НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 12 січня 2012 року N 14

Щодо забезпечення виконання ТОВ "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-Холдінг" вимог законодавства щодо порядку обліку прав власності на опціонні сертифікати та реалізації процедури дематеріалізації випущених цим товариством опціонних сертифікатів

Відповідно до статті 3, пункту 18 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 17 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", у зв'язку з набранням чинності 05.04.2011 змін до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 17.10.2006 N 1000, та 17.04.2011 змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006 N 999, пов'язаних із поширенням вимог цих Положень на зберігання та облік опціонних сертифікатів, з метою забезпечення виконання ТОВ "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-Холдінг" вимог законодавства щодо порядку обліку прав власності на опціонні сертифікати та запобігання порушень прав інвесторів, які придбали опціонні сертифікати, розміщені цим емітентом до 05.04.2011, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Уважати достатніми пакети документів, подані ТОВ "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-Холдінг" (далі - Товариство), для заміни свідоцтв про реєстрацію випусків опціонних сертифікатів Товариства внаслідок прийняття Товариством рішень про переведення випусків опціонних сертифікатів, розміщених у документарній формі, у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію опціонних сертифікатів).

2. Департаменту корпоративних відносин (А. Папаіка) протягом 15 робочих днів з дати прийняття цього рішенням здійснити заміну свідоцтв про реєстрацію випусків опціонних сертифікатів Товариства на підставі документів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Товариству:

3.1. до дати отримання свідоцтв про реєстрацію випусків опціонних сертифікатів у бездокументарній формі існування укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з обраним депозитарієм - Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (далі - НДУ);

3.2. на наступний робочий день з дати отримання в Комісії свідоцтв про реєстрацію випусків опціонних сертифікатів у бездокументарній формі існування припинити унесення будь-яких змін до систем реєстрів власників опціонних сертифікатів. Ця дата є датою припинення ведення реєстру. На цю дату Товариство за кожним випуском опціонних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, складає реєстр власників опціонних сертифікатів у формі паперового документа у 2 примірниках (по одному - емітенту та депозитарію) та в електронному вигляді в 1 примірнику.

Реєстр у формі паперового документа повинен бути прошитий і пронумерований (якщо містить більше одного аркуша) та засвідчений підписом посадової особи та печаткою Товариства.

Реєстр в електронному вигляді має містити усі реквізити реєстру, складеного у формі паперового документа, та подається як двомірна таблиця у файлі даних форматів Microsoft Excel 2003 (XLS), Visual FoxPro (DBF) або у текстовому (CSV) у кодуванні Win 1251.

При цьому інформація про власників опціонних сертифікатів формується таким чином: кожний рядок зазначеної таблиці повинен містити відомості щодо одного власника опціонних сертифікатів, а кожна клітинка цього рядка повинна містити одне значення з переліку таких відомостей:

1) щодо кожного з власників опціонних сертифікатів - фізичних осіб:

прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів - за наявності);

громадянство (підданство);

дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ);

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів у разі наявності);

кількість належних особі опціонних сертифікатів, за якими складено реєстр;

кількість належних особі опціонних сертифікатів, за якими складено реєстр і щодо яких у системі реєстру зареєстровано обтяження зобов'язаннями або блокування;

2) щодо кожного з власників опціонних сертифікатів - юридичних осіб:

повне найменування;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

ідентифікаційний код за ЄДРІСІ (для юридичної особи - корпоративного інвестиційного фонду);

місцезнаходження згідно з реєстраційними документами;

кількість належних особі опціонних сертифікатів, за якими складено реєстр;

кількість належних особі опціонних сертифікатів, за якими складено реєстр і щодо яких у системі реєстру зареєстровано обтяження зобов'язаннями або блокування;

Для кожного з власників опціонних сертифікатів - юридичних осіб-нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи;

3) щодо кожного з власників опціонних сертифікатів - пайових інвестиційних фондів:

повне найменування пайового інвестиційного фонду;

ідентифікаційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду;

повне найменування компанії з управління активами, що створила пайовий інвестиційний фонд;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила пайовий інвестиційний фонд;

місцезнаходження згідно з реєстраційними документами;

кількість належних особі опціонних сертифікатів, за якими складено реєстр;

кількість належних особі опціонних сертифікатів, за якими складено реєстр і щодо яких у системі реєстру зареєстровано обтяження зобов'язаннями або блокування;

3.3. до дати депонування глобальних сертифікатів опціонних сертифікатів випусків, щодо яких прийнято рішення про дематеріалізацію, отримати від усіх власників опціонних сертифікатів видані цим власникам зберігачами інформаційні довідки, які містять інформацію про зберігача (повне найменування, місцезнаходження, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), у якого відкритий рахунок у цінних паперах власнику, депозитарний код рахунку в цінних паперах цього зберігача в НДУ та депозитарний код рахунку в цінних паперах власника у такого зберігача, з метою отримання інформації, необхідної для складання розпоряджень НДУ про переказ опціонних сертифікатів випуску, що дематеріалізується, з рахунку в цінних паперах Товариства на рахунки в цінних паперах зберігачів для їх наступного зарахування на рахунки у паперах власників;

3.4. протягом 7 робочих днів з дати отримання свідоцтв про реєстрацію випусків опціонних сертифікатів у бездокументарній формі існування оформити глобальні сертифікати на ці випуски та надати до НДУ:

розпорядження про депонування глобального сертифіката (окремо за кожним випуском, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію опціонних сертифікатів);

оформлені глобальні сертифікати на кожний випуск опціонних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;

акти (акт) приймання-передавання глобальних сертифікатів;

копії свідоцтв про реєстрацію випусків опціонних сертифікатів у бездокументарній формі існування, засвідчені органом, що видав свідоцтво, або нотаріально;

виписки про стан особового рахунку Товариства, які містить інформацію про погашені Товариством опціонні сертифікати випуску (за наявності погашених опціонних сертифікатів) /окремо за кожним випуском, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію опціонних сертифікатів/;

реєстри власників опціонних сертифікатів, складені станом на дату припинення ведення реєстру, у 2 примірниках - 1 у формі паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) /окремо за кожним випуском, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію опціонних сертифікатів/;

розпорядження про зарахування опціонних сертифікатів випуску, що дематеріалізується, на рахунок у цінних паперах Товариства (окремо за кожним випуском, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію опціонних сертифікатів);

розпорядження про переказ опціонних сертифікатів випуску, що дематеріалізується, в межах рахунку в цінних паперах Товариства між пасивними аналітичними рахунками депозитарного обліку: з пасивного аналітичного рахунку депозитарного обліку "цінні папери у вільному обігу" на пасивний аналітичний рахунок депозитарного обліку "погашені цінні папери" (окремо за кожним випуском, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію опціонних сертифікатів, за наявності у випуску погашених опціонних сертифікатів);

розпорядження про переказ опціонних сертифікатів випуску, що дематеріалізується, з рахунку в цінних паперах Товариства на рахунки в цінних паперах зберігачів, які обслуговують рахунки в цінних паперах власників опціонних сертифікатів, зазначених у реєстрі (окремо за кожним зберігачем та випуском опціонних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію). До кожного розпорядження про переказ цінних паперів випуску з рахунку Товариства на рахунок зберігача Товариство або керуючий його рахунком додає перелік осіб (депонентів цього зберігача), що є власниками опціонних сертифікатів даного випуску. Вказаний перелік не додається у випадку належності опціонних сертифікатів даного випуску тільки одному депоненту цього зберігача. Інформація щодо депонента, зазначена у наступних абзацах цього підпункту, зазначається безпосередньо у розпорядженні.

У зазначеному переліку щодо кожної особи має міститися така інформація:

повне найменування - для юридичних осіб, прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів у разі наявності) - для фізичних осіб;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів;

паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу відповідно до вимог законодавства, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів у разі наявності), місце та дата народження - для фізичних осіб;

ідентифікаційний код за ЄДРІСІ - для інститутів спільного інвестування;

повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд - для пайових інвестиційних фондів;

депозитарний код рахунку в цінних паперах власника опціонних сертифікатів;

кількість опціонних сертифікатів, що підлягають зарахуванню на рахунок у цінних паперах цієї особи в зберігача;

кількість опціонних сертифікатів, що підлягають блокуванню на рахунку депонента у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями (за наявності обтяжень зобов'язаннями).

Якщо до початку проведення дематеріалізації опціонні сертифікати були обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані опціонні сертифікати зараховуються на рахунки в цінних паперах зберігачів і депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями;

3.5. створити комісію зі знищення вилучених опціонних сертифікатів і знищити їх не пізніше трьох місяців з дати отримання свідоцтв про реєстрацію випусків опціонних сертифікатів у бездокументарній формі існування.

4. НДУ не пізніше 3 робочих днів з дня отримання розпоряджень Товариства, зазначених у підпункті 3.4 пункту 3 цього рішення, виконати їх та надати відповідним зберігачам розпорядження про зарахування опціонних сертифікатів на рахунки в цінних паперах депонентів, зазначених у розпорядженні Товариства. Щодо кожного депонента вказується:

депозитарний код рахунку в цінних паперах депонента у зберігача;

повне найменування - для юридичних осіб, прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів у разі наявності) - для фізичних осіб;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів;

паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу відповідно до вимог законодавства, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів у разі наявності), місце та дата народження - для фізичних осіб;

ідентифікаційний код за ЄДРІСІ - для інститутів спільного інвестування;

повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд - для пайових інвестиційних фондів;

кількість опціонних сертифікатів, що підлягають зарахуванню на рахунок у цінних паперах цієї особи в зберігача;

кількість опціонних сертифікатів, що підлягають блокуванню на рахунку депонента у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями (за наявності обтяжень зобов'язаннями).

5. Зберігачам, які отримали від НДУ розпорядження про зарахування опціонних сертифікатів на рахунки в цінних паперах своїх депонентів:

зарахувати опціонні сертифікати на рахунки в цінних паперах депонентів за умови отримання від депонентів або керуючих їх рахунками розпоряджень про зарахування опціонних сертифікатів на їх рахунки;

не пізніше наступного операційного дня після зарахування опціонних сертифікатів на рахунки депонентів повідомити НДУ про виконання його розпорядження про зарахування опціонних сертифікатів на рахунки в цінних паперах депонентів.

6. НДУ після отримання від усіх зберігачів, яким ним були надані розпорядження про зарахування опціонних сертифікатів на рахунки в цінних паперах депонентів, повідомлень про їх виконання, протягом 1 робочого дня повідомити цих зберігачів, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Товариство про завершення дематеріалізації.

Зберігачам протягом 3 робочих днів після отримання від НДУ повідомлення про завершення дематеріалізації повідомити про її завершення депонентів, на рахунках яких обліковуються дематеріалізовані опціонні сертифікати. Повідомлення надаються способом, визначеним у відповідному договорі.

З дати отримання повідомлення про завершення дематеріалізації зберігачі мають право проводити депозитарні операції з дематеріалізованими опціонними сертифікатами.

7. Товариству не пізніше трьох місяців з дати отримання свідоцтв про реєстрацію випусків опціонних сертифікатів у бездокументарній формі повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про знищення сертифікатів опціонних сертифікатів з наданням завірених в установленому законодавством порядку копій актів про знищення цих сертифікатів.

8. Департаменту методології регулювання ринку цінних паперів (О. Науменко) повідомити у встановленому порядку Товариство про це рішення.

9. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Протокол засідання Комісії
від 12 січня 2012 р. N 1

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали