Додаткова копія: Щодо затвердження умов подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 05 липня 2019 року N 36

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Моніча Б. С. щодо затвердження умов подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись статтею 11 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Закон N 2136-VIII), частиною восьмою статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) та Положенням про Раду суддів України, затвердженим X позачерговим з'їздом суддів України 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів України вирішила:

Затвердити умови подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, що додаються.

 

Заступник Голови
Ради суддів України

В. О. Бутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
05 липня 2019 року N 36

Умови подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі

1. Участі у конкурсі підлягає особа, яка у визначені Радою суддів України терміни подала всі необхідні документи та на день їх подання відповідає вимогам до судді Конституційного Суду України, встановленим статтею 11 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Закон N 2136-VIII).

2. Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання.

Своєчасно поданими вважаються документи, які подані до Ради суддів України через поштове відділення зв'язку до 23 липня 2019 року 24 год. 00 хв. чи подані нарочно до 23 липня 2019 року 18 год. 00 хв. з одночасним направленням сканованих копій таких документів у форматі pdf. на e-mail: davidenko@court.gov.ua до 23 липня 2019 року 24 год. 00 хв.

Заяви, що будуть подані до Ради суддів України після зазначеного строку, не розглядатимуться.

3. Для участі у конкурсі з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, повинна подати до Ради суддів України такі документи:

1) заяву особи про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України (за посиланням);

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду України;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт);

5) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права (трудова книжка, послужний список);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (як кандидата на відповідну посаду) (за посиланням);

7) декларацію родинних зв'язків судді (за посиланням);

8) декларацію доброчесності судді (за посиланням);

9) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

10) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених статтею 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Закон N 2136-VIII) (за посиланням);

11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII) (за посиланням), або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);

12) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (за посиланням);

13) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

14) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

15) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

4. До заяви про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, повинні бути додані у повному обсязі всі необхідні документи (матеріали), визначені підпунктами 1 - 15 пункту 3 цих умов.

5. Документи (матеріали), визначені підпунктами 1 - 15 пункту 3 цих умов, повинні бути оформлені додатком до заяви особи про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, розміщені у порядку їх черговості та пронумеровані згідно із загальною кількістю сторінок додатків.

6. Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.

7. Документи (матеріали), зокрема їх копії, подаються (заповнюються) особою, яка звертається із заявою про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

8. Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх подання (направлення) до Ради суддів України.

9. Автобіографія кандидата (написана власноруч) повинна містити:

1) прізвище, ім'я, по батькові (повністю, у називному відмінку);

2) число, місяць, рік і місце народження;

3) відомості про навчання (роки й місце, одержана освіта й спеціальність за дипломом тощо);

4) відомості про трудову діяльність (коли, де, на якій посаді працював кандидат, останнє місце роботи, посада);

5) відомості про науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності);

6) відомості про державні нагороди (у разі наявності);

7) відомості про загальний трудовий стаж роботи, стаж роботи в галузі права та стаж роботи на посадах судді;

8) відомості про стягнення (у разі наявності з зазначенням виду стягнення та дата накладення);

9) відомості про сімейний стан і склад родини;

10) дату написання та підпис кандидата.

10. Мотиваційний лист повинен містити дату та підпис особи, яка його подає, та бути оформлений відповідно до таких вимог:

1) обсяг - до 2 аркушів;

2) формат аркуша - А-4;

3) шрифт - Times New Roman;

4) розмір шрифту - 14 pt;

5) відступи: від лівого краю аркуша - 25 мм, від верхнього та нижнього - 15 мм, від правого - 15 мм;

6) друкований вигляд.

11. Копія паспорта громадянина України повинна містити копії всіх заповнених його сторінок.

12. Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності):

1) повинна містити копії всіх заповнених сторінок;

2) має бути належним чином засвідчена за місцем роботи особи, яка її подає.

13. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, подається особою як кандидатом на зайняття посади судді Конституційного Суду України шляхом відповідного її заповнення і підписання на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року

Для підтвердження факту подання цієї декларації особа подає до Ради суддів України роздруковану копію відповідної декларації та посилання на неї, оформлене у друкованому вигляді на окремому аркуші, який має містити такі реквізити:

1) назву "Посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";

2) відповідне посилання на інтернет-сторінку;

3) дату подання декларації;

4) прізвище, ім'я, по батькові особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, підпис та дату заповнення відповідного аркуша.

14. Заява про проведення перевірки, визначеної Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), подається особою, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, власноручно написаною розбірливим почерком за формою, визначеною Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 563 (Постанова N 563).

У разі подання такої заяви особою за місцем роботи до Ради суддів України надається копія цієї заяви, засвідчена в установленому порядку відповідальною особою за місцем роботи кандидата.

У разі проходження особою за місцем роботи перевірки, визначеної Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), нею подається засвідчена в установленому порядку копія довідки про її результати.

15. За достовірність поданих до Ради суддів України документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає.

16. У разі встановлення невідповідності переліку та комплектності доданих до заяви документів, вказаних особою у заяві, із фактично доданим або неналежності оформлення документів Відділом організаційного забезпечення суддівського самоврядування складається акт і такі документи підлягають поверненню без розгляду особі, яка їх подала, Радою суддів України.

17. Документи, подані особою для участі у конкурсі, можуть бути залишені Радою суддів України без розгляду на підставі відповідного звернення особи.

18. Розгляд питання про відповідність особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, установленим Законом України "Про Конституційний Суд України" (Закон N 2136-VIII) вимогам до посади судді Конституційного Суду України здійснюється Радою суддів України на основі поданих особою документів.

 

До Ради суддів України

__
      (прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

__

__
  (адреса для надіслання поштової кореспонденції)

__
       (номер контактного телефону)

__
          (адреса електронної пошти)

 

ЗАЯВА

Я, ___________
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

виявляю намір взяти участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, оголошеному рішенням Ради суддів України 21 червня 2019 року N 28 (Рішення N 28), та обійняти посаду судді Конституційного Суду України, що призначається з'їздом суддів України.

У зв'язку з цим, керуючись статтею 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Закон N 2136-VIII), подаю такі документи:

1 автобіографія на __ арк.;

2 мотиваційний лист на __ арк.;

3 копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, на __ арк.;

4 копія трудової книжки, послужного списку {за наявності) на __ арк.;

5 декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (як кандидата на відповідну посаду) на __ арк.;

6 інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на 1 арк. в 1 прим.;

7 декларація родинних зв'язків судді на ___ арк.;

8 декларація доброчесності судді на __ арк.;

9 копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, на __ арк.;

10 копії документа про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, та документів, що підтверджують її визнання в Україні, (за наявності) на __ арк.;

11 копія документа про науковий ступінь (за наявності) на __ арк.;

12 копія документа про вчене звання (за наявності) на __ арк.;

13 письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів на 1 арк.;

14 заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), або копія висновку за результатами такої перевірки на __ арк.;

15 письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) на 1 арк.;

16 медичні довідки про стан здоров'я на 2 арк.;

17 копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов'язаних) на ___ арк.;

18 довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності) на ___ арк.


(дата)


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)


* у заяві необхідно заповнити відповідну інформацію та поставити особистий підпис

 

До Ради суддів України

__
    (прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

__

__
 (адреса для направлення поштової кореспонденції)

________

__
          (номер контактного телефону)

__
            (адреса електронної пошти)

 

ЗГОДА

Відповідно до пункту сьомого частини четвертої статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Закон N 2136-VIII) з метою участі у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України надаю згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених абзацом третім частини четвертої статті 12 вказаного Закону (Закон N 2136-VIII).


(дата)


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)


* згода на обробку персональних даних та оприлюднення копії документів подається написана кандидатом власноруч

 

До Ради суддів України

__
      (прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

__

__
  (адреса для направлення поштової кореспонденції)

________

__
         (номер контактного телефону)

__
          (адреса електронної пошти)

 

ЗАЯВА
на проведення перевірки, що передбачена Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII)

Я, __________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до вимог частини першої статті 4 Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII) повідомляю, що заборони, визначені частинами третьою (Закон N 1682-VII) або четвертою статті 1 цього Закону (Закон N 1682-VII), не застосовуються (застосовуються) щодо мене.

_

_

_
(у разі наявності зазначається, які саме заборони застосовуються)

Надаю згоду на проходження перевірки відповідно до вимог цього Закону (Закон N 1682-VII).

Додаток: копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.


(дата)


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)


* заява на проведення перевірки, що передбачена Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), подається написана кандидатом власноруч

 

До Ради суддів України

__
     (прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

__

__
(адреса для направлення поштової кореспонденції)

________

__
          (номер контактного телефону)

__
          (адреса електронної пошти)

 

ЗГОДА

Я, _,
(прізвище, ім'я та по батькові)

______,
(дата і місце народження)

зареєстрований (зареєстрована) за адресою: ___,

_____

та фактично проживаю за адресою: ___________

реєстраційний номер облікової картки платника податків* __,

____
претендую на зайняття посади судді Конституційного Суду України й даю згоду на проведення відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) спеціальної перевірки відомостей стосовно мене, зокрема відомостей, поданих мною особисто для участі у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України.


(дата)


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)


* згода на проведення спеціальної перевірки подається написана кандидатом власноруч;

* у разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали