НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.06.2012 р. N 40-117/2808-6412

Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду

Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем, Департаменту інспектування банків, Департаменту пруденційного нагляду, Юридичному департаменту, Територіальним управлінням Національного банку України, Навчальним закладам Національного банку України, Асоціації "Незалежна асоціація банків України", Асоціації "Український кредитно-банківський Союз", Асоціації українських банків, банкам України


Щодо розрахунку економічних нормативів

У зв'язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України від 20.06.2012 N 250 (Постанова N 250)1, якою затверджено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні2, до програмного комплексу, починаючи зі звітної дати 11.07.2012, вносяться такі зміни:


1 Зареєстрована у Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за N 1030/21342;

2 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами).

1. До розрахунку економічних нормативів поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) включити до активів необтяжені облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, без урахування строку до погашення. У зв'язку з цим до форми N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" (далі - форма N 631), з урахуванням змін, внесених постановою Правління Національного банку України від 08.06.2012 N 225 (Постанова N 225), внести такі зміни:

1.1. У таблиці форми N 631:

колонки першу та другу рядків 3.2 - 3.5 викласти в такій редакції:

"3.2. у портфелі банку на продаж (крім облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України);

3.3. облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж,

із них:

3.3.1. державні цінні папери в портфелі банку на продаж, випущені для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

3.4. у портфелі банку до погашення (крім облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України);

3.5. облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення,

із них:

3.5.1. державні цінні папери в портфелі банку до погашення, випущені для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

3.6. нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України;

3.7. резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж та до погашення".

1.2. У поясненні щодо заповнення форми N 631:

1.2.1. у абзаці другому після слова "крім" доповнити літерою, цифрою та словом "R012 та";

1.2.2. абзац четвертий доповнити цифрами "3.5, 3.6";

1.2.3. у таблиці абзацу тринадцятого:

рядки 3.2 - 3.5 викласти в такій редакції:

1

2

3

4

3.2

у портфелі банку на продаж (крім облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України)

1411, 1412, 1413, 1414, 1415/3,9А-П, 1416/3,9КА, 1417/3,9

за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів)

3.3

облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410, 1415/2,4А-П, 1416/2,4КА, 1417/2,4, 1430, 1435А-П, 1436КА, 1437

на вимогу

3.3.1

державні цінні папери в портфелі банку на продаж, випущені для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

1410/1, 1415/2А-П, 1416/2, 1417/2

на вимогу

3.4

у портфелі банку до погашення (крім облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України)

1421, 1422, 1423, 1424, 1426/3, 9КА, 1427/3, 9

за аналітичним обліком

3.5

облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1420, 1426/2, 4КА, 1427/2,4, 1440, 1446КА, 1447

на вимогу

3.5.1

державні цінні папери в портфелі банку до погашення, випущені для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

1420/1, 1426/2, 1427/2

на вимогу

3.6

нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України

1408, 1418, 1428, 1438, 1448

за аналітичним обліком

3.7

резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж та до погашення

1490КА, 1491КА

за аналітичним обліком


1.2.4. Доповнити пояснення до форми N 631 двома новими абзацами такого змісту:

"Під час розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) довгострокові активні операції, які здійснені з перевищенням строків розміщення над строками залучення коштів, розраховуються за даними форми N 631 (файл А7), а саме:

рядок 15 (кол. 11 + кол. 12 + кол. 13 + кол. 14 + кол. 15 + кол. 16) - рядок 33 (кол. 11 + кол. 12 + кол. 13 + кол. 14 + кол. 15 + кол. 16) - рядок 3.3.1 та 3.5.1 (кол. 11 + кол. 12 + кол. 13 + кол. 14 + кол. 15 + кол. 16).

Якщо отримане значення більше нуля, то це значення зважується на коефіцієнт ризику 50 відсотків."

2. До розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2):

2.1. включити аналітичний розподіл за наступними рахунками:

1416/3,4КА із коефіцієнтом ризику 0 %;

1417/3,4 із коефіцієнтом ризику 0 %;

1426/3,4КА  із коефіцієнтом ризику 0 %;

1427/3,4 із коефіцієнтом ризику 0 %.

2.2. виключити аналітичний розподіл за наступними рахунками:

1416/1КА із коефіцієнтом ризику 0 %;

1417/1 із коефіцієнтом ризику 0 %;

1426/1КА із коефіцієнтом ризику 0 %;

1427/1 із коефіцієнтом ризику 0 %.

3. Викласти складову розрахунку економічного нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) "ОК" у такій редакції:

"ОК" = 5000 + 5003 + 5010 + 5020 + 5021+ 5022 - Рпр/з - [5001 + 5002 + (4300 - 4309) + 4310 + 5031] - (РР - ФР) + 3630/1,3.

4. Викласти складову розрахунку економічних нормативів максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), загальної суми інвестування (Н12) "СТ" у такій редакції:

"СТ" - статутний капітал банку (5000П - 5001КП - 5002КП + 3630/1,3П);

5. У файлі С5 "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів" за параметром R013:

5.1. Ввести аналітичний розподіл:

- за рахунком 1415АП "Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж":

1415/2АП - "Переоцінка державних цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України у портфелі банку на продаж, випущених для фінансування заходів по чемпіонату Європи 2012 р. з футболу";

1415/3АП - "Переоцінка цінних паперів органів державної влади (крім ОВДП), облігацій ДІУ, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, у портфелі банку на продаж";

1415/4АП - "Переоцінка ОВДП, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж (крім державних цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж, випущених для фінансування заходів по чемпіонату Європи 2012 р. з футболу)";

1415/9АП - "Переоцінка боргових цінних паперів, органів місцевого самоврядування, інших боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі на продаж";

- за рахунком 1416КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж":

1416/3КА - "Неамортизований дисконт за цінними паперами органів державної влади (крім ОВДП), облігаціями ДІУ, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, у портфелі банку на продаж";

1416/4КА - "Неамортизований дисконт за ОВДП, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж (крім державних ЦП, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж, випущених для фінансування заходів по чемпіонату Європи 2012 р. з футболу)";

- за рахунком 1417А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж":

1417/3А - "Неамортизована премія за цінними паперами органів державної влади (крім ОВДП), облігаціями ДІУ, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, у портфелі банку на продаж";

1417/4А - "Неамортизована премія за ОВДП, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж (крім державних цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж, випущених для фінансування заходів по чемпіонату Європи 2012 р. з футболу)";

- за рахунком 1426КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення":

1426/3КА - "Неамортизований дисконт за цінними паперами органів державної влади (крім ОВДП), облігаціями ДІУ, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, у портфелі банку до погашення";

1426/4КА - "Неамортизований дисконт за ОВДП, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення (крім державних цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення, випущених для фінансування заходів по чемпіонату Європи 2012 р. з футболу)";

- за рахунком 1427А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення":

1427/3А - "Неамортизована премія за цінними паперами органів державної влади (крім ОВДП), облігаціями ДІУ, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, у портфелі банку до погашення";

1427/4А - "Неамортизована премія за ОВДП, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення (крім державних цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення, випущених для фінансування заходів по чемпіонату Європи 2012 р. з футболу)";

5.2. Закрити аналітичний розподіл за такими рахунками:

1416/1 - "Неамортизований дисконт за цінними паперами органів державної влади, облігаціями ДІУ, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України";

1417/1 - "Неамортизована премія за цінними паперами органів державної влади, облігаціями ДІУ, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України";

1426/1 - "Неамортизований дисконт за цінними паперами органів державної влади, облігаціями ДІУ, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України";

1427/1 - "Неамортизована премія за цінними паперами органів державної влади, облігаціями ДІУ, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України".

 

Заступник Голови
Національного банку України

І. В. Соркін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали