Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Щодо застосування положень Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи до виплати дивідендів за акціями корпоративного інвестиційного фонду закритого типу, які є резидентами України, а також виплати доходів у зв'язку з їх викупом

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.04.2018 р. N 1330/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування положень Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (Конвенція) (далі - Конвенція) до виплати дивідендів за акціями корпоративного інвестиційного фонду закритого типу (далі - КІФ), які є резидентами України, а також виплати доходів у зв'язку з їх викупом та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Щодо застосування положень Конвенції (Конвенція) до виплати з України дивідендів за акціями КІФ на користь кіпрської компанії - учасника таких фондів

Відповідно до ст. 10 Конвенції (Конвенція) дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту іншої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

Однак такі дивіденди можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо особа - фактичний власник дивідендів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:

a) 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичний власник володіє не менш ніж 20 відсотками капіталу компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував в придбання акцій чи інших прав компанії еквіваленті не менше 100000 євро;

b) 15 відсотків від загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.

При цьому термін "дивіденди" у випадку використання в цій статті означає дохід від акцій або інших прав, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, а також дохід від інших корпоративних прав, який підлягає такому самому оподаткуванню, як дохід від акцій відповідно до законодавства тієї Держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє прибуток.

Положення пунктів 1 (Конвенція) і 2 ст. 10 Конвенції (Конвенція) не застосовуються, якщо особа - фактичний власник дивідендів, яка є резидентом Договірної Держави, здійснює підприємницьку діяльність в іншій Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, через розташоване в ній постійне представництво, і холдинг, стосовно якого сплачуються дивіденди, справді пов'язаний з таким постійним представництвом. У такому випадку застосовуються положення ст. 7 Конвенції (Конвенція).

Відповідно до пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Згідно з пп. 14.1.86 п. 14.1 ст. 14 Кодексу інститути спільного інвестування (далі - ICI) - інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, створені відповідно до законодавства.

Основи діяльності ICI регулюються Законом України "Про інститути спільного інвестування" N 5080-VI від 5 липня 2012 року (Закон N 5080-VI) (далі - Закон).

Згідно зі ст. 8 Закону (Закон N 5080-VI), корпоративний інвестиційний фонд (далі - корпоративний фонд) - це юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства. Корпоративний фонд вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Відповідно до Закону (Закон N 5080-VI) КІФ має свій статутний капітал. Згідно зі ст. 11 Закону (Закон N 5080-VI) розмір статутного капіталу КІФ визначається у статуті корпоративного фонду.

Відповідно до ст. 1 Закону (Закон N 5080-VI) акція корпоративного інвестиційного фонду - цінний папір, емітентом якого є корпоративний фонд та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного фонду), частини майна корпоративного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним фондом, а також немайнові права, передбачені цим Законом (Закон N 5080-VI).

Таким чином, положення підпункту "а" п. 2 ст. 10 Конвенції (Конвенція) щодо ставки податку на доходи нерезидентів у розмірі 5 % можуть застосовуватися до операцій з виплати дивідендів з України за акціями КІФ (резидентів України) на користь кіпрської компанії, яка є резидентом Республіки Кіпр, фактичним власником таких дивідендів, володіє 20 відсотками капіталу в таких КІФ, і/або інвестувала в придбання акцій таких КІФ не менше як 100000 євро та не має постійного представництва в Україні.

Щодо застосування звільнення від оподаткування за Конвенцією (Конвенція) до доходів, отриманих кіпрською компанією з України у зв'язку з викупом акцій КІФ

Відповідно до ст. 1 Закону (Закон N 5080-VI) акції корпоративного фонду є цінними паперами. Статтею 194 Цивільного кодексу України визначено, що цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Відповідно до ст. 1 Закону (Закон N 5080-VI), викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвестору, з припиненням права власності інвестора на такі цінні папери.

В Конвенції (Конвенція) питання щодо оподаткування доходів від відчуження майна регулюються ст. 13 (Конвенція). Пункти 1 - 3 ст. 13 Конвенції (Конвенція) не передбачають оподаткування доходу від відчуження акцій або інших цінних паперів. Згідно з п. 4 ст. 13 Конвенції (Конвенція), доходи від відчуження будь-якого майна, іншого ніж те, про яке йдеться у попередніх пунктах цієї статті, оподатковуються тільки в тій Договірній Державі, резидентом якої є особа, що відчужує майно.

Відповідно до ст. 20 Конвенції (Конвенція), види доходів резидента Договірної Держави, незалежно від джерела їхнього виникнення, про які не йде мова у попередніх статтях цієї Конвенції, оподатковуються тільки в першій згаданій Державі.

З огляду на вищенаведене, доходи, отримані компанією - податковим резидентом Кіпру з України від викупу акцій КІФ (резидентів України), звільняються від оподаткування податком на доходи нерезидентів в Україні на підставі застосування положень Конвенції (Конвенція).

Щодо умов застосування Конвенції (Конвенція) до доходів, отриманих нерезидентом із України

Відповідно до п. 103.2 ст. 103 Кодексу, особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. Згідно із п. 103.3 ст. 103 Кодексу, бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів. При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу.

Відповідно до п. 103.4 ст. 103 Кодексу, підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 ст. 103 Кодексу, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Зважаючи на подання кіпрською компанією належної довідки, яка підтверджує, що ця компанія є податковим резидентом Республіки Кіпр, та відомостей про те, що ця компанія є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) відповідних доходів і не має в Україні постійного представництва, компанія з управління активами КІФ під час виплати відповідних доходів має право застосувати: податок на доходи нерезидентів щодо доходу у вигляді дивідендів відповідного КІФ за зменшеною ставкою 5 % на підставі пп. "а" п. 2 ст. 10 Конвенції (Конвенція), та звільнення від оподаткування доходу від відчуження відповідних акцій КІФ, передбачене статтями 13 (Конвенція) та 20 Конвенції (Конвенція).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали