Додаткова копія: Щодо затвердження Звіту про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2011 році

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 березня 2012 року N 10

м. Київ

Щодо затвердження Звіту про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2011 році

Відповідно до наказів Національної комісії регулювання електроенергетики України від 09.12.2011 N 741 "Про забезпечення виконання функцій державного регулювання у сфері енергетики" та від 28.11.2011 N 737 "Щодо підготовки Звіту про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2011 році" наказую:

Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2011 році, що додається.

 

Голова Ліквідаційної комісії

С. Тітенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної комісії регулювання електроенергетики України
30.03.2012 N 10


ЗВІТ
про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2011 році

1. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІСІЮ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Національна комісія регулювання електроенергетики (далі - НКРЕ) була утворена як державний колегіальний орган, що здійснює регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, Указом Президента України від 8 грудня 1994 року N 738 з метою забезпечення ефективного функціонування енергетичної галузі країни.

У своїй діяльності НКРЕ керувалася Конституцією України, Законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про нафту і газ", "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про засади функціонування ринку природного газу" та іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність НКРЕ була спрямована на виконання основних завдань, визначених Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213 (у редакції Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98), зокрема:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування Оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;

державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів;

забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів і послуг;

захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу, нафти та нафтопродуктів;

розроблення і затвердження правил користування електричною енергією та газом;

координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків енергоносіїв;

видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (Ліцензійними умовами), на передачу та постачання електричної енергії, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного газу (Ліцензійними умовами), постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

інші завдання, визначені законодавчими та нормативними актами.

Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" НКРЕ була визначена центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові України. Цим Указом на НКРЕ покладені завдання щодо співробітництва з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до компетенції Комісії, участі у підготовці міжнародних договорів України та здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань природних монополій і суміжних ринків.

Крім того, на виконання Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 N 760 "Деякі питання державного регулювання ринку комунальних послуг" до закінчення процесу формування Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України Національна комісія регулювання електроенергетики України виконувала функції державного регулювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, у тому числі розроблення та впровадження порядків (методик) формування тарифів і встановлення тарифів суб'єктам господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕ.

До складу Комісії входили Голова і п'ять членів Комісії, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Діяльність НКРЕ забезпечував центральний апарат та її територіальні підрозділи, що діють в Автономній Республіці Крим та в усіх областях України. З 01.09.2010 гранична чисельність Комісії становить 432 працівники.

Структура НКРЕ наведена в додатку 1.1.

Указом Президента України від 23 листопада 2011 N 1057/2011 (Указ N 1057/2011) Національну комісію регулювання електроенергетики України було ліквідовано. На виконання Законів України "Про природні монополії" та "Про електроенергетику" Указом Президента України від 23 листопада 2011 N 1059/2011 (Положення N 1059/2011) було утворено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

2. ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

2.1. Основні засади державного регулювання діяльності Оптового ринку електроенергії

Правові та організаційні засади, які покладені в основу діючої моделі Оптового ринку електричної енергії, визначені Законом України "Про електроенергетику", нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Згідно з Законом України "Про електроенергетику" Оптовий ринок електричної енергії України (ОРЕ) діє на підставі Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ). Ураховуючи, що значна частина учасників ОРЕ є суб'єктами природних монополій або займає домінуюче становище на ньому, державне регулювання Оптового ринку електричної енергії здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про природні монополії" та Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Діюча модель ОРЕ реалізована на основі принципу самоврядування, яке забезпечується діяльністю Ради ОРЕ як представницького органу членів Оптового ринку.

Функціональна схема Оптового ринку електричної енергії наведена в додатку 2.1.1.

2.2. Стан розрахунків на Оптовому ринку електроенергії (енергопостачальних компаній з ДП "Енергоринок", ДП "Енергоринок" з генеруючими компаніями та з іншими кредиторами)

Розрахунки Оптового ринку з кредиторами

У 2011 році продаж електричної енергії в ОРЕ здійснювали 118 українських виробників електроенергії, у тому числі ДП "НАЕК "Енергоатом" (до складу якого входить 4 атомні станції, одна гідроакумулююча електростанція та одна гідроелектростанція), 5 компаній теплових електростанцій (до складу яких входить 14 ТЕС), 2 компанії ГЕС, у тому числі ПАТ "Укргідроенерго", до складу якої входить 7 ГЕС та 2 ГАЕС, 37 підприємств теплоелектроцентралей та 67 підприємств, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел, з яких 38 підприємств використовують гідроенергію, 10 підприємств - вітрову енергію, 18 підприємств - пряме перетворення енергії сонячного спектра випромінювання в електроенергію, 1 підприємство - енергію біомас та 6 інших підприємств (у тому числі підприємства комбінованого виробництва теплової та електричної енергії з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), з яких 1 підприємство для виробництва електричної енергії використовує біогаз, 1 підприємство - відходи переробки нафтопродуктів, 2 підприємства - скидний енергопотенціал, 2 підприємства - коксовий та звичайний газ.

Кількість виробників електричної енергії, які здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, збільшилася у порівнянні з 2010 роком на 23 виробники, що пов'язано в основному із збільшенням кількості виробників з альтернативних джерел електричної енергії.

Обсяг проданої виробниками електроенергії в ОРЕ у 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшився на 3,3 % (з 170955,4 млн. кВт·год. до 176592,3 млн. кВт·год.), що пов'язано зі збільшенням у 2011 році обсягу закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою її подальшого експорту, а також із зростанням обсягів споживання електроенергії основними категоріями промислових та непромислових споживачів. Обсяг електричної енергії, проданої ДП "НАЕК "Енергоатом", збільшився на 1,21 % (з 84041,7 млн. кВт·год. до 85056,5 млн. кВт·год.), компаніями теплових електростанцій (ТЕС) - на 8,9 % (з 61537,3 млн. кВт·год. до 67011,9 млн. кВт·год.).

Обсяг електричної енергії, проданої теплоелектроцентралями в ОРЕ, збільшився на 369,3 млн. кВт·год., або на 5,28 % від аналогічного періоду 2010 року (6994 млн. кВт·год.), та становить 7363,4 млн. кВт·год. Вартість відпущеної в ОРЕ електричної енергії зросла на 31,62 % та становить 8902,4 млн. грн. (у 2010 році відпущена товарна продукція в ОРЕ склала 6763,5 млн. грн.).

Обсяг електричної енергії, проданої гідроелектростанціями в ОРЕ, зменшився на 2144,8 млн. кВт·год., або на 17,32 % від аналогічного періоду 2010 року (12386,7 млн. кВт·год.), та становить 10241,8 млн. кВт·год. Вартість відпущеної в ОРЕ електричної енергії зменшилася на 5,89 % та становить 1581,8 млн. грн. (у 2010 році відпущена товарна продукція в ОРЕ склала 1680,8 млн. грн.).

У 2011 році спостерігається зростання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії у порівнянні з 2010 роком. Якщо на початку 2011 року (у січні) налічувалось 36 виробників електричної енергії, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, і їх товарна продукція за січень становила 37850 млн. грн., то вже на кінець 2011 року (у грудні) їх кількість збільшилась до 57, товарна продукція зросла майже удвічі та склала за грудень 73778 млн. грн.

Загалом за 2011 рік загальний відпуск товарної продукції, виробленої виробниками електричної енергії з альтернативних джерел, складає 386,3 млн. кВт·год. (у 2010 - 297,2 млн. кВт·год.), вартість - 597193 млн. грн. (у 2010 році - 326965 млн. грн.), таким чином приріст у 2011 році у порівнянні з 2010 роком становить 89,1 млн. кВт·год. (29,98 %), або 270228 млн. грн. (82,65 %). При цьому слід зазначити, що як у 2010 році, так і у 2011 частка відпуску виробленої з альтернативних джерел енергії від загальної виробленої та відпущеної в ОРЕ електричної енергії всіма енергогенеруючими підприємствами становить всього 0,22 % (0,17 % у 2010 році), а вартість її складає близько 1 % (0,49 % у 2010 році) від загальної вартості виробленої і відпущеної на ОРЕ товарної продукції.

Вартість електроенергії, проданої українськими виробниками в ОРЕ у 2011 році (з урахуванням ПДВ), становила 80837,70 млн. грн. Слід зазначити, що протягом 2011 року з урахуванням доплат, які згідно з умовами договірних відносин між ДП "Енергоринок" та виробниками електроенергії здійснюються до 15 числа місяця, наступного після розрахункового, забезпечувалася стовідсоткова оплата за поточну товарну продукцію, відпущену в попередньому розрахунковому періоді, та здійснювалась оплата послуг з передачі електричної енергії магістральними мережами ДП "НЕК "Укренерго".

Стовідсоткові розрахунки з виробниками електричної енергії, зокрема, забезпечились за рахунок коштів, які залишились на рахунках ДП "Енергоринок" для здійснення оплати ПДВ, та які після втрати чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2002 N 105-р "Про заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку на додану вартість від учасників оптового ринку електроенергії" згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1068-р "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України" (Розпорядження N 1068-р) були розподілені між виробниками електричної енергії.

Рівень розрахунків з енергогенеруючими компаніями за електричну енергію, закуплену в них у 2011 році, та з ДП "НЕК "Укренерго" становив 100 % (додаток 2.2.1).

Розрахунки енергопостачальних компаній з ДП "Енергоринок"

У 2011 році закупівля електричної енергії з ОРЕ всіма компаніями (як для споживачів України, так і для експорту) становила 172 млрд. кВт·год., що на 5,67 млрд. кВт·год., або на 3,4 %, більше ніж у 2010 році (додаток 2.2.2).

Вартість електроенергії, купованої постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом у 2011 році, зросла в порівнянні з 2010 роком на 13868,7 млн. грн. (на 24,3 %) і становила 70993,9 млн. грн. (з урахуванням ПДВ).

Вартість електроенергії, купованої постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, у 2011 році становила 12291 млн. грн. (8655 млн. грн. у 2010 році). Поточна оплата електричної енергії (з урахуванням авансів на початок звітного періоду) здійснена, як і у 2010 році, у повному обсязі, тобто у розмірі 100 % вартості купованої електричної енергії.

З метою експорту електричної енергії протягом 2011 року енергопостачальні компанії закупили на ОРЕ електричну енергію в обсязі 6454,9 млн. кВт·год., що на 2237,6 млн. кВт·год. більше рівня 2010 року.

У 2011 році всього надійшло 85696,9 млн. грн. у рахунок оплати за електричну енергію, куповану на ОРЕ, що на 17809,8 млн. грн. (на 26,23 %) більше ніж у 2010 році.

Загальний рівень розрахунків енергопостачальників по Україні за куповану електроенергію становив у 2011 році 98,3 % від вартості товарної продукції (у 2010 році - 100,2 %) (додаток 2.2.3). Загальна оплата купованої електричної енергії (без урахування погашення заборгованості минулих періодів за законодавчими та урядовими рішеннями) у 2011 році енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом становила 97,4 % від вартості товарної продукції (у 2010 році - 98,3 %). Поточна оплата з урахуванням доплат, які здійснюються до 15 числа місяця, наступного після розрахункового, у 2011 році енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом становила 96,8 % від вартості товарної продукції (у 2010 році - 97,7 %).

Загальний обсяг оплати за електроенергію, куповану енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом у 2011 році, за даними ДП "Енергоринок", становив 69464,6 млн. грн. (97,8 % від товарної продукції), у 2010 році - 56904,3 млн. грн. (99,6 %).

З урахуванням доплат, які здійснюються до 15 числа місяця, наступного після розрахункового, повну поточну оплату за електроенергію, куповану на ОРЕ у 2011 році, забезпечили 26 постачальників електричної енергії за регульованим тарифом.

Станом на 01.01.2012 до 22 постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, які не мають заборгованості за електричну енергію (з урахуванням договору реструктуризації боргу) перед ОРЕ та підписали з ДП "Енергоринок" графік здійснення платежів за куповану електроенергію на ОРЕ, застосовується особливий порядок розрахунків (кошти за електричну енергію, які надходять від споживачів, у повному обсязі перераховуються на поточний рахунок енергопостачальних компаній).

У 2011 році спостерігалось погіршення рівня поточної оплати за електричну енергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом (без урахування погашення заборгованості минулих періодів за законодавчими та урядовими рішеннями приріст заборгованості за 2010 рік становив 1324 млн. грн., а за 2011 рік - 2287 млн. грн.). Найбільшими боржниками за поточний період є:

ДП "Регіональні електричні мережі" - 1050689 тис. грн.;

ПАТ "Київенерго" - 326823 тис. грн.;

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 264705 тис. грн.;

ПАТ "Донецькобленерго" - 242365 тис. грн.;

ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 217213 тис. грн.;

АК "Харківобленерго" - 107501 тис. грн.

Основними причинами нарощення такої заборгованості є велика недоплата (за період 2011 року) підприємствами водопостачання і водовідведення (1 млрд. грн.) та вугільної промисловості (500 млн. грн.).

Слід зазначити, що за рахунок застосування НКРЕ стимулюючого механізму, а саме понижуючих коефіцієнтів до нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом у випадку незабезпечення ними повної оплати купованої на ОРЕ електричної енергії та за понаднормативні втрати електроенергії в мережах, у 2011 році виробникам електричної енергії додатково надійшло близько 170,0 млн. грн.

Відсоток поточної оплати електричної енергії, купованої на ОРЕ, на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання оптового постачальника ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2008 - 2011 роках наведений у додатку 2.2.4.

2.3. Алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

Алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ від 30.12.2010 N 2033 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", діяв протягом усього 2011 року. Із загального обсягу коштів, що надходили на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, перераховувалися кошти учасникам ОРЕ на їх рахунки з податку на додану вартість (до втрати чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2002 N 105-р "Про заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку на додану вартість від учасників оптового ринку електроенергії" згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1068-р "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України" (Розпорядження N 1068-р)) та кошти, необхідні для реалізації окремих рішень Кабінету Міністрів України та постанов НКРЕ з метою погашення заборгованості минулих періодів.

З решти коштів першочергово здійснювались перерахування на поточний рахунок ДП "Енергоринок" для відшкодування витрат у межах кошторису ДП "Енергоринок".

Залишок коштів розподілявся між:

виробниками електричної енергії ТЕС, ГЕС, АЕС та ДП "НЕК "Укренерго" пропорційно до розрахункового обсягу товарної продукції, нарахованої підсумком з початку місяця;

іншими виробниками відповідно до їх фактичної товарної продукції попереднього розрахункового дня.

За підсумками розрахункового місяця до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, здійснювалося донарахування коштів кожній енергогенеруючій компанії та ДП "НЕК "Укренерго" в рахунок оплати електричної енергії та наданих послуг, закуплених ОРЕ в розрахунковому періоді, в обсязі, який забезпечував рівний відсоток оплати товарної продукції попереднього розрахункового періоду кожній генеруючій компанії та ДП "НЕК "Укренерго" (за винятком виробників електричної енергії з альтернативних джерел електричної енергії).

На виконання вимог статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" Комісія своїми постановами передбачила перерахування ДП "Енергоринок" енергогенеруючим компаніям ТЕС коштів із подальшим перерахуванням цих коштів на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, відповідно до Порядку перерахування енергогенеруючими компаніями коштів до спеціального фонду державного бюджету за отримане в 1997 - 2000 роках органічне паливо.

Так, за період дії зазначених постанов НКРЕ генеруючим компаніям було перераховано 60 млн. грн. (з ПДВ), що дало можливість у повному обсязі виконати вимоги статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" було також проведено розрахунки із погашення заборгованості за спожиту електричну енергію минулих періодів вугільних підприємств на загальну суму 703,0 млн. грн.

2.3.1. Розрахунки споживачів з енергопостачальними компаніями, динаміка заборгованості за спожиту електричну енергію за 2010 - 2011 роки

Споживачам України за 2011 рік енергопостачальними компаніями була відпущена електрична енергія в обсязі 148834,63 млн. кВт·год., у тому числі 130932,15 млн. кВт·год., або 87,98 % від загального обсягу, та вартістю 87164,83 млн. грн. компаніями, які працюють за регульованим тарифом, та 17902,48 млн. кВт·год., або 12,02 % від загального обсягу, компаніями, які працюють за нерегульованим тарифом.

Порівняно з 2010 роком обсяг електричної енергії, відпущеної споживачам, збільшився на 2770,17 млн. кВт·год. (1,89 %), у тому числі компаніями, які працюють за регульованим тарифом - на 852,79 млн. кВт·год. (0,65 %), та компаніями, які працюють за нерегульованим тарифом - на 1917,38 млн. кВт·год. (11,99 %).

Оплата споживачами електроенергії енергопостачальних компаній, які працюють за регульованим тарифом, дорівнює 84742,24 млн. грн., що становить 97,22 % від вартості проданої споживачам електричної енергії, що на 1,18 % менше ніж у 2010 році (98,40 %).

У додатку 2.3.1 наведено обсяги спожитої електричної енергії за 2008 - 2011 роки. У додатку 2.3.2 наведено рівень збору коштів споживачів за електричну енергію у відповідних галузях економіки за електричну енергію у 2010 - 2011 роках. У додатку 2.3.3 наведені розрахунки споживачів та енергопостачальних компаній за 2011 рік відповідно до форм звітності 5-НКРЕ та 7-НКРЕ. У додатку 2.3.4 наведені розрахунки та структура заборгованості за категоріями споживачів електричної енергії за 2007 - 2011 роки.

За спожиту у 2011 році електроенергію повністю розрахувались споживачі з 7 енергопостачальними компаніями, а саме з ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" (107,16 %), ДТГО "Львівська залізниця" (101,18 %), ДП "Придніпровська залізниця" (101,10 %), ДП Донецька залізниця (100,85 %), ДТГО "Південно-Західна залізниця" (100,44 %), ДП "Одеська залізниця" (100,22 %), ТОВ "Сервіс-Інвест" (100,08 %).

Не виконали своїх зобов'язань щодо розрахунків з постачальниками електричної енергії споживачі 33 енергокомпаній, у тому числі: ПАТ "Миколаївобленерго" (99,96 %), ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс" (99,95 %), СТГО "Південна залізниця" (99,73 %), ПАТ "А.Е.С. Рівнеобленерго" (99,58 %), ПАТ "А.Е.С. Київобленерго" (99,53 %), ПАТ "Львівобленерго" (99,49 %), ВАТ "Тернопільобленерго" (99,40 %), ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" (99,21 %), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (99,20 %), ПАТ "Чернігівобленерго" (99,10 %), ПАТ "Кіровоградобленерго" (99,07 %), ПАТ "Сумиобленерго" (98,95 %), ПАТ "Прикарпаттяобленерго" (98,92 %), ПАТ "Хмельницькобленерго" (98,92 %), ПАТ "Крименерго" (98,82 %), ПАТ "Вінницяобленерго" (98,80 %), ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (98,53 %), ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" (98,33 %), ПАТ "Черкасиобленерго" (98,26 %), ПАТ "Дніпрообленерго" (98,21 %), ВАТ "Закарпаттяобленерго" (97,86 %), ПАТ "Полтаваобленерго" (97,77 %), ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (97,58 %), ПАТ "Волиньобленерго" (97,39 %), ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (97,11 %), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (96,38 %), ПАТ "Київенерго" (95,81 %), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (95,67 %), АК "Харківобленерго" (94,80 %), ТОВ "Енергія - Новий Розділ" (93,22 %), ПАТ "Донецькобленерго" (93,09 %), ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (91,61 %), ДП "Регіональні електричні мережі" (85,82 %).

Промисловим підприємствам у 2011 році була відпущена електрична енергія в обсязі 61351,49 млн. кВт·год. вартістю 48630,12 млн. грн. Порівняно з 2010 роком обсяг відпущеної електроенергії зменшився на 532,09 млн. кВт·год., або на 0,86 %.

Порівняно з 2010 роком зростання споживання електричної енергії в межах 0,1 - 40 % відбулося у промислових споживачів 14 енергопостачальних компаній. У інших промислових споживачів відбулося зниження споживання електроенергії в межах 1 - 49 %.

Рівень розрахунків промислових підприємств у 2011 році порівняно з 2010 роком (99,00 %) зменшився на 0,63 % і становить 47836,91 млн. грн., або 98,37 %. Повну оплату електричної енергії забезпечили споживачі 19 енергопостачальних компаній, а саме: ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" (113,57 %), ДП "Придніпровська залізниця" (105,59 %), ПАТ "Донецькобленерго" (103,87 %), ДТГО "Львівська залізниця" (102,62 %), ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (101,87 %), ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс" (101,60 %), ПАТ "Крименерго" (101,28 %), ПАТ "Київенерго" (101,06 %), ДП "Донецька залізниця" (100,91 %), ДП "Одеська залізниця" (100,84 %), ПАТ "Прикарпаттяобленего" (100,80 %), АК "Харківобленерго" (100,24 %), ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (100,15 %), ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" (100,14 %), ПАТ "Кіровоградобленерго" (100,14 %), ПАТ "Хмельницькобленерго" (100,09 %), ТОВ "Сервіс-Інвест" (100,08 %), ПАТ "Миколаївобленерго" (100,07 %), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (100,04 %). З усіма іншими енергокомпаніями промислові споживачі розрахувалися на рівні 85,58 - 99,99 %.

Сільськогосподарські підприємства у 2011 році отримали 2722,94 млн. кВт·год. вартістю 2512,18 млн. грн. Рівень розрахунків становить 2523,67 млн. грн., або 100,46 % від вартості поставленої електроенергії. У 2010 році рівень сплати становив 100,16 %. У повному обсязі розрахувались споживачі з 22 енергопостачальними компаніями. Найкращі розрахунки споживачів з ДП "Одеська залізниця" (113,95 %), ТОВ "Сервіс-Інвест" (108,05 %), ПАТ "Крименерго" (103,59 %), ДП "Донецька залізниця" (102,5 %), ПАТ "Дніпрообленерго" (102,37 %) та іншими. Низький рівень сплати (79,22 - 99,99 %) у споживачів 16 енергопостачальних компаній, у тому числі ДТГО "Львівська залізниця" (79,22 %), ТОВ "Енергія - Новий Розділ" (95,34 %), ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс" (98,43 %), ДП "Придніпровська залізниця" (98,81 %), ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (98,97 %).

Установи та організації, що фінансуються з державного бюджету, за спожиту електричну енергію у 2011 році розрахувалися на 97,55 %, що на 5,13 % менше ніж у 2010 році (2010 рік - 102,68 %). Обсяг спожитої електроенергії склав 3247,73 млн. кВт·год. вартістю 2434,69 млн. грн., оплата - 2375,09 млн. грн. Більш ніж стовідсотково розрахувалися споживачі ТОВ "Сервіс-Інвест" (138,55 %), ДТГО "Південно-Західна залізниця" (104,00 %), ДП "Придніпровська залізниця" (103,88 %), ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" (102,04 %), ТОВ "Енергія - Новий Розділ" (101,47 %), ПАТ "Київенерго" (100,11 %), ПАТ "А.Е.С. Рівнеобленерго" (100,10 %) та ДП "Донецька залізниця" (100,10 %). У межах 73,49 - 99,78 % розрахувалися споживачі 32 енергопостачальних компаній: ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (73,49 %), ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" (88,46 %), ПАТ "Чернігівобленерго" (88,59 %), ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (90,20 %), СТГО "Південна залізниця" (93,24 %), ПАТ "Хмельницькобленерго" (93,41 %), ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (93,57 %), ПАТ "Вінницяобленерго" (94,21 %), ПАТ "Миколаївобленерго" (94,52 %), ПАТ "Волиньобленерго" (94,80 %) та інші.

Установи та організації, що фінансуються з місцевого бюджету, оплатили у 2011 році електроенергію на 97,93 % (101,70 % у 2010 році), отримавши 2779,62 млн. кВт·год. електроенергії вартістю 2381,16 млн. грн. та сплативши 2331,98 млн. грн. Повністю розрахувалися споживачі з 10 енергопостачальними компаніями: ДТГО "Львівська залізниця" (103,04 %), ДП "Придніпровська залізниця" (101,98 %), ДП "Донецька залізниця" (101,31 %), ПАТ "Хмельницькобленерго" (100,06 %), ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" (100,06 %), ДП "Регіональні електричні мережі" (100,06 %), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (100,03 %), ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" (100,03 %), ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (100,00 %) та ТОВ "Енергія - Новий Розділ" (100,00 %). Найгірше розрахувалися споживачі ПАТ "Київенерго" (86,05 %), ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (92,92 %), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (97,16 %), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (97,38 %), ТОВ "Сервіс-Інвест" (97,88 %), ДП "Одеська залізниця" (98,19 %), ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс" (98,52 %), ПАТ "Прикарпаттяобленерго" (98,61 %), ПАТ "Крименерго" (98,62 %), ПАТ "Вінницяобленерго" (98,65 %) та ПАТ "А.Е.С. Київобленерго" (98,81 %). Споживачі інших енергопостачальних компаній розрахувались у межах 99,04 - 99,99 %.

Порівняно з 2010 роком на 6,75 % погіршили розрахунки за спожиту електричну енергію житлово-комунальні господарства. Рівень розрахунків цієї категорії споживачів у 2011 році склав 78,86 % (85,61 % у 2010 році). Обсяг спожитої електроенергії склав 9692,32 млн. кВт·год. вартістю 6984,37 млн. грн., оплата - 5507,63 млн. грн. Повністю розрахувалися споживачі ДТГО "Львівська залізниця" (141,67 %) та ПАТ "А.Е.С. Київобленерго" (100,68 %). Найгірше - ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (50,88 %), ПАТ "Донецькобленерго" (65,77 %), АК "Харківобленерго" (67,77 %), ПАТ "Закарпаттяобленерго" (69,05 %), ДП "Регіональні електричні мережі" (70,65 %), ПАТ "Дніпрообленерго" (72,06 %), ПАТ "Київенерго" (75,51 %), ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (79,34 %), ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" (79,54 %), ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (81,05 %), ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (81,06 %), ПАТ "Полтаваобленерго" (81,79 %), ПАТ "Крименерго" (82,04 %), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (83,08 %), ТОВ "Енергія - Новий Розділ" (84,08 %), ПАТ "Волиньобленерго" (87,76 %). Інші споживачі розрахувалися в межах 90,16 - 99,62 %.

Рівень розрахунків населення за спожиту електричну енергію у 2011 році становить 98,01 %, що на 1,45 % менше рівня 2010 року (99,46 %). Відпущено населенню 34449,59 млн. кВт·год. електроенергії вартістю 9103,88 млн. грн., оплата - 8923,12 млн. грн. Повну оплату за електроенергію забезпечили споживачі ДТГО "Львівська залізниця" (103,24 %), ПАТ "Чернігівобленерго" (102,85 %), ПАТ "Київенерго" (101,94 %), ДТГО "Південно-Західна залізниця" (100,97 %), ДП "Регіональні електричні мережі" (100,61 %) та ПАТ "Кіровоградобленерго" (100,18 %). Інші споживачі розрахувалися в межах 91,03 - 99,92 %: ДП "Одеська залізниця" (91,03 %), ПАТ "Донецькобленерго" (94,51 %), ПАТ "Прикарпаттяобленерго" (94,81 %), СТГО "Південна залізниця" (95,71 %), ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" (96,48 %), ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс" (96,53 %), ПАТ "Сумиобленерго" (96,63 %), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (96,93 %), АК "Харківобленерго" (97,25 %), ДП "Донецька залізниця" (97,26 %), ПАТ "Крименерго" (97,26 %), ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (97,30 %), ПАТ "Черкасиобленерго" (97,37 %), ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" (97,42 %), ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (97,48 %), ПАТ "А.Е.С. Київобленерго" (97,49 %), ПАТ "Волиньобленерго" (97,62 %), ПАТ "Вінницяобленерго" (97,92 %), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (97,96 %) та інші.

Залізниці за спожиту електричну енергію у 2011 році розрахувалися на 100,12 % (99,99 % у 2010 році). Обсяг спожитої електроенергії склав 1402,32 млн. кВт·год. вартістю 1052,79 млн. грн., оплата - 1054,05 млн. грн. З 24 компаніями споживачі залізниці розрахувалися на рівні 112,81 - 100,00 %. Не розрахувалися в повному обсязі залізниці з наступними компаніями: ВАТ "Запоріжжяобленерго" (99,25 %), ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (99,41 %) та ДП "Придніпровська залізниця" (99,98 %).

Розрахунки інших споживачів - 100,88 % (100,61 % за 2010 рік). Обсяг спожитої електроенергії склав 15286,14 млн. кВт·год. електроенергії вартістю 14065,63 млн. грн., оплата - 14189,78 млн. грн. У межах 100,04 - 104,56 % розрахувались споживачі 18 компаній. Найгірше розрахувались споживачі ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (96,17 %), ТОВ "Енергія - Новий Розділ" (97,94 %), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (98,22 %), СТГО "Південна залізниця" (98,97 %). Інші споживачі розрахувалися в межах 99,19 - 99,97 %.

У цілому за 2011 рік загальна заборгованість за спожиту електроенергію збільшилась на 1630,91 млн. грн. та станом на 01.01.2012 становить 11273,77 млн. грн. У додатку 2.3.5 наведена структура заборгованості за спожиту електричну енергію в галузях економіки станом на 01.01.2012.

За спожиту електроенергію переплатили споживачі наступних енергопостачальних компаній: ПАТ "Миколаївобленерго" (8,48 млн. грн.), ДП "Одеська залізниця" (5,02 млн. грн.), ДТГО "Львівська залізниця" (4,85 млн. грн.), ДП "Придніпровська залізниця" (12,20 млн. грн.), ДП "Донецька залізниця" (6,86 млн. грн.).

Зменшилась заборгованість, у тому числі за рахунок списання безнадійної заборгованості за 2011 рік на 0,01 - 57,73 %, у споживачів таких енергопостачальних компаній: ВАТ "Запоріжжяобленерго" на 46,72 млн. грн. (6,73 %), ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" на 28,15 млн. грн. (11,10 %), ПАТ "Львівобленерго" на 5,61 млн. грн. (11,27 %), ПАТ "Закарпаттяобленерго" на 33,52 млн. грн. (18,91 %), ТОВ "Сервіс-Інвест" на 7,40 млн. грн. (31,08 %), ДТГО "Південно-Західна залізниця" на 1,28 млн. грн. (32,70 %), ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" на 60,16 млн. грн. (57,73 %).

Збільшилась заборгованість за звітний період у споживачів таких енергопостачальних компаній: СТГО "Південна залізниця" - на 1,22 млн. грн., або 890,51 %, ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" - на 32,03 млн. грн., або 100,80 %, ПАТ "Полтаваобленерго" - на 35,13 млн. грн., або 94,34 %, ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" - на 2,01 млн. грн., або 69,18 %, ДП "Регіональні електричні мережі" - на 630,32 млн. грн., або 54,83 %, ПАТ "Чернігівобленерго" - на 8,80 млн. грн., або 52,80 %, АК "Харківобленерго" - на 163,28 млн. грн., або 46,81 %, ПАТ "Волиньобленерго" - на 17,95 млн. грн., або 45,66 %, ПАТ "Київенерго" - на 228,82 млн. грн., або 38,85 %, ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" - на 10,40 млн. грн., або 37,60 %, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - на 212,98 млн. грн., або 33,29 %, ПАТ "Прикарпаттяобленерго" - на 9,80 млн. грн., або 33,21 %, ПАТ "Черкасиобленерго" - на 28,11 млн. грн., або 27,14 %, ПАТ "Сумиобленерго" - на 10,65 млн. грн., або 24,12 %, ВАТ "Тернопільобленерго" - на 3,20 млн. грн., або 20,50 %, ПАТ "Вінницяобленерго" - на 11,50 млн. грн., або 17,02 %, ПАТ "А.Е.С. Київобленерго" - на 14,15 млн. грн., або 14,33 %, ТОВ "Енергія - Новий Розділ" - на 1,49 млн. грн., або 14,32 %, ПАТ "Донецькобленерго" - на 311,00 млн. грн., або 13,42 %, ПАТ "А.Е.С. Рівнеобленерго" - на 3,33 млн. грн., або 13,28 %, ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" - на 23,44 млн. грн., або 12,36 %, ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" - на 15,70 млн. грн. або 8,44 %, ПАТ "Дніпрообленерго" - на 42,51 млн. грн., або 4,61 %, ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" - на 0,15 млн. грн., або 2,85 %, ПАТ "Хмельницькобленерго" - на 1,02 млн. грн., або 2,83 %, ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс" - на 0,03 млн. грн., або 0,89 %, ПАТ "Крименерго" - на 2,47 млн. грн., або 0,46 %, ПАТ "Кіровоградобленерго" - на 0,02 млн. грн., або 0,06 %.

2.4. Реалізація положень Закону України від 23.06.2005 N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" щодо погашення та реструктуризації заборгованості енергокомпаній за минулі роки

Законом України від 23.06.2005 N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (далі - Закон) передбачено погашення заборгованості за енергоносії, значна частина якої утворилася в період структурної перебудови економіки, коли підприємства паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) постачали енергоносії без належної і своєчасної їх оплати та за тарифами, які не в повній мірі забезпечували покриття витрат підприємств ПЕК на виробництво, передачу та постачання енергоносіїв.

Законом України від 13 січня 2011 року N 2940-VI "Про внесення змін до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" щодо порядку погашення заборгованості" було внесено зміни до Закону України від 23.06.2005 N 2711-IV, згідно з якими розрахункову дату було перенесено на 1 січня 2007 року, а термін дії процедури погашення заборгованості підприємствами ПЕК згідно із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" продовжено до 1 січня 2013 року.

Станом на 1 січня 2012 року 216 підприємств паливно-енергетичного комплексу, що включені до Реєстру підприємств ПЕК, брали участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до вищезазначеного Закону, із них електроенергетичної галузі - 133.

За даними ДП "Енергоринок", протягом 2011 року за договорами реструктуризації, укладеними ДП "Енергоринок" на виконання зазначеного Закону (постанова НКРЕ від 01.04.2011 N 568 "Про алгоритм перерахування коштів через поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості" (Постанова N 568)), були проведені розрахунки "живими коштами" у сумі 164,59 млн. грн. За цей же період проведено взаєморозрахунків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 192 "Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків" на 24,56 млн. грн.

Крім того, Законами України від 12.05.2011 N 3319-VI "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" (Закон N 3319-VI) і від 12.05.2011 N 3320-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії" (Закон N 3320-VI), термін дії яких продовжено до 1 липня 2012 року, було передбачено механізм врегулювання заборгованості, яка виникла в учасників розрахунків, зазначених у цих Законах. За даними ДП "Енергоринок", відповідно до норм цього Закону проведено списання на суму 1631 млн. грн. (з них 267 млн. грн. списано згідно із нормами Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань врегулювання заборгованості за електричну енергію" від 8 липня 2011 року N 3682-VI (Закон N 3682-VI) щодо списання заборгованості казенних підприємств за зобов'язаннями з оплати електричної енергії).

2.5. Упровадження систем комерційного обліку на Оптовому та роздрібному ринках електричної енергії у 2007 - 2011 роках

Діяльність НКРЕ за звітний період щодо організації та розвитку комерційного обліку електричної енергії на Оптовому ринку була зосереджена на розгляді інвестиційних програм ліцензіатів щодо впровадження автоматизованих систем комерційного обліку (АСКОЕ), на створенні і вдосконаленні відповідної нормативної бази, а також контролю виконання прийнятих раніше рішень щодо АСКОЕ.

Кошти, використані на вдосконалення комерційного обліку електричної енергії протягом 2007 - 2011 років ліцензіатами з передачі електроенергії місцевими (локальними) мережами, становлять біля 1,5 млрд. грн. (у тому числі на впровадження АСКОЕ - 42 млн. грн., з них у 2011 році - близько 8 млн. грн.), ДП "НЕК "Укренерго" - біля 77,6 млн. грн. (у тому числі на впровадження АСКОЕ - 36 млн. грн., у 2011 році на роботи по впровадженню/модернізації АСКОЕ кошти не витрачались), ліцензіатами з виробництва - біля 40 млн. грн. на впровадження АСКОЕ.

Станом на 01.01.2012 переважна більшість ліцензіатів забезпечила облік електричної енергії на межі з Оптовим ринком у відповідності до нормативних документів (всі 45 ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами впровадили АСКОЕ в промислову експлуатацію; з 40 ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом 33 отримали свідоцтво про реєстрацію АСКОЕ в Головного оператора; з 101 ліцензіата з виробництва електричної енергії 89 впровадили АСКОЕ в промислову експлуатацію, з них 69 отримали свідоцтво про реєстрацію АСКОЕ в головного оператора та 1 ліцензіат впровадив АСКОЕ в дослідну експлуатацію).

Разом з тим при впровадженні АСКОЕ виникли проблеми, пов'язані з використанням даних АСКОЕ в розрахунках на ОРЕ України. З метою їх вирішення за участю фахівців Комісії було розроблено та схвалено на відкритих засіданнях Комісії ряд документів, що дало змогу вдосконалити роботу ОРЕ України в частині збору, обробки та передачі даних, а також здійснення розрахунків на основі даних АСКОЕ.

Для забезпечення використання даних АСКОЕ у розрахунках на ринку постановами НКРЕ від 15.07.2010 N 815, 816, 817, 818, 819, 820 було внесено зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії в частині впровадження та використання даних АСКОЕ на ринку.

З метою визначення процедур та правил вимірювання, реєстрації, формування, валідації даних комерційного обліку та улаштування, випробування і технічного обслуговування вимірювальних комплексів, а також визначення прав та обов'язків суб'єктів ринку з питань забезпечення організації комерційного обліку електричної енергії, робочою групою з доопрацювання технічних кодексів Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії України, під керівництвом Комісії розробляється Кодекс комерційного обліку електричної енергії.

На виконання Комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р "Про схвалення комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу", із змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.10.2006 N 557-р, для організації роботи автоматизованих систем обліку і систем передачі та обміну інформацією було розглянуто та надано відгуки до шести гармонізованих ДП "НЕК "Укренерго" стандартів щодо інфраструктури комунікацій на енергетичному ринку:

IEC/TR 61850-1: 201 "Комунікаційні мережі і системи на підстанціях. Частина 1: Вступ і огляд";

IEC 61850-5: 201 "Комунікаційні мережі і системи на підстанціях. Частина 5: Комунікаційні вимоги до приладових функцій і моделей";

IEC/TR 62325-101: 201 "Інфраструктура комунікацій на енергоринку - Частина 101. Загальні положення";

IEC/TR 62325-102: 201 "Інфраструктура комунікацій на енергоринку - Частина 102: Приклад моделі енергоринку";

IEC 61970-301: 201 "Інтерфейс прикладних програм в системах електроенергетичного менеджменту. Частина 301: Основи загальної інформаційної моделі";

IEC/TS 61970-401: 201 "Інтерфейс прикладних програм в системах електроенергетичного менеджменту. Частина 401: Структура специфікації компонентного інтерфейсу".

Основна увага в питаннях упровадження сучасних систем обліку на роздрібному ринку електричної енергії приділялась:

стану виконання вимог Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (зі змінами), у частині забезпечення об'єктів з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок 50 тис. кВт·год. і більше локальним устаткуванням збору та обробки даних;

упровадженню у побутових споживачів інтелектуальних вимірювальних систем (SMART-, ZigBee-, PLS- системи).

Заходи із вдосконалення обліку в ліцензіатів з передачі електроенергії стали одним з головних чинників зниження фактичних втрат в мережах.

2.6. Розвиток конкурентних відносин на ОРЕ. Діяльність виробників та постачальників електричної енергії на ОРЕ в умовах конкуренції

Щодо діяльності виробників електричної енергії на ОРЕ в умовах конкуренції

Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для виробників, що працюють за ціновими заявками, здійснюється на конкурентних засадах згідно з Правилами ОРЕ погодинно. За ціновими заявками працюють генеруючі компанії ТЕС.

З метою вдосконалення механізму ціноутворення на ОРЕ та посилення конкуренції серед виробників, що працюють за ціновими заявками, при Раді ОРЕ діє робоча група, у складі якої активну участь беруть працівники НКРЕ. Робоча група опрацювала, а Рада ОРЕ своїм рішенням затвердила ряд змін до Правил ОРЕ, які згідно з діючою процедурою набуття чинності були погоджені Антимонопольним комітетом України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості та НКРЕ. У 2011 році Комісією було погоджено 10 змін до Правил ОРЕ.

Зазначеними змінами до Правил ОРЕ передбачено посилення економічного стимулювання енергоблоків, що фактично надають послугу з маневреності протягом доби.

Поряд з цим удосконалено механізм нарахування платежів виробнику за роботу його станції складом обладнання нижчим за мінімально-допустимий у разі виникнення "несумісних режимів" роботи як на загальносистемному рівні, так і на регіональному, а також передбачено нарахування зазначеного платежу виробнику у випадку фактичного розвантаження станції нижче мінімально допустимого складу обладнання при умові, що таке розвантаження не було заплановане під час складання заданого графіка навантаження.

Крім того, удосконалено механізм унесення змін до заданого графіка навантаження виробників у випадках аварійного відключення генеруючого обладнання та обладнання магістральних і міждержавних мереж ОЕС України, удосконалено порядок формування погодинної оптової ринкової ціни в частині розподілу по годинах доби складових націнки.

Щодо діяльності постачальників електричної енергії на ОРЕ в умовах конкуренції

Національною комісією регулювання електроенергетики України в цілому видано 288 ліцензій на здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. У той же час у 2011 році здійснювало закупівлю електричної енергії на ОРЕ з метою її постачання за нерегульованим тарифом споживачам електричної енергії на території України 74 постачальники електричної енергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), із них лише 52 ПНТ здійснювали закупівлю електричної енергії на ОРЕ впродовж усього 2011 року.

Так, протягом 2011 року 74 ПНТ було закуплено електричної енергії на ОРЕ в обсязі 18937 млн. кВт·год. (12,9 % загального відпуску з ОРЕ) на суму 10242522 тис. грн. (без ПДВ). При цьому 23 % обсягу закупівлі електроенергії на ОРЕ у 2011 році здійснили великі промислові споживачі (Миколаївський глиноземний завод, Побужський феронікелевий комбінат, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, Укртатнафта тощо), які закуповують електроенергію на ОРЕ для власного споживання.

У порівнянні з 2010 роком у 2011 році обсяг купівлі електроенергії ПНТ на ОРЕ виріс на 16 %, або на 2573 млн. кВт·год., у той час як по постачальниках електричної енергії за регульованим тарифом у 2011 році у порівнянні з 2010 роком обсяг купівлі електроенергії на ОРЕ виріс лише на 0,5 %, або на 698 млн. кВт·год.

У 2011 році ПНТ здійснювали постачання електроенергії на 32-ох територіях ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

Середня кількість споживачів ПНТ у 2011 році становила більш ніж 1000, із них:

599 споживачів електричної енергії з обсягом середньомісячного споживання до 0,05 млн. кВт·год.;

224 споживачі електричної енергії з обсягом середньомісячного споживання до 0,5 млн. кВт·год.;

57 споживачів електричної енергії з обсягом середньомісячного споживання до 1 млн. кВт·год.;

84 споживачі електричної енергії з обсягом середньомісячного споживання до 10 млн. кВт·год.;

23 споживачі електричної енергії з обсягом середньомісячного споживання до 50 млн. кВт·год.;

8 споживачів електричної енергії з обсягом середньомісячного споживання більше 50 млн. кВт·год.

Слід відмітити, що найбільша кількість ПНТ та їх споживачів у 2011 році була на ліцензованій території АК "Харківобленерго" - у середньому близько 19 ПНТ та більше ніж 700 споживачів електроенергії.

Найбільший обсяг постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом у 2011 році був на таких територіях:

ПАТ "Полтаваобленерго" - 2992 млн. кВт·год., що складає 52 % постачання по Полтавській області та близько 16 % від загального обсягу постачання електричної енергії ПНТ України;

АК "Харківобленерго" - 1457 млн. кВт·год., що складає 19 % постачання по Харківській області та близько 8 % від загального обсягу постачання електричної енергії ПНТ України;

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 1233 млн. кВт·год., що складає 13 % постачання по Луганській області та близько 7 % від загального обсягу постачання електричної енергії ПНТ України.

Найбільша доля постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом у 2011 році була по таких територіях ПНТ:

ДПЕМ ПрАТ "Атом сервіс" - 85 % постачання електричної енергії здійснюють ПНТ;

ДП "Одеська залізниця" - 78 % постачання електричної енергії здійснюють ПНТ;

ДТГО "Південно-Західна залізниця" - 78 % постачання електричної енергії здійснюють ПНТ;

ДП "Придніпровська залізниця" - 74 % постачання електричної енергії здійснюють ПНТ.

У порядку здійснення моніторингу діяльності ПНТ на ОРЕ у 2011 році Комісія проводила таку роботу:

здійснювала аналіз діяльності ПНТ на ОРЕ в частині дотримання нормативно-правової бази документів;

організовувала та приймала участь у перевірках ДП "Енергоринок" разом з працівниками відповідних обласних енергопостачальних компаній та Держенергонагляду (упродовж 2011 року було організовано та проведено 56 спільних планових та позапланових перевірок ПНТ у частині формування обсягів купівлі електричної енергії на ОРЕ. За результатами виявлених порушень були оформлені, складені та підписані акти перевірок);

спільно з ДП "Енергоринок" здійснювала систематичний моніторинг своєчасності та повноти оплати ПНТ купованої ними електроенергії на ОРЕ;

проводила поточну роботу із розгляду звернень ПНТ щодо проявів монополізму зі сторони електропередавальних компаній та у межах компетенції вживала відповідні заходи впливу.

Слід зазначити, що з метою врегулювання проблемної ситуації, яка склалась на територіях ліцензійованої діяльності деяких електропередавальних організацій з великою кількістю споживачів ПНТ, яким відповідно до Правил користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ), затверджених постановою НКРЕ від 31.02.96 N 28, не є обов'язковим установлення ЛУЗОД або АСКОЕ, що в свою чергу не дає можливості цим електропередавальним організаціям як фізично, так і економічно здійснювати зняття показів згідно з постановою НКРЕ від 26.01.2004 N 63 "Про затвердження Тимчасового порядку визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами, які отримують електроенергію від постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом", НКРЕ було розроблено відповідний механізм, який погоджено без зауважень Антимонопольним комітетом, Міністерством енергетики та вугільної промисловості та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У зв'язку з ліквідацією Національної комісії регулювання електроенергетики України впровадження даного механізму передбачається у 2012 році.

2.7. Щодо закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою її експорту

З метою експорту електричної енергії протягом 2010 року енергопостачальні компанії закупили на ОРЕ електричну енергію в обсязі 6454,9 млн. кВт·год. У додатку 2.7.1 наведена динаміка обсягів закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за межі України у 2009 - 2011 роках.

Для експорту до країн ENTSO-E обсяг закупівлі електроенергії на ОРЕ становив 3171,3 млн. кВт·год., що на 2000,7 млн. кВт·год. більше ніж у минулому році, до Республіки Молдова - 665,6 млн. кВт·год., що на 640,7 млн. кВт·год. більше ніж у 2010 році та до Російської Федерації - 55,5 млн. кВт·год.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 N 574-р "Про експорт електроенергії до Республіки Білорусь" здійснювалися експортні поставки електричної енергії до Республіки Білорусь в обсязі 2561,6 млн. кВт·год., що на 378,4 млн. кВт·год. менше ніж у 2010 році.

За контрактами між ДП "Енергоринок" та ВАТ "ИНТЕР РАО ЕЭС" на купівлю та на продаж технологічного сальдо перетоку електричної енергії, укладеними з метою забезпечення паралельної роботи ОЕС України та ЄЕС Російської Федерації, ДП "Енергоринок" у 2011 році було імпортовано 22,4 млн. кВт·год. електроенергії, експортовано 0,3 млн. кВт·год. електроенергії.

За контрактами між ДП "Енергоринок" та ДВО "Біленерго" здійснювалися поставки електроенергії до прикордонних районів навантаження ОЕС Білорусі та ОЕС України тупиковими лініями електропередачі. Сальдо перетоку цими лініями до ОЕС Білорусі у 2011 році склало 0,7 млн. кВт·год.

Також у 2011 році мережами України здійснювався транзит електричної енергії між країнами ENTSO-E в обсязі 127,1 млн. кВт·год. Оператором транзиту через ОЕС України виступало ДПЗД "Укрінтеренерго".

2.8. Основні проблемні питання роботи Оптового ринку електричної енергії та напрями їх вирішення

До основних проблем, які потрібно розв'язати для переходу до наступних етапів розвитку ОРЕ, належить, в першу чергу, забезпечення повної і своєчасної оплати вартості спожитої електроенергії, у тому числі збалансування термінів платежів і вирішення проблеми накопиченої заборгованості.

За 2011 рік загальна заборгованість споживачів електричної енергії зросла на 1,6 млрд. грн., що вдвічі більше ніж її зростання за аналогічний період 2010 року.

Така ситуація викликана перш за все неповними поточними розрахунками підприємств вугільної галузі та підприємств з водопостачання та водовідведення, частка заборгованості яких у структурі загальної заборгованості 2011 року складає 92 %.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" кошти на субвенцію для погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення не було передбачено, кошти на фінансування поточного споживання електричної енергії підприємствами вугільної галузі, що фінансуються з Державного бюджету за бюджетними програмами "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" та "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" (шахти 3 групи, ДП "Укршахтгідрозахист" і ДП "Укрвуглеторфреструктуризація"), передбачені не в повному обсязі.

У 2011 році змінено порядок сплати та використання коштів збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на електричну та теплову енергію. Запроваджений у 2004 році зазначений збір протягом періоду до 2010 року сплачувався підприємствами електроенергетики до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовувався за визначеними бюджетними програмами на першочергові потреби електроенергетичної та суміжних (передусім вугільної) галузей. Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" збір віднесено до доходів загального фонду, а фінансування бюджетних програм, яке раніше здійснювалося із спецфонду, передбачено із загального фонду Державним бюджетом на 2011 рік у значно менших обсягах, ніж у 2010 році із спецфонду ("Будівництво енергоблоків, магістральних ліній електропередач, атомних електростанцій", "Заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної програми приведення небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення" та "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів").

Вирішення питання погашення заборгованості підприємств вуглевидобувної галузі і забезпечення ними поточних розрахунків та питання погашення заборгованості підприємств водопостачання і водовідведення за електричну енергію, спожиту у 2011 році, можливо шляхом внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік" в частині спрямування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію із загального фонду Державного бюджету України до спеціального фонду Державного бюджету України із подальшим використанням як джерела для розрахунків вугледобувних підприємств і підприємств водопостачання і водовідведення за спожиту електричну енергію.

Можливість перенаправлення такого збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію до спеціального фонду Державного бюджету України передбачена статтею 29 Бюджетного кодексу України, якою визначено, що збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію належить до доходів загального фонду Державного бюджету України, якщо інше не встановлено Законом про Державний бюджет України.

2.8.1. Реформування Оптового ринку електричної енергії України

Реформування діючого ОРЕ України та напрямки його вдосконалення визначені Концепцією функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії України (далі - Концепція), схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1789.

Концепція визначила необхідність лібералізації ринку електричної енергії та передбачає розвиток конкурентних відносин на ньому шляхом запровадження моделі ринку прямих двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії та балансуючого ринку.

Реалізація положень Концепції передбачена низкою чинних на сьогодні нормативно-правових актів, зокрема:

Комплексним планом заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р);

Планом заходів на 2006 - 2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р);

Планом заходів з реформування та розвитку енергетичного сектору (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 N 408-р);

Планом заходів щодо реалізації положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1056-р).

Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) Президента України (розділ "Реформа електроенергетики") передбачено здійснити завершення переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів і балансуючого ринку з поступовим відкриттям ринку для кваліфікованих споживачів до кінця 2014 року.

Для реалізації переходу до нової моделі ринку електричної енергії Програмою економічних реформ (Програма) передбачена розробка та прийняття Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України. Законопроект має визначити основні положення щодо функціонування нової моделі ринку, діяльності суб'єктів ринку та взаємовідносин між ними; засади функціонування балансуючого ринку, ринку біржової торгівлі електричною енергією, ринку допоміжних послуг, ринку доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, роздрібного ринку, а також порядок та умови проведення розрахунків на ринку електричної енергії. Крім того, законопроект має визначити порядок, умови та засади переходу до нової моделі ринку.

Відповідно до Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ, затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011), відповідальним за розроблення та подання проекту Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України визначено Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Упродовж 2011 року НКРЕ приймала участь у доопрацюванні законопроекту.

Оскільки з лютого 2011 року Україна набула статусу Договірної Сторони у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору, підписаного 24 вересня 2010 року та ратифікованого Законом України від 15.12.2010 N 2787, Україна взяла на себе зобов'язання щодо адаптації законодавства ЄС, зокрема у сфері енергетики, та щодо участі в регіональному енергетичному ринку Південно-Східного регіону, що має знайти відображення у проекті Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії.

Схема перспективної моделі Оптового ринку електроенергії України наведена в додатку 2.8.1.

3. ЦІНОВА І ТАРИФНА ПОЛІТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

Відповідно до наданих повноважень НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій у паливно-енергетичному комплексі України, керуючись принципами регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх товарів та послуг, а також принцип забезпечення повного відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії. При цьому ринковий порядок формування ціни на електроенергію не диференціюється за належністю споживачів до тієї чи іншої галузі економіки.

Комісією створена система цінового регулювання, яка включає низку нормативно-правових актів, що забезпечують контроль за ціноутворенням на кожному етапі формування тарифів на електроенергію - на етапах виробництва, передачі та постачання електричної енергії.

Прийнята в Україні концепція, яка закріплена Законом України "Про електроенергетику" та актами Кабінету Міністрів України, передбачає ринкове формування цін на електричну енергію.

Відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством, НКРЕ затверджує тарифи на відпуск електричної енергії для енергогенеруючих підприємств, що працюють на ОРЕ не за ціновими заявками. До такої групи виробників електричної енергії належать атомні (АЕС) і гідро- та гідроакумулюючі (ГЕС та ГАЕС) електростанції, теплоелектроцентралі (ТЕЦ), когенераційні установки (КУ). Також НКРЕ затверджує "зелений" тариф на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями).

Генеруючі компанії ТЕС здійснюють свою діяльність в умовах конкуренції.

Ціни на електричну енергію, яку постачають суб'єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, визначаються в договорах між постачальником і споживачем електричної енергії.

Розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо затвердження тарифів у звітному році здійснювались на відкритих засіданнях НКРЕ. При розгляді питань щодо встановлення тарифів на засідання Комісії запрошувалися заінтересовані сторони, представники органів виконавчої влади та засобів масової інформації.

3.1. Установлення та регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючими підприємствами

3.1.1. Установлення та регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за ціновими заявками на ОРЕ

Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для виробників, що працюють за ціновими заявками (генеруючі компанії ТЕС), у 2011 році здійснювалося згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України погодинно. Структура середнього тарифу генеруючих компаній ТЕС:

платіж за вироблену електроенергію (61,06 %);

платіж за робочу потужність (25,16 %);

платіж за маневреність (10,44 %);

додаткові платежі на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання та для виконання законодавчих актів і урядових рішень (2,63 %);

інші платежі (1,36 %);

зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи (-0,65 %).

З метою недопущення збільшення оптової ринкової ціни (далі - ОРЦ) через необґрунтоване формування виробниками, які працюють за ціновими заявками, цін за електричну енергію на рівні, що перевищує паливну складову, Комісія протягом 2011 року застосовувала обмеження граничної ціни системи.

Для забезпечення формування фактичної ОРЦ на рівні прогнозованої Комісія здійснювала корегування коефіцієнтів, що застосовуються для розрахунку цін за маневреність та робочу потужність для виробників, які працюють за ціновими заявками.

За 2011 рік тариф продажу електроенергії виробниками, які працюють за ціновими заявками, в ОРЕ зріс у порівнянні з 2010 роком на 24,2 % (з 44,83 коп./кВт·год. до 55,68 коп./кВт·год.). У структурі тарифу частка собівартості виробництва електроенергії збільшилася з 40,81 коп./кВт·год. до 49,06 коп./кВт·год. (на 20,21 %). Водночас рентабельність виробництва електричної енергії збільшилась з 9,84 % до 13,50 %.

Зростання собівартості виробництва електроенергії відбулось за рахунок збільшення паливної складової з 32,53 коп./кВт·год. до 39,27 коп./кВт·год. (на 20,71 %) та збільшення умовно-постійних витрат з 8,28 коп./кВт·год. до 9,79 коп./кВт·год. (на 18,23 %).

Збільшення паливної складової у структурі собівартості відбулося за рахунок зростання цін на газ з 2280 до 3189 грн./1000 м3 (на 39,8 %) та вугілля - з 569,36 до 692,94 грн./тонну (на 21,7 %). При цьому калорійність вугілля зменшилась з 5160 до 5091 ккал/кг (на 1,3 %). Зменшення питомих витрат умовного палива на виробництво електроенергії з 396,0 до 393,5 грам/кВт·год. зумовлене, зокрема, проведенням якісної ремонтної компанії, а також реконструкції та модернізації обладнання.

У додатку 3.1.1 наведено середній тариф закупівлі електроенергії у виробників, які працюють за ціновими заявками, у 2010 - 2011 роках.

Структура тарифу закупівлі електроенергії у виробників, які працюють за ціновими заявками, у 2010 - 2011 роках наведена в додатку 3.1.2.

3.1.2. Установлення та регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за ціновими заявками ОРЕ

Процедура розгляду та затвердження тарифів на відпуск електричної енергії регулюється Процедурою перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії, затвердженою постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 898, Порядком розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС, затвердженим постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 896, Методичними рекомендаціями щодо формування тарифу на електричну енергію гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій, затвердженими постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 895, Порядком розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками, затвердженим постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 897, та Порядком установлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженим постановою НКРЕ від 22.01.2009 N 32.

Затвердження тарифів на відпуск електричної енергії здійснюється на відкритих засіданнях Комісії. Тарифи розраховуються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат, необхідних для забезпечення виробничого процесу, та коштів на фінансування заходів з модернізації і реконструкції енергетичного обладнання, передбачених інвестиційними програмами, погодженими Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

АЕС

Тариф на відпуск електричної енергії, що виробляється на атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом", з початку 2011 року становив 15,83 коп./кВт·год.

З 1 лютого 2011 року НКРЕ затвердила тарифи на електричну та теплову енергію, що виробляється АЕС, на рівні 17,91 коп./кВт·год. і 33,06 грн./Гкал відповідно. З 1 березня 2011 року Комісія включила до тарифів на електричну та теплову енергію витрати на обслуговування кредиту, який відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації мав бути наданий ОАО "Сбербанк России" у 2011 році для фінансування робіт з проектування і будівництва енергоблоків N 3 та N 4 Хмельницької АЕС, та витрати на співфінансування частини зазначених робіт. Таким чином, тарифи на електричну та теплову енергію для ДП "НАЕК "Енергоатом" були встановлені на рівні 18,32 коп./кВт·год. і 33,83 грн./Гкал відповідно.

У вересні 2011 року Комісія здійснила перерозподіл окремих складових тарифів Компанії, спрямувавши кошти, не використані на обслуговування кредиту та отримані від додаткового відпуску електричної енергії, на сплату авансу за постачання СЯП у 2012 році. Крім цього, наприкінці року додатково було включено до тарифів 630,2 млн. грн. Також зі складу тарифів ДП "НАЕК "Енергоатом" були вилучені 105,3 млн. грн., які за результатами перевірки діяльності Компанії виявлені як перевитрати. Ураховуючи зазначене, з 1 листопада 2011 року тарифи на електричну та теплову енергію були встановлені на рівні 22,37 коп./кВт·год. і 41,30 грн./Гкал відповідно.

Середній тариф на відпуск електричної енергії, виробленої на АЕС у 2011 році, становив 18,82 коп./кВт·год. проти 15,83 коп./кВт·год. у 2010 році. Підвищення тарифу склало 18,9 %, що зумовлено збільшенням вартості свіжого ядерного палива, зростанням витрат на продовження терміну експлуатації енергоблоків, оплату праці, супроводження експлуатації та інші.

Динаміка середніх тарифів АЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2002 - 2011 роки наведена в додатку 3.1.3.

ТЕЦ

З 1 січня 2011 року були затверджені тарифи на відпуск електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії та здійснюють її продаж на ОРЕ. Зазначені тарифи затверджені з урахуванням планових обсягів виробництва на рік, економічно обґрунтованих витрат, необхідних для забезпечення безперебійного виробничого процесу та інвестиційної складової. Витрати на паливо в тарифах визначені з урахуванням ціни на природний газ на рівні 2464,94 грн. за 1000 м3 (без ПДВ), яка включає ціну природного газу на рівні 2187,20 грн. за 1000 м3 (без ПДВ), тариф на транспортування природного газу 234,00 грн. за 1000 м3 (без ПДВ) та збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ на рівні 2 %.

Відповідно до постанов НКРЕ від 30.03.2011 N 459 "Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання" (Постанова N 459) та від 24.03.2011 N 442 "Про затвердження тарифів на транспортування та постачання природного газу" (Постанова N 442) були збільшені граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (до 2553,20 грн. за 1000 м3 (без ПДВ)) та тариф на транспортування (до 259,70 грн. за 1000 м3 (без ПДВ)). З урахуванням зазначеного, відповідно до Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії НКРЕ переглянула і затвердила тарифи на відпуск електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності з 01.04.2011 відповідно до подорожчання природного газу до 2863,96 грн. за 1000 м3 (без ПДВ).

Відповідно до постанов НКРЕ від 30.06.2011 N 1112 "Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання" (Постанова N 1112) та від 30.06.2011 N 1113 "Про затвердження тарифів на транспортування та постачання природного газу" (Постанова N 1113) були збільшені граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (до 3023,50 грн. за 1000 м3 (без ПДВ)) та тариф на транспортування (до 285,00 грн. за 1000 м3 (без ПДВ)). З урахуванням зазначеного та відповідно до Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії НКРЕ переглянула та затвердила тарифи на відпуск електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності з 01.07.2011 відповідно до подорожчання природного газу до 3368,97 грн. за 1000 м3 (без ПДВ).

Відповідно до постанов НКРЕ від 29.09.2011 N 1648 "Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання" (Постанова N 1648) та від 29.09.2011 N 1700 "Про затвердження тарифів на транспортування та постачання природного газу" (Постанова N 1700) були збільшені граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (до 3382,00 грн. за 1000 м3 (без ПДВ)) та тариф на транспортування (до 302,30 грн. за 1000 м3 (без ПДВ)). З урахуванням зазначеного та відповідно до Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії НКРЕ переглянула та затвердила тарифи на відпуск електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності з 01.10.2011 відповідно до подорожчання природного газу до 3751,94 грн. за 1000 м3 (без ПДВ).

Наприкінці 2011 року НКРЕ затвердила тарифи на відпуск електричної енергії для ТЕЦ на 2012 рік з урахуванням ціни природного газу в розмірі 3751,94 грн. за 1000 м3 (без ПДВ), яка включає ціну природного газу на рівні 3382,00 грн. за 1000 м3 (без ПДВ), тарифи на транспортування природного газу 302,30 грн. за 1000 м3 (без ПДВ) та збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ на рівні 2 %, змін у планових обсягах виробництва електричної енергії, зміни середньої заробітної плати, зміни індексу цін промислових виробників, змін експлуатаційних витрат та інших показників (у разі якщо такі зміни були підтверджені у структурі тарифу в порівнянні з минулим періодом).

Середній тариф на відпуск електричної енергії для ТЕЦ у 2011 році склав 87,21 коп./кВт·год., що на 26,8 % більше тарифу за попередній рік, який становив 68,76 коп./кВт·год. Зростання середнього тарифу на відпуск електричної енергії зумовлене зростанням вартості палива, зростанням тарифів на водопостачання, водовідведення, середньої заробітної плати та інших операційних витрат підприємств.

Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2001 - 2011 роки наведена в додатку 3.1.4.

ГЕС та ГАЕС

Для гідроелектростанцій Комісія затверджує двоставковий тариф на відпуск електричної енергії, який складається із ставки плати за робочу потужність та ставки плати за відпущену електричну енергію.

Для ПАТ "Укргідроенерго" з 1 січня Комісія затвердила двоставковий тариф на 2011 рік у розмірі:

ставка плати за електричну енергію - 3,08 коп./кВт·год;

ставка плати за робочу потужність:

на I квартал - 62631,00 грн./МВт;

на II квартал - 64701,00 грн./МВт;

на III квартал - 68512,40 грн./МВт;

на IV квартал - 58272,80 грн./МВт.

На друге півріччя 2011 року тариф ПАТ "Укргідроенерго" був переглянутий з урахуванням включення до складу тарифу додаткових коштів на фінансування проекту реабілітації ГЕС, витрат на оплату праці для загону воєнізованої охорони Дністровської ГАЕС та коригування в сторону зменшення витрат на сплату відсотків за кредити та суми податку на прибуток. У результаті до розрахунку тарифу включено коштів в обсязі 78230 тис. грн. Так, на друге півріччя 2011 року для ПАТ "Укргідроенерго" був затверджений двоставковий тариф у розмірі:

ставка плати за електричну енергію 3,10 коп./кВт·год.;

ставка плати за робочу потужність:

на III квартал - 79994,00 грн./МВт;

на IV квартал - 68760,80 грн./МВт.

Усього на 2011 рік до складу тарифу були включені цільові кошти для фінансування таких капітальних інвестицій:

інвестиційна складова на фінансування проекту реабілітації ГЕС (154,173 млн. грн.);

повернення кредиту Світового банку, залученого на фінансування проекту реабілітації ГЕС (21,588 млн. грн.);

повернення кредитів Ощадбанку, залучених на фінансування будівництва I черги Дністровської ГАЕС (210,0 млн. грн.);

інвестиційна складова на фінансування завершення будівництва I черги Дністровської ГАЕС (333,665 млн. грн.);

інвестиційна складова на фінансування будівництва Канівської ГАЕС (13,866 млн. грн.).

З урахуванням усіх змін протягом року плановий середній тариф ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" на 2011 рік становить 13,12 коп./кВт·год.

Фактичний середній тариф ПАТ "Укргідроенерго" за 2011 рік становить 12,92 коп./кВт·год. проти 11,36 коп./кВт·год. у 2010 році. Збільшення тарифу на 12 % зумовлено значним зменшенням обсягу відпущеної електричної енергії (понад 17 %).

Динаміка середніх тарифів ГЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2001 - 2011 роки наведена в додатку 3.1.5.

На 2012 рік для ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" Комісія затвердила двоставковий тариф у розмірі:

ставка плати за електричну енергію - 5,91 коп./кВт·год;

ставка плати за робочу потужність - 368981,23 грн./МВт (на рік).

При цьому середній тариф на 2012 рік становить 18,97 коп./кВт·год.

У 2011 році для ГЕС та ГАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" (Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС) діяв двоставковий тариф на відпуск електричної енергії, при якому середній тариф становив 82,59 коп./кВт·год.

На 2012 рік Комісія переглянула двоставковий тариф на відпуск електроенергії ГЕС та ГАЕС Компанії з урахуванням зменшення обсягу відпуску електричної енергії та амортизаційних відрахувань, збільшенням витрат на електричну енергію для заповнення водоймища Ташлицької ГАЕС та витрат на оплату праці. Середній тариф становить 85,43 коп./кВт·год.

У 2011 році для Теребле-Рікської ГЕС ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" діяв двоставковий тариф на відпуск електричної енергії, при якому середній тариф становив 8,86 коп./кВт·год.

На 2012 рік Комісія затвердила двоставковий тариф на відпуск електроенергії для Тереблю-Рікської ГЕС ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" на відпуск електричної енергії з урахуванням зменшення обсягу відпуску електричної енергії, збільшенням амортизаційних відрахувань, витрат на оплату праці та інших витрат. Середній тариф становить 10,20 коп./кВт·год.

Виробники електричної енергії з альтернативних джерел енергії

Відповідно до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності величини "зеленого" тарифу встановлюються щомісячно у залежності від офіційного валютного курсу Національного банку України національної валюти до євро на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів.

Протягом 2011 року НКРЕ були встановлені величини "зелених" тарифів, що наведені в таблиці 3.1.2.

Таблиця 3.1.2

Місяць

"Зелений" тариф, коп./кВт·год. (без ПДВ)

Малі ГЕС

ВЕС

Біомаса

СЕС

Наземні

Дахові до 100 кВт

Січень

84,18

122,77

134,46

505,09

463,00

Лютий

84,18

122,77

134,46

505,09

463,00

Березень

84,47

123,19

134,92

506,81

464,58

Квітень

87,16

127,11

139,21

522,94

479,36

Травень

90,08

131,38

143,89

540,51

495,47

Червень

88,08

128,46

140,70

528,52

484,48

Липень

89,02

129,82

142,18

534,10

489,59

Серпень

87,82

128,08

140,27

526,92

483,01

Вересень

88,92

129,69

142,03

533,54

489,08

Жовтень

84,18

122,77

134,46

505,09

463,00

Листопад

85,39

124,54

136,40

512,38

469,68

Грудень

84,18

122,77

134,46

505,09

463,00


Станом на 31.12.2011 НКРЕ затвердила "зелені" тарифи для 60 суб'єктів господарювання (серед яких 8 виробників електричної енергії з енергії вітру, 2 виробники електричної енергії з біомаси, 18 виробників електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та 32 виробники електричної енергії малими ГЕС).

Динаміка зміни "зелених" тарифів на відпуск електричної енергії протягом 2011 року наведена в додатку 3.1.6.

3.2. Формування оптової ринкової ціни на електроенергію, аналіз та динаміка її складових за 2006 - 2011 роки

Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії від усіх виробників, що продають електричну енергію в Оптовий ринок, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування ОРЕ та ряду додаткових загальнодержавних витрат (збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на теплову та електричну енергію, компенсація пільгових тарифів для деяких категорій споживачів, у першу чергу населення тощо).

У звітному періоді НКРЕ спрямувала свої зусилля в основному на недопущення необґрунтованого зростання оптової ринкової ціни електричної енергії, яка була визначена затвердженим Прогнозним балансом електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС на 2011 рік.

У 2011 році порівняно з 2010 роком відбулось зростання фактичної оптової ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ енергопостачальним компаніям з 478,92 грн./МВт·год. у 2010 році до 584,58 грн./МВт·год. у 2011 році. У додатку 3.2.1 наведена динаміка щомісячних змін прогнозованої та фактичної оптової ринкової ціни у 2006 - 2011 роках. Структура фактичної оптової ринкової ціни за 2010 та 2011 роки наведена в додатку 3.2.2.

Зростання оптової ринкової ціни у 2011 році зумовлено такими факторами:

на 20,24 % (з 23326,4 млн. грн. до 28048,01 млн. грн.) зріс обсяг дотацій для компенсації втрат енергопостачальних компаній від постачання електричної енергії за регульованим тарифом пільговим категоріям споживачів. Питома вага дотацій у структурі оптової ринкової ціни зросла з 140,11 грн./МВт·год. до 162,8 грн./МВт·год.;

на 19,08 % (з 159,44 грн./МВт·год. у 2010 році до 189,86 грн./МВт·год. у 2011 році) відбулось підвищення середнього тарифу продажу в ОРЕ електроенергії атомними електростанціями. Питома вага вартості електричної енергії, що продавалася в ОРЕ атомними електростанціями, у структурі оптової ринкової ціни збільшилась з 80,48 грн./МВт·год. до 93,74 грн./МВт·год.;

на 38,23 % (з 8744,1 млн. грн. до 12086,7 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, що продавалася в ОРЕ ТЕЦ, що обумовлено зростанням тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ ТЕЦ на 26,81 % (з 685,95 грн./МВт·год. до 869,83 грн./МВт·год.) та зростанням обсягу відпущеної електроенергії в ОРЕ (з 12747,4 тис. МВт·год. до 13895,5 тис. МВт·год.). Водночас питома вага вартості електричної енергії ТЕЦ у структурі оптової ринкової ціни збільшилась з 52,52 грн./МВт·год. до 70,16 грн./МВт·год.;

на 11,55 % (з 2545,82 млн. грн. до 2839,9 млн. грн.) зросли витрати на диспетчеризацію та утримання високовольтних мереж, що зумовлено зростанням середнього тарифу на 8,08 % (з 19,85 грн./МВт·год. до 21,45 грн./МВт·год.) та зростанням на 3,21 % (з 128267,8 тис. МВт·год. до 132384 тис. МВт·год.) обсягу передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

на 118,9 % (з 227,44 млн. грн. до 497,76 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, яка продавалася в ОРЕ виробниками електроенергії з альтернативних джерел, що зумовлено зростанням обсягу відпущеної електроенергії в ОРЕ на 59,37 % (з 242,4 тис. МВт·год. до 386,3 тис МВт·год.) та зростанням тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ на 37,3 % (з 938,18 грн./МВт·год. до 1288,37 грн./МВт·год.);

на 35,33 % (з 27571,2 млн. грн. до 37312,9 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, яка продавалася в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС, що зумовлено зростанням обсягу відпущеної електроенергії в ОРЕ на 8,9 % (з 61537,3 тис. МВт·год. до 67011,9 тис. МВт·год.) та зростанням тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ на 24,3 % (з 448,04 грн./МВт·год. до 556,81 грн./МВт·год.), яке відбулось у зв'язку із:

1) зростанням ціни газу (з транспортуванням) на 39,84 % (з 2280,7 грн./тис. м3 до 3189,46 грн./тис. м3);

2) зростанням ціни вугілля (з транспортуванням) на 21,7 % (з 569,36 грн./т до 692,94 грн./т);

3) зростанням умовно-постійних витрат на 28,8 % порівняно з попереднім роком;

4) збільшенням інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України генеруючими компаніями ТЕС на 78,13 % (з 551,88 млн. грн. до 983,05 млн. грн.).

3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної енергії

Одним з важливих напрямків діяльності НКРЕ у 2011 році було регулювання тарифів на здійснення монопольних видів діяльності ліцензіатами - енергопостачальними компаніями.

Так, протягом 2011 року проводилась робота щодо регулювання тарифів на передачу та постачання електричної енергії. За підсумками аналізу діяльності енергопостачальних компаній за I півріччя 2011 року щодо отриманого доходу та понесених фактичних витрат на ліцензовану діяльність, а також приймаючи до уваги постійні звернення енергопостачальних компаній щодо коригування структури тарифів за окремими статтями, за якими здійснюються обґрунтовані перевитрати, Комісією здійснено заходи щодо упорядкування діючої на момент перегляду структури тарифів на передачу та постачання електроенергії з одночасним урахуванням фактичного зростання її обсягів корисного відпуску.

Крім того, протягом року тричі переглянуто статтю "Витрати на оплату праці" відповідно до Механізму визначення фонду оплати праці ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 15.11.2007 N 1553.

Перегляд тарифів на передачу та постачання електроенергії протягом 2011 року здійснювався на відкритих засіданнях НКРЕ із залученням заінтересованих сторін, представників органів виконавчої влади та засобів масової інформації.

Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів формувалися з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745 "Про перехід до єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", згідно з якою НКРЕ з 1 вересня 2005 року проведено впровадження єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення. Розрахунок єдиних роздрібних тарифів на електроенергію здійснювався відповідно до Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України, затвердженого постановою НКРЕ від 26.08.2005 N 707 (зі змінами).

Протягом 2011 року діяли єдині роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення) усіх регіонів України.

Середній роздрібний тариф на електроенергію у 2011 році за структурою складався з ОРЦ на електроенергію (79,8 %), тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами (12,1 %) і тарифу на постачання електричної енергії (0,7 %). Крім того, роздрібний тариф ураховував відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в мережах при її транспортуванні та інші фактори (7,4 %).

Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства значення стабільності роздрібних цін на електроенергію, НКРЕ протягом 2011 року впроваджувала заходи щодо недопущення необґрунтованого зростання роздрібних тарифів шляхом контролю за формуванням їх складових і, у першу чергу, ОРЦ.

Роздрібні тарифи на електричну енергію у грудні 2011 року становили:

на 1 класі напруги - 67,10 коп./кВт·год., порівняно з 55,27 коп./кВт·год. у грудні 2010 року (зростання на 21,4 %);

на 2 класі напруги - 87,62 коп./кВт·год., порівняно з 68,60 коп./кВт·год. у 2010 році (зростання на 27,73 %).

Динаміка середніх роздрібних тарифів на електроенергію для непобутових споживачів наведена в додатку 3.3.1, а їх структура - у додатку 3.3.2.

Зростання середніх роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів у 2011 році в порівнянні з 2010 роком обумовлено, в основному, збільшенням ОРЦ.

Складові роздрібних тарифів у 2011 році змінювалися таким чином:

середній рівень тарифів на передачу електроенергії у 2011 році становив:

на 1 класі напруги - 20,16 грн./МВт·год., у порівнянні з 18,23 грн./МВт·год. у 2010 році (зростання на 10,58 %);

на 2 класі напруги - 116,10 грн./МВт·год., у порівнянні з 96,21 грн./МВт·год. у 2010 році (зростання на 20,67 %).

Середній рівень тарифів на постачання електроенергії для споживачів 1 групи (усі споживачі, крім населення та населених пунктів) у 2011 році становив 4,85 грн./МВт·год., порівняно з 4,25 грн./МВт·год. у 2010 році (зростання на 14,12 %).

Динаміка середніх тарифів на передачу та постачання електроенергії за 2009 - 2011 роки наведена в додатку 3.3.3.

У 2011 році загальний рівень рентабельності продажу електричної енергії споживачам енергопостачальних компаній становив 2,90 %, порівняно з 2,55 % у 2010 році (зростання на 13,7 %) (додаток 3.3.4). З 27 регіональних енергопостачальних компаній у 2011 році 23 компанії працювали рентабельно (у 2010 та 2009 роках - 22 енергопостачальні компанії).

Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії залишається високий рівень перехресного субсидіювання промисловими споживачами вартості електричної енергії, що відпускається деяким категоріям споживачів за пільговими тарифами. Це, перш за все, фіксований рівень тарифів для населення, тарифи на електричну енергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів, тарифи на електроенергію для міського електричного транспорту, установлені на рівні тарифів для населення, компенсація витрат енергопостачальним компаніям, пов'язаних з дією тарифів, диференційованих за періодами часу, компенсація втрат енергопостачальним компаніям від здійснення постачання електроенергії вугільним підприємствам, дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" та суб'єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти. Підставою для надання зазначеним споживачам пільгового тарифу на електроенергію є законодавчо-нормативні акти Уряду.

Суми компенсації втрат (дотацій) енергопостачальним компаніям від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів у 2011 році наведені в додатку 3.3.5. Структура дотацій наведена в додатку 3.3.6. Динаміка сум компенсації втрат енергопостачальним компаніям від здійснення постачання електроенергії окремим категоріям споживачів за 2001 - 2011 роки відтворена в додатку 3.3.7.

Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від постачання електроенергії населенню у 2011 році збільшився до 25,1 млрд. грн., порівняно з 19,9 млрд. грн. у 2010 році (зростання на 26 %).

Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від постачання електричної енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів у 2011 році, склав 247,2 млн. грн., порівняно з 174,8 млн. грн. у 2010 році (зростання на 41 %).

Споживачі, які купують електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у 2011 році зменшили вартість купованої ними електроенергії на 1529,8 млн. грн. та порівняно з 1264,2 млн. грн. у 2010 році обсяг дотацій збільшився на 265,6 млн. грн. (зростання на 21 %).

Побутові споживачі, які купують електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у 2011 році зменшили вартість купованої ними електроенергії на 39,3 млн. грн. та порівняно з 24,2 млн. грн. у 2010 році обсяг дотацій збільшився на 15,1 млн. грн. (зростання на 62 %).

Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від постачання електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні як для населення, у 2011 році склав 526,4 млн. грн., порівняно з 431,5 млн. грн. у 2010 році (зростання на 22 %).

Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від постачання електричної енергії вугледобувним підприємствам у 2011 році склав 554 млн. грн. та порівняно з 551,6 млн. грн. у 2010 році (зростання на 0,4 %).

Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від здійснення постачання електроенергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" у 2011 році склав 5,1 млн. грн. та порівняно з 4 млн. грн. у 2010 році збільшився на 1,1 млн. грн. (зростання на 28 %).

Крім того, на виконання норми Закону України "Про електроенергетику" з квітня 2011 року запроваджено новий вид дотаційних сертифікатів, а саме: дотації енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти. Їх річний обсяг склав 38,4 млн. грн.

3.3.1. Принцип ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної енергії

Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України, визначених Указом Президента України від 27.04.2011 N 504 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Указ N 504/2011), Указом Президента України від 27.12.2005 N 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення" та розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 N 577-р "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів" та від 28.05.2005 N 167-р "Про схвалення комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу", є приведення цін і тарифів на енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно обґрунтованого рівня.

Прийнята в Україні концепція, що визначена Законом України "Про електроенергетику" та численними актами Кабінету Міністрів України, передбачає ринкове формування цін на електричну енергію. Єдиним виключенням є тарифи на електроенергію для населення, які на сьогодні фіксовані і єдині в усіх регіонах України. При цьому існуюча нормативно-правова база методологічних засад формування тарифів на електричну енергію дозволяє забезпечити прозорий, передбачуваний та економічно виправданий режим цінового регулювання.

Роздрібні тарифи на електроенергію формуються енергопостачальними компаніями за ринковою формулою, наведеною в Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (постанова НКРЕ від 13.06.96 N 15/1, зі змінами та доповненнями). Роздрібний тариф на електроенергію складається з оптової ринкової ціни на електроенергію, тарифів на передачу місцевими (локальними) мережами і на постачання. Крім того, роздрібний тариф ураховує відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в мережах при її транспортуванні та інші фактори.

У структурі роздрібних тарифів частка оптової ринкової ціни складає близько 80 %. Вона формується на Оптовому ринку електричної енергії як середньозважена ціна електроенергії, закупленої від усіх виробників електроенергії (ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, АЕС), а також включає надбавки для покриття витрат на утримання енергосистеми, диспетчеризацію, дотаційні сертифікати та інвестиційну складову. Оптова ринкова ціна залежить в основному від цін на первинні енергоносії (ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут) і сезонної зміни структури виробництва електроенергії - питомої ваги електроенергії, виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ.

Роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) розраховується згідно з вимогами Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47 (зі змінами).

Тарифи на передачу та постачання для кожної енергопостачальної компанії різні і залежать від багатьох факторів, а саме: структури та стану електричних мереж, втрат електроенергії в мережах, структури та обсягів споживання електроенергії, площі території, що обслуговується, тощо. Рівні тарифів на передачу та постачання електричної енергії визначаються на підставі обґрунтованих витрат компаній та балансу електроенергії, узгодженого з Міністерством палива та енергетики України.

Процедуру встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом затверджено постановою НКРЕ від 01.08.2001 N 801 (зі змінами).

Порядок і спосіб розрахунку тарифів на передачу та постачання визначено Тимчасовою методикою розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії (до введення в дію розрахунку тарифів за 4 класами напруги), затвердженою постановою НКРЕ від 06.05.98 N 564 (зі змінами).

Порядок визначення тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії України, затверджено постановою НКРЕ від 02.04.2001 N 309 (зі змінами).

Для недопущення зловживань з боку енергопостачальних компаній НКРЕ здійснює постійний контроль за цільовим використанням коштів, виконанням інвестиційних програм та неперевищенням фактичних обсягів корисного відпуску електроенергії споживачам порівняно із затвердженими в тарифах на передачу та на постачання електроенергії. У разі виявлення факту нецільового використання коштів або перевищення фактичних обсягів корисного відпуску електроенергії споживачам Комісія коригує компаніям рівень тарифів.

Також слід зауважити, що НКРЕ постійно працює над удосконаленням тарифної методології, аналізує витрати енергокомпаній на здійснення ними ліцензованої діяльності з метою вилучення непродуктивних витрат, що сприяють невиправданому зростанню тарифів на електроенергію.

3.3.2. Економічне обґрунтування необхідності перегляду тарифів для населення у 2011 році

Тарифи на електричну енергію, що відпускаються населенню для побутових потреб, регулюються НКРЕ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

Тарифи на електроенергію для населення, що були встановлені у квітні 1999 року, на той час відповідали ринковому тарифу для споживачів 2 класу (II групи). Протягом шести наступних років зазначені тарифи залишалися на одному рівні, у зв'язку з чим рівень відшкодування тарифом на електроенергію для населення реальних витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії у квітні 2006 року склав лише близько 36 %.

У зв'язку з цим протягом 2006 року НКРЕ було здійснено два етапи приведення тарифів на електроенергію для населення до рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та постачання електроенергії, зокрема з 1 травня та з 1 вересня 2006 року, що у свою чергу забезпечило збільшення рівня відшкодування встановленими тарифами на електроенергію для населення до 60 % його економічно обґрунтованого рівня.

Протягом 2007 - 2010 років тарифи на електричну енергію для побутових споживачів залишались незмінними.

На початку 2011 року тариф на електричну енергію для населення відшкодовував 24 % економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, передачу та постачання.

З метою скорочення обсягів перехресного субсидіювання між побутовими і непобутовими споживачами та з урахуванням підпунктів 13.3.17 (Указ N 504/2011) та 13.3.18 розділу 13 "Реформа електроенергетики" Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Указ N 504/2011), затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504, НКРЕ протягом 2011 року двічі здійснювались заходи з приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня. Так, першим заходом з приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня було прийняття постанови НКРЕ від 13.01.2011 N 8, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.01.2011 за N 62/18800, згідно з якою для населення, яке споживає до 150 кВт·год. на місяць (або 250 кВт·год. для населення з електроплитами та/або електроопалювальними установками), застосовується тариф на електричну енергію для 1-го блоку, рівень якого залишився без змін.

Для населення, яке споживає понад 150 кВт·год. на місяць (або 250 кВт·год. для населення з електроплитами та/або електроопалювальними установками), за обсяг електроенергії, спожитий понад 150 (250) кВт·год. на місяць, з 01.02.2011 застосовується тариф на електричну енергію для 2-го блоку, який збільшено на 30 %.

Черговим заходом з приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня було прийняття постанови НКРЕ від 17.03.2011 N 343 (Постанова N 343), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.03.2011 за N 378/19116, згідно з якою з 01.04.2011 було підвищено рівень тарифів на електричну енергію для обох блоків у середньому на 15 %. Здійснення зазначених заходів дозволило збільшити рівень відшкодування витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії до 29 %.

Станом на 01.12.2011 рівень відшкодування витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії склав 26 %.

Тарифи на електроенергію для населення, що діяли протягом звітного періоду, наведено в додатку 3.3.8.

З метою недопущення збитків енергопостачальних компаній від здійснення постачання електричної енергії побутовим споживачам енергокомпаніям надається компенсація втрат (дотація), джерелом фінансування якої є оптова ринкова ціна на електричну енергію (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам"). Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам у 2011 році становила 25,1 млрд. грн. У загальному обсязі дотаційних сертифікатів це становить 89,5 %. Частка загального обсягу дотацій у структурі оптової ринкової ціни електроенергії у 2011 році склала 28 %.

Єдиним дієвим шляхом зменшення обсягів перехресного субсидіювання в електроенергетиці є поступове приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня.

3.3.3. Заходи щодо вдосконалення цінової і тарифної політики

Одним із головних завдань діяльності НКРЕ у 2011 році щодо оптимізації цінової і тарифної політики на Оптовому ринку електричної енергії України було здійснення заходів щодо забезпечення стабілізації рівнів цін і тарифів на електричну енергію для споживачів, а також запровадження стимулюючих методів регулювання діяльності природних монополій.

З метою удосконалення механізмів державного регулювання у сфері природних монополій Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженим Указом Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011), передбачено здійснити заходи з прийняття постанов НКРЕ про затвердження Методики формування необхідного доходу ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом і про затвердження Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії.

Так, Комісія розробила проекти постанов "Про затвердження Методики формування необхідного доходу ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії (на основі багаторічного стимулюючого регулювання)" і "Про затвердження Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії", які схвалила на відкритому засіданні та оприлюднила на офіційному веб-сайті.

Крім того, на виконання Комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р, та з метою захисту прав споживачів електричної енергії, а саме: скорочення часу відновлення електропостачання споживачу, створення стимулів для скорочення кількості і тривалості відключень у споживача електричної енергії, на НКРЕ покладено завдання щодо розроблення, затвердження та запровадження форм звітності про показники надійності електропостачання та комерційної якості надання послуг.

Так, прийнято постанови НКРЕ від 17.02.2011 N 232 "Про затвердження форм звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення" (Постанова N 232), яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.03.2011 за N 374/19112, та від 07.04.2011 N 573 "Про затвердження цільових показників надійності електропостачання" (Постанова N 573).

Прийняття цих постанов дало можливість Комісії забезпечити контроль за дотриманням ліцензіатами з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами показників надійності електропостачання та комерційної якості надання послуг, а також створення підґрунтя для запровадження системи стимулювання енергопостачальних компаній до забезпечення безперебійного та надійного постачання електричної енергії та, відповідно, недопущення порушення прав споживачів щодо отримання якісних послуг з електропостачання.

Комісією також розроблено та прийнято постанову НКРЕ від 30.06.2011 N 1110 "Про внесення змін до Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги" (Постанова N 1110), згідно з якою промислові підприємства, що збільшили обсяг річного споживання електроенергії більше ніж утричі порівняно з 2008 роком або ввели нові виробничі потужності після 2008 року, місячне споживання яких складає понад 20 млн. кВт·год. на технологічні потреби виробництва, незалежно від ступенів напруги в точці продажу електричної енергії, відносять до споживачів 1 класу. Оскільки роздрібний тариф на електроенергію для 1 класу споживачів нижчий за роздрібний тариф на електроенергію для 2 класу споживачів, метою прийняття зазначеної постанови НКРЕ є стимулювання промислових підприємств до введення нових виробничих потужностей та збільшення обсягів виробництва продукції, що є одним з головних чинників розвитку економіки в країні.

3.3.4. Реалізація інвестиційних програм за 2004 - 2011 роки ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної енергії

У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення нормативно-правової бази щодо формування та узгодження інвестиційних програм технічного розвитку компаній і контролю за їх виконанням. Комісією були внесені зміни до Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 26.07.2007 N 1052, які спростили форму надання звіту, удосконалили форми інвестиційних програм.

На 2011 рік НКРЕ розглянула та схвалила інвестиційні програми для 43 ліцензіатів із передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензіатів із постачання електроенергії за регульованим тарифом для ДП "НЕК "Укренерго". У програмах передбачені поквартальні плани виконання робіт та обсяги їх фінансування. Основним джерелом фінансування інвестиційних програм є тариф на передачу та постачання електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідної компанії.

При розгляді інвестиційних програм НКРЕ керувалась статтею 12 Закону України "Про електроенергетику", Програмою розвитку електричних мереж напругою 35 - 110 (150) кВ та визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4 - 10 кВ на 2007 - 2011 роки, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 N 727-р, Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 357 (Постанова N 357), відповідно до вимог яких був визначений обсяг прибутку на виробничі інвестиції у структурі тарифів та джерелах фінансування інвестиційних програм. Додатковими джерелами фінансування інвестиційних програм були визначені кошти, які компанії отримали внаслідок небалансу ТВЕ, реактивної енергії та доходу від збільшення обсягів товарної продукції у 2010 році.

Комісія звертала особливу увагу на техніко-економічну обґрунтованість запропонованих компанією заходів і обсягів їх фінансування та пріоритетність спрямування коштів на технічну реконструкцію та модернізацію електричних мереж із урахуванням термінів їх виконання та згідно з програмами розвитку електричних мереж. Таким чином, на 2011 рік були схвалені обсяги фінансування заходів будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж і обладнання в сумі 3733,7 млн. грн., що складає 81,7 % від загальної суми схвалених інвестиційних програм, з них 8,8 % - на фінансування робіт, направлених на послідовне зменшення та недопущення понаднормативних витрат електроенергії. Решту коштів передбачалося спрямувати на фінансування заходів із упровадження автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК), будівництва систем зв'язку, реконструкції виробничих приміщень, комп'ютеризації компаній тощо.

Протягом року компанії щоквартально звітували про хід виконання інвестиційних програм. При нагальній необхідності та належному обґрунтуванні Комісія погоджувала зміни до інвестиційних програм. Основними факторами, які спричиняли звернення компаній щодо внесення змін, були продовження виконання заходів інвестиційних програм попередніх періодів, розробка та коригування проектно-кошторисної документації, включення до складу інвестиційних програми додаткових заходів за рахунок економії тощо.

Фактичний обсяг виконання інвестиційних програм у 2011 році склав 3601,3 млн. грн., або 78,8 % від запланованого. Рівень фінансування інвестиційної програми ДП "НЕК "Укренерго" за 2011 рік склав 1599 млн. грн. (без ПДВ) із загальної суми 1819,6 млн. грн., або 87,9 %.

НКРЕ особливу увагу приділяла питанням цільового використання коштів та реалізації компаніями заходів, передбачених інвестиційними програмами, зокрема на впровадження систем комерційного обліку на межі з ОРЕ. Динаміка фінансування інвестиційних програм наведена в додатку 3.3.9.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику" 5 компаній передбачили у своїх інвестиційних програмах на 2011 рік такі витрати на фінансування заходів з підключення до електричних мереж об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії: ДП "НЕК "Укренерго" - 283951,2 тис. грн. (з ПДВ), ПАТ "Вінницяобленерго" - 476,4 тис. грн. (з ПДВ), ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 8000 тис. грн. (з ПДВ), ПАТ "Крименерго" - 86299,5 тис. грн. (з ПДВ), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" - 80000 тис. грн. (з ПДВ).

Виконання інвестиційних програм компаній у порівнянні з 2010 роком поліпшилось. Кількість компаній, які виконали інвестиційні програми на 100 %, збільшилась з 7 компаній у 2010 році до 14 компаній у 2011 році. Аналіз результатів фактичного виконання інвестиційних програм показує, що на обсяги та відсоток їх виконання суттєво вплинули кризові явища в економіці України, починаючи з кінця 2008 року.

На 2012 рік НКРЕ схвалила 45 інвестиційних програм для ліцензіатів із передачі електричної енергії, якими зокрема передбачено 129,7 млн. грн. на виконання заходів із забезпечення можливості проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та такі витрати на фінансування заходів з підключення до електричних мереж об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії: ДП "НЕК "Укренерго" - 108674,4 тис. грн. (з ПДВ), ПАТ "Закарпаттяобленерго" - 4560 тис. грн. (з ПДВ), ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 32255 тис. грн. (з ПДВ), ПАТ "Крименерго" - 28939 тис. грн. (з ПДВ) та ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" - 206947 тис. грн. (з ПДВ).

Щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 N 850-р) було схвалено План реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року (зі змінами, унесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.06.2010 N 236), яким затверджено перелік, орієнтовна вартість та терміни реалізації проектів з реконструкції та модернізації енергетичного обладнання електростанцій.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України Мінпаливенерго своїм наказом від 24.05.2006 N 183 затвердило Порядок підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій (далі - Порядок).

У відповідності до вимог Порядку у 2011 році після надання компаніями повного пакета документів Комісія постановами від 24.03.2011 N 388 "Про затвердження інвестиційної складової до тарифів ВАТ "Західенерго" (Постанова N 388), від 16.06.2011 N 1053 "Про затвердження інвестиційної складової до тарифів ТОВ "Східенерго" (Постанова N 1053), від 07.07.2011 N 1297 "Про затвердження інвестиційної складової до тарифів ПАТ "Центренерго" (Постанова N 1297), від 30.09.2011 N 1805 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 20.08.2009 N 962" та від 28.11.2011 N 2263 "Про затвердження інвестиційної складової до тарифів ТОВ "Східенерго" (Постанова N 2263) затвердила інвестиційні складові до тарифів відпуску електроенергії з метою повернення коштів, залучених для фінансування реконструкції та модернізації електрофільтру енергоблока N 3 Ладижинської ТЕС - у розмірі 23,6 млн. грн., енергоблока N 9 Курахівської ТЕС - у розмірі 510,7 млн. грн., енергоблока N 15 Луганської ТЕС - у розмірі 554,1 млн. грн., енергоблока N 2 Трипільської ТЕС - у розмірі 440,8 млн. грн., другого пускового комплексу енергоблока N 7 Бурштинської ТЕС - у розмірі 116,8 млн. грн., енергоблока N 4 Курахівської ТЕС - у розмірі 612,9 млн. грн., енергоблока N 14 Луганської ТЕС - у розмірі 611 млн. грн. Крім цього, у 2011 році продовжувалась реалізація проектів з технічного переоснащення енергогенеруючого обладнання енергоблоків N 3 і N 4 Зуївської ТЕС, N 6 і N 8 Курахівської ТЕС, N 10, N 11 і N 13 Луганської ТЕС, N 1 Запорізької ТЕС, N 3 Криворізької ТЕС, N 9 Придніпровської ТЕС та електрофільтру енергоблока N 11 Придніпровської ТЕС, реалізація яких розпочалась у попередні роки.

Протягом 2011 року були завершені проекти реконструкції та модернізації енергоблоків N 1 Зуївської ТЕС, N 7 Курахівської ТЕС та електрофільтру енергоблока N 3 Ладижинської ТЕС. Відповідно до наданої компаніями інформації за результатами реконструкції відбулось зменшення питомих витрат умовного палива на 19,5 г/кВт на Зуївській ТЕС і на 31,7 г/кВт на Курахівській ТЕС, збільшення встановленої потужності на 25 та 15 МВт відповідно, а також подовження терміну експлуатації вищезазначених енергоблоків на 15 - 20 років. Крім того, у результаті реалізації проекту реконструкції та модернізації електрофільтру енергоблока N 3 Ладижинської ТЕС концентрацію неорганічного пилу у відхідних димових газах знижено до рівня 50 мг/нм3, що відповідає нормативним вимогам щодо зазначених викидів у країнах Європейського Союзу, які Україна зобов'язалась виконувати.

Слід відзначити, що у 2011 році не були введені у промислову експлуатацію після реконструкції та модернізації енергоблоки N 10 Луганської ТЕС, N 7 Бурштинської ТЕС, N 3 Криворізької ТЕС, N 9 Придніпровської ТЕС, N 1 Запорізької ТЕС та електрофільтр блоку N 11 Придніпровської ТЕС.

3.3.5. Виконання заходів щодо зниження витрат електричної енергії на її транспортування мережами, зокрема понаднормативних витрат за 2002 - 2011 роки. Оцінка економічної обґрунтованості рівня нормативних витрат електричної енергії за 2011 рік

У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення механізму стимулювання енергопостачальних компаній до зниження понаднормативних витрат електричної енергії. Реалізація зазначеного здійснювалась Комісією шляхом:

передбачення в тарифі на передачу електричної енергії коштів для проведення закупівлі нових чи модернізації діючих засобів комерційного обліку та поліпшення збутової роботи;

застосування знижуючого коригуючого коефіцієнта за понаднормативні витрати електричної енергії до нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальної компанії, у якої рівень відношення понаднормативних витрат електроенергії до коефіцієнта нормативних технологічних витрат електричної енергії більший граничного.

Завдяки вказаним заходам щодо стимулювання енергопостачальників до зниження витрат електричної енергії, у тому числі завдяки збільшенню коштів для розвитку матеріальної бази енергопостачальних компаній у рамках виконання інвестиційних програм, досягнуто зменшення рівня фактичних технологічних витрат у мережах обласних енергопостачальних компаній протягом 2011 року до 10,44 % у відносних одиницях від загального надходження електричної енергії, що на 0,29 % менше ніж за відповідний період 2010 року.

При цьому понаднормативні витрати електроенергії протягом 2011 року знизились до -1747,07 млн. кВт·год., або до -1,05 %, що на 191,65 млн. кВт·год., або на 0,09 % ефективніше ніж за 2010 рік.

Тридцять сім енергопостачальних компаній (92,5 % від загальної кількості ЕК) станом на кінець 2011 року мали фактичні витрати електроенергії нижче нормативних. У 2010 році таких компаній було тридцять дві.

Зокрема, завдяки зазначеним заходам стимулювання протягом 2011 року ПАТ "АЕС Київобленерго" знизило у порівнянні з аналогічним періодом минулого року рівень понаднормативних витрат на 68,507 млн. кВт·год., або на 1,12 %, до -14,34 млн. кВт·год., або до -0,23 %.

Понаднормативні технологічні витрати електроенергії у 2011 році виросли у порівнянні з 2010 роком у двох обласних енергокомпаніях. Так, у ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" понаднормативні втрати склали 36,91 млн. кВт·год., або 0,37 % від загального надходження електроенергії, у ПАТ "Чернівціобленерго" понаднормативні витрати виросли на 19,91 млн. кВт·год., або до 1,29 %, що на 7,24 млн. кВт·год., або на 0,48 %, більше ніж у 2010 році.

У додатку 3.3.10 наведена динаміка технологічних витрат електричної енергії в електромережах 0,38 - 800 кВ України за 2002 - 2011 роки.

Виходячи з аналізу наданих енергопостачальними компаніями матеріалів щодо розрахунку економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для I та II класів напруги на II - IV квартали 2011 року та I квартал 2012 року, Комісією було проведено ряд вибіркових перевірок енергопостачальних компаній на предмет достовірності формування вихідних даних для розрахунку нормативної характеристики.

3.4. Установлення та регулювання тарифів на виробництво теплової енергії

НКРЕ затверджує тарифи на виробництво теплової енергії, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках, відповідно до Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 896), Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 897), Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 898).

Тарифи на виробництво теплової енергії затверджуються з урахуванням планових обсягів виробництва, нормативно обґрунтованих витрат, необхідних для забезпечення виробничого процесу, та коштів на фінансування інвестиційних програм, попередньо погоджених Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Тарифи на 2011 рік були затверджені з урахуванням таких цін на природний газ:

що використовується для виробництва теплової енергії та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання - 1091,00 грн. за 1000 м3 (без ПДВ);

що використовується для виробництва теплової енергії для промислових споживачів та бюджетних установ - 2464,94 тис. грн. (без ПДВ), яка включає ціну природного газу на рівні 2187,20 грн. за 1000 м3 (без ПДВ), тариф на транспортування природного газу 234,00 грн. за 1000 м3 (без ПДВ) та збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ на рівні 2 %.

Діапазон затверджених тарифів на виробництво теплової енергії, виробленої ТЕЦ, у 2011 році складав:

від 81,98 грн./Гкал (ПАТ "Вінницький олійножировий комбінат") до 587,25 грн./Гкал (ТОВ "Лукойл енергія і газ Україна") - для промислових споживачів та бюджетних установ;

від 161,40 грн./Гкал (ПАТ "Харківська ТЕЦ-5") до 444,58 грн./Гкал (ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь") - для населення.

Протягом 2011 року тричі змінювалася ціна природного газу для промислових споживачів та бюджетних установ. Ураховуючи ці зміни, Комісія переглянула і затвердила тарифи ТЕЦ на виробництво теплової енергії для промислових споживачів та бюджетних організацій:

з 01.04.2011 відповідно до подорожчання природного газу - до 2836,96 грн. за 1000 м3 (без ПДВ);

з 01.07.2011 відповідно до подорожчання природного газу - до 3368,97 грн. за 1000 м3 (без ПДВ);

з 01.10.2011 відповідно до подорожчання природного газу - до 3751,94 грн. за 1000 м3 (без ПДВ).

Наприкінці 2011 року Комісія затвердила тарифи на виробництво теплової енергії для населення, промислових споживачів та бюджетних установ для ТЕЦ на 2012 рік з урахуванням ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання - 1091,00 грн. за 1000 м3 (без ПДВ), виробництва теплової енергії для промислових споживачів та бюджетних установ - 3751,94 грн. за 1000 м3 (без ПДВ), яка включає ціну природного газу на рівні 3382,00 грн. за 1000 м3 (без ПДВ), тариф на транспортування природного газу 302,30 грн. за 1000 м3 (без ПДВ) та збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ на рівні 2 %. Також були враховані зміни у планових обсягах виробництва електричної енергії, зміни індексу цін промислових виробників, зміни експлуатаційних витрат та інших показників (у разі якщо такі зміни були підтверджені у структурі тарифу в порівнянні з минулим періодом).

Тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом", з початку 2011 року становив 27,81 грн./Гкал, з 1 лютого - 33,06 грн./Гкал, з 1 березня - 33,83 грн./Гкал і з 1 листопада - 41,30 грн./Гкал. Перегляд тарифу АЕС здійснювався у зв'язку із збільшенням вартості свіжого ядерного палива, зростанням витрат на продовження терміну експлуатації енергоблоків, ремонтом, оплатою праці, супроводженням експлуатації тощо.

Рівень затверджених з 1 січня 2011 року тарифів на виробництво теплової енергії, яка виробляється ТЕС, коливається в межах від 135,45 до 189,69 грн./Гкал. Рівень тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється ТЕС, з 1 січня 2012 року коливається в межах від 163,97 до 245,37 грн./Гкал. Середній тариф на виробництво теплової енергії по ТЕС на 2012 рік становить 208,64 грн./Гкал.

Підвищення тарифів на теплову енергію, що виробляється ТЕС, з 1 січня 2012 року зумовлене підвищенням цін на енергетичне вугілля, природний газ та мазут, витрат на оплату праці через зростання рівня середньої заробітної плати, а також зростанням цін на сировину та послуги.

4. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦІНОВА І ТАРИФНА ПОЛІТИКА В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі

До основних нормативно-правових актів, що регулюють відносини в нафтогазовій галузі, необхідно віднести Закони України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про газ (метан) вугільних родовищ", "Про нафту і газ", "Про природні монополії", "Про трубопровідний транспорт", "Про захист економічної конкуренції", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про метрологію і метрологічну діяльність", "Про захист прав споживачів".

Основними урядовими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в нафтогазовій галузі, є такі постанови Кабінету Міністрів України:

"Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)" від 25.12.96 N 1548;

"Про забезпечення споживачів природним газом" від 27.12.2001 N 1729;

"Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання" від 09.12.99 N 2246;

"Про затвердження Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246" від 05.07.2006 N 938;

"Про затвердження порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування" від 20.05.2009 N 489;

"Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ" від 26.03.2008 N 247;

"Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення" від 08.12.2006 N 1687.

Серед нормативно-правових актів НКРЕ, які регулюють відносини на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та суміжними з ним ринками, в нафтогазовому комплексі можна виділити такі постанови НКРЕ:

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу" від 13.01.2010 N 8;

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами" від 13.01.2010 N 9;

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із постачання природного газу за нерегульованим тарифом" від 13.01.2010 N 10;

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із постачання природного газу за регульованим тарифом" від 13.01.2010 N 11;

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із розподілу природного і нафтового газу" від 13.01.2010 N 12;

"Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання" від 29.05.2003 N 475;

"Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання" від 29.05.2003 N 476;

"Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, та визнання деяких постанов НКРЕ такими, що втратили чинність" від 25.12.2008 N 1529;

"Про затвердження форм звітності НКРЕ" від 23.11.2005 N 1044 та інші.

На виконання пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (далі - Закон) було прийнято постанови НКРЕ:

"Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)" від 10.02.2011 N 212 (Постанова N 212);

"Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу" від 31.03.2011 N 469 (Постанова N 469);

"Про затвердження Типового договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу" від 23.06.2011 N 1074 (Постанова N 1074);

"Про затвердження Типового договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами" від 22.09.2011 N 1579 (Постанова N 1579), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.10.2011 за N 1154/19892;

"Про затвердження Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом" від 22.09.2011 N 1580 (Постанова N 1580), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.10.2011 за N 1155/19893.

З метою підвищення відповідальності споживачів природного газу та газопостачальних (газорозподільних) підприємств за порушення вимог Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246, врегулювання питань щодо механізму нарахування суми збитків та на виконання пункту 19 частини третьої статті 4 Закону прийнято постанову НКРЕ "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ" (Постанова N 1075), якою внесено зміни до Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 N 475, та Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 N 476.

На виконання статті 18 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" НКРЕ було розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України, який прийняв постанови від 22.11.2010 N 1063 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247" та від 26.10.2011 N 1275 "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247" (Постанова N 1275), а також НКРЕ прийняла постанову від 30.12.2010 N 2003 "Про внесення змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств" (Постанова N 2003).

Ці постанови були прийняті з метою вдосконалення розрахунків за спожитий природний газ та забезпечення ефективного державного регулювання в нафтогазовому комплексі шляхом розповсюдження дії Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств для всіх категорій споживачів.

Крім того, НКРЕ розроблено проекти постанов "Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України" та "Про визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу", які направлено на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади.

Також на даний час на стадії розробки знаходиться проект постанови НКРЕ "Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб" та проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на приєднання до газових мереж".

4.2. Цінова політика в нафтогазовому комплексі

НКРЕ діє згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335/98), постановою Кабінету Міністрів України 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", та встановлює: роздрібні ціни на природний газ для потреб населення; граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання за погодженням з Мінекономіки; граничні рівні цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.

Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України є приведення цін на енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно обґрунтованого рівня.

Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729 "Про забезпечення споживачів природним газом" потреби в природному газі населення задовольняються за рахунок ресурсів газу власного видобутку, потреби всіх інших споживачів (бюджетні організації, підприємства комунальної теплоенергетики, промислові споживачі та інші суб'єкти господарської діяльності) - за рахунок ресурсів імпортованого природного газу, оскільки ресурси газу власного видобутку обмежені.

Щодо цін на природний газ для потреб населення та дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія"

Ціна на природний газ для потреб населення формується, виходячи з ціни газу як товару, до складу якого входять поточні і капітальні витрати, пов'язані з видобутком природного газу (капіталовкладення у видобуток газу, заробітна плата, вартість паливно-мастильних матеріалів та електричної енергії тощо), з урахуванням діючих податків, установлених державою (рентна плата, податок на додану вартість, податок на прибуток, цільова надбавка на фінансування подальшої газифікації нових територій), та витрат, пов'язаних з його транспортуванням, розподілом та постачанням населенню України.

Протягом 2011 року діяли такі роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення та дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", затверджені постановою НКРЕ від 13.07.2010 N 812:

за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік:

за наявності газових лічильників - 72,54 коп./м3,

за відсутності газових лічильників - 79,80 коп./м3;

за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік:

за наявності газових лічильників - 109,80 коп./м3,

за відсутності газових лічильників - 120,78 коп./м3;

за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік:

за наявності газових лічильників - 224,82 коп./м3,

за відсутності газових лічильників - 247,32 коп./м3;

за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік:

за наявності газових лічильників - 268,56 коп./м3,

за відсутності газових лічильників - 295,41 коп./м3.

Зазначені роздрібні ціни на природний газ розраховані відповідно до Тимчасового порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1697, з урахуванням дотримання вартісного балансу закупівлі та реалізації природного газу суб'єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для населення, і враховують усі обґрунтовані витрати НАК "Нафтогаз України", пов'язані із закупівлею природного газу та його реалізацією населенню.

Національною комісією регулювання електроенергетики України прийнято постанову НКРЕ від 31.03.2011 N 466 "Про затвердження Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення" (Порядок N 466) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.05.2011 за N 637/19375.

Метою прийняття постанови НКРЕ є виконання вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" і запровадження єдиного механізму розрахунку та встановлення роздрібних цін на природний газ для населення шляхом удосконалення державного регулювання та створення ефективної нормативно-правової бази формування роздрібних цін на природний газ для населення.

Щодо цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" підприємства, частка держави у статутному фонді яких становить 50 % та більше, господарські товариства, 50 % та більше акцій (часток, паїв) яких перебувають у статутному фонді інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісяця здійснюють продаж усього товарного природного газу, видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами в межах території України, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за закупівельними цінами, які для кожного суб'єкта господарювання - власника спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами щороку встановлюються НКРЕ згідно із затвердженим нею Порядком формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток.

Протягом 2011 року діяли наступні рівні цін на товарний природний газ, установлені НКРЕ для:

ДК "Укргазвидобування" - 350 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від 27.07.2010 N 887);

ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 456 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від 27.07.2010 N 888);

ВАТ "Укрнафта" - 458 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від 27.07.2010 N 889);

Спільної інвестиційної діяльності (СД) від 14.09.95 N 410/95 між ВАТ "Укрнафта" (Україна) і Компанією "Карпатські Петролеум Корпорейшн" (США) у розмірі 394 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від 23.12.2010 N 1949);

СД від 24.12.97 N 999/97 між ВАТ "Укрнафта" (Україна) і Компанією "Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) ЛТД" (Кіпр) у розмірі 553 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від 23.12.2010 N 1950);

СД від 20.07.2004 N 35/809-СД між ВАТ "Укрнафта" (Україна) і Приватною компанією "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" (Великобританія) у розмірі 412 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від 23.12.2010 N 1951);

СД від 21.12.2000 N 5/56 між НГВУ "Полтаванафтогаз" ВАТ "Укрнафта" (Україна) і ТОВ "Надра-Інвест" (Україна) у розмірі 928 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від 23.12.2010 N 1952).

Щодо граничного рівня ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго

Протягом 2011 року діяв граничний рівень ціни на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), з урахуванням збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом, податку на додану вартість, затверджений постановою НКРЕ від 13.07.2010 N 813, на рівні 1309,20 грн. за 1000 м3.

Щодо граничних рівнів цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання

Визначення граничних рівнів цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 2011 рік, здійснювалось з урахуванням ціни імпортованого природного газу відповідно до контракту купівлі-продажу природного газу між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" на 2009 - 2019 роки, офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України, витрат імпортера, пов'язаних з закупівлею і реалізацією природного газу та річних обсягів споживання імпортованого природного газу зазначеними споживачами відповідно до прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу по Україні на 2011 рік.

Відповідно до повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 (із змінами), НКРЕ на відкритому засіданні за погодженням з Мінекономіки затверджено граничні рівні цін на природний газ без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу:

з 1 січня 2011 року для:

установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, на рівні 2282,00 грн. за 1000 м3 (постанова НКРЕ від 27.12.2010 N 1965);

промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на рівні 2282,00 грн. за 1000 м3 (постанова НКРЕ від 27.12.2010 N 1966).

При цьому зазначені граничні рівні цін діяли протягом I кварталу 2011 року.

з 1 квітня 2011 року для:

установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, на рівні 2553,20 грн. за 1000 м3 (постанова НКРЕ від 30.03.2011 N 458 (Постанова N 458));

промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на рівні 2553,20 грн. за 1000 м3 (постанова НКРЕ від 30.03.2011 N 459 (Постанова N 459)).

При цьому зазначені граничні рівні цін діяли протягом II кварталу 2011 року.

з 1 липня 2011 року для:

установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, на рівні 3023,50 грн. за 1000 м3 (постанова НКРЕ від 30.06.2011 N 1111 (Постанова N 1111));

промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на рівні 3023,50 грн. за 1000 м3 (постанова НКРЕ від 30.06.2011 N 1112 (Постанова N 1112)).

При цьому зазначені граничні рівні цін діяли протягом III кварталу 2011 року.

з 1 жовтня 2011 року для:

установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, на рівні 3382,00 грн. за 1000 м3 (постанова НКРЕ від 29.09.2011 N 1647 (Постанова N 1647));

промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на рівні 3382,00 грн. за 1000 м3 (постанова НКРЕ від 29.09.2011 N 1648 (Постанова N 1648)).

При цьому зазначені граничні рівні цін діяли протягом IV кварталу 2011 року.

Разом з тим протягом лютого - грудня 2011 року відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605 "Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 36) НКРЕ здійснювалось коригування граничних рівнів цін на природний газ для установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, у наступному місяці реалізації природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" в разі зміни середньомісячного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України в місяці реалізації природного газу до офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України станом на 1 січня 2009 року (постанови НКРЕ від 31.01.2011 N 179; від 31.01.2011 N 180; від 28.02.2011 N 299 (Постанова N 299); від 28.02.2011 N 300 (Постанова N 300); від 29.04.2011 N 753 (Постанова N 753); від 29.04.2011 N 754 (Постанова N 754); від 31.05.2011 N 942 (Постанова N 942); від 31.05.2011 N 943 (Постанова N 943); від 28.07.2011 N 1388 (Постанова N 1388); від 28.07.2011 N 1389 (Постанова N 1389); від 01.09.2011 N 1516 (Постанова N 1516); від 01.09.2011 N 1517 (Постанова N 1517); від 27.10.2011 N 2092 (Постанова N 2092); від 27.10.2011 N 2093 (Постанова N 2093); від 28.11.2011 N 2281 (Постанова N 2281); від 28.11.2011 N 2282 (Постанова N 2282)) за погодженням Мінекономіки. При цьому граничні рівні цін на природний газ для зазначених споживачів залишалися незмінними.

Щодо цін на природний газ для релігійних організацій

Протягом 2011 року діяли:

ціни на природний газ для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності), затверджені постановою НКРЕ від 29.07.2010 N 944 "Про затвердження цін на природний газ для потреб релігійних організацій", на рівні роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення;

ціна на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), з урахуванням збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл та постачання за регульованим тарифом, податку на додану вартість на рівні 1309,20 грн. за 1000 м3, затверджена постановою НКРЕ від 29.07.2010 N 943 "Про затвердження ціни на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання".

4.3. Тарифна політика в нафтогазовому комплексі

Регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) суб'єктів природних монополій у паливно-енергетичному комплексі України (ПЕК) НКРЕ здійснює, керуючись принципами регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип збалансованості економічних інтересів виробників і споживачів їх продукції та послуг.

Реалізація принципу збалансованості економічних інтересів виробників і споживачів їх продукції та послуг передбачає, з однієї сторони, установлення економічно обґрунтованих цін (тарифів), тобто компенсуючих поточні витрати природних монополій і капіталовкладення в розвиток та модернізацію газотранспортної системи України, а з іншої сторони - урахування економічних можливостей споживачів - рівня платоспроможного попиту.

Тарифна політика НКРЕ щодо регулювання вартості послуг на транспортування, розподіл та постачання природного газу формується на принципах самоокупності суб'єктів природних монополій, забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат та відкритості процедур розгляду Комісією рівнів тарифів.

Комісією створена власна нормативна база, яка визначає порядок розрахунку та встановлення тарифів на транспортування газу. Розрахунок тарифів на транспортування природного газу здійснюється у відповідності до Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 N 983 (далі - Методика), та Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 N 984.

Постановою НКРЕ від 28.07.2011 N 1384 (Порядок N 1384) затверджено Порядок формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу, який забезпечує єдиний підхід до формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу для газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних та газозберігаючих підприємств.

Діючий сьогодні механізм установлення тарифів на послуги з транспортування природного газу передбачає встановлення єдиного загального тарифу на транспортування природного газу для всіх споживачів України, за виключенням споживачів, які отримують природний газ безпосередньо з магістральних газопроводів. Загальний тариф на послуги з транспортування природного газу територією України встановлюється за принципом "поштової марки", тобто всі споживачі сплачують за транспортні послуги однакову вартість незалежно від відстані транспортування.

Тарифи на транспортування природного газу розподільними трубопроводами для газорозподільних підприємств установлюються, виходячи з рівня їх експлуатаційних витрат та обсягів протранспортованого газу.

Тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами по регіонах визначаються як різниця між розміром загального тарифу та тарифом, затвердженим по розподільних мережах для цього регіону.

Тариф установлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих витрат, сплату всіх податків, обов'язкових платежів та бюджетних відрахувань відповідно до чинного законодавства України та отримання прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих витрат. При цьому використовується метод "витрати плюс" (витратний), який передбачає здійснення розрахунку відповідного тарифу з урахуванням аналізу звітних даних ліцензіата з відповідного виду господарської діяльності як співвідношення суми планованих витрат та необхідної суми прибутку до планованих обсягів надання відповідних послуг (транспортування, розподіл, постачання, закачування, зберігання, відбір природного газу).

Розроблена і впроваджена Комісією процедура встановлення та перегляду тарифів на транспортування, розподіл, постачання природного газу, зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами, затверджена постановою НКРЕ від 25.06.2009 N 749, дозволяє забезпечити необхідну прозорість прийняття рішень щодо рівнів тарифів.

Собівартість виробництва послуг з транспортування природного газу є одним із найважливіших показників, що характеризують якісний рівень роботи цих підприємств. Поточні витрати підприємств пов'язані з використанням у процесі виробничої діяльності природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, електроенергії, основних фондів, трудових ресурсів тощо.

Для забезпечення сталого функціонування ринку природного газу та стабільного забезпечення природним газом споживачів України, забезпечення безаварійності на газопроводах постановою НКРЕ від 27.01.2011 N 169 (Постанова N 169) з 1 лютого 2011 року затверджено такі рівні тарифів:

загальний тариф на послуги з транспортування природного газу в розмірі 234,0 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" - 91,70 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 75,80 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

тариф на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів - 194,90 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - 142,30 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

середньозважений тариф на постачання природного газу - 41,30 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ.

З 1 лютого 2011 року НКРЕ прийняла нові рівні тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами для газорозподільних підприємств (постанови НКРЕ від 27.01.2011 N 117 (Постанова N 117), 118 (Постанова N 118), 119 (Постанова N 119), 120 (Постанова N 120), 121 (Постанова N 121), 122 (Постанова N 122), 123 (Постанова N 123), 124 (Постанова N 124), 125 (Постанова N 125), 126 (Постанова N 126), 127 (Постанова N 127), 128 (Постанова N 128), 129 (Постанова N 129), 130 (Постанова N 130), 131 (Постанова N 131), 132 (Постанова N 132), 133 (Постанова N 133), 134 (Постанова N 134), 135 (Постанова N 135), 136 (Постанова N 136), 137 (Постанова N 137), 138 (Постанова N 138), 139 (Постанова N 139), 140 (Постанова N 140), 141 (Постанова N 141), 142 (Постанова N 142), 143 (Постанова N 143), 144 (Постанова N 144), 145 (Постанова N 145), 146 (Постанова N 146), 147 (Постанова N 147), 148 (Постанова N 148), 149 (Постанова N 149), 150 (Постанова N 150), 151 (Постанова N 151), 152 (Постанова N 152), 153 (Постанова N 153), 154 (Постанова N 154), 155 (Постанова N 155), 156 (Постанова N 156), 157 (Постанова N 157), 158 (Постанова N 158), 159 (Постанова N 159), 160 (Постанова N 160), 161 (Постанова N 161), 162 (Постанова N 162), 163 (Постанова N 163), 164 (Постанова N 164), 165 (Постанова N 165), 166 (Постанова N 166), 167 (Постанова N 167), 168 (Постанова N 168)).

Постановою НКРЕ від 24.03.2011 N 442 (Постанова N 442) з 1 квітня 2011 року затверджено такі рівні тарифів:

загальний тариф на послуги з транспортування природного газу в розмірі 259,70 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" - 91,70 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 62,90 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

тариф на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів - 219,50 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - 168,00 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

середньозважений тариф на постачання природного газу - 48,50 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ.

З 1 квітня 2011 року НКРЕ прийняла нові рівні тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для газорозподільних та газопостачальних підприємств (постанови НКРЕ від 24.03.2011 N 390 (Постанова N 390), 391 (Постанова N 391), 392 (Постанова N 392), 393 (Постанова N 393), 394 (Постанова N 394), 395 (Постанова N 395), 396 (Постанова N 396), 397 (Постанова N 397), 398 (Постанова N 398), 399 (Постанова N 399), 400 (Постанова N 400), 401 (Постанова N 401), 402 (Постанова N 402), 403 (Постанова N 403), 404 (Постанова N 404), 405 (Постанова N 405), 406 (Постанова N 406), 407 (Постанова N 407), 408 (Постанова N 408), 409 (Постанова N 409), 410 (Постанова N 410), 411 (Постанова N 411), 412 (Постанова N 412), 413 (Постанова N 413), 414 (Постанова N 414), 415 (Постанова N 415), 416 (Постанова N 416), 417 (Постанова N 417), 418 (Постанова N 418), 419 (Постанова N 419), 420 (Постанова N 420), 421 (Постанова N 421), 422 (Постанова N 422), 423 (Постанова N 423), 424 (Постанова N 424), 425 (Постанова N 425), 426 (Постанова N 426), 427 (Постанова N 427), 428 (Постанова N 428), 429 (Постанова N 429), 430 (Постанова N 430), 431 (Постанова N 431), 432 (Постанова N 432), 433 (Постанова N 433), 434 (Постанова N 434), 435 (Постанова N 435), 436 (Постанова N 436), 437 (Постанова N 437), 438 (Постанова N 438), 439 (Постанова N 439), 440 (Постанова N 440), 441 (Постанова N 441)).

Постановою НКРЕ від 30.06.2011 N 1113 (Постанова N 1113) з 1 липня 2011 року затверджено такі рівні тарифів:

загальний тариф на послуги з транспортування природного газу в розмірі 285,00 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" - 101,70 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 75,78 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

тариф на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів - 244,50 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - 183,30 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

середньозважений тариф на постачання природного газу - 48,50 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ.

З 1 липня 2011 року НКРЕ прийняла нові рівні тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для газорозподільних та газопостачальних підприємств (постанови НКРЕ від 30.06.2011 N 1115 (Постанова N 1115), 1116 (Постанова N 1116), 1117 (Постанова N 1117), 1118 (Постанова N 1118), 1119 (Постанова N 1119), 1120 (Постанова N 1120), 1121 (Постанова N 1121), 1122 (Постанова N 1122), 1123 (Постанова N 1123), 1124 (Постанова N 1124), 1125 (Постанова N 1125), 1126 (Постанова N 1126), 1127 (Постанова N 1127), 1128 (Постанова N 1128), 1129 (Постанова N 1129), 1130 (Постанова N 1130), 1131 (Постанова N 1131), 1132 (Постанова N 1132), 1133 (Постанова N 1133), 1134 (Постанова N 1134), 1135 (Постанова N 1135), 1136 (Постанова N 1136), 1137 (Постанова N 1137), 1138 (Постанова N 1138), 1139 (Постанова N 1139), 1140 (Постанова N 1140), 1141 (Постанова N 1141), 1142 (Постанова N 1142), 1143 (Постанова N 1143), 1144 (Постанова N 1144), 1145 (Постанова N 1145), 1146 (Постанова N 1146), 1147 (Постанова N 1147), 1148 (Постанова N 1148), 1149 (Постанова N 1149), 1150 (Постанова N 1150), 1151 (Постанова N 1151), 1152 (Постанова N 1152), 1153 (Постанова N 1153), 1154 (Постанова N 1154), 1155 (Постанова N 1155), 1156 (Постанова N 1156), 1157 (Постанова N 1157), 1158 (Постанова N 1158), 1159 (Постанова N 1159), 1160 (Постанова N 1160), 1161 (Постанова N 1161), 1162 (Постанова N 1162), 1163 (Постанова N 1163), 1164 (Постанова N 1164), 1165 (Постанова N 1165), 1166 (Постанова N 1166)).

Постановою НКРЕ від 29.09.2011 N 1700 (Постанова N 1700) з 1 жовтня 2011 року затверджено такі рівні тарифів:

загальний тариф на послуги з транспортування природного газу в розмірі 302,30 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" - 104,20 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 75,85 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

тариф на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів - 262,25 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - 198,10 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

середньозважений тариф на постачання природного газу - 48,50 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ.

З 1 жовтня 2011 року НКРЕ прийняла нові рівні тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для газорозподільних та газопостачальних підприємств (постанови НКРЕ від 29.09.2011 N 1649 (Постанова N 1649), 1650 (Постанова N 1650), 1651, 1652 (Постанова N 1652), 1653 (Постанова N 1653), 1654 (Постанова N 1654), 1655 (Постанова N 1655), 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661 (Постанова N 1661), 1662 (Постанова N 1662), 1663 (Постанова N 1663), 1664, 1665, 1666 (Постанова N 1666), 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679 (Постанова N 1679), 1680 (Постанова N 1680), 1681 (Постанова N 1681), 1682 (Постанова N 1682), 1683 (Постанова N 1683), 1684, 1685 (Постанова N 1685), 1686 (Постанова N 1686), 1687 (Постанова N 1687), 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699).

Динаміка тарифів наведена в додатку 4.3.1.

Щодо тарифів на послуги із зберігання природного газу в підземних сховищах газу

Тарифи на зберігання природного газу розраховуються відповідно до Методики розрахунку тарифів за надані послуги з закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ, затвердженої постановою НКРЕ від 22.06.2000 N 701. Сумарний тариф на зберігання природного газу включає до свого складу три окремі тарифи: на закачування, зберігання та відбір природного газу.

Постановою НКРЕ від 30.06.2011 N 1114 (Постанова N 1114) з 1 липня 2011 року для ДАТ "Чорноморнафтогаз" затверджено тарифи:

на закачування природного газу в розмірі 35,10 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

на зберігання природного газу в розмірі 37,60 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

на відбір природного газу в розмірі 33,90 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" постановою НКРЕ від 11.05.2006 N 575 установлено тариф на зберігання природного газу в розмірі 33,00 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ, у тому числі:

тариф на зберігання природного газу в розмірі 18,00 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

тариф на закачування природного газу в розмірі 7,50 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

тариф на відбір природного газу в розмірі 7,50 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ.

Щодо тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами

Транспортування нафти магістральними трубопроводами здійснює ПАТ "Укртранснафта".

Постановою НКРЕ від 01.03.2007 N 287 установлено 28 маршрутних тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України.

Постановою НКРЕ від 03.09.2009 N 1011 затверджено тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами ще по 4 маршрутах транспортування.

Постановою НКРЕ від 11.08.2011 N 1439 (Постанова N 1439) затверджено тариф на транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ "Укртранснафта" за маршрутом МНТ "Південний" - Кременчуцький НПЗ (додаток 4.3.2).

Щодо тарифів на транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами

Транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами здійснює УДП "Укрхімтрансаміак".

Постановою НКРЕ від 30.07.2009 N 897 затверджено Українському державному підприємству "Укрхімтрансаміак" тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами, що постачається споживачам України. Усього встановлено 26 маршрутних тарифів на транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами (додаток 4.3.3).

Щодо тарифів на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами Дочірньому підприємству "ПрикарпатЗахідтранс" Південно-Західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів для споживачів України

Транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами здійснює Дочірнє підприємство "ПрикарпатЗахідтранс" Південно-Західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів.

Постановою НКРЕ від 09.07.2010 N 809 установлено тарифи на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами для споживачів України.

Усього встановлено 3 маршрутних тарифи на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами (додаток 4.3.4).

Щодо Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI)

16 червня 2011 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України N 3536-VI "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Додатково зазначаємо, що Закон був розроблений НКРЕ з метою запровадження комерційного обліку для всіх категорій споживачів, зменшення споживання природного газу та скорочення видатків з Державного бюджету на субсидії і пільги.

Згідно з вимогами Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI) суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов'язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення - до 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі - до 1 січня 2018 року;

для інших споживачів - до 1 липня 2011 року.

У разі відмови населення від установлення суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, лічильника газу, постачання природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується:

комплексно, зокрема для опалення - з 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року.

Щодо постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств"

Національною комісією регулювання електроенергетики України прийнято постанову НКРЕ від 28.11.2011 N 2255 "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств" та зареєстровано в Міністерстві юстиції 22.12.2011 за N 1502/20240. Метою постанови є виконання вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" та забезпечення прозорості процедури прийняття суспільно важливих рішень щодо рівнів тарифів. Зазначений Порядок установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на постачання природного газу за регульованим тарифом, розподіл природного газу та/або транспортування природного газу магістральними трубопроводами, та/або закачування, зберігання та відбір природного газу на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів ліцензіатом.

5. ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ ТА НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

5.1. Ліцензування діяльності в електроенергетиці

Відповідно до статті 11 Закону України "Про електроенергетику" державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться, зокрема, шляхом надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці. Статтею 13 цього Закону визначено, що діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії підлягає ліцензуванню. Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до Інструкції, Умов і Правил здійснення окремих видів діяльності, що затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Протягом звітного року НКРЕ продовжила започатковану в 1996 році діяльність з видачі, анулювання, переоформлення, продовження дії ліцензій в електроенергетиці, результати якої наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Вид ліцензованої діяльності

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2011

Кількість виданих ліцензій

Кількість анульованих ліцензій (у тому числі, строк дії яких закінчився)

Кількість чинних ліцензій станом на 31.12.2011

Виробництво електричної енергії

147

39

21

165

Постачання електричної енергії за регульованим тарифом

42

1

1

42

Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

286

48

46

288

Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

45

1

1

45

Передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

1

0

0

1

Оптове постачання електричної енергії

1

0

0

1

Разом

522

89

69

542


Згідно з Законом України "Про електроенергетику" до повноважень НКРЕ віднесено формування та ведення реєстру об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій). На виконання зазначеного Закону Комісія щомісячно надає на офіційному веб-сайті НКРЕ реєстр об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій).

Інформація щодо кількості суб'єктів господарювання, які мають у користуванні об'єкти електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій), наведена в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Назва об'єкта електроенергетики

Кількість суб'єктів господарювання, що мають у користуванні об'єкти електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій)

Кількість об'єктів електроенергетики, які знаходяться у користуванні суб'єктів господарювання, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій)

2010 рік

2011 рік

2010 рік

2011 рік

Вітрові електростанції

5

8

8

11

Електроенергія з біомаси

2

2

2

2

Сонячні електростанції

3

18

3

18

Малі гідроелектростанції

28

32

65

74

Інші

8

10

11

13

Всього

46

70

89

118


5.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому комплексі

Протягом звітного року НКРЕ продовжила започатковану в 1999 році діяльність з видачі, анулювання, переоформлення ліцензій на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому комплексі.

Інформація щодо результатів цієї діяльності у 2011 році наведена в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Вид ліцензованої діяльності

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2011

Кількість виданих ліцензій

Кількість анульованих ліцензій (у тому числі, строк дії яких закінчився)

Кількість чинних ліцензій станом на 31.12.2011

Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

52

6

6

52

Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

389

78

135

332

Розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

53

4

4

53

Транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами

2

1

1

2

Транспортування нафти магістральними трубопроводами

1

0

0

1

Транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами

1

0

0

1

Зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ

2

1

1

2

Разом

500

90

147

443


5.3. Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії здійснюється з 2006 року відповідно до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" і Закону України "Про теплопостачання".

Підсумки діяльності Комісії у сфері теплопостачання за 2011 рік наведені в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4

Вид ліцензованої діяльності

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2011

Кількість виданих ліцензій

Кількість анульованих ліцензій

Кількість чинних ліцензій станом на 31.12.2011

Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

82

21

19

84

Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії

17

7

1

23

Разом

99

28

20

107


5.4. Реалізація контрольних функцій Комісії та територіальних представництв щодо виконання ліцензіатами ліцензійних умов здійснення господарської діяльності в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі

На сучасному етапі соціально-економічних перетворень в Україні важливим державним завданням є забезпечення незворотності трансформаційних процесів, зокрема за допомогою створення дієвої системи державного управління у сфері природних монополій, де питання функцій контролю відіграє особливу роль.

Оскільки в умовах формування ринкової економіки збереження за певними підприємствами статусу природних монополій вимагає економічна, а понад то - соціальна ситуація, позитивне розв'язання якої можливе лише через застосування механізму державного гарантування високої якості надання послуг, а також забезпечення економічної ефективності підприємствами-монополістами, тому, з однієї сторони, робота по регулюванню природних монополій у першу чергу має бути спрямована на захист інтересів споживачів товарів і послуг, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку суб'єктами природних монополій, а з іншої - регулювання покликане створити основу для ефективного функціонування та розвитку комплексу шляхом забезпечення умов для повного покриття економічно виправданих витрат підприємств і адекватного інвестування їх розвитку, що в подальшому вплине на якість надання послуг.

При розгляді питань удосконалення планування показників розвитку природних монополій, а також суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на суміжних ринках, зокрема від змін принципів організації регулювання, реорганізації інфраструктури управління природними монополіями, формування дієвої системи їх стимулювання до встановлення обмежень витрат природних монополістів, активізації інвестиційно-інноваційних процесів у напрямі застосування ресурсозберігаючих технологій, модернізації та розширеного відтворення основних засобів підприємств, з урахуванням систематизації світового досвіду державного регулювання природних монополій за умов тенденцій "дерегуляції" у світовій економічній практиці тих суб'єктів, що здійснюють свою діяльність на суміжних ринках, саме впроваджена система контролю та моніторингу результатів діяльності ліцензіатів електроенергетичного та нафтогазового комплексів надає можливість отримання достовірної інформації для прийняття відповідних рішень.

У 2011 році територіальними представництвами НКРЕ було здійснено 523 перевірки ліцензіатів електроенергетичного комплексу (429 - планових та 94 - позапланових), у тому числі 124 перевірки ліцензіатів з виробництва електроенергії, 67 - з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, 11 - з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, 81 - з передачі електроенергії, 147 - з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом, 90 - з постачання електроенергії за регульованим тарифом, 1 - з передачі магістральними та міждержавними мережами, 2 - з оптового постачання електричної енергії.

Виявлені під час проведення перевірок порушення ліцензійних умов ліцензіатами електроенергетичного комплексу своєчасно розглядалися на відкритих засіданнях НКРЕ, у результаті чого було прийнято 127 постанов та 72 розпорядження, із них:

48 постанов-застережень щодо усунення та недопущення в подальшому порушень Ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії;

30 постанов про накладення штрафу за порушення Ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії;

33 постанови щодо продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії;

9 постанов про накладення штрафу за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

3 постанови про анулювання ліцензій з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

1 постанова щодо анулювання ліцензій з виробництва електричної енергії за порушення ліцензійних умов;

1 постанова щодо анулювання ліцензій з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;

1 постанова про зупинення дії ліцензії;

1 постанова про поновлення дії ліцензії;

28 розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

19 розпоряджень щодо продовження терміну усунення порушень;

25 розпоряджень про внесення змін.

Основними порушеннями ліцензійних умов, виявленими під час перевірок ліцензіатів електроенергетичного комплексу, були:

неналежний стан виконання інвестиційних програм та недотримання структури тарифів;

неналежне проведення розрахунків з Оптовим ринком електричної енергії;

недотримання законодавства України та інших нормативних документів, зокрема Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, та Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (далі - ПКЕЕН);

невиконання вимог Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких установлюються НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455;

непередбачення в договорах на користування електричною енергією та договорах на передачу електричної енергії зчитування обленерго показників лічильників;

неповідомлення НКРЕ протягом 10 днів про зміни установчих документів;

ненадання НКРЕ звітності, визначеної НКРЕ в установленому порядку.

У результаті розгляду виявлених під час перевірок порушень на відкритих засіданнях Комісії застосовано до ліцензіатів-порушників санкції у вигляді штрафів відповідно до законодавства на загальну суму 0,996 млн. грн.

За результатами проведених територіальними представництвами перевірок щодо виконання енергопостачальними компаніями інвестиційних програм, схвалених НКРЕ на 2010 рік, на відкритих засіданнях Комісії було розглянуто діяльність ряду компаній та прийнято відповідні рішення. Зокрема, за перерозподіл коштів між розділами інвестиційних програм або за недовиконання інвестиційної програми на 2010 рік Комісія збільшила обсяг інвестиційних програм енергопостачальних та енергопередавальних компаній на майбутні періоди на загальну суму недовиконання 387,3 млн. грн. без відповідних джерел фінансування.

Крім того, на відкритих засіданнях Комісії були прийняті рішення щодо врахування при наступних переглядах тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії кошти в сумі 118,778 млн. грн.

Так, за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії НКРЕ прийняла рішення щодо вилучення з тарифу на відпуск електричної енергії ДП "НАЕК "Енергоатом" на 2011 рік суми коштів перевитрат на загальну суму 105,3 млн. грн.

За порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами НКРЕ наклала на ДП НЕК "Укренерго" штраф у розмірі 85 тис. грн., збільшила загальний обсяг інвестиційної програми на 2011 рік на суму невиконання обсягів інвестиційної програми на 2010 рік у розмірі 70876 тис. грн., а також на 2012 рік - на суму 70000 тис. грн. без джерел фінансування.

Крім того, НКРЕ прийняла рішення щодо вилучення з тарифу ДП НЕК "Укренерго" суми коштів неефективного користування кредитними ресурсами у сумі 5990 тис. грн.

За порушення ПКЕЕН та Положення про порядок надання ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕ від 26.02.2001 N 184, на ПАТ "Донецькобленерго" було накладено штраф у розмірі 85 тис. грн. та прийнято рішення при розрахунку компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам на серпень 2011 року вилучити кошти в сумі 1134 тис. грн., надлишково отримані ПАТ "Донецькобленерго" через завищення фактичних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами.

Відповідно до Плану заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів, які здійснюють діяльність із зберігання та постачання природного газу, транспортування газу, нафти та нафтопродуктів, на 2011 рік, затвердженого наказом НКРЕ від 29.11.2010 N 531, та відповідно до завдань щодо проведення позапланових перевірок НКРЕ за 2011 рік здійснила 358 перевірок (247 - планових та 111 - позапланових) щодо дотримання ліцензіатами ліцензійних умов, у тому числі 165 перевірок щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, 2 перевірки щодо дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, 2 перевірки щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами, 1 перевірку щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, 1 перевірку щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами та 187 перевірок щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

Результати проведених перевірок оформлені відповідними актами та, у випадках наявності порушень, розглянуті в межах визначених повноважень на відкритих засіданнях Комісії.

Основними порушеннями ліцензійних умов, виявленими за 2011 рік під час перевірок ліцензіатів нафтогазового комплексу, були:

невиконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо своєчасної оплати газу, оплати послуг з транспортування магістральними трубопроводами природного і нафтового газу, зберігання газу відповідно до умов укладених договорів;

недотримання вимог законодавства України, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 та постанови НКРЕ від 25.12.2008 N 1529 щодо дотримання алгоритму розподілу коштів, термінів надання нормативів перерахування коштів та переукладання договорів;

недотримання установлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку газу;

ненадання звітності з ліцензованої діяльності, визначеної НКРЕ в установленому порядку;

ненадання ліцензіатом необхідних для проведення перевірки документів та незабезпечення умов для її проведення.

За результатами розгляду виявлених під час проведення перевірок порушень ліцензійних умов на відкритих засіданнях Комісії застосовано до ліцензіатів-порушників санкції, зокрема за 2011 рік НКРЕ прийнято 47 рішень щодо накладення штрафів на загальну суму 3962,7 тис. грн. та щодо коригування нормативів відрахування коштів на суму 14,4 млн. грн., а також протокольні рішення щодо коригування при наступному перегляді тарифів у сторону зменшення величин тарифів на загальну суму 30506,175 тис. грн.

Так, на відкритому засіданні НКРЕ 28.04.2011 було розглянуто результати планової перевірки ПАТ "Луганськгаз" щодо додержання Ліцензійних умов відповідно до акта планової перевірки від 22.04.2011 N 10. Перевіркою встановлені порушення ліцензійних умов, зокрема п. 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог законодавства України, а саме: постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 щодо оплати послуг за приймання платежів від населення банківськими установами та підприємствами поштового зв'язку з поточного рахунка із спеціальним режимом використання, у результаті чого порушення нормативів перерахування коштів склало 2162,3 тис. грн.

У результаті розгляду акта планової перевірки НКРЕ прийнято постанову від 28.04.2011 N 714 (Постанова N 714), якою на ПАТ "Луганськгаз" накладено штраф у розмірі 300 тис. грн. за порушення п. 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань перед ДК "Газ України" за отримані обсяги газу, перед ДК "Укртрансгаз" і ГПУ "Шебелінкагазвидобування" - за отримані послуги з транспортування газу у 2010 році відповідно до умов укладених договорів, п. 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог законодавства України, а саме постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 (із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 N 1063), п. 10 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246, постанови НКРЕ від 16.12.2010 N 1866 і п. 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, а саме Закону України "Про захист економічної конкуренції", попереджено щодо необхідності усунення порушень ліцензійних умов і застережено щодо недопущення в подальшому таких порушень.

Крім того, прийнято протокольне рішення щодо коригування у чотирьохмісячний термін нормативів перерахування коштів ПАТ "Луганськгаз" у сумі 2162,3 тис. грн. на користь ДК "Газ України" та газотранспортних організацій (з урахуванням частини коштів, що мала надійти на рахунок ПАТ "Луганськгаз").

На відкритому засіданні НКРЕ 07.07.2011 було розглянуто результати планової перевірки ПАТ "Київоблгаз" щодо додержання ліцензійних умов відповідно до акта планової перевірки від 01.07.2011 N 121. Перевіркою встановлені порушення ліцензійних умов, зокрема п. 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання та підпункту "б" п. 3.8.2 Ліцензійних умов з розподілу щодо використання коштів, отриманих за рахунок установлених НКРЕ тарифів, за цільовим призначенням, у результаті чого недофінансування статей тарифу склало 7860,5 тис. грн.

У результаті розгляду акта планової перевірки НКРЕ прийнято постанову від 07.07.2011 N 1272, якою на ПАТ "Київоблгаз" накладено штраф у розмірі 50 тис. грн. за порушення п. 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань перед ДК "Газ України" за отримані обсяги природного газу у 2010 році відповідно до умов укладених договорів і п. 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог законодавства України, а саме постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 (із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 N 1063) щодо порушення термінів відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, та дотримання алгоритму розподілу коштів, попереджено про необхідність усунення порушень ліцензійних умов і застережено щодо недопущення в подальшому таких порушень.

Крім того, прийнято протокольне рішення щодо врахування при наступному перегляді тарифів для ПАТ "Київоблгаз" сум невикористаних коштів по статтях тарифів у розмірі 7860,5 тис. грн., у тому числі: з постачання - 1898,4 тис. грн. по статті "матеріальні витрати" і з розподілу - 5692,1 тис. грн. по статті "оплата праці".

У зв'язку із зверненням громадян щодо невиконання газопостачальними підприємствами положень Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246, та за результатами розгляду на відкритих засіданнях Комісії зазначених в актах перевірок висновків були прийняті рішення щодо відновлення газопостачання та здійснення споживачам перерахунку вартості спожитого газу.

Так, позаплановою перевіркою ПАТ "Кримгаз" установлено порушення п. 3.8 Ліцензійних умов з постачання щодо дотримання вимог законодавства України, а саме п. 19 Правил надання населенню послуг з газопостачання в частині недотримання процедури відключення помешкання гр. Баєва Г. від газопостачання. Комісією прийнято розпорядження від 04.08.2011 N 128-р (Розпорядження N 128-р), яким попереджено ПАТ "Кримгаз" про необхідність термінового усунення порушення п. 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог законодавства України, а саме п. 19 Правил, шляхом відновлення газопостачання помешкання гр. Баєва Г.

Позаплановою перевіркою ПАТ "Донецькміськгаз" установлено порушення п. 10 Правил у частині визначення річного обсягу використаного природного газу та пункту 32 Правил у частині обов'язкового зняття показів лічильників газу у грудні попереднього року та січні поточного року.

Комісією прийнято розпорядження від 29.09.2011 N 162-р, яким попереджено ПАТ "Донецькміськгаз" про необхідність усунення до 06.10.2011 порушення п. 3.8 Ліцензійних умов з постачання у частині дотримання вимог законодавства України, а саме п. 10 Правил, шляхом здійснення гр. Рябчинській Л. А. перерахунку вартості спожитого газу.

Вимоги вищевказаних розпоряджень ліцензіатами виконані, у зв'язку з чим припинено процедуру розгляду порушень.

Протягом 2011 року на відкритих засіданнях НКРЕ неодноразово розглядались порушення Ліцензійних умов ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь". Зокрема, у зв'язку із колективним зверненням мешканців с. Красна Зорька щодо порядку розрахунків населення за надані послуги з газопостачання установлено, що ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь" щомісячно нараховувало додаткові обсяги природного газу в розмірі 10 - 15 м3 на кожні 100 м3 споживачам природного газу, для чого застосовувало коефіцієнти відповідно до Методики приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, затвердженої наказом Мінпаливенерго від 26.02.2004 N 116 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.03.2004 за N 346/8945, що вказує на порушення абзацу першого п. 10 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246 (далі - Правила). Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється, починаючи з 01.01.2007, за роздрібними цінами, диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу. Крім того, встановлено, що ліцензіатом здійснено підключення та розпочато розподіл та постачання природного газу в с. Журавки та в с. Новопокровка, які не відносяться до території ліцензованої діяльності ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь", що є порушенням п. 2.1.3 Ліцензійних умов з розподілу та п. 2.1.4 Ліцензійних умов з постачання в частині провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу газу лише на території, затвердженій НКРЕ.

Комісія зобов'язала ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь" до 01.09.2011 повернути кошти, які були неправомірно нараховані споживачам природного газу за період 2008 - 2011 років на загальну суму 24267,56 грн. та здійснити перерахунок обсягів природного газу щодо попереднього нарахування станом на 01.01.2011 та 01.07.2011 окремо по кожному споживачу відповідно до фактичних показів лічильника та привести свої дії щодо території здійснення ліцензованої діяльності до вимог законодавства.

Щодо порушень ліцензійних умов в нафтогазовому комплексі

У НКРЕ за 2011 рік прийнято 86 постанов та 125 розпоряджень, у тому числі:

47 постанов - про накладення штрафу на ліцензіатів за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного і нафтового газу, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом на загальну суму 3,963 млн. грн.;

33 постанови - про анулювання ліцензій з постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

1 постанову - про анулювання ліцензій з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного і нафтового газу;

3 постанови - про внесення змін до постанов щодо порушень ліцензійних умов;

1 постанову - щодо продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом;

1 постанову - щодо продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

40 розпоряджень - про попередження щодо необхідності усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного і нафтового газу;

77 розпоряджень - про попередження щодо необхідності усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

1 розпорядження - про продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом;

5 розпоряджень - про продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

2 розпорядження - про внесення змін до розпоряджень щодо порушень Ліцензійних умов.

У 2011 році територіальними представництвами НКРЕ виконано всі завдання відповідно до планів робіт НКРЕ та графіків планових перевірок, виконано 1213 окремих письмових завдань Комісії, попередньо розглянуто 19 заяв на отримання та переоформлення ліцензій, розглянуто 3935 письмових скарг, заяв, звернень, пропозицій, з яких від промислових споживачів - 903, ліцензіатів - 241, громадян - 1338, органів влади - 751, інших - 702.

На користь заявників вирішено питання у 3815 випадках (надано обґрунтовані відповіді), що становить 96,95 %.

Працівники територіальних представництв НКРЕ 53 рази брали участь у зустрічах з представниками засобів масової інформації, а також у 726 нарадах, засіданнях та конференціях обласного рівня.

Відповідно до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю, затвердженої постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1522, ТП НКРЕ погоджують калькуляції (розрахунки) вартості виконання робіт (надання послуг) енергопостачальними компаніями. У 2011 році ТП НКРЕ було розглянуто та погоджено 2808 калькуляцій.

Крім того, ТП НКРЕ відповідно до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691, погоджує кошториси витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання власника мереж та/або зміни до нього, суми яких включаються до розрахунків тарифів енергопостачальних компаній. Протягом 2011 року було погоджено 4421 кошторис.

Також ТП НКРЕ здійснюють перевірку достовірності наданих даних обсягів дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (суми компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії: споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487); побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2007 N 27); що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198); міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996); вугледобувними підприємствами (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866); дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387). У 2011 році обсяги дотацій були погоджені на загальну суму 5,54 млрд. грн.

Відповідно до Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії (постанова НКРЕ від 12.03.2009 N 299) територіальні представництва НКРЕ щотижнево приймають участь у роботі Інформаційно-консультаційних центрів енергопостачальних компаній щодо роботи із споживачами електричної енергії.

6. РОЗДРІБНИЙ РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Концепцією функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії України, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1789, визначено, що роздрібний ринок електричної енергії - це система відносин, які виникають у процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та кінцевими споживачами.

6.1. Регулювання взаємовідносин суб'єктів роздрібного ринку електричної енергії

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про електроенергетику" одним з основних завдань НКРЕ визначено розроблення та затвердження правил користування електричною енергією, а частиною четвертою статті 26 Закону України "Про електроенергетику" встановлено, що правила користування електричною енергією для населення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, на сьогодні діють два основні документи, якими регулюються взаємовідносини на роздрібному ринку електричної енергії:

1) Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами) (далі - ПКЕЕ);

2) Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (із змінами) (далі - ПКЕЕН).

Зазначені документи не охоплюють усі аспекти взаємовідносин, які виникають на роздрібному ринку електричної енергії, тому НКРЕ додатково розроблено та затверджено:

Порядок доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затверджений постановою НКРЕ від 29.10.2010 N 1421, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2010 за N 1146/18441;

Методику визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затверджену постановою НКРЕ 04.05.2006 N 562 (із змінами);

Методику обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затверджену постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691;

Положення про інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затверджене постановою НКРЕ від 12.03.2009 N 299;

Порядок визначення плати за електричну енергію побутовими споживачами, які розраховуються за електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, та мають пільги в оплаті житлово-комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕ від 14.07.2006 N 910 (із змінами);

Методику розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю, затверджену постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1522;

постанову НКРЕ від 14.12.2005 N 1136 "Про схвалення Примірного договору про приєднання до електричних мереж";

Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж, затверджені постановою НКРЕ від 21.01.2006 N 47.

Правила користування електричною енергією

Взаємовідносини, які виникають у процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами) (далі - ПКЕЕ).

Правилами користування електричною енергією визначається порядок врегулювання відносин між суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії: постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом, електропередавальними організаціями (організації, які на сьогодні мають у власності або господарському віданні електричні мережі та отримали ліцензію на здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії, але не постачають електричну енергію споживачам), основними споживачами та субспоживачами. Система договірних відносин наведена в додатку 6.1.1.

Правила користування електричною енергією для населення

На виконання статті 26 Закону України "Про електроенергетику" постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 затверджено Правила користування електричною енергією для населення (далі - ПКЕЕН), що регулюють відносини між громадянами (споживачами електричної енергії) та енергопостачальниками.

ПКЕЕН установлюють порядок укладення договору про користування електричною енергією, порядок розрахунків за спожиту електричну енергію, установлення засобів обліку електричної енергії, визначають підстави припинення електропостачання на об'єкт (об'єкти) споживача, визначають права та обов'язки сторін договору, установлюють процедуру оформлення акта-претензії щодо відхилення показників з надання послуг (постачання електричної енергії неналежної якості тощо).

Слід зазначити, що з 1999 року ПКЕЕН не зазнали суттєвих змін, а тому є морально застарілими і такими, що не враховують усіх тонкощів взаємовідносин, що можуть виникнути між сторонами договору про користування електричною енергією. Проект нової редакції ПКЕЕН розроблено НКРЕ та розміщено на офіційному web-сайті НКРЕ.

На даний час зазначений проект перебуває на стадії погодження із заінтересованими міністерствами та відомствами.

Упродовж 2011 року до положень ПКЕЕН зміни не вносились.

Порядок доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж

Механізм врегулювання взаємовідносин між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією під час укладання договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами встановлений вимогами Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 29.10.2010 N 1421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2010 за N 1146/18441.

Упродовж 2011 року до положень Порядку зміни не вносились.

Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 N 122 "Про затвердження Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії" НКРЕ розроблена Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, що затверджена постановою НКРЕ від 04.05.2006 N 562, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за N 782/12656.

Методика застосовується постачальником електричної енергії за регульованим тарифом (електропередавальною організацією) при визначенні обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення правил користування електричною енергією та/або виявлення фактів крадіжки електричної енергії, самовільного підключення до об'єктів електроенергетики і споживання електричної енергії без приладів обліку.

Упродовж 2011 року до положень цієї Методики зміни не вносились.

Методика обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

Методологія обрахування вартості обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання встановлена Методикою обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженою постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.08.2008 за N 732/15423.

Указаною Методикою передбачено механізм установлення єдиної прозорої процедури розрахунку плати за спільне використання технологічних електричних мереж, що унеможливлює необґрунтоване завищення власником мереж цін на такі послуги для споживачів (субспоживачів).

Упродовж 2011 року до положень зазначеної Методики зміни не вносились.

Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії

Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затверджене постановою НКРЕ від 12.03.2009 N 299 (із змінами), поширюється на електропередавальні організації, які є постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, незалежно від форм власності.

Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії створюється для формування між суб'єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії прозорого інформаційного середовища з питань постачання електричної енергії, підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії, підвищення рівня оплати за відпущену (спожиту) електричну енергію та сприяння ефективному використанню електричної енергії.

Упродовж 2011 року до вказаного Положення зміни не вносились.

Порядок визначення плати за електричну енергію побутовими споживачами, які розраховуються за електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, та мають пільги в оплаті житлово-комунальних послуг

Для заохочення побутових споживачів, які мають пільги з оплати за спожиту електричну енергію та мають об'єкти, обладнані в установленому порядку електроопалювальними установками, розроблено та запроваджено Порядок визначення плати за електричну енергію побутовими споживачами, які розраховуються за електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, та мають пільги в оплаті житлово-комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕ від 14.07.2006 N 910, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за N 1051/12925 (далі - Порядок).

Порядок установлює механізм визначення плати за електричну енергію побутовими споживачами, які відповідно до законодавства користуються пільгами щодо оплати житлово-комунальних послуг та розраховуються за електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу (зонами доби), коли загальний обсяг споживання електричної енергії в розрахунковому періоді перевищив норми, у межах яких надаються пільги, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.96 N 879 "Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати" (зі змінами).

Упродовж 2011 року до положень Порядку зміни не вносились.

Методика розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю

Постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1522 затверджена Методика розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю.

Ця Методика встановлює єдиний порядок розрахунку вартості виконання додаткових робіт (послуг), перелік яких наведено в Додатку 1 до Методики.

Розрахунок вартості додаткових робіт (послуг) базується на відшкодуванні економічно обґрунтованих витрат виконавця з виконання додаткових робіт (послуг) та здійснюється за формами, наведеними в Додатку 2 до Методики.

Упродовж 2011 року до положень цієї Методики зміни не вносились.

Примірний договір про приєднання до електричних мереж

Відносини з питань приєднання електроустановок до електричних мереж мають бути врегульовані, виходячи з норм загального законодавства.

Правові та організаційні основи містобудівної діяльності встановлені вимогами Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

Порядок видачі та технічних умов на приєднання електроустановок до електричних мереж установлено вимогами статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

Крім того, згідно з положеннями частини третьої статті 18 Закону України "Про електроенергетику", у разі якщо для створення можливості електропостачання необхідно здійснити будівництво (реконструкцію) мереж (об'єктів), які повинні бути невід'ємною частиною вже існуючих мереж (об'єктів), будівництво може провадитися згідно з технічними умовами, виданими підприємствами електроенергетики, за рахунок або силами замовників (власників) та користувачів зазначених об'єктів з подальшою передачею їх на баланс підприємств електроенергетики і відшкодуванням витрат на їх будівництво в розмірі та у порядку, установленими Кабінетом Міністрів України.

Оскільки на сьогодні більшість питань щодо приєднання електроустановок до електричних мереж не врегульовані підзаконними нормативно-правовими актами, фахівці НКРЕ спільно з фахівцями Міністерства енергетики та вугільної промисловості України працюють в напрямку їх врегулювання.

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про електроенергетику" фінансування капітального будівництва, реконструкції та обслуговування об'єктів, призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств інших галузей, провадиться за рахунок замовників (власників) та користувачів цих об'єктів.

Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на такій території, в укладенні договору на постачання електричної енергії, крім випадків, якщо відсутня технічна можливість.

Структура роздрібних тарифів на електричну енергію містить витрати на реконструкцію та модернізацію існуючих електричних мереж.

Передбачити в тарифах витрати на нове будівництво мереж для підключення нових замовників неможливо, оскільки це призведе до зростання тарифів для всіх споживачів та буде суперечити принципу забезпечення рівних прав для всіх споживачів (існуючі споживачі змушені будуть платити за приєднання нових споживачів).

Ураховуючи вищенаведене, нове будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення електричних мереж, пов'язані з приєднанням електроустановок замовників, здійснюються за рахунок або силами замовників відповідно до технічних умов приєднання.

До розробки та затвердження відповідного Порядку НКРЕ рекомендує умовами договорів про приєднання, які укладаються між замовниками та електропередавальними організаціями, передбачати, що новозбудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені на виконання вимог технічних умов електричні мережі (об'єкти) будуть передані на баланс електропередавальної організації після набрання чинності Порядком з відповідним відшкодуванням витрат з боку електропередавальної організації.

Також договорами про приєднання може бути передбачена передача замовником на баланс електропередавальної організації новозбудованих електричних мереж одразу після прийняття цих мереж в експлуатацію в установленому законодавством порядку та відшкодуванням замовнику зі сторони електропередавальної організації витрат на їх будівництво після набрання чинності згаданим Порядком.

У 2010 році Міністерством енергетики та вугільної промисловості України було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку компенсації (відшкодування) споживачам (інвесторам, замовникам, забудовникам) витрат на будівництво (реконструкцію) електричних мереж та типових форм відповідних договорів", але у зв'язку з неможливістю врахувати в рамках одного Проекту зауваження всіх співвиконавців по даному проекту, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України звернулось до Кабінету Міністрів України стосовно безперспективності подальшої роботи над Проектом та щодо доцільності створення спільно з НКРЕ Робочої групи з доопрацювання та удосконалення Правил приєднання електроустановок до електричних мереж та Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

У 2011 році Міністерством енергетики та вугільної промисловості України спільно з НКРЕ була проведена робота щодо підготовки проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій" (зареєстрований у Верховній Раді України 18.07.2011 за N 9011), яким передбачається врегулювання процедури приєднання об'єктів до інженерних мереж суб'єктів природних монополій з наданням необхідних для регулювання цих відносин повноважень НКРЕ.

На сьогоднішній день указаний законопроект перебуває на розгляді та підготовці до першого читання у Верховній Раді України.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI) детальний план території - це містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

При цьому відповідно до положень статті 19 цього Закону (Закон N 3038-VI) детальний план території визначає, зокрема, систему інженерних мереж.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території - відповідною сільською, селищною, міською радою.

Таким чином, електрифікація земельних ділянок населеного пункту має бути передбачена детальним планом території цього населеного пункту.

Фінансування електрифікації нового мікрорайону (кварталу, вулиці, масиву) має здійснюватись замовником виконання цих робіт.

Замовником електрифікації нового мікрорайону (кварталу, вулиці, масиву) може виступати орган місцевого самоврядування, уповноважена органом місцевого самоврядування організація чи об'єднання забудовників.

Також може бути передбачена дольова участь усіх зацікавлених сторін у фінансуванні такого приєднання до електричних мереж.

Відповідно до частини другої статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI) фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно із поданою нею заявою.

Технічні умови надаються протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

Частиною п'ятою статті 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що порушення встановлених законодавством строків видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до положень частини першої статті 2446 Кодексу України про адміністративні правопорушення державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недотриманням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд (статті 791, 96, 97).

Відповідно до підпункту 15 пункту 4 Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами) (далі - Положення), одним із завдань та функцій Держенергонагляду є здійснення в межах своєї компетенції нагляду за відповідністю виданих технічних умов на приєднання електричних, теплових установок та мереж до мереж енергопостачальних (електропередавальних) організацій вимогам нормативних документів та погодженню проектів енергопостачання споживачів енергії.

Крім того, Держенергонагляд має право надавати (надсилати) суб'єктам електроенергетики і споживачам електричної енергії обов'язкові для виконання приписи, розпорядження та інші розпорядчі документи щодо усунення порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та споживання енергії (підпункт 11 пункту 11 Положення).

Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж

Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж, затверджені постановою НКРЕ від 21.01.2006 N 47, регулюють відносини, що виникають між власниками електричних мереж та замовниками під час приєднання та підключення новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих когенераційних установок замовників до електричних мереж.

Упродовж 2011 року до положень указаних Правил зміни не вносились.

6.2. Моніторинг роздрібного ринку електричної енергії

З метою захисту економічної конкуренції НКРЕ забезпечувала постійне здійснення ефективного моніторингу відносин на роздрібному ринку електричної енергії щодо укладених договорів, розрахунків за спожиту електричну енергію, обліку спожитої електричної енергії, приєднання нових споживачів (збільшення потужності існуючих) до електричних мереж, якості електричної енергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами, ефективності дій енергопостачальних компаній щодо протидії використання споживачами надпотужних неодимових магнітів (Nd-Fe-B) з метою заниження показів засобів обліку електричної енергії тощо.

Щодо звернень громадян та роботи інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ)

З метою формування між енергопостачальниками та споживачами прозорого середовища з питань енергопостачання, розв'язання енергопостачальниками суперечностей та конфліктних ситуацій, надання ними роз'яснень з питань, які виникають у споживачів при виконанні вимог договорів про користування електричною енергією, чинних нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, що діють в електроенергетиці, постановою НКРЕ від 12.03.2009 N 299 затверджено Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі зі споживачами електричної енергії (із змінами) (далі - Положення).

Положенням установлюється чітка процедура щодо надання енергопостачальними компаніями споживачам доступної, своєчасної, достовірної інформації, забезпечення рівних умов для кожного заявника (споживача) з отримання відповідної інформації; об'єктивності розгляду звернень (заяв, скарг).

Згідно зі звітними даними енергопостачальних компаній та електропередавальних організацій щодо реєстрації звернень заявників, які є споживачами електричної енергії або мають намір ними стати та звернулись до інформаційно-консультаційних центрів (далі - ІКЦ), до енергопостачальних компаній та електропередавальних організацій у період з червня до грудня 2009 року надійшло 155940 звернень, у 2010 році - 184826 звернень, а у 2011 році - 331849 звернень (додаток 6.2.1).

У 2011 році за підсумками розгляду звернень ІКЦ надано заявникам 327850 інформаційних довідок та 3973 письмових відповідей.

Крім того, із загальної кількості звернень на розгляд до центральних органів виконавчої влади та організацій, які здійснюють регулювання та нагляд в електроенергетиці, було направлено 15 звернень, із них до НКРЕ - 10, до Держенергонагляду - 4, до інших організацій та установ - 1.

Слід звернути увагу, що за 3973 зверненнями заявників щодо спірних ситуацій, які склались між ними та енергопостачальниками, 2723 звернення (68,5 %) було вирішено на користь заявників, а 1250 - на користь енергопостачальних компаній (електропередавальних організацій).

Найбільше споживачі звертались до ІКЦ з таких питань:

проведення заміни приладів обліку електричної енергії в населення та їх технічної перевірки і експертизи - 4073 звернення;

розрахунки за спожиту електричну енергію, застосування тарифів та надання пільг за спожиту електричну енергію для населення - 241335 звернень;

отримання, узгодження та виконання технічних умов на приєднання до електричних мереж нових або реконструйованих електроустановок - 10572 звернення;

переоформлення договору про користування електричною енергією або постачання електричної енергії при зміні власника - 5595 звернень;

перехід на розрахунки за тарифом, диференційованим за періодами часу - 3218 звернень;

установлення, ремонт або заміна приладів обліку - 5384 звернення;

технічний стан електромереж - 1809 звернень;

надійність та якість електропостачання - 6247 звернень;

скарги на роботу персоналу енергопостачальника - 391 звернення;

відновлення енергопостачання після відключення електроустановок споживача у зв'язку з несплатою заборгованості за спожиту електроенергію - 2599 звернень.

Звернення, які розглядаються НКРЕ, зокрема стосуються спірних питань, які виникли між суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії в результаті недотримання одним з них нормативно-правових актів або через неврегульованість чинним законодавством спірного питання (додаток 6.2.2).

Упродовж 2011 року спостерігалась тенденція щодо збільшення кількості звернень (додаток 6.2.3).

Щодо приєднання електроустановок до електричних мереж

Моніторинг обліку укладених договорів про приєднання та виданих технічних умов на приєднання в НКРЕ здійснюється щоквартально.

Інформація з моніторингу приєднаної потужності наведена в додатку 6.2.4.

Упродовж 2009 - 2010 років спостерігається поступове збільшення величини приєднаної потужності (з урахуванням сезонних особливостей будівництва об'єктів та, відповідно, їх електрозабезпечення). Це дає можливість вважати, що суб'єкти господарювання самостійно вирішують питання приєднання електроустановок до електричних мереж, незважаючи на відсутність правового механізму регулювання.

Виключенням є II квартал 2009 року, упродовж якого величина приєднаної потужності збільшилась до 1044,631 МВт - внаслідок активізації замовників, які тримали паузу до стабілізації нормативної бази у зв'язку із втратою чинності постанов НКРЕ від 19.07.2007 N 983 "Про затвердження Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж" та від 14.12.2005 N 1137 "Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж", а також післякризові очікування у II та IV кварталах 2009 року.

Упродовж 2010 - 2011 років спостерігається поступове (з I по IV квартал обох указаних років) збільшення величини приєднаної потужності (з урахуванням сезонних особливостей будівництва об'єктів.

Щодо кількості та вартості виданих технічних умов на приєднання

Інформація щодо моніторингу кількості та вартості виданих технічних умов на приєднання наведена в додатку 6.2.5.

Упродовж першого півріччя 2006 року та другого півріччя 2007 року собівартість виданих технічних умов на приєднання для усіх замовників без винятку перебувала в межах від 150 до 450 грн.

Упродовж 2008 року спостерігалося значне збільшення собівартості виданих технічних умов на приєднання (особливо для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із заявленою потужністю 50 кВт та більше (910 грн.)), що обумовлено індексом інфляції та відповідними коефіцієнтами, які встановлюються Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

З метою стабілізації даної ситуації НКРЕ було розроблено відповідні зміни до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю, затвердженої постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1522. Зазначені зміни були затверджені постановою НКРЕ від 30.03.2010 N 320.

За результатами дії вказаної постанови впродовж 2010 року спостерігається незначне збільшення собівартості виданих технічних умов на приєднання для населення, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із заявленою потужністю до 50 кВт. Натомість для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із заявленою потужністю 50 кВт та більше спостерігається значне зменшення собівартості виданих технічних умов на приєднання.

Зазначене дає підстави вважати, що застосування положень даної Методики під час визначення розміру плати за видачу технічних умов призводить до зведення до мінімуму граничних значень собівартості виданих технічних умов на приєднання для всіх замовників без винятку (від 400 до 500 грн.). Зазначене підтверджується статистичними даними за 2010 рік, упродовж якого спостерігається незначне збільшення собівартості виданих технічних умов.

Разом з тим упродовж 2011 року спостерігається поступове збільшення собівартості виданих технічних умов на приєднання для всіх категорій замовників без винятку. Так, для населення собівартість виданих технічних умов на приєднання становить близько 600 грн., а для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із заявленою потужністю до 50 кВт - близько 1200 грн. відповідно.

Даний факт підвищення собівартості виданих технічних умов на приєднання зумовлений індексом інфляції.

Щодо укладених договорів про купівлю-продаж електричної енергії з постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом

На початку 2011 року НКРЕ здійснено збір статистичних даних щодо динаміки укладення споживачами електричної енергії договорів про купівлю-продаж електричної енергії з постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом (додаток 6.2.6).

Щорічно близько 400 споживачів електричної енергії користуються своїм правом (частина перша статті 25 Закону України "Про електроенергетику") щодо вибору постачальника електричної енергії та укладають договори про купівлю-продаж електричної енергії з постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом.

При цьому переважна більшість споживачів, які укладають договори про купівлю-продаж електричної енергії з постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, розташовані на територіях Харківської, Полтавської та Житомирської областей.

Щодо влаштування локального устаткування збору та обробки даних

НКРЕ здійснено моніторинг (станом на 01.09.2011) стану забезпечення площадок вимірювання споживачів електричної енергії локальним устаткуванням збору та обробки даних (ЛУЗОД) у залежності від приєднаної потужності (додаток 6.2.7).

Відсоткове співвідношення загальної кількості суб'єктів господарювання та кількості суб'єктів господарювання, які встановили локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД), у залежності від приєднаної потужності становить:

750 кВт та більше - 23,88 %;

550 - 750 кВт - 13,03 %;

150 - 550 кВт - 4,69 %;

100 - 150 кВт - 0,6 %;

50 - 100 кВт - 0,24 %;

25 - 50 кВт - 0,06 %;

5 - 25 кВт - 0,06 %;

менше 5 кВт - 0,04 %.

Одним із основних факторів низького рівня впровадження локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) на об'єктах споживачів є складне фінансове становище відповідних суб'єктів господарювання та/або небажання суб'єктів господарювання вкладати кошти в заходи з енергозбереження та енергоефективності власних об'єктів.

Щодо наявності/відсутності небалансів електричної енергії в багатоквартирних житлових будинках з диференціацією багатоквартирних житлових будинків за кількістю років з дати введення в експлуатацію

НКРЕ здійснено збір та аналіз статистичної інформації щодо наявності/відсутності небалансів електричної енергії в багатоквартирних житлових будинках з диференціацією багатоквартирних житлових будинків за кількістю років з дати введення в експлуатацію (додаток 6.2.8).

Так, на вимогу НКРЕ впродовж липня 2011 року постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом проведений експеримент щодо виявлення наявності/відсутності небалансів електричної енергії в багатоквартирних житлових будинках на території здійснення ліцензованої діяльності. З метою надання достовірної на обґрунтованої інформації енергопостачальні компанії на час проведення експерименту організували для 10 (десяти) багатоквартирних житлових будинків з кожної групи (з диференціацією за кількістю років із дати введення в експлуатацію: 1) 0 - 5 р., 2) 5 - 15 р., 3) 15 - 25 р., 4) 25 р. і більше (усього 40 багатоквартирних житлових будинків)) тимчасовий розрахунковий облік таким чином, щоб забезпечити складення балансу електричної енергії у внутрішньобудинкових електричних мережах.

За результатами експерименту з'ясовано, що середнє значення небалансу електричної енергії у відповідних багатоквартирних житлових будинках на території України, які брали участь в експерименті, сягає 7,11 %.

Середній небаланс електричної енергії в багатоквартирних житлових будинках, що брали участь в експерименті, становить:

для багатоквартирних житлових будинків, які введені в експлуатацію 5 років назад та менше - 4,53 %;

для багатоквартирних житлових будинків, які введені в експлуатацію 5 - 15 років назад - 5,86 %;

для багатоквартирних житлових будинків, які введені в експлуатацію 15 - 25 років назад - 6,22 %;

для багатоквартирних житлових будинків, які введені в експлуатацію 25 і більше років назад - 7,61 %.

Разом з тим в окремих випадках значення небалансу електричної енергії у відповідних багатоквартирних житлових будинках становить 25 - 30 %.

За інформацією постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, небаланс електричної енергії у багатоквартирних житлових будинках, у яких установлено АСКОЕ, практично відсутній, а у деяких випадках його значення є від'ємним.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ СПОЖИВАЧІВ ТА СТАН ЇХ ВИРІШЕННЯ

7.1. Реалізація відповідних функцій Комісії щодо захисту прав споживачів електричної енергії та природного газу. Створення інформаційно-консультаційних центрів енергопостачальників

Однією з першочергових та основних функцій державного регулювання у сфері природних монополій та суміжних ринків, передбачених Законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку природного газу", Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335/98), був захист прав споживачів. Крім того, на виконання статті 19 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" НКРЕ у 2011 році виконувала функції державного регулювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до закінчення процесу формування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

З метою належного захисту прав споживачів електричної енергії та газу Комісією здійснювався детальний розгляд наведеної у зверненнях інформації, у разі необхідності проводились перевірки фактів порушень прав споживачів із залученням територіальних представництв НКРЕ. За результатами перевірок та відповідно до вимог чинного законодавства України оцінювались конфліктні ситуації, які мали місце у взаємовідносинах енергопостачальних, газопостачальних організацій та споживачів їх товарів, послуг, розглядались та здійснювались заходи щодо можливих шляхів вирішення спірних питань між ними (підготовка відповідних роз'яснень або втручання НКРЕ у врегулювання конфліктних ситуацій).

У зв'язку з цим Комісією готувались листи до енергопостачальних та газопостачальних організацій з вимогами щодо приведення взаємовідносин із споживачами електричної енергії та газу у відповідність до положень законодавства.

Разом з тим відповідно до Закону України "Про звернення громадян" територіальними представництвами НКРЕ протягом 2011 року здійснювався розгляд письмових скарг (заяв, звернень, пропозицій) від споживачів, ліцензіатів, громадян, державних органів влади.

Інформація щодо кількості звернень, що надійшли до НКРЕ у 2011 році, повторно отриманих звернень, категорій громадян, які звертались з приводу захисту прав та отримання роз'яснень, інша інформація щодо проведеної роботи із зверненнями споживачів електричної енергії та газу викладена в нижченаведеній таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

N
з/п

Звідки надійшли звернення

Кіль-
кість звер-
нень

З них*

Кількість громадян, що звернулася
 до органу влади, з урахуванням
колективних
звернень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Від громадян поштою

1010

94

217

6

51

86

2

914

8

916

18

3

68

146

4

3817

2

Від громадян на особистому прийомі

43

6

5

0

4

3

0

40

0

41

1

0

1

10

0

144

3

Від Кабінету Міністрів України

5

1

0

0

0

1

0

4

0

5

0

0

0

0

0

12

4

Від інших органів

1143

77

213

9

86

30

3

1110

0

1069

20

1

51

128

2

3234

Разом

2201

178

435

15

141

120

5

2068

8

2031

39

4

120

284

6

7207


1 - колективних; 2 - повторних; 3 - від героїв, інвалідів ВВВ; 4 - від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5 - пропозицій; 6 - заяв, клопотань; 7 - скарг; 8 - інформаційних запитів; 9 - надано роз'яснень, необхідної інформації; 10 - надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи організації; 11 - відмовлено в задоволенні (клопотання, запиту, скарги); 12 - у стадії розгляду (вирішення); 13 - розглянуто, надано відповіді з порушеннями термінів; 14 - вирішено позитивно.

За результатами проведеної у 2011 році роботи із захисту прав споживачів, споживачі електричної енергії та газу звертались до НКРЕ з питаннями щодо:

правової оцінки дій енергопостачальних, газопостачальних організацій з припинень, відключень від джерел енерго- та газопостачання;

правомірності здійснених нарахувань відшкодування шкоди, заподіяної споживачами електричної енергії та газу;

цін на газ для населення, порядку оплати його споживання, плати за використаний газ за умови наявності лічильника або його відсутності;

тарифів на електричну енергію для населення та порядку оплати спожитої електричної енергії як на особисті, так і на загальнобудинкові потреби та технічні цілі;

порядку підключення електроустановок до електричних мереж, підключення газових приладів і пристроїв;

порядку укладання договорів про користування електричною енергією та договорів про надання послуг з газопостачання;

надання об'єктивної оцінки встановленим фактам порушень чинного законодавства України, що мали місце у процесі взаємовідносин між енергопостачальними, газопостачальними організаціями і споживачами електричної енергії та газу;

порядку оплати електричної енергії громадянами, які в установленому порядку набули статусу суб'єктів господарської діяльності, та громадянами, що здійснюють професійну діяльність, яка не є господарською діяльністю;

правового врегулювання питання укладення прямих договорів про користування електричною енергією громадянами, що мають правовий статус членів садових товариств, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативів, або громадянами, які в установленому порядку вибули із таких організацій, кооперативів, об'єднань;

надання роз'яснень щодо застосування Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357, Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 13.07.96 N 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910), Правил надання населенню послуг із газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246, та інших нормативно-правових актів, які регулюють взаємовідносини між споживачами електричної енергії, газу та енергопостачальними і газопостачальними організаціями;

надання роз'яснень у сфері водо-, теплопостачання та водовідведення з питань застосування діючих нормативно-правових актів у цій сфері.

З метою належного виконання захисту прав споживачів протягом 2011 року НКРЕ було розглянуто 19594 звернення від юридичних осіб.

При розгляді звернень Комісія дотримувалась порядку розгляду звернень громадян, строків їх розгляду та надання відповіді, передбаченого положеннями Законів України "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та інших нормативно-правових актів.

Крім того, для вирішення питань, що виникають у громадян під час користування електричною енергією та газом, а також на виконання вимог Закону України "Про звернення громадян" посадовими особами, а саме Головою та членами Комісії, у 2011 році на особистому прийомі було прийнято 43 громадянина. Комісією в межах компетенції надано консультації та підготовлено роз'яснення питань, викладених на особистому прийомі.

Окремо зазначаємо, що від соціально вразливих верств населення (пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи) надходили звернення щодо порядку реструктуризації заборгованості, що виникла під час користування житлово-комунальними послугами, порядку призначення субсидій з їх оплати тощо. У зв'язку з такими зверненнями НКРЕ у межах компетенції здійснювались конкретні заходи на місцях із залученням представників органів місцевої влади, енергопостачальних, газопостачальних та газорозподільних компаній з метою знаходження компромісного варіанту вирішення питань, порушених зазначеними громадянами. Крім того, Комісією надавались роз'яснення стосовно механізму реалізації прав громадян на пільги з оплати електричної енергії та газу.

Найбільш вагому частку у сфері захисту прав споживачів електричної енергії та природного газу за 2011 рік складала робота НКРЕ з підготовки у межах своїх повноважень роз'яснень положень чинного законодавства України у сфері електроенергетики та газу, що є наслідком звернень споживачів, у яких порушуються питання стосовно правового врегулювання взаємовідносин енергопостачальників і газопостачальних організацій та споживачів.

З метою зростання обізнаності громадян змісту їх прав та обов'язків у якості споживачів електричної енергії та газу НКРЕ опубліковує окремі відповіді з найбільш поширених запитів у офіційному виданні - "Інформаційний бюлетень НКРЕ" та системі інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА:ЗАКОН". Разом з тим на офіційному веб-сайті Комісії запроваджено функціонування Форуму, що забезпечує зворотний зв'язок із громадянами, які мають можливість отримувати відповіді на свої запитання від кваліфікованих фахівців НКРЕ. Також на веб-сайті Комісії створено рубрику "Запитуйте - відповідаємо", де розміщуються відповіді на актуальні запитання громадян.

Крім того, постановою НКРЕ від 12.03.2009 N 299 Комісія затвердила Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії. Згідно з цим Положенням для формування між суб'єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії прозорого інформаційного середовища з питань постачання електричної енергії, підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії, підвищення рівня оплати за відпущену (спожиту) електроенергію та сприяння ефективному використанню електричної енергії створені і діють інформаційно-консультаційні центри.

Таким чином, Комісія шляхом застосування всіх вищеперерахованих заходів забезпечувала захист прав споживачів електричної енергії та природного газу.

8. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

8.1. Участь Комісії у формуванні законодавчо-правової бази регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу

Національна комісія регулювання електроенергетики України протягом 2011 року продовжувала роботу з напрацювання та впровадження нормативно-правової бази у сфері регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу.

Правова робота НКРЕ значною мірою була направлена на розробку нових та на удосконалення діючих регуляторних актів.

На відкритому засіданні Комісії 09.12.2010 постановою N 1636 було затверджено План діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік (далі - План), який відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" був оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Протягом року до цього Плану неодноразово вносилися зміни та доповнення, що приймались на відкритих засіданнях Комісії та оприлюднювалися на веб-сайті НКРЕ.

Згідно із зазначеним Планом у 2011 році було заплановано розробити 84 проекти регуляторних актів, у тому числі 1 законопроект, 1 проект Указу Президента України та 8 проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

Окремо треба виділити роботу Комісії, пов'язану із розробкою проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", основною метою якого є законодавче врегулювання питань надання адміністративних послуг у сферах електроенергетики і теплопостачання, а також на ринку природного газу та узгодження положень Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" із положеннями Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу".

Протягом звітного періоду прийнято 2 постанови та 1 розпорядження Кабінету Міністрів України, розроблених НКРЕ, та 43 регуляторних акти НКРЕ, а саме:

постанову від 22.06.2011 N 712 "Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" (Постанова N 712) розроблено відповідно до Указу Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011) та доручення Президента України від 08.04.2011 N 1-1/636 щодо скорочення переліків документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, зокрема виключення подання будь-яких паперових витягів (довідок) із державних реєстрів, інших державних автоматизованих систем зберігання та обробки даних;

постанову від 20.07.2011 N 758 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань встановлення роздрібних цін на природний газ для потреб населення" (Постанова N 758). Цією постановою визнано такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 N 1094 "Про внесення змін до Тимчасового порядку установлення роздрібних цін на природний газ для потреб населення"; пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1697 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення механізму забезпечення природним газом вітчизняних споживачів" та пункт 4 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 36 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України";

розпорядження від 29.06.2011 N 657-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Національною комісією регулювання електроенергетики" (Перелік N 657-р) прийнято з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 N 33 "Деякі питання надання платних адміністративних послуг". Розпорядженням затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються НКРЕ.

Також Комісія, у межах компетенції, брала участь в опрацюванні законопроектів, які надходили на погодження до НКРЕ, зокрема:

проекту Податкового кодексу України;

"Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу України";

"Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про природні монополії";

"Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлюваних джерел енергії";

"Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про електроенергетику" тощо.

Необхідно зазначити, що, крім розробки нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, протягом 2011 року було внесено зміни до чинних регуляторних актів НКРЕ з метою приведення їх у відповідність до діючого законодавства та забезпечення принципів регуляторної політики.

На виконання вимог статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та відповідно до Порядку оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3, НКРЕ забезпечувала оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності шляхом їх розміщення на веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет, з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Рішення Комісії після їх прийняття в установленому порядку публікуються у друкованому виданні Комісії - "Інформаційному бюлетені НКРЕ", "Офіційному віснику України", "Урядовому кур'єрі", а також у всеукраїнських юридичних інформаційно-пошукових системах "Законодавство" та "ЛІГА:ЗАКОН".

Наказом НКРЕ від 24.03.2011 N 148 затверджено План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2011 рік. Протягом року здійснено 52 відстеження результативності регуляторних актів, з них - 32 базових, 10 - повторних та 10 - періодичних.

8.2. Виконання заходів щодо адаптації законодавства України з питань державного регулювання природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі

У сфері адаптації законодавства України з питань державного регулювання природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі НКРЕ протягом 2011 року продовжувала роботу щодо виконання положень Плану дій Україна - ЄС.

Так, на виконання пункту 33 Плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 N 790-р (План N 790-р), НКРЕ було розроблено проект постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України "Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України" та погоджено із заінтересованими органами.

У зв'язку з ліквідацією Національної комісії регулювання електроенергетики України та створенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, НКРЕ були надані пропозиції до Міністерства юстиції щодо перенесення виконання зазначеного заходу на 2012 рік.

Протягом 2011 року НКРЕ продовжувала роботу у Проекті Twinning "Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору", створеного у рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Співтовариством і його країнами-членами та Україною.

Українською стороною з метою виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до контракту Проекту Twinning було підготовлено порівняльну таблицю відповідності українського законодавства про природний газ положенням Газової директиви ЄС 2003/55/ЄС.

Указана порівняльна таблиця підготовлена у вигляді постатейного аналізу відповідності загальної правової бази України положенням Газової директиви ЄС 2003/55/ЄС (з відповідним "позначенням", стосуються чи не стосуються ті чи інші положення Газової директиви України).

Разом з тим 23.09.2011 в НКРЕ офіційно розпочався проект технічної допомоги Європейського Союзу "Twinning "Надання допомоги Національної комісії регулювання електроенергетики щодо забезпечення виконання газового законодавства у відповідності з положенням Договору про заснування Енергетичного Співтовариства".

За результатами роботи у першому кварталі проекту Twinning НКРЕ було розроблено проект постанови НКРЕ "Про визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу", який наразі знаходиться на стадії погодження із заінтересованими органами виконавчої влади.

Крім того, у рамках проекту Twinning було підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення гарантованих постачальників" та проект постанови НКРЕ "Про затвердження методології розрахунку плати за приєднання об'єктів з газопостачання до газових мереж".

Теоретичні та практичні знання та навички, отримані фахівцями НКРЕ під час реалізації проектів Twinning, були також ефективно застосовані при підготовці проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України" та проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб".

9. СПІВРОБІТНИЦТВО З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ ТА НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Протягом 2011 року реалізація Комісією євроінтеграційних завдань здійснювалася відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері енергетики між Україною та Європейським Співтовариством, заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 238-р, з урахуванням Програми діяльності Уряду, а також заходів, визначених Порядком денним асоціації Україна - ЄС.

Багато уваги приділялося виконанню заходів, пов'язаних з поетапним приведенням тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів до рівня, що відповідає обґрунтованим витратам на їх виробництво, передачу та постачання, а також цін на природний газ до рівня економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з його реалізацією, а також з метою конвергенції ринків України та Європейського Співтовариства; доопрацюванням та супроводженням розгляду Верховною Радою України проектів Законів України "Про державне регулювання в енергетиці України", спрямованих на посилення ролі Комісії в забезпеченні функціонування відкритого ринку електроенергії та газу в частині повноважень, передбачених Директивами Європейського Союзу, щодо газового та електроенергетичного секторів; продовженням співробітництва з Регіональною асоціацією органів регулювання енергетики Центральної і Східної Європи (ERRA) та Радою регуляторів енергетики ЄС (CEER), а також роботі, пов'язаній із приєднанням України до Договору про Енергетичне Співтовариство (ДЕС), включаючи участь у засіданнях Співтовариства та інших заходах ЄС з питань енергетики.

Слід зазначити, що Регіональна асоціація органів регулювання енергетики Центральної і Східної Європи (ERRA) (далі - ERRA, Асоціація), членом-засновником якої є НКРЕ з 2000 року, відіграє значну роль в отриманні Комісією міжнародного досвіду з питань регулювання енергетики.

Оскільки з 2004 року більшість країн - членів Асоціації вступили до Євросоюзу, тісне співробітництво з ними в частині регулювання енергетики сприяє теоретичній і практичній інтеграції України до Європи.

У рамках співпраці з ERRA протягом 2011 року керівництво Комісії, а також інші співробітники взяли участь у засіданнях постійно діючих комітетів ERRA з питань тарифів і ціноутворення, ліцензування та конкуренції Президії Асоціації, Комітету керівників ERRA, X Конференції ERRA з питань інвестицій та регулювання енергетики, XI Щорічних зборах ERRA, засіданні голів регулюючих органів країн-членів ERRA та семінарі NARUC/USAID "Інвестиційні рамки та розробка нормативних документів", у навчальному курсі "Принципи регулювання ринку природного газу", IX Міжнародній Літній школі "Введення в регулювання енергетики" та учбовому курсі "Діяльність з моніторингу комісій з регулювання енергетики", участь в учбовому курсі ERRA "Регулювання відновлюваних джерел енергії", де фахівці Комісії підвищували свій кваліфікаційний рівень та отримували досвід країн-членів Асоціації з питань регулювання енергетики.

Окремо варто виділити участь Комісії в заходах, організованих за підтримки Європейської Комісії в рамках Міждержавної програми постачання нафти та газу до Європи INOGATE.

Представники НКРЕ брали участь в навчальних заходах, що проводилися у форматі Програми технічного обміну досвідом у рамках проекту "Зростання потенціалу органів регулювання енергетики в Східній Європі та Центральній Азії", "Регуляторні аспекти впливу Енергетичного Співтовариства", "Введення в регулювання ринків електроенергії", "Регулювання відновлювальних джерел енергії" Міждержавної програми INOGATE за підтримки Європейської Комісії та за сприяння ERRA.

Також представники НКРЕ взяли участь у засіданні координаторів країн та учасників робочих груп у рамках INOGATE щодо посилення потенціалу органів регулювання енергетики, безпеки енергопостачання у країни Європи та на підтримку регіональної інтеграції нафто- та газопровідних систем сталої енергетики.

Проведення подібних програм технічного обміну досвідом у рамках INOGATE мало взаємний позитивний вплив щодо набуття як теоретичних, так і практичних навичок у частині регулювання енергетики та використання їх у подальшій роботі. Представники НКРЕ брали участь:

у програмі технічного обміну для регуляторів енергетики країн партнерів "Стійке регулювання енергетики" за проектом INOGATE та за сприяння ERRA;

у другому навчальному курсі з енергетичних ринків у рамках проекту "Підтримка інтеграції енергетичних ринків та стійкої енергетики в СНД (SEMISE)" Міждержавної програми INOGATE;

у роботі засідання координаторів країн та учасників робочих груп у рамках INOGATE з нагоди 15-річчя Програми INOGATE;

у навчальному курсі з енергетичних ринків у рамках програми проекту "Підтримка інтеграції енергетичних ринків та стійкості енергетики в СНД (SEMISE)" Міждержавної програми INOGATE "Зростання потенціалу органів регулювання енергетики в Східній Європі та Центральній Азії", семінарі "Вразливі споживачі та соціальні аспекти ціноутворення" Міждержавної програми INOGATE за сприяння ERRA;

у VI Міжнародному енергетичному форумі EFI "Відновлювана енергія - погляд у майбутнє";

у першому засідання Генеральної Асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA.

У рамках співпраці з Енергетичним Співтовариством, яка розпочалась у 2007 році, протягом 2011 року представники Комісії брали участь у заходах, організованих Секретаріатом Енергетичного Співтовариства (ЕнС), під час роботи яких мали можливість обмінятися інформацією, знаннями та практичними навичками з представниками країн - учасників ЄС, а саме: у 17-му засіданні Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства, у 2-му та 3-му спільному засіданні Ради органів регулювання та Постійно діючої групи високого рівня Енергетичного Співтовариства, у 21-му засіданні Постійно діючої групи високого рівня Енергетичного Співтовариства, у 19-му - 22-му засіданнях Робочої групи з питань електроенергетики Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства (EWG ECRB), 15-му засіданні Групи із впровадження Офісу з координації аукціонів на торгівлю міждержавними перетинами Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства, у 16-му - 18-му засіданнях Робочої групи з питань споживачів Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства (CWG ECRB), у 17-му засіданні Робочої групи з питань газу Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства (GWG ECRB) та в семінарах Енергетичного Співтовариства, присвячених питанням відкриття Регіонального оптового ринку електроенергії у 8-му Регіоні, моніторингу ринку електроенергії, систем інтелектуального обліку та соціальних питань.

На виконання пункту 3(с) та Розділу IV Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Комісія бере активну участь у роботі зі створення регіонального ринку електроенергії. Зокрема, впродовж жовтня - грудня 2011 року були проведені консультації щодо поширення на Україну Дослідження з відкриття регіонального оптового ринку електроенергії Південно-Східної Європи.

З метою виконання зобов'язань у рамках Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Міністерством енергетики та вугільної промисловості України за участю НКРЕ було розроблено та прийнято розпорядження від 03.08.2011 N 733-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов'язань у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" (План N 733-р).

24 вересня 2010 року в м. Скоп'є (Македонія) було підписано Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (далі - Договір), який ратифіковано Верховною Радою України 15 грудня 2010 року. Відповідно до Протоколу Україна набула статусу Договірної Сторони Енергетичного Співтовариства з 1 лютого 2011 року. Україні надаються всі права, надані Договірним Сторонам, і вона виконує всі зобов'язання, покладені на Договірні Сторони Договором і всіма рішеннями та процедурними актами, прийнятими під час застосування Договору з моменту набрання ним чинності.

Вступ до Енергетичного Співтовариства має забезпечити:

запровадження та розширення Україною нормативно-правової бази Європейського Співтовариства з енергетики, навколишнього середовища, конкурентної політики та відновлюваних джерел енергії;

участь України в розробці спільно з Договірними Сторонами регуляторної системи, що сприятиме ефективному функціонуванню ринків енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, та створення єдиного механізму транскордонної передачі та (або) транспортування енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі;

створення єдиного регіонального ринку енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, без внутрішніх кордонів, у тому числі координація взаємодопомоги в разі серйозних порушень у функціонуванні енергетичних мереж або зовнішніх пошкоджень.

До вересня 2011 року в НКРЕ продовжувалась реалізація проекту технічної допомоги Європейського Союзу Twinning "Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору" (далі - проект), який розпочався в жовтні 2009 року. У рамках проекту Комісія співпрацювала з Органами регулювання енергетики Італії (AEEG), Угорщини (HEO), Греції (RAE) та Румунії (ANRE) з метою сприяння посиленню інституційної спроможності НКРЕ, довгостроковому розвитку і впровадженню найкращої міжнародної практики регулювання газового сектору з урахуванням досвіду розвитку внутрішнього ринку газу Європейського Союзу.

Реалізація Проекту відбувалась за наступними компонентами:

Компонент 1 "Підтримка проекту та мовні курси";

Компонент 2 "Огляд та гармонізація законодавства України з газовим законодавством ЄС";

Компонент 3 "Засади багаторічного стимулюючого регулювання та бенчмаркінг газорозподільчих компаній";

Компонент 4 "Багаторічне стимулююче регулювання та бенчмаркінг газорозподільчих компаній";

Компонент 5 "Розробка системи регулювання якості послуг (постачання) для газорозподільчих компаній";

Компонент 6 "Тарифи та оцінка перехідних схем соціального захисту";

Компонент 7 "Вибіркова підтримка процесу відокремлення та прозорості".

У рамках Проекту були досягнуті наступні результати:

проведена оцінка чинного законодавства України щодо газового сектору, визначено, які положення законодавства України не відповідають Acquis Communautaire щодо внутрішнього енергетичного ринку ЄС, і підготовлені пропозиції з наближення українського законодавства до законодавства ЄС;

підготовлено проекти методології стимулюючого регулювання газорозподільчих компаній, пропозиції щодо моніторингу та регулювання якості послуг з газопостачання, пропозиції щодо схем соціального захисту при переході до цін на природний газ, що забезпечують повне покриття витрат, пропозиції щодо відокремлення видів діяльності в газовому секторі.

Керівництво та співробітники НКРЕ отримали технічні знання і навички щодо регулювання газового сектору, які дадуть змогу впровадити в газовому секторі України стимулююче регулювання тарифів, регулювання якості послуг, концепцію розмежування видів діяльності та забезпечити захист вразливих категорій споживачів при переході до тарифів, що повністю покривають витрати.

НКРЕ підготувала проект Річного звіту з моніторингу відповідно до положень статті 25 Директиви 2003/55/EC з урахуванням досвіду регулюючих органів ЄС.

Впровадження рекомендацій проекту Твінінг в газовому секторі України дасть можливість:

1) для споживачів - забезпечити надання надійних, безпечних, економічно ефективних послуг за розумними цінами;

2) для газорозподільчих компаній - забезпечити застосування підходів до регулювання тарифів газорозподільчих компаній, що базуються на передовому європейському досвіді стимулюючого регулювання, яке забезпечує джерела для сталого функціонування та розвитку газорозподільчих мереж і, у той же час, стимулює до скорочення неефективних витрат газорозподільчих компаній.

Результати, досягнуті в рамках реалізації Проекту, були високо оцінені як представниками української сторони, так і представниками ЄС.

У вересні 2011 року в НКРЕ офіційно розпочався проект технічної допомоги Європейського Союзу Twinning "Надання допомоги Національній комісії регулювання електроенергетики щодо забезпечення виконання газового законодавства у відповідності з положеннями Договору про заснування Енергетичного Співтовариства", у якому партнером НКРЕ є консорціум у складі органів регулювання енергетики Італії (AEEG), Румунії (ANRE), Угорщини (HEO), Греції (RAE) та Studiare Sviluppo (Італія).

Метою даного Проекту є надання допомоги НКРЕ у розробці найважливіших нормативно-правових актів вторинного законодавства, що необхідні на першому етапі реалізації Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", а також для виконання зобов'язань України як Договірної Сторони Енергетичного Співтовариства.

Даний Проект реалізується за наступними компонентами:

Компонент 1 "Критерії визначення гарантованих постачальників";

Компонент 2 "Критерії та порядок визначення кваліфікованих споживачів";

Компонент 3 "Методологія визначення плати за приєднання до газових мереж";

Компонент 4 "Методологія розрахунку структури тарифів";

Компонент 5 "Надання допомоги НКРЕ у виконанні зобов'язань перед Енергетичним Співтовариством (ЕнС) та спеціалізовані курси з вивчення технічної термінології ЕнС".

З метою ознайомлення співробітників НКРЕ з досвідом регулювання газового сектору та імплементації законодавства ЄС щодо газового сектору у країнах - членах ЄС у 2011 році була проведена навчальна поїздка до Італії, проведено ряд семінарів та презентацій. Зокрема, експертами Проекту було проведено семінари на теми: "Відкриття ринків у газовому та електроенергетичному секторах Країн - Членів ЄС", "Структура тарифів на газорозподіл у Країнах - Партнерах Проекту".

У рамках Проекту у 2011 році були розроблені проекти постанов НКРЕ "Про визначення ступеня кваліфікації споживачів" та "Про затвердження порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України". Наразі йде процес доопрацювання цих документів.

Слід також відмітити, що Національна комісія регулювання електроенергетики України продовжила співпрацю в рамках Програми партнерства у сфері регулювання між НКРЕ і Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств (NARUC) та Комісією громадських послуг штату Нью-Йорк за підтримки Агентства міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки, офіційним початком якої вважається 8 червня 2010 року, коли було підписано Меморандум про взаєморозуміння.

Дана програма партнерства є інструментом для обміну досвідом та інформацією між органами регулювання США й України з метою вдосконалення практики регулювання і зміцнення довгострокових стійких відносин між органами регулювання обох країн. Співпраця між представниками органів регулювання здійснювалась шляхом організації обмінів для керівництва і співробітників, проведення семінарів, нарад тощо.

28.09.2010 року в Комісії офіційно розпочалась програма регуляторної підтримки НКРЕ в рамках Програми прямого кредитування відновлювальної енергетики в Україні (Грантова Угода N C20976/GEF2-2010-09-05), виконавцем даної Програми є компанія Mercados EMI. 23 лютого 2011 року Програма була зареєстрована в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України (номер реєстраційної картки 2502).

Метою даного Проекту є надання допомоги НКРЕ у приведенні українського законодавства в області відновлювальної енергетики у відповідність із нормативами Європейського Союзу та Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та оцінка впливу входу відновлюваних джерел енергії на ринок електроенергетики.

Технічне завдання передбачає такі завдання:

впровадження в повному обсязі норми Закону про "зелений" тариф та методологія його використання;

довгострокове впровадження "зеленого" тарифу в Україні;

підключення ВДЕ до мережі;

функціонування ВДЕ на конкурентному ринку;

перегляд існуючих механізмів надання концесій на використання ресурсів;

акредитація, сертифікація, верифікація та аудит.

Керівництво та співробітники НКРЕ отримали рекомендації щодо приведення українського законодавства в області відновлювальної енергетики у відповідність із нормативами Європейського Союзу та Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, які дадуть змогу впровадити в газовому секторі України стимулююче регулювання тарифів, регулювання якості послуг, концепцію розмежування видів діяльності та забезпечити захист вразливих категорій споживачів при переході до тарифів, що повністю покривають витрати.

Консультантами надані звіт з моніторингу і звітності та звіт з оцінки впливу, доопрацьований звіт до технічного кодексу "Вимоги до вітро- та сонячних електростанцій, установленою потужністю понад 150 кВт, у частині їх підключення до мереж", підсумковий звіт "Фотоелектричні СЕС: Європейський досвід підключення до мережі".

10. ВЗАЄМОДІЯ КОМІСІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ. ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Взаємодія Комісії із засобами масової інформації та громадськістю відбувалася відповідно до законодавства України.

Відкритість, прозорість, доступність та гласність - основні принципи діяльності Комісії, і втілювалися вони шляхом проведення систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо здійснення розрахунків в Оптовому ринку електричної енергії, формування цінової і тарифної політики в тепло- і електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, контролю за цільовим використанням коштів, отриманих від споживачів, захисту прав споживачів тощо. Для забезпечення цих принципів в НКРЕ функціонує власний веб-сайт www.nerc.gov.ua, видається "Інформаційний бюлетень НКРЕ", розміщується інформація в правових системах "Законодавство" та "ЛІГА:ЗАКОН", проходить співпраця зі ЗМІ, громадськістю та Громадською радою.

Основна форма роботи Комісії - відкриті засідання, що проводились щотижня протягом року із залученням усіх зацікавлених сторін, засобів масової інформації й громадськості, на яких приймалися рішення (постанови, розпорядження та протокольні рішення) з питань, що регулюють діяльність природних монополій та ринків у тепло- і електроенергетиці та нафтогазовому комплексі.

Інформація про дату, час, місце і порядок денний відкритих засідань НКРЕ доводилися до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб-сайті НКРЕ, а також надсилалися до Урядового веб-порталу та засобам масової інформації.

Після закінчення відкритих засідань і слухань для ЗМІ за участю Голови та членів Комісії проводилися брифінги з порушених на засіданні та інших актуальних питань.

Окремі питання, що розглядалися на відкритих засіданнях НКРЕ, висвітлювалися в репортажах новин на телебаченні ("Перший національний", "Перший діловий", "Український бізнес ресурс" тощо), повідомленнях інформаційних агентств ("Укрінформ", "Інтерфакс", "Уніан", "РБК-Україна"), на сторінках періодичних видань та їх інтернет-ресурсів ("Голос України", "Урядовий кур'єр", "Дзеркало тижня", "Экономические известия", "Коммерсант", "Главред" тощо).

Інформація про всі прийняті Комісією рішення щотижнево надсилалася електронною поштою засобам масової інформації.

З метою усвідомлення населенням України впроваджених НКРЕ заходів щодо цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня Комісією була проведена активна інформаційно-роз'яснювальна робота із обґрунтуванням необхідності здійснення таких кроків.

Голова НКРЕ Тітенко С. М. щомісяця проводив прес-конференції та брав участь у прямих телефонних лініях Кабінету Міністрів України щодо питань діяльності НКРЕ, поточної ситуації в електроенергетичному та нафтогазовому комплексі, регулювання ринку комунальних послуг та надавав вичерпні відповіді на запитання журналістів. Також за участю Голови та членів Комісії відбулися інтерв'ю телеканалам, радіо та друкованим ЗМІ щодо: тарифів на електроенергію, принципу формування ціни на природний газ для населення для програми "Підсумки тижня" "Першого Національного", причин глобального потепління для телеканалу "24", принципу встановлення тарифів на воду та їх регулювання для каналу "1+1", підвищення тарифів на електроенергію для населення для радіо "Свобода" та Національного радіо, вартості електроенергії для газети "Коммерсант" тощо.

Крім того, НКРЕ висвітлювала свою діяльність, розміщуючи на власному веб-сайті анонси подій, прес-релізи, інформацію про прийняті рішення та розсилаючи їх представникам засобів масової інформації. Водночас зазначена інформація надавалася до Кабінету Міністрів України з метою розміщення на Урядовому веб-порталі.

Окрім зазначеного, щотижня до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України надсилалися плани найважливіших заходів та пріоритетних питань діяльності НКРЕ, а щомісяця - плани взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю.

Також представники ЗМІ та громадськості постійно залучалися до участі в офіційних заходах НКРЕ.

На веб-сайті НКРЕ постійно функціонує Форум, що забезпечує зворотний зв'язок з громадянами, які мають можливість отримувати відповіді на свої запитання від кваліфікованих фахівців НКРЕ. Слід зазначити, що з листопада 2011 року почав працювати оновлений Форум з більш розширеними функціями та можливостями для користувачів. Крім того, з метою висвітлення роботи Комісії на сайті НКРЕ постійно діє рубрика "Запитуйте - відповідаємо", де розміщуються відповіді на актуальні запитання громадян.

Налагодженню системного діалогу з громадськістю в НКРЕ сприяло проведення у 2011 році систематичних консультацій з громадськістю. Протягом звітного періоду проводилися засідання за круглим столом та громадські слухання на теми: "Поступове приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня", "Організаційні, технічні та економічні проблеми приєднання генеруючих підприємств альтернативної енергетики та коґенераційних установок до електричних мереж та перспективи їх вирішення", "Обговорення регулювання якості надання послуг з газопостачання", "Обговорення нової редакції Правил користування електричною енергією для населення", "Питання щодо ефективності роботи НКРЕ в частині зниження втрат в електричних мережах ОЕС України". У рамках проведення електронних консультацій з громадськістю на веб-сайті НКРЕ та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" відбулося обговорення 10 проектів Указів Президента України, Законів України та постанов Кабінету Міністрів України.

За результатами проведених консультацій структурні підрозділи НКРЕ здійснювали постійний моніторинг пропозицій та зауважень, що надходили від громадськості, проводили їх аналіз та своєчасно здійснювали заходи щодо реагування на них.

У рамках співпраці з Громадською радою у 2011 році було забезпечено проведення установчих зборів, сформовано і затверджено новий склад Громадської ради, проводилися чергові засідання, представники Громадської ради залучалися до участі в проведенні консультацій з громадськістю. На офіційному веб-сайті Комісії функціонує рубрика, де розміщуються матеріали про роботу Громадської ради.

У звітному році було видано 12 номерів щомісячного друкованого засобу масової інформації Комісії - "Інформаційний бюлетень НКРЕ" загальним обсягом 4100 сторінок, де оприлюднювалися всі постанови і розпорядження НКРЕ (кількістю 2293 і 214 відповідно) та найбільш характерні відповіді на запитання громадян, а також основні нормативно-правові акти з питань регулювання тепло- і електроенергетики та нафтогазового комплексу України, прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України та іншими міністерствами і відомствами.

Також варто зазначити, що протягом 2011 року НКРЕ систематично поповнювала юридичну інформаційно-пошукову систему Верховної Ради України "Законодавство" та КОмп'ютерну правову систему "ЛІГА:ЗАКОН" своїми постановами, розпорядженнями та листами-роз'ясненнями з актуальних питань.

11. АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ

11.1. Адміністративно-організаційна робота

У 2011 році Комісією проведено 69 відкритих засідань, на яких розглянуто понад 1853 питання, а саме:

про видачу, визнання недійсними, анулювання та переоформлення ліцензій на право здійснення діяльності з виробництва, постачання, передачі електричної енергії, з виробництва теплової енергії на теплоцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), з постачання теплової енергії та з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами; на право провадження господарської діяльності з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії, з розподілу природного і нафтового газу та з постачання природного газу за регульованим тарифом, з розподілу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом; з централізованого водопостачання та водовідведення;

про зупинення ліцензій на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

про видачу дублікатів та копій ліцензій;

про встановлення вимог щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності;

про розширення території ліцензованої діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та з постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

про здійснення заходів з приведення тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів до економічно обґрунтованого рівня;

про коригування річного обсягу постачання електричної енергії та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

про коригування встановленої теплової та електричної потужності генеруючого обладнання;

про коригування діючих тарифів на теплову енергію для суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання;

про розгляд інвестиційних програм, перегляд структури та рівнів тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2012 рік;

про затвердження та виконання інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами;

про перерахунок надлишково отриманих дотаційних сертифікатів енергопостачальною компанією внаслідок невірного застосування тарифів на електричну енергію споживачам;

про затвердження графіка надання інвестиційних програм ліцензіатами з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2012 рік;

про Порядок розгляду та схвалення інвестиційних програм ліцензіатами з передачі та постачання електричної енергії на 2012 рік;

про внесення змін до Інвестиційних програм ліцензіатів на 2011 рік;

про перегляд окремих статей витрат інвестиційних програм у межах затвердженого тарифу на 2011 рік;

про погодження отримання довгострокового кредиту для фінансування у 2011 році другої черги реконструкції гідроелектростанцій;

про використання ліцензіатами коштів фінансової допомоги (кредитної лінії) на реалізацію заходів, передбачених постановами Кабінету Міністрів України;

про затвердження деяких економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами для I та II класу напруги;

про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, регулювання яких здійснює НКРЕ;

про розгляд, перегляд тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для промислових споживачів та бюджетних установ на ТЕЦ;

про коригування тарифів на відпуск електричної енергії на ТЕЦ;

про затвердження "зеленого тарифу" та встановлення його величини;

про погодження договорів купівлі-продажу електричної енергії між ДП "Енергоринок" та ліцензіатами НКРЕ;

про погодження додаткової угоди до договору купівлі-продажу електричної енергії між ДП "Енергоринок" та ліцензіатами;

про встановлення, коригування інвестиційної складової до тарифу на відпуск електричної енергії з метою повернення коштів, залучених для фінансування реконструкції та модернізації енергоблоків;

про затвердження Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики (та їх складових), що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

про прийняття Порядку розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії (на основі багаторічного стимулюючого регулювання);

про внесення змін до Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги;

про затвердження тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами;

про рівень середньозваженого тарифу на транспортування газу розподільними трубопроводами для газопостачальних підприємств;

про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів;

про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання;

про оптимізацію цін на природний газ власного видобутку;

про оптимізацію тарифів на послуги з транспортування, розподілу та постачання природного газу за регульованим тарифом для газотранспортних та газорозподільних підприємств;

про коригування цільових напрямків робіт, обсягів та джерел фінансування інвестиційних програм на 2011 рік підприємствам з газопостачання та газифікації;

про схвалення інвестиційних програм на 2011 рік підприємствам з газопостачання та газифікації;

про розширення території ліцензованої діяльності щодо провадження діяльності з розподілу природного і нафтового газу та з постачання природного газу за регульованим тарифом;

про затвердження тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу;

про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

про порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передачі, постачання, транспортування електроенергії, теплової енергії та природного газу ліцензіатами НКРЕ;

про визначення відповідності дій Умовам та Правилам з виробництва електричної енергії, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами за регульованим тарифом та з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

про погодження здійснення процедури закупівлі в одного виконавця товарів, робіт, послуг;

про прийняття постанов та розпоряджень НКРЕ;

про схвалення проектів постанов Кабінету Міністрів України;

про погодження Положення про Громадську раду при НКРЕ;

про затвердження складу Громадської ради при НКРЕ;

про затвердження Звіту про діяльність НКРЕ у 2010 році;

про внесення змін до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік;

про затвердження Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік;

про стан виконавської дисципліни в НКРЕ, її зміцнення та удосконалення організації контролю у 2011 році;

про відомчі нагороди тощо.

За результатами проведення відкритих засідань Комісією було прийнято 2062 постанови, 215 розпоряджень та 720 протокольних рішень.

Крім відкритих засідань Комісією за участю Голови, членів Комісії та структурних підрозділів НКРЕ проводились інші засідання (149), на яких було розглянуто 497 питань, а саме:

про затвердження тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які працюють за ціновими заявками;

про затвердження роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України;

про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії України;

про перерахування коштів;

про внесення змін до постанов НКРЕ та додатків до постанов;

про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕ;

про призупинення дії постанов НКРЕ;

про алгоритм перерахування коштів;

про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни;

про затвердження компенсаційних платежів ліцензіатам з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

про затвердження сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за електричну енергію, куповану на ОРЕ;

про затвердження сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом;

про врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни;

про затвердження інвестиційної складової до тарифів;

про алгоритм перерахування коштів через поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості;

про погодження рішень Ради Оптового ринку електроенергії України;

про встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти;

про встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств;

про встановлення граничних рівнів оплати електричної енергії, купованої ДП "Регіональні електричні мережі" на ОРЕ;

про затвердження вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год. відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом;

про поточну плату за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці;

про внесення зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку - ВАТ "Ощадбанк" - оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам;

про внесення змін до Регламенту НКРЕ;

про затвердження Нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, що надійшли від населення;

про затвердження Нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, що надійшли від промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання;

про внесення змін до Нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний банк України", що надійшли від категорії "населення", "бюджетні установи", "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання";

про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний банк України" газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу газопостачальним підприємствам для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів;

про внесення змін до Нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний банк України", що надійшли від категорії "населення", "бюджетні установи", "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання", "суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію" (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання);

про встановлення на 2011 рік граничних рівнів оплати для газопостачальних підприємств, після досягнення яких не буде застосовуватися коригуючий коефіцієнт;

про схвалення зміни до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електроенергії за регульованим тарифом тощо.

11.2. Фінансово-господарська діяльність

Національна комісія регулювання електроенергетики України як незалежний позавідомчий постійно діючий державний орган у звітному році утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом України "Про державний бюджет України на 2011 рік".

Кошторисом видатків на 2011 рік на утримання Комісії затверджені асигнування за загальним фондом державного бюджету в сумі 37442,10 тис. грн.

Фінансові операції Комісія здійснювала через реєстраційні рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України.

Кошторисні призначення Комісії у 2011 році профінансовані не в повному обсязі - фактично надійшло 36342,20 тис. грн., що становить 97,1 % планових призначень. Кошти спеціального фонду використані в сумі 142,90 тис. грн. та спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з основною діяльністю Комісії.

Виконання кошторису у 2011 році за економічною класифікацією видатків характеризується такими даними:

Таблиця 11.1

Видатки

Сума,
тис. грн.

% від загальної суми видатків

Заробітна плата

23881,40

65,7

Нарахування на заробітну плату

8401,20

23,1

Комунальні послуги та оплата за енергоносії

632,90

1,8

Придбання предметів та матеріалів

921,40

2,5

Оплата послуг

1180,40

3,3

Відрядження

113,80

0,2

Капітальні видатки

1197,10

3,3

Наукові дослідження

-

-

Інші видатки

13,80

0,1


У звітному році всі фінансові зобов'язання щодо оплати за укладеними договорами та за отримані товари Комісія реєструвала лише в межах асигнувань, затверджених кошторисом.

НКРЕ не має заборгованості з виплати заробітної плати, за платежами до бюджету та соціальних фондів. Фінансові звіти про виконання кошторису доходів і видатків складені своєчасно і в обсязі форм згідно із затвердженими нормативними актами.

Основні засоби, які обліковуються на балансі Комісії, мають знос у розмірі 38,8 %. У звітному році придбане обладнання і предмети довгострокового користування на суму 1197,10 тис. грн.

На кінець 2011 року утворилась кредиторська заборгованість у сумі 1,00 тис. грн., дебіторська заборгованість відсутня.

У 2011 році Комісія забезпечила надходження до держбюджету плати за ліцензії, видані НКРЕ, за кодом 14061500 у сумі 38255,10 тис. грн., що становить 131,7 % до плану.

 

Додаток 1.1


СТРУКТУРА
Національної комісії регулювання електроенергетики України

  

 

Додаток 2.1.1


Функціональна схема ринку електричної енергії України

  

 

Додаток 2.2.1


Фактична оплата виробникам, що продають електричну енергію в ОРЕ у 2008 - 2011 роках, тис. грн.

2008 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

Відхилення у % до попереднього року

Відсоток виплат від товарної продукції

НАЕК "Енергоатом"

915584

846961

1040019

954947

916428

1044352

1091138

1112026

1085119

1262248

1041475

1198324

12508621

25,85

100,00

ТЕС

2275288

2078133

1955030

1789954

1905336

2014686

2390867

2487216

2427643

2225854

2154730

2616416

26321153

31,26

100,00

ГЕС

76637

77600

113351

162701

113816

150706

100000

92316

87553

104781

104498

109397

1293355

18,45

100,00

ТЕЦ

588937

542335

576434

412232

393525

323088

283134

269862

382229

452676

568302

677353

5470107

45,83

100,00

ВЕС та КУ

3472

2946

3573

2407

1584

1098

1503

1758

2173

1447

2396

2550

26905

11,26

100,00

Усього по виробниках електроенергії у 2008 році

3859917

3547975

3688407

3322241

3330688

3533928

3866643

3963178

3984717

4047006

3871400

4604040

45620142

30,87

100,00


2009 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

Відхилення у % до попереднього року

Відсоток виплат від товарної продукції

НАЕК "Енергоатом"

1131281

1112962

1183576

938800

938254

963993

1018353

1015116

1009120

1201011

1170911

1216722

12900100

3,13

98,80

ТЕС

2218010

1928217

2025134

1389698

1367174

1815628

2242979

2152119

2122836

2284336

2425456

3051940

25023526

-4,93

98,90

ГЕС

126480

87653

116500

146186

158310

136766

131764

122473

108201

118003

141665

142245

1536247

18,78

98,60

ТЕЦ

629605

683352

901430

545251

433258

394041

355181

308380

327021

579884

844814

1019410

7021629

28,36

98,70

ВЕС, КУ та з АД

1852

1823

1895

1844

1499

1733

1799

6638

10851

14143

17050

26746

87874

226,60

100,00

Усього по виробниках електроенергії у 2009 році

4107227

3814007

4228534

3021778

2898497

3312163

3750077

3604725

3578030

4197377

4599896

5457064

46569375

2,08

98,80


2010 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

Відхилення у % до попереднього року

Відсоток виплат від товарної продукції

НАЕК "Енергоатом"

1374990

1232391

1446570

1215068

1286196

1233192

1284060

1245484

1213626

1473560

1459998

1536599

16001734

24,04

99,60

ТЕС

2851044

2399240

2365786

2178324

2323173

2562581

2860520

3197317

2787761

3214212

2734155

3449549

32923662

31,57

99,60

ГЕС

146712

154031

182390

173247

170293

152562

136165

112665

98821

108834

115285

121514

1672519

8,87

99,60

ТЕЦ

1148317

1236021

1169513

687145

442449

478516

427798

491904

612675

979482

1183366

1500271

10357457

47,51

99,40

ВЕС, КУ та з АД

25899

26706

31113

26149

17930

19990

26273

22049

27823

39049

36779

43345

343105

290,45

100,00

Усього по виробниках електроенергії у 2010 році

5546962

5048389

5195372

4279933

4240041

4446841

4734816

5069419

4740706

5815137

5529583

6651278

61298477

31,63

99,50


2011 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

Відхилення у % до попереднього року

Відсоток виплат від товарної продукції

НАЕК "Енергоатом"

1530592

1510786

1588756

1477431

1432316

1391987

1485270

1397952

1587102

1624728

2123573

2228538

19379031

21,11

100,00

ТЕС

3110696

3428972

3604914

3329946

3571558

3807175

4359784

4086841

3491666

4026471

4239001

3718512

44775537

36,00

100,00

ГЕС

136466

121445

138291

131937

155978

130235

142220

126167

117843

123612

127266

130375

1581835

-5,42

100,00

ТЕЦ

1539725

1453832

1519590

1077129

785055

579780

591530

709978

927941

1387207

1757804

2090657

14420227

39,23

100,00

ВЕС, КУ та з АД

39667

49303

52251

54902

43711

35253

42339

52190

74333

75889

77584

83650

681072

98,50

100,00

Усього по виробниках електроенергії у 2011 році

6357147

6564338

6903803

6071345

5988618

5944430

6621142

6373129

6198884

7237907

8325228

8251732

80837701

31,88

100,00


Фактичні виплати всіма видами платежів з ОРЕ генеруючим компаніям у динаміці за 2008 - 2011 роки, тис. грн.

  

Динаміка фактичних виплат з ОРЕ генеруючим компаніям за 2001 - 2011 роки, тис. грн.

  

 

Додаток 2.2.2


Обсяги електроенергії, закупленої енергопостачальними компаніями на ОРЕ у 2008 - 2011 роках, млн. кВт·год.

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

Відхилення у % до попереднього року

2008

16925

15419

15133

13747

13360

12866

13513

13584

13296

13427

13116

14722

169109

-0,95 %

у т. ч. по енергопостачальних компаніях за регульованим тарифом

14478

13114

12644

11367

10927

10453

10985

11085

10926

11194

11081

12993

141246

-1,09 %

2009

14334

12904

13604

11227

10773

10950

11958

11714

11747

13316

14224

15793

152543

-9,80 %

у т. ч. по енергопостачальних компаніях за регульованим тарифом

12974

11556

12126

9934

9533

9582

10372

10152

9968

11512

12415

13974

134098

-5,06 %

2010

16783

14498

14773

12862

12227

12109

12647

12928

12182

14767

14472

16859

167107

9,55 %

у т. ч. по енергопостачальних компаніях за регульованим тарифом

16781

12872

13231

11329

10632

10479

11049

11307

10555

12816

12489

14597

148137

10,47 %

2011

16251

15445

15706

13507

12552

12388

13420

13170

12724

14853

15969

16315

172299

3,11 %

у т. ч. по енергопостачальних компаніях за регульованим тарифом

14333

13394

13545

11665

10516

10442

11197

10992

10543

12354

13526

13944

146448

-1,14 %


Обсяги електроенергії, закупленої енергопостачальними компаніями на ОРЕ у 2008 - 2011 роках

  

 

Додаток 2.2.3


Надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну енергію у 2008 - 2011 роках, тис. грн.

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

Відхилення до попереднього року, %

Відсоток виплат від товарної продукції

Надходження коштів усього по Україні за 2008 рік

4117821

4089364

4222610

4074422

3962388

4070477

4323769

4488668

5274641

4517098

4265556

5133782

52540596

30,43 %

101,13 %

у т. ч.: від постачальників за регульованим тарифом

3437291

3349911

3411539

3277228

3135361

3203372

3449742

3539903

4311258

3630955

3486778

4451665

42685001

29,39 %

102,06 %

- від постачальників за нерегульованим тарифом

497548

560997

616718

601603

616039

659358

590638

669398

721270

648535

515499

484140

7181744

43,32 %

99,36 %

Надходження коштів усього по Україні за 2009 рік

4366480

4181299

4717628

3755095

3741353

4113470

4065034

4175882

4302244

4651595

4931231

5789869

52791181

0,48 %

99,76 %

у т. ч.: від постачальників за регульованим тарифом

3778546

3570920

4024745

3180291

3062067

3503166

3401470

3526982

3527976

3949025

4238195

4882628

44646011

4,59 %

99,59 %

- від постачальників за нерегульованим тарифом

421359

439859

515909

504757

456000

453416

507749

524759

576445

544942

564060

688572

6197826

-13,70 %

100,54 %

Надходження коштів усього по Україні за 2010 рік

5515357

5360725

5805958

4905652

4586621

5010426

5202046

5820661

5713035

6370250

6185325

7421745

67897800

28,62 %

100,23 %

у т. ч.: від постачальників за регульованим тарифом

4633179

4603326

4962169

4052453

3872677

4182430

4359518

4928526

4732258

5326287

5038230

6213207

56904260

27,46 %

99,61 %

- від постачальників за нерегульованим тарифом

596832

560391

773151

628299

598201

717422

709103

763739

870849

750844

872124

1014384

8855338

42,88 %

102,32 %

Надходження коштів усього по Україні за 2011 рік

6358300

6835347

7689398

6520567

6572148

6387945

6989496

7161172

6790401

7265427

8445087

8682074

85697362

26,22 %

98,26 %

у т. ч.: від постачальників за регульованим тарифом

5352321

5649504

6261765

5391090

5260167

5160084

5591214

5826485

5334895

5736320

6794129

7107239

69465213

22,07 %

97,85 %

- від постачальників за нерегульованим тарифом

837310

882398

1107050

916785

1011745

971427

1015281

1054267

1047289

1075224

1136086

1156002

12210863

37,89 %

99,35 %


Надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну енергію у 2008 - 2011 роках, тис. грн.

  

Надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну енергію за 2002 - 2011 роки, тис. грн.

  

 

Додаток 2.2.4


Відсоток поточної оплати купованої на ОРЕ електричної енергії на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання оптового енергопостачальника ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2008 - 2011 роках

Постачальники

2008

2009

2010

2011

ВАТ "АК "Вінницяобленерго"

99,96

99,47

99,47

99,1

ВАТ "Тернопільобленерго"

99,86

100,00

99,02

100,2

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"

100,00

100,00

96,37

100,6

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

100,00

100,00

98,00

99,7

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"

98,74

100,00

100,00

98,9

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

99,44

95,70

95,42

96,6

ВАТ "Кіровоградобленерго"

100,00

99,55

99,30

100,4

ВАТ "Донецькобленерго"

96,16

98,58

98,58

96,7

ТОВ "Луганське енергет. об'єднання"

96,01

93,83

91,82

94,4

ТОВ "Сервіс-Інвест"

99,96

100,00

100,00

99,9

АК "Київенерго"

97,34

95,40

95,40

93,7

ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"

100,00

99,33

99,20

99,3

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"

99,93

100,00

98,39

100,8

ВАТ "Черкасиобленерго"

97,81

96,64

96,64

99,5

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"

98,63

100,00

100,00

97,0

ВАТ "Крименерго"

98,98

100,00

100,00

100,8

ВАТ " ЕК "Севастопольенерго"

99,86

98,99

98,99

99,6

ВАТ "Волиньобленерго"

99,89

100,00

100,00

101,6

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"

99,60

98,56

98,56

105,5

ВАТ "Прикарпаттяобленерго"

100,00

100,00

98,87

99,7

ВАТ "Львівобленерго"

100,00

100,00

97,73

99,3

ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"

99,89

98,84

98,84

99,5

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"

100,00

97,97

97,86

103,3

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"

98,89

98,24

98,24

100,8

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"

99,85

100,00

100,00

103,1

ВАТ "Полтаваобленерго"

100,00

100,00

98,09

100,4

ВАТ "Сумиобленерго"

100,00

100,00

99,64

95,7

АК "Харківобленерго"

100,00

100,00

98,39

97,8

ЗАТ "Енергія - Новий Розділ"

86,92

95,41

95,41

109,4

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"

96,95

96,26

96,26

106,4

ЗАТ "Східно-Крим. енерг. компанія"

99,49

98,89

98,89

101,0

ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"

95,46

92,80

92,80

101,2

СП "Енергозбут Донецької залізниці"

100,00

100,00

91,36

100,2

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

100,00

98,50

97,80

100,3

ДП "Укренерговугілля" (ДП "Регіональні електричні мережі")

93,46

81,28

81,28

87,4

ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

97,65

95,79

95,79

95,0

Одеська залізниця

 

 

 

101,8

Львівська залізниця ДТГО

 

 

 

108,4

Придніпровська залізниця

 

 

 

98,3

Південна залізниця

 

 

 

104,2

Усього по дебіторах

98,20

97,19

97,00

98,26


  

  

 

Додаток 2.3.1


Обсяг спожитої електричної енергії за 2008 - 2011 роки, млн. кВт·год.

  

 

Додаток 2.3.2


Рівень збору коштів споживачів за електричну енергію в галузях економіки за 2010 - 2011 роки

(в %)

Ліцензіати

Разом

Промисловість

Залізниця

Сільські господарства

Житлово-комунальні господарства

Органи державного бюджету

Органи місцевого бюджету

Населення

Інші

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

ПАТ "Вінницяобленерго"

100,3

98,8

99,7

99,8

0,0

0,0

100,2

99,8

102,5

97,5

104,2

94,2

99,9

98,6

99,6

97,9

100,2

99,4

ПАТ "Волиньобленерго"

99,2

97,4

98,8

98,3

0,0

100,0

100,2

100,0

97,7

87,8

104,6

94,8

99,7

99,3

98,9

97,6

99,8

100,4

ПАТ "Дніпрообленерго"

98,4

98,2

99,2

99,2

100,4

143,3

99,9

102,4

78,2

72,1

100,2

96,9

99,4

99,0

99,8

98,7

99,9

102,4

ПАТ "Донецькобленерго"

93,8

93,1

100,1

103,9

100,0

100,0

100,4

99,9

73,5

65,8

100,5

99,4

100,0

99,6

95,9

94,5

100,4

99,6

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

99,3

97,6

100,0

99,6

100,0

100,0

99,9

99,9

92,5

81,1

101,6

93,6

100,0

100,0

99,5

97,3

99,6

99,4

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

98,1

97,9

98,8

98,9

100,0

100,0

100,1

99,2

73,1

69,0

100,0

96,3

100,2

99,2

100,1

99,2

99,3

100,2

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

94,4

96,4

93,0

96,7

101,0

99,3

100,4

100,0

92,1

83,1

100,2

96,5

99,8

97,4

99,5

96,9

99,7

98,2

ПАТ "Київенерго"

97,6

95,8

101,9

101,1

0,0

0,0

105,2

100,4

76,6

75,5

101,1

100,1

121,0

86,0

100,8

101,9

102,8

103,2

ПАТ "А.Е.С. Київобленерго"

100,1

99,5

99,5

100,0

0,0

0,0

99,9

100,1

103,4

100,7

101,6

99,4

99,7

98,8

99,6

97,5

100,0

99,8

ПАТ "Кіровоградобленерго"

100,0

99,1

99,7

100,1

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

90,2

100,1

97,8

100,2

99,5

99,9

100,2

100,8

99,4

ПАТ "Крименерго"

100,4

98,8

100,5

101,3

74,9

112,8

101,7

103,6

90,3

82,0

111,7

96,8

99,2

98,6

98,7

97,3

102,6

104,6

ВАТ "Луганськобленерго"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

97,1

95,7

100,1

99,5

0,0

0,0

100,8

100,3

63,8

50,9

102,9

98,7

98,9

100,0

101,0

98,0

101,4

103,0

ПАТ "Львівобленерго"

100,3

99,5

100,1

100,0

106,5

100,0

100,5

99,7

101,4

98,1

100,9

96,2

100,0

100,0

100,3

99,8

100,0

99,8

ПАТ "Миколаївобленерго"

101,2

100,0

100,0

100,1

96,3

109,4

101,5

99,7

100,2

98,4

108,5

94,5

99,8

99,7

102,4

99,9

101,5

101,8

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"

100,5

99,2

100,0

100,0

117,9

100,0

100,4

100,1

99,9

98,8

106,1

95,9

100,0

97,2

101,1

98,5

99,9

99,6

ПАТ "Полтаваобленерго"

99,2

97,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

93,1

81,8

102,7

96,8

100,0

100,0

99,7

99,6

100,0

100,0

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

99,4

98,9

98,7

100,8

100,0

100,0

100,3

100,0

98,7

96,8

101,8

96,6

99,5

98,6

101,0

94,8

99,4

100,5

ПАТ "А.Е.С. Рівнеенерго"

99,9

99,6

100,2

99,5

101,6

100,2

99,6

99,9

102,8

99,5

100,3

100,1

100,3

99,2

96,7

99,2

100,6

99,9

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"

100,6

98,3

99,4

100,1

0,0

0,0

100,0

100,8

100,5

98,7

103,5

88,5

100,1

100,0

102,1

96,5

99,9

99,6

ПАТ "Сумиобленерго"

97,9

99,0

98,0

99,6

100,5

100,0

100,0

100,0

97,1

97,1

101,0

98,9

100,0

100,0

93,1

96,6

100,6

99,8

ВАТ "Тернопільобленерго"

100,4

99,4

99,8

100,0

100,0

100,0

100,4

100,0

101,2

97,6

101,1

98,3

99,9

99,1

101,1

98,9

100,0

100,0

АК "Харківобленерго"

99,0

94,8

99,5

100,2

95,5

108,4

100,2

100,3

93,5

67,8

101,3

97,3

99,3

99,6

100,9

97,2

100,0

100,0

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

100,4

99,2

99,9

99,8

100,1

100,1

99,7

100,5

101,1

98,4

100,0

99,8

100,0

100,1

101,5

97,4

100,1

99,7

ПАТ "Хмельницькобленерго"

99,6

98,9

99,4

100,1

0,0

0,0

100,3

100,3

93,5

93,1

109,3

93,4

100,3

100,1

99,6

98,9

100,0

99,9

ПАТ "Черкасиобленерго"

96,6

98,3

93,5

97,1

0,0

0,0

98,6

100,8

99,8

98,2

101,8

97,3

100,2

99,8

95,1

97,4

99,8

99,8

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

98,5

97,1

99,8

100,2

100,0

99,4

99,5

99,0

88,8

81,1

101,9

97,2

99,9

100,0

98,5

97,5

100,3

99,7

ПАТ "Чернігівобленерго"

100,2

99,1

99,91

98,5

100,0

100,0

100,0

100,0

101,1

98,4

103,7

88,6

99,9

99,3

99,8

102,8

100,21

99,2

ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"

103,1

107,2

106,1

113,6

0,0

0,0

0,0

0,0

81,2

79,5

100,7

102,0

101,1

99,4

102,5

99,7

100,5

99,9

ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"

100,8

98,5

108,4

101,9

0,0

0,0

100,0

100,0

102,3

94,2

100,0

90,2

98,5

92,9

100,8

98,6

94,2

103,4

ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс"

101,2

100,0

100,1

101,6

0,0

0,0

106,1

98,4

102,5

98,8

108,3

96,0

99,8

98,5

103,6

96,5

99,5

99,6

ТОВ "Сервіс-Інвест"

100,8

100,1

100,8

100,1

99,0

0,0

101,3

108,1

99,2

97,2

103,0

138,6

102,5

97,9

0,0

0,0

101,5

101,1

ДП "Регіональні електричні мережі"

96,8

85,8

96,9

85,6

100,0

100,0

104,2

100,8

72,1

70,7

103,2

98,3

100,8

100,1

102,8

100,6

102,0

101,4

ТОВ "Енергія - Новий Розділ"

80,7

93,2

100,9

95,0

0,0

0,0

94,8

95,3

38,4

84,1

96,7

101,5

99,4

100,0

101,5

98,1

101,2

97,9

ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

98,8

91,6

96,6

99,8

131,0

112,0

0,0

0,0

76,3

79,3

104,8

73,5

102,2

99,9

100,6

98,2

100,1

96,2

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

99,06

100,4

0,0

0,0

99,3

100,3

100,0

100,0

100,0

99,4

93,9

104,0

99,5

99,2

99,5

101,0

98,5

100,6

СТГО "Південна залізниця"

100,0

99,7

100,0

99,5

100,0

100,0

102,8

100,0

95,0

92,4

101,0

93,2

104,1

99,9

99,9

95,7

100,1

99,0

ДТГО "Львівська залізниця"

-

101,2

-

102,6

-

100,0

-

79,2

-

141,7

-

98,0

-

103,0

-

103,2

-

102,2

ДП "Донецька залізниця"

100,9

100,8

100,9

100,9

0,0

0,0

101,9

102,5

100,2

98,3

100,5

100,1

97,9

101,3

101,9

97,3

100,8

102,9

ДП "Придніпровська залізниця"

101,0

101,1

124,3

105,6

100,0

100,0

106,8

98,8

84,1

96,6

100,8

103,9

118,5

102,0

96,5

98,2

104,5

102,1

ДП "Одеська залізниця"

-

100,2

-

100,8

-

100,0

-

113,9

-

99,6

-

96,4

-

98,2

-

91,0

-

104,1

Разом

98,4

97,2

99,0

98,4

100,0

100,1

100,2

100,5

85,6

78,9

102,7

97,6

101,7

97,9

99,5

98,0

100,6

100,9


 

Додаток 2.3.3


Розрахунки за електричну енергію споживачів та енергопостачальних компаній у 2011 році з урахуванням погашення заборгованості попередніх періодів за даними енергопостачальних компаній

Ліцензіати

Форма N 5-НКРЕ Розрахунки споживачів

Форма N 7-НКРЕ Розрахунки енергопостачальних компаній

Заборго-
ваність споживачів на 01.01.2011

Вартість електро-
енергії

Сплачено споживачами електроенергії

Заборго-
ваність споживачів на 01.01.2012

Списання безнадійної заборго-
ваності

Приріст (+) / знижка (-) заборго-
ваності

Заборго-
ваність ЕК на 01.01.2011

Вартість електро-
енергії

Сплачено енергопостачальними компаніями

Заборго-
ваність ЕК на 01.01.2012 (з ураху-
ванням списання)

Приріст (+) / знижка (-) заборго-
ваності

Усього

у т. ч. інші рахунки

Усього

у т. ч. за Законом України 2711

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

 

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

млн. грн.

ПАТ "Вінницяобленерго"

67,6

1135,0

1121,4

98,8

53,6

4,7

79,1

2,1

11,5

364,1

695,0

689,3

99,2

 

0,00

369,8

5,7

ПАТ "Волиньобленерго"

39,3

746,5

727,0

97,4

0,0

0,0

57,2

1,6

17,9

29,6

494,5

502,4

101,6

4,7

0,95

21,8

-7,9

ПАТ "Дніпрообленерго"

921,3

16081,8

15793,7

98,2

183,7

1,1

963,8

245,6

42,5

1635,8

14862,7

15090,6

101,5

95,0

0,64

1407,9

-227,9

ПАТ "Донецькобленерго"

2316,6

5240,0

4878,0

93,1

0,0

0,0

2627,6

51,1

311,0

4404,3

4042,7

4366,8

108,0

 

0,00

4080,2

-324,1

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

31,8

1338,1

1305,7

97,6

0,0

0,0

63,8

0,4

32,0

0,2

902,0

875,1

97,0

 

0,00

27,1

26,9

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

177,3

860,2

841,8

97,9

0,0

0,0

143,8

51,9

-33,5

264,7

494,7

521,9

105,5

1,5

0,30

237,6

-27,1

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

694,1

5998,3

5781,2

96,4

3,4

0,1

647,4

263,8

-46,7

1044,6

5426,6

5242,9

96,6

 

0,00

980,0

-64,6

ПАТ "Київенерго"

588,9

5891,2

5644,3

95,8

368,1

6,2

817,8

18,0

228,8

363,5

5041,2

4721,5

93,7

 

0,00

683,2

319,7

ПАТ "А.Е.С. Київобленерго"

98,7

3040,2

3026,1

99,5

114,6

3,8

112,8

0,0

14,1

-1,4

2514,8

2498,1

99,3

 

0,00

15,3

16,7

ПАТ "Кіровоградобленерго"

37,6

994,5

985,2

99,07

0,0

0,0

37,6

9,2

0,0

0,8

540,3

542,4

100,4

 

0,00

0,4

-0,4

ПАТ "Крименерго"

540,5

2404,3

2376,0

98,8

0,0

0,0

543,0

25,8

2,5

991,4

1686,5

1700,6

100,8

0,5

0,03

970,9

-20,6

ВАТ "Луганськобленерго"

851,8

0,0

0,1

 

0,0

 

851,7

0,0

-0,1

1602,4

0,0

0,1

 

 

 

1602,4

-0,1

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

639,9

4977,1

4761,6

95,7

0,0

0,0

852,8

2,5

213,0

796,8

4338,7

4095,7

94,4

 

0,00

1039,8

243,0

ПАТ "Львівобленерго"

49,7

2121,6

2110,7

99,5

0,0

0,0

44,1

16,4

-5,6

-19,2

1388,6

1379,2

99,3

 

0,00

-9,8

9,4

ПАТ "Миколаївобленерго"

-8,1

1327,8

1327,2

100,0

0,0

0,0

-7,5

0,0

0,6

505,2

921,8

952,7

103,4

9,7

1,05

434,2

-70,9

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"

189,7

3288,7

3262,5

99,2

0,0

0,0

213,2

2,7

23,4

728,8

2381,3

2420,3

101,6

1,6

0,07

689,8

-39,0

ПАТ "Полтаваобленерго"

37,2

1578,9

1543,8

97,8

83,8

5,3

72,4

0,0

35,1

-65,4

1060,3

1064,0

100,4

 

0,00

-69,1

-3,7

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

30,4

955,7

945,4

98,9

0,0

0,0

40,2

0,5

9,8

-2,3

483,2

481,7

99,7

 

0,00

-0,7

1,6

ПАТ "А.Е.С. Рівнеенерго"

25,1

806,1

802,8

99,6

0,0

0,0

28,4

0,0

3,3

1,1

540,4

537,5

99,5

 

0,00

4,0

2,9

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"

27,6

628,4

617,9

98,3

0,0

0,0

38,0

0,1

10,4

-0,6

525,8

523,9

99,6

 

0,00

1,3

1,9

ПАТ "Сумиобленерго"

44,2

1018,8

1008,1

99,0

0,0

0,0

54,8

0,0

10,6

-42,9

620,0

593,6

95,7

 

0,00

-16,5

26,4

ВАТ "Тернопільобленерго"

15,6

640,4

636,5

99,4

0,0

0,0

18,8

0,7

3,2

10,6

375,5

390,0

103,8

12,8

3,42

-3,8

-14,4

АК "Харківобленерго"

348,8

3447,8

3268,6

94,8

0,0

0,0

512,1

15,9

163,3

359,0

2477,6

2395,5

96,7

25,4

1,02

441,2

82,1

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

253,5

1353,9

1343,2

99,2

36,5

2,7

225,3

38,8

-28,1

311,1

985,6

1040,5

105,6

31,4

3,19

256,2

-54,9

ПАТ "Хмельницьк-
обленерго"

36,0

907,3

897,5

98,9

0,0

0,0

37,0

8,8

1,0

78,3

546,9

550,1

100,6

 

0,00

75,2

-3,2

ПАТ "Черкасиобленерго"

103,6

1662,1

1633,1

98,3

0,0

0,0

131,7

0,9

28,1

110,5

1279,8

1273,5

99,5

 

0,00

116,9

6,3

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

185,9

669,8

650,4

97,1

0,0

0,0

201,6

3,7

15,7

224,3

478,4

481,9

100,7

6,1

1,27

220,9

-3,5

ПАТ "Чернігівобленерго"

16,7

980,0

971,2

99,1

0,0

0,0

25,5

0,0

8,8

-22,0

621,2

626,2

100,8

 

0,00

-26,9

-5,0

ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"

104,2

840,1

900,3

107,2

0,0

0,0

44,1

0,0

-60,2

-1,7

680,9

724,7

106,4

 

0,00

3,1

4,8

ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"

5,2

10,0

9,9

98,5

0,0

0,0

5,3

0,0

0,1

4,1

3,4

3,4

101,0

 

0,00

3,9

-0,2

ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс"

2,9

52,3

52,3

100,0

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

1,8

43,4

44,0

101,2

 

0,00

1,2

-0,5

ТОВ "Сервіс-Інвест"

23,8

9698,9

9706,3

100,1

0,7

0,0

16,4

0,0

-7,4

-0,6

9243,3

9230,9

99,9

 

0,00

11,9

12,4

ДП "Регіональні електричні мережі"

1149,6

4657,8

3997,3

85,8

0,0

0,0

1779,9

30,2

630,3

1250,7

4157,2

3633,8

87,4

 

0,00

1296,3

45,6

ТОВ "Енергія - Новий Розділ"

10,4

22,0

20,5

93,2

0,0

0,0

11,9

0,0

1,5

4,4

16,0

17,5

109,4

 

0,00

2,9

-1,5

ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

2,9

23,9

21,9

91,6

0,0

0,0

4,9

0,0

2,0

0,1

17,3

16,5

95,0

 

0,00

0,9

0,9

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

3,9

289,3

290,6

100,4

0,0

0,0

2,6

0,0

-1,3

-4,0

221,3

221,9

100,3

 

0,00

-4,6

-0,6

СТГО "Південна залізниця"

0,1

448,5

447,3

99,7

0,0

0,0

1,4

0,0

1,2

0,0

116,3

121,3

104,2

 

0,00

-4,915

-4,9

ДТГО "Львівська залізниця"

-3,8

88,2

89,3

101,2

0,0

0,0

-4,9

0,0

-1,0

0,0

83,3

90,3

108,4

 

0,00

-7,0

-7,0

ДП "Донецька залізниця"

-4,6

262,7

264,9

100,8

0,0

0,0

-6,9

0,0

-2,2

-9,2

239,8

240,3

100,2

 

0,00

-9,8

-0,5

ДП "Придніпровська залізниця"

-9,1

285,4

288,6

101,1

0,0

0,0

-12,2

0,0

-3,1

-7,3

280,3

275,6

98,3

 

0,00

-2,7

4,7

ДП "Одеська залізниця"

-4,2

391,1

391,9

100,2

0,0

0,0

-5,0

0,0

-0,9

0,0

164,7

167,7

101,8

 

0,00

-2,9

-2,9

Разом

9642,9

87164,8

84742,2

97,2

844,4

1,0

11274,8

790,7

1631,9

14911,9

70993,6

70345,5

99,1

188,6

0,27

15560,0

648,1


 

Додаток 2.3.4


Розрахунки споживачів електричної енергії та структура заборгованості в галузях економіки за 2007 - 2011 роки

Споживачі

Рівень розрахунків

Заборгованість споживачів за спожиту електроенергії

Приріст (+) / Зниження (-) заборгованості (з урахуванням списання)

2007

2008

2009

2010

2011

На 01.01.2008

Питома вага

На 01.01.2009

Питома вага

На 01.01.2010

Питома вага

На 01.01.2011

Питома вага

На 01.01.2012

Питома вага

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

Усього, у т. ч.

98,1

98,7

97,8

98,4

97,2

8959,2

100,0

8134,8

100,0

9122,3

100,0

10025,0

100,0

11273,8

100,0

-824,4

987,5

902,7

1248,8

Промисловість, у т. ч.

99,5

99,5

97,4

99,0

98,4

2646,5

29,5

1907,5

23,4

2600,5

28,5

2957,6

29,5

3224,8

28,6

-739,0

693,0

357,1

267,2

вугільна

82,1

89,0

88,0

98,5

91,3

1814,9

20,3

1123,3

13,8

1576,7

17,3

1633,4

16,3

2105,0

18,7

-691,6

453,4

56,8

471,6

металургійна

99,8

101,5

99,0

99,0

99,1

408,1

4,6

434,9

5,3

549,4

6,0

744,3

7,4

591,3

5,2

26,8

114,5

194,9

-153,0

Залізниця

100,0

99,8

99,6

100,0

100,1

2,8

0,03

5,6

0,1

7,2

0,1

7,2

0,1

5,2

0,05

2,8

1,6

0,02

-2,0

Сільські господарства

113,7

102,0

100,4

100,2

100,5

357,4

4,0

259,4

3,2

207,8

2,3

178,5

1,8

121,8

1,1

-98,1

-51,6

-29,3

-56,7

Житлокомунальні господарства, у т. ч.

89,5

94,0

93,5

85,6

78,9

2572,8

28,7

2809,3

34,5

3042,4

33,4

3846,8

38,4

5025,3

44,6

236,5

233,1

804,3

1178,5

водоканал

78,0

83,8

93,3

73,3

62,7

1538,4

17,2

1836,3

22,6

2005,9

22,0

2784,7

27,8

3824,0

33,9

297,9

169,6

778,8

1039,3

Організації д/бюджету

99,7

98,4

99,2

102,7

97,6

69,4

0,8

89,9

1,1

99,2

1,1

45,7

0,5

102,1

0,9

20,5

9,2

-53,5

56,4

Організації м/бюджету

101,6

100,6

100,3

101,7

97,9

8,7

0,1

24,1

0,3

53,3

0,6

24,0

0,2

72,0

0,6

15,4

29,2

-29,2

47,9

Населення

91,6

95,0

97,7

99,5

98,0

3146,3

35,1

3021,9

37,1

3083,4

33,8

3016,8

30,1

3070,3

27,2

-124,4

61,5

-66,6

53,5

Інші

100,7

101,2

99,9

100,6

100,9

155,4

1,7

17,1

0,2

28,6

0,3

-51,6

-0,5

-347,6

 

-138,2

11,5

-80,2

-296,0


 

Додаток 2.3.5


Структура заборгованості по категоріях споживачів за спожиту електричну енергію
станом на 01.01.2012

  

 

Додаток 2.7.1


Обсяги закупівлі електроенергії на ОРЕ з метою її експорту за межі України у 2009 - 2011 роках, МВт·год.

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

2009

316007

309748

269961

144253

101420

267584

406694

320422

558094

495062

496663

419837

4105744

2010

553306

431407

216226

266793

311204

328240

216472

217415

205339

412234

502548

556117

4217300

2011

242915

463296

490065

448369

417801

408307

600754

571138

596475

753002

767680

695127

6454929


Обсяги закупівлі електроенергії на ОРЕ з метою її експорту за межі України у 2009 - 2011 роках

  

 

Додаток 2.8.1


Спрощена цільова модель ринку електричної енергії України

  

 

Додаток 3.1.1


Динаміка середнього тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС за 2010 - 2011 роки

(грн./МВт·год.)

 

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Рік

Відхилення до попереднього року, %

ВАТ "Дніпроенерго"

2010

377,4

329,5

398,7

409,3

465,7

493,7

469,5

457,4

442,8

440,6

420,6

427,8

426,3

22,6

2011

433,0

456,1

486,3

522,2

677,5

612,7

613,2

573,6

616,9

518,0

517,6

474,2

535,5

25,6

ВАТ "ДЕК "Центренерго"

2010

363,2

333,0

398,7

396,2

534,2

507,0

470,0

453,9

437,2

450,6

409,1

403,3

421,3

17,5

2011

413,7

439,0

458,3

520,8

627,4

606,8

615,6

572,3

579,7

521,5

531,9

467,4

527,8

25,3

ВАТ "Західенерго"

2010

399,5

389,7

450,8

447,5

593,0

583,9

569,2

547,6

541,5

495,1

466,5

461,1

485,3

26,1

2011

484,3

513,8

549,0

580,7

731,3

693,5

690,5

633,5

671,5

599,7

612,3

557,0

607,5

25,2

ВАТ "Донбасенерго"

2010

362,0

329,8

374,0

406,1

472,2

477,3

447,9

444,6

454,4

480,2

441,4

404,3

417,4

16,1

2011

389,5

422,3

460,2

523,2

642,3

553,7

574,2

539,5

566,7

523,3

532,3

462,6

503,5

20,6

ТОВ "Східенерго"

2010

413,2

381,0

446,9

467,2

531,7

532,1

527,8

517,2

511,1

499,4

489,8

464,1

479,7

25,5

2011

460,3

477,9

505,9

546,3

727,8

657,0

668,2

609,7

737,8

617,2

590,0

565,0

586,6

22,3

Виробники електроенергії, які працюють за ціновими заявками

2010

384,9

351,4

417,4

429,7

519,4

521,0

497,0

483,2

476,1

472,6

448,6

436,0

448,2

21,1

2011

440,5

464,1

494,3

538,6

690,6

633,9

636,3

587,2

646,3

557,1

557,7

511,6

556,8

24,2


Середній тариф закупівлі електроенергії у виробників, які працюють за ціновими заявками, у 2010 - 2011 роках

  

 

Додаток 3.1.2


Структура тарифу продажу електроенергії в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС у 2010 - 2011 роках

Назва показників

2010 рік

2011 рік

Відхилення величин складових тарифу 2011 року від 2010 року

величина складових тарифу

питома вага в тарифі

величина складових тарифу

питома вага в тарифі

величина складових тарифу

питома вага в тарифі

коп./кВт·год.

%

коп./кВт·год.

%

коп./кВт·год.

%

Собівартість товарної продукції

40,81

91,03

49,06

88,11

8,25

-2,92

Паливо

32,53

72,56

39,27

70,53

6,74

-2,03

Умовно-постійні витрати

8,28

18,47

9,79

17,58

1,51

-0,89

Виробничі послуги

0,78

1,74

0,82

1,47

0,04

-0,27

Сировина і допоміжні матеріали

1,13

2,52

1,39

2,50

0,26

-0,02

Енергія зі сторони

0,13

0,29

0,14

0,25

0,01

-0,04

Витрати на оплату праці і соціальні заходи

3,54

7,90

3,64

6,54

0,10

-1,36

Амортизаційні відрахування

0,85

1,90

1,03

1,85

0,18

-0,05

Інші витрати

1,85

4,13

2,78

4,99

0,93

0,87

Прибуток з електроенергії

3,14

7,00

5,15

9,25

2,01

2,25

Цільова надбавка

0,88

1,96

1,47

2,64

0,59

0,68

Тариф

44,83

 

55,68

 

10,85

 

Тариф без надбавки

43,94

 

54,21

 

10,27

 

Корисний відпуск електроенергії, тис. кВт·год.

61512658

 

67011879

 

5499221

 

Товарна продукція, тис. грн.

27570089

 

37312947

 

9742858

 

Рентабельність з цільовою надбавкою, %

9,84

 

13,50

 

3,66

 

Рентабельність без цільової надбавки, %

7,69

 

10,51

 

2,82

 


  

 

Додаток 3.1.3


Динаміка середньорічних тарифів АЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2001 - 2011 роки

  

 

Додаток 3.1.4


Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2001 - 2011 роки

  

Середні тарифи у 2001 - 2009 роках розраховані без урахування ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" та ПАТ "Київенерго", які до грудня 2009 року працювали за ціновими заявками.

 

Додаток 3.1.5


Динаміка середніх тарифів ГЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2001 - 2011 роки

  

 

Додаток 3.1.6


Динаміка зміни "зелених" тарифів на відпуск електричної енергії у 2011 році

  

 

Додаток 3.2.1


Динаміка прогнозованої оптової ринкової ціни на енергоринку у 2006 - 2011 роках

Місяць

2006

2007

2008

2009

Відхилення 2009 року від 2008 року

2010

Відхилення 2010 року від 2009 року

2011

Відхилення 2011 року від 2010 року

 

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

%

грн./МВт·год.

%

грн./МВт·год.

%

січень

185,14

219,00

270,12

395,17

46,29 %

441,40

11,70 %

527,12

19,42 %

лютий

187,74

222,50

278,23

395,17

42,03 %

454,64

15,05 %

540,30

18,84 %

березень

197,00

226,06

288,00

397,10

37,88 %

454,64

14,49 %

561,91

23,60 %

квітень

197,00

229,68

301,00

400,53

33,07 %

454,64

13,51 %

577,98

27,13 %

травень

196,00

236,10

313,01

401,43

28,25 %

474,19

18,12 %

596,48

25,79 %

червень

197,00

239,60

331,75

406,10

22,41 %

483,67

19,10 %

596,48

23,32 %

липень

197,00

241,60

346,00

408,80

18,15 %

493,10

20,62 %

596,48

20,97 %

серпень

199,95

244,51

356,40

408,80

14,70 %

493,10

20,62 %

596,48

20,97 %

вересень

207,87

246,00

370,70

409,88

10,57 %

502,50

22,60 %

596,48

18,70 %

жовтень

213,06

251,14

385,53

413,16

7,17 %

502,50

21,62 %

596,48

18,70 %

листопад

219,00

254,15

395,17

425,56

7,69 %

502,50

18,08 %

620,32

23,45 %

грудень

219,00

264,82

395,17

428,55

8,45 %

502,50

17,26 %

620,32

23,45 %


  

Динаміка фактичної оптової ринкової ціни на енергоринку у 2006 - 2011 роках

Місяць

2006

2007

2008

2009

Відхилення 2009 року від 2008 року

2010

Відхилення 2010 року від 2009 року

2011

Відхилення 2011 року від 2010 року

 

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

%

грн./МВт·год.

%

грн./МВт·год.

%

січень

182,89

216,09

269,53

393,75

46,09 %

440,38

11,84 %

527,06

19,68 %

лютий

186,79

222,52

278,13

394,98

42,01 %

454,03

14,95 %

540,49

19,04 %

березень

195,18

224,85

287,52

397,27

38,17 %

454,07

14,30 %

561,73

23,71 %

квітень

196,91

230,46

300,46

400,08

33,16 %

454,13

13,51 %

577,75

27,22 %

травень

194,37

234,50

312,37

400,97

28,36 %

473,66

18,13 %

596,40

25,91 %

червень

195,79

238,55

331,55

405,32

22,25 %

483,19

19,21 %

596,32

23,41 %

липень

196,49

241,37

345,18

408,01

18,20 %

492,49

20,71 %

596,23

21,06 %

серпень

199,68

244,63

356,25

408,33

14,62 %

492,56

20,63 %

596,35

21,07 %

вересень

207,60

245,84

369,91

409,33

10,66 %

501,52

22,52 %

596,43

18,92 %

жовтень

212,01

250,08

384,82

412,36

7,16 %

501,88

21,71 %

596,30

18,81 %

листопад

218,79

254,16

394,41

425,03

7,77 %

501,99

18,10 %

619,45

23,40 %

грудень

217,76

263,82

395,23

427,73

8,22 %

502,05

17,37 %

620,15

23,52 %

Рік

200,37

239,20

333,00

407,56

22,39 %

478,92

17,51 %

584,58

22,06 %


  

 

Додаток 3.2.2


Структура фактичної оптової ринкової ціни за 2010 - 2011 роки, %

 

2010

2011

Генкомпанії ТЕС
(з урахуванням додаткових платежів на реконструкцію і модернізацію та на виконання інших урядових рішень)

34,58

37,05

НАЕК "Енергоатом"

16,81

16,03

Генеруючі компанії ГЕС

1,76

1,31

Теплоелектроцентралі

10,95

11,98

ГТУ

0,02

0,02

Виробники електроенергії з альтернативних джерел

0,29

0,49

НЕК "Укренерго"

3,19

2,82

Інші

0,31

0,35

Цільова надбавка

2,85

2,10

Дотаційні сертифікати

29,25

27,85


Структура фактичної оптової ринкової ціни у 2010 році, %

  

Структура фактичної оптової ринкової ціни у 2011 році, %

  

 

Додаток 3.3.1


Динаміка середніх роздрібних тарифів на електроенергію для непобутових споживачів за класами напруги у 2010 - 2011 роках, грн./МВт·год.

Енергопостачальні компанії

Промислові та прирівняні до них комерційні, сільськогосподарські споживачі-виробники, непромислові споживачі

2011 рік

2010 рік

Відхилення 2011 року в порівнянні з 2010 роком

1 клас

2 клас

середній тариф

1 клас

2 клас

середній тариф

1 клас

2 клас

середній тариф

ПАТ "Вінницяобленерго"

628,08

815,79

794,07

520,53

667,73

649,78

20,7 %

22,2 %

22,2 %

ПАТ "Волиньобленерго"

628,76

814,24

796,70

522,04

667,00

650,62

20,4 %

22,1 %

22,5 %

ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"

628,25

815,31

671,29

519,75

668,04

549,54

20,9 %

22,0 %

22,2 %

ПАТ "Донецькобленерго"

629,78

813,56

756,11

520,70

666,63

620,70

20,9 %

22,0 %

21,8 %

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

629,58

814,74

746,62

521,88

666,74

616,48

20,6 %

22,2 %

21,1 %

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

629,89

813,18

798,33

520,41

666,91

656,55

21,0 %

21,9 %

21,6 %

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

629,74

811,76

711,22

519,78

667,22

581,62

21,2 %

21,7 %

22,3 %

ПАТ "Київенерго"

628,71

814,53

804,29

521,34

667,41

659,47

20,6 %

22,0 %

22,0 %

ПАТ "АЕС Київобленерго"

628,19

814,84

751,57

520,37

667,08

618,36

20,7 %

22,1 %

21,5 %

ПАТ "Кіровоградобленерго"

625,07

815,15

760,40

519,87

667,06

620,65

20,2 %

22,2 %

22,5 %

ПАТ "Крименерго"

631,78

816,22

796,76

520,09

668,53

646,38

21,5 %

22,1 %

23,3 %

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

627,01

814,07

678,48

519,04

666,94

557,47

20,8 %

22,1 %

21,7 %

ПАТ "Львівобленерго"

627,46

814,19

787,56

519,99

666,98

645,65

20,7 %

22,1 %

22,0 %

ПАТ "Миколаївобленерго"

630,32

814,04

762,63

512,29

667,93

614,30

23,0 %

21,9 %

24,1 %

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"

628,02

814,46

766,88

520,89

667,40

625,80

20,6 %

22,0 %

22,5 %

ПАТ "Полтаваобленерго"

628,96

815,16

791,14

521,01

667,67

648,36

20,7 %

22,1 %

22,0 %

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

626,99

814,97

781,79

524,36

667,34

611,15

19,6 %

22,1 %

27,9 %

ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"

628,99

813,77

785,29

511,94

667,06

601,93

22,9 %

22,0 %

30,5 %

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"

633,48

813,50

813,27

536,79

666,56

666,30

18,0 %

22,0 %

22,1 %

ПАТ "Сумиобленерго"

628,53

814,70

766,76

518,44

667,85

626,14

21,2 %

22,0 %

22,5 %

ВАТ "Тернопільобленерго"

629,50

816,67

811,67

508,69

667,27

658,89

23,8 %

22,4 %

23,2 %

АК "Харківобленерго"

628,45

815,11

766,67

521,26

667,09

630,05

20,6 %

22,2 %

21,7 %

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

630,54

816,39

757,33

525,27

668,17

626,12

20,0 %

22,2 %

21,0 %

ПАТ "Хмельницькобленерго"

628,39

815,24

798,94

521,96

667,27

652,42

20,4 %

22,2 %

22,5 %

ПАТ "Черкасиобленерго"

638,65

814,40

739,17

537,91

666,82

625,94

18,7 %

22,1 %

18,1 %

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

629,19

813,09

792,37

520,14

666,69

650,02

21,0 %

22,0 %

21,9 %

ПАТ "Чернігівобленерго"

629,31

814,97

772,46

520,31

667,29

633,16

20,9 %

22,1 %

22,0 %

Усього по енергопостачальниках

628,65

814,49

732,17

519,99

667,35

598,71

20,9 %

22,0 %

22,3 %


 

Додаток 3.3.2


Структура середніх роздрібних тарифів на електроенергію для непобутових споживачів України у 2010 - 2011 роках

  

 

Додаток 3.3.3


Динаміка середніх тарифів на передачу та постачання електроенергії у 2009 - 2011 роках

  

Місяць

2011 рік

2010 рік

2009 рік

Середній тариф (передача)

Середній тариф (постачання)

Середній тариф (передача)

Середній тариф (постачання)

Середній тариф (передача)

Середній тариф (постачання)

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

грн./МВт·год.

січень

83,26

4,45

73,37

4,14

85,56

5,13

лютий

85,84

4,69

72,79

4,19

84,34

5,07

березень

85,24

4,61

70,80

4,13

81,18

4,93

квітень

82,85

4,63

69,36

4,09

80,20

4,94

травень

82,97

4,53

67,23

4,04

78,93

4,87

червень

86,61

4,90

67,86

4,14

72,43

4,76

липень

87,16

4,87

68,62

4,21

71,38

4,69

серпень

88,52

4,97

69,24

4,24

70,92

4,69

вересень

88,95

4,92

73,98

4,48

71,47

4,63

жовтень

91,58

4,93

76,37

4,48

69,20

4,47

листопад

98,77

5,32

77,37

4,41

71,12

4,50

грудень

100,23

5,35

79,17

4,46

72,90

4,58

Усього за рік

88,62

4,85

72,40

4,25

75,91

4,77


 

Додаток 3.3.4


Динаміка рентабельності ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом у 2006 - 2011 роках, грн./МВт·год.

Енергопостачальні компанії

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

рентабельність продажу електричної енергії споживачам, %

ПАТ "Вінницяобленерго"

0,36

-0,99

5,52

2,45

6,40

3,80

ПАТ "Волиньобленерго"

0,35

-0,31

1,93

-1,35

0,20

-0,12

ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"

0,63

-0,66

0,71

0,34

-0,11

-0,92

ПАТ "Донецькобленерго"

-24,19

-11,07

8,41

11,64

10,02

8,90

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

9,76

-1,85

7,06

5,33

11,99

10,24

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

-0,25

-0,84

9,26

0,65

-0,46

1,84

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

1,14

0,68

0,58

1,11

0,87

0,62

ПАТ "Київенерго"

8,49

4,22

5,93

-5,99

-5,77

0,25

ПАТ "АЕС Київобленерго"

15,57

6,88

1,89

2,33

2,26

3,16

ПАТ "Кіровоградобленерго"

15,19

8,77

11,83

9,04

20,32

18,80

ПАТ "Крименерго"

0,91

0,92

0,15

-1,07

-1,49

-3,86

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

2,53

5,29

7,22

2,95

5,72

-1,99

ПАТ "Львівобленерго"

7,18

4,12

11,24

8,78

7,24

13,91

ПАТ "Миколаївобленерго"

-7,11

2,37

3,61

4,67

4,67

9,03

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"

-2,33

9,03

9,86

3,58

7,74

7,66

ПАТ "Полтаваобленерго"

3,28

6,53

6,21

6,09

5,59

8,96

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

2,76

4,17

15,50

16,03

4,01

15,39

ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"

9,14

5,35

2,68

-3,28

5,41

6,94

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"

14,07

9,42

11,51

8,07

6,77

2,51

ПАТ "Сумиобленерго"

-0,50

2,58

7,21

5,74

11,75

11,21

ВАТ "Тернопільобленерго"

-2,91

0,42

-1,04

-1,99

-2,91

1,46

АК "Харківобленерго"

3,88

2,77

4,57

2,95

1,89

2,86

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

4,53

3,87

6,41

5,29

8,48

6,51

ПАТ "Хмельницькобленерго"

2,77

3,03

6,72

3,96

4,63

4,42

ПАТ "Черкасиобленерго"

13,27

9,30

10,49

5,20

6,66

2,43

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

0,63

2,62

12,12

5,56

1,64

2,19

ПАТ "Чернігівобленерго"

0,87

1,70

8,05

8,34

5,64

9,32

Усього по обленерго

0,37

1,38

4,75

2,31

2,55

2,90


 

Додаток 3.3.5


Суми компенсації втрат енергопостачальним компаніям від здійснення постачання електроенергії окремим категоріям споживачів у 2011 році

N
з/п

Енергопостачальні компанії

Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн.

Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн.

Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн.

Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн.

Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн.

Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн.

Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн.

Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 N 795), грн.

Загальна сума компенсації втрат, грн.

1.

ПАТ "Вінницяобленерго"

854330831

10840300

5356286

6899563

15567874

0

0

0

892994854

2.

ПАТ "Волиньобленерго"

462308712

4554683

485555

3787088

3687389

0

0

0

474823427

3.

ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"

1534439780

578676235

2528008

14889846

38679427

0

0

0

2169213296

4.

ПАТ "Донецькобленерго"

2452139368

94216571

2801875

22692168

42103711

10857517

0

0

2624811210

5.

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

599091683

35920166

740102

7268960

10177438

0

0

0

653198349

6.

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

778828525

921595

901702

7124178

0

0

0

0

787776000

7.

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

924417548

92155126

2505206

9973708

15190998

0

0

38371478

1082614064

8.

ПАТ "Київенерго"

1510646747

0

0

20805372

161681306

0

0

0

1693133425

9.

ПАТ "АЕС Київобленерго"

1234005178

122331838

1793317

14570769

1355430

0

0

0

1374056532

10.

ПАТ "Кіровоградобленерго"

629367397

6326400

3118088

2823121

1694283

0

0

0

643329289

11.

ПАТ "Крименерго"

1379355883

31998181

1273961

10445467

20004114

0

3874278

0

1446951884

12.

ПАТ "Львівобленерго"

1089622727

27923282

234180

18003406

12948333

0

0

0

1148731928

13.

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

1184289018

59694546

402618

9645893

12892002

0

0

0

1266924077

14.

ПАТ "Миколаївобленерго"

715908745

23046930

2000887

5530471

4573289

0

0

0

751060322

15.

ВАТ "ЕК" Одесаобленерго"

1782351926

22872113

1633059

17947190

19302548

0

1213489

0

1845320325

16.

ПАТ "Полтаваобленерго"

693553680

6978492

206456

9054720

8381776

0

0

0

718175124

17.

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

663012649

7105785

395737

6493964

2291952

0

0

0

679300087

18.

ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"

514673280

9033020

907928

3997716

4041026

0

0

0

532652970

19.

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"

262579007

2330652

27573

3532241

8162903

0

0

0

276632376

20.

ПАТ "Сумиобленерго"

544523816

9137597

1448768

7240520

4931776

0

0

0

567282477

21.

ВАТ "Тернопільобленерго"

468613413

6363267

146854

3822180

3747767

0

0

0

482693481

22.

АК "Харківобленерго"

1538283850

14849893

1803304

10098781

94524969

0

0

0

1659560797

23.

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

707002371

29637094

722404

3320208

3776474

0

0

0

744458551

24.

ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"

653049996

22566914

2781987

8391605

8176072

0

0

0

694966574

25.

ПАТ "Черкасиобленерго"

673172230

13811618

2481706

6636113

4324945

0

0

0

700426612

26.

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

458614858

2885089

568980

6550349

6093492

0

0

0

474712768

27.

ПАТ "Чернігівобленерго"

527609804

5008140

1837223

4267668

7456021

0

0

0

546178856

28.

ТОВ "Енергія - Новий Розділ"

7708379

828902

255

135568

0

0

0

0

8673104

29.

ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"

40150934

10037005

60757

385632

3824724

77932627

0

0

132391679

30.

ДП "Регіональні електричні мережі"

78599147

112627427

21797

150073

385116

449338646

0

0

641122206

31.

ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"

13066098

34406

36381

20290

0

0

0

0

13157175

32.

ПрАТ "ДПЕМ "Атомсервіс"

28002767

663331

14396

231342

0

0

0

0

28911836

33.

ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

10542593

294817

1638

107766

0

0

0

0

10946814

34.

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

30183391

1351357

12435

67231

10329

0

0

0

31624743

35.

ТОВ "Сервіс-Інвест"

4763864

161055285

612

201513

6356473

15853672

0

0

188231419

36.

ДП "Донецька залізниця"

21215929

1632781

37334

70437

0

0

0

0

22956481

37.

ДП "Придніпровська залізниця"

21268284

71486

10719

9280

37719

0

0

0

21397488

38.

Одеська залізниця

9090938

0

0

0

0

0

0

0

9090938

39.

Південна залізниця

4453210

51517

367

9541

657

0

0

0

4515292

40.

ДТГО "Львівська залізниця"

3113671

0

0

0

0

0

0

0

3113671

Усього:

25107952227

1529833841

39300455

247201938

526382333

553982462

5087767

38371478

28048112501


 

Додаток 3.3.6


Структура компенсації втрат енергопостачальним компаніям від здійснення постачання електроенергії окремим категоріям споживачів за 2005 - 2011 роки

  

 

Додаток 3.3.7


Тарифи на електроенергію для населення та населених пунктів у 2011 році, коп./кВт·год. (без ПДВ)

Категорії споживачів

З 1 січня 2011 року

З 1 лютого 2011 року

З 1 квітня 2011 року

до 150 (250) кВт·год.

понад 150 (250) кВт·год.

до 150 (250) кВт·год.

понад 150 (250) кВт·год.

1. Електроенергія, що відпускається

 

 

 

 

 

1.1. Населенню

20,30

20,30

26,40

23,35

30,40

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії

 

20,30

23,35

1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості

18,75

18,75

24,40

21,60

28,10

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії

 

18,75

21,60

1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у т. ч. в сільській місцевості)

15,60

15,60

20,30

17,95

23,35

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії

 

15,60

17,95

1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, селищ), не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, незалежно від обсягів споживання електроенергії*

15,60

15,60

17,95

2. Електроенергія, що відпускається

 

 

 

 

 

2.1. Населеним пунктам

19,70

19,70

25,65

30,40

гуртожиткам**

 

19,70

23,35

2.2. Населеним пунктам у сільській місцевості

18,15

18,15

23,60

28,10

гуртожиткам у сільській місцевості**

 

18,15

21,60

2.3. Населені пункти, що обладнані кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у т. ч. в сільській місцевості)

15,00

15,00

19,50

23,35

гуртожиткам, що розташовані в будинках, обладнаних кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у т. ч. в сільській місцевості)**

 

15,00

17,95* З 1 травня 2011 року тариф розповсюджується на окремі багатоквартирні будинки, негазифіковані та з відсутнім централізованим теплопостачанням.

** З 1 лютого 2011 року по 1 квітня 2011 року тариф розповсюджувався тільки на гуртожитки сімейного типу, а з 1 квітня 2011 року на всі гуртожитки.

 

Додаток 3.3.8


Виконання інвестиційних програм енергопостачальними компаніями у 2011 році

N

Компанія

Заплановано на 2011 рік, тис. грн. (з ПДВ)

Виконано за 2011 рік, тис. грн. (з ПДВ)

% від плану на рік

1

2

3

4

5

1

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

1817

1805

99,4 %

2

ПАТ "Вінницяобленерго"

79218

79227

100,0 %

3

ПАТ "Волиньобленерго"

42452

35912

84,6 %

4

ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго"

301670

296934

98,4 %

5

ПАТ "Донецькобленерго"

258913

259577

100,3 %

6

ДП "Донецька Залізниця"

29263

30917

105,6 %

7

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

74708

74709

100,0 %

8

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

71359

71419

100,1 %

9

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

156040

89386

57,3 %

10

ПАТ "Київенерго"

658716

324597

49,3 %

11

ПАТ "АЕС Київобленерго"

142099

110522

77,8 %

12

ПАТ "Кіровоградобленерго"

82259

82259

100,0 %

13

ПАТ "Крименерго"

204728

177892

86,9 %

14

ТОВ "ЛЕО"

200716

149875

74,7 %

15

ПАТ "Львівобленерго"

221221

209201

94,6 %

16

ПАТ "Миколаївобленерго"

88096

84931

96,4 %

17

ВАТ "Одесаобленерго"

250617

250627

100,0 %

18

ДП "Одеська залізниця"

5605

5224

93,2 %

19

Південна залізниця

5117

4928

96,3 %

20

ДТГО "ПЗЗ"

43752

40843

93,4 %

21

ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"

42784

39934

93,3 %

22

ПАТ "Полтаваобленерго"

160095

77848

48,6 %

23

ДП "Придніпровська залізниця"

31817

8423

26,5 %

24

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

160680

162742

101,3 %

25

ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"

40219

40277

100,1 %

26

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"

28593

28619

100,1 %

27

ТОВ "Сервіс-Інвест"

231074

219539

95,0 %

28

ПАТ "Сумиобленерго"

86834

64932

74,8 %

29

ВАТ "Тернопільобленерго"

57334

58406

101,9 %

30

ДП "Регіональні ЕМ"

154108

43087

28,0 %

31

АК "Харківобленерго"

234538

212311

90,5 %

32

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

75101

50807

67,7 %

33

ПАТ "Хмельницькобленерго"

75216

52622

70,0 %

34

ЗАТ "ЦЕК"

39410

34734

88,1 %

35

ВАТ "Черкасиобленерго"

108090

46658

43,2 %

36

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

46866

19013

40,6 %

37

ПАТ "Чернігівобленерго"

72187

54606

75,6 %

38

ДП МОУ "102 ПЕМ"

5468

2750

50,3 %

39

ТОВ "ЗЕМ"

117

117

100,0 %

40

ТОВ "Енергія - Новий Розділ"

481

483

100,3 %

41

ТОВ "Енергія-Новояворівськ"

562

558

99,4 %

42

КП "МЕМ" м. Кузнецовськ

1268

1256

99,0 %

43

ЗАТ "Східно-Кримська ЕК"

760

767

100,9 %

Усього

4571969

3601272

78,8 %


План та факт виконання інвестиційних програм обленерго

  

 

Додаток 3.3.9


Технологічні витрати електроенергії на передачу електричними мережами 0,38 - 800 кВ України за 2002 - 2011 роки

Рік

Фактичні витрати е/е

Нормативні витрати е/е

Небаланс ТВЕ

тис. кВтг

%

тис. кВтг

%

тис. кВтг

%

2002

33186972

21,19 %

22921991

14,64 %

10264981

6,55 %

2003

31911264

19,58 %

23093215

14,17 %

8818049

5,41 %

2004

27583079

16,54 %

22334882

13,39 %

5248197

3,15 %

2005

25035156

14,71 %

22275905

13,09 %

2759251

1,62 %

2006

23913024

13,71 %

22524631

12,92 %

1388393

0,79 %

2007

22934680

12,92 %

22447963

12,65 %

486717

0,27 %

2008

22273849

12,70 %

22728472

12,96 %

-454623

-0,26 %

2009

20543562

13,05 %

21366319

13,57 %

-822757

-0,52 %

2010

21517164

12,54 %

23032576

13,43 %

-1515412

-0,88 %

2011

21145657

11,94 %

22851445

12,91 %

-1705788

-0,96 %


  

 

Додаток 4.3.1


Динаміка тарифів на транспортування та постачання природного газу за 2002 - 2011 роки

Тарифи

Період

2002

2003

до 30.04.2004

з 01.05.2004

2005

з 01.06.2006

з 01.01.2007

з 01.07.2007

з 01.09.2008

2009

з 01.05.2010

з 01.08.2010

з 01.02.2011

з 01.04.2011

з 01.07.2011

з 01.10.2011

Розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, грн. за 1000 м3 без ПДВ

24,25

24,25

24,25

24,25

24,25

31,95

40,7

40,7

40,7

40,7

40,7

91,7

91,7

91,7

101,7

104,2

Середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, грн. за 1000 м3 без ПДВ

19,5

19,5

19,5

23,25

23,25

38,05

51,3

55,6

81,3

81,3

109,3

142,3

142,3

168

183,3

198,1

Загальний тариф на транспортування природного газу, грн. за 1000 м3 без ПДВ

43,75

43,75

43,75

47,5

47,5

70

92

96,3

122

122

150

234

234

259,7

285

302,3

Середньозважений тариф на постачання природного газу, грн. за 1000 м3 без ПДВ

8,33

8,33

8,33

13,2

14,5

20,5

24,3

26,8

34,5

34,5

37,5

41,3

41,3

48,5

48,5

48,5


 

Додаток 4.3.2


Тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами ВАТ "Укртранснафта" для споживачів України

N
з/п

Маршрут

Тариф (без ПДВ), грн. за 1 т нетто

1

32 км Держкордон з Білоруссю - НПК "Галичина"

21,3

2

32 км Держкордон з Білоруссю - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"

26,2

3

НПС "Долина" - НПК "Галичина"

25

4

НПС "Долина" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"

7,2

5

450 км Держкордон з Росією (Головашівка) - Кременчуцький НПЗ

13,7

6

450 км Держкордон з Росією (Головашівка) - Херсонський НПЗ

24,3

7

450 км Держкордон з Росією (Головашівка) - Одеський НПЗ

29,6

8

926 км Держкордон з Росією (Великоцьк) - Лисичанський НПЗ

9,4

9

926 км Держкордон з Росією (Великоцьк) - Кременчуцький НПЗ

22

10

926 км Держкордон з Росією (Великоцьк) - Херсонський НПЗ

32,6

11

926 км Держкордон з Росією (Великоцьк) - Одеський НПЗ

37,9

12

НПС "Гнідинці" - Кременчуцький НПЗ

10,9

13

НПС "Гнідинці" - Херсонський НПЗ

21,5

14

НПС "Гнідинці" - Одеський НПЗ

26,8

15

НПС "Гнідинці" - НПК "Галичина"

49

16

НПС "Гнідинці" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"

50,8

17

ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - Кременчуцький НПЗ

9

18

ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - Херсонський НПЗ

19,5

19

ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - Одеський НПЗ

24,9

20

ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - НПК "Галичина"

46,8

21

ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"

48,6

22

н/н "М. Павлівка" - Кременчуцький НПЗ

11,1

23

н/н "М. Павлівка" - Херсонський НПЗ

21,7

24

н/н "М. Павлівка" - Одеський НПЗ

27

25

н/н "М. Павлівка" - НПК "Галичина"

48,9

26

н/н "М. Павлівка" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"

50,7

27

МНТ "Південний" - НПК "Галичина"

30,6

28

МНТ "Південний" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"

32,4

29

ДЗН "Одеса" - НПК "Галичина"

29,5

30

ДЗН "Одеса" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"

31

31

32 км Держкордон із Білоруссю - Одеський НПЗ

36,7

32

ДЗН "Одеса" - Кременчуцький НПЗ

20,5

33

МНТ "Південний" - Кременчуцький НПЗ

19,2


Примітка: Затверджено постановами НКРЕ від 01.03.2007 N 287, від 03.09.2009 N 1011 та від 11.08.2011 N 1439 (Постанова N 1439).

 

Додаток 4.3.3


Тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами для Українського державного підприємства "Укрхімтрансаміак"

N
з/п

Маршрут

Відстань, км

Тариф (без ПДВ), грн. за 1 тонну

у тому числі

транспортування

налив

1

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 10

214

12,3

9,55

2,75

2

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 27

272

14,9

12,15

2,75

3

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 26

333

17,6

14,85

2,75

4

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 9

390

20,1

17,35

2,75

5

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 28

312

16,6

13,85

2,75

6

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 11

372

19,3

16,55

2,75

7

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 29

486

24,4

21,65

2,75

8

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 12

550

27,2

24,45

2,75

9

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 30

585

28,8

26,05

2,75

10

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 31

642

31,3

28,55

2,75

11

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 13

681

33,1

30,35

2,75

12

ВАТ "Концерн Стирол" - РС 33

778

37,4

34,65

2,75

13

ВАТ "Концерн Стирол" - Одеський припортовий завод

807

35,9

35,9

0

14

Кордон Росія - ВАТ "Концерн Стирол"

425

21,7

18,95

2,75

15

Кордон Росія - РС-9

35

4,3

1,55

2,75

16

Кордон Росія - РС-26

92

6,8

4,05

2,75

17

Кордон Росія - РС-27

153

9,6

6,85

2,75

18

Кордон Росія - РС-10

211

12,1

9,35

2,75

19

Кордон Росія - РС-28

309

16,5

13,75

2,75

20

Кордон Росія - РС-11

369

19,2

16,45

2,75

21

Кордон Росія - РС-29

483

24,3

21,55

2,75

22

Кордон Росія - РС-12

547

27,1

24,35

2,75

23

Кордон Росія - РС-30

582

28,7

25,95

2,75

24

Кордон Росія - РС-31

639

31,2

28,45

2,75

25

Кордон Росія - РС-13

678

32,9

30,15

2,75

26

Кордон Росія - РС-33

775

37,3

34,55

2,75


Примітка: Затверджено Постановою НКРЕ від 30.07.2009 N 897.

 

Додаток 4.3.4


Тарифи на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами Дочірньому підприємству "ПрикарпатЗахідтранс" Південно-Західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів для споживачів України

Маршрут транспортування

Тариф (без ПДВ), грн. за 1 т

Держкордон України - Новоград-Волинський НП, НБ

24,40

Держкордон України - ЛВДС-5С, АНП

39,70

Держкордон України - Мукачево НБ

87,20


Примітка: Затверджено постановою НКРЕ від 09.07.2010 N 809.

 

Додаток 6.1.1


Система договірних відносин, передбачена Правилами користування електричною енергією

  

 

Додаток 6.2.1


Загальна кількість звернень споживачів електричної енергії або заявників, які хочуть стати споживачами і які звертались до ІКЦ упродовж 2009 - 2011 років

  

 

Додаток 6.2.2


Основні питання, з якими звертались споживачі електричної енергії або заявники, які хочуть стати споживачами, до ІКЦ у 2011 році

  

N
п/п

Питання, з якими звертались споживачі до ІКЦ у 2011 році

Усього по питаннях

1

Проведення заміни приладів обліку електричної енергії у населення та їх технічної перевірки і експертизи

4073

2

Розрахунки за спожиту електричну енергію, застосування тарифів та надання пільг за спожиту електричну енергію для населення

241335

3

Отримання, узгодження та виконання технічних умов приєднання до електричних мереж нових або реконструйованих електроустановок

10572

9

Переоформлення договору про користування електричною енергією або постачання електричної енергії при зміні власника

5595

11

Перехід на розрахунки за тарифом, диференційованим за періодами часу

3218

14

Установлення, ремонт або заміна приладів обліку

5384

15

Технічний стан електромереж

1809

16

Надійність та якість електропостачання

6247

17

Скарги на роботу персоналу Компанії

391

18

Відновлення енергопостачання після відключення електроустановок споживача у зв'язку з несплатою заборгованості за спожиту електроенергію

2599

19

Інші

33949

 

УСЬОГО

316619


 

Додаток 6.2.3


Загальна кількість звернень споживачів електричної енергії або заявників, які хочуть стати споживачами і які звертались до ІКЦ у 2011 році (щоквартально)

  

 

Додаток 6.2.4


Статистичні дані щодо потужності, приєднаної до електричних мереж, за I квартал 2009 - IV квартал 2011 років

  

 

Додаток 6.2.5


Інформація щодо кількості виданих технічних умов на приєднання та обсягів надходження коштів за видані технічні умови за 2011 рік

Ліцензіат з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

Кількість виданих технічних умов, од.

Обсяг надходження коштів за видані технічні умови, грн.

Кількість виданих технічних умов, од.

Обсяг надходження коштів за видані технічні умови, грн.

Кількість виданих технічних умов, од.

Обсяг надходження коштів за видані технічні умови, грн.

Кількість виданих технічних умов, од.

Обсяг надходження коштів за видані технічні умови, грн.

Населення

ЮО та ФОП до 50 кВт

ЮО та ФОП 50 кВт та більше

Всього

ПАТ "Крименерго"

-

-

-

-

-

-

-

-

ПАТ "Вінницяобленерго"

1193

574483,69

756

366892,26

77

89159,89

2026

1030535,84

ПАТ "Волиньобленерго"

2229

1138079,03

527

273838,24

106

62744,48

2862

1474661,75

ПАТ ЕК "Дніпрообленерго"

1887

1444240,97

1691

1334948,15

280

345978,99

3858

3125168,11

ПАТ "Донецькобленерго"

2534

4804770,00

2041

3408248,00

539

1890399,00

5114

10103417,00

ПАТ ЕК "Житомиробленерго"

1481

915427,63

683

472951,66

195

177547,58

2359

1565926,87

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

3568

1539124,00

796

398270,00

151

80231,00

4515

2017625,00

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

1257

633239,12

603

340992,38

68

57951,00

1928

1032182,50

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

2960

1756071,50

969

561692,85

142

102560,92

4071

2420325,27

ПАТ "Київенерго"

1654

1178010,50

773

688278,03

557

813720,76

2984

2680009,29

ПАТ "АЕС Київобленерго"

2707

1466848,36

384

227161,76

175

132056,40

3266

1826066,52

ПАТ "Кіровоградобленерго"

623

447891,15

663

475410,59

105

131388,89

1391

1054690,63

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

266

178730,12

445

465468,54

205

304845,81

916

949044,47

ПАТ "Львівобленерго"

2654

2005507,23

1608

1263555,76

455

471086,76

4717

3740149,75

ПАТ "Миколаївобленерго"

1399

548450,01

991

455442,61

125

85162,75

2515

1089055,37

ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

1378

974840,61

664

471729,00

161

213039,80

2203

1659609,41

ПАТ "Полтаваобленерго"

794

473248,62

747

426467,03

231

449025,56

1772

1348741,21

ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"

2549

1178883,25

606

278279,79

160

95852,89

3315

1553015,93

ПАТ ЕК "Севастопольенерго"

345

285158,84

251

199461,45

140

168264,54

736

652884,83

ПАТ "Сумиобленерго"

359

206873,91

291

172012,94

55

51344,04

705

430230,89

ПАТ "Тернопільобленерго"

978

576133,54

1594

1012557,49

126

139960,05

2698

1728651,08

АК "Харківобленерго"

1517

803483,03

365

333217,83

1035

550966,07

2917

1687666,93

ПАТ ЕК "Херсонобленерго"

995

478218,30

561

272715,30

206

173958,72

1762

924892,32

ПАТ "Хмельницькобленерго"

2523

1084175,17

1017

470755,51

242

182278,30

3782

1737208,98

ПАТ "Черкасиобленерго"

1217

741472,52

954

570411,40

128

110548,17

2299

1422432,09

ПАТ ЕК "Чернівціобленерго"

1806

1183987,60

657

495232,00

155

143686,19

2618

1822905,79

ПАТ "Чернігівобленерго"

1097

576600,00

148

77100,00

215

135000,00

1460

788700,00

ДП "Регіональні електричні мережі"

163

88325,93

130

153729,07

52

86503,21

345

328558,21

ПАТ "ПЕМ-Енерговугілля"

45

27195,68

59

34780,18

45

79878,68

149

141854,54

ДТГО "Південно-західна залізниця"

33

24987,45

38

27619,43

18

13720,43

89

66327,31

ДП "Донецька залізниця"

0

0,00

94

68490,00

33

9040,00

127

77530,00

СТГО "Південна залізниця"

17

14162,19

28

25749,34

12

14097,06

57

54008,59

ДП "Придніпровська залізниця"

30

20723,13

266

171797,49

62

52726,19

358

245246,81

ДТГО "Львівська залізниця"

111

24257,20

79

20133,00

31

14142,80

221

58533,00

ДП "Одеська залізниця"

53

4694,24

184

30347,78

56

7023,17

293

42065,19

ПрАТ "Атомсервіс"

12

4287,54

11

3535,13

4

1398,90

27

9221,57

КП "МЕМ", м. Кузнецовськ

11

5812,08

9

4629,29

2

1123,23

22

11564,60

ТОВ "Енергія - Новий Розділ"

5

2783,30

12

5596,73

0

0,00

17

8380,03

ТОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-Новояворівськ"

0

0,00

1

717,00

9

5780,10

10

6497,10

ПрАТ "Східно-Кримська ЕК"

2

1043,89

10

10187,14

3

4693,89

15

15924,92

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

51

27812,94

35

19886,38

11

9335,62

97

57034,94

Усього

42503

27440034,27

21741

16090288,53

6372

7458221,84

70616

50988544,64


 

Додаток 6.2.6


Інформація щодо динаміки укладання споживачами договорів про купівлю-продаж електричної енергії з ПНТ за 2007 - 2010 роки

Ліцензіат з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

Загальна кількість споживачів електричної енергії, шт.

Кількість споживачів електричної енергії, які уклали договори про купівлю-
продаж електричної енергії із ПНТ, шт.

Відсоткове співвідно-
шення, %

Загальна кількість споживачів електричної енергії, шт.

Кількість споживачів електричної енергії, які уклали договори про купівлю-
продаж електричної енергії із ПНТ, шт.

Відсоткове співвідно-
шення, %

Загальна кількість споживачів електричної енергії, шт.

Кількість споживачів електричної енергії, які уклали договори про купівлю-
продаж електричної енергії із ПНТ, шт.

Відсоткове співвідно-
шення, %

Загальна кількість споживачів електричної енергії, шт.

Кількість споживачів електричної енергії, які уклали договори про купівлю-
продаж електричної енергії із ПНТ, шт.

Відсоткове співвідно-
шення, %

2007

2008

2009

2010

ВАТ "Крименерго"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ВАТ АК "Вінницяобленерго"

16153

5

0,03

17402

5

0,03

17126

3

0,02

18079

10

0,06

ВАТ "Волиньобленерго"

9120

2

0,02

9676

4

0,04

10094

1

0,01

11195

0

0,00

ВАТ ЕК "Дніпрообленерго"

37491

0

0,00

38973

1

0,00

38145

2

0,01

38813

4

0,01

ВАТ "Донецькобленерго"

36937

0

0,00

37608

0

0,00

38056

0

0,00

38074

0

0,00

ВАТ ЕК "Житомиробленерго"

13410

16

0,12

13925

20

0,14

14105

18

0,13

14423

7

0,05

ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"

15102

0

0,00

16014

1

0,01

16740

0

0,00

17078

0

0,00

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

774387

1

0,00

780980

0

0,00

781527

0

0,00

783218

0

0,00

ВАТ "Прикарпаттяобленерго"

15633

1

0,01

16233

6

0,04

16608

8

0,05

17032

9

0,05

АЕК "Київенерго"

26437

0

0,00

28504

0

0,00

27698

0

0,00

24097

0

0,00

ЗАТ A.E.S. "Київобленерго"

22588

7

0,03

22039

8

0,04

21498

7

0,03

25060

7

0,03

ВАТ "Кіровоградобленерго"

11941

0

0,00

11405

0

0,00

11902

1

0,01

11711

0

0,00

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

21623

5

0,02

22205

2

0,01

22466

3

0,01

21764

8

0,04

ВАТ "Львівобленерго"

28048

2

0,01

29464

4

0,01

30507

5

0,02

31099

6

0,02

ВАТ ЕК "Миколаївобленерго"

15294

2

0,01

15601

0

0,00

15880

4

0,03

16346

1

0,01

ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ВАТ "Полтаваобленерго"

16321

40

0,25

18864

52

0,28

17315

59

0,34

17707

49

0,28

ЗАТ A.E.S. "Рівнеенерго"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ВАТ ЕК "Севастопольенерго"

4566

1

0,02

4857

0

0,00

5127

0

0,00

5345

0

0,00

ВАТ "Сумиобленерго"

11008

10

0,09

11259

14

0,12

11626

26

0,22

12084

28

0,23

АК "Харківобленерго"

31872

221

0,69

31560

253

0,80

31052

200

0,64

31540

185

0,59

ВАТ ЕК "Херсонобленерго"

12419

1

0,01

11572

0

0,00

11693

0

0,00

11791

0

0,00

ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"

16197

0

0,00

17046

6

0,04

17691

6

0,03

18171

5

0,03

ВАТ "Черкасиобленерго"

13884

27

0,19

14375

8

0,06

14577

8

0,05

14577

3

0,02

ВАТ ЕК "Чернівціобленерго"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"

10764

8

0,07

11262

9

0,08

11648

9

0,08

11935

9

0,08

ДП "Регіональні електричні мережі"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ДТГО "Південно-західна залізниця"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ДП "Донецька залізниця"

1267

0

0,00

1125

1

0,09

1178

0

0,00

1167

0

0,00

ДП "Придніпровська залізниця"

1570

0

0,00

1624

0

0,00

1636

0

0,00

1642

1

0,06

ДТГО "Львівська залізниця"

1840

0

0,00

1979

0

0,00

1972

0

0,00

2050

0

0,00

Одеська залізниця

1253

0

0,00

1290

0

0,00

1353

0

0,00

1356

0

0,00

ВАТ "Атомсервіс"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ЕК ТОВ "Сервіс-Інвест"

748

19

2,54

900

1

0,11

929

0

0,00

954

0

0,00

КП "МЕМ", м. Кузнецовськ

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ЗАТ "Енергія - Новий Розділ"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ТОВ НВП "ЕНЕРГІЯ- Новояворівськ"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ЗАТ "Східно-Кримська ЕК"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

Усього

1167873

368

0,032

1187742

395

0,033

1190149

360

0,030

1198308

332

0,028


 

Додаток 6.2.7


Інформація щодо стану забезпечення площадок вимірювання споживачів електричної енергії на території здійснення ліцензованої діяльності відповідною енергопостачальною компанією локальним устаткуванням збору та обробки даних

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом

Загальна кількість площадок вимірювання, шт.

Кількість площадок вимірювання, які обладнані ЛУЗОД (прийняті в промислову (постійну) експлуатацію), шт.

Кількість обладнаних ЛУЗОД площадок вимірювання, які включені до інформаційної взаємодії з АСКОЕ споживача, шт.

Кількість обладнаних ЛУЗОД площадок вимірювання, які включені до інформаційної взаємодії з АСКОЕ електропередавальної організації, шт.

Відсоткове співвідношення кількості площадок вимірювання, які обладнані ЛУЗОД, до загальної кількості площадок вимірювання, %

ПАТ "Крименерго"

2665

1882

267

1882

70,62

ПАТ "Вінницяобленерго"

222

137

108

136

61,71

ПАТ "Волиньобленерго"

23367

16

16

8

0,07

ПАТ ЕК "Дніпрообленерго"

74291

311

4

311

0,42

ПАТ "Донецькобленерго"

51778

108

44

108

0,21

ПАТ ЕК "Житомиробленерго"

29460

146

76

70

0,50

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

108

50

0

50

46,30

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

32052

42

230

42

0,13

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

30175

148

133

148

0,49

ПАТ "Київенерго"

22969

50

24

50

0,22

ПАТ "АЕС Київобленерго"

25423

593

586

7

2,33

ПАТ "Кіровоградобленерго"

134

14

14

14

10,45

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

43155

124

52

0

0,29

ПАТ "Львівобленерго"

69687

301

88

301

0,43

ПАТ "Миколаївобленерго"

33330

79

53

79

0,24

ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

53262

856

124

856

1,61

ПАТ "Полтаваобленерго"

40612

163

90

163

0,40

ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"

-

-

-

-

-

ПАТ ЕК "Севастопольенерго"

11815

3

3

3

0,03

ПАТ "Сумиобленерго"

895

161

118

137

17,99

ВАТ "Тернопільобленерго"

91

69

61

69

75,82

АК "Харківобленерго"

55688

339

258

339

0,61

ПАТ ЕК "Херсонобленерго"

-

-

-

-

-

ПАТ "Хмельницькобленерго"

208

95

74

95

45,67

ПАТ "Черкасиобленерго"

32187

121

113

112

0,38

ПАТ ЕК "Чернівціобленерго"

18090

95

8

95

0,53

ПАТ "Чернігівобленерго"

29265

81

68

0

0,28

ДП "Регіональні електричні мережі"

262

26

26

0

9,92

ПАТ "ПЕМ- Енерговугілля"

-

-

-

-

-

ДП "Донецька залізниця"

1352

47

8

42

3,48

ДТГО "Південно-західна залізниця"

32

7

7

7

21,88

ДП "Придніпровська залізниця"

1955

26

6

20

1,33

СТГО "Південна залізниця"

4452

24

16

22

0,54

ДТГО "Львівська залізниця"

2055

28

17

28

1,36

ДП "Одеська залізниця"

-

-

-

-

-

ПрАТ "Атомсервіс"

859

44

0

2

5,12

ТОВ "Сервіс-Інвест"

1422

50

50

50

3,52

ТОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-Новояворівськ"

-

-

-

-

-

ПрАТ "Енергія - Новий Розділ"

-

-

-

-

-

ПрАТ "Східно-Кримська Енергетична Компанія"

294

0

0

0

0,00

Усього по енергопостачальниках

693612

6236

2742

5246

0,90


 

Додаток 6.2.8


Інформація щодо наявності/відсутності небалансів електричної енергії в багатоквартирних житлових будинках з диференціацією багатоквартирних житлових будинків за кількістю років з дати введення в експлуатацію

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом

Загальна кількість багатоквартирних житлових будинків на території здійснення ліцензованої діяльності, у тому числі тих, що брали участь в експерименті, шт.

Небаланс електричної енергії в багатоквартирних житлових будинках на території здійснення ліцензованої діяльності, що брали участь в експерименті (сумарний небаланс в 10-ти багатоквартирних житлових будинках), кВт·год./місяць

Обсяг електричної енергії, облікований встановленим на час експерименту загальнобудинковим засобом обліку, кВт·год./місяць

Обсяг електричної енергії, спожитої мешканцями багатоквартирних житлових будинків, що брали участь в експерименті, кВт·год./місяць

Обсяг електричної енергії, спожитої на технічні цілі (робота ліфтів, освітлення місць загального користування тощо) багатоквартирних житлових будинків, що брали участь в експерименті (у тому числі нормативні втрати електричної енергії), кВт·год./місяць

Обсяг електричної енергії, спожитої юридичними особами, електроустановки яких приєднані до внутрішньо-
будинкових електрич
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали