланий до EMCDDA та розміщений на сайті EMCDDA.

Продовжується робота щодо впровадження основних та додаткових індикаторів моніторингу алкогольної та наркотичної ситуації. Одним з основних індикаторів є "Рівень поширеності вживання алкоголю та наркотиків серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів". Започаткована робота щодо впровадження "Протоколу Помпіду" в статистичну звітність лікувально-профілактичних закладів наркологічного профілю, який надасть можливість отримувати не тільки кількісну інформацію щодо розповсюдженості наркологічних розладів, а й відслідковувати тип наркотичної речовини, перший досвід вживання, основний та додатковий наркотик та інформацію щодо інфекційних захворювань серед споживачів алкоголю та наркотиків.

Продовжується робота щодо впровадження індикаторів моніторингу "Смертність, пов'язана з наркотиками" та "Проблемне вживання наркотиків".

На виконання положень Меморандуму протягом 2010 року напрацьований перший Річний звіт України щодо наркотичної ситуації, побудований на принципах сучасної європейської системи моніторингу, який розміщений на сайті EMCDDA та Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України (далі - УММЦАН МОЗ України)(www.DAmonitoring.net.ua).

Фахівцями Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України (далі - УММЦАН) завершується підготовка Національного Річного звіту наркотичної ситуації 2011 (дані 2010 року). Керівництво 2011 року було надіслано EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) в травні 2011 року.

11 липня 2011 року Україна прийняла участь в другій хвилі загальноєвропейського дослідження щодо інтернет-точок продажу "незаборонених" наркотичних речовин.

Дослідження організоване EMCDDA є по суті миттєвим дослідженням, яке відображає ситуацію у певний момент часу. В ньому брали усі країни учасниці EMCDDA, а також країни асоційовані партнери - Норвегія, Туреччина, Хорватія та Україна. Основне завдання дослідження - встановити кількість діючих на певний час інтернет-магазинів, з яких ведеться реалізація на території країн Європейського Союзу хімічних речовин, або різноманітних сумішей, які не включені в списки, що обмежують їх вільний обіг, але які, за своєю дією на центральну нервову систему наближені до наркотичних речовин.

Особливість дослідження полягає у тому, що запити на придбання речовини робиться одночасно (в один день) усіма учасниками на державних мовах. Для пошуку фахівцями EMCDDA були розроблені "пошукові низки" - словосполучення, які запитувались у пошукових системах. "Пошукові низки" були перекладені на всі мови учасників, при цьому враховувались особливості вживання назв психоактивних речовин, що використовуються у середовищі споживачів зазначених речовин. Були визначені пошукові системи та встановлена кількість вибірок. Результати вносились у спеціальні звітні форми. Одним із критеріїв включення інтернет-магазину до звітної форми було наявність зв'язку із хоча би однією країною Європейського Союзу.

В результаті дослідження співробітниками УММЦАН було проглянуто близько півтори тисячі сайтів. Проводячи вибірки в рамках вимог, поставлених EMCDDA, була виявлена незначна кількість інтернет-магазинів, які реалізують так звані курильні суміші, або інші речовини неоднозначного використання. Узагальнені результати дослідження очікуються після їх опрацювання фахівцями ЄМЦННЗ.

29 - 30 вересня проведено регіональний науковий семінар: "На шляху до науково-доказової наркотичної політики: чому необхідний збір даних по лікуванню та інфекційним захворюванням, пов'язаним з наркотиками" за участю представників Європейського Союзу та EMCDDA, фахівців Чехії, Польщі, Угорщини, Молдови. Семінар проведено в контексті Європейської політики сусідства (ЕПС).

Цей семінар проведено за результатами семінару "Системи моніторингу наркотиків в ЄС, Європейський центр моніторингу наркотиків і наркозалежності і перспективи співпраці з країнами ЕПС", метою якого було створити і/або розвинути співпрацю із зацікавленими партнерами ЕПС в області моніторингу наркотичної ситуації (м. Брюссель, жовтень 2010 року).

Завданням проведення регіонального семінару було обговорення ролі науково-обґрунтованого збору даних з метою розвитку національної наркотичної політики, обмін досвідом з практики моніторингу наркотичної ситуації, в тому числі в області моніторингу доступу до лікування та інфекційних захворювань, пов'язаних зі вживанням наркотиків, обговорення потенційного напрямку для спільних дій між країнами Європейської політики добросусідства та EMCDDA.

Державна митна служба України повідомляє, що при виконанні службових обов'язків та у повсякденному житті працівниками митної служби України застосовуються норми професійної етики, що визначені Дисциплінарним статутом митної служби України.

З метою формування високих морально-етичних принципів поведінки та на виконання пункту 1.3 рішення колегії Державної митної служби України від 30.11.2010, затвердженого наказом Держмитслужби України від 23.12.2010 N 1524, у митних органах у системі професійного навчання без відриву від роботи у січні 2011 року проведено заняття з вивчення загальноприйнятих норм етикету. На заняттях, зокрема, опрацьовані:

- Правила етики поведінки посадових осіб митної служби України, затверджені наказом Держмитслужби від 16.11.2009 N 1097;

- Загальні правила поведінки державного службовця (нова редакція), затверджені наказом Головдержслужби від 04.08.2010 N 214.

З метою створення сприятливих умов для перетину українсько-молдовського та українсько-російського кордонів, посадовими особами митних органів застосовуються в роботі:

- міжвідомчі правила поведінки посадових осіб митних органів України та Російської Федерації, підписані під час 52-го засідання Ради керівників митних служб - держав - учасниць СНД (27 жовтня 2010 року, м. Єреван);

- міжвідомчі правила поведінки посадових осіб митних органів України та Республіки Молдова, підписані під час розширеного засідання колегії Держмитслужби (2 червня 2011 року, м. Могилів-Подільський).

У березні - квітні 2011 року за участю міжнародних експертів Місії Європейського Союзу з надання допомоги у питаннях кордону Україні та Республіці Молдова (EUBAM) на базі Дністрянської, Чернівецької обласної, Ягорлицької, Ізмаїльської митниць організовано проведення двох тренінгів з питань професійної етики для представників оперативного складу, що працюють на пунктах пропуску через державний кордон України та у внутрішніх митницях.

На виконання Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22.04.2011 N 494/2011, Держмитслужба приймала участь у підготовці спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України "Про затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов'язків яких належить здійснення управління кордонами" (Наказ N 330/151/809/434/146) (далі - Кодекс).

У листопаді зазначений наказ надіслано до митних органів для організації вивчення посадовими особами митних органів положень Кодексу (Наказ N 330/151/809/434/146) в системі професійного навчання без відриву від роботи.

У рамках виконання Плану заходів по координації розробки Концепції захисту суспільної моралі в Україні (далі - Концепція), за результатами засідання міжвідомчої робочої групи з розробки Концепції Держмитслужбою опрацьовувався проект Концепції.

Листом від 16.06.2011 N 16/2-16.3/396 Держмитслужба надіслала погоджений проект Концепції до Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.

Протягом 2011 року митними органами зафіксовано один випадок порушення митного законодавства, предметом якого були відеозаписи порнографічного характеру. Так, Луганською митницею у відношенні громадянина складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 340 Митного кодексу України. У громадянина під час митного контролю вилучено п'ять DVD-дисків з відеозаписами порнографічного характеру вартістю 208 грн. Рішенням суду від 09.06.2011 диски конфісковано.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України повідомляє, що вживає спільно з іншими органами державної влади заходів із підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, захисту суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі.

Систематично проводиться перевірка програмного наповнення телерадіоефіру державних телерадіокомпаній, зокрема Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, державних обласних та регіональних телерадіокомпаній щодо дотримання вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" в інформаційній сфері. За результатами перевірки порушень не виявлено.

Державні телерадіоорганізації чітко дотримуються законодавства у сфері захисту суспільної моралі щодо недопущення пропаганди насильства, жорстокості та бездуховності, розповсюдження порнографії та іншої інформації, що негативно впливає на суспільну мораль.

Так, Національна телекомпанія України значно розширила мовлення для дитячої аудиторії. Зокрема, започатковано пізнавально-розважальний тележурнал "Індиго", який покликаний стати цікавим другом підлітків, з яким можна вчитися, розвиватися і відпочивати.

Національна радіокомпанія України з метою запобігання розповсюдженню продукції, що пропагує культ насильства та жорстокості, регулярно готує передачі "Точка зору" та "Погляд".

У структурі Державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "УТР" функціонує Головна редакція для дітей та юнацтва, яка готує різнопланові за змістом програми, зокрема: "Телезнайка. Майстерня", "Територія дитинства", "Ровесник" та "Вогні рампи".

Також у програмах "Досягти мети", "Європейське тяжіння", "Успішні люди", "Перехрестя", "Розставимо акценти", "Форсайт", "Україна: Час місцевий. Мовлення територіальних громад" транслюються сюжети, спрямовані на популяризацію серед населення, зокрема молоді, здорового способу життя.

Державними обласними телерадіокомпаніями постійно висвітлюються питання захисту суспільної моралі, які не втратили своєї актуальності і злободенності.

Так, Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія працює над створенням та удосконаленням культурно-просвітницьких, виховних теле- і радіопрограм для сім'ї, дітей та молоді, що сприяють пропаганді здорового способу життя, утвердженню національних та загальнолюдських духовних та моральних цінностей. Серед них: "Всі новини", "Круглий стіл", "Тема дня", "Вечір", "Голодомор на Дніпропетровщині 1932 - 1933 рр.", "Абетка здоров'я", "Не хлібом єдиним", "Прес-центр", "Слов'янська колекція", "Дамський клуб", "Щоденні справи", "Ранковий контроль" та ін.

З радіопередач Донецької обласної державної телерадіокомпанії, які висвітлюють морально-етичні аспекти сьогодення, запобігання антисоціальним проявам, профілактику правопорушень у молодіжному середовищі, слід відзначити: "Новини дня", "Вечірня панорама", "Квітка уяви", "Береги", "Між іншим зранку", "Життя-буття", "Від серця до серця", "Світлини", "Покоління 21", "Думка-шумка", "Стежка-мережка", "Велика родина".

Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина" підготувало низку програм, що ґрунтуються на кращих зразках національної культури, мистецтва; розповідають про звичаї та традиції жителів краю. Особливою популярністю у глядачів користуються тематичні програми: "Вічне древо", "Живе слово", "З вершин і низин", "За філіжанкою кави".

На обласному радіо щотижня транслюються радіопередачі, в яких порушуються питання захисту суспільної моралі: "Отчий світильник", "Ви нам цікаві", "Горнусь до тебе, Україно" та інші.

Київська державна регіональна телерадіокомпанія у публіцистичних програмах циклу "Ситуації", "День столиці", а також в інформаційних випусках висвітлює діяльність державних органів та громадських організацій Київського регіону, що спрямована на захист суспільної моралі.

Рівненська державна телерадіокомпанія систематично висвітлює правові, медичні, психологічні та інші питання в інформаційних випусках і тематичних програмах: "З перших уст", "Під кутом закону", "Я і сім'я", "Молодіжний прорив", "Молодіжний паркан", "У родинному колі", "А ми вже сім'я", "Знай наших" та ін.

У телевізійній програмі для дітей і молоді області "Світ освіти" презентуються творчі здобутки учнів, студентів і педагогів Рівненщини, проводиться інформування громадськості з питань організації дозвілля неповнолітніх, їх зайнятості в позаурочний час, дотримання законодавства щодо охорони дитинства, сприяння формуванню у дітей і молоді активної життєвої позиції.

Зазначимо, що й інші обласні державні телерадіокомпанії активно висвітлюють у створених ними теле- і радіопрограмах тему захисту суспільної моралі на регіональному рівні.

Державні та комунальні друковані ЗМІ також активно працюють у зазначеному напрямку.

Друковані ЗМІ Івано-Франківської області подавали матеріали про хід виконання Закону України "Про захист суспільної моралі" під рубриками: "Позиція", "Що робиться?", "Суспільство", "Духовні монологи", "Корисне знайомство", "До джерел", "Про людей краю", "Суспільна мораль". Зокрема, газета "Вісті Калущини" запровадила тематичну сторінку "Духовні джерела", а газета "Голос Опілля" - тематичну рубрику "Моральні авторитети нації".

Газети "Галичина", "Світ молоді", "Освітянське слово", "Нова зоря", "Вікна", "Край", "Голос Опілля" подали серію публікацій про виховання молодого покоління через призму сім'ї: показ родинних свят, залучення батьків до відзначення свят, виступи рідних на позашкільних зустрічах, допризовна підготовка молоді, різноманітні конкурси краси та спортивні змагання, зустрічі молоді з ветеранами війни тощо.

Місцеві друковані ЗМІ Прикарпаття повідомляли, що прокуратурою Івано-Франківської області проведено перевірку дотримання вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" щодо попередження поширенню продукції, яка пропагує культ насильства, жорстокості, сексуальної розпусти, негативно впливає на формування свідомості молоді.

У друкованих ЗМІ Рівненщини, заснованих за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, під рубриками: "На теми моралі", "Проблема", "Батьки і діти", "Азбука здоров'я", "Актуально", "Молодь - за здоровий спосіб життя", "Діти - наше майбутнє", "Активний відпочинок", "Свята. Традиції. Обряди", "Духовне відродження", "Якість життя і здоров'я", "Дозвілля", "Твоє життя - твій вибір" тощо друкуються матеріали, в яких популяризується здоровий спосіб життя, фізична культура як засіб зміцнення здоров'я, порушуються питання профілактика правопорушень серед дітей і молоді, організації їх змістовного дозвілля та оздоровлення.

В Сумській області місцевими друкованими ЗМІ чимало уваги приділялось дозвіллю дітей і молоді, належна організація якого сприяє позбавленню підростаючого покоління від шкідливих звичок. Зокрема, на сторінках часописів було створено відповідні рубрики: "Літо - 2011", "Дитяче оздоровлення", "Дозвілля", "Здоров'я", "Життя молоді", "Добрі справи", "У центрі уваги", "Знай наших", "Наша молодь", "Діти малі, діти великі", "Виховання", "Молодіжне життя", "Оздоровча кампанія", в яких висвітлювалися теми, пов'язані з підготовкою і проведенням відпочинку, оздоровлення, позашкільного дозвілля дітей та студентської молоді, молодіжних і студентських спортивних змагань влітку.

На сторінках газет Чернігівської області регулярно друкуються матеріали виховного змісту, де пропагуються високі моральні цінності утверджується почуття патріотизму, збереження і примноження народних традицій.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" у своїх щоденних інформаційних і аналітичних повідомленнях поруч із висвітленням громадсько-політичних подій в країні також подає інформацію про стан із захистом суспільної моралі в українському суспільстві.

Зокрема, 05.07.2011 Укрінформ оприлюднив текст Закону України "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про кінематографію" щодо порядку видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів" (Закон N 3588-VI). Зокрема, підставами для відмови у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів є наявність висновку експертної комісії на фільми, що пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, що пропагують невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички; фільми порнографічного характеру.

Держкомтелерадіо України через місцеві органи влади звертає увагу редакцій ЗМІ на необхідності розміщення на сторінках газет матеріалів, які утверджують здоровий спосіб життя і активно протидіють негативним проявам у суспільстві, запобігають поширенню соціально-небезпечної реклами в місцях масового відпочинку тощо.

З метою формування єдиної комплексної системи забезпечення захисту моральних основ суспільства у сфері інформаційної діяльності в Автономній Республіці Крим працює міжвідомча комісія з питань захисту моралі та утвердження здорового способу життя. Фактів порушення законодавства щодо суспільної моралі не встановлено.

Крім того, працівниками Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з інформації постійно проводиться роз'яснювальна робота із засновниками друкованих видань про необхідність неухильного дотримання вимог Закону України "Про захист суспільної моралі".

Управлінням преси та інформації Дніпропетровської області проводиться контроль за недопущенням у ЗМІ відомостей, що негативно впливають на здоров'я громадян та перешкоджають дотриманню загальновизнаних норм етики і моралі та інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії.

Управлінням інформації та зв'язків з громадськістю Закарпатської облдержадміністрації ведеться постійний моніторинг публікацій у друкованих засобах масової інформації щодо недопущення пропаганди насильства, жорстокості та бездуховності, розповсюдження порнографії та іншої інформації, що підриває суспільну мораль.

Головним управлінням з питань внутрішньої політики та інформації Рівненської облдержадміністрації здійснюється постійний контроль за виконанням розпорядження голови облдержадміністрації "Про заходи щодо підвищення рівня моралі та духовності молоді Рівненської області".

Регулярно аналізуються газетні матеріали, телерадіопередачі, місцева видавнича продукція щодо дотримання редакціями друкованих та електронних ЗМІ, суб'єктами видавничої справи області вимог законодавства з метою недопущення пропаганди насильства, жорстокості, порнографії. За звітний період в обласних, районних і міських друкованих ЗМІ, в т. ч. заснованих за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоуправління, такі публікації не вміщувалися.

Управління у справах преси та інформації Харківської ОДА проводило роботу, спрямовану на виявлення та недопущення в місцевих друкованих ЗМІ матеріалів, що пропагують культ насильства, жорстокості, сексуальну розбещеність та порнографію.

Держкомтелерадіо України і надалі триматиме під постійним контролем стан виконання законодавства щодо захисту суспільної моралі державними засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи.

Державне агентство України з питань кіно повідомляє, що на даний час в Україні діє ефективне та наближене до європейських стандартів законодавство про захист суспільної моралі, яке складається з Конституції України, Законів України "Про захист суспільної моралі", "Про кінематографію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про рекламу", Основ законодавства України про культуру. Зазначені норми також містять акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також ратифіковані Україною міжнародні конвенції.

В межах своїх повноважень, Міністерство культури України, робить все можливе для покращення ситуації, збереження і розвитку культурних традицій та надбань українського народу, зростання ролі культури у вихованні підростаючого покоління.

Саме з метою забезпечення захисту моральних засад та утвердження здорового способу життя, відповідно до нормативно-правових актів, Держкіно надає дозволи на демонстрування фільмів у кінотеатрах, на каналах телебачення, відеозалах тощо. При цьому обов'язково визначається глядацька аудиторія, для якої рекомендується фільм, умови та час демонстрування фільмів, що мають певні вікові обмеження - після 14 років, після 16 років, після 18 років, після 21 року. Крім того, з метою недопущення на екрани кіно і телебачення фільмів порнографічного характеру та таких, що пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм тощо при Держкіно працює Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів, яка складається з фахівців різних міністерств і відомств. Відповідно до пункту 8 Положення Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів має право встановлювати індекс фільму, який визначає глядацьку аудиторію, надавати висновки, а у разі потреби - акти мистецтвознавчої експертизи.

На підставі висновку Експертної комісії Держкіно відмовляє у державній реєстрації фільмів та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, або встановлює один із індексів, що визначає глядацьку аудиторію та відповідно до неї умови розповсюдження і демонстрування фільму. Всі ці відомості відображаються у державному посвідченні на право розповсюдження і демонстрування фільмів, що видається Держкіно на кожний фільм, в тому числі і для демонстрування на каналах телебачення. Демонстратори фільмів зобов'язані дотримуватись вимог та обмежень щодо демонстрування фільмів, зазначених у державних прокатних посвідченнях.

Держкіно, в межах своїх повноважень, здійснює функції державного регулювання, пов'язані з розповсюдженням і демонструванням фільмів. Ці повноваження надані відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію".

Фільми, на які видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування, вносяться до державного реєстру фільмів. Сьогодні це єдиний реєстр, де є вся інформація по фільмах і дистриб'юторах, термінах дії прав на території України.

З часу введення державного прокатного посвідчення Міністерством культури і туризму України виконано значний обсяг робіт щодо забезпечення законного розповсюдження фільмів в Україні. Комп'ютерна база даних Державного реєстру фільмів налічує понад 189 тисяч назв фільмів, з них для показу в кіномережі - 4.919, на телебаченні - 99.383, для домашнього відео - 85.216.

За 2010 рік Державною службою кінематографії видано 14820 державних посвідчень, з них для кінотеатрального показу - на 169 назв, телевізійного показу - на 9100 назв, відеоправ - на 5551 назву.

Експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури і туризму переглянуто 827 фільмів (за зверненням: дистриб'юторських фірм - 538 фільмів, з них заборонено - 88; правоохоронних органів - 289 фільмів, з них заборонено - 62).

Станом на 23.11.2011 Державним агентством України з питань кіно видано державних посвідчень на 7604 назв, з них: для кінотеатрального показу - на 184 назви, телевізійного показу - на 5562 назв, відеоправ - на 1858 назви.

Експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури і туризму України переглянуто 689 фільмів (за зверненням: дистриб'юторських фірм - 364 фільми, правоохоронних органів - 325 фільмів, з них заборонено - 181).

Безумовно, що на сьогодні в цій сфері існує цілий ряд проблем, зокрема, багато звернень до Мінкультури, Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, Держкомтелерадіо, щодо наповнення телепростору України, низькопробною кінопродукцією з елементами жорстокості та насильства.

Якщо врахувати, що щорічно на територію України ввозиться понад 14 тисяч назв фільмів, а процент фільмів українського виробництва незначний, то питання утвердження здорового способу життя громадян України, духовності та моральності суспільства, заборону поширення продукції порнографічного характеру, а також такої, що пропагує культ насильства та жорстокості, встановлення певних обмежень у доступі до продукції, еротичного (сексуального) змісту, а також такої, що містить елементи насилля, жорстокості актуальне і потребує негайного вирішення.

Перш за все шляхом збільшення кількості фільмів власного виробництва. Бо хоча телевізійні канали за 2010 рік і виробили 14 телесеріалів, а Мінкультури завершені короткометражні анімаційні фільми "Хочу бути твердим" на кіностудії ТОВ "Новаторфільм" (режисер С. Коваль) та "О, Париж" на Укранімафільмі (режисер О. Шмигун) та здано 8 серій 26-серійного анімаційного фільму студії ТОВ "Новаторфільм" "Моя країна - Україна" - цього недостатньо для впливу на ситуацію в інформаційному просторі. Отже, на потребі вирішення проблем вагомого збільшення власного кінодоробку.

В Україні розвиток національного кінематографу задекларовано як пріоритетний напрям державної політики в гуманітарній сфері та затверджено рекордний для України державний бюджет фільмовиробництва на 2011 рік - 110,8 млн. грн. Державним агентством України з питань кіно було проведено конкурсний відбір кінопроектів.

За результатами проведення конкурсу кінопроектів визначено 37 фільмів-переможців, які включено до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів на 2011 - 2012 рр (Програма N 227/0/16-11). Цього року в рамках проведення конкурсу оцінювався не лише сценарій фільму, як це було раніше, а кінопроект в цілому. Претенденти на державне фінансування представляли, окрім сценарію фільму, режисерське бачення твору, маркетингову стратегію, фестивальну або прокатну історію фільму.

По-друге - існують першочергові питання необхідного законодавчого врегулювання роздрібного продажу та публічного розповсюдження (прокату) комп'ютерних ігор в інтернет-клубах, а також визначення вікових обмежень для їх користування. Окрім того, потребує нормативно-правового регулювання межі та час транслювання телепередач, продукти рекламної діяльності. Це питання неодноразово піднімалося на міжвідомчих нарадах.

Державна служба кінематографії вживає заходи щодо посилення контролю за дотриманням кінотеатрами України часу демонстрування фільмів із обмеженою глядацькою аудиторією та відповідно часу показу. Окрім того, місцеві органи управління кінематографією забезпечують проведення перевірок зазначених правил в регіонах та надають відповідну інформацію.

Існує ряд невирішених завдань:

1. Законодавчо врегулювати роздрібний продаж та публічне розповсюдження (прокат) комп'ютерних ігор в інтернет-клубах, мобільного контенту, а також визначення вікових обмежень для їх користування та зобов'язати державний орган, на який буде покладено повноваження вести реєстр комп'ютерних ігор;

2. Регулювання меж та часу транслювання телепередач, продуктів рекламної діяльності та музичних кліпів;

3. Посилити контроль та взаємодію державних органів в межах їх компетенції за додержанням вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі. Щоб функції державних органів не дублювалися, а їх рішення узгоджувалися між собою.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення інформує, що відповідно до своїх законодавчо встановлених повноважень, здійснює постійний контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо нерозповсюдження в національному телерадіопросторі продукції, яка пропагує культ насильства, жорстокості, неповагу до особистості, і докладає максимум зусиль, аби вберегти глядацьку аудиторію, зокрема підростаюче покоління, від засилля негативної, аморальної інформації.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про захист суспільної моралі" теле- і радіокомпаніям, які діють в Україні, забороняється створювати, поширювати інформацію і транслювати кіно-, аудіо-, відеопродукцію, яка містить елементи порнографії.

Аудіо-, радіо-, кіно-, відеопродукція сексуального характеру, з елементами еротики, підлягає оцінці Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі.

Розповсюдження теле-, радіо-, аудіо- і відеопродукції сексуального чи еротичного характеру спеціалізованим засобом масової інформації можливе лише за умови спеціальної обробки сигналу. Організація, яка транслює відповідні програми, повинна блокувати передачу кодованого сигналу таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без пристрою декодування.

Трансляція теле-, відео- і радіопрограм, що містять елементи еротики, допускається з 24 годин до 4 годин, якщо інше скорочення часу трансляції не передбачено органами місцевого самоврядування.

Перед трансляцією теле- і радіопрограм сексуального чи еротичного характеру обов'язково має бути зроблено звукове або текстове повідомлення про характер програми і заборону перегляду чи прослуховування її неповнолітніми.

Час публічного показу, публічного сповіщення фільмів еротичного чи сексуального характеру, щодо яких встановлені певні обмеження глядацької аудиторії, визначається умовами їх демонстрування відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

З метою контролю за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства про захист суспільної моралі у планах роботи на I-е та II-е півріччя 2011 року Національною радою передбачено здійснити:

- цільові моніторинги мовлення загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет виконання Закону України "Про захист суспільної моралі" та рішень Національної ради щодо використання позначок класифікації відеопродукції, яка поширюється телерадіоорганізаціями (квітень, листопад);

- тематичний моніторинг на предмет дотримання місцевими телерадіоорганізаціями норм Закону України "Про захист суспільної моралі" та рішень Національної ради щодо використання позначок класифікації відеопродукції, яка поширюється телерадіоорганізаціями (жовтень);

- аналіз виконання місцевими телерадіоорганізаціями законодавства про захист суспільної моралі та рішень Національної ради щодо використання позначок класифікації відеопродукції, яка поширюється телерадіоорганізаціями (листопад).

Здійснюючи контроль за програмним наповненням ефіру загальнонаціональних, регіональних та місцевих телерадіоорганізацій, Національна рада фіксувала наявність програм (передач), зміст яких мав ознаки порушення законодавства про захист суспільної моралі, трансляцію анонсів та фільмів з ознаками порушення ч. 2 ст. 62 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Секретаріатами представників Національної ради в областях (регіонах) здійснено близько 600 моніторингів програмного наповнення телерадіокомпаній та мереж провайдерів програмної послуги, в ході яких фіксувався стан дотримання норм суспільної моралі в телерадіоінформаційному просторі.

Встановлено, що в цілому телерадіоорганізації в регіонах дотримуються норм Закону України "Про захист суспільної моралі", рішень Національної ради щодо використання ними в ефірі візуальних позначок класифікації відеопродукції та рішення Національної ради N 1101 від 11.06.2008 про Правила ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби). Місцевий ефір практично не містить фільмів, передач з елементами жахів, насильства, еротики, які могли б завдати шкоди моральному здоров'ю дітей та молоді. Виявлено лише поодинокі випадки недотримання встановлених норм, переважну більшість з яких на сьогодні усунено.

Аналіз результатів моніторингів та перевірок телерадіоорганізацій, здійснених Національною радою протягом 2011 року, виявив у мовленні вітчизняних телерадіокомпаній такі типові ознаки порушення вимог законодавства у сфері суспільної моралі:

- відсутність спеціального попередження перед трансляцією передач, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва;

- трансляція анонсів програм та передач, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, у відрізках мовлення з 6:00 до 23:00;

- трансляція фільмів, не розрахованих на дитячу аудиторію, а також зі сценами насилля, які транслюються у денний час і доступні для перегляду неповнолітньою аудиторією, що підпадає під визначення "необґрунтований показ насильства";

- трансляція передач, так званих "реаліті-шоу", які містять еротичні фрагменти та ненормативну лексику, у час, доступний для неповнолітньої аудиторії, що може завдати шкоди їхньому моральному та психічному здоров'ю;

- через відсутність законодавчого розмежування понять "реклама" та "спонсорство" по відношенню до порядку трансляції в ефірі телеканалів України знаків для товарів і послуг, під якими випускаються алкогольні напої, спостерігається спонсорська інформація алкоголю у час, доступний для перегляду неповнолітньою аудиторією.

Діяльність телерадіоорганізацій України, які не дотримуються норм чинного законодавства щодо захисту суспільної моралі, Національна рада неодноразово розглядала на своїх засіданнях.

Зокрема, за ретрансляцію іноземних програм, зміст яких не було адаптовано до вимог законодавства України, у т. ч. до Закону України "Про захист суспільної моралі", 8 провайдерам програмної послуги було оголошено попередження (ТОВ "ТРК Смарт" (м. Вінниця), ТОВ ВКФ "Запорожелектронснаб" (м. Запоріжжя), ЗАТ "Кабельна телевізійна система" (м. Запоріжжя), ПП "Колумбус" (м. Тернопіль), ПП ТРК "Колумбус-Плюс" (м. Тернопіль), ТОВ "Густав" (м. Тернопіль), ТОВ "ВІЖН ТБ" (м. Київ), ТОВ "Воля-кабель" (м. Київ).

Також на засіданні Національної ради за порушення часу демонстрації мультиплікаційного фільму "Південний парк", визначеного прокатним посвідченням, ТОВ "Музичне телебачення" (м. Київ) було оголошено попередження.

За виявлені під час перевірок ознаки порушення законодавства про захист суспільної моралі три телерадіокомпанії ЗАТ "Радіо-Трек" (м. Рівне), ТОВ "Новий канал" (м. Київ), ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (м. Київ) зобов'язано привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства.

За порушення законодавства про захист суспільної моралі, виявлені Національною радою під час моніторингу ефіру ТОВ "Гравіс" (СІТІ), м. Київ, та ЗАТ "ТРК "Люкс", м. Київ, вказаним телерадіокомпаніям надіслано листи з вимогою привести діяльність у відповідність до чинного законодавства.

На підставі зафіксованих моніторингом Національної ради ознак порушень законодавства про захист суспільної моралі в ефірі загальнонаціональних телекомпаній ухвалено рішення про здійснення упродовж жовтня - листопада поточного року позапланових перевірок:

- ТОВ "ТРК "Студія 1+1", м. Київ, за трансляцію передачі "Діти напрокат";

- ТОВ "ТРК "Студія 1+1", м. Київ, за трансляцію передачі "Секс-місія";

- ТОВ "Міжнародна комерційна ТРК" (ICTV), м. Київ за трансляцію передачі "Джентльмени на дачі";

- ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс" (К1) за трансляцію передачі "Big Brother".

По завершенні перевірок Національна рада розгляне їх результати і у разі підтвердження зафіксованих моніторингом ознак порушень до вказаних телекомпаній буде вжито заходів, передбачених чинним законодавством.

Здійснюючи наглядові повноваження, Національна рада неодноразово фіксувала наявність передач та фільмів, зміст яких мав ознаки порушення законодавства про захист суспільної моралі в ефірі загальнонаціональних телекомпаній.

Трансляція фільмів з ознаками порушення умов прокатних посвідчень має систематичний характер. Фільми, які мають обмеження глядацької аудиторії і повинні транслюватись щонайменше після 19 години, іноді транслюються протягом денного ефіру. Більшість з цих фільмів отримали обмеження глядацької аудиторії, тому що демонструють сцени насилля та жорстокості. Подібний порядок трансляції суперечить не тільки вітчизняному законодавству, а й Європейській конвенції про транскордонне мовлення.

Всупереч рішенню Національної ради N 781 від 18.06.2003 "Про затвердження системи візуальних позначок класифікації кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована" вітчизняні мовники іноді транслюють в ефірі фільми без позначок класифікації відеопродукції або з позначками, що не відповідають аудиторії, зазначеній в прокатному посвідченні.

Також зафіксовано трансляцію фільмів без прокатного посвідчення (інформацію підтверджено Мінкультом), що є порушенням вимог ст. 15 Закону України "Про кінематографію".

У разі підтвердження зазначених ознак порушень Національна рада вживає відповідних заходів.

Так, в ефірі ТзОВ "Телерадіокомпанії "ЛАН", м. Стрий Львівської області, художні фільми іноземного виробництва демонструвалися без візуальних позначок, про що засвідчив моніторинг, здійснений 13 лютого 2011 року. Керівнику компанії було надіслано відповідне повідомлення, після чого порушення усунено.

30 і 31 серпня 2011 року в ефірі ТОВ "Чорноморська ТРК", м. Сімферополь, демонструвалися художні фільми ("Адмирал Нахимов" та "Выборгская сторона") без наявності візуальних позначок класифікації кіновідеопродукції. Представником Національної ради в АР Крим було надіслано на адресу компанії відповідний припис, після чого подібних ознак порушень не було зафіксовано.

17 грудня 2008 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення". Конвенція набула чинності в Україні з 1 липня 2009 року.

Основними нормами стосовно вирішення питань ретрансляції еротичних програм є статті 7 та 28 Конвенції. Ці норми стосуються надання інформації, змісту телепрограм, співвідношення з внутрішнім законодавством.

Так, ст. 7 Конвенції забороняє порнографію та трансляцію програм, які можуть завдати шкоди фізичному, моральному та психічному розвитку дітей, у час та у формі, яка є доступною для дітей та підлітків. Проте це положення має загальний характер, а у частині заборони порнографії територіальний, а не загальноєвропейський характер, оскільки на сьогодні не існує загальноприйнятих визначень порнографії, які б приймались усіма країнами Європи. Це питання експертної оцінки програм, на що Національна рада відповідних повноважень не має.

Стаття 28 Конвенції дозволяє застосування більш суворих правил до програмних послуг, які враховують внутрішнє законодавство. У даному контексті положення Конвенції відповідають вимогам Закону України "Про захист суспільної моралі" та статті 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Закон України "Про захист суспільної моралі" передбачає певні обмеження, обов'язкові для поширення телепрограм еротичного змісту, але повноваження щодо експертизи еротичних програм іноземного походження Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі залишаються нечітко визначеними, що ускладнює проведення експертиз на предмет наявності порнографії.

На сьогодні в Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з частиною 1 статті 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", немає жодної форматної еротичної програми, розрахованої на дорослу аудиторію.

Утім заяви про внесення іноземних програм еротичного змісту до переліку адаптованих з подальшим поширенням на території України продовжують надходити до Національної ради.

Тому єдиним можливим виходом з ситуації є дотримання норм Конвенції через нівелювання різниці у походженні еротичних програм шляхом виконання вимог внутрішнього законодавства та запровадження механізму ретрансляції еротичних програм, які б унеможливлювали доступ дитячої та підліткової аудиторії до їх перегляду.

 

Додаток 2
до Інформації про результати моніторингу практики застосування законодавства з питань захисту суспільної моралі


ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

(станом на I квартал 2012 року) (в частині аналізу, моніторингу, нагляду, контролю, попередження поширення інформації, що завдає шкоди фізичному, моральному, інтелектуальному, психологічному стану населення, а також притягнення винних у порушенні чинного законодавства осіб до відповідальності)

Види інформаційної продукції:

1. Телепродукція, в тому числі реклама

2. Радіопродукція, в тому числі реклама

3. Інформація в мережі Інтернет, в тому числі реклама

4. Мобільний контент

5. Продукція друкованих засобів масової інформації

6. Видавнича продукція

7. Реклама (у тому числі зовнішня реклама, в друкованих засобах масової інформації)

8. Кіно- та відеопродукція, що демонструється в кінотеатрах

9. Кіно- та відеопродукція на електронних носіях

10. Аудіопродукція на електронних носіях

11. Видовищні заходи

12. Комп'ютерні та відеоігри

Вид інформаційної продукції

Телепродукція, в тому числі реклама

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про телебачення і радіомовлення"ЗУ "Про рекламу"ЗУ "Про кінематографію"ЗУ "Про захист суспільної моралі"Положення про державну реєстрацію фільмів, затверджене наказом Мінкульту N 571 від 31.08.2004Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затверджене постановою КМУ N 1315 від 17.08.98

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
МВС із залученням Держкіно та місцевих органів управління кінематографією, державних інспекторів з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної
власності, Держкомтелерадіо щодо платного чи безоплатного публічного показу фільмів каналами мовлення ефірного, супутникового і кабельного телебачення
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Антимонопольний комітет України - здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, - державне регулювання та нагляд у сфері телекомунікацій, інформатизації.

Реєстрація

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення - Державний реєстр телерадіоорганізацій України, що містить інформацію про телерадіоорганізації, які отримали ліцензію на мовлення або зареєструвалися як суб'єкти інформаційної діяльності

Ліцензування (видача дозволів)

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення - ліцензування телерадіомовлення
Держкіно - державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (власникам телевізійного права)

Застосування санкцій за порушення законодавства

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Суд за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, складених посадовими особами Міністерства внутрішніх справ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представниками в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, а також за результатами розгляду заяви Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення про анулювання ліцензій

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

Порушення ст. 2 ЗУ "Про захист суспільної моралі"; реклама пива; торгових марок алкогольних напоїв.

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

Відсутність технічних можливостей для цілодобової фіксації та зберігання великих обсягів отриманої інформації.
Ненадання інформації органом, відповідальним за проведення моніторингу згідно чинного законодавства.

Можливі шляхи вирішення проблеми

Забезпечення відповідного бюджетного фінансування;
Обмеження (по кількості телеканалів та по часу проведення моніторингу).
Налагодження співпраці з органом, відповідальним за проведення моніторингу згідно чинного законодавства


Вид інформаційної продукції

Радіопродукція, в тому числі реклама

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про телебачення і радіомовлення"ЗУ "Про рекламу"ЗУ "Про захист суспільної моралі"

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, - державне регулювання та нагляд у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом.

Реєстрація

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення - реєстр телерадіоорганізацій України, що містить інформацію про телерадіоорганізації, які отримали ліцензію на мовлення або зареєструвалися як суб'єкти інформаційної діяльності.

Ліцензування (видача дозволів)

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення - ліцензування телерадіомовлення

Застосування санкцій за порушення законодавства

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, суд за результатами розгляду заяви Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення про анулювання ліцензій

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

Порушення моральних та етичних норм; використання брутальних та лайливих слів.

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

Відсутність технічних можливостей для цілодобової фіксації та зберігання великих обсягів отриманої інформації;
Ненадання інформації органом, відповідальним за проведення моніторингу згідно чинного законодавства.

Можливі шляхи вирішення проблеми

Забезпечення відповідного бюджетного фінансування.
Обмеження (по кількості телеканалів та по часу проведення моніторингу).
Налагодження співпраці з органом, відповідальним за проведення моніторингу згідно чинного законодавства.


Вид інформаційної продукції

Інформація в мережі Інтернет, в тому числі реклама

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про інформацію"ЗУ "Про захист суспільної моралі"ЗУ "Про рекламу"ЗУ "Про телекомунікації"

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

-

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації - державне регулювання та нагляд у сфері телекомунікацій

Реєстрація

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, - реєстрація у сфері надання телекомунікаційних послуг; ведення реєстра операторів і провайдерів телекомунікацій

Ліцензування (видача дозволів)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, - ліцензування у сфері надання телекомунікаційних послуг.
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - висновок про відповідність продукції електронних засобів масової інформації сексуального характеру законодавству про захист суспільної моралі й можливість їх обігу на території України.

Застосування санкцій за порушення законодавства

Суд щодо притягнення винних осіб до відповідальності

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

Порушення ст. 2 ЗУ "Про захист суспільної моралі"

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

Відсутність правового механізму здійснення моніторингу.
Відсутність технічних можливостей для цілодобової фіксації та зберігання великих обсягів отриманої інформації.

Можливі шляхи вирішення проблеми

Внесення змін до чинного законодавства.
Покращення технічних можливостей здійснення моніторингу.
Налагодження співпраці з відповідними державними органами (посилення співпраці з правоохоронними органами щодо здійснення належного контролю за поширенням в українському сегменті мережі Інтернет інформаційних матеріалів, що негативно впливають на суспільну мораль).


Вид інформаційної продукції

Мобільний контент

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про інформацію"ЗУ "Про захист суспільної моралі"ЗУ "Про телекомунікації"

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

-

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, - державне регулювання та нагляд у сфері телекомунікацій

Реєстрація

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, - реєстрація у сфері надання телекомунікаційних послуг; ведення реєстра операторів і провайдерів телекомунікацій

Ліцензування (видача дозволів)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, - ліцензування у сфері надання телекомунікаційних послуг.

Застосування санкцій за порушення законодавства

Суд щодо притягнення винних осіб до відповідальності

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

Порушення ст. 2 ЗУ "Про захист суспільної моралі"; вільний доступ до продукції еротичного та порнографічного характеру.

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

Відсутність правового механізму здійснення моніторингу.
Відсутність технічних можливостей для фіксації та зберігання великих обсягів інформації.
Відсутність єдиного реєстру мобільного контенту.

Можливі шляхи вирішення проблеми

Формування єдиного реєстру мобільного контенту.


Вид інформаційної продукції

Продукція друкованих засобів масової інформації

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"ЗУ "Про захист суспільної моралі"

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

-

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Державний комітет телебачення і радіомовлення - щодо наявності ліцензії та дотримання спеціалізованими друкованими засобами масової інформації сексуального чи еротичного характеру ліцензійних умов (не діє)
Міністерство внутрішніх справ України

Реєстрація

Міністерство юстиції України -
формування і забезпечення реалізації політики у сфері реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
Державна реєстраційна службу України - державна реєстрація друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, регіональної та/або зарубіжної сфери розповсюдження, а також інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;
ведення Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.
Державний комітет телебачення та радіомовлення України - реєстрація спеціалізованих друкованих засобів масової інформації сексуального чи еротичного характеру (не діє)

Ліцензування (видача дозволів)

Комітет телебачення та радіомовлення України - ліцензування спеціалізованих друкованих засобів масової інформації сексуального чи еротичного характеру (не діє)
Державний комітет телебачення і радіомовлення України - дозвіл на розповсюдження зарубіжних друкованих засобів масової інформації на території України
Законодавство щодо ліцензування не приведено у відповідність із нормами ЗУ "Про захист суспільної моралі"

Застосування санкцій за порушення законодавства

Суд щодо припинення випуску друкованих засобів масової інформації, що використовуються для поширення відомостей, визначених частиною першою статті 3 ЗУ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"Суд щодо притягнення винних осіб до відповідальності

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

Порушення ст. 2 ЗУ "Про захист суспільної моралі"

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

Недоліки законодавчого регулювання (визначення поняття засіб масової інформації еротичного характеру, недостатня врегульованість питання притягнення до відповідальності винних за порушення законодавства у даній сфері осіб, наслідком яких є висвітлення виданнями, які під час державної реєстрації не декларували себе як еротичні, питань сексу та використання сексуальної тематики як провідної фактично без подальшого притягнення їх до юридичної відповідальності.

Можливі шляхи вирішення проблеми

Налагодження співпраці з відповідними державними органами (продовження співпраці з Державною реєстраційною службою України в частині посилення контролю за розповсюдженням друкованих ЗМІ еротичного характеру).


Вид інформаційної продукції

Видавнича продукція

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про видавничу справу"ЗУ "Про захист суспільної моралі"

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

-

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Державний комітет телебачення і радіомовлення України видає видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження довідку про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою.
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Міністерство внутрішніх справ України

Реєстрація

Державний комітет телебачення і радіомовлення - Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.
Книжкова палата України - державна бібліографічна реєстрація та централізована каталогізація всіх без винятку видів видань, випущених в Україні

Ліцензування (видача дозволів)

-

Застосування санкцій за порушення законодавства

Суд щодо притягнення винних осіб до відповідальності

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

-

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

Відсутність правового механізму здійснення моніторингу.

Можливі шляхи вирішення проблеми

-


Вид інформаційної продукції

Реклама (у тому числі зовнішня реклама, в друкованих засобах масової інформації)

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про рекламу"ЗУ "Про захист суспільної моралі"ЗУ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

-

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі

Реєстрація

-

Ліцензування (видача дозволів)

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, обласні державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим - дозволи на розміщення зовнішньої реклами (без втручання у її форму та зміст)

Застосування санкцій за порушення законодавства

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів -
приймає рішення щодо визнання реклами недобросовісною, визнання порівняння в рекламі неправомірним;
звертатися з позовом до суду щодо протиправних дій рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, заборони відповідної реклами та її публічного спростування.
Суд щодо заборони реклами, її публічного спростування та притягнення винних осіб до відповідальності

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

Сексизм в рекламі

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

Відсутність правового механізму здійснення моніторингу

Можливі шляхи вирішення проблеми

-


Вид інформаційної продукції

Кіно- та відеопродукція, що демонструється в кінотеатрах

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про кінематографію";
ЗУ "Про захист суспільної моралі";
Положення про державну реєстрацію фільмів, затверджене наказом Мінкульту N 571 від 31.08.2004;
Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затверджене постановою КМУ N 1315 від 17.08.98;
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджені наказом Держкомпідприємництва, МОН від 03.07.2002 N 71/382

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

-

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Держкіно та місцеві органи управління кінематографією
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Державна служба інтелектуальної власності

Реєстрація

Державне агентство з питань кіно та місцеві органи управління кінематографією - Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, Державний реєстр фільмів
Державна служба інтелектуальної власності - державна реєстрація, ведення державних реєстрів об'єктів права інтелектуальної власності.

Ліцензування (видача дозволів)

Держкіно - державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (власникам кінотеатрального права)
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - Висновок про відповідність кіно-, аудіо-, відеопродукції сексуального чи еротичного характеру законодавству про захист суспільної моралі й можливість їх публічної демонстрації кінотеатрами, відеосалонами, відеозалами на території України.
Державна служба інтелектуальної власності - щодо ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Застосування санкцій за порушення законодавства

Суд за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення у сфері кінематографії, складених посадовими особами Державного агентства України з питань кіно.
Суд щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

-

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

-

Можливі шляхи вирішення проблеми

-


Вид інформаційної продукції

Кіно- та відеопродукція на електронних носіях

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про кінематографію"ЗУ "Про захист суспільної моралі"Положення про державну реєстрацію фільмів, затверджене наказом Мінкульту N 571 від 31.08.2004;
Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затверджене постановою КМУ N 1315 від 17.08.98;
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затвердженінаказом Держкомпідприємництва, МОН від 03.07.2002 N 71/382

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

-

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

МВС із залученням в установленому порядку Держкіно та місцевих органів управління кінематографією, державних інспекторів з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності, Держспоживстандарту - щодо тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продажу та передачі їх у прокат для домашнього відео
Держспоживстандарт - щодо дотримання правил роздрібного продажу фільмокопій на відеоносіях та передачі їх у прокат
Державне агентство з питань кіно
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Державна служба інтелектуальної власності

Реєстрація

Державне агентство з питань кіно та місцеві органи управління кінематографією - Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, Державний реєстр фільмів.
Державна служба інтелектуальної власності - державна реєстрація, ведення державних реєстрів об'єктів права інтелектуальної власності.

Ліцензування (видача дозволів)

Держкіно - державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (власникам права публічного, комерційного відео)
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - Висновок про відповідність продукції та аудіо-, відеокасет із записами сексуального чи еротичного характеру законодавству про захист суспільної моралі й можливість їх продажу або прокат населенню на території України
Державна служба інтелектуальної власності - щодо ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Застосування санкцій за порушення законодавства

Суд за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, складених посадовими особами органів внутрішніх справ, Державного агентства України з питань кіно та Держспоживстандарту України.
Суд щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

-

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

-

Можливі шляхи вирішення проблеми

-


Вид інформаційної продукції

Аудіопродукція на електронних носіях

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про захист суспільної моралі"Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджені наказом Держкомпідприємництва, МОН від 03.07.2002 N 71/382

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

-

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Міністерство внутрішніх справ України
Державна служба інтелектуальної власності

Реєстрація

Державна служба інтелектуальної власності - державна реєстрація, ведення державних реєстрів об'єктів права інтелектуальної власності.

Ліцензування (видача дозволів)

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - Висновок про відповідність продукції та аудіо-, відеокасет із записами сексуального чи еротичного характеру законодавству про захист суспільної моралі й можливість їх продажу або прокат населенню на території України
Державна служба інтелектуальної власності - щодо ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Застосування санкцій за порушення законодавства

Суд щодо притягнення винних осіб до відповідальності

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

-

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

-

Можливі шляхи вирішення проблеми

-


Вид інформаційної продукції

Видовищні заходи

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про театри і театральну справу"ЗУ "Про гастрольні заходи в Україні"ЗУ "Про захист суспільної моралі"Порядок організації та проведення гастрольних заходів, затверджений постановою КМУ від 15.01.2004 N 35

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

-

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Міністерство культури України
Міністерство внутрішніх справ України

Реєстрація

Мінкультури на підставі відомостей, що подаються Міністерством культури Автономної Республіки Крим, Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської держадміністрації, управліннями культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, формує Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.

Ліцензування (видача дозволів)

Міністерство культури АРК, Головне управління культури і мистецтв Київської міської держадміністрації, управління культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій - свідоцтво про проведення гастрольного заходу.
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - Висновок про відповідність видовищного заходу сексуального чи еротичного характеру законодавству про захист суспільної моралі й можливість його проведення на території України

Застосування санкцій за порушення законодавства

Суд щодо обмеження або заборона публічного виконання чи публічного показу театральної постановки, а також інших видів її використання
Суд щодо притягнення винних осіб до відповідальності

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

-

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

-

Можливі шляхи вирішення проблеми

-


Вид інформаційної продукції

Комп'ютерні та відеоігри

Нормативно-правова база, що регулює виробництво і обіг

ЗУ "Про захист суспільної моралі"
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджені наказом Держкомпідприємництва, МОН від 03.07.2002 N 71/382

Найменування державного органу, що уповноважений здійснювати

Моніторинг

-

Аналіз

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства при розповсюдженні

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
Міністерство внутрішніх справ України
Державна служба інтелектуальної власності

Реєстрація

Державна служба інтелектуальної власності веде реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Ліцензування (видача дозволів)

Державна служба інтелектуальної власності - щодо ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Застосування санкцій за порушення законодавства

Суд щодо притягнення винних осіб до відповідальності

Наявні порушення у сфері захисту суспільної моралі

-

Проблеми моніторингу, аналізу, нагляду і контролю

-

Можливі шляхи вирішення проблеми

-

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали