НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

РІШЕННЯ

від 6 грудня 2011 року N 38

З метою удосконалення проведення перевірок Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила:

Затвердити Зміни і доповнення до Інструкції про порядок проведення перевірок Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі, затвердженої рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 26.03.2009 N 4, що додаються.

 

Голова Національної експертної
комісії України з питань захисту
суспільної моралі

В. В. Костицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
06.12.2011 N 38

Зміни та доповнення
до Інструкції про порядок проведення перевірок Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі, затвердженої рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 26.03.2009 N 4

1. Розділ 1 Інструкції доповнити пунктом 1.2 у такій редакції:

"1.2. Здійснення перевірок є правом Національної комісії, яке реалізується з метою здійснення нагляду та контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту суспільної моралі.".

2. У пункті 2.1 Інструкції:

1) підпункт "а" після слів "Національної комісії" доповнити словами "та представників Національної комісії в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі";

2) у підпункті "г" слово "планових" виключити;

3) після підпункту "г" доповнити підпунктом "ґ" у такій редакції:

"ґ) перевірка усунення порушень, виявлених під час попередніх перевірок;".

3. Пункт 2.2 Інструкції після слова "проведення" доповнити словом "позапланової".

4. У пункті 2.5 Інструкції:

1) в абзаці першому слово "робочі" замінити словом "робочої";

2) абзац другий виключити.

5. Розділ 2 Інструкції доповнити новими пунктами 2.6, 2.7 у такій редакції:

"2.6. Посадова особа Національної комісії, уповноважена на проведення перевірки:

а) забезпечує повідомлення керівника суб'єкта, діяльність якого підлягає перевірці, про час та строки її проведення;

б) визначає повне коло питань, які необхідно з'ясувати під час проведення перевірки, з врахуванням вимог законодавства з питань захисту суспільної моралі до здійснення суб'єктом відповідної діяльності (місце знаходження об'єкта перевірки, наявність позитивного висновку Національної комісії тощо).

2.7. Керівник робочої групи з проведення перевірки:

а) розподіляє між членами робочої групи конкретні завдання;

б) подає пропозиції щодо змін у персональному складі робочої групи.".

У зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.11 Інструкції вважати відповідно пунктами 2.8 - 2.13.

6. Абзац другий пункту 2.8 Інструкції викласти у такій редакції:

"У разі потреби, за поданням посадової особи Національної комісії, уповноваженої на проведення перевірки, керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжений.".

7. У пункті 2.9 Інструкції слово "прийняття" замінити словами "плану діяльності Національної комісії та представників Національної комісії в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі на поточний рік щодо здійснення перевірок і прийнятого", а слово "посвідчення" замінити на слово "направлення".

8. В абзаці першому пункту 2.10 Інструкції слово "посвідчення" замінити словом "направлення", а слово "посвідчень" замінити на слово "направлень".

9. У пункті 2.12 Інструкції слово "днів" замінити словами "робочих днів".

10. У пункті 2.13 Інструкції:

1) в абзаці першому слова "працівників апарату Національної комісії, уповноважених" замінити словами "посадової особи Національної комісії, уповноваженої", а після слів "відмови від допуску до перевірки" доповнити словами "який підписується особою чи особами, що здійснюють перевірку";

2) абзац другий викласти у такій редакції:

"Про протиправні дії суб'єкта, діяльність якого підлягає перевірці, письмово повідомляються правоохоронні органи та вирішується питання стосовно проведення спільної перевірки такого суб'єкта.".

11. У назві розділу 3 Інструкції слова "працівників апарату" замінити словами "посадових осіб".

12. У пункті 3.1 Інструкції:

1) в абзаці першому слова "працівники апарату" замінити словами "посадові особи";

2) у підпункті "а" слова "у ході" замінити словами "під час", а слово "суворо" виключити;

3) у підпункті "б" слово "посвідчення" замінити словом "направлення";

4) підпункт "д" викласти у такій редакції:

"ґ) об'єктивно відображати у акті перевірки відомості та здійснювати відповідну фіксацію засобами аудіо-, відеотехніки стану додержання суб'єктами, діяльність яких підлягає перевірці, вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, у тому числі щодо здійснення діяльності у спеціально відведеному місці";

4) назву підпунктів "е", "є", "ж" замінити відповідно на "д", "е", "є".

13. У пункті 3.2 Інструкції:

1) в абзаці першому слова "працівники апарату" замінити словами "посадові особи";

2) підпункт "б" пункту 3.2 Інструкції доповнити словами "із залученням їх до акту перевірки".

3) підпункт "в" виключити;

4) назву підпункту "г" замінити на "в".

14. У пункті 3.3 Інструкції слова "працівники апарату" замінити словами "посадові особи".

15. У пункті 4.1 Інструкції слова "працівники апарату" замінити словами "посадові особи", слово "посвідчення" замінити словом "направлення", а слово "засвідчують" замінити словом "посвідчують".

16. У пункті 4.2 слова "працівники апарату" замінити словами "посадові особи".

17. У пункті 4.3 Інструкції слова "залежно від завдання і мети перевірки працівники апарату" замінити словами "посадові особи".

18. У пункті 4.5 Інструкції слова "у процесі" замінити словами "під час", слова "підлягає перевірці" замінити словом "перевіряється", а після слів "закінчення перевірки" доповнити словами "або встановлюють строк для усунення цих порушень".

19. Пункт 5.1 Інструкції викласти у такій редакції:

"5.1 За результатами перевірки складається акт перевірки (додаток 3) - службовий документ, у якому засвідчується факт проведення перевірки діяльності суб'єкта, діяльність якого підлягає перевірці, фіксуються фактичні відомості, встановлені під час проведення перевірки, зазначаються виявлені ознаки порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі та встановлюється строк для усунення виявлених порушень.".

20. Абзац другий пункту 5.2 Інструкції доповнити словами "про що зазначається в акті перевірки".

21. В абзаці другому пункту 5.5 Інструкції слово "посвідченою" замінити словом "засвідченою", а після слова "довіреності" доповнити словами "(наказу, розпорядження тощо)".

22. У пункті 5.6 Інструкції:

1) підпункт "г" доповнити словами "та їх місце проживання";

2) назви підпунктів "д", "г", "д", "е", "є" замінити відповідно на "ґ", "д", "е", "є", "ж";

3) у підпункті "д" після слова "ознаки" доповнити словами "виявлених під час перевірки".

23. Назву підпункту "д" пункту 6.2 Інструкції замінити на "ґ".

24. Додаток 1 до пункту 2.7 Інструкції викласти у новій редакції (додаток 1 до рішення).

25. Додаток 2 до пункту 2.8 Інструкції викласти у новій редакції (додаток 2 до рішення).

26. Додаток 3 до пункту 5.1 Інструкції викласти у новій редакції (додаток 3 до рішення).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали