ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 21 березня 2012 року N 48

Щодо затвердження положень про архів та експертну комісію Агентства держмайна України

Для забезпечення належного виконання вимог Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 N 232/5 (Положення N 232/5) (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.2012 за N 202/20515), та Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Держкомархіву України від 17.12.2007 р. N 183 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2008 N 13/14704), наказую:

1. Затвердити Положення про архів Агентства держмайна України (додаток 1).

2. Затвердити Положення про експертну комісію Агентства держмайна України (додаток 2).

3. Затвердити склад експертної комісії (ЕК) Агентства держмайна України (додаток 3).

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Агентства держмайна України:

- забезпечити належне виконання вимог затверджених положень по веденню архівної справи та роботі експертних комісій;

- ознайомити працівників підпорядкованих структурних підрозділів з затвердженими положеннями;

- призначити (у разі потреби в структурних підрозділах) експертні комісії з питань визначення цінності документів, створених у підпорядкованих структурних підрозділах за закріпленими напрямками роботи.

5. Начальнику Управління документального забезпечення роботи та контролю Омельченку М. Г. забезпечити організацію і ведення діловодства та архівної справи самостійними структурними підрозділами Агентства держмайна України згідно з вимогами затверджених положень.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства держмайна України Шубіна О. О.

 

Голова
Агентства держмайна України

Д. В. Колєсніков


 

Додаток 1
до наказу Агентства держмайна України
21.03.2012 N 48


ПОЛОЖЕННЯ
про архів Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

1. Згідно із Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24.12.93 р. N 3814-XII, для забезпечення належного виконання вимог Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. N 232/5 (Положення N 232/5), в Агентстві держмайна України створений архів для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

2. Головний спеціаліст (особа, на яку покладено функції працівника архіву, далі - архів) працює під безпосереднім керівництвом начальника відділу аналітично-інформаційного забезпечення Управління документального забезпечення роботи та контролю Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - Агентство держмайна України).

3. У своїй діяльності архів Агентства держмайна України керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

Положення про архів Агентства держмайна України, яке є джерелом формування Національного архівного фонду, погоджується з Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), після чого затверджується Головою Агентства держмайна України.

4. Архів працює відповідно до затвердженого річного плану.

5. Обов'язки головного спеціаліста архіву Агентства держмайна України визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується Головою Агентства держмайна України.

6. Основними завданнями архіву Агентства держмайна України є:

- приймання від структурних підрозділів Агентства держмайна України створених за звітний період документів та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації;

- контроль разом з працівниками Управління документального забезпечення роботи та контролю за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах Агентства держмайна України;

- участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;

- ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 N 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за N 407/5598 (із змінами) (далі - Правила), ЦДАВО України;

- проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії Агентства держмайна України проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

- створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів;

- організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил;

- підготовка, передавання та транспортування (за рахунок Агентства держмайна України) документів Національного архівного фонду до ЦДАВО України;

- участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників Агентства держмайна України, які відповідають за роботу з документами.

7. Для виконання покладених на архів завдань головному спеціалісту за погодженням з начальником Управління документального забезпечення роботи та контролю надається право:

- вимагати від структурних підрозділів Агентства держмайна України передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством;

- повертати структурним підрозділам Агентства держмайна України на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

- давати структурним підрозділам Агентства держмайна України рекомендації з питань, що входять до компетенції архіву;

- запитувати від структурних підрозділів Агентства держмайна України відомості, необхідні для роботи;

- інформувати керівництво Агентства держмайна України про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

- брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться в Агентстві держмайна України, в разі розгляду на них питань роботи з документами.

8. На посаду головного спеціаліста (працівника архіву) Агентства держмайна України призначається особа з повною вищою освітою відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стажем роботи за фахом не менше двох років.

Головний спеціаліст (працівник архіву) призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови Агентства держмайна України за поданням начальника Управління документального забезпечення роботи та контролю.

Порядок взаємодії архіву з іншими структурними підрозділами визначається керівництвом Агентства держмайна України.

9. До складу документів архіву входять:

- документи з паперовою основою, внесені до Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, створені структурними підрозділами Агентства держмайна України, та документи з особового складу;

- науково-технічна документація, аудіовізуальні та електронні документи, створені Агентством держмайна України або одержані ним на законних підставах;

- фонди особового походження працівників Агентства держмайна України, які відіграли певну роль в історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності країни або її окремого регіону;

- документи з різними видами матеріальних носіїв інформації організацій-попередників та підпорядкованих організацій, що ліквідовані;

- друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву Агентства держмайна України;

- довідковий та обліковий апарат до архівних документів.

Документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в архіві Агентства держмайна України окремо.

10. Документи з паперовими носіями інформації передаються в упорядкованому стані із структурних підрозділів Агентства держмайна України до архіву через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, встановлених Правилами.

Науково-технічна документація передається до архіву Агентства держмайна України у порядку, встановленому державними стандартами України.

Аудіовізуальні документи передаються до архіву Агентства держмайна України одразу після завершення їх виробництва.

11. Установлюються такі граничні строки тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду в архіві Агентства держмайна України:

- для документів Агентства держмайна України і безпосередньо підпорядкованих йому організацій - 15 років;

- для документів з особового складу Агентства держмайна України - 75 років;

- для науково-технічної документації - 25 років;

- для аудіовізуальних документів - 1 рік після закінчення їх виробництва або виходу в світ;

- для електронних документів - 3 роки.

 

Начальник Управління
документального забезпечення
роботи та контролю

М. Г. Омельченко


 

Додаток 2
до наказу Агентства держмайна України
21.03.2012 N 48


ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" від 24.12.93 р. N 3814-XII, Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. N 1004 р., та Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Держкомархіву України від 17.12.2007 р. N 183, в Агентстві держмайна України утворюється експертна комісія (далі - ЕК), яка проводить попередню експертизу цінності документів, що утворилися в процесі діяльності, та подає її результати на розгляд експертно-перевірної комісії (ЕПК) Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України).

2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом в Агентстві держмайна України. Рішення ЕК затверджуються Головою Агентства держмайна України, після чого вони стають обов'язковими для виконання працівниками Агентства держмайна України.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної архівної служби України та цим Положенням.

4. До складу ЕК, який затверджується наказом Голови Агентства держмайна України, включаються працівники Управління документального забезпечення роботи та контролю, працівники структурних підрозділів, а також представник ЕПК ЦДАВО України.

Головою ЕК призначається заступник Голови Агентства держмайна України, а секретарем ЕК - головний спеціаліст, відповідальний за ведення архіву.

5. Секретар ЕК за вказівками Голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів і окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджується наказом Голови Агентства держмайна України, і звітує перед ним про проведену роботу.

7. Основним завданням ЕК Агентства держмайна України є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в процесі ведення діловодства в Агентстві держмайна України

8. ЕК Агентства держмайна України приймає рішення про схвалення та подання до ЕПК ЦДАВО України проектів наступних документів:

- описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ);

- описи справ з особового складу;

- номенклатури справ;

- інструкції з діловодства;

- положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК;

- анотовані переліки унікальних документів НАФ;

- акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

- акти про вилучення документів з НАФ.

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

- контролювати дотримання самостійними структурними підрозділами Агентства держмайна України, працівниками, відповідальними за організацію діловодства, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

- вимагати від структурних підрозділів Агентства держмайна України розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмові пояснення у випадках втрати цих документів;

- одержувати від структурних підрозділів Агентства держмайна України відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;

- заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів Агентства держмайна України про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

- запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів Агентства держмайна України, а в разі необхідності - працівників ЦДАВО України;

- інформувати керівництво Агентства держмайна України з питань, що входять до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.

11. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується Головою і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК Головою Агентства держмайна України.

12. У разі відмови Голови Агентства держмайна України затвердити протокол засідання ЕК вона може звернутися до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України, рішення якої з цього питання є остаточним.

 

Начальник Управління
документального забезпечення
роботи та контролю

М. Г. Омельченко


 

Додаток 3
до наказу Агентства держмайна України
21.03.2012 N 48


СКЛАД
експертної комісії (ЕК) Агентства держмайна України

Шубін О. О.

- Заступник Голови, голова комісії;

Омельченко М. Г.

- Начальник Управління документального забезпечення роботи та контролю, заступник голови комісії;

Коршикова Н. П.

- Головний спеціаліст відділу аналітично-інформаційного забезпечення Управління документального забезпечення роботи та контролю, секретар комісії;

Члени комісії:

 

Андрощук В. Я.

- Заступник начальника Управління - начальник відділу документального забезпечення та контролю Управління документального забезпечення роботи та контролю;

Горобчук М. І.

- Начальник відділу експертизи нормативно-правових актів Департаменту юридичного забезпечення;

Коверник О. М.

- Заступник начальника Управління - начальник відділу по роботі з управлінськими підпорядкованими підприємствами Управління по роботі з персоналом;

Федорович Г. Ф.

- Завідувач Режимно-секретного сектору;

Каплун Д. І.

- В. о. завідувача Сектору мобілізаційної роботи;

Кузьменко Ю. М.

- Головний спеціаліст відділу дивідендної політики та контролю виконання інвестиційних та податкових зобов'язань Департаменту фінансового забезпечення;

Ручко І. Д.

- Начальник відділу представництва у господарських товариствах Департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей;

Шорохова А. Ю.

- Головний спеціаліст відділу експортного потенціалу та розвитку ринків збуту Управління міжнародного та інвестиційного співробітництва

Губенко Н. П.

- Начальник відділу ЦДАВО України (за згодою).


 

Начальник Управління
документального забезпечення
роботи та контролю

М. Г. Омельченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали