ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 жовтня 2011 року N 1581

Щодо внесення змін до наказу ФДМУ від 04.03.2004 N 420

З метою впорядкування примірної форми рецензії на акт оцінки майна наказую:

1. Внести такі зміни до наказу Фонду державного майна України від 04.03.2004 N 420:

а) додатки 1 - 4 викласти у такій редакції:

"Додаток 1
до наказу ФДМУ

Рецензія

на ___
повна назва акта (зведеного акта) стінки (розрахунку)

Рецензент

 

Підстава для рецензування

 

Об'єкт рецензування

 

За результатами рецензування встановлено таке:

Підстава для проведення стандартизованої оцінки майна

 

Виконавець (оцінювач або комісія), що провів стандартизовану оцінку майна

 

Об'єкт оцінки

 

Дата оцінки

 

Мета оцінки

 

Результати стандартизованої оцінки майна

 

Висновки рецензента:

Висновок про достатність і повноту вихідних даних для Стандартизованої оцінки

 

Висновок про відповідність нормативно-правовим актам з оцінки та з проведення підготовчого етапу до оцінки і правильність застосування оціночних процедур

 

Загальний висновок

 

Рецензент

_____
(підпис)

____
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" 20__ р.
(дата підписання рецензії)

 

 

 

Додаток 2
до наказу ФДМУ

Рекомендації щодо заповнення примірної форми рецензії на акт оцінки, форма якого надана в додатку 2 до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891

Рецензент

Зазначається прізвище, ім'я, по батькові рецензента, посада, дата та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та посвідчення про підвищення кваліфікації, дата та номер свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, а також строк практичної діяльності з оцінки майна за спеціалізацією 2.1.

Підстава для рецензування

Стаття 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року N 2658-III, пункт 17 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891. Зазначається дата і номер наказу державного органу приватизації про проведення рецензування акта оцінки (у разі його видання) або відповідної службової записки структурного підрозділу державного органу приватизації.

Об'єкт рецензування

Зазначається повна назва акта оцінки.

За результатами рецензування встановлено таке:

Підстава для проведення стандартизованої оцінки майна

Зазначається дата та номер відповідного наказу державного органу приватизації щодо прийняття рішення про приватизацію (дата та номер відповідного наказу Мінекономіки щодо прийняття рішення про корпоратизацію); дата та номер наказу про проведення інвентаризації та визначення дати оцінки.

Виконавець (оцінювач або комісія), що провів стандартизовану оцінку майна

Зазначається комісія з приватизації (корпоратизації) та державний орган приватизації (орган державної влади), дата та номер наказу, згідно з яким утворено комісію з приватизації (корпоратизації) підприємства.

Об'єкт оцінки

Зазначається повна назва державного (орендного) підприємства.

Дата оцінки

Зазначається дата оцінки, яка визначена відповідний наказом державного органу приватизації (органу державної влади); у разі продовження строків подання та затвердження акта оцінки зазначається дата та номер відповідного наказу (наказів) та строк, на який продовжено складання та затвердження акта оцінки.

Мета оцінки

Зазначається необхідне:
а) визначення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації (корпоратизації);
б) визначення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації на базі державного майна, переданого в оренду, та майна орендаря;
в) визначення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства, що створюється на базі майна господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності: у тому числі міжгосподарські підприємства.

Результати стандартизованої оцінки майна

Зазначається необхідне:
а) чиста вартість цілісного майнового комплексу; вартість майна, що вилучається,
вартість державного майна, що підлягає приватизації (статутний капітал публічного акціонерного товариства, що створюється на базі майна державного підприємства);
б) чиста вартість цілісного майнового комплексу підприємства, переданого в оренду,
вартість майна, що вилучається,
частка держави,
частка орендаря,
статутний капітал публічного акціонерного товариства, що створюється на базі державного майна та майна, що належить орендарю;
в) чиста вартість цілісного майнового комплексу;
вартість майна, що вилучається,
вартість державного майна, що підлягає приватизації (статутний капітал публічного акціонерного товариства, що створюється на базі майна господарської організації, заснованій на змішаній формі власності (міжгосподарського підприємства) агропромислового комплексу;
розмір та вартість пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі акціонерного товариства, яке створюється на базі майна господарської організації, заснованій на змішаній формі власності (міжгосподарського підприємства) агропромислового комплексу.

Висновки рецензента:

Висновок про достатність і повноту вихідних даних для стандартизованої оцінки

Наводиться перелік вихідних даних, згідно з якими складено акт оцінки майна, робиться висновок про правильність їх складання; наводиться перелік інших додаткових матеріалів, які наявні у справі і які є необхідними для проведення стандартизованої оцінки та були використані під час такої оцінки; робиться висновок про повноту та достатність усіх вихідних даних та інших документів для проведення стандартизованої оцінки майна; надається перелік зауважень та відображається їх вплив на достовірність результатів оцінки (у разі їх наявності).

Висновок про відповідність нормативно-правовим актам з оцінки та з проведення підготовчого етапу до оцінки і правильність застосування оціночних процедур

Надається висновок щодо відповідності акта оцінка майна даним передавального балансу підприємства, правильності складання передавального балансу за результатами інвентаризації майна та переоцінки необоротних активів (у випадках її проведення), підтвердженого аудиторським висновком (у разі прийняття рішення про проведення аудиту) та правильності складання зведеного акта інвентаризації та відповідність його інвентаризаційним описам, відомостям, довідкам. У разі наявності зауважень надається їх перелік з обґрунтуванням та відображенням їх впливу на достовірність результатів оцінки.

Загальний висновок

Зазначається один із таких варіантів загального висновку:
а) акт оцінки майна повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
б) акт оцінки майна в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;
в) акт оцінки майна не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, у зв'язку з чим акт оцінки не може бути використаний із зазначеною в цій рецензії метою.

Рецензент

_____
(підпис)

____
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" 20__ р.
(дата підписання рецензії)

 

 

 

Додаток 3
до наказу ФДМУ

Рекомендації щодо заповнення примірної форми рецензії на акт оцінки, форма якого надана в додатку 7 до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891

Рецензент

Зазначається прізвище, ім'я, по батькові рецензента, посада, дата та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та посвідчення про підвищення кваліфікації, дата та номер свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, а також строк практичної діяльності з оцінки майна за спеціалізацією 1.1.

Підстава для рецензування

Стаття 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року N 2658-III, пункт 17 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891. Зазначається дата і номер наказу державного органу приватизації про проведення рецензування акта оцінки (у разі його видання) або відповідної службової записки структурного підрозділу державного органу приватизації.

Об'єкт рецензування

Зазначається повна назва акта оцінки об'єкта незавершеного будівництва.

За результатами рецензування встановлено таке:

Підстава проведення стандартизованої оцінки майна

Зазначається дата та номер наказу державного органу приватизації щодо прийняття рішення про приватизацію об'єкта незавершеного будівництва; дата та номер наказу про проведення інвентаризації та визначення дати оцінки.

Виконавець (оцінювач або комісія), що провів стандартизовану оцінку майна

Зазначається посада, прізвище відповідального працівника державного органу приватизації, який склав акт оцінки, та повна назва цього органу.

Об'єкт оцінки

Зазначається повна назва об'єкта незавершеного будівництва з відомостями про його місце розташування та назва державного підприємства, на балансі якого обліковується такий об'єкт.

Дата оцінки

Зазначається дата оцінки, яка визначена державним органом приватизації наказом; у разі продовження строків подання та затвердження акта оцінки зазначається дата та номер відповідного наказу (наказів) та строк, на який продовжено затвердження акта оцінки.

Мета оцінки

Зазначається мета проведення оцінки об'єкта незавершеного будівництва з відомостями про спосіб приватизації об'єкта незавершеного будівництва.

Результати стандартизованої оцінки майна

Зазначається визначена в акті оцінки вартість об'єкта незавершеного будівництва.
У разі складання зведеного акта вказується сума фактичних витрат на об'єкт незавершеного будівництва; вартість матеріалів, виробів, конструкцій, завезених на будівельний майданчик, але не використаних для будівництва; вартість устаткування для монтажу, придбаного для функціонування об'єкта незавершеного будівництва після завершення будівництва.

Висновки рецензента:

Висновок про достатність і повноту вихідних даних для стандартизованої оцінки

Наводиться перелік вихідних даних, на підставі яких складено акт оцінки об'єкта незавершеного будівництва (наказ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта, акт обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта незавершеного будівництва; акт приймання-передачі проектно-кошторисної та виконавчої документації на об'єкт незавершеного будівництва; інвентаризаційний опис придбаних для об'єкта незавершеного будівництва матеріалів, виробів, конструкцій, завезених на будівельник майданчик і не використаних для будівництва; інвентаризаційний опис придбаного для об'єкта незавершеного будівництва устаткування, не переданого до монтажу або такого, що не потребує монтажу; звіт про оцінку майна та рецензія на нього - у разі складання зведеного акта та інші) і робиться висновок про їх повноту та достатність для складання акта оцінки об'єкта незавершеного будівництва.
Надається висновок про повноту, достатність та відповідність вихідних даних нормативно - правовим актам з оцінки, у разі потреби - надається перелік зауважень та відображається їх вплив на достовірність результатів оцінки.

Висновок про відповідність нормативно-правовим актам з оцінки та з проведення підготовчого етапу до оцінки і правильність застосування оціночних процедур

Надається перелік обґрунтованих зауважень та відображається їх вплив на достовірність результатів оцінки (у разі наявності).
Зазначається висновок щодо відповідності проведеної стандартизованої оцінки об'єкта незавершеного будівництва та складеного акта оцінки нормативно-правовим актам з оцінки.

Загальний висновок

Зазначається один із таких варіантів загального висновку:
а) акт оцінки майна повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
б) акт оцінки майна в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;
в) акт оцінки майна не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, у зв'язку з чим акт оцінки не може бути використаний із зазначеною в цій рецензії метою.

Рецензент

_____
(підпис)

____
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" 20__ р.
(дата підписання рецензії)

 

 

 

Додаток 4
до наказу ФДМУ

Рекомендації щодо заповнення примірної форми рецензії на акт оцінки, форма якого надана в додатку 16, 18 до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891

Рецензент

Зазначається прізвище, ім'я, по батькові рецензента, посада, дата та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та посвідчення про підвищення кваліфікації, дата та номер свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, а також строк практичної діяльності з оцінки майна за спеціалізацією 2.1.

Підстава для рецензування

Стаття 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року N 2658-III, пункт 17 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891. Зазначається дата і номер наказу державного органу приватизації про проведення рецензування акта оцінки (у разі його видання) або відповідної службової записки структурного підрозділу державного органу приватизації.

Об'єкт рецензування

Зазначається повна назва акта оцінки майна з зазначенням розміру частки (паю, пакета акцій) у відсотках та у кількості акцій (у випадку оцінки акцій).

За результатами рецензування встановлено таке:

Підстава для проведення стандартизованої оцінки майна

Зазначається дата та номер відповідного наказу державного органу приватизації, згідно з яким проводиться оцінка частки (паю, акцій).

Виконавець (оцінювач або комісія), що провів стандартизовану оцінку майна

Зазначається посада, прізвище відповідального працівника державного органу приватизації, який склав акт оцінки, та повна назва цього органу.

Об'єкт оцінки

Зазначається повна назва, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма та адреса господарського товариства, дата створення, дата реєстрації останньої емісії акцій (для акціонерних товариств); розмір та номінальна вартість частки (паю, пакета акцій).

Дата оцінки

Зазначається визначена наказом державного органу приватизації дата оцінки та дата і номер такого наказу; у разі продовження строків подання та затвердження акта оцінки зазначається дата та номер відповідного наказу (наказів) та строк, на який продовжено затвердження акта оцінки частки (паю, акцій).

Мета оцінки

Зазначається мета проведення оцінки частки (паю, акцій) з відомостями про спосіб приватизації об'єкта оцінки.

Результати стандартизованої оцінки майна

Зазначається визначена в акті оцінки майна початкова вартість (ціна продажу) частки (паю, акцій).

Висновки рецензента:

Висновок про достатність і повноту вихідних даних для стандартизованої оцінки

Наводиться перелік вихідних даних, на підставі яких складено акт оцінки майна та надається висновок про повноту, достатність та відповідність вихідних даних нормативно-правовим актам з оцінки; робиться висновок про достатність усіх документів для проведення стандартизованої оцінки майна.

Висновок про відповідність нормативно-правовим актам з оцінки та з проведення "підготовчого етапу до оцінки і правильність застосування оціночних процедур

Надається перелік обґрунтованих зауважень та відображається їх вплив на достовірність результатів оцінки (у разі наявності). Надається висновок щодо відповідності проведеної стандартизованої оцінки та складання акта оцінки майна нормативно-правовим актам з оцінки.

Загальний висновок

Зазначається один із таких варіантів загального висновку:
а) акт оцінки майна повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
б) акт оцінки майна в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;
в) акт оцінки майна не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, у зв'язку з чим акт оцінки не може бути використаний із зазначеною в цій рецензії метою.

Рецензент

_____
(підпис)

____
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" 20__ р.
(дата підписання рецензії)"

 

 

 

б) доповнити додатками 5, 6 такого змісту:

"Додаток 5
до наказу ФДМУ

Рекомендації щодо заповнення примірної форми рецензії на акт розрахунку, форма якого надана в додатку 17 до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891

Рецензент

Зазначається прізвище, ім'я, по батькові рецензента, посада, дата та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та посвідчення про підвищення кваліфікації, дата та номер свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, а також строк практичної діяльності з оцінки майна за спеціалізацією 2.1.

Підстава для рецензування

Стаття 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року N 2658-III, пункт 17 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891. Зазначається дата і номер відповідного наказу державного органу приватизації про проведення рецензування акта (у разі його видання) або відповідної службової записки структурного підрозділу державного органу приватизації.

Об'єкт рецензування

Зазначається повна назва акта з відомостями про назву акціонерного товариства.

За результатами рецензування встановлено таке:

Підстава для проведення стандартизованої оцінки майна

Зазначається дата та номер відповідного наказу державного органу приватизації або службової записки його структурного підрозділу, згідно з якими проводиться розрахунок.

Виконавець, що провів стандартизовану оцінку майна

Зазначається посада, прізвище відповідального працівника державного органу приватизації, який склав акт розрахунку, та повна назва цього органу.

Об'єкт оцінки

Сума збільшення вартості власного капіталу акціонерного товариства із зазначенням його повної назви, коду за ЄДРПОУ та адреси.

Дата оцінки

Зазначається визначена державним органу приватизації дата оцінки.

Мета оцінки

Зазначається мета проведення розрахунку.

Результати стандартизованої оцінки майна

Зазначається визначена в акті розрахунку сума збільшення вартості власного капіталу акціонерного товариства

Висновки рецензента:

Висновок про достатність і повноту вихідних даних для стандартизованої оцінки

Наводиться перелік вихідних даних, на підставі яких складено акт розрахунку та надається висновок про повноту, достатність та відповідність вихідних даних нормативно-правовим актам з оцінки; робиться висновок про достатність усіх документів для проведення розрахунку.

Висновок про відповідність нормативно-правовим актам з оцінки та з проведення підготовчого етапу до оцінки правильність застосування оціночних процедур

Надається перелік обґрунтованих зауважень та відображається їх вплив на достовірність результатів розрахунку (у разі наявності).
Надається висновок щодо відповідності проведеної стандартизованої оцінки та складання акта розрахунку нормативно-правовим актам з оцінки.

Загальний висновок

Зазначається один із таких варіантів загального висновку:
а) акт розрахунку повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
б) акт розрахунку в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність розрахунку;
в) акт розрахунку не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність розрахунку, у зв'язку з чим акт розрахунку не може бути використаний із зазначеною в цій рецензії метою.

Рецензент

_____
(підпис)

____
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" 20__ р.
(дата підписання рецензії)

 

 

 

Додаток 6
до наказу ФДМУ

Рекомендації щодо заповнення примірної форми рецензії на акт розрахунку, форма якого надана в додатку 19 до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891

Рецензент

Зазначається прізвище, ім'я, по батькові рецензента, посада, дата та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та посвідчення про підвищення кваліфікації, дата та номер свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, а також строк практичної діяльності з оцінки майна за спеціалізацією 2.1.

Підстава для рецензування

Стаття 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року N 2658-III, пункт 17 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891. Зазначається дата і номер відповідного наказу державного органу приватизації про проведення рецензування акта (у разі його видання) або відповідної службової записки структурного підрозділу державного органу приватизації.

Об'єкт рецензування

Зазначається повна назва акта з відомостями про назву акціонерного товариства, на балансі якого обліковується(валась) частка (пай, акції).

За результатами рецензування встановлено таке:

Підстава для проведення стандартизованої оцінки майна

Зазначається дата та номер відповідного наказу державного органу приватизації або службової записки його структурного підрозділу, згідно з якими проводиться розрахунок.

Виконавець, що провів стандартизовану оцінку майна

Зазначається посада, прізвище відповідального працівника державного органу приватизації, який склав акт розрахунку, та повна назва цього органу.

Об'єкт оцінки

Розмір компенсації державному органу приватизації вартості частки (паю, акцій) господарського товариства із зазначенням його повної назви, коду за ЄДРПОУ та адреси.

Дата оцінки

Зазначається визначена державним органу приватизації дата оцінки.

Мета оцінки

Зазначається мета проведення розрахунку.

Результати стандартизованої оцінки майна

Зазначається визначений в акті розрахунку розмір компенсації державному органу приватизації вартості частки (паю, акцій) господарського товариства.

Висновки рецензента:

Висновок про достатність і повноту вихідних даних для стандартизованої оцінки

Наводиться перелік вихідних даних, на підставі яких складено акт розрахунку та надається висновок про повноту, достатність та відповідність вихідних даних нормативно-правовим актам з оцінки; робиться висновок про достатність усіх документів для проведення розрахунку.

Висновок про відповідність нормативно-правовим актам з оцінки та з проведення підготовчого етапу до оцінки і правильність застосування оціночних процедур

Надається перелік обґрунтованих зауважень та відображається їх вплив на достовірність результатів розрахунку (у разі наявності).
Надається висновок щодо відповідності проведеної стандартизованої оцінки та складання акта розрахунку нормативно-правовим актам з оцінки.

Загальний висновок

Зазначається один із таких варіантів загального висновку:
а) акт розрахунку повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
б) акт розрахунку в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність розрахунку;
б) акт розрахунку не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність розрахунку, у зв'язку з чим акт розрахунку не може бути використаний із зазначеною в цій рецензії метою оцінки.

Рецензент

_____
(підпис)

____
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" 20__ р.
(дата підписання рецензії)".

 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали