Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо укладення договору на проведення оцінки об'єкта аукціону

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 грудня 2010 року N 1853

Щодо укладення договору на проведення оцінки об'єкта аукціону

На виконання Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 N 689, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України (ФДМУ) від 25.11.2003 N 2100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1194/8515 (із змінами), згідно з інструктивним листом ФДМУ від 24.06.2010 N 10-36-8103 наказую:

1. Викласти додаток до наказу ФДМУ від 30.09.2009 N 1536 у новій редакції (додається).

2. Центральному апарату ФДМУ та регіональним відділенням ФДМУ керуватися зразком договору, поданому у вищезазначеному додатку, під час укладення угод із суб'єктами оціночної діяльності-переможцями конкурсів.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду 

О. Рябченко 


 

Додаток
до наказу ФДМУ
13.12.2010 N 1853 


ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР
на проведення оцінки Об'єкта аукціону

м.____ 

"___"_ 200    р. 

_ в особі , що діє
                       (назва органу приватизації)                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                                                               уповноваженої особи органу приватизації)
на підставі _____
__
(далі - Замовник), з однієї сторони, та ______
                                                                                                                              (назва суб'єкта оціночної діяльності)
в особі _______,
                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи суб'єкта оціночної діяльності)
який діє на підставі _________,
                                                         (назва уставного документа або свідоцтва про реєстрацію фізичної особи - підприємця)
зареєстрованого ________ за N ___________
                                                              (дата)
__
(номер уставного документа або свідоцтва про реєстрацію фізичної особи - підприємця та назва державного органу , що здійснив реєстрацію)
(далі - Суб'єкт оціночної діяльності), з іншої сторони (разом - сторони), уклали цей договір про наступне (далі - Договір): 


1. Предмет Договору

Суб'єкт оціночної діяльності за завданням Замовника проводить оцінку об'єкта аукціону
__
                                                  (назва об'єкта аукціону: назва об'єкта приватизації і місце розташування
__
                                                         земельної ділянки (земельних ділянок), на якій він розташований)
(далі - Об'єкт), а Замовник зобов'язується прийняти виконану роботу і оплатити її. 


2. Мета проведення оцінки

Оцінка Об'єкта проводиться з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.

3. Вид вартості майна

Початкова вартість Об'єкта визначається згідно з Порядком продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 N 689, з урахуванням видів вартості, встановлених для об'єкта приватизації та земельних ділянок відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891, Національних стандартів оцінки та Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 N 1531.

4. Дата оцінки та порядок її виконання

4.1. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний виконати роботи з оцінки Об'єкта станом на ________ 200_ р.

4.2. Виконання робіт здійснюється в такій послідовності:

перший етап - проведення оцінки і складання звіту про оцінку Об'єкта відповідно до абзацу 3 п. 5 наказу Фонду державного майна України від 19.11.2010 N 1707 та вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891. Строк виконання робіт календарних днів від дати підписання Договору;

другий етап - доопрацювання результатів оцінки з метою приведення звіту про оцінку Об'єкта у відповідність до нормативно-правових актів з оцінки майна в разі виявлення за результатами рецензування недотримання вимог зазначених актів.

5. Вартість робіт та порядок розрахунків

5.1. Загальна вартість виконаних робіт з оцінки Об'єкта становить ________ гривень, у тому числі ПДВ гривень.
                                  (сума зазначається цифрами та літерами з урахуванням або без
                               урахування податку на додану вартість залежно від індивідуального
                                          порядку розрахунків Суб'єкта оціночної діяльності)

5.2. Розрахунки між сторонами здійснюються в такій послідовності. Протягом десяти банківських днів від дати підписання акта приймання-передавання робіт Замовник перераховує на рахунок Суб'єкта оціночної діяльності суму в розмірі 100 % від загальної вартості робіт, що становить _________ гривень, у тому числі ПДВ __________ гривень.
                                                                                         (сума зазначається цифрами та літерами з урахуванням або без
                                                                                      урахування податку на додану вартість залежно від індивідуального
                                                                                                     порядку розрахунків Суб'єкта оціночної діяльності) 


У разі відсутності фінансування з Державного бюджету України Замовник не несе відповідальності за прострочення оплати, але зобов'язується оплатити виконані роботи відразу після надходження коштів з Державного бюджету України.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Відповідно до документів, поданих на конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, __
                                                                                      (назва Суб'єкта оціночної діяльності)
зобов'язаний залучити до виконання робіт з оцінки, складання і підписання звіту про оцінку Об'єкта та висновку про вартість Об'єкта таких оцінювачів:
__
                                                                                (прізвища, імена та по батькові оцінювачів) 


6.2. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний своєчасно виконати оцінку та в разі потреби своєчасно доопрацювати результати оцінки.

6.3. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний доводити Замовнику правильність оцінки.

6.4. Суб'єкт оціночної діяльності та Замовник не несуть відповідальності за наслідки, що виникли під час або внаслідок використання третьою особою результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.

6.5. Замовник зобов'язаний сприяти наданню Суб'єкту оціночної діяльності необхідної інформації про Об'єкт, яка відповідно до чинного законодавства має бути в балансоутримувача Об'єкта, або в органів, уповноважених управляти державним майном.

6.6. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний у триденний строк від дати підписання Договору подати керівництву Об'єкта (копію - Замовнику) інформацію про перелік документів, необхідних йому для проведення робіт з оцінки, відповідно до наказу Фонду державного майна України від 19.11.2010 N 1707.

6.7. Суб'єкт оціночної діяльності у процесі виконання робіт з оцінки та рецензування звіту зобов'язаний інформувати Замовника стосовно отримання повного комплекту необхідних документів для оцінки від керівництва Об'єкта.

В іншому разі Суб'єкт оціночної діяльності має повідомляти Замовника та керівництва Об'єкта про ненадання (несвоєчасне надання) документів з метою вжиття з їх боку відповідних заходів.

6.8. У разі потреби під час проведення робіт з оцінки Об'єкта або рецензування звіту про оцінку Об'єкта суб'єкт оціночної діяльності може звертатися до Замовника та керівництва Об'єкта щодо уточнення переліку необхідної йому документації та інформації.

6.9. Замовник зобов'язаний надати Суб'єкту оціночної діяльності у строк, що не перевищує три робочих дні до закінчення строку проведення оцінки Об'єкта, акт оцінки відповідного майна та наказ Фонду державного майна України, яким затверджено зазначений акт (у разі якщо відповідно до Методики оцінки майна визначення початкової вартості об'єкта приватизації здійснюється шляхом проведення стандартизованої оцінки).

6.10. У разі потреби проведення робіт з незалежної оцінки об'єктів, які містять державну таємницю, Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний забезпечити проведення такої незалежної оцінки відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема із залученням суб'єкта оціночної діяльності, що має необхідний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданий Службою безпеки України.

6.11. У разі якщо Суб'єкт оціночної діяльності вчасно не приступає до виконання Договору Замовник може відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків за неналежне виконання умов Договору.

6.12. У разі якщо під час виконання Суб'єктом оціночної діяльності робіт, передбачених Договором, стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином в обумовлений строк, Замовник може відмовитись від Договору і вимагати відшкодування збитків або призначити Суб'єкту оціночної діяльності відповідний строк для усунення недоліків. Якщо суб'єкт оціночної діяльності не усунув недоліків у визначений строк, Замовник може відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків за неналежне виконання умов Договору.

6.13. У разі наявності поважних причин Замовник може до завершення Суб'єктом оціночної діяльності робіт, передбачених Договором, відмовитися від Договору, сплативши Суб'єкту оціночної діяльності фактичні витрати за виконаний обсяг робіт. Розрахунок фактичних витрат за виконаний обсяг робіт подається Суб'єктом оціночної діяльності Замовнику протягом п'яти робочих днів від дати отримання ним повідомлення Замовника про відмову від Договору.

7. Порядок приймання-передавання звіту

7.1. Після завершення робіт Суб'єкт оціночної діяльності передає Замовнику звіт про оцінку Об'єкта у двох примірниках та висновок про його вартість у трьох примірниках, що оформлені в установленому порядку. У висновку про вартість окремо зазначаються вартість об'єкта аукціону, вартість об'єкта приватизації та вартість земельної ділянки (земельних ділянок), на якій розташований об'єкт приватизації. У звіті про оцінку та у  висновку про вартість відображається факт включення або не включення до вартості суми податку на додану вартість залежно від вимог чинного законодавства з питань оподаткування.

Суб'єкт оціночної діяльності на вимогу Замовника дає роз'яснення щодо звіту та в разі потреби доопрацьовує його в строк, що не перевищує чотири робочих дні.

7.2. Одночасно з передачею звіту про незалежну оцінку Об'єкта Суб'єкт оціночної діяльності передає всю інформацію щодо Об'єкта, яку було зібрано ним у процесі виконання роботи.

7.3. У випадках, передбачених Договором, підставою для розрахунків між сторонами є акт приймання-передавання робіт, який складається за результатами рецензування та затвердження або погодження висновку про вартість Об'єкта у разі, якщо загальний висновок про достовірність оцінки майна, зазначений у відповідній рецензії, відповідає абзацам другому або третьому пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440. В інших випадках акт приймання передавання робіт не складається.

7.4. У разі якщо Замовник відмовляється підписати акт приймання-передавання робіт, він повинен подати письмове обґрунтування причин своєї відмови.

7.5. Датою надання Замовнику звіту з незалежної оцінки Об'єкта є дата офіційної реєстрації у
__
                                                                                            (назва органу приватизації)
поданих Суб'єктом оціночної діяльності документів. 


7.6. Датою завершення робіт є дата підписання акта приймання-передавання робіт (на підставі виконаних робіт першого, другого та третього етапів).

8. Відповідальність сторін

8.1. У разі неналежного виконання Суб'єктом оціночної діяльності зобов'язань, у тому числі невиконання робіт у строки, передбачені Договором, із Суб'єкта оціночної діяльності стягується пеня в розмірі 0,1 % від суми договору за кожний день прострочення.

8.2. Суб'єкт оціночної діяльності не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо воно є результатом неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених п. 6.5 Договору.

8.3. Спори між сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням Договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

8.4. За недостовірність висновку про вартість оцінки Об'єкта Суб'єкт оціночної діяльності несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Умови забезпечення конфіденційності

Сторони зобов'язані не розголошувати інформацію стосовно виконання робіт з оцінки, яка є конфіденційною.

10. Набуття чинності Договором, строк дії

Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором, але не пізніше ніж до 31 грудня _______  року.

11. Інші умови

11.1. Договір складено в трьох примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових угод. Зазначені угоди стають невід'ємними частинами Договору.

12. Юридичні адреси сторін

Замовник 

Суб'єкт оціночної діяльності 

______
                                 (назва органу приватизації)
______
                                                 (адреса)
______
р/р ___
в ____,
МФО _,
код за ЄДРПОУ ____,
код платника податку на
додану вартість _____
реєстраційний номер свідоцтва
______
______
 (посада уповноваженої особи
органу приватизації) оціночної діяльності)
______
                            (прізвище, ім'я та по батькові)
______
                                               (підпис) 

______
                      (назва Суб'єкта оціночної діяльності)
______
                                                (адреса)
______
р/р ___
в ____,
МФО _,
код за ЄДРПОУ ____,
свідоцтво сплати єдиного
податку від ________
N ____

______
                   (посада уповноваженої особи Суб'єкта)
______
                            (прізвище, ім'я та по батькові)
______
                                                  (підпис) 

                                                    М. П. 

                                                                   М. П. 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали