УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Монголії про співробітництво у галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

Кабінет Міністрів України та Уряд Монголії (далі - Сторони),

усвідомлюючи небезпеку, яку несуть для держав Сторін надзвичайні ситуації,

визнаючи, що співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків може сприяти добробуту та безпеці держав Сторін,

враховуючи користь, яку може мати для Сторін обмін науково-технічною інформацією в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків,

беручи до уваги можливість виникнення надзвичайних ситуацій, наслідки яких не можуть бути ліквідовані силами та засобами однієї з держав Сторін, та потребу за цих обставин у скоординованих діях Сторін з метою попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків,

домовилися про таке:

Стаття 1
Визначення

Терміни, що використовуються в цій Угоді, мають такі значення:

"запитуюча Сторона" - Сторона, яка звертається до іншої Сторони з проханням про направлення груп з надання допомоги з відповідним оснащенням та матеріалами забезпечення;

"Сторона, що надає" - Сторона, яка задовольняє прохання іншої Сторони про направлення груп з надання допомоги з відповідним оснащенням та матеріалами забезпечення;

"групи з надання допомоги" - групи фахівців, що беруть участь у заходах з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечені необхідним оснащенням;

"оснащення" - техніка, транспортні засоби, спеціальне обладнання, інструменти та прилади, необхідні для аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт;

"матеріали забезпечення" - матеріальні засоби, призначені для безкоштовного розподілу серед населення, постраждалого внаслідок надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру;

"компетентні органи" - органи, які призначаються Сторонами для координації робіт, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди;

"держава транзиту" - держава, через територію якої перевозяться групи з надання допомоги, оснащення та матеріали забезпечення держав Сторін.

Стаття 2
Компетентні органи

1. Для реалізації положень цієї Угоди Сторони призначають компетентні органи:

від Кабінету Міністрів України - Міністерство надзвичайних ситуацій;

від Уряду Монголії - Державне управління з надзвичайних ситуацій.

2. Кожна із Сторін повідомляє у письмовій формі іншу Сторону про позбавлення компетентного органу її держави повноважень щодо виконання покладених на нього функцій, та в найкоротші терміни, але не пізніше ніж через 60 днів з дати повідомлення, письмово повідомить іншу Сторону про правонаступника компетентного органу.

Стаття 3
Форми співробітництва

Сторони на основі принципів рівноправності та взаємної допомоги відповідно до законодавства своїх держав здійснюють співробітництво у таких напрямках:

1). розробка спільної системи заходів та механізмів взаємодії щодо попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

2). організація оперативного обміну інформацією щодо запитів та пропозиції Сторін про взаємну допомогу при надзвичайних ситуаціях, які мали місце на територіях держав Сторін;

3). надання взаємної допомоги в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

4). організація та здійснення моніторингу навколишнього середовища;

5). прогнозування надзвичайних ситуацій та оцінка їх наслідків;

6). обмін інформацією та технологіями;

7). обмін фахівцями та вченими;

8). організація спільних конференцій, семінарів, робочих нарад, навчань і тренувань;

9). спільне планування, розробка та здійснення дослідницьких проектів та їх демонстрація;

10). оцінка ризику для довкілля та здоров'я населення у зв'язку з можливими забрудненнями в результаті надзвичайних ситуацій;

11). оцінка транскордонного впливу надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище;

12). підготовка публікацій, доповідей і тематичних досліджень;

13). забезпечення взаємодії між компетентними органами держав Сторін;

14). підготовка кадрів;

15). будь-яка інша діяльність, пов'язана з попередженням надзвичайних ситуацій та ліквідацією їх наслідків, яка може бути узгоджена компетентними органами держав Сторін.

Стаття 4
Спільна комісія

Для реалізації положень цієї Угоди компетентні органи держав Сторін створюють Спільну комісію з питань співробітництва в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (далі - Спільна комісія), а також визначають її склад та завдання. Спільна комісія проводить свої засідання по черзі в Україні та Монголії, як правило, один раз на рік, а в разі необхідності - за узгодженням компетентних органів держав Сторін.

Стаття 5
Надання допомоги

1. Вся діяльність щодо реалізації цієї Угоди здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін.

2. Надання допомоги здійснюється на підставі запиту, в якому запитуюча Сторона надає інформацію про ситуацію, що склалася, зазначає вид та обсяг необхідної допомоги.

3. Сторона, що надає, у найкоротші терміни приймає рішення щодо звернення запитуючої Сторони та інформує її про можливість, обсяги та умови надання допомоги.

Стаття 6
Види допомоги

1. У разі виникнення надзвичайних ситуацій допомога після офіційного звернення запитуючої Сторони надається шляхом направлення груп з надання допомоги для порятунку людей, матеріальних цінностей та захисту навколишнього природного середовища.

2. Запитуюча Сторона інформує керівників груп з надання допомоги Сторони, що надає, про надзвичайні ситуації та ситуації на конкретних ділянках робіт, та, при необхідності, забезпечує ці групи перекладачами і засобами зв'язку з штабом, що здійснює загальне керівництво аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами, а також надає групам з надання допомоги охорону, безкоштовне медичне обслуговування та здійснює координацію їхніх дій.

3. Матеріально-технічне забезпечення груп з надання допомоги має бути достатнім для ведення автономних дій на місці протягом 72 годин. Забезпечення цих груп усім необхідним для їх подальшого функціонування, включаючи розміщення, харчування та медичну допомогу, здійснюється запитуючою Стороною.

Стаття 7
Транзит

Сторона держави транзиту сприяє безперешкодному переміщенню через територію своєї держави груп з надання допомоги, оснащення та матеріалів забезпечення Сторони, що надає, в треті держави на основі укладених із цими державами угод про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків та відповідно до національного законодавства держав Сторін.

Стаття 8
Умови перетину державного кордону групами з надання допомоги та режим їхнього перебування

1. Запитуюча Сторона зобов'язується організувати, сприяє спрощенню режиму перетинання державного кордону держави-транзиту групами з надання допомоги Сторони, що надає.

2. На членів груп з надання допомоги Сторони, що надає протягом всього періоду їх перебування на території держави запитуючої Сторони, поширюється дія законодавства держави запитуючої Сторони.

3. Порядок пропуску через державний кордон та перебування кінологічних груп визначається в кожному конкретному випадку відповідно до законодавства держави запитуючої Сторони.

4. Перетин державного кордону членами груп з надання допомоги здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон за наявності у кожного члена групи документа, що засвідчує його особу, на підставі списків, підписаних уповноваженими особами компетентних органів держав Сторін.

5. Переміщення груп з надання допомоги, їхнього оснащення та матеріалів забезпечення може здійснюватися автомобільним, залізничним, водним або повітряним видами транспорту.

6. Порядок використання зазначених видів транспорту для надання допомоги визначається компетентними органами держав Сторін за узгодженням з відповідними органами виконавчої влади.

Стаття 9
Ввезення та вивезення оснащення та матеріалів забезпечення

1. Сторони повинні забезпечити спрощену процедуру перетину кордону для оснащення, матеріалів забезпечення та особистих речей членів груп з надання допомоги.

2. Сторони погоджуються з тим, що оснащення використовується на території держави запитуючої Сторони тимчасово, а також є безоплатним.

Тимчасове ввезення оснащення для надання допомоги здійснюється в спрощеному митному порядку.

3. Обмеження та заборони, що застосовуються під час переміщення через кордон товарів, не застосовуються до оснащення та матеріалів забезпечення відповідно до цієї Угоди. Оснащення повинно повертатися з держави запитуючої Сторони, якщо це оснащення не знищено в результаті використання.

4. Оснащення та матеріали забезпечення мають бути використані або розподілені під час операцій з надання допомоги, або вивезені після їх завершення з території держави запитуючої Сторони.

5. У разі необхідності надання потерпілим термінової медичної допомоги, на територію держави запитуючої Сторони може бути ввезена необхідна кількість медичних препаратів, що містять наркотичні речовини, з обов'язковим узгодженням номенклатури, кількості та місця використання цих речовин з відповідними державними органами з контролю за наркотиками кожної із держав Сторін. Такі медичні препарати не підлягають передачі та використовуються кваліфікованим медичним персоналом під контролем представників запитуючої Сторони.

6. Після закінчення робіт залишок медичних препаратів, що містять наркотичні речовини повинен бути вивезений назад під митним контролем держави запитуючої Сторони на підставі відповідним чином оформлених документів, які підтверджують характер та кількість таких препаратів, а митному органу, передається акт про використання препаратів, що містять наркотичні речовини, підписаний керівником та лікарем групи з надання допомоги, та завірений представником компетентного органу та представником митного органу держави запитуючої Сторони.

7. Ввезення та вивезення медичних препаратів, що містять наркотичні речовини здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 10
Використання повітряних суден

1. Кожна Сторона надає повітряним суднам, які направляються для надання допомоги, дозвіл на здійснення польотів у відповідні пункти на території її держави.

2. Про рішення щодо використання повітряних суден для надання допомоги негайно повідомляється відповідним органам держави запитуючої Сторони із зазначенням маршруту, типу та реєстраційних номерів повітряних суден, кількості членів екіпажів та пасажирів, характеру вантажу, місця та часу зльоту та посадки.

3. Польоти повинні виконуватися відповідно до встановлених правил держав Сторін, які регулюють експлуатацію та навігацію повітряних суден при польотах над територією її держави, та правил, встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО).

4. При цьому повітряні судна держави Сторони, що надає звільняються від платежів за проліт над територією держави запитуючої Сторони, а також за радіонавігаційне супроводження, посадку, стоянку на аеродромі та зліт з нього.

5. Порядок оплати заправки пальним та забезпечення іншими витратними матеріалами, а також технічного обслуговування будуть вирішуватися Сторонами в кожному випадку окремо.

Стаття 11
Відшкодування витрат

1. Допомога в рамках цієї Угоди надається на безоплатній основі, якщо Сторони не домовилися про інше.

2. Запитуюча Сторона може в будь-який момент скасувати свій запит про надання їй допомоги, але в такому випадку Сторона, що надає, має право одержати відшкодування понесених нею витрат.

3. Після закінчення робіт з надання допомоги компетентний орган держави Сторони, що надає, подає компетентному органу держави запитуючої Сторони, письмову доповідь про проведені роботи.

4. Компетентний орган держави запитуючої Сторони направляє компетентному органу держави Сторони, що надає, підсумкову доповідь про отриману допомогу, яка містить характеристику надзвичайної ситуації, інформацію про вид та обсяг одержаної допомоги та результати проведених робіт.

Стаття 12
Відшкодування збитків

1. Сторони відмовляються від будь-яких претензій на відшкодування збитків, пов'язаних з травмою або смертю членів групи з надання допомоги, що виникли під час проведення операцій в рамках цієї Угоди.

2. Якщо член групи з надання допомоги Сторони, що надає, завдасть шкоди юридичній або фізичній особі при виконанні завдань, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди на території держави запитуючої Сторони, то такі збитки відшкодовує запитуюча Сторона відповідно до законодавства її держави.

3. Збиток, заподіяний членом групи з надання допомоги Сторони, що надає, навмисно або через грубу недбалість, підлягає відшкодуванню Стороною, що надає, якщо цей факт буде доведено в судовому порядку запитуючою Стороною.

Стаття 13
Використання інформації

Інформація, отримана в результаті діяльності в рамках цієї Угоди, за винятком інформації, яка не підлягає розголошенню відповідно до національного законодавства держав Сторін, публікується на основі правил та практики держав Сторін, якщо інше не було узгоджено в письмовому вигляді компетентними органами держав Сторін.

Стаття 14
Відношення до інших міжнародних угод

Ця Угода не зачіпає прав та зобов'язань Сторін за іншими міжнародними угодами, чинними для них.

Стаття 15
Вирішення спорів

Спори щодо тлумачення та застосування цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 16
Зміни та доповнення до Угоди

За взаємною згодою Сторін, до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами та стають невід'ємною частиною цієї Угоди, та набирають чинності в порядку, передбаченому статтею 17 цієї Угоди.

Стаття 17
Прикінцеві положення

1. Ця Угода укладається на невизначений строк та набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення Сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Ця Угода припиняє свою дію через 6 місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цієї Угоди.

3. Припинення дії цієї Угоди не впливає на здійснення передбаченої її положеннями діяльності та на пов'язані з такою діяльністю права і зобов'язання Сторін, якщо така діяльність не завершена і продовжується на дату припинення дії цієї Угоди.

Вчинено в м. "___" 201_ року у двох примірниках, кожний українською, монгольською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. При виникненні розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди, перевагу має текст російською мовою.

 

За Кабінет Міністрів України:

За Уряд Монголії:

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали