Додаткова копія: Щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 03.12.2009 р. N 14871

Центральним органам виконавчої влади 


З метою забезпечення реалізації норм постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (далі - Постанова N 526) та на підставі численних звернень центральних органів виконавчої влади щодо розроблення регламентів (інформаційних карток) з видачі документів дозвільного характеру (далі - Регламенти) Держкомпідприємництво зазначає наступне.

У відповідності з пунктом 18 Основних вимог до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру (далі - Основні вимоги), затверджених Постановою N 526, керівник центрального органу затверджує Регламент, дія якого поширюється на всі територіальні органи цього центрального органу виконавчої влади. Зазначений Регламент погоджується уповноваженим органом (Держкомпідприємництвом).

В додаток до листів Держкомпідприємництва від 17.08.2009 N 9802, від 21.10.2009 N 12785 надаємо роз'яснення щодо розробки вказаних Регламентів.

Регламенти необхідно розробити щодо документів дозвільного характеру, наведених в додатку 1 до Постанови N 526 "Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри" (далі - ПЕРЕЛІК), а також щодо інших документів дозвільного характеру, не включених до вказаного Переліку, що видаються виключно територіальними органами центральних органів виконавчої влади (регіональними органами) та необхідність одержання яких встановлена законами України.

Регламенти (як послідовність дій для отримання кожного виду документа дозвільного характеру) сприятимуть отриманню суб'єктами господарювання повної та вичерпної інформації, пов'язаної з отриманням документів дозвільного характеру, та суттєво оптимізують роботу адміністратора щодо видачі документів дозвільного характеру.

Регламенти розробляються у відповідності з вимогами, встановленими пунктом 16 Основних вимог, на підставі Примірної форми Регламенту, затвердженої наказом Держкомпідприємництва від 03.07.2009 N 116 (наказ не підлягає державній реєстрації в Мін'юсті).

Вказані Регламенти центральні органи виконавчої влади доводять до відома своїм територіальним органам, які в свою чергу: заповнюють пункти з 1 по 4 Регламенту (щодо реквізитів дозвільних центрів) згідно з Примірною формою Регламенту, та у відповідності з пунктом 17 Основних вимог затверджують та погоджують їх з міським головою або головою (заступником голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації та з відповідним територіальним органом уповноваженого органу.

Натомість, при розробці центральними органами виконавчої влади вказаних Регламентів виникла низка проблем.

Так, окремі положення Примірної форми Регламенту (обов'язкові до заповнення) містять відомості, пов'язані з процедурою отримання документів дозвільного характеру, які мають бути визначені виключно на рівні закону.

В той же час на сьогодні окремі законодавчі акти (посилання на які йдеться в зазначеному ПЕРЕЛІКУ) повністю не приведені у відповідність до вимог частини першої ст. 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Так, в більшості випадків в законах України визначено лише необхідність одержання документа дозвільного характеру та дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру.

Інші вимоги: платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру; строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру визначені підзаконними актами (акти Уряду, власні акти центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішення органів місцевого самоврядування).

З урахуванням вищевикладеного рекомендуємо наступний порядок розроблення Регламентів.

При заповненні Регламентів у графах, де вказується інформація про платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру; строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру (за умови відсутності вказаних норм в законах України) позначається примітка - "не визначено Законом України" та вказується назва Закону України, яким врегульовується видача документа дозвільного характеру.

Коментар щодо заповнення окремих позицій Регламенту наводиться нижче:

6. 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

Зазначається перелік документів, передбачений нормативно-правовими актами (в дужках вказати нормативно-правовий акт (пункт, частина), яким визначаються вказані положення).
1.
2.
3. 

7. 

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру 

Не визначено Законом України "назва закону"* 

8. 

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру 

Не визначено Законом України "назва закону"* 

9. 

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру 

Не визначено Законом України "назва закону"* 

10. 

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) 

Не визначено Законом України, постановою Кабінету Міністрів України** 


Приклад щодо заповнення окремих позицій Регламенту щодо видачі конкретний (наведено в додатку 1).


* У разі відсутності у законах України зазначених вище норм при видачі документів дозвільного характеру роз'яснюємо:

- відсутність необхідності плати за видачу документа дозвільного характеру - дозвіл видається безоплатно;

- відсутність строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру - дозвіл видається у строк 5 днів (у відповідності з вимогами частини восьмої ст. 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності");

- відсутність вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру - у видачі дозволу неможливо відмовити, а також неможливо анулювати документ дозвільного характеру.

** У відповідності з частиною другою ст. 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" порядок видачі документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади установлюється Кабінетом Міністрів України, який має, зокрема, передбачати вичерпний перелік документів, які необхідно подати суб'єкту господарювання для одержання документа дозвільного характеру, та строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку його дії. Отже, у разі відсутності норми щодо строку дії дозволу в законах України та постановах Кабінету Міністрів України, строк дії дозволу - необмежений.

Вказана вище позиція Держкомпідприємництва ґрунтується на підставі норм, визначених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон).

Відповідно до частини першої статті 4 Закону виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється:

необхідність одержання документа дозвільного характеру;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;

строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру.

Згідно із частиною другою статті 11 "Прикінцеві положення" Закону закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Разом з тим, наголошуємо, що у відповідності з нормами частини четвертої статті 10 Закону, у разі застосування дозвільним органом нормативно-правових актів, прийнятих з порушенням вимог частини першої статті 4 цього Закону, суб'єкт господарювання, законні права якого були порушені у зв'язку з прийняттям та застосуванням таких нормативно-правових актів, має право звернутися до суду з позовом про захист (поновлення) своїх прав та відшкодування завданої шкоди.

Зважаючи на вищевикладене, просимо забезпечити розробку (затвердження) та подання до Держкомпідприємництва на погодження відповідних Регламентів.

Крім того, з метою усунення низки правових колізій та у зв'язку з необхідністю затвердження відповідних Регламентів, просимо терміново розробити проекти відповідних нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність до вимог статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та подати у термін до 27 грудня 2009 року проекти відповідних актів на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Разом з тим, у разі наявності проблем, пов'язаних з розробленням відповідних Регламентів, Держкомпідприємництво проводить наради-консультації. Контактні особи в Держкомпідприємництві: Лепіска Олена (т. 254-52-07), Різник Олександр, Горбаченко Юлія, Палазов Олександр (254-58-62).

 

Голова 

О. В. Кужель 


 

Додаток 1 


"Зразок"

РЕГЛАМЕНТ
(інформаційна картка)
щодо отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків

відповідний головний державний інспектор ветеринарної медицини
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. 

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання  

Дозвільний центр __________ райдержадміністрації, виконкому ____ міської ради 

2. 

Місцезнаходження дозвільного центру  

Адреса 

3. 

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру 

  

4. 

Реквізити адміністратора(-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру: 

П. І. Б. та номери контактних тел./факс 

4.1. 

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру 

  

4.2. 

Закони України (назва, частина, стаття) 

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів", ст. 22, 23 

4.3. 

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів" 

4.4. 

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт) 

5. 

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт) 

  

6. 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру  

1. Заява.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчена в установленому порядку;
3. Копія акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта або копія акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку;
4. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;
5. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями (постанова КМУ від 12.05.2007 N 712 (п. 9)). 

7. 

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру 

Платно 

  

У разі платності: 

  

7.1. 

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акта) 

1. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (ст. 22, ч. 4).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів" (п. 7) 

7.2. 

Розмір плати 

200 грн. (без урахування податку на додану вартість) 

7.3. 

Розрахунковий рахунок для внесення плати 

  

8. 

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру  

Не визначено Законом України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 

9. 

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру 

Не визначено Законом України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 

10. 

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) 

Необмежений 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали