УГОДА
між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі оцінки відповідності продукції, яка імпортується і експортується

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.04.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 15.08.97

Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки, далі "Сторони",

прагнучи сприяти розвитку взаємної торгівлі,

визнаючи, що кожна Сторона має право вживати заходів, необхідних для забезпечення захисту життя і здоров'я людей, охорони тваринного та рослинного світу, навколишнього середовища,

надаючи важливого значення створенню умов, що сприяють усуненню технічних бар'єрів у взаємній торгівлі,

прагнучи при цьому гарантувати, що процедури оцінки продукції на відповідність технічним регламентам і стандартам не будуть створювати додаткових перешкод у взаємній торгівлі,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони в рамках реалізації цієї Угоди додержуватимуться відповідних законів, законодавства і правил України і Китайської Народної Республіки і не завдаватимуть шкоди суспільним інтересам обох держав.

Стаття 2

Обидві Сторони призначають уповноваженими органами для виконання цієї Угоди:

з боку Уряду України - Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації,

з боку Уряду Китайської Народної Республіки - Державне управління по контролю за якістю імпортних і експортних товарів КНР.

Стаття 3

Сторони здійснюватимуть співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, а також щодо скорочення відмінностей в діяльності з оцінки відповідності продукції, яка взаємно постачається, а саме:

в галузі оцінки відповідності продукції, яка імпортується і експортується, включаючи сертифікацію продукції, сертифікацію систем якості та акредитацію випробувальних лабораторій;

в галузі стандартів на продукцію, яка взаємно постачається, включаючи роботи з гармонізації національних стандартів, нормативних і технічних документів з міжнародними стандартами і правилами;

в галузі метрології та метрологічного забезпечення оцінки відповідності;

в підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців у зазначених вище галузях.

Стаття 4

Співробітництво за напрямами, передбаченими статтею 3 цієї Угоди, здійснюватиметься на основі програм, договорів (угод) і контрактів, погоджених уповноваженими органами обох Сторін. Зазначені напрями можуть доповнюватися іншими конкретними темами співробітництва за згодою уповноважених органів обох Сторін.

Стаття 5

Співробітництво згідно з цією Угодою буде здійснюватися в таких формах:

обмін національними законодавчими актами, а також технічними регламентами, стандартами та іншими нормативними і технічними документами, періодичними виданнями та іншою інформацією;

проведення спільних науково-дослідних робіт і обмін їх результатами;

обмін і/або візити делегацій і/або посадових осіб і спеціалістів;

обмін викладачами для підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів;

проведення спільних семінарів, симпозіумів для спеціалістів;

створення груп зв'язку або спільних робочих груп для реалізації цієї Угоди за погодженням між уповноваженими органами Сторін відповідно до чинного законодавства кожної із держав.

Стаття 6

Оцінка відповідності за цією Угодою поширюється на продукцію, для якої у законодавчих актах, технічних регламентах і стандартах країн-імпортерів установлені обов'язкові вимоги, направлені на забезпечення безпеки життя, збереження майна, здоров'я споживача, а також захист навколишнього середовища.

Стаття 7

Уповноважені органи Сторін обмінюються переліками продукції, зазначеної в статті 6 цієї Угоди, переліками випробувальних лабораторій і органів з сертифікації, які вони передбачають акредитувати на проведення випробувань і сертифікації.

Акредитація випробувальних лабораторій здійснюється відповідно до процедур, які погоджуються додатково.

Стаття 8

Оцінка відповідності продукції країни-експортера може здійснюватися на основі протоколів випробувань зразків продукції, які видаються акредитованими випробувальними лабораторіями.

Обидві Сторони забезпечують можливість і умови для ознайомлення з роботою взаємно акредитованих лабораторій і з результатами проведених ними випробувань.

Стаття 9

Сторони визнають без додаткових процедур результати випробувань, які проведені випробувальними лабораторіями, акредитованими в міжнародних системах сертифікації, членами яких є обидві країни.

Стаття 10

Уповноважений орган країни-імпортера визнає сертифікати на продукції, видані відповідно до результатів випробувань проведених випробувальними лабораторіями країни-експортера, акредитованими або визнаними в рамках цієї Угоди.

Стаття 11

Сторони сприятимуть встановленню та розвитку зв'язків між науково-дослідними інститутами, підприємствами і лабораторіями обох країн з питань, визначених цією Угодою.

Стаття 12

Відрядження фахівців з метою взаємної акредитації випробувальних лабораторій згідно з цією Угодою фінансуються випробувальною лабораторією, яка подала заявку на акредитацію.

Фінансування співробітництва в рамках цієї Угоди здійснюється за погодженням Сторін у кожному конкретному випадку.

Стаття 13

Обидві Сторони забезпечують конфіденційність отриманої документації та інформації про роботи, що проводяться в рамках цієї Угоди, в разі коли однією із Сторін обумовлено її конфіденційний характер.

Інформація про переговори уповноважених органів Сторін та спільно досягнуті результати може бути опублікована за домовленістю між ними.

Стаття 14

Уповноважені органи Сторін не несуть фінансової та матеріальної відповідальності за збитки або фінансові претензії, що виникають при реалізації торговельних контрактів на поставку продукції, оцінка відповідності якої визначена на підставі досягнутих в межах цієї Угоди домовленостей.

Стаття 15

Ця Угода не порушує прав і зобов'язань Сторін за іншими міжнародними договорами та угодами, учасниками яких вони є.

Стаття 16

Розбіжності, пов'язані із тлумаченням або реалізацією цієї Угоди, розглядатимуться шляхом проведення консультацій між Сторонами.

Стаття 17

Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває чинності з дати взаємної нотифікації Сторін про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Кожна із Сторін може денонсувати цю Угоду, письмово повідомивши іншу Сторону про свій намір. Чинність Угоди припиняється через шість місяців від дня відправлення іншою Стороною такого повідомлення.

Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на програми і проекти, виконання яких почалося в рамках цієї Угоди.

У випадку, коли ця Угода не відповідає іншим, що укладені Сторонами в зазначеній галузі, застосовується ця Угода.

Вчинено в м. Києві першого квітня тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомого року у двох дійсних примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними.

 

За Уряд України

За Уряд Китайської Народної Республіки

(підпис)

(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали