НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 31.01.2018 р. N 27-0006/6139

Департамент ліцензування

Банкам України
Незалежній асоціації банків України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

Щодо застосування Закону N 2210 від 16.11.2017 в частині вимог до керівників банків та порядку їх погодження

Верховною Радою України 16 листопада 2017 року прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" N 2210-VIII (Закон N 2210-VIII) (далі - Закон N 2210), переважна частина положень якого, з урахуванням вимог частини 5 статті 94 Конституції України, набрала чинності 06 січня 2018 року.

Законом N 2210 (Закон N 2210-VIII) внесено ряд змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) та Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон про АТ) в частині регулювання діяльності банків.

До оновлення нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) з урахуванням норм Закону N 2210 (Закон N 2210-VIII) надаємо пропозиції та рекомендації щодо практичного застосування його окремих положень в частині керівників банків.

1. Стосовно погодження Національним банком керівників банків

Відповідно до нової редакції статті 42 Закону про банки Національний банк у встановленому ним порядку погоджує на посади керівників банку (кандидатів на посади керівників банку).

З огляду на це, запроваджене в статті 42 поняття "погодження на посади керівників банку (кандидатів на посади керівників банку)" охоплює передбачені в Положенні N 306 (Положення N 306)1 поняття:


1 Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306 (Положення N 306) (далі - Положення N 306)

"погодження призначення на посади керівників банку" (що стосувалося голови правління та головного бухгалтера банку, керівника та головного бухгалтера філії іноземного банку, членів виконавчого органу державного банку); та

"підтвердження професійної придатності та ділової репутації керівників банку" (що стосувалося голови та членів ради банку, членів правління банку (крім державного банку), заступників головного бухгалтера банку).

Таким чином, починаючи з 06 січня 2018 року Національний банк визначає відповідність всіх керівників банків кваліфікаційним вимогам шляхом їх погодження на відповідні посади, відповідно, всі клопотання банків повинні стосуватись саме погодження керівників (кандидатів) на посади.

Особи, щодо яких Національним банком прийняте рішення про погодження призначення на посади та/або про підтвердження ділової репутації та професійної придатності до набрання чинності Законом N 2210 (Закон N 2210-VIII), вважаються погодженими Національним банком на відповідні посади.

2. Кваліфікаційні вимоги щодо професійної придатності керівників банків

Згідно зі статтею 42 Закону про банки керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

Професійна придатність керівника банку визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов'язків керівника банку з урахуванням бізнес-плану та стратегії банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності конкретного керівника банку.

Керівники банку протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, в тому числі щодо наявності вищої освіти та відповідного досвіду роботи.

Таким чином, Законом N 2210 (Закон N 2210-VIII) було змінено підхід до оцінки професійної придатності керівників банку: вилучено жорсткі вимоги щодо освіти, уточнено вимоги до досвіду роботи та запроваджено комплексну оцінку професійної придатності з огляду на сукупність факторів та обставин.

Національний банк, оцінюючи відповідність професійної придатності керівників, оцінюватиме сукупно всі відомості про керівника в частині його освіти (у тому числі, додаткової професійної підготовки) та попереднього досвіду роботи (у тому числі, управлінського) з урахуванням бізнес-плану та стратегії банку, а також сфери відповідальності керівника на конкретній посаді.

З огляду на це, з метою оптимізації комунікації банків з Національним банком, а також пришвидшення процесу погодження керівників, пропонуємо одразу в пакеті документів для погодження керівника на посаду, додатково до документів, визначених Положенням N 306 (Положення N 306), подавати до Національного банку такі документи/інформацію для підтвердження відповідності професійної придатності такого керівника:

а) схематичне зображення організаційної структури банку з позначенням місця посади керівника банку у структурі банку та підпорядкованих йому підрозділів банку;

б) обґрунтування банку стосовно відповідності керівника вимогам щодо професійної придатності з урахуванням бізнес-плану та стратегії банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності конкретного керівника банку;

в) інформацію (лист, повідомлення, довідку тощо) стосовно посадових обов'язків та повноважень керівника на відповідній посаді, його функціонального навантаження та сфери відповідальності в банку, участь члена ради банку у комітетах ради, а також витяги з документів, що підтверджують надану інформацію (посадова інструкція, положення про керівний орган, до складу якого входить особа, документи про розподіл сфер відповідальності між членами такого керівного органу (кураторство) тощо);

г) копії будь-яких документів про отримання додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навиків, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов'язків з урахуванням напрямків діяльності банку, його спеціалізації, стратегічних планів розвитку, бізнес-моделі тощо (свідоцтва/сертифікати/дипломи про проходження тренінгів, курсів підвищення кваліфікації, завершення практики, публікації в профільних ЗМІ тощо) - на розсуд банку та кандидата.

Пропонуємо також врахувати, що у разі недостатності наданої інформації для оцінки професійної придатності керівника Національний банк України, відповідно до пункту 4.4 глави 4 розділу III Положення N 306 (Положення N 306)2, Національний банк має право провести з таким керівником тестування та/або співбесіду для визначення відповідності його професійної придатності вимогам Закону про банки, та прийняти рішення за результатами такого тестування та/або співбесіди.


2 З урахуванням змін до Постанови N 306 (Положення N 306), які були внесені постановою Правління Національного банку N 146 від 28.12.2017 (Постанова N 146) та набрали чинності 30.12.2017.

3. Вимоги до незалежних директорів

Відповідно до змін, внесених Законом N 2210 (Закон N 2210-VIII) до статті 39 Закону про банки, незалежні члени ради (далі - незалежні директори) повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства.

Законом N 2210 (Закон N 2210-VIII) Закон про АТ доповнено статтею 531, що надає визначення незалежного директора як особи, на яку відсутній будь-який влив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Також ця стаття Закону про АТ наводить невичерпний перелік ознак, за наявності яких особа не може вважатися незалежним директором.

Враховуючи вищевикладене, банкам при перевірці відповідності незалежних директорів вимогам щодо їх незалежності та при здійсненні контролю такої відповідності на постійній основі слід керуватися положеннями статті 531 Закону про АТ (при цьому норми цієї статті мають тлумачитися з урахуванням термінів, визначених в Законі про АТ).

З огляду на це, для погодження на посаду особи, обраної до складу ради у якості незалежного директора, пропонуємо банкам, додатково до документів, визначених Положенням N 306 (Положення N 306), подавати до Національного банку:

а) письмове запевнення банку про проведену перевірку відповідності особи вимогам щодо незалежності - у довільній формі;

б) запевнення, підписане особисто незалежним директором або кандидатом на цю посаду, в якому особа підтверджує відсутність щодо неї будь-якого впливу з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, зокрема, про відсутність ознак, передбачених пунктами 1 - 10 частини 1 статті 531 Закону про АТ (окремо по кожній ознаці) - приклад такого запевнення наведений у Додатку 1 до цього листа.

4. Стосовно вимог до керівників відокремлених підрозділів банків

У відповідності до змін, внесених Законом N 2210 (Закон N 2210-VIII) до статті 42 Закону про банки, керівники відокремлених підрозділів банків більше не відносяться до керівників банків.

Разом з тим повідомляємо, що вимоги пункту 1.5 Глави 1 Розділу IV Положення N 306 (Положення N 306) стосовно відповідності керівників відокремлених підрозділів вимогам статті 42 Закону про банки щодо професійної придатності та ділової репутації зберігають свою чинність.

Таким чином, керівники відокремлених підрозділів банків мають відповідати таким загальним кваліфікаційним вимогам:

1) вимогам щодо професійної придатності (з урахуванням визначення цього терміну у зміненій статті 42 Закону про банки), в тому числі щодо наявності вищої освіти, а також відповідного професійного та управлінського досвіду; та

2) вимогам щодо бездоганної ділової репутації.

Банк має самостійно перевіряти відповідність керівників відокремлених підрозділів зазначеним вище вимогам. Професійну придатність керівників відокремлених підрозділів слід визначати з огляду на визначення, наведене у частинах 4 та 5 статті 42 Закону про банки.

Також повідомляємо, що у разі зміни керівника відокремленого структурного підрозділу банк зобов'язаний повідомити про це Національний банк в порядку, визначеному пунктом 4.1 Глави 4 Розділу VII Положення N 306 (Положення N 306).

5. Порядок погодження Національним банком керівників банків та керівника підрозділу внутрішнього аудиту

З огляду на зміни, внесені до статті 42 Закону про банки, погодження на посади керівників банку та керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку здійснюється за правилами Положення N 306 (Положення N 306) з урахуванням такого:

1. Національний банк проводить тестування та співбесіду з кандидатами або особами, призначеними (обраними) на посади:

а) головного бухгалтера банку;

б) головного бухгалтера філії іноземного банку;

в) керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку;

г) членів виконавчого органу державного банку;

д) члена правління банку - відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу (в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу).

Кандидати на посади голови правління банку та керівника філії іноземного банку проходять співбесіду з Правлінням Національного банку.

При цьому, звертаємо увагу, що з урахуванням поточної редакції Постанови N 306 (Положення N 306), Національний банк має право провести тестування та/або співбесіду також і з іншими керівниками банку для розгляду питання щодо їх погодження на посаду.

2. Рішення про погодження (відмову у погодженні) керівника (кандидата) на посаду:

а) голови правління банку та керівника філії іноземного банку приймає Правління Національного банку протягом 45 днів із дня подання повного пакета документів;

б) головного бухгалтера банку, головного бухгалтера філії іноземного банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, членів виконавчого органу державного банку, інших керівників у випадках, передбачених пунктом 4.8 Глави 4 Розділу III Положення N 306 (Положення N 306), приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку протягом 45 днів із дня подання повного пакета документів;

в) інших керівників банку приймає уповноважена особа Національного банку протягом 30 днів із дня подання повного пакета документів.

6. Стосовно перехідних положень та застосування Закону N 2210 (Закон N 2210-VIII)

Відповідно до пункту 21 Прикінцевих та перехідних положень Закону N 2210 (Закон N 2210-VIII) акціонерним товариствам (у тому числі, банкам) протягом року з дня набрання чинності цим законом необхідно забезпечити приведення складу наглядової ради та її комітетів, а також інших органів управління у відповідність із вимогами Закону N 2210.

Згідно з пунктом 9 Прикінцевих та перехідних положень (Закон N 2210-VIII) незалежні директори, обрані до дня набрання чинності Законом N 2210, вважаються незалежними до завершення строку, на який їх було обрано, за умови дотримання ними вимог щодо незалежності, які діяли на момент їх обрання.

З урахуванням зазначеного банкам необхідно привести склад своїх органів управління у відповідність до оновлених норм Закону про банки та Закону про АТ до 06 січня 2019 року (дата набрання чинності Законом N 2210 (Закон N 2210-VIII) з урахуванням положень статті 94 Конституції України).

Разом з тим, звертаємо увагу, що до керівників (кандидатів на посади керівників), обраних або призначених з 06 січня 2018 року застосовуватимуться вимоги Закону N 2210 (Закон N 2210-VIII), у тому числі, вимоги Закону про АТ до незалежних директорів.

У разі виникнення питань щодо застосування Закону N 2210 (Закон N 2210-VIII) пропонуємо звертатись електронними повідомленнями до Департаменту ліцензування Національного банку…@....

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Додаток 1
до листа Національного банку України
31.01.2018 N 27-0006/6139

Зразок запевнення незалежного директора банку (кандидата на цю посаду) щодо відповідності вимогам щодо незалежності

Запевнення щодо відповідності вимогам до незалежного директора

Я, (прізвище, ім'я, по батькові), незалежний директор (або кандидат на посаду незалежного директора) (повне найменування банку) (далі - Банк) запевняю Національний банк України, що на мене як на незалежного директора банку відсутній будь-який влив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора цього банку.

Зокрема, запевняю, що я:

1) не входив(-ла) протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) не одержую та/або не одержував(-ла) протягом попередніх трьох років від Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків мого сукупного річного доходу за кожний з таких років;

3) не володію (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Банку, не є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в банку, а також не є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мав (-ла) істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) не є та/або не був(-ла) протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) не є та/або не був(-ла) протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) не є та/або не був(-ла) протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) не є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Банку в будь-яких цивільних відносинах;

8) не був(-ла) сукупно більш як 12 років членом наглядової ради Банку;

9) не є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1 - 8 зазначених вище;

10) відповідаю додатковим критеріям, встановленим статутом або іншими внутрішніми документами Банку.

Дата

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали