ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 19.01.2012 р. N 1531/8/31-242

ДПА у Дніпропетровській області за дорученням ДПСУ від 05.01.2012 р. N 209/7/15-1417 розглянула запит щодо застосування окремих положень Податкового кодексу України та в межах компетенції повідомляє таке.

I. Щодо визначення прибутку, який звільняється від оподаткування та відображення у податковому обліку.

Згідно із п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу України від 02.12.2010 p. N 2755-VI (зі змінами та доповненнями, далі - Кодекс) звільняється від оподаткування прибуток підприємств ПЕК у межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму:

- передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей;

- передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб'єктів природних монополій, виробників електричної та/або теплової енергії відповідно до рішень Кабінету Міністрів України;

- витрат у межах інвестиційної складової, затвердженої органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, необхідної для повернення кредитів, інвестицій, погашення облігацій (боргових цінних паперів), випущених (отриманих) енергогенеруючими компаніями, з метою фінансування капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) обладнання електричних станцій і теплоелектроцентралей, відповідно до плану будівництва (реконструкції, модернізації), затвердженого Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Тобто відповідно до вищезазначеного пункту Кодексу звільняється від оподаткування прибуток, у тому числі підприємств, які здійснюють розподілення та постачання газу, в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, що здійснює державне регулювання на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищевказаних цілей. Схвалення інвестиційних програм регламентується Порядком подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕУ від 26.07.2007 р. N 1052.

Враховуючи зазначене, прибуток платників податку, які отримують право на користування даною пільгою, звільняється від оподаткування в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами на капітальні вкладення у визначене будівництво. Також звільняється від оподаткування прибуток таких платників податку в межах сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищевказаних цілей, тобто від оподаткування звільняється прибуток тільки у межах основної суми кредиту.

Під фактичними витратами слід розуміти профінансовані платниками податків витрати у межах інвестиційних програм, проектів, визначених п. 154.8 ст. 154 ПКУ, а також цільове фінансування видатків, пов'язаних із відновленням, реконструкцією, модернізацією основних фондів (у тому числі заходів з підвищення безпеки та дотримання екологічних норм) та будівництвом нових об'єктів підприємств ПЕК, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування, відображається у додатку ПЗ (далі - додаток ПЗ) до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі - Декларація), форма якої затверджена наказом ДПАУ від 28.02.2011 р. N 114. Зокрема, у рядку 09 таблиці 1 додатка ПЗ до Декларації зазначається прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування. У таблиці 2 додатка ПЗ до Декларації зазначаються норми Кодексу, на підставі яких застосовується пільга. Враховуючи, що у додатку ПЗ до Декларації не передбачено відображення відповідних витрат, у межах яких звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу згідно з п. 154.8 ст. 154 ПКУ, платники податку у рядках А1, А2, А3 цього додатка здійснюють прокреслення. Разом з Декларацією необхідно надати розшифровку сум фактичних витрат, у межах яких прибуток зазначених підприємств не оподатковується.

Вищевикладена позиція наведена в Єдиній базі податкових знань ДПСУ.

II. Період застосування п. 154.8 ст. 154 Кодексу.

Абзацем п'ятим п. 1 розділу XIX "Прикінцеві положення" Кодексу встановлено, що розділ III "Податок на прибуток підприємств" набирає чинності з 01.04.2011 р. Разом із цим зміни і доповнення, внесені до ст. 154 Кодексу законами України від 07.07.2011 р. N 3609-VI (Закон N 3609-VI) та від 07.07.2011 p. N 3610-VI (Закон N 3610-VI), застосовуються з 01.08.2011 р. Отже, право на застосування норми п. 154.8 ст. 154 Кодексу у підприємства виникає з 01.08.2011 р.

III. Щодо віднесення до складу витрат підприємства витрат по ремонту та модернізації об'єктів, які створено по капітальним вкладенням згідно з інвестиційною програмою.

Враховуючи, що п. 154.8 ст. 154 Кодексу не містить будь-яких обмежень відносно звільнення від оподаткування прибутку підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму витрат, передбачену інвестиційними програмами, підприємство має право на зменшення прибутку на суму витрат по амортизації основних засобів по об'єктах, визначених зазначеними інвестиційними програмами, та витрат, що пов'язані з ремонтом та поліпшенням об'єктів таких основних засобів, у розмірі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів на початок звітного року, відповідно до вимог діючого законодавства.

IV. Щодо підтвердження фактичних витрат підприємства.

Відповідно до вимог п. 138.2 ст. 138 Кодексу витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Згідно з пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Кодексу витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

Зокрема, п. 44.1 ст. 44 розділу II Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податку зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Для бухгалтерського обліку господарських операцій відповідно до ст. 9 Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями) підставою є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Одночасно повідомляємо, що п. 52.1 ст. 52 Кодексу передбачено, що за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства.

Податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з положеннями ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Таким чином, податкова консультація надається платнику податків для правильності застосування норм податкового законодавства в його податковому обліку, а не для використання у будь-який інший спосіб.

Відповідно до п. 52.5 ст. 52 Кодексу контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

В подальшому для отримання консультацій з питань оподаткування радимо звертатися до органу ДПС за місцем своєї реєстрації.

Також відповіді на запитання платників податків з усіх регіонів України надаються Інформаційно-довідковим департаментом державної податкової служби України за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно із стаціонарних телефонів). Відповіді також надаються факсом та електронною поштою через мережу Інтернет (IDD@STA.GOV.UA). Режим роботи Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби України з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. щоденно, крім суботи та неділі.

 

Заступник голови rомісії
з проведення реорганізації ДПА
у Дніпропетровській області,
заступник Голови

Д. Макаров

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали